Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Herman Raucher en tatlı yaz bilgi yayınevi vıl yil, 5 a y i . umhuri Kurucusu: TUNÜS NAOt 9 8 2 2 eauı 17941 1 / * « H Telgraf Te mektup tdrtSİ: T e l e f o n l a r ! Curnhuriyet Istnnbul 2 2 4 2 Posta Kutusu* tsttnbnl No 248 9 8 2 2 42 99 J « A«ııe*«e Dareamha A g U S I O S f e r ş e m D e 1079 1 3 / ^ da nütaeımş Ağustos sonUnda okurun sevlnçle,^ kaçınnak ıstemiyorsanı: 0sınin Ağustos sayısır vun ya da «Varlık Iaymevı4 caddesı Istanbul» adresınden teyın. ftlancılıfc K4721 &>•• 22 42 90 42 9 7 2 2 4 2 iSO Boskonı Melen, "Ücretler ve fiyatlar Soysol, asla dondurulmayacak,, dedi Tunç'un holko oçık anonim şirkellere korşı çıkmosını eleşfirdi 8 MILYARLIK B Ü T Ç E AÇIĞININ ÇEŞİTLİ TEDBIRLERLE AZALTILDIĞI BELİRTİLDİ.. ÇABUK SONUÇLU YA DA İHRACATA DÖNÜK YATIRIM İSTEKLERİ HEMEN KARŞILANACAK... lstanbui Sanayi Odas Bagkanı Ertuğrul Soysal dun bı> oas^n toplantjn düzenMyerek, Törklj Genel Sekreteri Halıl Tunç'un öncekı günku beyanatının ekononvk çcvrelerde 118X81 kınklığı yarattığmı soylemıs, .Yatınmlar ne ötel srktorun elinde. ne de insafındadır Ulkcmızde planlama vardır bukümet vardır Te yatırnn duze. ni vardır» denuşhr. Halıl Tunç'un beyanatını (öfkeh) olarak değerlendıren Ertuğrul Soysal devamla, «Saym Tunç, çok şey soyleroekte, fakat hlç bir fcy dememektedir Ülkenin içlnd« bulunduğu şartlan unntup, { ilde grev yasağum kaldınlmasını sa\unmak haklı bir tuttım dejjildır. KaravoOan anlaşmazlığmdakı gergınlık ve muhendısler wvı yesinde uoret a|an işcıler lcin venıden yuzlerle mılyonluk zam talebi sosval adalet gerekeeleri altma *aUanamaz» şeklınde konuşrcuştur (Arkası Sa. 1, Sü. 5te) 6 AĞUSTOS GUMHURİYET'e güvenebilirsiniz Yan ödemeier bıi ay içinde ANKAR4, (Cumhuriyefc Buro«u) Basbakan Ferft Melen, dun sabab Malıye Bakanı Zıya Muezzınoglu/ıtı Bakanlıkta nyaret ederek kendısinden ekonomik ve mali konularda ' bılgi almıstır Goruşmeden sonra kısa bır açıklama va pan Basbakan Melen 197i butçesınin baslançıçtakı 8 milvarlık açıfının alınan çeşıtlı tedburlerle azaltıldıguu bıldirmiştir Melen bu yıl ıçın öngorulen yatınmlann da yuzde 90 oranın da gsrçe'ieşeceğını umduğur u soylenuştır Hukümetın ucret ve fıyatlan dondurmayı düşjn medığuu W belırten Basbakan, e >*an ödemelenn bu ay ıçmde odenmege başlanibagını açıkla mıştır « r Mısır'la Libya birleşmeye karar verdi [DIS HABERLER SERVlSt] KAHDtE Mısır ve Lıhya, dün akşam en kısa zamanda tum olaraK bırleşme>e karar veri kleını açıklamışlardır Mısır De\let Başkanı Erıver Sedat ıle Lıbya Devrım Koase>ı Başkanı Kaddafı arasında uç gun denberı Bıngazı de devdn ed«r j,oruşmelerden Kahıra ve Tr«,blusgarp radyolarından aynı zamanda yaymlanan resmı bıldırıde, ıkı ulk* arasmdakı bırleşmeyı gerçekleştirecek «Birleşık Sıyasî Komutanlığın» butun r\mtüı hususlart 1 Evlul Uı3 »ar.h.ı*e kadar tespît edllecegı açıklanmiftır (Arkısı Sa. 7, Su. 5 de) «Ziyaret vesilesiyle...» Basbakan Fent Melen dun MI at 1150 de Malıye Baknnlıgn a gelmıştır Bakan Zıya Mlıczzın oglu tarafuıdan karşılanan Ba> bakan, hukümetın kurulu^un dan bu yana hilkümet üyelerının bazılarışı makamlBrında zııa ret edernedlgıni belirterek Ma lıye Bakamnı da bu amscla zl yaret ettığıni soyleıruş, «Bu \e (Arkası Sa. 7, Su! 1 de) • MİMBÜS «ioforu. Walter Heiench (mınıbusün solnnday ıle arkadaslarl Hermann Ja«sef ve Heınrich Wılhen Cumhuriyet altını 5 günde yükseldi • Istanbul ve dunyada fiyatlar rekor sevi>eye çıktı. Dunvada ve Turkıyede jenı den yukselmeye başlayan alnn fıyatlan, bugüne kadar gorüien en yuksek sevıyeye çıkmıştır Dun Istanbuida rekor sevıyede ışlem goıvn altıntn gramı 32 75 lıraya, dunya borsalarında ıse onsu 70 dolann ustune (Mılano borsasında 72.92 dolar) kadar yukselmıştır Türkıyede, 24 ayar bır gram altm, 5 glın içinde 2 55 lıra art mıştır 27 temmuz gunu 24 ayar kulçe altının gramı borsada 3020 lıradan ışlem gorurken, 2 ağustos günu 32 75 lıraya çıkmıştır Yıne 27 temmuz gunu 189 lıra dan ışlem goren Cumhuriyet al tını o gunde 26 lıralık bır artış ksvdederek 215 1 Ta < m ıştur H Öte yandan altının gramı bu tun Avrupa borsalarında 70 dolann üstünde lslem gormeye başlamı$tır Altının dünya bor salannda yenıden buyuk bır bız la pahalılanmaya başlaması kar ştsmda goruslennl açıklayan ekonomı uzmanlan, dolann değerını kaybetmeye devam etmp sı ve sterlının serbest bıraküma sı sonucu altına rağbetın dev3m edecegını ve fıjat artışının on lenemıyeoeğinı sovlemışlerdır (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) INCESU" Ankara'dan İngîllere'ye kaçırılan çocuk Tiirk alan annesine teslim edîlecek IX)NDR\, (aa) Bır Londra mahKemesı altı \asında bır er kek çocuğun aia babadan hangı s^nın vesavetıne bırakılacagı ta yın edılınce\e kadar çocugun Turk olan anneye teslımıne karar vermıştır Turk anne bayan Me ral Fell, Ingılız eşl John Davıd ale\hıne boşanma da\ası açmış tır Bayan Fell ın altı N aşındakı og!u 9 Temmuz gunü babası ta rafmdan gezmek bahan^sıvle Ankara'dakı evden alınıp Ingıl tere »e getınlmıştu Minibiisleri ile kaçak olarak Türkiye'ye giren 3 Alman turist yakalardı EDlRNE, (TH\) Edırnp'dr guraruk memuru Ihsan Gursoy ur olumune sebep olan at arabası su rucusu Necatı Çapkm ıle >urda Kaza sonucu ölen gumruk memuru Ihsan Gursoy (Arkası Sa. 7, Su. 4 dc) Maliyecilikten roman yazarlığına Konusan: Turhan ILGAZ YAZARIN 6 AÛUSTOS PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN CUMHURİYET'. TE İZLEYECEĞİNİZ ROMANI, BÜROKRASİNİN OTURDUĞU SIRALARDAN PEK İYİ GÖRÜLEN. TOPLUMUMUZUN, O KENDİNE ÖZGU, SAGL I K S ! Z , SİYASAL BOYUTUNU ANA TEMA Y A P M A K T A D I R . 6 ağustostan itıbaren dördtlncu sayfada yeni Dir romana başlıyoruz Doktor Cemıl Yazan, YUdi2 Incesu adında genç bır malıyeci bayandır ¥üdız Incesu yu Datırlaydcaksuıız«Saygılanrru Sunanıns adındaki bır oyktisü TRTniD açtıgı yanşmada, 1970 yılında başan odulü kazanmıştı Bu kez bır romanla karşım* za çıkıyor. Yıldız Incesu'yu sızlere tamt maya çaıı^alım MaJıyecı jıduguı u DH^ınaa soj ledık lUbl yılındd bıyasaJ Bıl gıiet FaKUJtesinı oıtırdıgım »on Ts doKuz VI Malıye Bdkinlı&in I aa Oış Iüşkııeı Doiumünae ça Uştığım anlattı oıze şımdı ;a uşmıyoı arUk Bu yanaa esuur bancıyecı oluşu bır yanda da çaiıştıgı Doiumun (OECD Kon sorsıyum) Malıye den ayrılıp Dı ışlen Bakanlıguıa Daglanmıs neden olmuş sorevınden ayrıi masına Malıye Bakanlıgındak gorevıru oıraktıktan sonra 01 yıı eşi ve çocu»u UP Bulgaııs tpn aa salmışlaı snrevı dolrfyı sıvle eşımn 6<ırıra dnnu^unc Kulniı Bakdnlıgına ^asv^Jrmuş Bakanıık lağvedılınce on soiu< aiatnamış BtT Dakıma memnun gıbnd Malıyeden aynüşma «Otuz yaşını aşmadan» bırtakım alışsan Uklartn, bürokrasınin verdığ aıışkaıuıklann rutsaklıgından sı nlabildıği ıçın «Maliyeden ay nlmasavdım demlrbaş nale ge llvordum Ondan sonra Kavıttaı düç'j ene K^dar KMır lnsan» dı yor ve eklıyor «Insanların ya rış ettiğı pıst gıbıdır Malıvs ya Du varı«* türeceksiruz va ez: leceksmı? » (Arkası isa. 1, Su. 6 da Hücumbotlarımtz güdümlü mermiler ile donatılıyor AVKARl, ( a 3 ) Deruz Kııvvetlert Komutanı Oramıral Celâl Eyıceoğlu Almanya nın KıelWılt denız üssünde, «Howaldtswerke Deutsciıj Weıl» tersanesınde, Âlman askerl yardımı ve Türk. katkısıyla donanmamız ıçuı^ınşa edîlecek olan bın standart tonluk ıki denızaltı gemısınm omurgalannın kızağa konulması munasebetıyle yapüğı konuşmada «Denız kuv vetlerimizi vuzer birliklerinin vorncu jrücünü bfivfik çapta arttıracak bu denizaltı ınşaatlannı, Turk tersanelennde yapılacak yeni denızaltUar takıp edecektir. Türk Deniz Kuvvetlen, son ıki yılda, muttefikimız olan devletlerin denız knvvetlerının hıc birisınde sahıt olunmavan asanıaları (ter çekleştırmı$tır N *TO, Türk Deniz Kuvvetlenndekı bu ıler(Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Yıldız İncesu'nun yazariığı Raıtf MUTLUAY 1971 Şubatının son günlerfiîde TRT sanat ödullerl yuzunden Ankara'da bırkaç heyevaniı gun yaşadun Beş yuze yakın hıkâyenm katıldığı yanşmada kazanan on kıçının kımlık zarflannı açarken, ozel bır güzelhk vardı yaptığımız lşte Buyuk odulj almış olan ıki .yeni adın sahıbını hiçbirimlz tanımıyordu Başarı ödullennı kazanaulann hemen hepsl, yurt yaşantılannın gerçeklennden gelıyorlardı Bu yurder «Anadolu Aydınlan» başhklı yazımda çoyle demıştim cTurkıye ne yalrtC tstanbul Ankara fzmır şımdi; ne unıversite Bakanlıklar yabancı çlrketfz M ler nAmurluğu, ne valılikjer, elçılıkler tıcaret dunvası Buvuk şehirlenn tekıl bıreylnrınin karşısında yurt nabzını tam vennden tutan Anadolu avmnlannın yerı Şuphesız yeni bır donemı yaşıyoruz; gCzel ve aydınlık etkıleri bugünden çok varınlanmızda gorunecek » (Cumhunvet 5 Mart 1971) Ağustos yağışh normolin ^ ^ geçecek; sıcaklık, M altında olacak = Kazananlardan bırinln kımlık zarfı şu satırlan taşıyordu: Cİ939 yılında Ankara'da doğdum 1957 yılında Ankara Kız Usesını, 1961 yılında ise Sıyasal Bılgıler Fakultfesıni bitırdim Evliyım Yıldız tncesu» Ardından ödül alan hıkâyesıyle başka beş tanesıni bırleştıren kıtabı geldi Sayçılanmı Snnaran (Ararat Yayıne. vı x\lajıs 1971 104 sayfa 5 Ura) Malıye Bakanlıgında çalıstıgl sürenln sanatçı fcıs'hgıne karşıt gelen tarafını hatırlatarak sdvle dıyordu kapak notunda «Çogulları ve t&plumu savı oran olarak gorme alıskanlıgımı bir vana bırakarak »ophım ıçındekı birevleri araştırmak ıstıvorum » TRT hıkâve ve roman ödullerlnden bırıni kazanan tek kadındı Yıldız înce«u; tarınnıış bır tmzası yoktu; hevesı bır amatörluk eğılıml ml bır yetenek yoklaması mı, sanat yolunda bır gençlik merakı mı ıdi, bilmıyorduk Ama kitabındakı hıkâyelercte çok ince dıkkatlerle donanmış bir gözlemln usta yergılenni. topiumsal gelenek ve tutumlanmızm özelliğıni belırten başanlı çözümlemelennı gördüm Adını duymamış olmamızın hıç 5nemi yoktu; yetışml? blr cyazar» karşısında idık Ne var ki, her şey gibi edebiyat da bır sürekli çaba, duraksız devam bir çalıskanlık binkJmı, bu dol bereketldir Bu yuzden ilk umutlar fazla önemsenmemeli ar. dındsn gelenler beklennaelıydl. Şımdl umut ve «evİBÇle gSrüyorum kı Yıldi7 Incesu, edebiyata çahşmaya devam etmektedir Yeni eserini tlgı Ue Izlemekte kolayca bırlejileceğinı sanıyorum; bunu lnanarak beklıyorum Dünya (iııuno cıkon Amerika!ı kıılor esror içeıken yakalandı Dunya turuna çıkan ıkısl kıı Ikısı erkek dort Amerıkah oğrenci oncekı gece Sultanahmette kaldıkları bır otel odasında esrar ıçerlerken vakalanraışlar. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) . ' \\onne Metılda Corıno ve Marie Hare Canad Emniyet Mudurluğnnde SATIR, İNÖNÜ'YE VERDİĞİ «NOT»U AÇIKLADI Adana Bağımsız Mılletvekılı Dr Kemal Satır, tsmet fnonu'ye verdığı CHP'cten ayrılış nedenlenni anlatan «Not« unu dun açıklamıstır Not'ta, CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt'le partı yonetıcüerı suçlanılmakta ve «Geride bıraktığım teşekkül, Atatflrkie, tnönü ve Halk Partıu'yle ılgisı olmayan ve bilinme(Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) 4NKAR\, (Cumhuriyet Buro su) Meteorolojı Genel Muduı lugunden bir vetkılı dun yaptığı açıklamada içinde bulunduğu muz Ağustos avmın 1964 yılı A ğustos ayına benzeyeceğıni nava sıcaklıklannın normallennin al tında ve yağışh geçeceğırü bıl dırraiştlr Venlen bılgıje gore Ağustos ayı içenslnde bava sioaklığı ve yağış durumu şovle olacaktır* «Ter ve vuksek atmosfere ait nznn sene basınç vp vökseklife efrilerinin Incelenraesı netıcesindp 1972 nlı Aeustno a\ı Içe nsındekl metenrnlnıık dorumun 1964 yılı Aihıstos anna çok vakın beraerlik arzedeceği tesbH edllmistir (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) =T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog