Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Ü 1972 MÜNİH OLİMPİYADI BAŞLADI Boksta güreşten daha fazla I ŞAHANE AÇILIS | .1 saat. 15 dakika suren> geçit törenmde en fazla alkış toplayan ekiplerden biri de TÜRKİYE oldu Tassos VERGHtTStS Munıh'ten bildinyor AÇILIŞTAN NOTLAR • Mıllryetçı Çin ekıbımn bayrağını 100 v e 208 metreler dunya rekortmenı Chi Cheng taşıdı Mılhyetçı Çın ekıbınıa bayan sporculan tamamen sanlar gıymışlerdı • Amenkan ekıbı stadda b* yuk bır tezahüraila karşılandı Bayrağı, 1956 Melburn Olraıpı•yat Oyunlan dısk atma şampıyonu, Çek asıllı Olga ConnoHy tasımaktaydı • Küçuk Afnka ulkesl Lesotho açılış toranıne tek bır sporcu ıle katıldı Bayrağı Sprın ter Theodore Mooroal tasımaktaydı • Moğolıstan ekıbınin tırmfzı mayohı ve mavı pelenrılı, gogoslen çıplak güreşçılen açılış torenımn en ılgı çeken sımalanndan oldular. • Açılıs torem, tam bır askerl dakiklık, hıç bır aksaklığa meydan venlmeden mukemmel bır organızasvon ıçınde geçti. • Açılış torenınm başka bır ilgınç jonu, her ekıbın stada ginşınde, o ulkenın «ıuzığmın çalınması oldu Ekıbımız stada gırertcen, «Nıhavend Longa» çalıytırdu • Rodezva kafılesının ovunlara alınmayan sporculan, açılış tdrenınl trıbunlerden ızledıler • Olimpiyat meşalesini stav ds getıren Gunther Zahn, 18 yaşında bır polıs adayı ve aynı zsmanda Almanya 1500 metre gençler şampıyonu • Sporculara Olimpiyat yeminmı ettıren 22 yaşındakı Tıp Eafcültesı oğrencısı ve atlet Heıdi Schuller, guzelligı ve kıbarlığx ile herkesı kendısıne hayran bıraktı şaıısımız var Raa TAŞOL Münihien bihHrty» 20 Münih Olımpıyat Oyunlan bugun 12 dalda yapılacak mtisabakalarla baslaiacak ve 10 Eylül gunune kadar sürecektır 15 gün sürecek Ovunlar» Ttok mılll takımlan Atletızm, Güreş, Boks, Bısıklet, Eskrım, HBİter, Yüzme ve Atıcılık daUannda 44 sporcu ıle katılacak ve altan, gurauş, bronz madalya içın miicadele edecektır Sporculanmız bugün gerbest gureş ve boks dallannda ilk tur karşılaşmalarını yapacak, «tıcı lar, haltercıler, eskrimciler, «tletler, bısikletçıler ve yüetlcüler dmlenecektır tLK GUN VE BtZİMKİLEK Bugun saat 11 15 ve 2023 arasında serbest gures bırind tur karşılaşmalanna devam edilecektır Turkıye saatryle saat 10 da tartılar bıtecek ve eşlesmeler bellı olacaktır. Sefer Baygın, Alı Rıza Alan ve Gıyasettin Yümaz'ın favorıler arasında gostenldığı serbest guregler 31 Ağustos günü bitecektır. 4 boksoruınuzun tur atladığı bı nncı turda 48 kolada Arıf Doğru Amenkah, 54 kiloda Mehmet Kumova Nıjeryalı ve 75 kiloda Nazıf Kuran da Yunanıstanlı ra kıplenvle karşüaşacaktır. Boksta ismmin açıklanmasını i'temeyen bır otonte bu esleşmelerden sonfa en az 4 siklette altın madalya kazanacağımız kalusmda oldugunu söylemiş, «Bu durumda boksta alacağunız derece buyük bır Ihtımalle güreş ten daha iyı olacaktır TemennımiB gtireş kuralanıun da HVm şftkflde iyl ? e lsabetli <tüsmesıdır» demıştır Bugunku maçlarda Doğru, Kumova ve Kuyan'ın rakıplerinı yeneceklen ve ikınci tura rahatça geçecekleri tahraın edilmektedır Müsabakalar 1418 ve 2024 saatlen arasında geçecek ve karşüaşmalar 9 Eylül gününe kadar devam edecektir. Şahane b^r açüıs, şahane bır Olimpiyat baş' langıcı 5 Kıt'anm 122 ulkesınden gelen 12 bln civ». nndakı sporcuyu bır ara\a getıren 1972 Munıb Olımpıyatlan dun resmen açıldı " ' 84 bin kışının trıbunlerde 1 mılvar ınsanın da tdevızyon basında ızledıklen açüış, mahaUl saat le tam 15 00 de B Almanya Devlet Başkanı Gus tav Heınemann'ın' stada gınnesı \e şeref tribünundekı yerını alması ile başladı Alman mılll marşının çalınması Bavyera bonı topluluğunun seyırcılen selâmlamasından spnra ekıpler alfabefrk sıraya gore stada gırmeye basladılar Önce Olımpıjatların ılk sahıbi Yunanıs tan, alfabetık sıra dısı olarak ve eskı dünya rekortmenı Papanıcolou'nun taşıdığı bayrak ıle gozuktu Onu dığerlerı ızlemeje devam etfıler Yarı$malar bugün başlıyor ı M'ÜNTH" Munıh Olımp \at Oj unlarının dunku açıüşmdan sonra ılk müsabakalar bugun sabah 8 30 dan itıbaren muhtelıf saha ve salonlarda başla^acaklır Aşagıda gunun genış programı ile bugun başJayacak musabakaların favonlerıni sunuyoruz: Günün programı • •: • BASKETBOL 9 06 (Polonya Rhpınler), 10 30 (KubaBAC), 1200 (ABDÇekoslovakva), 14^0 (JaponvaBrezilja), 1600 (Yugoslavyaltalya), 18 30 (SenegalSovjetler), 20 00 (IspânyaAvustralya), 2130 (B Almanya Porto Rıco). ' » > Türk ekibi geçiyor • 1 saat 15 dakika süren geçıt torenınde 115 ülke olarak Turk kafılesı goruoduğunde stad al kıştan ınhyordu lîkıbrmızın bayrağım .gureşçı mız Gıvasettm Yılmaz tasımaktaydı. Onu B T G M tsmaıl Gungor, Federasyon Başkanı ve dığer * sporcularımız ızlemekteydıler Turk ekıbı geçerken stad hoparlörlerınden Nıhavend Longa ça hnıyordu Açüışa katılan 122 ekıbın geçlşım takı^en 16 37 de Cumhurbaşkam Heınemann kursuve gelerek, «Oyunlan resmen açıyorum» dedı Daha son ra B Almanyâlı bajan atlet Heıdı Schuller, ya rışmalara katılacak butün sporculara Olımpıyat jemınını 4 dılde ettırdj Schuller, Olimpiyat jemını ettıren îlk bayan sporcu ıdı Olimpiyat \e nunmın edıiışjnden sonra, Olimpiyat bayrağı Meksıka da «8 tek» şampıyonu olan Alman ku rekçılennce stada gehnldi ve gondere çekıldı ,.' Bunu folklor ekıplerinın gpstensı ızledı 5000"e \akın guıercının uçurulduğu sırada saatler tam 16 55'ı gostenyordu ve herkes Olimpiyat meşalesı nın stada gırışıru beklemekteydı B Almanvalı Zahn, elınde mesâle olduğu halde 16 56'da gırış kapısında gorunduğü an heyecan ve coşkunluk , son haddını bulmuştu BOKS , '13T00 l.inci tur. 19 00 1 ıncı tur. FÜTBOL 15 00 B Almanva Malezya (Munıh te) FasAmerıka (Augsbourg'da'», tran Macanstan (Nuremberg'de), Brezılj a Danımarka (Passau'da). . ' 1 •* ,t x Jİ1VDJASTİK HALTER ÇAĞIRILMAYAN BESTECİ ^ . WÖ>» 2O.0D'Bayanlar mecburı hareketler. B0Ş V.210O 52 kılo seçmelerl .' • / ' • / • '• Heyecanlı tırmanış Peşmde ebğer 4 Kıt'ajı temsıl eden Kcmo (Af nka), Ryun (Amerıka), Clavton (Avustralya), Kımıhara (Asya) vardı. Alman atlet, şereX turu atıldıktan sonra sabıt meşaleje yukselen merdıvenlerı suratl» tırmandı ve seyırcılen selamladık tan sonra ovunlar suresınce yanacak meşaleyı tu tuşturdu Daha sonra yapılan gösterıler ıle şahane açılış sona erdı TÜRK KAFtLESt GEÇtT RESMİNDE 20 Münih Olımpiyatlan dun resmen baslamıştır. Resımde, Türk kafılesi geçıt resnunde ÇinHalk Cumhuriyeti'nirr üye olması teklif edildi MUNÎH îtalyan OUmpiyat Komıtesı Başkanı Onnesti ühıs lararası Oumpiyat Kotnitesıne (IOC) Mülıyetçı Çın'in yenne Çın Halk Cumhunyetının üye ol masını teklif etmıştır. zetle dolaşan Manubı'nın bu seyrettığı 4. Olimpiyat olınaktadır Meksıka'tlan yüruyerek 4 yılda geldi MÜNtH Olımpıyatların başlarhasındajı once, Olimpiyat şehrı Münıh'te çok sayıda rekot kırümaktadır Ancak bu rekorlar pıstlerde, ya da yuzme havıızlannda ,ve spor salbnlarında değü, bırahanelerde, caddelerde ve daha başka yerlerde kırümaktadır Bır rekorbnen bısıkletle ? kıtayı aşarak Munıh Oum pıvatlarını seyre gelen TeksasU ıtfaıyecıtiır. Ancak bu •muthışı bısıkletçı> Munıh'e vansında, daha bısıkletınden ınmeden, yorgunluktan duşjp ba>ılmış,tır Munıhtekı ügınç sımalardan bır başkası ıse, Schleswıgholstem'lı bır sutçudur 1S68 Meksıka Olımpı\atlarma yeü«bumek içın 1966*da yola" çıkan, suteü, Meksıka Olımpıjfatlarını se» rettıtten sonra, yenıden yo la koyulmuş Guney Amerıka, Kanada ve Japonya urerınaen «yurüyerek tam zamamnda Munıh'e yetış «1936'nın Almanyasında «Jeğiliz» Batı Almanva Dışışleri Bakanı Walter Scheel, Münıh'te toplanan 10 bıni aşkuı sporcuya hıtaben bir konuşma yaprmş ve şunlan so>lemiştir: «1936 Berlın Oümpıyatları, Hıtler'e Nazi Rejımının propagandasını vapmak iÇln bır fırsat olmuştu Bugünün Almanyası Nâzı Almanyası değildır. Oyunlar ozgurluk, demokrasi ruhu ve anlayışı içinde cereyan edecektır. O kotü gtmlerln bütün ızlerıni sıltnek içın çalışacağız » MINDERE oruz MUNİH, (Rıza TAŞOL) Bildiriyor) yapüan muhteşem açılış üe (Radyolpto AP • Munıh) Olimpiyat Oyunlan madalya* tbrenleTinde çalınacak marşın begtecısı Herbert Rehbeın, açıliş torenıne dâvet edılmedığı ı çın OrgaBizasyon Komıtesi yetkıjilenne targın oldugunu soylemlştır «Boyle bır dâvet benı mutlu ederdi» diyen Rehbeın, bununla beraber işln para tarafından son' derçce •memnunluk verici ofduğunu ka> detmektedir t Gerçekten, mevcut ajılaşmaya gore, Rehbeın, besteledıği marşın her çalınışında a y n bır telif ticreti alacaktır Rehbeın'ın bu şekilde toplayacağı telıf ucretinm 160*000 dolan geçecegı tahmin edılmektedır ».' • f » ' ÇİMEN HOKEYİ 10 30tB Almanya Belçılca) 13.30 (PakistanFransa), (Malezya Dganda), (Ispanja Arjantın), 15 00 (HındıstanHoUaada), (Kenya Polonya), 16 30 (Avustralya Yeni Zelanda) (IngıFere Meksika). k) V SERBEST GÜBEŞ 19JOO İkütci tur 10 00 Bırınct tur gureşleri, • > 13.00 Tramplen musabakalan seçmeleri. V,..:'./SUTOPtJ (Yugoslavya Kanada), (MacamtanHoUanda), (IspanyaJaponya), (Meksıka Kuba). (YunanıstanAvustralya), (ItalyaSovjetler Bırlığı), (RomanyaABD) MODERN PENTATLOJN '. , 9.00 14 30 (Seçmeler) KÜREK . ajUİ.' 18 00 (Seçmeler> ATICILIK \ '9 001600 Tabanca atışları • ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE LİGINDE BUGÜN Vefa Stadr 1500 Galata . Suleymanıye 17 00 Karagumruk Anadolu Şeref Stadı: 10 00 Beyoğluspor Adalet 12 00 Taksım Çanakkalespor 19 Mayıs Stadı 14 30 Sıtespor Hacettepe 16 15 Guneşspor Erzıncangpor Alsancak Stadı: 16 30 Yeşılova . Tekırdağspor Dığer sehirlerde: 17 00 Kırklarelı îzmır D Spor 16.30 Ispartaspor Tıre Egespor 16 30 Edırnespor Duzcespor 16 00 Eskışehır D. Spor Burdur 16 30 Elâzığspor Kırıkkalespor 16 00 Amas>aspor . Mardınspor 16 30 Erzurumspor 'Kırşehırspor 17 00 Ceyhanspor . Kastamonu 16 30 Sebat Gençlık Petrolofıs 17 00 Çorumspor Majatyaspor 17 00 Urfaspor Dıyarbakırspor 16 30 Tokatspor Ne\ şehırspor 16 30 Konya Ereğlı Tarsus î. Y. Münih'ten Notlar Kosigin'den mesaj var Sovyetler fiulığı Başbakanı Aleksı Kosıgın, Uluslararası Ohmpıyat Komıtesı, Alman O limpıyat Komıtesi ve Münıh'te kı Ulm sporculara hıtaben 3 ayn mesaj jayuılamuş ve «Olim pıyatların uluslararası barış ve kardeşhk duv gularmı ,guçlendı n p pekısfırmesı» teniennısınde bulunmuştur Kosıgın sporcHİa ra başarılar dıleyeret mesajına son verrmştır Musabakaların Favorileri BASKETBOL (A) ABD (G) Sovyetler Bırlığı (B) Yugoslavya , * •> /• • y • Yelkeni itleyecek < tuılü kişiler Kıel deki yelken yarışlaruıı ızleyecek. kışıler arasında bır çok ü"nlü devlet adamı bulun maktadır Bu onemlı kışıler a rasında îspanyol Velıahtı Juan CarİQs ve e^ı, tsveç Velıaht Prensı Karl Gustaff ve Danımar ka Prensesı Benedlk de bulun maktadır. Norveç Prensı Ha rald isei%arışma)ara bızzat ka tılmaktadır En çok föto|;rafı çeiülen kişi, bir fotoğrafçı oldu Akdenız O\unlarmın populer Sıması Tunuslu fotoğrafçı Be şır Manubı, Münıh'te en çok îotografı çekılen kışı olmuştur Basında buyuk bır Sombrejo, üzerinde" genıs bır pelerın ve bu pelerını susleven jıizlerce ro Munıh Olunpıyatlan serbest gureş musabakalan bugun başlayacaktır Saat 06 OO'da yapı " lacak tartüarı takıben kuralar çekılecek ve rakıpleranız bellı , olacak 10 OO'da ıse 1 tur gureş lerı başlayacaktır 14 00e kadar surecek musabakalara saat 19 00 " dan itıbaren devam edılecektır Munıh Olımpıyatlarına katılan.^ Serb«st Gureş Mıllî Takımımızdan çok umitlı oldugunu belırten Federasyon Başkanı Cıhat Uskan, <Buraya surpnz yapmak ıçın geldık. İyı hazırlandık. Başarüı» olacağız» demıştır. VOLEYBOL ERKEKLER (A) Sovvetler Bırlığı (G) Bulganstan ' (B) Japonya 4 KADIVLAR <A) Sovyetler Bırlığı fG) Japonva •B) Çekoslovakja FUTBOL 1972 Münih Olımpiyatlarının açılış toreninin vapıldıği 80 bin kişılık pl&stik çatılı Olımpık Stadının genel gorünusu (Radyofoto AP "Munıh) \) Sovsetler Bırlığı G^ Macarıstan (B) D Ahnan\a Yeni bir Frazier mi? Munıh'e boks dalmda en id dıalı mılletlerden bın olarak gelen ABD'nın ağır sıkletı Dua ne Bobıck «Geleceğın Joe ¥^a zıer.ı olarak, gosterılmektedır^ Aî YARIŞLARI" ': TAHMİWİ, 1 Koşu: FavoriAndromedıt, Plâse: Sunshıne'l 2 Koşu: Favon Satvet, Plâse:, Eyvah 1 ' 3. Koşu: PaVon. Pelıkan 1, Plâ se üunkâr * 4. Koşu: Pavon: Nadıre 1. P1&•*se Fi\p 22 5. Koşu: Eavorî Paprtka, Plâ. *se Larissa • Namtun. Sü/p"rız. Güverf 2 ' 6 Kaşu: Pavon • i ' Karşıyakalı, Plase ^ S a h r a 46 ^ "AkıAı, Sürpnz Konuralp * ", . V K o ş u : P a v ö n B e l k ı s 22, P » se. Dıdem Bereket Sürpnz. Çapkınemıne. . , % 8.,Koşu: Favori • Akkor Plâse. Tunç 1 Lodos Surpnz Sum 'ru " 8. Koşu; Favon:' Goksu, P14se> Reyhân 3 • Apo Sürprız En' der. ' • îiiksel E R t Ç ÇtMEN HOKEYÎ <V Pakıstan (G) Hındıstan (B) B Alman 5 a Candaıa'ın Ankara'daki jübilesinde lürkıyr Bayanlaf • Yüzme Şampıypnası dün Başladr • \ ',/ ' GÜRER Kınalıada havuzunda dun şıddetli ysÇğmur ve ruzgâr» altında başlayan Bayahlar Turkıye yuzme Sampıyonasmda, erkek yuzucu. Turkıye cekoru > kırarken, bırçok dallarda da tek başına 'yuzen bayan yuzuculer Turkıye şampıydnu olmuşlardır. Pandelh Prıçevshı,' 400 m kanşıkta rekor.denemesı yapmış ve 5 56 9 ıle Gençler Turkıye rekorunu kırmış.tır ' • Ote yandan, Buyükler 400 m. Serbestte Çildem Sulucıkoğlu <İYİ) (5^0.4), 200 m. Kanşıkta Eser Aktulga (IYt) (3056), 100 m Kelebekte Nuket Turan (GS) (143 9), Gençler 100 m Kelebekte Suzan Peker (İYI) (1451) tek başlanna yuzerek Turkıye şampıyonu olmuşlardır Aynca 4x100 Serbest Gençler ve 4x100 Karışık Büyük1 ler Bayrak Yanşmalarında da yalnız tstanbul takımı yuzmüştur. Musabakalara bugun de devam edılecektır. F.Bahçe, A.Gücü'nü , •'•. i 6 riiağlup etd ANKARA 4 Ankaragucu'nun» eskî keptanı Candan'uı jubılesı ıçm yapüan maçtan Fenerbahçe^O^galı^ ayılldı Maçın 15 dakıkasında Canda;nj arkatdaşlarmıii oŞnuEİarında meşîn topa veda etb 25 dakıkada Osman ın şutunu Erman elle kesmce verıjen pAıaltıyı vıne X3sman gote çev^rdı , ' • " 30 dafcıkaaa ıse Cevher yerden bır vuruşla jkıncı golü' aHı Ikıncı vanda da netıce değışmedı Ve maç öa ılk yanda atılan 2 golle sona erdı , , SÜTOPU (A1 Macarıstan (G> Sovvetler Bırlığı (B) Ital>a MODER\ PENTATI.ON (A) Onıtsenko 'Sovyetleı Bırlığı) (G) Balczo ''Macarıstaıj) (B) Ferm CİsVeç» BIMCILÎK (A) Phılıp (t n E l ltere) fG) Meadb flngıltere) CB> Ksrstpn IB Almanva) t). Paşa Eyüp tnaçındâ 4 kişi oyun dışı kaldı Üçuncu Turkrye Ligi dun Istanbul ve Ankara'da yapüan uç karşılaşma üe baslamıştır. 10. Davutpaşa'nın hazandığı Da vutpaşa Eyüp maçında hakem ıkı futbdlcuyu oyundan atmıj, ıkı futbolcu ise sakatla narak karşdaşmayı terketmışler dır. Dığer maçlann neticelerl şoy ledır: Kaşımpaşa: 2 Yedikule 0 Sincanspor: 1 Rizespor: 4 Dünkü at yarışları iptal edildiDun Velıefendı Hipodremunda yapılması gereken At Yanşlan havanın vağmurlu olm a « nedenlyl» İptal edilmişttr. Dunku yuzme >anşlanndan bir an (Fotoğraf Alı Alakuş) Ankâragucu Stadında Zıya Tuçkdoğan (7). Yaşar Marmâla (7), Feyzı Ayyuce (7) hakem uçlusu tarafından yonetüen maçı takımlar şu kadrolan üe oynadüar« V. BAÖÇE Datcu (7) Sükru (7), Ydmaz (7) Ercan (6), Levent (3), Tımuçın (6) Necatı (6), Nedım 16)* Osman W), Cevher (7), Muharrem (7> ANKAR\GtCU: Aydın <5) ' Osman 6) Remzı (6) Mujdat >5) Erman (5), îsmaü ( ü Zafer (6) Selçuk (6), Koksal (6) (K Coşkun 6), Behzat (5), Ekrem (5) (Raşıt 6), Candan (7> (Melıh 5) TV'de Münih 1972 27 H&astos 1972. PAZAR' 19 30 20 30 Boks musabakalannda 1 ıncı tur Afıcılıkta serbest tabanca tınalı ile trao musabakaJannda 1 ıncı bölüm. 24 00 0111 'hrunlardan muhtetif bolümier Ve çünün bılânçosu • ' • '* ' '• ! ı '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog