Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN UYMAYI AHLAK YASASINA TfAAHHÜT EDER. Sahtbi: Cumhurlyet Matbıscılık ve Gazetecüik T.A.Ş adına „ „ NAZİME NADİ Sorumlu Yazı Isleri Müdürü: OKTAI KURTBÖKE Basan veYayan: CUMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECtLlK T.A.Ş. Cağaloglu Halkevi Sk. N. 3941 ^ * * B l j D O I A R.A'VKAHA: Atatürk Bulvarı Yener Ant U n \J L. A* n . Yenısehir Tel 120920 129S44 1 3 6 12 ABONE ve ILAN İUT1 tçJ IZMIR, Fevzıpaşa Bulvarı Alsaroglu tstıanj Tel: 31230 • M700 GUNEY ÎLLERÎ: Kuruköprü 34 sokak No. 40 AOANA Tel: 4530 3934 Aylık Aylık Ayhk Ayhk . 22.50 67 50 135. 270. üurt D151 AdJ PosU 45. 135. 270 540 Baslık (Maktu) i ve 7 ncl sayfa (Santımi) 3 üncü sayfa (Santımı) 4. 5. 6 ncı sayfa (Santımi) Nışan Nıkâh Evlenme Doğum Olum, Mevlıd. Teşekkur (5 Cm) Ölüm. Idevhd. Tesekkuı 23 uncu (5 Sm ) 350 L T 80 85 75 100 100 150 t • » > • . SAY1S1 75 KURUŞ Dsvletjn Görevi •.'.'•.%*.". (Bastmrafı I. »»yfada) (Başmakaleden devam) Garp Cephesi Komuranı l'îmet Devlei eliyle bir büro knrup Pa=a ve Genelkurmay Başkanı «tavsiye mektubu» bulamayaıı Fevzı Fa«a, g,«reVli incelemeyj işe larar çençlerimizi ellerindrn yapmıslar ' harekât ve huc.um. tutamaz, onlan topluma kazan , plânımı? ç(3k onceden hazırlant dıramaz mıyız? mıs.tı; 23 Temrriuz 1922 'aksamı Bunu basarmak hız.lı kalkın . . Garp Çepiıesı Karargâhıhın .bumadan çüç müdür? Daha Uçık lundu|u AkSfehir'e fi^ftimç Ankabir dr\isle, bızlı kalkınmanın ra'da^ı ayrılrrjfeıi. îherjces benirrı bashca sartlarından biri, hattâ Koflva'da Getîe'ral Townş'hen4İ£ ilk sartı, çalısmak isteyen yurt 'Vorusrneve gittiğimi biİiyordu tasa çalısma olanağı bulmak deGerçi 2i Temmaz'd'a Könva'va ğil midir? gittim. ve .2î'şınde Viae Akşehir'e NADİR NADİ ' dbndüm. Fevzi Paşa da Aksehir'e geJmıstı." 27/28 îemmuz gece=f.'hazırlanmış hucum plânı gere|ınc« salva^a başlarnak için 15 AŞu=tos'a kaclar bütun ha(Baştarafı 1 inci sayfadal zırliklarır taflMmlanrnasiBi .k«vurup tedavi edUmesinl ıstetnişrarlastırdık. tır Olaylara adı kanşan bu sa28 Temmu'z 1922 şunü oglede.n nık da yakalanmıştır Iddıasının sonra bir futbol maçı tertiplegerçek olup olmadıgını ortaya çıterek. sanki onu seyretrfteğe gelkarmak ıçin kendısini hastanrye mişleî''gibi, ordu ve bazı kolorgönderdik. Bunun yanısım aradu .komtıtanlannı Aksehir'de dığımız ve şebekeye bağlı olduğu topladık. O gece komutanlaria iddıa olunan kadını da gözaltma bıiyük bir raarruz üzerinde fialdık. Ancak bu kadının suçla kir alfsvefisi yaptık 30 Tem. ilışkı derecesıni araştırmaktanıuz günö Fevzi ve îsmet Payız» demışlerdir. salarla bır kez daha toplaparak ^ava«ın uygulama avrıntılarını Silâh kaçakçılığı t e ^ i r ettik Erte«i çün öŞleden sonra Milll Savunma Bakanı KâBafra açıklannda Jandarma zım Pa^a da (özalp) Ak«ehir'e Bolge Komutanlığına bağlı hügeldi. Ordu hazırlıfında Bakancumbot tarafından yakalanan lıgına düşen işler kor.usunda gö«Dılber» motonında 1,5 milyon rusüık ve anlastık mermı, 450 tabanca bulunmuştur Kaçakçı motonınun süâh ve Gerekli ' emırleri verdikten mermıleri Bulgaristandan yüksonra Ankara'ya Jondüm. Garp ledıği ve Türkiyeye sokmak ısteCephesi Komutanı, 6 Ağu^tos»a dığı sırada ele geçirildiğini bPİir gİ7İi olarafc orduların «ava«sa ha ten ılgılıler şebekenin derinlıklezırlanma'sı emrini vprdı nne ınmek ıçın soruşrurmaya baslamışlardır. SAVAS ÖNCESİ öte yandan motorda ele geçiri1 len mermi, sılâhlar ile kaçakçı' ANKARA Genelkurmav Başkanı ve Millardan Yavuz Saral, tsmet Çak' mak ve AIi Genç, bir Jandarrna j li Savunma Bakanı tîa Ankara' mufrezesimn gozetfminde tstan | ya dönmuslerdi Tekrar cepheve bula getınlmişlerdir. Sılâh, merdrinmeden önce Ankara'da ya. mi ve kaçakçılann Sılnyönetım pılma.sı gerekh lsler vardı. DsKomutanlığına teslim edilecekleha Bakanlar Kuruluna' taarruz ri belirtilmiştir emri verdiğınai soylememistim Artık onlara haber vermem'gerekiyordu Bir toplantı ya,ptık. iç ve dıs meselele.r, askerî konvk. lar üzerinde tartıştık. Sonunda (Bajtarah 1. sayfaflaı buyük taeTruz keausunda ftkır biriifii saglanffu • •,•*.' 624 Mark Kanunu Abıa , önemli, Wr kohu varch Almanya'da yeni yürürlüge giSnümd"e^ . Muhaiifler, ordunun ren «Üçuncü servet binktirme çoktügünü, kıpırflayacak halde kanunu» (işçılerimizin 624 mark olroadi^ını; ka,ranlık ve siipheli kanunu* diye adlandırdıkları ya bir bekleriş içinde marTvolacani kanun, işçılere tasarruf yağımızı olanca guçleriyîe yavıyor pıp servet bınktlrroelerlnı relardı. Gerçı betı bu propaganmın VB hem de geleceklerini dalardan favdalanıyordum. tagaranti altma almaları ıçın ikinarruz plânımrzı dusmandan gizci bir özel sigorta yaptırmaiarı . lememize varıyordTu. Fakat gitnı mümkun kalmıştır. ' tikçe azıtân bu pTopaganda. en yakin a/kadaşlarımız üzerjnde Bır işçi ayda 510 mark 6dediğı halde, her yıl sonunda kenbile etki'îini yapıyor. tered^ütdi sigorta tasarruf heşabma 624 ler uyandınyordü..Bir toplantı mark binktirmektecür. (THA) yaparak. bu arkadaşlara «bir taarrnala 6 7 tründe düşnranı yenilgiye n^ratacağıma» dsrir ^uvenimi sovlemevi gerekli gordüm. Geneîkurmay Başkanı. 13 (Baştarafı 1. sayfada) Ağu«tos 1322'de cepheve gitmi?Alman basını ne diyor? tt. Ben ondan birkaç gün sonfa hareket «ttim. 13 yaşındaki Tnrk kızlnm intihar etmesi olaytna. Alman basınmda geniş yer verilmiş. günHareketimi bütün Ankara'tîatı lük gazeteler birinci sayfalanngizledîm. Birkaç kişi dısında da haberi fotoğraflariyle birlikberkes benim Ankara'da olduğute vayımlamışlardır. mu bilecekti Arkadaslar benim Bılsel îkbal'in intihan konuyokluSumu belli etmemek f«in sunda fıkır yürüten Alman gaCankava'da bir çav zivafeti terzeteleri, çocuğun genellikle vatiplediğimi gazetelerle duyurtan hasretine dayanamadığını, dular. Ankara'dan trenle degil. Alman çocuklann yaşadığı haya.geceyansı otomobille harekpt tı yaşayamadığını ve arkadaş sıettim. Tu7 Gölü üzerinden Konkıntısı çektigini ıleri sürmüstür. ya'va gittim. Kimse Konya'ya geleceğimi bfmlvordu Şehre varınca ilk işim Telgraf merkezini kontrol »Itına alJırına'f °1âu. (B»5«arüfı l sayfada) 20 Ağu<;to^ 192Z gunü öğleden Turistlere de satmış sopra dörtte Aksehir'deydîm Garp Cephesi Karargâhınd* Ulu C.ımide Safıler bölümünde Kısa hir görüsme vaptıktai Î5 yıldan beri muezzinbk yapan jonra Cephe Komutanına emir Vusuf Altınçı'nın, Diyarbakır'a vrrriim «Taavn». SS Afaıt** iezmeye gelen yabancı turistlere 1922 sabahı haslıvacak !> ie esrar sattığı tesbit edilrrtiştir 20 Ağustos gecesi Birinci ve jnceki gece Narkotik Bürosu iIkinci Ordu Komutgnlannı da nîri Atillâ Aytek, alıcı rolüyle Cephe Karargâhına davet ettim amiye gitmiştır. Genelkurmay Başkanı ve Cephe Cami müezzini, Atillâ Aytek'e KoınuHnmm da hazır bulunduEsrar istborsan şimdi git. namaz gu toplantıda taarruz plinını lan sonra gel, eıan okuyaeıgim» harita üzerinds kısa bir h*rp lemiştir. Yatsı namazından sonoyunu seklindV anlattım ve Cep a Narkotik Buroya bağlı ele he KomOtanuia o gün ver'diğlm ıanlar tarafından caminın etrafı emri tekra.rladım, . • bluka altma ajınmış ve bir poKomutanlar harekete geçtiler. ıs esrarı almak için camiye girTaarruzumuz bir baskın sekıistir. Polisle pazarlık yapan 35 linde eerçeklestiriiecekti. Basilhk muezzm. ielâtin kâaidma Tclnın basansı i?e. kuvvet yığma arılmıs esrar plâkasını polise ver ve terlibatm fizrilik; ieinde v a . ıiş, daha sonra da polisın verdiPllma^ım gerektirivordu. Sa»a« i paralarla beraber yakalanmışhazırlıkları geceleri yapılıvor. r. (THA) pündüz olurca birlikler kövlerde ve agachklarda dinleniyorlardı. l"=*ihkâm birljklerinin cahşmalarını gÎ7İeyebilmek için taarruzun vapılmıvacaSı bölge. (Baştarafı 3 üncü savfada) lerde dp aTdatıc çBİısma^ra elıel ıçin bar ısleten mutesebri<;ilrnistt. lerdı HÜCUM VE ZAFER îızlarrtan bır kısmı gerı donBazısı, vul parası olmadığ: 24 Agustos 1S22 günü karar1 4necburen çalıstılar barlargâhımızı Ak«ehir'den Suhut kasabaMna tasırfık Suhut tam taarruz cephpsinin gerisindeydi akat en fa^la ne k^lar yo25 Ağustos'ta Kocatepe'nin. güdu ne de Amerıkalı denizci. Buradakı Ingılız Konsolo nçvhatı=ındaki çadırli ordueâha gectık 2fi Agu^to? sahahı Koca1un başını kasıyacak vakti yok tepe'de hazırdım Saat 5.30'da ıdı. . Bugune kadar bır tngitoncu ateşiıhizle hücum basladı kızı oldürulmuş. dört tanesı tki gün içinde, diismanın 70 babaları bıhnmeyen çocuklar 80 kilometre geni'liğindeki müs. .urmuş !.. Ayrıca uyusturucu tahkem cephejerim düsürdük ddeye alısanlar ve hırsızj'k Yenilen d^«manın büyük kuvlanlar da fazla v veUerini Aslıhanlar yöresinde, ku'^attık. 30 A|ustos'ta büyük u sozunu ettığ'ımız olaylar, bır meydan savasıvla buradakı bır hafta içinde \abaneı ba'duşman kuvvetlerınin bir kısmı ia gorduklerımız Kimbılır esir alınch. Ijir kısmı ypkedıldi. İe kaç olay daha var "gazeEsirler arasmda düsman ordusu •re geçmeyen?. baskumandanlığır.ı yapan Gene[erak ettığımiz nokta. nedep ral Trıkupis de vardu Kesin soün bu isler Ingilız genç kıznuç, önceden cTüsundüğümüz ginın başına geüyor acaba? bi. be^ gtinde alınniıştl. jsamahakâr toplum» un genış 31 Ağustos günü, ordulanmıallırı dısına çıkınca, bu in zın büvuk kısmı tzmir'e cbğru lar herhalde bütün bütunft ı ilerliyor, bır kısım .kuvvetlerirıyorlar. ' miz de. dusmanın E=kışehir ve kuzevinrleki kuvvetlennı yenızı bırakırsan va davulcuya mek amacvyla o tarafa yöneltilu zurnscıy» varır. derler . Anjordu. lan tngıllz kızlarunı bırakınla, ya bombacıva va da barBu^uk taarruzu vapıp bajan1 gıdivorlar ya ulajtırıncava kadar gızlilige çok öneTn verdik Meydan i«vaMehmet BARLAS j şının sonucu alınıncaya kadar PLÂN.HAZIRLIKLARI TÂMAMLANIYOR mizfl'inanıyorduk. Diğer mılletlerin, ^uşman ordusunu yokedıl. mekten kurtarma girısimlerme kalkışması, başlıca kaygıroızdı. Bujun titîzl;ğimıze rağtnen, bızım hareketrrmzı hissettiler. ve bız îzmır'e doğru ılerlerken, înlâf Devl^tlerı, fcmir'dekı'kon. soloslar'ın;» benimle g&rüsme yet | kju.verdiler.' Yabancı detflet yet ı kilılerı bana telgrafla hangi gün ve nerede toplanO yapabilfeceğv , mızi Soruyorlardı. 'Cevap verdim: «9 EyVül 192? fvnü Nif'te» d"edım . •[ Bir hırsız, bütün başanlarımızı resmî bilotomobilde dirilerde önemsizmiş gibi, gosterme gayretınd'e 'idık. Dusman ölü bulurfdu ordusunu tamamen yökedeceğıBir' hı'rs'ız, .i,ondra . Asfaltında' ki Füze Oteİüıın ' önündeki 34 ET 773 plâkajı taksi içinde iflü buJuBmu$tnr. • '. • Pohs, 22 y^şüıdaici'.Şanli Türk'' ün, bır «ure' once çaldjğl 3 bin liranın paylaşılması ıçm bazı ış i sız arkadaşlarınca baskı altında' tutulduğunün tesbit *dildığinı; bu bakjrndan öltiurütmüş olabıleceğını bridjrriiişür. Niteku», taksid^bjr tabanc*. İle boş kovan bulunmuştur. Olayla tigilî. olarak .taksi şo, Sorti Yusuf Coşkun ile • Hamza Baldemir, Şukfu Bayramoglu ve Husnü Güler, gbzâltuıa alınmış : tır. Z^nlılar^ »Otomobille gîder1 kert, yolda tralık polisint gorduklerini; Şanlı'nın, korkup ev' velce çaldığı tabancayı saklamakisterken sılâihın ateş aldığını ve •bu yuzden oklüğünü» üeri sür ' njüşlerdir. t . •.' Oto kaçakçihgı Dediğim günde •" ben «raday [ dım. Fakat gorüşrih; îsteyenler . yoktu» ' ' ... ' . Çunkü ordürarırnız.îzmir rıh ' tjmında ilk verdığim hedefe. | Akdeniz'e ula^mısFardı. î • ' : • • , ( • Profilo Hoİding tahvilleri 1 Eylürde şabşa gıkarılıyor. • • • • Böyök Zafer' . ı f ştaraft 1, : i Yeni sigorta fllmanya'da BÜYÜKGİZLİLİK>;. Cam'de Dönyada Bngtin biçımlendırtldığı pota, Kurtuluş PANCARIN Savaşuruzdır. Isfıklâl Saysşunı , zı bıhneden, yorumlarnadan Ata ı KJİOSUNUNturkHi aniamak1 ve Ulusumuz ' için tek kurtulnş yolu ldeal ,il ^ 30 KURU^A "kelerini tovrarnak «üçtür» tltv. miştir. , . . ÇlKARILMASr Daha sonra BırıncJ Ytrrtiçı İSTENDİ . . . Bolge Komutanlığı Kurmay Baş kanı Albay Mustafa Demırçi, , A^K.\RA • Parfcar Ekici \s' savaa alanını tBnıtıcı bır konuş tih'sal Kooperat^leri BirUgi (P«n ma yapmış ve büyük taarruzun kobîrUk) Vönetim Kürulu Başbaşlayışını anlatmıştır. ' . karîl' Ibrahim Ulu$oy,' poncar fi [ Kocatepe'deki törenden sonra | yatının 1972 şarMannda çiftçHeri ' • i. Profflo Hölding A.$. 30 milyoh lirı tutannda Kalecik köyıi yakınlannda&i" tatmin edecek durumda olrnadı' " • tahvıl ıhraç etmeye karar vermıştır. Agâh Efendi şehıtHği jsiynret gını söylemiştir. Vluscy, «Hüküedılmiştir. 2.T^hvıller, haınılıne yazılı 2 000 ve 10000 lıralık mert. pancar târımınırr ülkemu Üsteğmen Asâlr • Efendl, 2()i •• • kupurler halınde satışa sunulacaktır. ekonomisindeki yerirli gözönünAğustos 1922 sabahı Kurtkaya' . 3 . Profilo Hofding Tahvillerinin faızı, nın zaptedilmesi sırasında bir de . bnlundürarak .kilbşunu 30 • kuruştan jesbit efm'elidir» deliği ile büyuk kahremanlıklar ,kanunun'i2irv verdrğı en yuksek oran olan %15'tır. • \ •' • ı gdstenniş ve bu ugyrda sehıt ol misrir. ** 1 • , .• 4. Tasarruf sa(iiplennin tahvıl geli'inden daha sık Başkân, Pankftb'İrlik'irl "«Kumuştu. ' . yararlafiması ıçın, faiz ödemesı yılda ıkı defa, rumlar Vergisi» nden mual tuZafertepe'de . . '• tujmasın: da istemiştir. • '., k yanı her. Ç ayda bw yapılacaktır. Başkomutanlık Savaşınlıl BB^*; r " .. . ,llk faiz odame tanhi 1 Mart'1973'tur. ( tığı Zaferteoede de öğleden, sonra torenler yapılmıştır. Sunay, Me DOĞU ALMANVAL! * ' ' * , « 5.' .Profllo Hoİding tahvillerinin tümü 7 yılda len, Gurler, 9 Bakan ve Kuvvet . JtfVedılecektır.. İlk yıl ıtfa yapılmayacak, daha Komutanlarının katıldığı törendePı KARI KOCABOTLA «enfakı 6 yıl içinde; Noter huzurunda yapılacak 50 yıl onceki taarruz şemalar uze çekılışlerle,'6 eşıt bölym hahnde tahvıl bedell«rın>n rinde konuklara gösterilmiîür. ı TÜRKİYE'YE. • . • tarttamı odenecektır. Sonuçlar her sşfennde Sunay ve berabermdekiler, daha gazetelerde ılan edılecektır. sonra, yeni açılan ^Zafertepe Mü SIĞINDI •t • 9. Ta'hvıllerde yazılı oiduğu gıbı, tabvıl sâhiplerı, zesini gezmış, muharıp gazjlerin KIRKLARELt Dogu Alman. ' * • • arzuederlerse.'ıtfa târthınde, de kaüldığı geçit tötenini izlemiş j :• • ellerındekı tahvıllen O'o60 oranında .j t lerdir. Bundan sonra Dumlupı | ya'dan Bulgaristan'a turıst oiarak nar'a geçilmış ve Suoay burada J gelen doktor karıkoca, Karade' Profilo Holding A.Ş.'nın hisse SEnedtne. \.\''nizde uzun ve tehlıkeli bir yolyapılan «Anıttepe.yi açmıştır. • . .çevırebıleceklerdîr. culuktan sonra TurKıye'ye ııAfyon'un bugünku kuıtuluş tö ğınmıştır. renini iıledikten sonra Sunay İsBerlin'de bır hastanede görevTürkiye Iş Bankasr* \apı \e Hredı Barikas% tanbül'a,''Melen ve Gürler \tt»'i ,1i olan Dr. Hans Frank Botther Ankara'ya döneceklerdîr. ' ^ j • ' . Akbank**ve Osmanhliankasrnm ve eşı Dr. Iemgart Bbtther, g«tu'tun şyjbelerınde 1 Eylül 1973'te , çen hafta başında, Berlın'den . Ankara'daki tören uçakla Bulgarıstan'ın Karadeı\ız . '* satışa çıkarılacak olan bu tahvtlJer ıçın; Büyuk Zafer'in 50. yıldönümü arzu edenler, şımdıden sıra numarası alabıîırler. • • • nedeniyle. dünden itibaren baş ( sahilındekı saytiye şehrl Burgaz'a • gelmışlerdir. Kollekril pasaport Taşarruflarını değerlendırmek ısteyen vatdndaşlanniıza kent Ankara'<la da torenler yateşıyan kankoca., bera,berlenn / s&ygj j]p duyurulur. pılmaya' başlanmıstır. Dnn o^le de getirdiKleji molprlu bır"açjtla uzerî Zafef Arntifia, ^nitkabre Karadeniz'e açılmışlar ve 8 saat' çeşitli tesekkuiler tsrafmdsfp ç e . suren bır yojculuk sonunda tğlenkler konulmuş, bu arada şehir baştan basa bayrak Ve ıştk . neada sahilındçn karaya çıkmış, lardlr: " \ , larl» donatılmışty. " . J. tfneada'dangetınldıkleiı KırkGece »ehirde. Haiva KavVM* Utanbul: Yenicımi, Gaitta. Bcyojiu/izmir: M«rk*z^Ankara:M»rkez. ' /t . • İarelınde ılgıjılere teslim edılen, lerine bağlı «.aVaş uçakları alGalata Bahçekaoı ve Bsyoğlu ÇLib«ler.nln aractlığ ile. * ' ' ' çalctan uçarak gös.^ertvuçuslan j ^ Doğu Almanyalı karı koca. Istan*by' a goturülmuşlerdır Sığımna yapmıjlardır,. hakkı isteyen çıft, Federal Al j manya'ya gıtmek" istediiclennı sby Manajans: 2616/6047 İstauıbul'da lemişlerdır. . • 30 A^ustos Zafer Bayramının 50. vıh bütün yurtla olcTuğu gıbı dun sabahtan itibarep Iştanbul' KARACİGİR da da kutlanmasa başlanmıştır (Baştarafı 1. sayfada) barların ağzını liman işçileri kaTAKILAN Bu nederrle şebir bayrakiârlı du. 2. mühendıs de kaptandan panır. Kaptan sırf olay çıkartmak donahlrriıs b'ulunmaktadır. Gece bana ıçın GENÇÖLDÜ . .| yana çıktı. 2. kaptan önce,ken görevbize yem«k vajcti böyle bir vurdu. Ben ve arkadaslar butün resmî bmalar.^ âbideW. verdi Kaptan silâh zomydırnızı mudefaa. ederken, diğerlerı mâbetler, ' hisarlar ve kuîelar . JOHlNVESBOURCr,' GVçenla bızi gemiden atmaya kalktt.< onları durdurmaya çalışıyo'rdu, a>dınlatllmıştjr 11 Ağustos'ta Johannesbourg Has ' (Once' paramızı ver, sonra gide379.840. iıraiteşıJ' bedelü taş bordur yaptırılacaktır. Sonra kaptan bizi jukarıya ça30 Ağustos günü. Vatan CacW 'tanesinde bır karaeığer naklı ariz) dedik. (Size para'fılân verIhalesı 15Ü.16T2 Cuma günü saat 11.30 da Belediye Endesirde büyük feçit saat "10'da meîıyatı' geçarmış olan Belçika ; ğırdı Orada j'ine bizi tartakladı. njıem. Kendi paranızla memleketicumenınde kapalı zart usulıyledir Muvakkat temınat» başlayacak'tır' O gecet feher a • asıllı. 2^ yaşındaki llugo Van Bıze karşı çok gaddar davranan 18.943,60 lıradır Talıplenn enaz ou işın keşlf oedeü kakaptan, ayrıca hakfcımız olan faz nize dönün) dedi. Bu, bıze karşı layları duzenlenecek ve askeri 'Cer \*vv&r bunyeîjnıh yeni r)rdar benzen bir işi vapmış ve kabulünü vaptırmış oldubir tertiptir.» bandolirla, BeJedî^re Şehir ve ganı reddetm%sı ve akçığer^kdmp, la çakşma saatTerınin karşılığı'oğuna daır resml belgelennı dılekçelerıne eklıyerek 11.9. ttfaive Bandosu, ^fheydanlarda • lıkasyonlan nedeniyle olrmişfür. '. lan ücretleri de ödemek istemiyor 1972 günü mesa! saatt sonuna kadar Beledjyçve müfacaatmarslar çalacaktır • * ••*' * . 4 Geçen 11 Ağustos'ta Guneyx Af j duı» la^ veterlıJt belgesr alarak usuiune uygun hazıflavacaklan rıka'da gerçekleştınlen bü ilk , SHâh zoruyla Liderlerin mesaılari' karacığer naklı amelıyatı menr', Cumhurîyet ' 208. • 208 50 te'klif mektuplarını ıhale saatınden bır saat evvelme kaDaha socra kendilerının, güven Reşat «5.382 dar Encümene vermeleri keşıf ve şartnamenın Fen tşleBuyuk ZafeY'ın 50 nunıyet verıcı bır şekılde «ere, lık kuvvetleri arapılığıyla' gemi Hamıt , 235. 237. rjnde srörülecegı ilâıi olunur. nedjniyle parti lıderleri mesaj, yan etmıştı. den çıkartüdıklannı bildıren geAziz 210. • 215.lar vavınlamıslardır AP Gepe) Posta gecikmeleri dikkate alınniaz. mıcijerden FUıpe Caturah da, Napolyon 170. 175.Başkanı Suleyman Demırel «Gemi talimatnamesıne fîöre, a.m 24 ayar31.60 • 31.€5Afganistan. Kralı • Dumlupınar Beledıye;Başkanına gonderdiğı mesajında' şoyle d e v . Türkiye'ye^•'•'•. '*"•) (Basın: 20451/6056) nıektedir: cDuftılupınar Sİe^rfari Savasfgeliyor mn 50. yıldönümü ve.Dumlupı' SOLDAN SAQ\: " nar âbiSesinin açılı$ tprenine ANKARA Afganistan Kraİ 1 MahmıK Şevket Paşa. 2 Etan, trlanda, Cerbe. 3 Hav, nazik davetjnizi aldım. •J'esekve Kral^tsınin 2$ Eylül . 1 Ekim Orab. Ivrindf. 4 Miad Ihmal, Od, He. 5 Neşter, Raelab 6 kür eder, tstiklâl Savaşımız:n larihleri arasmda' Turkı> e"yi res Ta, Gauguin, Doku. 7 Ansar. Zn, Anket, Yas. a Laos,*Mainz, ' aziz sehitlerinin hatırasma va. men ziyaret edecekleri. dün Dış Üre, Li. 9 Inn Bam, Eiffel. Eda. 10 Bade, Rast, Ek. 11 Esas kısır bu güzel âbidenin mevda.. işleri Bakanlığı tarahndan açıkPorter. 12 Japon, Tebe, Tanca. 13 Nene Hatun, Ümjnet 14 na getirilmiş olmasından doiavı , . lanmıştır. ' Rımski Korsakov, Va. 15 Ole, Epe, Zer. lp Lozan, Satürn şahsmtzda Dumlupınarlı hem ı Yapılln açıklamada şöyle dePehn. •Baro aıdat oorçlannı, yapııan ilânen teblıgata rağmen şehrilerimi tebrik eder, sevgi ve. nilmektedır: «Afganistan Kralı Yl'KARIDAN AŞAĞIYA: . ödemıyen ve Baro Yönetvra Kurulunun 17.8.1972 tarihü dâvesavgıvla selâmiar. aziz sehitle. Majeste Muhamme^ Zakif Şah ^İ Mehrnet AU Bey, Rol. 2 Atai, Ananas, Şilo. S Havan, tınç ıcabet etmedıklerı gibi savunmalarım bildırmeven aşagırimizi rahmetle. muhterem gazi. ve Majeste Kraliçe Hpmayra, Sondaj, Mez«. 4T;MS), Degas, Esans. 5 Şar, Pek'in. « ' Tıratu, da tSHnlefi. yazılı me"slekdaşlarımız, Il36 savıh Avukatlık Kalerimizi minnetle anarım » ' Cufnhurhaskanı ve eşi bayan Su'( Marconl. 7» Şra, Egzatjıa, Nekes. 8 El, Birunı, Sm, Hppa, 9 nununun 65 ve 72/d maddelerı gereğince, Baro Yöneürn Kunay'ın davethsi olarak 26,'Eylül Va, Net t Taret. 10 Kalro, Xazi,,Pefc. 11 Edvar, Obua. 12 Tlmisi'nin telgrafj .1 Ekim 1972 tjtrthleri arasında Tür rulunun 17.8.1972 tarihli •karariyle, isirnJerl Baro levhasından Tarla, Jîüf, Renk."l3 Everst, Of. 14 Acno^ Tel, Etuv. 15 Türkiye Birlik Partisi Geneı Jriye'ye"' resmî bır tziyarette busilinmiştlr Şeddaci. Kram. Ze. 16 An, Boyle, Nm, El. 17 Kaide, Cevri. 1 Başkanı Mustafa Timisir Afyon' lunacBklardlr.» • i 18 .Neşe, Us, Aksata. . . îlânen tebliğ olunur KK.K. 1. Yurtiçi Bölge ^Komu2849 Av Akil Sıtkı TUZLALI tanı ve Tören Komitesı 8a,şka2916 Av. Muvaffak ŞEREF nr Korgenerai Bahaddin Alp3869 Av Kenan KÂHYAOĞLD kan'a asağıdaki kublama mesa4468 Av. Saim SÜTEKİN *• (Baştaraf^ 1 inci sayfada) jım göndermiştir: ' , .'' 5640 Av Semıha DEGIRMENCİOĞLÜ «Büyük ,Türk ulusu ve şanlı Eşö'dc? • 5697 Av. Orhan ARĞUN ordumuztın büyük zaferinin b€ 67f« Av. tzzet ANCfEL ' Erdek'teki (Balıkesir) • kamp yıldönürrtünü fcutlarken Atayagıstan zarar görmüş, bu &T$. * ,6639 Av.. Abduİlah SARIMERMEB' Buyuk bir şirketın fstanlJUl taşJuiahnsJa çalıştırılmak türkçü ' olduguna ınândığimız 4617 Av Ahmet Bilge ÜMAR Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin en, da çadırlarj den:z% sürüklenrnişüzere nauhasebe ve muhaberat .memuriaftı'alınacaktır. • büvuk komutanından erme, şah ( tir, Bandınria'da da yağmur, haARANAN SARTLAR ; , ' • * s^r • yapmıştır. '. \ ' sınızda' tebriklerimi sunânm » Ege'de* yağış, • ıncir, üzüm ve «M38/6053) 1^ Asgari' lAse njezunu olmak '(Tlraret Ii»£si mezunlan 30 Ağustos Zaferinin.'50 yıltütün ürününe büyüS sölçü(re zadönürhü nedeniyle Gehelkıa"terçih edılir) , ' • •. >. . far vermiş, milyonlarca. li|a ha T may Başkanlığınca düfenlçnen , 2) Askerliğini yapmış olmak (Erkeklpr ıçin) earâ'^yoj açmıştır. ¥ şiir yansrnasını «Büvuk Taarruz t'. ' Destaru» adfı şüı^yle, vü^jaşı ,lzrr(ir'de< 3lsle birlıkte başla: ' 3) ^zarnl'30 ya§ında olmak Mesut Akça kazanmıştır "yan' yağmur, sürekli olarak iki" ' ' MtÎRACAAT : • , . • • . saat yağmış, şehrin alçak semtMalazgîrt Zafferi Cağaloğlu, Bickiyyrdu Sokak Dr. Şevki Bey Han No: 12 ljerinde ^su. baskınlanna yolaçMalazgirt Zaferinin 901 yüdönü . mıştır. Kat: 2 , ' • Cumüuriyet 6063 mü, dünv Malazgirt'te toJenlerle kutlanmıştır. Cumhurbaşkanı."»Baş îstanbul Kongre Sarayının 16.571.455,79 lıra keşıf bedelll bakan ve GenelkUrmay Başkan 3. kısım inşaatı 19 Eylül 1972 Sah günü saat 15.00 de îstanbul Veljıli ile bazı Bakanlar, Mus (Baştarafı 1 inci sayfada) Sultanahmet Yerebatan Caddesındekl özel Idare binasında Valisine birer kutlama telgrafı «Radyolink sıstemî ile Sofya' toplanan Daim! Encümende kapalı zarf suretıyîe üıale edılegöndermişlerdir dan gelen Olimpiyat y'âyını Edırcektir. Şartnamesi Baymdırlık Bakanlığı Yapı Işleri Genel neden Lüleburgaz, Çorlu, ÇatalMüdürlüğü 1. Bölge Müdürlügtinden alınacaktır. îlk temınaü ca, Çamhca yohı ile .Istanoul'a 510.894. liradır. tsteklilerin ilk teminat makbuz veya mekgelmiştir. Atıca): .yayın »çift tubu 1972 yılı Ticaret Odası vesıkası ve şartnamesindeki fca'Baştarafı 1 inci sayfada) yönlüda' Istarfburdân üludağ, Idaremizin raesleki eğitim merkezi için lyi Frangızca bıyıtlar dalresinde eksıltmeden 3 gün evvellne kadar (tatıl gün sonunda 5 kjşi ölmüş, 8 kışi yaEskışehır, Ankara'ya' gelen*. yalen bir Elektnk Yiiksek Mühendisi veya Muhendis, veya Maleri hariç) Vılâyet Makamına müracaatla alınmış yeterlik ralanmıştır. Ö U ve yaralıların 1 yın AnkaVa'da' stüdyo'da . denetkıne Yüksek Mühendisi veya Muhendis ve bır elektrik veya belgesini havi olarak hazırlavacaklan kapalı zarflarını ihale kimJikleri, hçnüz tespıt edilemelendıkten sonra TV'lere verihnişmakine teknıkerine ihtiyaç vardır. günü saat 14.00 de kadar Daımî Encümene vermeleri lâzımdır mistir. Yaralılar, Ankara T ı p ' tir. Bu nedenle önce Ankafa Tahakkuk ettirilecek maaş yapılan ' görüşmeden sonra Fakültesi ve Numune HastaneEskişehır, Istanbul, Balıkes:r, (Basın: 20348/6055) bUdirılecektir. (Basın: 20440/6051) lerine luldınlmış. Yenimahalle Izmır, Edirne yayını Eirayla izleSavcüığı olaya el koymuştur. I lemiştir.» Tasarruflannıza en yüksek gelir (% 15) her 6 ayda bir faiz ödemesi ve%5Ooranında hisse senedine çevrilme imkânı... PROFİLO Hoİding A Kıbrıs gemisinden Kayseri Belediye ; Başkanlığından ALTIN JSiiyukbulmaçauın halledilriıis sçkli Istanbul Barosu Başkanlığından • flnkara'da \ MemurÂlınâcakftr < fivropa'dan Istanbul Vilâveti Daimi Encümeninden Otobüs minübös İETT Umum Müdürlüğünden '. ' J i " i .= =
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog