Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 Ağustos 1972 Dünyada Bugün Dış Haberİer Çiri, Bengaldeş'in BM'e girmesini önlçdi hâlâ yerine Yugoslavya, Bengaldeş'in BM'e" üye kararlarmıbelirterek, bugetirinediklerini şartlar olması könusunu Sonbaharda yeniden altmda Bengaldeş'in Birleşmiş Milletlere alınrnamasi gerektiği Genel Kurul'un joylamasına sunacak görüşünü savurirouştur. ' '.. , BİRLEŞMİŞ '•* MİLLETLER (New Tbrk; ^. Komünist 'Çin, öoceki gece Birleşmiş MUletler Güverilik Konseyinde ilk vetostfnü , kullanarak Bengaldeş'in Birİeşrni$ MiUetlör Teşkilâtına üye olmasını önlemiştir. Çin temsilcisi, Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Hin distan ile Sovyetler Birliğiniı Hint Pakistan savaşı sırasında tecavüzde bulunmakla suçlamış ve bu iki ülke ,ile Bengaldeş'in, savaş esirlerinin iadesigöreı» bü'tasarı sunaoağı. öğrenilmiştir. ' • ', Gözlemcilere bakılıssa, Birleşmiş Milletler üyejerürin büyük kısmı Bengaldeş'in .örgüte •alınması lehine oy Rulfânacaktır. Ancak Bir BengaldeşUn Birleşmiş Mületleşmiş Milletler yasası uyarınca ler üyeliğine kabul edilmesi kp örgüte üye.'ölmak isteyen f İliı' ül nusu, Sonbahar'da Genel Kurui kenin milsacaatlnın' önce Gövençalışmalarma başladığı zaman y* lik Kpnseyi tarafmdan ^naylanniden ele'alınâpaktır. ^ '" ması gerektiğinden, Genel KuruYgoslavya'nın Bengaldeş'in Bir • ldn bu konudaki kararı'.bağlayıcı leşmiş Milletlere üye olmasını ön olınıyacakür. ^ ; " • '. ' >,' nl öngöten Birle'şrriiş ' Mütetler Ingiliz kızlarına ne oldu böyle? uth Watkin ile Audrey Walton onseltizinci yaşlaıınf sürmekte olan iki İngiliz kızıydılar. Londra'nın sisli ve bulutlu havasın'öan kurtujmâk için yaz tatilini fırsat bildiler ve. utfa£a atlayıp Italya'ya geldiler. . Akdeniz güneşi, İtalyan melodileri ve şaraplar, bu iki genç kiza kalplerinin de çarpmakta olduğunu hatırlattı. Böylece Bağdatlı Ahmed Said ve Ammanlı Adnan Muhammed Ali isimli İki Arap genci ile heraen arkacTaş oldular. Italya'da kaldıkları bir hafta boyunca, bu dört insanın arasmda İngiliz Arap dostluğu alabildiğine gelişti. Denize gittiler, dansettiler, yediler, içtiler... Cumhurbaşkanı idiAmin, "Uganda'daki Asyalılardan sonra sıra elirıdeki * firmalarda,, dedi KAMPALA Ugand^ CumhurbaşBanı îdi' Amin ülkesindeki Asyalıların elindeki firmaların, «UgandalılaşUnlmasmtian» sonra sırarun Avrupalıların ellerindeki firmalara geleceğîni söylemiştir. . Kampala Polis Kolejinde konuşan İdi, Ainin'e göre ülkedeki «İktfcadî savaşın» ilk aşaması Uganda'daki ' 60.000 "yabancı uyruklu Asyalının sınırdışı 6dilmesiyle tamamlanacak, ikinci asamada ise Avrupalılara ve Asyalüara. ait bütün dükkân, fabrika .ve şirketlerin zenci ügandalılara, «tster' istemee» sa, tılması yer alacaktır. (a.a.) Dış basından Clark ve Vietnam merika Birleşik Devletlerinin eski Adalet Bakanlanndan Ramsey Clark, bundan kısa bir süre önce dâvetli olarak gittiği Kuzey Vietriam'da bombardıman edilen yerleri görmüş Te bunlarla ilgilt açıklamalan yüzünden de, şimşeklert ^uzerine çekmişti. Aşağıda Ramsey Clark'ın basuı mensuplarma yaptığı açıklanîalardan bazı kısımlar. okuyacaksınız. Soru Hanoi Radyösundan Amerikan politlkasını eleştirdiğiniz için, Nixon yönötimı tarafındari ağır şekilde tenkid edildiniz. Hanoi Radyösundan hiç bir konuşma yapmadığımzı söylüyorsunuz. Bu konuda a'çıklamadş bulunabilir misiniz? Ramsey Clark Aslmda Hanoi'de bulunduğum zaman Kuzey Vietnamü yönetiçiler radyodan konuşma yapmamı istemişlerdi. Bunu kabul etmemiştim. Buna karşılık orada Iken yaptıfım basın toplantılannda, gazeteciler konuşmalarımr ses bantlanna ahyorlardı durmadan. Sonradan bubantlan istediklert şekilde monte edereîı Ha^noi Radyösundan yayınlamış olabilirler. JBunun lçin bir şey söyüyemem. A R Einstein'dan «lzafiyet Teorlsi» ni izah etmesini istemi$ler... Büyük bilgin şöyle anlatmış: «Kızgın bir sobanın üzerinde oturarak geçirdiğiniz bir dakika, size bir saat gibi gelir. Halbuki sevdiğiniz insanla bir saat beraber kalırsanız, bu süreyi bir dakikadan daha kısa bulursunuz !..» Işte bizim • İngiliz kızları da, Arap delikanhlariyle geçirdikleri fcir haftayı böyle bir dakikaymış gibi geride bıraktılar. Ama başka çareleri yoktu; Roma'dan yolculuklarına devam edecekler ve bir Israil uçağı ile Tel Aviv'e uçacaklardı. Ayrılık günü pek dokunaklı bir sahne yaşadı Roma Havaalanı... Arap deltkanlılar, üzgün İngiliz arkadaşlarına dostluklarının hatırası olarak bir pikap hediye almışlardi. Bu pikapta İtalyan şarkılsrını çalar, güzel günleri hatırlarlardı... Kızlar uçağa bindi ve uçak da dığer 148 yolcusu ile bîrlikte havalandı. Fakat biraz sonra, bütün yolcuları dehşet içinde bırakan müthiş bir patlama oldu. Pilot, güçbelâ uçağı geri döndürdü. YaP'.lan soruşturma sonunda da, patlamaya, İngiliz kızlannın hediye pikabma yerlestirilen bir saatli bombanın sebep olduğu anlaşıldı. ' Arap Rorneoiar, turişt Jülyet' leri Jculianmıştı... Bir bfişka olay daha var... Geçen yıl İngiliz gazetelerinin küçük ilâfîları arasmda, genç kızları sevindiren bir tanesi büyük ilgi topladı. tlân pek kısaydı: «Para ka'zanarak yaz tatili yapmak isteyen genç kızlara bü yük fırsat !. Güney tspanya'nın tatil kasabası Rota, plâjlan ile s:zi bekliyor...» Sayıları ikiyüzelliyi bulan Ingiliz kızı, hemen ilândaki adrese basvurdular. Yol parası kendilerine ait olmak üzere de Rota'va gönderildiler. Fakat hepsini şaşırtan bir şekilde başladı Rota'ya girişleri. Hepsi birrfen uçaktan iner inmez, doğru zührevi hastalıklarla ilgilenen bir kliniğe gönderildiler. Sıkı «ıkı muayene edildikten sonra. kendilerine Ispanya'da üç ay süre ile barda konsomatris olarak çalışabileceklerini gösteren bırer belge verildi. Çiinkü İngiliz gazetelerine ilânı verenler, Rota'daki Amerikan nükleer denizaltı üssündeki per(Devsmı 7 inci sayfada) italyan Polisi Arap elçiliklerini göz altında tutuyor ROMA, (Dış Haberİer Servisi) Güvehilir kaynaklardan öğrenil diğine göre, İtalyan yetkililerin emriyle son günlerde Arap elçilikleri.etrafındaki kontroller sıklaştırıhruş ve bu elçiliklerin men: suplan daha sıkı şekilde izlenme ' ğe başlanmı.şlardır. Haberi veren | kaynaklar, İtalyan Hükümetinin gizli şekilde başladığı bu Uygula maya, bazı Arap elçiliklerinin gayrı meşru faaliyetlerde bulunmalannin yol açtığuu ileri sürmüşlerdir. Torino'da yayınlanan nUfuzlu «La Stampa» gazetesi, son olarak bir İsrail Havayolları uçağı; nın bofnbalanması olayuun, bazı Arap elçiliklerinin görevlileri tarafından düzenlendiğini beürtmekte, İtalyan Güvenlik Kuvvet lerinin tahkikatının bu gerçeği ortaya çıkardığmı yazmaktaoır. 71 yaşındakı denızcı l.ord Chiche^ter dün f>ldö PORTSMOÜTH Dünyanın ün lü denizcilerinden Sir Francis Chic hester. dün 71 yaşmda Portsmouth'da bir Deniz Kuvvetleri Hastanesinde vefat etmistir, 18 Ağustos'ta hasta oîduğu halde tek başına Atlantiği geçmek için açık denizJerde hastalanan Chicbester, uzun aramalardan sbn ta bulunabilmiş ve hastaneye kal dırılmıştı. Chichester, 1966 yılında Qypsy Mouth isimli 15J metre boyunda yatıyla tek başma dünya ' turuna çıkmış ve 45.600 kilometre katettîkten sonra bu turunu başan ile bitirmişti. • , • .ı ' Chichester'e doktorlar 56 yaşmdayken kanser olduğunu bildirmişler ve tedavi edHemeyecek bu hastalıktart dolayı gayet sakin bir hayat yaşaması gerektiğini söyiamijlerdi. ••<•• Gerçekleri öğrenmek Soru Kuzey Vietnam a neden gittiniz? Ramsey Clark Kuzey Vîetnamh yetklliler benl tsveçli temsilciler aracılığı ile yurtlanna dâvnt etmişlerdi. Uzun uzun düşündüm ve gitmenin doğru olacağı inancına vardım. Bana söyliyecek bir şeylerl bulunabilirdi Orada bnlünan savaş tutsaklanmızla konuşabilir, kendilerine yararü olabilirdim. Kuzey Vietnam*ı gezerken. burada bilmediğimiz bazı gerçekleri öğrenebilir, dönüşte kendi devlet adamlarımız için de faydalı olabilirdim. Gitme kararına varmadan önce hep bunları düşünüyordum. Bu ziyaretimin yararlı olduğunâ Inanıyorüm simdl. Soru Kuzey Vietnamlıların elinde bulunan Amerikalı savaş tutsaklannm durumu nedir? Ramsey Clark Hanoi'de iknn savas tutsağı Amerikalılarla uzun görüçmelerim oldu. Hepsi kendUerine yazılan mektupların ellerine geçmeyişinden şikâyet ediyorlardı. Bu arada, kendi yazdıkları mektuplann da Amerika'daki adreslere ulaşmadığını söylediler. Üstelik bu engellemeyi Amerikan Dışişleri Bakarüığının yaptığma inanıyorlardk Kendilerine böyle bir şeyin bahis konusu olmadığını anlattım. Cinset sapık banka Mjyguncusa idam ce?a>ırıin kalknıasındatı yakıodj J (Dı? Hatberler Ser>isi) Bir kaç gün önce New York'taki bir bankayı genç bir arkadaşı ile birükte soyan ve memurlardan bir kısmıru rehine NİXON'Ü İSTEMEYEN'LERy4 .olarak alan John Wojtowicz, NıxKennedy Hava alamnda kaçmaga on'u ikinci kez BaşTtanhk yarışı için aday seçmesinin, siava^ aleyhtarları araSındS yarattığı öfke devam etmek'tedir. Nixon'u, Viet ' hazırlandığı sırada FBÎ ajaolarının anı saldlnsı Uzerine yakanam savaşının sorumlnsu olarak görert gençler, ülkşnin çeşitli lanmış, arkadaşı ise ölü olarak kentlerind"e olaylar çıkarmaktadır. Fotoğraftk, söz kon.usu gençele geçirümiştir.*' Wojtowicz dalerden bir gcup. Nıxorî'u de.stekliyen bir şahsı' hırpalarken gn. ha sonra götürüldüğü polis kara rülüyor., • ?•.'•'••.•.' ,•' •'^ • .'• •:".'. ."'•'. • ' • . ' . • ,* kolnnda, bir homoseksüel old.uğunu, sevgflisl olan bir erkeği akıl hastanesine feapattıklarıru, «kanm» diye bahsettigl sergilisini kurtarmak için bu yola bas•. Vvurduğuna söylemiştir. Wojtowicz daha sonra, New York eyaletinde idam cezasımn kaldınlmasını da eleştirmiş ve , «Gözlerinizle gördünüz. Rehini.'t: .leri iatesem rahat rahat oldiireELEMAx\ ARIYOR • • >'• bUirdim. Kimse de bana bir şey yapamazdı. İdam cezasını kal7 dırmak aptallık bence. Bundan X YÜKSEK MAKİNA MÜHENDİSİ * sonra her önüne gelen istediğini k ' • . ^ VEYA MAKİNA MÜHENDİSİ öldürür artık. Onun için aklınız Gebze'deki fabrikanyz için, azarril 30 yaşında, gayet varsa, tavsiye ederim, vakit geçirmeden idam cezasını tekrar iyi Almanca bilen bir makina rhühendisi veya yüksek kabul edin» demiştir. makina mühendisi . . ' McGovern seçilirse Soru McGovern Başkan seçüdiği takdirde, Kuzey Vietnamhların hiç değilse bir grup savaş esirini bir jest yapmak için serbest bırakmalan mümkün müdür? Ramsey Clark Kuzey Vietnamhlann böyle bir niyetleri ohıp olmadığım bilmiyorum. Ancak seçimlerden önce, sırf Amerikan kamuoyunuh sevgisini kazanmak için, bir kaç Amerikalı savaş esirini serbest bırakabilirler. Kuzey Vietnamü yetkililerle yaptığım görflşmelerden bu sonucu çıkardım. Gene de bu konuda kesin bir şey söylemek istemem. Zira aldanmış olabilirim. Hiç, kimseyi hayal kınklığına uğraönak lstemiyorum. Soru Amerikan uçaklarının bombardımanlan gerçekten büyük tahribatâ yol açrmş mıydı? Ramsey Clark Şehirler, ikinci dünya savaşı sonundaki Avrupa şehirlerini andınyordu. Tahribat büyüktü. Beni gezdirdikleri hef büyük şehirde aym manzara İle karşılaştım. Soru Su bentleri ve kanallannı da gezdirdiler mi size? Yrldırım düşen Yunan tankerinde 26 kişi yaralandı; 11 kişi de kayboldu DONOES Pransa'run Donges limanında buluuan Yunan bandıralı Prensea Iren tankerinin Uzerine yıldınm düşmesi sonucu gemide 3 büyük patlama meydana gBlmîş, tankerde bulunan 42 kişiden 26'sı yaralanmış, ll'i de kaybolmuştur. Limanda bulunan rafineriye iüeloil boşaltırten üaerine yıldınm düşen 40 bin. tonluk 1Aberya bandıralı Yun^n tankeri itfaiyenin sıktıgı su ve köpükler jHzünden sulara gomülmüş olduğu halde yanmaya devam etmektedir. (AP) Makarios, Rumlar arası çatışmayı «Adadaki nahoş bir durumun ömeği»; olarak gösterdi LEFKOŞE Başpiâkopos Makarios, Perşembe günü • Baf Kasabası yakınmda meydanâ 'gelen çatışmalan «Adadaki naho$ durunmn bir örneği» olarak nitelemiş, hükümetin bu tip olaylan önlemek için bundan böyle' durumu çok yakından izleyeceğlni söylemiştir. Başpiskopos, Perşembe gtuücü olaylarda, Millî Muhafız kuvvetleri fle polis arasmda çarpışmalar olmasına rağmen «askeıler ile Devlet Güvenlik Kuvvetleri arasmda sıkı .bir işbirliği olduğunu» ileri sürmüştür Tahrip edilen bentleri gördüm Ramsey Clark Gezdlrdiler. Hayfong limanı civarında tahrib edilen su bentlerinl gördüm. Sulama olanağmın kalmaması yüzünden toprak kurak hâle gelmişti. Tarlalar ise bombalann açtığı çukurlarla doluydu. Kuzey Vietnamlı yetkililer uçaklann hemen her gün bu hedefleri bombaladığını iddia ettiler. Bunun. dogru olup olmadığını bizim yetkililerimizden sorup' öğrenmek istiyorum... Soru Niıon yönetimin ileri gelenleri sizı komünistlerin oyuncağı olmakla suçluyorlar. Bu konuda bir diyeoeğiniz var Ramsey Clark Yanlıs bir suçlarria tabii. Orada buluhmayan bu insanlar beni nasıl suçlayabilirler? Ben Kuzey Vietnam'a gittim ve bazı gerçekleri gördüm. Beni suçlayanlar İse hiç bir şey gormedeo konuşuyorlar. mı? ' IZOCAM • ' • • • ' • ; . , . • • • TEŞEKKÜR Defer biçilmez büyük' bir sefkât: ilgi ve ihümamla kızı. mız; yeğenimiz BİRRE ÖGE'yi bize kazandıran; Ankara Doğumevinla değerli Bashekimi; iyi insan . 2 ^, YÜKSEK MİMAR MÜHENDİS VEYA YÜKSEK MİMAR İstanbul . Büromuz için imalâtımızı tanıtmada • teknik müşavir olarak çalışmak üzere azamî 30 yaşanda, gayet iyi Alraanca büen bir yüksek mimar, mühendis veya yüksek mimar. Dr. ZİTA DÜRMUŞ ORAL ile TAYFUN DURAN ile değerli yardımcıları Dr. Ali Koray; Dr. Sema Gener; Dr. Orhan Erdaj; Dr. .Lütfü Ülker; Dr. Mustafa Erbilen ve Dr. Seher ErbU; hemşireler Sevjm Şahin; Adalet Ada; Ayse Utku; Emlne Çevik ve yardımcıları Yurdagül banımlara en içten minnet ve jükranlarjmıza sunarız. Babası: YficH ÖGE; Annesi: BUge ÖGE Dayıu: N«ci AKLV Cumhuriyte 6064 3 İTHALÂT İHRACAT SERVİSİ ELEMANI İthalât ıhracat servisimizde çalıştmlmak üzere gayet iyi İngilizce bilen, azaml 30 yasında bit eleman. Aynca Almanca bilmek. t^rcih' sebebidir. Çalışma ye/i İstanbul Büromuzdur. .' ., .» 't Askerliğini yapmış ilgililerfh, İstanbul, Kaıraköy Bân ' kalar Caddesi Türkeli Han Kat 3'e müracaatlan rica olunur. . . ; '.,' , • •'• i'k, Gönül ERMAN üe Afev. ÖZPEKER nişanlarldılar. mannaris 06*75. ı » » 53.500 » Nevvsvveek SATILIK SON DAİRELER 1 0 E Y L U I J 4 9 7 Z GÛNÜNE KADAR % 20 TENZİLÂT 34.375 Lirahk daireİBr pesin 43.500 Lira Bugun evleniyorlar. Tibel Otel 3emük 27^1972 Mehmet BARLAS Cumhuriy«t 0062 VADELİ SAT1Ş : 1/2 peşin, 1/4 Ocak 1S73 de, 1/4 Nisan • , 1973 da ödenirss fiat % 10 yükselir. 2 Od». bahçe, kum havuzu. Mran sıcak su. tam konfor. Şehir içi. Marmatisio en pahaıı arsasmda en ucuz fiatlar. En iyi gelir. 2 Fotoğraf, nüfus kâğıdı ve para ile gelenlerin tapulan derhal verHir. Broşür gönderilir. MARMARİS PALAS • KoCdort Cad. 29 Marmari* T«b 102 veya 166 Veni Ajans: 2500/6046 (Cumhuriyet: 6069) llâncülk: 8760/6050 Suyun sertliğini gideren acısert butun sularda Bulunduğunuzheryerde; İstanbulda, Ankarada, fzmirde, Adana veya Erzurumda, sular kireçlidir. Fakatşimdiymeheryerdebvınakarşıbirçaraîizvar: Bersil'in suyun kirecinisertliğmi gideren üstünlüğü. " , Turyag beya: Fulmar: 565/6048
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog