Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA tKİ sCTJMHURİYET : 3 Ağustos 1978 Cumhuriyet'e mektuplar sağlanabileceği üzerinde gereği gibi durulmanuştır. Bölgenin dünya politikası içindeki stratejik yerinî tayin ettiğimiz ve süper iilkelerin şimdiye kadarki tutum ve eylemlerini incelediğimiz zaman bunun ncdenini daha lyi anlayabUiriz. Ortsdoğu bnnshınına çözüm yolu bulmak gerçekten güç mndür? Kanııtmca iki bfiyüklerin çıkarcıhğı ve taraflann duygusal davranışlan bir tarafa itillp sağduyu ve mantık ölçüleriyle konuya eğilindiği takdirde çözüm yolu oranının artacağını söyleyebiliriz. Hele son SovyetMısır ilişkilerinde olduğu gihi politik alanda meydana gelen yumuşamalardan da yararlanırsak banşın daha da kolay sağlanabileceğini sanırız. Konuya bu açıdan değinerek Ortadoğu barısı üzerindeki göriislerimizi bir kez daha açıklamaya çalışacağız. • ıllardır Ortadoğu bunalımının Y vönfl tartışıldıgı halde bir banşın askeri nasıl 0RTAD06UDA BARIŞ Feridun AKKOR sınırı olmayan Israil'in İslâno dünyası tarafından yabancı unsur olarak nitelendiğini ve bu nedenle de bir an önce bölgeden sökülüp atılroası için çaba harcandığinı görmekteyiz. Bilindiği üzere yıllardan beri bu topraklarda yaşayan ve dünya milletlerince tanındığı halde «Batı enıperyalizminin ajanı» diye adlandırı lan tsrail'in yabancı unsurdan ?iyade düşman olarak gSsterilmesini daha uygun bulmaktayız. Her türlü üstünlüklerine rağmen giriştikleri bütün savaşlan kaybeden Arapların hâlâ bu konuya bir zaferle çözüm petirmeye çahşmaları özlenen barısı zedclemckte. sonucun almmasını geciktirmektedir. Arapların şimdiye kadar uyguladıklan yanlış strateji iledir ki sırtını Amerika'ya dayayan tsrail'i bir yenilgiye uğratmadaki hayal kırıklığının verdiği eziklikten vaz geçip duvçusal görüşleri birtarafa iterek gerçekleri görmesi gerekir. O halde Lfibnan dışında kalan Arap ülkelerinin çoğu demokratik bir düzenden yoksun olduklan için askeri veya yarı askeri bir diktatoryanın etkisî altında herhangi bir Tenilrîyi reddedip büyük bir dinamizm içinde basarıva ulaşmak istemelerini doğal karsılayabiliriz. Bu Jtibarla bir savaşı kaybetmis olsalar dahi geieceğe güvenle baktıklanndan bans konusunda girisileçek görüsmeleri bu kompleks içinde yürüteceklerinden ilk anda kendilerinden büvük bir fedakârlık beldenemez. Ancak, mHlî hirlik ve beraberlikten yoksun bulunan Arap ülkelerinin içinde bulundukları sosval ve ekonomik bunalıma raemen savas konusunda israr rtmeleri de anlamsızdır. çok kendilerinin zarar göreceklerini düsünürsek bundan biran önce vazgeçmelerini önerebiliriz. Banşın sağlanması keleri arasındaki gerginlik ve uyuşmazlıkJarın ortadan kalkmasıyla mümkündür. Halbuki Başkan Sedat ile Kaddafi arasındaki iktidar mücadelesi federasyon ilişkilerini zedelemekte, ürdün arasındaki anlaşmazlık ise bütün Arap ülkelerini etküemektedir. Bir türlü birbirleriyle anlaşamayan Arap dünyasının tsraili bahane ederek barış ' rnasasına oturmak ve müzakerelere girişmek istemeyişi millî çıkarlarma ters düşmektedir. Tamamiyle drygusal diyebilecefimiz bu göriişten vaz geçtıkleri takdirde Ortadoğu bunalınunın çözümlenmemesi için ortada önemli bir sebep yoktur denebilir. Bu arada aypı anlayışı Israil'in de %östermesi sınıriannın korunması ve güvenlik gibl kmmlardan ftıynlıp işcâl ettiği topraklardan geri çekilmesi şarttır. Yanlış bir tu' tum içinde varlığını muhafazaya çalışan ve buna bir türlü yanaşmayan tsrail'in banşın sağlanamaytşındaki suçu büyüktür, Clke savunması ve güvenHk sorunları üzerinde israrla duran Telaviv'e şunu sorabüiriz: Güvenliği bakımından yeterli gördüğü bugünkü sınırlarına rağmen çevresinde üslendirilen uçak ve roketlerin teknik tahribatından kurtulabilecek rnidir? Hcle bu silâhlann gele • cekteki gelişimi ksrşısında işgâl ettiği topraklarla beraber yüz ölçiiraü yeterli midir? Yoksa gizlice plânladıkları bir gelisme stratejisi içinde ilerde baska hedeflere mi yöneunek araacındadırlar? Sayet varsa biı gibi gizli aınaç veîeylemlerın gelecekte Israile neler getireceğini iyi bilen devlet adamianııın bir banşı sağlamadaki sonsuz yararları^ orUVa koyup gerekü degerlendirraeyi yapmala, n uygun olur. O halde taraflann bazı riskleri göze alarak sağduyu ve mantık yolu ile hareket edip bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak suretiyle kendi aralarında bir anlaşmaya varabileceklerini sanmaktayız. ıkca teknurlandığı üzere bir banşın S sağlanması her şeyden ervel Arap ül Israil görüsü istik bir görüşle üzerinde yaşadığı topraklara sıkı sıkıya bağlı bulunan Israil bağımsızlık konusunda yaptığı mücadeleden sonra bugünkü durnmunu muhafaza etmeye çalışmaktadır. İkî bin yıllık bir geçmişc sahip Yahudi milletinin yeniden parçalanıp dağılmasının ne demek olduğunu çok iyi bilen ilgililer bu alanda en ufak bir fedakârlık yapmadan yaşantıUnnı sürdürmck istemektedirler. Ancak, Devlet yapısıntn terpeli bu birleşme prensibine dayalı olmakla bera.. ber bunun dışında bir anlaşmaya vanlâmfyacağı anlamını da taşımaz. Esasen geçmişteki 6 milyonluk Yahudi kitlesinin uğradıği korkunç sonucu unutmayan toplumun savunmasız bir vatana sahip olunaraıyacağı esprisl içinde • güvenlik tedbirlerini y oğunlastırmak • istemelerini fazlaca mübalağali görmekteyiz. Son çeyrek yüz yılda cereyan ettpn olayların etkisi altında kalarak Arap ülkelerinin dnr, madan tekrarladıklan yok. olma tehdidine . karşı ısösterdikleri tepkiyi de çok aşın ve sert Diğer önemli bir kdhu da cöçmen sorunubulmaktayız. Bu arada uluslararası çarantüedur. Politik nedenlerle ele alınan bu sorunnn rin önemli bir değeri olmadığma inanan tssundive kadar rözümlenmemi'î olmasını iki rail'in deeişen siyasî durumlara «rfire her an . fı'keden cok B.irlc<imis MilletWin il)ri«'7İi5inyalnız kalacağı evhamı içinde kendi olanakde' aravabiliriz. Bu konnda tüm tsrail'i suçlanyla ayakta kalmanın çarelerini aramasını lamaRU soruna hlr cörüm »oln retirilemeTeda burünkü dfinya törüsü ile' bağdaftırmak ceti de açıktır. ^ıllardır büvük bir sıkintı mümkün degildir. Uzunca bir süreden beri içinde yersiz yurtsuz kalan bu insanlann biçok giiç «artlar içinde sımrlannı koruyan vr ran önce ruTalarına dfînüp e«ki vasantılarmi rüvrnllk tedbirlerini devam ettlrmede gtiçlük devam ettirebilmelerl de ancak harifin (terçeken bu küçük ülkenin kendi *ücü ile bu ajhr cekiestirilmesine naglıdır. Madd! ve manevt yüktt kaldırmaya elrerUH olroadıfi gerekrebövük kayıolara uSramı<! bulnn an bu ınilvon»iyle herkesten cok bir bansa Ihtiyacı olduluk insan kitlelerinin erdemliie kavustunılğunu söyleyebiliriı. ma«im da dünya Insanlıiının bir rnrevi sari"«kta. veterince ilcilenmelerinl brklemekteyix. Son zamanlarda bütün omutUnnı Filistin urulduğu günden İtibaren bu ülkeyi taperil'a Srriitüne hatlavan Aran BlVelerinin bo nımayan Arap devletlerinln Israil düştiir bir eylemle tsra'H vınratın dize getiremanhğinın kökünü tarihln derinliklerinde araceklerini ummalan da fazla ivimserlik nhır. mak grekir. Bugün bir çok Arap ülkelerine metodlar içinde relıVn bu rücten daha M melere paralel gpni? arastırma ve geliştirmelerle birlikte büyük masraflan göze almayı gerektnır. Iktisaden geri kalmış üJkeleri etkisi altma alan bu tür hazırhklar bölge halkını yıpratmakta. devlet bütçelerini zorlamaktadır. Nitekim, taraflann bugün içinde bulundukları ekonomik bunalım nedeniyle askeri hazırüklarını devam ettirmede büyük güçlükler çektiğini ve bu konuda dış memleketlerden yardım aldıklarını görmektedir. Bununla beraber istediklerı seviyeye ulaşamadıklarından yakınan bu ülkeler. dost ve müttefiklerini kınamakta, daha çok silâb ve gereç istemektedirler. Bu durumdan yararlanan iki büyükler bu alanda büyük kazançlar sağlarken bu küçük ülkeler üzerinde yaptıkları politik baskıyla varlıklarını tehlikeye soktnaktadırlar. lsraile nazaran daha zayıf bir ekonomik yapıya sahip bulunan Arap ülkelerinde fiyat ve ücretlerin durmadan artması halkın vergi verme gücünü azalt makta ve iç huzursuzluğu artirmaktadır. Bugün çüçlü ülkelerin bile tahammül ' edemiyecekleri bu duruma bir eon \ermenin ve silâhlardan arınmanın zamanı geldiğine " bir kez daha değinmek isteriz. Böylece şimdiye kadar iki büyüklerden cöınertçe yardım alan tsraille Arapların özellikle Başkan Enver'Sedat'ın son aldığı kararı ' gilâh'anmadan vaz geçtiklerini göstermesi •bakımın•dan çok önemli buhnakta ve Ortadoğu barışının bir baştongıcı saymak^ayız. "7i.fi tSTAHBV. Belediye Halk Plâjı için istekler var " Sonııc ukardaki özetlememizden de anlaşıfa. cağı üzere taraflar şimdiye kadar bazı duygusal ve politik nedenlerle bir anlaşmaya varamamışlardır. Ancak, son zamanlarda bir savaşın her iki ülkeye de büyük zararlar vereceği ön yargısıyla silâhlanmadan vaz geçmeleri banş umudunu arttırnııştır. Talnız yıllardır bm bölgeyi bir dünya bunaümı haline sokan iki büyüklerin de çıkarcı tutum ve davranışlannı bir tarafa itip barısı içtenlikle desteklemeleri gerekmektedir Sovyet Rusya ile Amerika'nın bu konuda bir araya geMp kendi aralannda anlasmadıklan sürece Ortadoğu bunalırojina çözüm tetirilemi yeceği de bir gerçektir. Nitekim Başkan Nixon'un son Moskova gezisivle politik alanda başlayan yurauşama sonucu Sovvet askeri danısman ve uzmanlarımn Mısır'dan çekil mcleriyle barış umudu daha da artmış ve yakm bir geleeekt^ gerçekleşeceği kanısını kuvvetlendirmiştir. Ü ^ DEVLET Prof. Sadi IRMAK Dün bu Sutunlarda yayımladığımız yazı Frof. Sadi Irmak'a aitti ve başhğı da «KÜL. TÜR ve DEVLET. idi. Mürettiphanede bir karışıklık sonucu.b^şka bir başlık ve başka bir yazarın adiyl» çıkmıştır Düzeltir, bu buyük hata için özürler dileriz. Aravların görüşü Ekonomik sorıın t Yenıkapı Belediye Halk Plâjındakı aksaklıklardan bir kıınn asağıda belirtilmıstir tlgılilerın ilgisine sunulur. 1 Geçen yıldan beri, özellikle geçen bütün kış, plâj büfecisinin çözü önünde plâjın kumsallarını tasıdılar. Bu yetmedi, koca eleklerle molozlardan kumları eleyip götürdüler. Simdi kumun zerresi kalmadı. Plâjın 3040 kamvon kuma ihtiyacı var. 2 Plâj mikraplu mu. degil mi? bellı değil. Bunu halka du çok uzafe semtlerderj gelen halk S'utrnalı Şimdi Beledive çalış fakir. Çoluk cocuk. P«T» vere•tırdığma göre halk mikropsuz miyecek olanlar bu vüzden k«• sözü ile bakıyor. Plâj saha%ınm nal ağzmda denıze priyor Yayarunda bir kanal atayor Bü ni kanal ağza kalabalık. esas kanar geçen vıllar kuru trli Be plâj seyek. 7 pıaj Tanına insaat topralediye buraya akan Ranallan llerive almadı mı? Bu kanal de çı dskülmek'te .Tnpraklar hem nizi mikropça tehlikeve soku denizi trirlrtmekte hem de çavor mu* Kanalın önüne (Denl mura sebep olmaktadır Ali .AKKAŞ ze gırmek vasaktır) levhası konrmış. Beledivenm Işlettifi yere çirmek vasak olur mu? Ayrıca plâjın sımrlannı da kesin olarak belirtmek gerek 3 yelâ kavıkhane malzemesi ile dolu. Burası kime aittir? Plâi olmasa bile bölgenin «yakjluna siddetle ibtivaa var. Helâ bütüıi kıs. kapalı kaldı. Şimdi ise kullanıjmavacak ka;dar'pis. susuz ısıksız. Cumhuriyet Gazetesinin 16 4 Karadan denlze glrlş tnsaat artığı küçük kava ve beton tetnmuz, tarthli nüshasınm ilk aitıklan tle dolu' Yosun ve pls savfasmda. îstanbulun pn eülikten sBz etmivorum Bunlar zel. manzarası hiç k?panmıya5. 1 vevrrtive tle toplattıVılabi cak, onvedibin metrekarelik sa D lir Avrıca tırmıklarla, özel plâj hasına Emekli Sandıgınca Hıllarda yaoıldığı sibi molozlar top ton'a nazire otuzsekiz milvoo lira sarfıyla tnsa ettirilen 3«8 lattınlabilir » 5^ Yine denize çiris kısmı, kişiyi banndıracak otelin resboydan bova zirtli veya maznt mini eördüm Kendi kendime, ra taş. bez vr plâsrik kaplı. Bun cEmekli Sandığini zarara sokacak çüzel bir vapı daha» delar da tiderilebtHr • 6 SanW Kirün hızmetler gö dim. Büyük şehirlertmize hatcikarJlüyormus eibi. eftisenin .ücret mukabili doiaba konulması ten bövle" büyük oteUer lâzım. zorlanıyer' Bu esasında fayda Özel sermayedarlar tesvilf edillı, faltat valnızc8 c*yTeden değil, se yaptml'ması mümkün ol Emekli Sandiğı ofel yapımından • vazgeçmeli K Ike ekonomisini ters > önden etkileyen savaş mevcut düzeni bozduğundan toplumu büyük bir 6ikıntıya sokmaktadır. Bir basarıva ulasmak için devamb hazırlık yapmak v& ailân endüstrisindeki teknik Uerle UNDEN UNF Spoak da öldü Su birkaç Mİdan beri kendi partlsİ He ihtüâfa düserek poll i ttkadan ayrıhnıştı. Belçikadakı maarizhm ontt «urekli olarak hır. patamak Medikferi için, son kırk yıluı bu mücadele adamı, kavga etraek ycrlne blrn/ yorgunluk. biraz küskünlük ve biraı da bezgin; likle. kendinl kenara çekmeği tercih etmiştl... Yarın Avrupa Bir | liğl tahakkuk rltiği zaman tatih ona hiç şüphe yok seçkln bir yer I verecektlr; çünkü Avrupa politika arenasında Avrupa Birliği ug j runda onun kador verimll, onun kadar uzun çaba sarfeden insan bulunmaz. Kont Sforça bunhıtdan blri idi. Bugünkü »onuçlan bile j görmeden öldli. Röraür Çolik birliği fikriniu yaratıctsı Schuman dn bu tcmcle harc koyan jnratıcı kimselerden biri oldu. fakat biliyorsunuz onun da ömıü vefa etmedi, Churchill b« işe hararetle sarıldı, fakat sonrudan Syn aîknsını getiremedi buna karşılık Spaatc l.üvuk bir irnınla bu davava sarıldı ve yıllarca bu davayı gültü: Onu Üraüplü. Nddir Nadi ben ve 1950'den sonra Avrupa Konse.1 iııe sriden Türk delegeleri. Asamble'nin başkanı sıfatıyla tanııru'j • tık .. Cin gibi ıcki. harır revap, görevindeki ciddiyetiyle meseleleri nMklamaktr ve hi,sitlestinnckte mahir, tok sözlü, kanaatlerinin j •.ahibi. ciddiyttlıiıtı altında cükteli. geniş kültürlü, ağzı lâf yapaıı, ; cli kalcm tutan bir insandı Hatulıyoru.n. As< aıMeye başkan seçileccği zaman bir Hollanda delcgesi, onun Br'çika Krali Leopold'ü tahtından uzaklaştıran vürüvüşlerin bdsıne geçtiğJ.ıi iddia ederek; «mesru üısanları tahtından düşüren. twle bir kişi bize başkan olamaz» dediği zaman o tarihte nıuhıtUfetır olduğu icin Avrupa Birliği fikrinin tâkipçisi Churchill. dizlcrinin tıumr.mr.sına rağmen yerinden fırlamıs., henıen söz istenıiş. Spaak'ı savnnarak: •,'' « o v.ıpt.ğ, işin hetsbını kendi mcMleketinde verir. başka memlcketlerin i<; bunalımlatınm dâvasını burada görmek ne «amandan beri âdet oldu? Burası, mahkenıe mi?» diye gurlemiş ve, < Spaak'ın adaylığım b«.n destekliyorum» demt}ti, i Spaak. Chuırhill taraiından desteklenracşevdi yine başkan ola. caktı. Fakat. Churchill'in hu çıkısı, onun Spaak'a verdiği büyüb öncmi gostcrijordu. Nitekim bıuıda haksız olmadığını sonraki zamanlar Içinde. o Dışijle.i Bakanı, NVTO G*nel Sekreteri olarak çok defalar Isprt etti '..,,Hâtıralar çöziımün önÜDdf» canlanıyor. âtrasbourg'djı/r'î|5İitt*i merzel ismindekı restoranda Osman Kapani'nin. Brüksel eJeilîŞihe atanması dol«yısivle (sonrn bı iş olmadi) Bçlcikalı Konscy 1elcgeleriııe vrrdiğımiz çok rcşeli geçen bh: yemekte S*jfta Berin Nadi ile Fransız şiirinde yanşmaya «iriîmtş ve onun her okndaj&u şiire Berin Vadi yeni bir şiirle mukabele edince, gözlerini hayret ve hayranlıkl<< açarak; ne kadar tatlı bir eda He pes etmişti. tstanbul'a geldiği zaman. Ziyad Ebüizba ,'le berabec keıtdlsi ile özel bir yemek yemiştık Boğazı, denizi küçük .raereieri ve kıl r 1 i l balığını nc kodar sevmişti.. * ''iı 'iV ''V i Onun ölümü ile bir Türk dostunu kaybettik; bizj i^tenlîktî sevdiğine kani ioım. ÇünUiı eskisini bildiği kadar, son milli sa vaş tarüıini vr bu tarihin Avrupa kulislerinde geçmls safhalarını da iji biliyor vc Atatürk'e hayranlığını hiç esirgemiyordu. 73 ya. şında öldü. A\rııpa mes;!clerinde De Gaulle'ün tutumu onu çok üzdü. Fransız politikasmiTi Belçika politikası üzerindeki etkileri de onun hayli hıisrana sürülJedi; Bu üzüntü ve hüsranını da açıklamaktan çekınmtdi. Zaman ilerlrdikçe yuvarlak yüzü, yuvarlak gözlük camları ve şişman vüci'du ile Spaak ne kadar çekişilirse, ne kadar pazarlık edilirse cdilsin. âkıbet birlcşecek olan Avrupa da gitgide biiyüyecek, ve Baıının hafızası, Doğunun hâfızasından çok daha kuvvetli olduğu için o. bu birliğin büyük kuruculanndan biri olarak tarih perspektiflnde git gide Tücelcn bir sima olarak hâtırelards ya$amağa devam edcccktir. on olarak 21.7J972 günü Ankara Abidinpasa semtlnde lnşaat balindeki bir binanın, hiçbir dıs etkl olmaksızın çöktüğunü ve inşaatta çalışan 7 işçlnin enkaz alttnda kalarak öldüklerini gazetelerden ve haber ajansmdan öğrendik. Bu olay İlk değildif ve son oltrırjfacaktır. Çökme olaylanna memleketi' mizde çok sık rastl&nmaktadır. Bunlann örnekleri çoktur. Daha kısa denilebilecek bir süre önce . Bingöl'de meydana gelen depremde yeni yapılmış 2 katlı bir lanırsa tamir edilir ve yeniden kız öğrenci yurdu çökmüs ve ha/atlannın baharrna erişrne çalıştırıhr. Fakat bir bina çeşitli mîş 10 kız öğrencimiz enkaz al nedenlerden çökerse kenara çe*kilip tamiri yapıfarnaz. Bu acı tında Italarak ölnljiştür. blaylara rağmen gerekü tedbirMemleketimizde kısa zsrmanda' lerin alınmaması ve teknığin önzengin olmanın yollanndan biri gördüğü yeterli malzeme kulla ' de. insaat yapımı ve, daire satı r.ılmaksızın, çürük insaatlann. mtdır *Bu pibi bina yapıp "daire yapımına göz yumulması halinsat^nlann "'.'o 9O'ı inşaat Vapımı d'e, • özellikle büyük sehnlerde nın teknik sartlannı bilmezler meydana gelecek yersarsıntılave "bundan dolajı binanın bitirında birçok binâ çökecek ye bu minden sonra o blnalardâ ban, çokmelerdtn meydana gefecek nacak ailelerin geleceğini düşüntoprak yığınları vatandaslarî • mezler. Bina yapıp daire "satan metar olacaktır. .Tekniğe bağlı ların tek amaçlan vardır: Çok, bıitün tedbirleV siiratle alınmadaha çok para kazanmak. Bunun lıdır için de gerekeni "yaparlar ve böy. İbrahim ÇETKİN lece insanca vaşıyacak bir daire sahibi olmanın özletni içinde bu(D. Yapılş Sen. Gnl. Bşk.) lunan, dar gelirlı ailelerin hayatlannı hiçe sayarlar. înşaat îşkplunda bir kuruluşun j;önetici6İ bulunduğumuz ve •A bu işleTfleki kapkaççılığı yaklnen bildiğimiz için, toplumuA ı n Cihad BABAN, yukardamujsuh içinde bulundugu tehllbaslık altında Milli Eğitim kelerden duyduğumuz endiseleBakanı'nın: •Öğretmenlerimiz ri her fırsetta ilgililere duyur Atatiirk'ü tanımıyorlar!» sözünü dukve gerekll tedtoirlertn alın inceliyor. üzüntüsünü belirtiyor masım lstedik Pakat acı ile be ve bazı görüfler ileri sürerck .Sa yan ederiz ki. sesimize ve sözü yın Bakan. Öğretmenler Matürkii müze fculak veren olmadı. Ko tanımıyorlar» diyeceime Tiirk mil nu ile ügili olarak bundan öıı leti Atatürk'ü unuttu» da di.vehieekı Başbakan sayın Ertm'e 1.9.1971 tarihli mektubumuz. Birinci Erim Hükümetinde İmar ve Iskân Bakanı olan sayın Babüroğlu*ya 23.9.1971 tarihli mek tubumuz, uyanlanmızın birer brneğidir S Çoken binalar ve ölümler lirdi diyor. Ve fıkrasını ;öyle bitiriyor: «... Atatürk'ün ^ilmediğini ispat etme görcvi de herkes| ten önce onun görevidir.» • • Elbrtte *>îillî Eğıtiîn BakdnlaTının •MiUi Eğitim» alanında önemli ve büjiik görevleri vardır. Var. dır ama, öğretznenliği onurlu bir meslek yüceliğine kavuşturan ve öğretmenlerin gönüllerinde yaşayan Devrimci Bakan Mustafa Necati'den sonra değerleri ve memlekete, ejitime hizmetleriyle bilinen birkaç Mıllî Eğitim Bakampızdan başka acaba hangilerinin adı sanı kalmıştır! Evet unutulmayan bazdarmı tyi tanıyoruz! O yüce makama ve göreve getirilmeleri bile şaşkınhk yaratan, olumsuz söz ve davranışlanyle nice Bakanlar gelip gecti .Millî Eğitlm»in başmdan!. «Kıyım»cılar, •yıkım«cılar; ocak bucak başkanı tutumlu «çirkin politikacı» Isr ve de benzerleri Şjmdi de «Öğretmerüerimiz Atatürlc'ü tanımıyorlarl» diye seslenen yeni ve erneği geçmemiş yeni Bakamn suçlamalanna uğramış biılunuyoruz Cumhuriyet'in aynı günlü sayı BugüTi yüzbinleri bulan emek lilerin geçim sıtantısmdan sztie . yerlerde orurdugunu hepimiî bl # Vilayetin llyoruz. Bireoklan da eecekon,dular kurarak çehlrlerin alabiJ açıklamaşı digine genislsmesine. çirktnipçmeslne setaep oluyor. belediye Sayıft gazetenisin 17J.1972. ta ve hüküraeti de müşkül durumrihli sayısının 2. sayfasında larda brrafcıyor «Sokağımız hastalıli saçıyor» Halbuki Emekli Sandiğı Renbaşlıklı yaa incelenmiştir: dl sinesinde barmdırdığı emek} «sfczkonusu t Katagümriîk lilpre blok apartmanlar vaptırMuhtesip, tskander Mahsl mış olsa hem en lüzumtu soslesi tzzet Ağa sokaftı müteah val bir hlzmet. hem de şehırcibjde varilmiş olup 1972 yılı içın likte bPiediyplere vardımcı ode jrapılıp bitirilecegı anla !ur. sarfettıği parayi da faiziyşılmıştır?» le birlikte kolayca tahsil e d c Dumrtrnh by şekliyle kamu Şu otuzsejci? milyonla btn oyuna duyurulması İçin sayın daire yapılır en az beşbin kişi gazetenizin aracılığıru HCB ederahat8 kavuşurdu. Yetkililerin bu konu uzennde rim, önemle durmalan istti&rrt' gel'" * Mehmet Erdem , 1rtM*nTVaIisrT. miştir. kanaatimdeyim. Resat Tarcan TARTISMA •ında <Bu gorev kımin?» bkrasının yayınlandığı sütuna komşu •Olaylar ve Görüşler» sütununda «Atatürk'ün Eğitim Mimarı» başlıklı değerli bir ineeleme yaymlanmıştı. f Bu incelemenin yazan,' değerli bir öğretmen ve eğiümcıdır. Sajin Bakamn ÖJretmenleri suçlayan sözlerine . aynı sayıda bir rastlantı olarak anlamlı bir karşılık, bir tekziptir, öğretmenlıği meslek olarak seçenler adınaÖfretmenler, Atatürk'ü, özellikle devnmlerini ve Ukelerım iyi tanır, iyi öğretırler, öğrencılerine ve çevreJerine. Bu göre^'i Atatürk'ten «lnuşlardır. Fakat onlann söz geçiremedikleri bir kitle vardır: Çirkin politikacı. l*r! tşte ajsıl Atatürk'ü tanımayanlar, tanıdığı halde. mmnet borçlu olduğu halde inkâr eden ler; onun devrimlenne ve tlkelerme ihanet edenler onlardır OkuJ çağlarında öğreüienierrn okul sonrasında s:nav geçerliklerını nasıl vitırdiklenne. vozlaş tırıldığmar ve dengesız yaşantılara bakınız! DalavereB Işler ri*»vetler ve yine rüşvetler; türlüçeşitli karanhk tsler ve çıkar oe saplap; dın politika kansımlı ve eğılımlı ovunlar; «adara sende»cilıltler. nemelâzımcılıklar ve de benzerleril^ ÇOK ACI KAYIP Cö'zfepe ' eşrafından merhum Halil Ağanın torunu, mferhum Hfisevîn ve merhume. Fatmanın hjrıcils oğlu, Mükerrerr., Eli Bağcılar'în kıymetll eşı, Aziz Bagcılar'ın babası, Halim'e ve Selimenin değerU ağabeylen. Macide Yetık, Macit Akbfilut. Sacide Ç.anr. Nurive Konur ve Vangel Kırmıç'ın sevgilı davıları. Nurettin ve Alıye Uçpınar'ın etıişteleri, kıymetli ve sevgılı büyüğümüz. FENKRBAHÇE B A Bu görev klmin? JVjİISLİM BAGCILAR ">,İ 'v' (GÜMRÜK KOMtSYONCUSm l 'eb'ediyete intikal etmıştir Cenazesı 3 Ağustos Perşembe günü öğle naraazını muteakıp Şi^ll Camıınden alınarak ZincirlikuyM Asri Meıarlığındakı ebedi istirahatgâhına tevdi edileeektir •Mevl? râhmet evlıve ' A I L E S1 (Cumhurıyet !•«•• •• atfM M •! ! S u ,toîıİ^î|^> belirtmekisteri*: • rnsa'ai yapımı.'6ir fabrîkada ârızalanan makınaya benzemez Çunkii bir makina âma ş 9 N y ç. Güihone Askeri îıp Akodemisi Komufonlığındon Heuışire ve Hemşıre Yardımcısı yetiştirilmek üzere Türk Silâhlı Kuvvetleri Gülhane Saghk Koleji ve Sağlık Okuiuna parasız yatılı kız öğrenci alınacaktır. I. Öğrenci adaylarınria Aranan Şartlar : a) Sağlık Kolejıne sirecek öğrencıler için: 1 Türk Vatandaşı olmak 2 Devlet Orta Oknlu veva muadıli okuldan mezun olmak. 3 Okulun öğrenime başladığı tarihte 22 yaşından eun almamış olmak. 4 Evli veya dul olmamak. b) Sağlık Okuluna glrecek öğrenciler için: ' Türk Vatandaşı olmak, 2 İlkoku) (5 smıfh ilkokul mezunu) olmak, 3 Okulun öğrenime başladığı tarihte 15 yaşını bitirmiş ve 18 yaşından gün almamış olmak, 4 • Evlı veva dul olmamak II. Oğıenci Adavlanndan Istenen Belgeler: a) Dilekçe, b) Nüfus kâgıdının .aslı veya tasdlklı örneğı, c) Diplomanm aslı veya tasdikli örnegı d) İyi hâl kâğıdı. e) 6 adet 4,5x6 eb'adında fotoğrat, f> Evli veva dul olmadığım bildirir belge, III Müracaat Sekli : a) Gülhane Askeri Trp Akademisi Komutanlığuıa, aranan belgelerle birlikte bizzat veya taahhütlü bir mektupla müracaat edilecektir b) Son müracaat tarihl 15 Eylül 1972'dir Bu tarihtan sonrakl müracaatlar ışlem Rörmevecektir O Müracaat eden ögrenci adavlan kendilerine Komutanlıjımızrlan mektup 2önrlerılmı>! olsun veya olmasın 25 Evlül 1972 günü saat 09 00 da Ankara Etlik Gülhane As. Tıp Akademisinde bulunmaları eereklidır İsteklı «avi'îJ ihtivactnn ffl7:n o!d'j?u »akrtirde avnı eün seçme sınavı sapılacaktır IV. Aday öğrencilenn katl kabullen yapılabilmesı için yukarda istenen belgelere ilâveten: a) Asker hastanelerinden alınmış EağUk raporu, b) Yüklenme senedi de lstenecektır. T Çok TEŞEKKÜR kiyjne'tii unutulmaz büyüğümüz, babamız Sonuç * nium üunıaraan tım sorura• lu? Bunlar oKullarda nu kazanıldf? Bunlarla savaşılabıldığı. başarı Kazanılabıldıgı öiçüde Atatürk de tanınır onun Kuı tardığı vurt da kurduSu de... Urdusunu coptan suçia maya tdmsenin nakkı voktur Atatürk'e ve vurda sahip çıkan Türk Ordusunu fcimler vetlştlrdiî.. , aemal ÜSTÜN Kadıköy Ist Kiryako Pamukoğiu'nun vetatında, cenaze merasımınde gelenlere, telgrai, îelefon ve çelenk göndermek lutfunda bulunanlâra, acılarımızı paylaşanlara, minnet ve şükranlanmızın, bütün aile adına bildirilmesine gazetenizin delâletini rica ederiz. AÎLESİ (Çiçek Reklam: 1086/SS76) 1 1 taiRAY DOĞAN (BAKIB) ile ÖZDEMİR DOĞAN P .Evlendiler. 2.8.1972 Levent DEVLET KITAPLARI MÜDÜRLÜGÛNDEN Kapalı Zarf Eksiltme Usulüyle Kitap Bastırılacaktır Basılacak Kitap Güzel Türkçe V Orta Almanca II Orta Almanea II] Adedi HUU.OOU 20.001) 31)(KXI SANAYİCİLERE YENİveCÂZİP İMKÂN "ÇaşitH nwnv«* tutucular . bWkl«t dbımoiu . «Mrtrik nrotorlan hoparlör. kulaklık w« benrari ntakuMlar için „ M II I ATI S B W E B A.G. Levorkusen„ firma. Balkanlar ve Ortadoğuda ilk defa daimi mıknatıe imâi tesislerimiz ve siparişteriniz için aşağıdaki ad. Mnhanıen bedel 2.36Ü.OO0,118.000, Geclcl teminat MS0. 9 650 thale eünfl 1Ö/H/1H72 17/8/1972 18/8/19TO ihale 16M • 184» 163 0(»! J Almanya'nın "FAPBEIMFABBIKEIM awim teknik yardım ve malzemesi i'e I ve bütün lhtiya«?tera cevap verecek hizmete girmiştir.Tamamlayıcı bilgi 1 resle temas edilmesi. Kaıım Orbay cad. 89 Şijli : 46 06 40 46 06 41 KANAT (Yeni Ajans: 2321) 55Î3 Mütfürlüğumüıce şartnamesıne goıe vuKürıda lsıro ve mlktarlan yazılı Kltuplarıa Dasılfeapalı zarf usulüyle eksiltmeve tsunulmuş'uı. » 1 Basılacak kliaplsnn Ihale gun »e uatlerl htzalarında göttertlml^tlr. 2 thnle Ntanoul Sultanshmet Aymty» Mü/e<tl arkaüindalcl Müriürlüh Komtsvon Bs;. kanlıŞınd» vapıltıcnktır 3 thaleye eireceklerın belırtılen gun ve saatlerde seçlcı teminal makbuzu vey» mek. tuplannı tstenilen kanunl belgelerle blrhkte usulüne gört hatırlıyacaklan tekill mefctuplanm en geç thale saatlnden bir saat Cnceıtne kadar Müdörlügömüı binasındakl Komtıyon Basknnlıfma makbuz mukabillnde tesltm etmelen »arttır. 4 Postada gedkmeler kabul edilmea. 5 Sartname bedelstı olarak Müdürlükten teraln edlUr. (Basın: 189081 5559 (Basın: A. 12291 • 19334/5565)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog