Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 Ağustns 1972 Haftadan Haftaya Parâ, bu meçhul ADNAN TAHİR İTStLERlN, daima en iyisıni, en pahalısını te'rcih eden adaraa sormuşlar: «Niç}n?.:> Duşünmeğe bile luzum gorTneksızın, cevap vermışi «Fakir olduğııra için.» Brr dığennı de uyarmışlar: «Okullar bitirdin... İhtisaslar yaptur. Ama' Jbir baltaya'sap olamadın... Mirasyedi misin sen?...» Boynunu bükmuş: «Bir Kakuoa evet JBabamdan büyük bir servet kaldı... N'amus... Bol bol yiyor Te siıriinüyonımj 6 Yalnız mide konusunda degil, kafa yapısı bakımından ayıu zamanda. Gazino, meyhane, gece lokali ve benzeri yerlerde dikkat buyurun... Borcunu ödemeden önce hesap pusulasmı ayhntılı bir incelemeye tâbi tutan adam mutlaka zengindir... tncelemeyen hayır. îstisnalar da kaideyi bozmuyor... Ama durum bu. Para, bir rakamdan sonra sahıbini ya mânevi bir septisemiye doğru itecek ya da bir ruh tiastalığı geklinde yüzeye çıkacsktır. *** • TIPTA feiliyorsunuz Jfoch Basili» diye bir .mikrop var. Veremle ilgili... Değeı , ölçüsu doğruİtusunda hazım ve denge unsurundan yoksun kiroselerde, Koch Basili, para basiiine dönüşüyor, Sağlık açıstndan ikincisi de % az bırincisi kadar tehlikeli n Siz o'rta hallı^ ve aklı başında bu kımsesiaiz... I»okantaya gittiğulizde, listeyi, yernek işımlerine bakarak gozden geçiriyor, siparişlerinizi de o günku dil, damak ve mıde eğilünleritÜ7e göre veriyorsunuz. Para hastaları aksine~ı.. Siparişr, yemek isimlerinden önce fıyatiar hanesini gözaen geçirerek vereceklerdir. • BÖYLE birıne uç nal hediye edin... Arnortîsman kurallaı"ına uyarafc derhal bir ai satın.alacaktır. Bu tıplerden biri stzi yemeğe mi dâvet ettj?.~ Nefis bir menü ve de içkileria en pahffhsı... Dunjp dururken değil tabii... Bir menfaat söz konusudur mub^kkak,.: Fâkat yine de göreceksinız... Çıfeışta, .bahsişleri, gardrop parasnıı, park tutatınksıze ödetnrek içın cambazl\ğuı^tıer çeşıdme' bajvuraüktır. Zorunluğun bu turü ^e. amorpsman kurallan kap'samına, *grri^or çunkü. ' * ' * * * * " ' : • AÇA TERDE parayı hedef değil dt ;adece araç şekljnde yorumlayan varlıklı • kimselera de tşık sık rasüanıyor. Orneğin: Fransa'da «Bon Marche» sıgınnı ilk defa açan Modam» Boucicauf... Altın içinde yifeen'bir kadın... Meraleket gibi bir fnağaza Aradıgıhız her şeyi bulüyorsunuz... Günürt her saatınde an kovanından farksız.. Adı üstüfıde:' Ucuz Pazar. Maliyetlere sadece küçük bir zam. Fakat büyük bir sürüra... Madame Boucicaut da kıyasıya tutumlü Yemeğini evden getiriyor. Ikı düim ekrnek, bir loktna da yemek mi arttı?P.. Sarıp tekrar eve gotürecektir ^ Ziyan olmasın diye Bir gun. hademesi kapıyı tıklatıyor: «Efendim, di$arda bir adam var... Yardım topla>ormuî..j> Ve bir isim söyluyor. Kadınm devabı: §u, köpeklerle ttğraşan adam tnı?. Gclstn.» Ve bir çek dolduruyor. Mılyon tutarıijda bir çek... Saygılannı da ekleyerek üz?tıyor aflama. Hani ju köpelderle uğraşan adam... ,Yani Pasteur. . • SİZ DE köpeklerle uğraiıyorsunuzı ama ne yaiık... Aâınız Pasteur değil... Şbttra Madarae Boueicaut da çoktan öldu. Katlanjıcşksmız™ Haknize Sükredeceksinız.. Çün. ' kü malum.™ Beterin de be;teri vâr. tt • . • •/ • ' ' % • • •••••t " • • • • » T ' " • Nasılsınız?.. îyi misini??.. MİDAS'IN KÜLAKLARİ «Acele yetişin doktor. Karım bır fare yuttu.ı «Merak etmeyin hemen gelıyorum... Fakat ben gelinceye kadar karınizın ağzını açıp bir peynır parçası uzatmi ... Biraz sonra doktor gelır ve adamın karısının açık ağzına bir uskumru balığı tuttuğunu göriir: «Aman» def doktor. «Beıv size peynir dememis miydim?». ' «Biliyorum amma ştmdi kedıyı çıkarmaya çalışıyorum * Yuttuğumuz, yutturulduğumua şeylerin haddı hesabı var rm?. Fareler, kedıler, karikatürdeki gibi paralar, nısan. balıklan^ çesitli zam ve vergüeri yutmaktan' tutun «Öapı yutmaya» kadar vanyor yuttuklanmız. Dr. Ihsan ÜNLÜER • ORTAYASLI bir adam postaney/e gı'rıyor. Yakası kolalı, kravatmda kusursuz bir düğum.. Elınde bir zarf ..Pulları yapıştırılmış... Memura yaklaşıyor: «Şuna bir bakar mısınız lutfen... Yarllış yâpıştırmış olebilİEİm.» Berıki, atışık hareketlerle zarfı 8vucur(da şoyîe bir tartıyor, sonrâ aynı şeyi. terazıde tekrarüyor: . «ED1 kurus fazla yapıştırmışsmız. Adam uzâklaşıyor... En kenardakı eUj kuruşluk pulu. Urnağuiin, ucu ile kaldırarak .. Henüz nernli olduğu içın pul ayralıyor, kıvrıljyoE, parmağuun uçıinda oylece kafıyor.. Etraftan bakanlar yar. Elli kunış fazla, eUi kurus noksan... DeğInez...» 'djye rmnldanıyor adam. Tekrar yapıştırıyor pulu. Fakirin biri değiV kuşkusuz l Fakat zengin de olâmaz... • ' • *** '• ,• • EVET....Zengin de ölamaz... Zengitf olSaydı şayet, pulu tekrar yapıstırmaz, kurumasmı bekler, cuzdanınm bir köşesine yerleştirirdu.. Dıkkat. ve itına ile. Teşhisteki kesınhğı ukalâlık şeklinde yorumlamak abes. Bir tarıhte, ualü zenginlerden, biri, mektubuna yanhşlıkla elli kuruş tutarında fazla pul • yapıştıran bir memura; bu hatayı Hormal karşıîayan kıfeım şefini;' kısırn şefine hak veren. daıre müdürünü; müdürden taraf çıkan genel müdürü topyekun Bakanlığa şıkâyet hevesıne kapümıştı. Sonunda •lli kurus kcndisine iade edilmiş, adalet yerini buhnuştu. *** • MESELE dönüyor dolaşıyor, değer ölçületindeld dengesızlikte düğümleniyor. Para, netica itibarıyle rakama dayanan bir madde. Belirli bir noktarun otesine geçtiniı mi, dozu fazla kaçınlmif her şey gibi haznu gjiç bir nesne halini almağa başlıyor. ' ' • ^ • * * * « ' , • ' • ' ' ; A ' • ' ' . ' ' • ZEVK MESELESt Masanın üzerine bıraktığım beş tane çengelli iğneyı sen mi yuttun? Evet. ama onlar açıktı. Büiyorurn. Jİyle daha çok seviyorum. AUn size. Bir tanesi de çengel li iğne yutmaktan braşlatuyor. Hem de açık olanını daha ıştah verıci bularak. Vücudumuzun yemek borusu, nefes boıusu gibi ithalât ihracat yollanndan başka diğer girış çtkıs yollarma da girmeyen şey yok. Gozümüze sinek, burnumuza toz toprak .. îşte size bır Anadolu şehrinden zıyaretımize gelen bir bayan öğretmenin antettığı bu türden lir olay «BIR KÖYLU ÇOCUĞUmjN KULAĞINA KAÇAN LEBLEBINİN HİKÂYESI». Fare yutmuş kadının, milyonlan yuttnuş vucguncunun, palavralar yutturulmuş seçmen'in, UYKU HAPI yutmuş «Sevgili dinleyici» lerm hıkâyesi gibi bir gerçek hıkâye Hep Midasın kulaklarını soyleyecek değiliz ya. Ru ds Anadolu köyliısünün kulak Midenizde bir leklik g5rfiyonım... Rahatsıılık veriyor m ı f . Venneı olur ma doktor?. Son tekligimdi... sı tabii. Fakat hazik ekim para yı sayar saymaz birdenbire 38 buçufc derecelik bır hiddetle iufılâk ediyerir: « Dılenciye sadaka mı veriyorsun. Ben çocuğunuzu muaye ne değil ameliyat ettim... Bu, tıpkı özel kllniklerde uygulanan usulü, köylü yutuyor ama ne yapsın kl parası yok. Ol sa verecek. Hayır dua kâr etmiyor. ÎHe de 200 kayme diye bağınp gÜTİüyor doktor. Sızlanıp büzülüyor köylü. Nafıle. Nihayet hekim hasta çocuğu kaçma sm diya odaya sokup kapryı kilitliyor ve parayı bulup getirmezsen çocuğu vermem diyor. Böylece babasmdan 200 lirâlık FİDYE karşüığında çocuğu REHİN1 olarak emniyette'dir artık. Anahtar da cepte. Köylü ise o*lıyarak, sızhyarak buyük ameKyatın bedelinl ödemek için pa ra arayıp duruyor amma nalile. «Param yok» dedikç* doktor: «Jo nO komprand pa» dlyerek bu, «Param yok» lâfınm mâr&sını anlamadığmı belirtıyor. Amma sonunda anhyor kı öküzünü satıp gelen köylünün ıpl ile kuşağından başka bir şeyi yoktur. Kızgınlığından küplere binerken aklına dernâl parlalc bir fikir geliverir. Enayi mi o? Bu kadar emeği havaya gitsın?. Hemen çocuğun yanına gıder ba aynalı hekim, tekrar aynasım takıp o küvete attığı leblebi tanesini çocuğun hasta kulağına tekrardan yerleştirir ve arkasmdan da derin bir oh. Aİ bakalım «Parası olmamak» neymiş... îşte size «MİDASIN KULAKLARI» nın hikâyesi. . Trajflc, allerjik, komik trafik, ekonomik vede allegro vivaçe makamında... Masalımız burada bitti sevgıli dirüeyiciler. Hepjnize lyi uykular... ., • •«, •. • Avrupa'nın ünlü turizm f irmaları TürkiyeMe tesis kurmak iştiyor AYŞEGÜL S ya gfelmekten vaa geçlyor, ya d» ON YILLARDA Avrupa'dan bir kere geldikten sonra bir daTürkıye'ye yoğun turist akını olması bekleniyordu. Hava îıa gelmeye tövbe ederek mem•laru, su, elektrık, kanalızasyon, leketine dfenüyordu. telefon gıbı sorunların çozumleGeçtiğimiz ay iginde Romannemedığı ülkemizde, orta halli ya, Bulganstan ve Fransa'da turistlerin yaşamasma elverefcek tarzda donatılmış tesisler kurul • bir incetem& gezisine çıkan Turizm ve Tanıtma Bakanı ETOI madığı için Avrupalı güneş ülkeYümaz Akçal, özellikle Paris'te dne gelmek istediği halde şartlajçeşitli Avrupa Ulkelerinin turm kötulüğünü göz önüne alarak nzm temsilcileri ve turizro seyahat acentalan ile yapbğı gbrüşmelerden sonra Avrupa'daki bir çok ünlü firmarun Türkiye1de turlstöc yatırım yapmak iatediğinl açıkladı. Dünya nzay bilginleri Istanbul'da toplandılar ve Ay'dan sonra gezegenlere gitmek içi» hazırlıklarrn hızlandığmı söyledller. Resim, Çınar Otelinde Fen Fakültesince düzenlenen nzay bilginleri lopUntısındaa Wr sahneyi gösteriyor> ' . j , . . v ' .iy ."»•• *!•'.'" ,.,» t.' ' '. / • 1j. ,".; ,'. " CANIM DOKTOR Adam öküzUnU satıp on yaslanndaki nasta yavrusunu dos. tora getirmek için sehre iner. Çocuğon ateşi 3840'a çıkmış. Derece koysan derece patlayjve recek. Kulagı lltihaplı, ceranat akıyor, şişlik kızanklık ve agn.. Hani radyo dınledigimiz saman bizde de başgösteriyor ya .. Işte 'böyle korkunç bir hastalık. Çocuk dalgm ve inlemektedır. Ya had bır beyin hastalığı ya c» kan Mhirlenmesinden ölüm bek lemektedir onu. Heklm gelır. Dernâl aynasım takar vaziyeti çakar... Bütun bu trajik, allerjık, dramatik tablonun sebebi neymiş biliyor musunus?. Kulak deliğıra kaçıp tıkayan melun bir leTolebi tanesi değil mi? Bır kurşun mermisinin yapama yacağı kbtülüğü yapan şey minicik bir leblebi.. Hekimin eline penseti almastyle o melun leblebıyi çıkarıp atması bir olur. Arkasından birıkmîş cerahatler. Doktor çocuğun kulağından leb lebiyı çıkanrken çocugun baba sı da doktorun cebine 50 kayme sokuvermiştir: #Bu vizite para Siyasî toplantı navasınn bürünen sünnet düğünii Ünlü uzay biİginİeri . Istanbulda toplandılar Çınar Otelı'nde U gun sureağırlanjyoıi.' „"»••,,' ceğı bıldinlen tbplantıya katıAvrupa'dan ve Amerikâ'dan lan 'ilım. adamlan, jlk günu çoğunluğu eşleriyle bi^likte hem ^ P'rofesöı' iîehmet AJcarturja'run turistik, hem de llmi çalışma • da,vetlıs^ olaratf bir kokteyl ile ' toplastıyı açtılar. Kokteylde lannı yapmak üzere gelen proGezegenler ve uzay çalışmaİiarwatd Üniver'itesi profesorfesdrler, bîr yandan gezegenlariyle ilgili dünya çapında bilermden dünyanın uzay bilginlerde hayat olup olmadığmı, lim adamlan, astronomi uzman. leri ârasında çok onemli bır ye. atmosfer tabakalarındaki gazlan, Gezegenler Atmosferi Yükri olan R. M. Goody, Mars gezegeni ile ilgili konuşmaları buların derecelenni tartışırken, sek Seviye Enstitüsü profesörvuk ilgı toplaraış. ve gerek dibir yandan da muzeleri, sarajlerinden 200 kişilik bir grup •ğer * uzay büginleri, gerekse lan gezip Boğaz'da 'keyif çıtstanbul Fen Fakültesi DekaProfesörün Mars gezegeni ile kartıyorlar. nı tarafından Çmar Oteli'ndtt ilgıh olarak gbsterdıği fılmden "sonra bır an bnce Mars'a ayak basılması içın çahsmalann hızlanmasından çok îyı sonuçlar alınacağını bildirmişlerdir. Amerıkalı bılgınJerün bırçoğu henuz yenı keşfetmış oldukları hırçok buluşlarını bu toplantı Bankarmz uhdesinde bulunan Sanyer, R. Ferierınde • kâln, sonunda dunya kamuqyupa atapunun 433 sayılı parseline kayıtlı üç kaüı kârgir ev 28 8. çıklayacaklard'ır. J ' J>s 1972 tarihfnde başlamak üzere 10 gün süre ile açık arttırmaya çıkarumıştır. İlk arttırma 7.9 1972 tarihihe gelen Perşembe günü yapılacaktır. tstanbul Fen Fakültesl, geçtiğimiz haft* içinde gezegenler ve nzay çall?malariyle ilgili bir toplantı düzenledi. t Taz sonu, küçük erkek çocuklarann hayatında çoğunluk • la önemll Wr yer tut^ir. Sünnet düğtinlejl yaz gecelerinın en 'belirli eğlencelerinden biridir. • " • Geçtiğimiz haftalar İçinde Iki kuçük aktör Afacan İle Sezercik kendileri ile birükte 100 fator çocuğu da sünnet ettlrerek giıle oynaya delıkanhlığa İlk adunlannı attılar. Bu adımı atanlann bir başkası da îstanbul Mebusu Turgut Topaloğ1 lu'nun oğlu Ekrem "fopaloğlu idl. Küçük Topaloglu'nun sünnet düğünü, bir düğünden ziyade liderlerin, milletvekillerın, Bakanlann ve Celâl Bayar'm katılması ile bir partt toplantıBl havasında geçtl. Foça tatil köyünden sonra Ak denia sahillerlnde bir, lklnci kuMbun haîirHklan içinde olan Club Mediterrean'cüardan başka bu yıl içinde Coşmoyel, Deutthe Tour ve Pransız Turizm Acentası da tesisler yapmak için çalışmalara başlıya. 'caklar. Geçtiğimiz haTta İçinde Hilton bavuz baştnda yapılan bir düğuh Taşlık Gazinosunda tekrarlandı. Yıllann şarkıcısı Behiye Aksoy oğlu Ahmet Aksoy'u şantoz Ayben ile evlendırdi. Hılton'daki duğüAde sanajçının beyaz perde ve çarkıcılıktan gelen bütün dostlan ile yakıslan vardı. ' ' ^ Taşlık'tş Ise' uzurl yıllardjr kendisinl hinlemeye gelen dostlan dâvetliydî. • ' Behiye Aksoy oğlunun duğününde kendisi de en güzel çarkılannı söyleyerek damat ve geline en değerli hediyeyi yermiş oldu. «V." ŞİKÂYET • »SON DERECtE güzel ve çarpıcı bir kadın gözyaşlan içinde arkadasına dert yanıyordu: «Bfliyorsnn, fkl sevgUrra vardı, ikisi de beni bıraktı > «Sebep neymiş?..» «Biri bana çok para vermekten bıkmıs... Diğeri de benden ai para aldığı için şikâyetçi...» KAYIP E$YA • İSMİ lâzım değil, ünlü ve zengin hasislerimizden biri, bir gun telâşls «Kayıp Eşya Bürosu» na gırmiş, memura yaklaşmıs, sırtmdaki ceketı gostermiç: «Düğmelerden biri düsmüş Bnlnp getiren oldu mn aca T.C. Ziraat Bankası İstanbul Karaköy Şubesinden Bildirilmiştir RÖPORTAJ • GAZETECtLtK mesleğıne yenl başlayan bır gend, hafıJ Batı muziğinin en ünlü temsilcilennden biriyle röportaja yollamışlardı. Dönüşte Yazı îşleri Mütfürü sordu: «Kolayea bnlabildin mi bari şarkıcıvı?..» «Evet efendim... Saçlannı tuttum, iki yana ayırdım, alündan çıkt;... oldu bitti...» Talipljlerin daha fazla bilgi alması iqın Bankanuz Krediler Servisine müracaatlan ilan olunur. Gücün kitaplan çin tasavvufu SIRLARIN SIRRI TAO, TERCÜME: B E D İ A DİKEL FıatniO TL| MAYATAŞ MATBAACILIK VE NEŞRİYAT A.Ş, . Nuruosroaniye cad. N25 CağaloğluİST.. . Tel i 278741278997 TÜRKtYE'DE YENİ BİR ÇIĞIR: ' HETECAN DtZtSİ îlk'iki kıtap satısa çıktı • 1 YAR1NSIZ ADÂM 2OKEY YAVRUM Okuyanları deprem gibi sacsan , aşk, maeera ve cınsyet rom;anlan BÜTÜN KfSAPÇILARTA "l5 Lıra ANTEN YAY1NEVÎ, Cağaloğln Toknsn No: 4(M0 P.K. 1264 .tstanbul Telefon: 27 55Şİ3 hangibatı? I T T altila ilhan HAMGİ SOLÜn kavgacı a S İ Ü lconusuna egiliyor! sı >. blr makam llâve. 11 Asıl, öz mânasına Cole ön adı ve «Kıss My Kate.» gibi müzikal komedileri sahne müzikleri ile unlü Amerijkalı besteci. 12 Uzakdoğudaki bir ülkenin kişisi TERSİ sonu olmayan zaman Resmen Fas'a bağlı ise de uluslararası bir birlığın (Basm: Î0453/6O54)», , emrindeki kaçakçılık şehri. 13 Türk Rus savaşında Elrzunıraua geri alınmasında kanlı savaşlarm geçtiği Aziziye tabyasının savun17 18 masmda çoluk çocuk düşmana saldıranların arasına katümış genç bfr kadının, Çanakkalede oğlunu şehit vermiş bir ananın âbideleşmis ismi Bir peygambere inananlann hepsi. 14 Rusya Beşleri içinde yer almış Müthi? İvan, Mayıs Gecesi, Noel Gecesi, Çann Sevgılısi, tspanyol Kapriçyosu, Şehrazat.. gibi eserleriyle bir besteci TERSt sikâr. 15 îspanyolca «Yaşasın» Eskrimde bir karşılaşma şekli Altın Ceski dil). 16 Kurtuluş Savaşı sonundaki galebemızle Mudanys Mütarekesınden sonra Müttefiklerle imzalanan ve milll bütünlüğümüzü dünyaya ilân eden antlaşma (Türkçe yazüışıyla) Bir gezegcn Iürlı yapraklan apsent denilen içki yapmakta geçen bir bitki TCKABIDAN AŞAĞITA : 5 inci Baskı 1 tlk defa sahne eseri ve edebî mizahi pek ince örneklerı veModern ve bilimsel beslenme ypluyla genç ve dınç ren <Diyojen» isimli mizahi gazetesinde devre gore başarüı yazuar kalarak uzjun yaşama. yazan «Ayyar Hamza, Misafiri tstiskal, Kokokan Yatıyor..» gibi sahne eserlerini işleyen risale sahibi bir edebiyatçrmız Artistin ışi. Hastalıklarla mücadelede vücudun karşı koyma gü2 17. asır başlannda yaşamıs, şair Yahya Nevi'nin oğlu olup Oscünü arttıran beş hârika besin maddesi. manlı şair ve âlımlerinin hayaünı muhtevi biyografyası (Hakıkatül • Organlanmızın sağlığj ile ilgili yitarnin,. mıneral ve Hakayık fi Tekmület Şakayık) ile ünlü şair âlim bir kadı Tropıı • amino asitler. . ••.;.»,,•• • • kal bir meyv? Modern hububat deposu. 3 Aşırtma atışlar yapan Uykusuzluk ve yorgunluğu yenine. jrollan. * , • bir cins kısa namlulu top Bir maden filizini su veya petrol yatağıKısa zamanda bitkiniığe ağramâdan kilolan attoa nı sair toprak tabakalanm anlamak için toprağın yoklanması ışı dıyetlerı. V.s. , TERSt kötüleme. 4 Kimyada mangenez Akademik çalıstığı yıl15 larda Monet ile tanışarak ekol değiştirmig empresyonist yönde çalısmıj, fakat eski tarzından (Ingres gibi klâsik çalışmaktan) ayrılamamış, Japon estampları etkisinde özel bir üsluba erişmiş önceleri atlara yarışlara ait hayattan alınma sahneler çizerken dansözlere bsSOLDANSAĞA: . ' .'•*lerinlere sit tablolar yaratmıs bir Fransız ressmı (Edgar) BitkılcrŞehircilik dokümanlarıJ1« Hartket ordusvfcumandanı olrcuş, Harbiye Nazırlığı"yapmışt den çıkanlan güzel koku. 5 Sehir Kızıl Çin'in en eskı ve en Bâbıâli Easkınmdfc Nazım Başanın oldürülmesi vt Kâmil 'Paşamn büyük şehri olan başkenti 6 TERSt güneşe en yakın olan ve euduşmesiyte sadrazamlığa getirilmiŞ; ilmi, • irfam, ahlâkı, meslekl ve neşe dönük yüzünde ısı +340 derece hesaplanan Merkür gezegenmm ümı eserleriyle ünlü mukabil tarâfın edamları tarafından Beyazıt'ta diğer adı ttalyan hükümetinden istediği yardımı göremiyerek gitaçjk otomobilindeşehit^dilmi5 bır büyük askerj 2 Birgaz Asvnı tiği Ingiltere'deki imkânlar ile tasavvurunu gerçekleştirip telsij te• adl taşıyan ada üzerine mızeydoğu kısml îngiltereye ait bir devlet lefon ile telgrafın icadını yapmış îtalyan mucidi (Guglielmol 1 TERSl göğua dokuzuncu ve son katı (dinl inanışta* Çoğu dende Preveze'djo sonra tekrar toparlanan hırîstiyanlann Akdeniz hâkimiYAZAN: Sosyotog Mimar L H g O r Ö n e n görülen akıntüı kaşıntüı sarl olmayan bir rahatsızlık Cimn 8 yetuü lehlferine çevirmek |çih toparladıklan Haçlı dönanmasıyla da11. asırda yaşamıs ve sayısı çok Urnl eserler yazmış ve asıl önemiısi ha'Turgut'un mtydandan çekilmediği gürüerde Tunus'ün güneyinde278741 .JVIAYATAŞ , I fiatit35TL*1 Tpl. devre hâkim dil olan Arapça ile Farsçanm ilim dili için yeterb ve lel< ki adaya doğru varıp gejit yerlerini tutmâk gayreti üzerine Piyale 278997 MATBAACILIK V£ NEŞRİYAT. A.Ş. kuvvetü dil olmadığını bir eserinde mukayese ile ıspat etmış bir fürk Paşa ^omutasındaki Turk donanmasından ycdikleri darbenm, tnağâlimi Kimyada samaryum Artvin'de ilçe. 9 TERSÎ 3'kâr lubiyetin, adanın ve sâvaşm ismi (1,50'den fezla düşman gemisi balıNuruosmaniye cad. Ng'Ş Cagaloglu IST. Çizgileri belirli görülen Savaş gemilerinde topu topçuyu konıvan rrinuştır). 3 Kumaşlarda ince tüy * TfeHSİ bir^şehir avukatlannın zırhlı tule. 10 TERSÎ as da denilen bir kürk hayvanı HıtJe''ra bağlı bulunduğıı biclik Balıkesir'de ilçe. 4 ' Bir seyin yenisinı partisi ohıp Almanyayı bir süre elinde tutmuş Nasyonal Sosyalist Paralkbilmek için eskisinin kuUanılma müddeti G^reken alâkayı göstisinin runıuzu TERSİ Kuzey Asyanm buzlu bozkırlan. 11 l")etermeyip iâkay'd davranmak ~ Ateş Kimyada b^elyumun şimgesi. virler Batı müziğinde bir çalgı. 12 Sürülüp arınıp ekim* hnnrS Operator bıçağı TERSÎ Akdeniede tsranyaya ait bir adalar lanmış büyük toprak Rütubet ısı imkânlarıyla oluşan yeşilimsı bir topluluğu.6 ! Rimyada tantalın simgesi Denizcilik yıllanndan • çeşit mantar Güneş ışınlan ile eşyanın bir özelliği. 13 Him» asonra tanıştığı Pı^sjarro ile empresyonistlerin sergilerine katılmıs, esayalarda bîr tene Trabzon'da ilçe. 14 TERSl Anadoluda bit za'sında sembolişt bir anlayışla resrm yapmış (Sembolist şairlerle de m an lar dml i ısadî esaslar'j kunılan bir birlik ve teşkilât Idı dos\ olmuştur) sıkıntılı günlerde Van Gogh'un yanında kalmıj, onun Madend°n eekilen ipe benzer nesne Basınçlı buharla mikrop olSüreyya San âdeta uşağı olmuş, boyalarlndan tuvalinden istifade çaresizliği Içinde dürmeys yarayan kaıan. 15 Yemendeki tarih! Ad kavrainin hükumher şeye katlanmış (Deli ressamın bıçakla üzerine saldırmasına bile) dan ve cennet rrrisali trem Bağlannm kurucusu olup azameti yüzünISIANBLL POLİS OKCJLD ÖGRETtM C l t S İ çok eser verdiği Tahiti'ye sığınmiî kötü sartlarla ölene kadar oraden Tannn>n gazabrna gelip şehri yok olmus kişi TERSÎ yabsneı lardan şaheserler bırakmış bir Franslz ressamı' (ÇauJ) *• Nesiç. T parası Zekâ"nm yarısı. 16 Bir ırk Elemanlara gazlara ait kaTrafik düzen ve güvenllğiyle Ugılı en yenl bllgılerl kapsayan Hz. Mukammed'ı Meüine'ye çağırıp ona hizmette bulunan Medlnelinunları incelemeleri De bir tngiliz fizikçisi (Robert) TERSt kimve yurdumuzda kendı türünde ilk defa yazılan eser yayınler Kimyada çinkonun simgesi Bir meselede ilgililerin fikrini vada mangene? YabanCL 17 Kural Nizami Cedidçilere bozulanmıştır t sormak Keder. .8 Çinhindinde bir ülk« Almanyada bir şelan Yeniçerilerin Alemdar yetişemeden Uçüncü Selim'i haklamalahir Azotlu. gıdalarm yandıktan sonra idrarla dışanya ablan artıkNÜT: Oataa once kıtap almak (çin adını yaıdıran arkadaslanndan sonra şehzade 2. Mahmud'u şehit edecekleri sırada katfllerin lan TERSÎ vilâyet 9 Tuna'nm Avusturyadan gelen kolu yüzüne kızguı kül s perek kurtaran ve veliaht dairesine bakan Kalnmın 2,5 rL.1ık posta paln ile müraeaatlannı rica Telli sazlarda en kalın tel Paristeki bir sergi dolayısiyle in»a edilfa, kadın 18 Üzüntüsüz olma hali Akıl Alışveriş. ederim. miş bulunan sırf demirden olup, yapan mühendisin adını taşıyan ünBnlmacamn balledilmis şekll 7. sayfada 1 lü kule Ödemek. 10 Içki, «arap (eski c"' ) Alaturka musikide Zıral Bulmaca GençKalÇökYaşâ ŞfEHİRCİÜKTE •OEYİMLERÎ V E P L Â N BİRİMLERİ GENEL TRAFİK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog