Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 27 Afustos 1972 PL.CR.IN Mu%T AJ.IP, Z A Y i F l N r HAFTALIK FALINIZ KOC BÜRCü I 21 Mart 20 Nisa» Bir&z tedbıriı davrariır, rurçınlık hevesıne de kapılmazsanıî, bu hafta her bakımdan karlı çıkabtlırsınız. Şanslısınız BOGA BURCU I 21 Nrean 2« Maps Bun dan ıyısi can saguğı dıyerek oyalarna polıtıkasına biraz daha devam edersenız fırsat kollayanlar faalıyete geçecek. İKİZLER BLRCC 21 Mavıs • 29 Hazıran Kl min haklı, kunın haksız olduğu kesınlıkle meydana çık tığına gore ısrar etmek anlamsız Hayatınızı yasayın YENGEÇ BUECU I 21 Hazıran * 2» TenuniH Kendınızi yıne adamakıllı dağıtmış durumdasıruz Toparlanmak ıçın çaba goeterdiğjnız de ıddıa edılemez. ASLAN BURCU 21 Temmuz • 20 Ağustos Kara gün dostu dıye en gıivendığınız kımsenjn bıle sızı hayal kırıkiığına uğratması gerçekten acı bır şey. B\ŞAK BURCU ! 21 Ağustos • 20 Eylul Yıl dızınız pırıl pırıl. Kısmetıniz bergun bıraz daha açılıyor. Fakat lırsatlan gereğmce değerlendıremıyorsunuz.. TERAZt BURCU ! 21 Eylul • 20 Eidm Sizi çekemeyenlerın hasarladıklan oyuna karşı gerekli tedbırlert almazsanız, bu hafta bır yenılgıye uğrayabılırsınu. AKREP BURCU I 21 Ekım 20 Kaaım Şans lı bır haftaya gırmek üzeresırnz Ne vakıtten berı duşundugUnliz teklifı yapabtlırsımz Oİumlu karşılayacaktır. YAY BURCU I 21 Kasım 20 Aralık Spn gunlerde fazla t6sır aftında kalmaya basladığınız içın yanlış adîmlar atıyorsunuz. Hesaplı, kıtaplı olmak şart OCLAK BUftCU I 21 AralıK 2.0 Ocak Hıç umulmadık bır anda jediğınız darbe sızde şok tesırı yaptı degıl mı 7 Ijzulmeyin, her şey yoluna gırecektır KOV\ BURCU I 21 Ocak 20 Şahat Fırsatı, nıhayet .yakalamasına yakaladınız ama, ge\şek dav rarursanız toaşkalarma ksptır mak ışten değıl Acele edın B4LIK BURCU % | 21 Subat 20 Mart Bu ka darı da fazla dogrusu Sevmesıne sevıyorsunuz ama boylesıne kıskanç davranmak İCin sebebe benzer şjy yok. Izmir'in «Iş lçin ml çağırdüar1'» «Ona benzer bırşey. • ' •*•'.,. î«a demek' der gıbı kaşlarım çattı. Bir süredir olup Wtenleri, bele 'bu gece olup bıtenleri oturup Ijabama anlatmanuı sırası geidı mı iu ? dıye duşündum. Babam, t a ı u doğru yolu gosterebılırdı. Benım çozemediğım sorunların içınden dahâ rahat, tarafsız olarak çıkabılırdı. Ne var ki, Gulser'en'le başlayan, daha doğrusu hızlanan serüvenuni, anneme daha kol»y anlatabüuıın dıye duşündum. O da elbette babama soylerdı Bu sıra babamın bu saatte nıçın daha yatmadıgı düşuncesl zihrumı kurcaladı ama, ola kı onundeki kâgıtlara bakılırsa, uykusu Itaçmıştır dı>e duşündum ' ' •, «lyı geceler» deyıp odama geçtnek İçın ytırüdüm Babam:* «Hemen yatacak mısın''» dıye sordu. • • '.j . «Birşey mi vardı'» «Beşon dakjka konuşacaktım seninle » " ' Hemen, karşısındakı koUuğa çoktum. Babamın bu saate dek yatrr.aması, benırnle goruşmek istemesı, önemlf bir olaydı. Cıddl havayı yumuşatmak içın«Gece yarısı bir alarm mı verildl Albayım'» dtdım. Güldtl. Arasıra kendısıne bdjle albayım' dıye takılmamdan hoşlanırdı Her zamanki karşılığını yapıştırınlı* «Vazıyetı muhakeme etmemız gerek teğmen'» Bızımle Gülseren ışinın kokusu çıktı da görüşme'k ml lster albay7 dıye duşündum. Ama şorun bu değildi. Babam, ne laman benımle onemlı bır ış Konuşacak olsa, söze belli bir glriçle başlardı. Çocukluğumdan ben, öğütlerındekl uslubunu bılırım. Heie soze gırişlerı bellı bır kalıba dokUltlrdü: «Bak oğluın,» derdj, «ben 1895 doğumlu bır adamım. Yaşım aldı yürudü Orduda bunea deneyım var , Senın yaşın ;u » Ke var ki. bu sefer başka turlu başladı «Bak oğlum Emre, benım yaşım, altmjşdort; «enln yaşm SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI 22 ylrmlbej. Senın yaşına gör» oldukça yaşlı blf baba sayılınm S» yapaiım, muharebeler, ordu i$len, senın daha Önc8 dunyaya gelmeni engelledl.. Bır an once senıa ^eleceğınl dü$unmek zorundayım bır baba olarak. Yıldız ablanın kocası var? onlar başlanmn çareslne bakarlar. Zat^n onlar *çin de fcnrşeyler düşunüyorum. Bütün gun pazar, seni bekledım; ortada yoksun poyle gece yarısı seninle konuşmak zorunda kaldım. Cünkü 1/ütfü Beye soz verdlm Yann kesin kararımızı bıldırmek zorundayım» Durakladı, ikl yakasına bakındı; bırdenbıre sordu cOturdugumuz bu katı nasıl buluyorsun'» «Bugtue dek htc de abcı gözle bakmacUm.* S,y <3ak bakaljm » • * «tyl, güzel Rahat rahat oturuyortta lete. » «Beğenıyorsun demek'» cBu katı almaya karar mı verdıniz yoksa'» «Hayır, sen alacaksm » , jbilecek «Şaka edıyorsunuz babacıfeım, nerede behde kat para7» «Parasını ben vereceglm'»«O zaraan ls değiîir. A«a para slzin olunca, Jwt da neden «izın olmuyor'» «Katm parasını tamamlamaya degü', ylrm} yıl daha yayjıttbilecegıma inaamıyorum. > \ • «Anlayahıadım7» «Dmte oglum: Emekliye aKiUrken bfr Ikranuye aldıfc. Bu para bankada duruyor. Bunun yırmıbın llrasını Lutfü Beye pe«ın vereceğıra Banka da ylne Lütfü Beye bızlm hesabımıza otuı bın verecek. etti mı elji bm' Kat, bizım olacak. Sonra bıe bknkaya ay ay, yirmi yılda bu otuzbm lirayı ödeyecegız » • Otuzbinın faızı7» (Arkan var) 4 0 yıl önce Cumhuriyet RAN SANIN himayesindekl Fas Sultanı, şımdi Pans'ta bulunuyor. Ganptir ki Pransızlar, Turkiye'de ilga edılen hılâfetl Fas Şultanına vermek ıstemekt*dırler. «Matın» gazetesının son sayısında bırincı BSh.fesınde buyuk harüerl» ça cumle yer almaktadır: 27.8.1933 F SİYASÎ BİR DALAVERE oldugu içın butün Araplar ou sonucu memnunıyetle karşılayacaklardır » Osmanlı pıdisahlannın, müatakıl okiuklan halde tslim *lemln« Uzerind* hlç bir BUfua malık olroadıklan duşUnUlürss Fransu mamulâtmdan bir Hallfenin ne kadar öneml olacağuu var kıyas edelim. «Osmanlı Saltanatının diişüşunden sonra müslumanlar bır Halıfe beKİıyorlar Pas 6ultanı ıse hilAfetı almak lçin her türlu evsaf ve şeraıtı haizdır» Pans BeJedıye Baskanı M Robert Boshaum da yazdıg) bır makalede bu konuya değmerek şoyle demektedir «Faa Sultanı Hazretı Muhammeain kızı neslınden v» >Kureyy Kabüeslnden • GEÇEN sene 112 bln dontim afyon ekilmıı. bir mllyon 172 bın 329 kllo mahsul alınnujur • ATtNA'da çıkan Eleftron Vıma gazeteslnd» Yunaı Hancıye Nezareti Sıyasî tşler Şubesı MüdürU M Georges Melas'ın «Boğazlar meselesı» hakKinda bir yavDSI yajinlandı. Bunda, yazar çıkan dedikodulars k»rsı özellikle su noktalar üıerlnde durmaktadın «Bofazlar hakkındaki mukavetede sade Turiüye'nİD »• komsu hükümetlennin degü, büyük devletlerln de lmzalan bulunmaktadır. Dofu Avrupa'nın nihayettnde bır sulh imill olan, karada, denizde mUnafcalitın serbestliği hususunda çok dikkatl) ve uyanık bir nauhafın olarak anılan Türkiye'ye aıt haklı düekleria yerine getirilmesinl förmek Isteriu MALKOCOĞLU yazan veçızen.Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil < Ancak dın. hertürlO jleMehıemlz* kırşıt olmamalıdır. KaJalarımuın aydınlanması ıçın dınınıızin insanı il£n goturen giıul, nurlu VturallmruuUn da yararlanmamız tabudır » • Bu (karşıt) sozunu de neraden getırip oturtmuştum buraya, bu aptallar «nlftyacak sankı > dıye duçundü Birden bu yenı sozcuklere Zıyanjn yazıhanesindekılerle kouuşa konuşa al^Uğını anımsadu «Zıya'nın çocuklarırun agzı . lngılizce konuşujormuşuz gibi gelıyordu önoe bana, sonra sonra iyıcs aüşmışım da haberım yok. .» Usu bır sure de Zlya'mn yacıhanu sıne, Haluk a, ^hmet e ve Zehra'ym daldı Ama ot« yandan kocuşmasmı akfiâtmadan okuyordu: * Evet Zehra, erdemli bır zekâ. ötekı çocukların hepsınden daha 1 u 6ır avukat olacak Olacak ama neye yarar?.. 5 Hımm, epey okumuşum, bıtıyor. Sonuna g«lmısun canım. GUnaç batıp da ortalık kararmadan herkesin evlna, koyune donmesı ı>ı olacafc. Ben de yatacağım jerı bulurum. Ragıp evıne gotürür benı, otele bırakmaz Ama once Ragıp ı bulmalıyım. Okul paydos etti mı kı 7 Kaımazlar bu saate .. Ragıp'ı gonnez fcem, Hüsnü keratasını. bulurum Yok canım Ragıp nasılsa benı arar' » « Guneş ne denli guzel Bozkırd» gün batımı ne (örketnli bic sey \abşı Karşıt olmak . dın. inanç , O bolum çoktan seçtı yahu!> Uyuyorsun Çemil! Bitıvor. Sonundasın!.» « hızuı isteklcrınızle partun yuruyece|i yolu v ' . seçecektir! » 7 • • Parti kim% Partıden sıze ne Bana nu? Ben nasıl partıli oldura1 .. Gyzel bır kıtap ısmı • «Nasıl Partılı oldum » • « Tardımları ile gerçekleşeceğine inanıyerum. Tanrıya nasıl inam\orsam buna da o\le ınanıyorum » « Tanrı yazmışıni, aptal gılji de okudum. N« aniar bu adamlar Taıirı'dan, Hlar» bastıra bastıra Allah dıyeceksin ki. > YILDIZ INCESU'NUN ROMANI • 22 «Partimin buyuklrine benl canım kadar sevdiğim bn jerden aday gosterdıkJerı ıçın mınnettarım .. Sıze hizmet etmek en buyuk emelimdir! » Saat on yedıyı on uç gegjyordu gır saat on dakıka suren seçım konuşması bıtmişu Cemıl'ın «Eînelırrdır1» dıyerek konuşmayı ^jDitırdığı an, ses bujutücuden l)irütıb bir ses çıktı. Sonra bır d^ngiruık. Anpak bîr kaç «enıye sonra alkış başladı Konuşmanın bıttıgini kunse anlamamışU '. Az değildi alkışlar ama uzun da sürmedı . Lacıvertlı sıyahlı grîU kutle harekete geçtı birden; kıpııtıla», itışleı başladı Yoğun koyuluk seyrekleşti, mürekkep lekesının dağüışı gıbl yayıldı, gittı. &upeş gunbatıyı kızıla boyamıştı. Sarı tepeler şımdi mordu. Cemıl kamyondan tndi. Bayraklar, sesler, gozlennın önünde kalıp kajıp uçuşan soylev sozcuklerı. . Sozcukler nerdeyse canlı bırer varhk olmüşiardı. Tıpkı suıek gibiydıler . Gozlerııu defalarca kırpıştırmasına karşın yıne de gitmeyen bu yaratıklardan başka kulaklanna bır uğultu, korkunç bır uğultu olmuştu Amehyattan sonra narkozdan uyanırken geçıroıgı saatleri anımsadı; burnuna ılaç kokusu geldı, genzıne kaçmış gıbı oksurdu Gozlennın onunde durup duran sınekleşmış sozcuklerın ardında soluk, sarı ve tozlu kıpırdayan goruntuler \ardı Birden bu gorüntulerden tlçe'de olduğunu algıladı \ e vıne birden Partı llçe Başkanının kendısınl epey bır suredır b.r jere dogru çekiştirmekte oldugu bılıncıne vardı Galıba Partı îlçe Merkeztne gidıyorlardı. llk kez ayılır gıbı oldu, s>ınekler gıttıler Ançak o zaman usu ışlemeye başladı Ne olursa alsun bu adamlardan kopmalıjdı' Yalnız kalmalıydl Dıngin, boş bır yer duşündu, düşunmesı ıle bırhkte Altın Hanıra'ın bahçesı şımşek gıbi gözünun onünde çaktı Yalnız, oraya gıdemezdı Gıdemezdı, çunku Emıre \ardı orda Her şejden once Ragıp Hocayı bulmalıydı, dayanarnıjordu çunku. llçe Başkanının kqlundan çıktı Çıkan kendıydı bunu asınaş jordu yâ, konuşan baska bırıydı sanki:, ' (Afkası var) DİŞİ BOND JX BU PROGRAM " •* * • «V*" 19 19 Açılış ve program 19 20 Kısa hâberler ,^ Reklâmlar Munıh oTırripıyaÜ>rının naklen yayını (Boks ve aüş) DE6IŞ Mi TÎBTlPSEUl ^L&A J3UEDO TIFFANY JOMES 20 30 20 35 21 00 21 03 21 «7 Reklâmlar Haberler R,eklâmlar Hava durumu Reklfmlar 2111* Edırneden Ardahana (Dazkırı yoresının ojunları) • 2135 "Kara Harp Okulu tMen£eş kampmda bır gun) 2157 Reklâmlar 22 91 Kocatepeden îzmıre (Belgesel bir progrbm dı22 16 Shırlev'in dunyası SSevgılüer» ; Shırley Mac La'lne John Gregson RADYO t v İSTAMBUL 05 55 Açılış ve prpgram 07 00 Koye hâberler 07 05 furkuler. 4)7 30 Hâberler ve hav» durumu 07*45 Oyun havaları 08 00 tstanbul'da bngun 08 10 Sollstler geçıdı ^ 08 30 Çejıtlı muzık 08 50 Turk muzıgl 09 30 Çocuk saetı 104)0 Haberler 10 05 Hafıf >Batı muzıgı 10 25 Erol Bmgol ve Srol Kuçukyalçm'dan şarkılar 'İ0 45 Çevremi2de bu haf. ta î l 00 Melodıden melodıje 1130 Şarkılar ge. çldı J 12 08 IJaberler 12 05 Hafrf Batı muzıgı 12 30 Yurttan sesler 13 00 Haberler ResmJ G»zete 13 30 Reklâm T>rogramlaVı 15*) H»b«rler 15 05 Solıstler feeçldı 15 J0 Pazar konserı U 00 Turkuler 1615 Fatuni Ege orkestı'ası 16J0 Saz eserlen 16 45 Stzm ıçın 17 00 Haberler 17 05 Tarla donöşu 17 25 Çeşıtlı TOrk maziH 17 50 Reklânı pro^ramları 19 00 Haberler ve hava durujnu f 19 30 Hafıf müzık 19 4S S«lm» tttgt'4tn şarkılar 20 00 Karma program 20 55 Bir varmıs bır yokmus 21 00 2 * saatm olayları 21 10 Olımpıjat 72 2İ45 Turkuler 22 00 Rekliın prosfram ları ı 22 45 Habjerler 23 00 Plâklar arasında 23 45 Gece muzığl J3 55 Gunun oncml) haberleri 24 00 Kapanıj \ 22 40 Kara Kuvvetlerı Komu/an1 lığı Armoru Mızıkası konsen zar konsen 17 00 Çay saati 17 30 Kuçuk kon. ser 18 00 Gençlere muzık 18 30 Senfonık rauzık 19 00 Hafıf Batı muzıgı 19 30 Muzık dunyasında bır gea 2015 Akşam konsen 2100 Gıtanst Basrıcas çalıyor 21.30 Hafıf Satı muzıgı 22 00 Gece konsen 23 00 Caz muz gı 23 30 Gece ve muzık 00 30 Hafıf Batı muzıgı 01 00 Program \« kapanış ANKARA 05 55 Açılış ve program 07 00 Koye haberler 07 05 Turkuler 07 30 Haberler ve t»av« durumu 07 45 S«b»h müzigi 01 00 Anksra'da »ucun 08 1» Şarkılar 08 40 Halk muzıgı duıleyici ısteklerı 09 10 Danme doJtD 0» 30 t*t«kltruıu milcrofonda 10 00 Haberler 10 05 Turk mün»ı özcl Droeramı 10JS Olmu olmaı dencyln 10 85 Blw*en sesler 1115 Yurttan sesler 1140 Z ya Tasken*'ten sarkı. lar \2D0 Haberler 1Î0S Stadyo 2 13 00 Haberler, Resmî Gazete l ' 25 Hafıf muzık 13.30 Reklâm programları 15 0" H?b«T!»r 154)5 Samım» Sanay ve Metin Everest'den !«*• aı 15 25 Oyun havalan İS i& Hafıf muzık 16 no Turhan Özekden şarkılar 16 20. Cesıtlı rauzık 16 45 $ahuı Gultekın'den turkuler 17 00 Habeıler 17 05 Pa. zar faslı 17 30 Tarla dönusü 17 5(1 Reklâm oro«. ramları 19 00 Haberler ve rıava durumu 19 31 Netet Ertaş'dan turkuler 19 50 Pararın plaklan 20 20 Gonul Soyler'den şarkılar 20 40 Hafıf müzık 2100 24 saatuı olav'arı 2120 Olımpıvat 71 21 45 Şarkılar ve oyun ! avalan 22 10 MOzH dünyası 2SJ0 Tovgun Dlkmen'den türkfller S2 « Haberler 23 00 Gece konserl 23 45 Gece muzijı 23 55 Glinun önemli haberleri 24 00 Kapanıj GARTH SÖNUKJDA CAOTIAONLAB BlZI 23 20 Belgesel bır* fılm 23 53 Son haberler 23 58 Munıh Olımpıyatlan •Gunun ozetı» 01.30 Kapanî» TAKVIM 27 Ağustos Recep 17 Rumî 1388 Aguatos 14 Hıcrl 1392 Guneş 519 10 27 Ögle 12 15 5 23 Ikındı 15 59 9 07 Akşam 18 51 12 00 Yatsı 20 28 1.37 tmsak 3.34 8.40 İSTANBUL tL 09 55 Açılış ve program W00 Dıskoteğımızd'r 10 30 Hafıf Batı muzıgi dınleyici Istekleri 1)30 Mmyatur tnüzik 12 00 Aîrranya'dan müzilc 12 30 Konçortslar U 00 Clarene* CırUr'dan (arkılar 13 30 Sonat saati 14 00 Plaklar anılar ve yasantılar 14 45 Bestec ler, besteler, öyküler 15 30 Pa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog