Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Ytvrtınuzun Evde Okul Ödevi Yaparken ve Bütün Öğretitn Hayatında En Çolc Yanrlanacağı Eser, RENKLİ ANSİKLOPEDİSİ'dir Taksitle de Satılır. Toptan S*tı? Yerieri: Istanbul'da BabıIK'd* OCAK KITAP OAÖITIM ŞTI. ve BATEŞ ÜLKÜ OKUL Cilt Halinde Çıkmiftır. umhuri . Kunıcusu: YUNUS NADt Sander Yayınları Günümüzün Sorunları Dizisi: Ş. Schreiber Amerika Meydan Okuyor 15 Sçhreibeı Bir Toplumun üyanışı 7.50 Greene Vietnam Vietnam 15 laıov S Rusvada Dusünce Özgürlüğü 10Sampson Avrupa Nereye Gidlyor? 20 P. Ryan Ay'da Ilk Adımlar 12.50 Dr. Ahmet Aker İ$ÇÎ GÖÇÜ (Almanya'ya giden Türk işçileri üzerinde s»syo ekonotnik bir arastırma) 10 SANDER YAYINLAR1 İSTANBUL Yıyımlayam GOVEN BASIM V» YAY1NEVİ lıtanbul 49. yıl, sayi: 17266 Telgraf re mektup adresi: .Cumnuriyet istanbul Posta Kutusuv Tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 28 Ağustos Pazartesi 1972 (Cumhuriyet 6082) McGovern MÎLLÎ EĞÎTtM BAKANI, «LİSE YERİNE Altmcı MESLEK OKVLJJ AÇAL1M» DEDİ Filonun Yunan REFORM ESASLARININ 1 9 7 3 1974 YILINDA UYGULANACAĞINI SÖYLEYEN PROF. ÖZBEK, ORTAÖĞlimanlarmda KETİMDE ÖZELLİKLE FEN DALLARINDA ÖĞRETüslenmesine MEN SIKINTISI Ç E K İ L D İ Ğ İ N İ BELİRTTİ karşı çıktı WASHtNGTON Demokrat Partınin Başkan adayı George McGovern, Nixon yönetiminin Yunanistan'da Altıncı Filo için bir bağlantı liman kunnakt» direnmekle İsrail'e karjı taahhütle rini tehllkeye attığıru ilerl sürmüştür. McGovem'a göre bağlantı lima nı sayesinde, Yunan diktasının Amerika'nın İsrail'e yardım çaba lanna kolayca müdahale edebileceği endişesi uyanmıştır. McGovern, Yunan hükümetlnin îsrail devletlnl tnnımvm» olduğunu belirterek çunlan aöylemiştir: «Yunanlüar 1970'deM Ürdün buhranı sırasında Amerikan keşif uçaklannın Yunan toprakla nndakl Uslerden havalanması yolundaki teklifimize cevap bile vermediler.» McGovem şöyle devam etmiştir: «Özgürlük isteyen Yunanlı vatanseverlerin bir çoğu ülkfelerinde yeniden özgürlüğe kavuşma umudunu yitirmektedir. Bu insanlar Cuntanın Amerika tarafın dan kuvvetle desteklendiği göriişündeler. Ya pencerelerinden bakıp da Atina limanı açıklarmda Amerikan muhripleri, "bunlann ar dından da daha büyük askerî gemiler görünce ne hissedeceklerdir?» ' Bilindiği gibl Dışişlerl Bakam William Rogers, Perşembe günü altı Amerikan muhribinin gelecek ay Atina bolgesinde üsleneceklerini açıklamıştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Ortaöğretimde 17 bin öğretmene daha ihtiyaç var AOTCARA Milli Eğiüm Bakanı Prof. Sabahattin Özbek, Orta öğretimde 17 bin öğretmen açığı olduğunu, llköğretimde ise öğretmen sıkıntısı kalmadığını bildirmiştir. «Lise yerine meslek okulu açalım» diyen Bakan, sanat okulundan mezun olanlardan işsiz kimse bulunmadığını söylemiştir. Ankara'da yayınlanan Yankı dergisinin sorularını cevaplandıran MHİ1 Eğitim Bakanı Prof. Öz. bek, eğitimde reform konusrunda görüşlerini açıklamıştır. Özbek, demecinde, Erim Hükümeti tarafından hazırlanan Reform Tasansının bazı yönlerini değistirdiklerini, bazı yonlerinin de dikkate alınmadığını bildirmiş. «Tasarı Meclislerden geçer mi geç mez mi? Bizim kanaatimize göre geçer. Geçmesi lâzım, çünkü bilimsel temellere dayanıyor. Tamamen Atatürkçü Cumhuriyetçi Anayasanın öngördüğü temel pren sipler içerisinde. Meclislerden geçmemesi için hiçbir sebep görmem» şeklinde konuşmuştur. Prof. Özbek bu arada reformun dünyadaki eğitim sistemine bir yaklaşım sağlama amacıru güttüğünü, reform esaslarının 1973 74'te uygulanabüeceğini kaydetmiştir. Milli Eğitim Bakanı, bir soru üzerine de llköğretimde öğretmen sıkıntısı kalmadığını, bu yıl Eylul'le birlikte 16 bin öğretmenin mezun olacağını bil dirmiş, ortaöğretimde ise 17 bin öğretmene Ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuşmuştur: AFYON'un kurtuluşu temsili olarak böyle, canlandırıldı (Fotoğraf: Hikmet ÇETİNKAYA) , Afyon'un kurtuluşu kutlandı bölümleri gezmiştir Sunay ve beraberindekiler daha sonra Aiyon'a dönmüşler. İstihkâm Ana Depo Komuthnlığı Gazinosunda Belediye tarafından onuıianna verilen öğle yemeğine katılmışlardır. Afyon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 50. jıldönümü töreni saat 14.30"da başlamıştır. Topçu atışlan ile birlikte milis kuvvetleri Olucak. Mecidiye. Karaman ve îstasyon kesiralerinden Hükümet Alanma girmişlerdir. Bu arada 50 yıl öncesinden görünümler yansıt lmış, Yunan askerleri. milis kuvvetlerince esir alınmışHr. (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) AFY.ON, (Turhan ILGAZ • Hakkı MERDIVENCİ bildiriyor) Afydn'un dü§man işgalinden kurtuluşünun 50. yıldönümü, dün kuÜavnıştır. Törene, Zafer Haftası dolayısiyle Afyon'da bulunan Cumhurbaşkanı Sunay, Başbakan Melen, Genelkurmay Başkan Vekili ve Kara Kuvvetleri Kofnutanı Orgeneral Gürler, Bakanlar, Kuyyet Komutanlan ile emekli General Fahrettin Altay katılmıştır. Cumhurbaşkanı Sünay ve diğer konukiar dün sabah saat 10.30 da Kızılay Maden Sodası tesislerinin bulunduğu Gazlıgöl'e gitmişlerdir. Çumhurbaşkanı Sunay. burada ilgililerden bilgi almış. suyun çıktığı • Nixon'ı destekleyecek Atabey'in büyük rekJâmla açtığı temizlik kampanyası sürüyor! Boğazdaki deniz kazafarı daha çok yazın oluyor İstanbul Boğazı lle liman sahası içinde meydana gelen deniz kazalarır.ın yüzde 80i, yaz eylarına rastlamaktadır. Bu yıl Boğaz ve liman sahasl içinde kış aylarında hiçbir olay olmamış. yaz aylarının gelmesiyle kazalar birbirini izlemiştir. Bu yılın ilk kazası 28 Mayıs günü olmuş, Şehir Hatları Küçüksu vapuru ile Hacı Süleyman motoru, Eminönünde çarpışmışlardır. Bu olay, 3 yaralı ile atlatılmıştır. Bundan sonra da büyüklü küçüklü 12 kaza olmuşsa da insarca bir kayba (Devamı Sa. 7, Sü. C da) Sovyet Rusya deniz üssü olarak Suriye'nin Laskiye limanım kullonacak BEYRUT An Nahar gazetesinin haftada bir yayınlanan raporuna göre, Sovyet Rusya, Suriye ile bu ülkenin Laskiye limanım kuUanmak üzere yeni bir anlaşmaya varmışlardır. Rus gemilerinin Mısır limanlarından çıkmak zorunda kalmasmdan sonra, Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esat'm Sovyetlere bu limanı kullanmasına izin vermesi, Sovyet Rusya'yı önemli bir çıkmazdan kurtarmıştır. Laskiye şimdi Sovyetlerin Akdenizdeki en büyük deniz üssü olmaktadır. An Nahar gazetesi tarafından haftalık yayınlanan An Nahar Arap raporu, Laskiye'nin şimdı Akdenizin en önemli ve stratejik limanlardan biri olacağına önemle işaret etmektedir. (THA) Linyıt komııru üretımıııde bu yıl ı • • •• •• 500 bin tonluk artış sa^lanacâk İZMİR Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu, Tiirkiye Kömür îşletmeleri Kurunjunca, bu yıl linyit üretiminde geçen yıla oranla 500 bin tonluk bir artışın sağlanacağını açıklamıştır. Soma Garp Linyitleri tşletmesinde incelemeler yapan Bakan Kodamanoğlu, «Bütün yeraltı servetlerimizin yurt ekonomisine en yararlı şekilde değerlendirmek için çaba harcayacağız» demiştir. • Tunçbilek'te' 4 nilyon tona yaklaşan linyit üretiminin yılda 5,5 milyon, Seyit Ömer bölgesinde 2 milyon ton olan üreümin yine 5,5 milyon tona çıkarılmasının önçörüldüğünü bildiren Ko damanoğlu. daha sonra şunları söylemiştir: Türk Teknikerler Cemiyetı yan ödemeler için hükümet yetkililerini protesto etti ANKARA Türk Teknikerler Cemiyeti Genel Sekreteri Gün» gör Turan, Başbakan, Bakanlar ile siyasî partilerin Genel Başkanlarına, yan ödeme kararnamesini protesto eden bir mektup göndermiş, «Hükümetimizin bu haksızlığı düzelteceğine olan inancımlzı yitirmek istemiyor, 11 bin tekniker adına şikâyetimizi ve protestomuzu dikkatlere sunuyoruz» demiştir. Turan'ın dün basına açıkHnan mektubunda yan ödeme tasarısını hazırlayanların hükümeti yanılttıklan da öne sürülmüş, «Bu yanılgı büyük ölçüde işgücü kaybına yolaçacaktır» denılmiştir. Fen dalında «Özeilikle fen dalları, müzik, beden eğitimi dallan. Buralarda çok çok öğretmen sıkıntımız var. Onu telâfi etmek için bazı çabalanmız var. Reform tasarısı içersinde o da gelecek. Tedrici olarak 8 yıllık ılköğretime gidilecek. Bu da reform esaslarmdan.» Milli Eğitim Bakanı, •Öğretmenlerin yer j'er Bakanhk em (Devamı Sa. 7, Sü. 3 deı Güç koşullar Yağışlar Bursa, Polatlı. Çorum ve İzmit'te STAJYER zarara yoaçtı POLİS VE [YLRT HABERLERt SERVİSİ] Sağnak yağış, dün de yurdun . BARAJ muhtelif yerlerinde can ve mal j EŞİ kavbına yolaçmış, Bursa'da 2, | Çorumda 1 kişi yıldırım çarpGÖLÜISDE masında ve sel sularına kapılarak ölmüştür. Bu arada Ankala'va bağlı Polatlı ilçesinin InBOĞULDU ler köyünde önceki gün meyda( Yüksek Askerî Idare Mahkemesine yapılan atamalar Resmî Gaıetede yaymlandı Rezervler «Garp Linyitleri tşletmesine bağlı Tunçbilek'te, 255 milyon, Seyit ömer bolgesinde 225 milyon ve Soma bolgesinde de 40 milyon tonluk linyit rezervl bulunmaktadır. Aynca Soma bolgesinde özel sektör elinde 140 milyon ton kaliteli linyit rezervl tesbit edilmistir.» Soma böigesinde özel sektör elinde bulunan ?en0n linyit rezervinin en İyi şekilde değerlendirilmeslnl saglayacak tedbirleri almakta kararlı olduklannı söyleyen Erıerii ve Tabii Kavnaklar Bakanı, bütiin kaynaklanmızdan milletçe faydalanma yolunda Re rekenin yapılacağını da sözlerine eklemiştir. Bakan daha sonra. Soma'da Türkiye Elektrik Kurumunca 30 milyon liraya yaptmlacaic elekt rik mesleklerl öğretim merkezinin de temelini atmıştır. (THA'» Tekniker toplumunda yan öds me kararnamesinin büyük hayâl kırıkhğı yarattığı o*a belirtilen mektupta, mühendis ile tekniker arasında büyük farkhlıklar yaratıldığı öne sürülmüş, «Üze. rinde durmaya çahştığımız insan sağlıfı ve sorumluluğu yönünden güç koşullar altında yürütülen bir göreve saptanan yan (Devamı Sa 7. Sü I de) Özel sektör na gelen sel baskımnda 10 evin tamamen yıkıldığı anlaşılmıştır. Bursa'da dün baslayan sa»nak yacış 6 saat sürmüştür. Şid dctli yağışlar nedeniyle Bursanın ilçe ve köyleriyle olan bağlantısı kesilmiş, Nazife Dolan ve Mustafa Dolan yıldırım çarpma sından can vermişlerdir. (Devamı Sa I. Sü 1 df Nixon'a yapılan para yardımlarının kötüye kullanıldığı yolundaki belgeler başsavcıya iletildi WASHINGTON Cumhuri yetçi Partinin Başkan adayı Richard Nixon'ın Seçim Komitesinin bağışlar'la ilgili bazı yolsuz ( hareketlerde buiunduğu yolunda ki iddialar dün Adalet Bakanlığı terafından Başsavcılığa iletilmiştir. Başsavcı Richard Kleindienst' İn nasıl bir tutum alacağı henüz bilinmemektedir. Kongrenin Genel Muhasebe O fisinin (GAO) bu konudaki raporu Başsavcı tarafından incelene cektir. Demokrat Partinin Başkan adayı George McGovern'in Seçim Komiteslne başfcanlık eden Law rence O'Brien, Nixon tarafından (Devamı Sa. 7, Sü. I da) . AN'KARA Yeni kurulan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar dünkü Resmî Gazetede bura.sı lslanbul Erkek Lisesi'nin arka duvan ve Cağaloğln'nun en işlek arka sokaklanndan birinin yaymlarimıştır. Buna göre Aske. köşesi... Belediye emrine göre buraya çöp dökmek yasak... İşte yasak levhası ve çöplerl. rî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına Tümgeneral tsmet Tetikaslan atanmıştır. ADANA Atfana baraj göÖteki atamalar şöyledir: lünde dün saat 17'de stajyer poHâkim Albay Bülent Savaşal lis Engin Can ve eşi. botla yapAskeri Yüksek îdare Mahkemesi tıkları gezi sırasında dengeleritkinci Başkanlığına, Hâkim Albay ni kaybederek göle düşüp boğul Turgut Akan Askerî Yüksek İdaBelediye Başkanı Dr.' Fahri Asıkıştırmalı çöp kamyonlarının pis muşlardır. re Mahkemesi Başkan Sözcütabey'in büyük reklâmlarla ve tan liği de ayrı bir üzüntü konusu Stajyer poiis Engin Can, he • ÇÖPLERİN " lüğüne, Hâkim Albay Hakkı Intanalı törenlerle kendisine bağlı olmaktadır. nüz adı tespit edilemeyen eşiyle lice Yüksek îdare Mahkemesi Baş 14 ilçedeki Belediyede, bir süre Öte yandan, Belediye Başkanı birlikte, baraj gölünde lâstik ZAMANINDA kanlığına, Hâkim Albay Mustafa önce başlattığı «Temizlik Kampan Dr. Atabey'in 14 ilçede başlattığı botla gezintiye çıkmıştır. DenŞahin, Hâkim Albay Kemal Okuyası. yürümemiş, İstanbul'un •Temizlik Kampanyası»nın ne za gesini kaybeden bayan Can, su ; muşoğlu, Hâkim Albay Kemal Coş tüm semtleri her zamanki «PisTOPLANMAMASI man biteceği de bilinmemekte. ma ya düşmüş. Engin Can da eşini kuner, Hâkim Albay Mustafa Çolik« ve «Çöplük»ten kurtulamaaşını kime vereceği merak kokurtarmak için göle atlamıştır. i pur, Hâkim Albay Selâhattin Dev mıştır. Bu durumda, Belediye Baş nusu olmaktadır. Polisin eşi kocastnın boynuna . HALK SAĞLIĞINI . rim, Hâkim Albay Hülâgü Sakar, kanı Atabey'in ödül olarak ortasarıldığınd'an ikisi de boğul I Gerçek durum Hâkim Albay llhan Tuğrul, Hâya koyduğu bir aylık maaşını kiTEHDİT EDİYOR maktan kurtulamamıslardır. kim Afbay Ahmet Tetik, Hâkim me vereceği merak konusu olmıış Gerçek durum bu olduğu halAlbay Muzaffer Kucur, Hâkim Al tur. de, Belediye ilgilileri açüan kam bay A. Rüştü Günal, Hâkira Alİstanbulluları üzen ve sağlık(Devamı Sa. 7. Sü S de) bay Niyazi Sertçelik, Hâkim Allarmı tehdit eden çöp derdinden bay Remzi Özkömür, Hâkim Alkurtarmak için 4 ay önce başlatı (Devamı Sa. 7. Sü. S de) lan temizlik kampanyası, ilk gün OLAVLARIN lerde bazı ana caddelerde iyi yürümüş, fakat sonraları yine eski ARDLVL'AKİ durumuna dönmüştür. Yine ana caddelerde ve sokaklarda biriken çöpler, halk sağlığmı teh^it etmeye başlamıştır. 30 PROJEYE DAHATEŞVİK BELGESI VERILDI ANKARA Sanayl ve Teknoloji Bakanlığı, teşvik tedbırlerinden yararlanmak üzere, Mayıs ayında teşvik belgesı verilen 30 projeyi daha açıklamıştır. Aynca 18 projeye yatırım tndirimi ve bina inşaat vergisi istisnası belgesi, 3 firmaya orta vadeli kredilerde banka ve müstakrizlere falz farkı ödenmesıne dair belge ve 7 firmaya da gümrük vergisi muafiyet belgesi ve. rilmiştir. Bunlann yatırım tutan 3 milyar 286 milvon 819 bin liradır Teşvik belgesi verilen 30 projenin toplam yatınmı 1 milyar 689 milyon 296 bin" lira. belgelerin geçerlilik süresı 29 proje İçin 12 ay, bir proje İçin de üç aydır. Yapılacak yatırımlar arasınd'a ise Gediz'de 50 bin 400 ı | Iik komple pamuk tırsisi. Erzurum'da 50 bin 416 iğlik pamuk ipliği tesisi. Tosya'da meyva konsantre tesisi, Kütahya'da porselen sofra ve sanat eşyası imali projeleri yer almakta, ayrıca, kuru yük gemisi ile frigorifik treyler ve çekicfler bulun. maktadır • (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) istanbul pislik içinde Demirel: «Millete inanmayanlar hep yanılmıştır» ANKARA AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin dün yapılan 18 ilçe kon»resine gönderdiğı mesajında, zaman zaman her şeyin bittigine inananlann bulunduğunu. ancak böyle zamanlarda da millete inananlann memleketl selâ(Devamı Sa 7 •« ? del » GERÇEK Belediye yasağı Türkiye mi, Laos mu? ler adıııa düşündürücüydü. Birinci Eriın Hükümetiııin verdiği kararın yarattığı şikâyetleri j ilk seçinılerde değerlendirmek isteyen Adalet Partisi çevreleri hemen hıtumlarınt helirlpmiş ve harekete geçmislerdi. Vilekim haziran ayı başlarırtda Ankara' J da toplanan \P Tpnriloilcr Meclisiiie sunulan raporrla hasha; *•• \ (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) Çarfikapı Dojtramacı Soka(ind»n (fipten Kampanyanın başlangıcından sonra başarıya ulaşamayan Belediye, çöp biriken yerlere «Buraya çöp dökmek yasaktır» levhalarını koymakla yetinmiştir. Belediye yasağınm. yalnızca tebelâlarda tekrarlanmasından her hangi bir sonuç alınamamış. turistik kent İstanbul'daki çirkin eörünüm, üzüntü vermeye devam etmiştir. Üzerinde «lstanbulumuzu tem'z tutalım» yazııı bulunaa otumatik Amerika'da yavaş yavaş su yüzüne çıkan bir gerçek Türkiye'yi çok yakından ilgilendirmektedir. Söz konusu gerçek, afyon Uretimi ve eroin kaçakçüığına değeindir. Şimdiye kadar bilinen ve bildirilen, Amerika'ya giren uyuştorucu maddeler kaynağının Türkiye olduğuydu. Yetkili çevrelere göre Anadolu'da üretilen afyon, Marsilya lâboratuarlarında beyaz zehir haline getiriidik ten sonra Araerika'ya sokuluyordu. Birleşik Devletlere giren kaçak uyuştnrucu maddelerin yüzde SO'i bu yoldan geliyordu. tddialar yoğunlaşıp uluslararası bir nitelik kazanınca, Türkiye büyük fedakârlıkları göze almıs, yoksul köylüyü zor duruma düşürecek bir kararla haşhas ekimini yasaklamıştı. Insanlık adına alkıslanacak glbl görünta ba davraBi;, haşhaş üreticisi köylü ZAFER HAFTASI TÖRENLERINİN FOTOĞRAFLARI 6. SAYFAMIZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog