Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Yazılmayan yönleriyle AIAIÜRK Bilinmeyen yönleriyle Atatürk'ün devanu olan bu kitabı d« oknmanın öğütleriz. Yazan: SAÖ) ARtF TERZİOGLU AK KİTABEyl Cağaloğlu îstanbul P. K. 514 Kızılay . Ankara adresinden ödemeU iştenebilir. (Cümhuriyet 6104) umhuri Kumcusu: YÜNUS NADİ ALFABETIK İLKOKIL |Temel Bilgiler Ansiklopedisi RUŞEN AIAYİAOĞLV JC. 1. (Sınıl 1, 2, 3) C. EL (Sınıf 4, 5) ÎLKOKUL progTEtmınıi) öğretmek bütün derslert fconu ve terim lerini sade ve an bir Türkçe lle ver mektedir. Aifabetik bir düzende verilmlştlr. öğrencinin btitün derslerinde ve ödevlerinde hiç zorluk çektirmeyecek kılavuzdur. C. I. = 15 CllUisi 20 C. II. 25 Ciltlisi 35 TL. tNKILÂP ve ARA KİTABEVLERt îlâncılık: R488'6W5 49. yıl, sayı: 17267 Telgraf ve mektup adresi: Cuıphunyei fstanbui Posta üutusu îstanbul No 248 Telefonİar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 09 29 Ağustos Salı 1972 Almanya'da koçak çalışan işçilerden 8 binine çalışma izni verilecek İŞ VE İŞÇÎ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRÜ 3 GÜN ÖNCE 4050 BİN KAÇAK ÎŞÇtNtN AFFEDÎ LECEĞÎNİ SÖYLEMÎŞTİ ANKARA Lahey'de yapılan Birleşmiş Milletler Avrupa Refah Bakanları Konferansma katılan Çalışma Bakam Ali Rıza Uruner, önceki gece yurcfa dönmüş ve verdiği demeçte, Türki. ye'den dış ülkelere işçi ihracına aynı hızla devam edileceğini belirterek, Almanya'da çalışmakta olan kaçak işçilerden ancak 8 binine çalışma izni verilebileceğini söylemiştir, Bilindiği gibi» l ş ve î ş ç i B u l ma Kurumu Gehel Müdürii tsmail Hakkı Âydınoğiu, 3 gün önce Izmir'de yaptığı'basın top 1 lantısında, Almanya'da kaçak o . larak çalışan 4050 bin Türk'e tamamına «çalışma izni* veril. dığini açıklamıştı. Gürler ve Eyiceoğlu Karaşularımrî; görevlerini 12 müden ötey e uzatılması Geri kalmış 100 İl devrettiler Deniz hukukunun Yatırımlar için Valıler toplanacak temel ilkeleri değişiyor Eylül ayında ilgili valilerin yapacağı toplantıda 5 yıllık plân döneminde gerçekleştirilecek yatırımlarm u y g u l a m a s ı tartışılacak Geri kalmış bölgelere ya pılacak yatırımlar «Ekonominin belli yerde kurui masını gerektirmeyen» yatırımlar olacak i s t e n i y o r : ' • • • • • • :,••. ••''. BİRLEŞMÎŞ MtLLETLER Deniz hukuku «dalgalanmakta» dır. Bütün Bat: uygarlığımn haşmdan beri temel aldığı deniz hukuku, Birleşmiş Milletler Komitesinin Temmuz Agustos ayındaki çalışma döneminde büyük devletlerin çabalarına • rağmen artık eskl Ukelerini siirdürtmeyecektir.. 1970 yılında Birleşmiş Milletler'den deniz hukuku konusenda bir konferans toplama görevi alan komite, önümüzdeki sonbaharda Birleşmiş Milletler Genel Kunılü'na sünacağı raporu hazırlâmıştır. Komite,. asıl görevi olan deniz hukuku konusunda uluslararası bir bağıtlaşma tasansı hazırlafnakta başarıya ulaşa mamıştır. Ama bundan daha ijnemli olan nokta, Üçüncü Dünya ülkeleri temsilcileri, tarafın dan komiteye bir çok madde tasansı teklif edilmiş olnjasıdır. Bu tasanlar, Birleşmiş Milletler' deki erici çoğunlugun deniz hukuku konusundaki görüşlerini yansırmaktiuiır ve Çin Halk Cumhuriyeti de büyük devletler arasında tek başına bu görüşleri desteklemektedir. . | rak kabulünü isteyen ölkeler, geneîlikle bu bölgeleri iîletebüecek,' hattâ denetleyebüecek. durumda | değillerdir: • I 0 Denizlerden yararlanma en; gellenirse, Deniz Dipleri Komitesinin temel amacına varması hnkânsız olacaktfr. Bu komitenin gö revi deniz diplerinin .bütün insanhğın yaranna işletilmesidir. Deniz diplerinin işletilm,esini kuraliara bağlamak gerekir, ama bu a,landa tek. yainlı "tedbirler almak yanlıştır. (aa) ve ilçeye 4 milyar yatırım yapılacak : ANKARA, (Cmnhuriyet Börosu) Yatınm indiriminin uygulandığı 33 i] ve ayrıca 26 ile Saglı 67 ilçede, üçüncü beş y.llık ka! lunma dönemi içinde ' yapılması düşünülen 4 milyar liralık yatınmın kullanılış şeklini saptamak amaciyle Eylül ayjnda ilgili Valiler arasında toplantılar dü zenlenmiştir. Ögrenildiğine göre, bu bölge lere yapılacak yatmmlar «Eko nqminin belü bir yerde kuru'.ma sını gerektirmedigı yatırımlar>ı olacaktır. Bu konuları görüşmek üzere İ Eylül'de Trabzon'da, 5 TAĞMAÇ DA BAŞBAKAN VE KUVVET KOMUTANLARINA DÜN VEDA ETTİ ANKARA (Cumhurivpt Bürosu) Kara Kuvvetleri Komutanh|ından Genelkurmay Başkanlifma atanan Orgeneral Faruk Gürler ile, emeklı olan Deni? Kuvvetleri Komutanı Oraraira! Celâl Eyiceoğlu, dün görevlerini devretmişlerdir. Bu arada, emekliye ayrılan Gerîplkurmny Başkanı Orgeneral Tagmaç rta. Başbakan, Milli Savnnma Bakanı ile eski ve yeni Kuvvet Komutanlannı ayrı ayrı ziysret ederek, veda etmiştir Emekliliğini isteyen Oreeneral Tagmac, bufrün düzenlenecek bir törenle G& nelkurmay Başkaniıgını Orgeneral Faruk Gürler'e d»vredecektir. Bu arada Tagmaç. E>iceo»ln'na Ustün başarı madalvası. Batur da Tağmaç'a bir $ilt \ermişlerdir. arkadaşlanmla oaylastığımı belirtmek isterim» demiştir. Orgeneral Eyiceoğlu. Orgeneral Batur. Oramiral Kayacan. Orgeneral Tolunay. Orgeneral Yiğit. Orgeneral özgür. genera! ve amiraller ı!e bazı yüksefc rüt. fllevümı «a ı $u ! det ECEVÎT, BÜYÜK ZAFER'tN YILDÖNÜMÜ İÇÎN DEMEÇ VERDÎ Eylül'de Samsun'da, 8 Eylülde de tçelde çevre vali *ve kaymakamlarının katılmalariyle üç top 'antı düzenlenmiştir Bu toplantılarda yatınmlann uygulanış şekli tartışılacaktır. 202 sayuı kanuna gbre «yatınm ındTrimi(üevami Sa. 7. Sü. ? de) «Türk Ulusıı kurtulıış savaşını olduğu gihi ekonomik savaşı da kazanacaktır» AVKARA. (CnmhDrivet RSrn<n) CHP Genel Baskanı Bü'pnt Bcevit 30 Ağustos Zaferintn 50. yıldönümü nedeniyle verdfgi demeçte «Türk ulusu. kurtultıs savaşım olduğu eibl. ekonomik alandaki savası da. en viiksek veriminl özeürlük içinde veren üstün nitelikleriyle kazanacaktır» demiştlr Ecevitin mesaiı söyledir: «Büyük zaferin 50 yıldönümü yüce Türk ulusuna kutlu olsun. Türk ulusu. en güç koşullar altında bile vasama ve na£ımsizlığını koruma gücönü 50 vti önce kazandı»j büvük zaferle bir kez daha Isrjat etmistir bütün maddl o!anakİ8n Hikens» bile. büvükHigtinü ve devlet kurma yetenegini sürdüreoek nitelikte oldugunu çöstermiytir. Kurtulu? savasımızın en kıvanç vericl yörrU büvuk zafere geniş bir demokratik tartı<îrrm özgürlüğü ve parlâmentolu rejim İçinde ulasılmıs olmasıdır o batamdan. bu zafer. Türk ulusunun yalnız bagımsızhğa deSil. özgürlü*e ve demokrasiye de liyakatını ortays trovmustMr (Devamı S*. T. Sü. 1 de) Kaçak işçi soruıiu Kaçak Türk işçilerinin, yaban. cı işçi çahştıran bütün ülkelerdç bulunduğunu, bunlardan <oğunun Federal Almanya'da olduğunu bildiren Çabşma Balcanı (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de> Kara Kuvvetlerinde düzenlenen tören Kara Kuvvetleri Komutanlığmda saat 14.30'da vapılan devir teslim töreninde konuşan Orgeneral Faruk Gürler. Kuleli Askerl Lisesi sıralanndan beri yakın arkadaşlığını sürdürdüğü Orgeneral Semih Sancar'a Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini 'devTCtmekten du^duftu mutluluğu Ifade etmis, «Her kademesintte öd yıldır komuta etmek la çeref duyduğum Kara" KuvlftTl Kamutanhğından, yeni förevime atanmam dolayısiyle ayrılıyorum. Bu şerefli kuvvetimizi cağdaş kara kuvvetleri düzeyine çıkarma yolunda çaba gösteren Ne istlyorlâr? ! PARİS'TE ÖLÜME SEBEP OLDUĞU SANILAN TALK PUDRASl TOPLATILDI PARİS, (*.».) Parls bölgesinde 20 bebeğin ölümüne yol açmasından şüphe edilen Talk pudrası eczane, mağaza ve hattâ evlerden toplattınlmıştır. Be beklerden bir kısmı beyin lltihabından (encephallüs) ölünce, ölüme bir firmanın hazırladıtı Talk pudrasının sebep olduğu iddia edllmiştir. Saglık Bakanlığı olayla ilgiU soruşturma açmıştır. BM, Porto Rico'yu «ABD sömürgesi» olarak tanımladı Oçünbü Dünya Ulkelerinln de i niz hukuku alanında başlıca ıstekleri şu ikl noktada toplanmak ı tadır: • «Deniz varlıgı»: Üçüncü Dün ' ya ülkelerinin lstisnasız hepsı, karasulanıun ya 13ıpjlltti böitoptantıya Türldye Odalar Blrlisi'nfaı tfiuenledifi et nrunlan» genfn ötesln* uzatllmasmt istamekte, ya da 200 mile kadar nza nan bir «Deniz varlığı» bölgesinin tanınmasım 1leri sürmektedlr ler. Kenya temsilcisine göre, bu bölgede bulunan herşey, bölgeye kıyıdaş olan Ulkenin olacakbr. . i • Boğazlar Statüsü: Bu konuOdalar Birliğinin Istanbul'da düzenledıği <et sorunları» konulu da yalnız Çanakkale Boğazının toplantıda et fiyatlatırun pahahlanması ve et sorunu tarüşümış, sadedeğil, birçok ulkenin. karasulance kuzu kesimi yüzündcn yılda 40 bin ton et kaybunız olduğu, h«r nın birleştiği Mahıka Boğazının yıl 100 bin dananın beslerune sorunu yüzündcn boğulduğu belirtümistir. statüsü çeşitli ülkeleri ilgilendir'Öte yandan CHP Gencl Başkanı Bülent Ece\it bu konuda bir melctedir. Üçüncü dünya ülkeleönerge veren Içel Milletvekili Cel&l Kargıh'ja gönderdiği cevabi telrinden hemen hepsî bu kohuda grafta, CHP'nin konuyla yakından ilgileneceginı ve her yıl 10 müyon Çin Halk Cumhuriyetinin şu göcivarında koyun ve kuzu varlığı kaybınm önlenmesine çalışacağını rüşünü benimsemektedirlen açıklamıştır. «Bu boğazlar uluslararası geçife açık olsa bile bu durum buranın karasuları statüsünü değis. tirmez ve bunlan. bir açık deniz haline Sokmaz. Bu su geçitleririi kullanan ülkelerin kıyıda; ülkelerin barış, güvenlik v» düzenini tehlikeye atmamalan, devletler hukukuna taygı göstermeleri gerekir.» kahl«nl«rd bir kısmı.. Kuzu kesımi yılda 4O bin ton ef kaybına yol açıyor Odalar Birliği tarafından düzenlenen, meslek odaları temsilcileri ile Bakanlik temsilcilerinin katıldıkları dün başlayan ve bugün de devam edecek olan toplantıda, bir tebliğ sunan Ankara Ticaret Odası Genel Sekreteri Agâh Oktay. et fiyatlarının pahalılanmasında ekonotninin bütününün önemli bir rol oynadığını söyleyerek, üretim, ulaşıra ve pazarlama ile ilgili sorunları ele almış, canh hayvan nakli yüzünden her yıl fert başma yarım kilo et kaybedildiğini anlatmıştır. (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Oztürk', «Hayat AnkdtaMa Büytikler'in görüşü.. Büyük devletlerin görüşleri ise fa üç nokta fizerinde birleşmek j tedir. ' • •: | # Okyanuslar kıyıdaş ülkelerce ' payla«ıldıkça yalnız onlar için | değil dünyanın öbür ülkeleri için A* «açık deniz. azalacaktar. " : # Denizlerde alabildiğine geniş bölgelerin «deniz varlığı» ola pahaldığı dayanılmas oldu, Hükümet tedbir almali» dedi ANKARA, (Cmnlrariyet Bürosv) CHJ* Maraş miiletvekül Ibrahim, öztürk,' dün hayat pahalılıfjjı konusunda bir demeç vererek, yetkililerin olumlu demeçlerine rağmen pahalılıgın her geçen güri arttığim ^öne sürıpüş, «Dayanılmaz bir hale gelen pahalılık karşı sında parlak nutuk ve vaadler yerine, hükiimet ciddi tedbirler aknak xorundadır» demiştir. Öztürk'ün bu konudaki demeci şöyledir: «Sayın Başbakan ve Ticaret Bakanırun çeşitli temlnat re beyanlanna ragrnen, son günlerde birçok mal ve hizmetlere raralar yapılmakta, fiyatlar yükselmektedir. örneğin, 1) Ortaokul ve lise kitaplanna Millî Eğitim Bakanlığınca yüzde 50 oranında tam yapılmışür, 2) TEK, elektriğin kilovatına 1 lcrş. zam yap mıştır. 3) Bayındırhk Bakanlı j gınca fiyatları tespit edilen 1 metreküp çam kereste. 750 llradan 1250'ye, doğramalık kereste 1200 liradan 4000'e, meşe 1400 liradan 4500 liraya yükselmiş •>öylece kereste fiyatlannda or•alama yüzde 140 artıç meydana gelmiştir, 4) Geçen yıl çekısi 75 lira olan odun, Ağustos 1972'de 110 üraya yükselmiştir Kış mevsiminde odunun çekisinin 150 liraya satüacagı tahmin edilmektediı, 5) Et ve Bakk Ku rumu, kendi mamulleruM aşın derecede ram yaparak dar gelirli vatandaşlan bir lokma *' (DOT«BU 8a. T. Stt. I <U) J V BtRLEŞMÎŞ MİLLETLER (New Tork) Çin, Sovyetlşr Birligi v« Küba deiegelerinin uyarısı gonucunda Birleşmi? Milletler Özel Komitesi: Porto Rico'yu, «ABD sömürgesi» olarak tanımlamıştır. , 22 üyeli özel Komite, 12 oyla (10 üye oylamaya katılmamıştır) bu küçük Karaip adasının adıDünya üzerind'eki radyo yanı, BM'in sömürgecijiğe karşı yınlarında zaman zaman meyyayımladığı bilcTiriye dahil etdana gelen anî kesilmelere Jümiştir. piter gezegeninden gelen radyo Oylamadan once Komitedeki yaymının sebep olduğu açıklankomünist delegeler, Porto Rico' da yapılan referandum ve s e mıştır. çimlerin, bu küçük adanın asCansas üniversiteşi öğretim ı keri işgal atmosferi içinde olüyelerınden Prof. Beard'ın yap | ması nedeniyle halkın gerçek tığı açıklamaya göre, Dünya üdüşünce ve oylarım akset'irmizerindeki radyo yaylnlarında yereğini belirtmişlerdir. ( A P ) (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) : Jüpiter, radyo yayınlarını etkiliyor bir kadın, 2 mühendi*, 4 ö^rencı ve bir teknisy^n tütuklandı Gebze olaylarınm tümSOsanığı duruşmadan varestetutuldu DevGenç Davasında da 8 sanık hakkında daha, duruşmadan vareste tutujma karan verildi Gebze de «DİSK» tarafından düzenlenen 1316 Haziran olaylannın devamı olan kanunsuz yürüyüşe katümaktan sanık 50 kişinin durusmasına, dün tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı. Mahkemesinde devam edilmiş, sonuçta 50 sanığın da duruşmadan vareste tutulmasma karar verilmiştir. Bundan sonrakl duruşmalar, sanıklann gıyabında yapılacaktır. duruşmada sorgulan yapılan Süleyman Badkan ile Ertugrul Tılay, iddialan reddetmişlerdir. Sorgulara, bugün deyam edllecektir. KULLANDIGI YARIŞ UÇAGI DÜŞEN GLOUCESTER PRENSI ÖLDÜ WOLVERHAMPTON (Ingütere) tngiltere Kraliçesinin kuzeni Gloucester Prensi William, dün yapılan bir uçak yarışına katılmak üzere dört kişilik cPiper Cherokee» tlpindekl özel uçağıyla Halfpenny Havaalanından havalandığı sırada, uçağın düşmesiyle ölmüştür. 30 yaşındaki Prensle birllkte aynı uçak. ta bulunan yardımcı pilot da can vermiştir. îngüiz tahtının dokuzuncu derece varlsl Prensin kullandığı uçak Halfpenny Havaalanından ay nldıktan hemen sonra, yükseklik kaybederek seyircilerin görüş alamndan çıkmış, biraz sonra da ağaçlık bir bölgeye düşmüştür. Kurtarma ekipleri, ağaca çarparak yanmaya başlayan uçağa vardıklan zaman, Prensle pilot yardımcısının öldüklerim görmüşlerdir. Hçak yanşlanna merakiyle tanılan Prens William, «Balonla uçan ilk kral ailesi mensubu» unvanına da sahipö ve geçen yıl otomobil kazası geçirmişti. ANKARA ' 2 Numaralı Süa,' yönetim Mahkemesi, dün IOSyal bir sınıfın diğer sosyal asıl [ lar üzerinde tahakkümünU te«is etmek ve hükümetin araştırmalanna rağmen faili gizlemekten sanık 7 kişiyi tutuklamıştır. Cezaevine gönderilen saruklann isimleri şöyledir: Gütıer Öztürk (Ev kadını), Sab'ahattin Gökeri (Teknisyen), Ze ki Özkara (MühendisJ, Tarhan • Örgür (Lisedon belgeli öğrencl), Yaprak Zihnioğlu (Tatbiki Gü zel Sanatlar ögrencişi), Hüseyin > Doğan (J^ühendis), Süleyman (Devanıı Sa. 7, Sü. S de) Büyük Zaferi kutluyorduk.. Turhan ILGAZ AFYON Yarıro yüzyıl geçnıi» aradan... Bağımsızlığımızı, özgürlüğümOrü, ulusal onurumuzu kurtardığı* mız topraklar üzerinde. yanm yüz yılhk bu eeçmişi kutluyorduk „ Afyon. bayraklarla. afer taklanyla donatılmıstı.. Caddelerde, eski Oniformalan vüzlerce fişeklik, madalya. kama. tabanca Ue donatılmıs va$lı)ar dolaşıyordu.. EUerindekl bin yıüık tü'fekleri arasıra patlatıyorlardı. Yer yerinden oynuyordu. evierin saçaklanna konmuş kuşlar korku ile havalanıyor. ozaVlara kanai çırCDevamı Sa 7 Sii t de) Sorgular bitti Çayan v e dört arkadaşının Maltepe Askerl Ceza ve Tutukevinden kaçmalarında ihmall olduğu iddia edilen Top. Albay Ruşen Beyazıt ile 26 askerl personelin durusmasına, dün 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edilmis, sorgular' tamamlanmıştır. Duruşma, 12 . Eylül'e bırakılmıstır. ' (a a). SOLMAZER'İN DÖNMESI İÇİN DIŞİŞLERİ, ALMANYA İLE TEMASA GEÇTİ îstanbul'da meydana gelen baEI sabotaj olaylannı terüplediği iddiasiyle îstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Mahkemesi tarafından hakkında gıyabl turuklama karan alınan • • » kl Milll Birlik Komitesi üyes! îrfan Solinazer'in yurda dönmesi için Dışişleri Bakanlığı, Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı ile dün diplomatik femaslara başlamıştır. Almanya'nın Bonn. şehrinde bulundugu tespit edijen îrfan Solmazer'in yurda gönderilmesi. Pederal Almanya Dışişleri Bakanlığı «racıhğiyle tetnin olunacaktır. Solmazer. hakkında gıyabl rutuklama karan oldufu icin, jTirda tfrer glrmM tutuklanaMkiar. ( « a ) 8 DevGenç sanığı DerGenç Davası'nda dün, 8 sanı) daha (Işıtan Gündüz, Çetin Uygur, Mehmet Mehti Başpıaar, Erkan Şîmşek, favaş Tunaboylu, Ahmet Ayhan, Tank Almaç, Ahmet Turhan Celayir) duruşmadan vareste tutulmuştur. îstanbul 2 Numaralı SUayönetim Mahkemesindeki dünkü Demirei: TBMM, Türk milletİDİn çelıkleşmiş iradesinin e«erirlir ANKARA, (Cmnhuriyet Bürosu) AP Genel BaşEanı Süleyman Demirei, Partisinln dün yapılao îlçe Kongrelerine gönderdiği me(Devamı Sa ı «ü 1 d< OJ.A.V1AKIN ARDlSDAKİ GERÇEK ÇAKMAK GÖZALT1NA ALINDl Kısa bir süre önce emekliye ayrılan Emniyet Genel Müdürlügü Teftis HeyetJ Ba?kanı Adnan Çakmak, lstanbul'dakl bir davayls ilgili olarak, Sıkıyönetim Komutınlıgı ttrtfından gözaltıoı ahnmiftır. Çıkmak, Tefti? Heyetl Bs«Vanlığındıa 8nce, Bursa'da I m BİT«t Müdürlüjü Öğretmensiz öğretim sek öğrerlroe, ancak birl hayata hazırianmaktadır. Şu sayüar, na• isTaflı bir eğitim diizeni leinU de ve nasıl bir cıkmarda olducumuzo göstermektedir İlk öğ retlmde suııfiar çok kstlabalık dcrs araç ve gereçleri eksikrir Orta öğrerlm taten çok dar bi» çevreye iletilmekte üsielik meslekle lllskisiı; öğrermenler ve elfı öğretimle yiirütülmektedir Bu kesimde 17 bhı öfrermen eksikrir. Kisaca, «arm Bakan yıllsrdan herl yoğunlaîan eleşfiriler> hak vermlf, earelere yönelme kel Çareler oe olacaktır? Bo sornva ancak «Milli EğttimİD remel üannn Tasansı.nın ana çlzgilerl ortaya cıktıklan «onra cevap venlebilecektir. Ne var Id tcknlk bakımdan ne tür reçeteler hanrlanırsa hazırlansın. tosyal ve politik ortamda Iki ana sorun çozümlenmeden MilM Eetrlmdeki keşmekeşl düzenliyerek temel bir fildrle yola çıkmak olanaksızdır. Bu lld ana sornn nedlrT 1 Camhnriyet devtertnin irHr fD»v»mı S» 7. Sfl. M La Loİla, Venedik Festivali'nde ö ı filkesi olsn ttalya'da beyaı perde yıldızi Gin» Lollobrigida, «La Lolla» olarak aoılmaktadır. 33 üncfl Venedik Film Festivali için Venedtk'e gelen L» LoIIa, kendisinl ıcvenler tarafından eo$knn sevfi gösterileriyle kar«ılanmı»tır. Fotofrgft» (örHlen ı»t, kendlnden 4deU geçmek flıere. Aeaba na fördü d* bij)» «ldmT. ilH Eğitim Bakam Prof. Sabahattin Özbek, toa günlerde Ustüste demeçler veriyor. Gazetelere yansıyan bu demeçlete göre, Millî EğiHm sornnn bir bütün olarak ele alınacak ve toptan bir düzenlemeye geçileeektir Bunun için «Millî Eğftimin Temel Kanun Tasansı» hazırlanmaktadır. Saym Bakan, açık yfirelde ve eesaretle, eğitim sistemlmizln yetersiz ve boznk oldnğuna söylemlftir. bkoknla giren her yüz öğrenciden aneak sn üsr va deagl okallan birlrebUmektr v« ba be*w>İTetıclden dördfl yfik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog