Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ICE BLUE DEODORANT Hexschlorophene'lidir tizt, gün boyunca ferahlık we serbestlik verir. Hef jerdeherzaman^ ter kokufarını darfıaljok MJM ICE BLUE DEODORANT kuHmınR. ICE BLUE DEODORANT bir W1LUAMS mamuludur. umhuriy . yıl, sayı: 17265 •. , Kurucusu: YÜNUS NAD| ' , % Telgraf re mektup adreşi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: îstânbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22. 42 9& . 22 42 09. i Yaman Koray DENİZ AĞACI 10. TL. \ GELİN TAŞI 10. TL. ; SIĞIRCIKLAR 7.50 TL. * MOLA 10. TL. ! i ' i 27 Ağustos Pazar 1972 REMZİ KÎTABEV! ISTANBUL A7ATURK, Büyük Taarruıu Anlatıyor Derleyen: SADUN TANJU Sakarya Savaşmdan sonra düşman ordusu, büs'ük ve kuvvetii bir grupla Afyon Dumlup.nar ara?ında huhınuyardu. Düşman ordusunun önemli bir kısmı da Eskişehir yöresiride idi. Arada kalan bölgede yedek birlikleri yer almıştt. Dtsman, sağ ka,nadını Mend'eres civanndaki kuvvetlerle,' sol kanadını da Iznik Gölü yöresindeki kuvvetlerle güvenlik alına almıştı. Böyiece djüşmaom savaş hattı Marmara'dan Menderes'e kadar uzanıyordu.. • . . Düşman ordusu 3 kolqrdu ve bazı bağımsız birliklerden ibaretti. Bunlar 15 tümenlik bir güç teşkil ediyoıdu. Bizım kuvvetimiz ise, iki orduya ve doğrudan doğruya cepheye bağlı 18 tümendi. Aynca, 3 tümenli blr süvari kolordumuz ve daha zayıf iki süvari tümenimiz vardı. tnsan ve tüfek kuvvetlerimie düşmanla denk sayılırdj. Yalrnz. Vunah Ordusu, dünya ehdüstrisi tara'fından dtesteklendiği için, makineli tüfek, top, uçak, taşıt aracı va teknik malzeme yönünden üstündü Bizim ordumuzun üstünlüğü • e süvari tümenleri yönünden d «Idi. ' v. , ' ' , *Bizim şöyle bir taarruz pİâm* rnız vardı: Kuvvetlerimizin bü'yük kısmını düsrnan cephesinin bir kanadında toplamak ver yoketme savaşma girişmek.Bu amaca varmak için. kuvvetlerimizi, düşmarun Afyon yöresinde bulunan sağ kanadının güneyinde ve Akarçay ile Dumlupınar'a kadar Olan alanda top layacaktık. Düşmanın en can . alıeı noktasr burasıyd». sonuca '. en çabult, düşmajıı bu kartadın'dan vurarafc erişecektik. , (l)evamı Sa I Sü i âr Ankara'da 6 kişi boğuldu İSTANBUL'DA DA BİRÇOK EVİ SU. . BASTI; ERDEK'TE ., K A M P ÇADfRLARI DENİZE SÜRÜKLENDİ Büyük Zafer iV*Ür HİKMET ÇETİNKAYA VE TURHAN ILGAZ BİLDİRİYOR AFYOîT cBüyük Taarruz»un 50. yıldönümü, dün Afyon'da dülenlenen törenlerle coşkunca kut lanmaya başlamıştır. Kutlama törenlerine Cumhurbaşkatıı Sunay, Başbakan Melen, Genel kurmay Baskan Vekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gürler, Denis Kuvvetleri Komutani Oramiral Eyiceoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, bakanlar ve binlerce Afyonlu katılmıştır. Büyük Taarruz'un 50. yıldönü mü nedeniyle Afyon, baştan başa flârna ve dövizlerle donatümış, çeşitli alanlara mfer tak'lan kurulmuştur. Yenî sîgorta sisteminden haberdar, edilmeyen lurk ışçilerı yılda 248 railyon Marfc zarar ediyor TÜRK MAKAMLARI DA ÎŞÇİLERİMİZİN yfeNİ HAKTAN 'YARARLANMALARI KONUSUNDA UYARMADA BULUNMUYOR ' KÖLN AJmanya'da «24 mark kanunufıdan haberdar ulmayan Türk işçilen, her yıj 248 milyon 4 Q bin mark zarare uğ0 ramaktadırlar Türk işçilerine ve dolayısiyle Türkiye ekonoınisine büyük katkıda bulünaoilecekbu rneblâgın kaybından Alman işverenleri her yıl 140 milyon 400 bin mark. Alman devleti ise 108 milyon mark Kazanmaktadrr. Türk ilgili makamlan, işçilerimize bu haklannı elde edtbilmeleri için bugüne kadar herhangi bir uyarmada bulunmamışlardır. Alman işverenler de işçinin lehine ve kendilerinin aleyhine olan kanunu ışçılerimıze açıklamaktan kaçınmaktadırlar. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) T Uv ; Devletin Görevi Ir vakmımdan bana mektup getirmis. «Bırak, biz P Jvcririz» demişler. «Hayır, ^ olmaz, ille kendim verecegim» diye tutturmo?. Gelsin de. dim, geldi. Tirmi, yirmi beş yaşlannda bir genç. Sevimli, ntangaç bir hali var. Gülümsetneye çalışırken göz. lerinden yansıyan mutsnzluğn saklamakta griçink çekiyor. Ayıp bir şey yapiyorma; gibi duraksayarak mektnbu nzattı, aldım. Takınım, gencin derdini dinlememi istiyordn. Sordum, anlattı: Tapı miibendisiymiş. Güzel Sanatlar Akademisi'ni çeçen yıl bitinniş. îlkin sskerliğini yap. mak üıere şnbeye başvnrmnş. Bir bnçnk yıl beklemesi gerek. tiğini söylemişler. O halde ne yapaeafc? Geçici bir iş bnlmalı değil mi? Nereye, kime gittiyse ret cevabiyle geri çevriliyornMiş. Ter yok ! diyorlar, kapılan yuzüne kapatıyoriarmış. Oysa evde, geçinmek için onnn eHne bakan kardeşleri vannış. Aylardır bdyle kapı kapı dolaştnaktan bezginli. ge Bgranuş. Arkadaşlan arasında hatırlı kimselerden btr tavsiye mektuba edinenler derhal i? bnbbiliyorlamuş. Aeaba ben de ona yardım ellmi nzatabilir mjymişimT Hatırlı bir kimse oldagnmn •aomadığiRi halde, olsam da «tav«iye mektubo» yazroayı ötedenberi prensiplerime aykın buldn|nm için, yöreğim yana yana karşımdaki gencecik mühendisin is'teğini yerine getiremiyecektirn. Aynca mühendis arayan ne bir arkadaşım vardı, ne de böyle bir firma tanıyordum. Şimdi bn satırlan bir vnrttasıma yardımcı olamamanın üzüntüsü içinde yüregim bnrkularak karalıyoram. tş bnlamayan yüksek öğrenimli gencin seriiveni bizde az rast. lanır olgnlardan degildir. Onnn gibi diplomasını almıs, yaşam savaşma atılmaya hazır, topln. ma yararlı olmak aşkıyle yüregi çarpan daba nice nice genç mü. hendisler, mimarlar ve benzerleri mntsnzlnk içinde iş aramaktadırlar. Bunlardan askerlik görevini tamamlavanlar. olanagını buloriarsa gelişmiş Batı ülkelerine gitmekte, orada hayatlannı kazanmaktadırlar. Btırada kalanlann çoğu, bele bir tavsiye •nektubnndan da yoksun iseler lıem kendileri. hetn de ynrdnnnz hesabına heba olap gitmek;edirler. tş ve tşçi Bulma Kurumnnun pasıflı. ya da vasıfsız işçilerimi•r ne denli yarar sağladığını bil. tıiyonım. Hiç defilse işçilerimiz çin böyle bir knrnluş var divor vt ona utnut baslıyaruz. Arna yüksek öJtrenim görmüş ;ençlerimiz söz konusn oldn|v ;aman böyle bir umuda bile bel lağlayacak halde de|iliz bneün. Hızlı bir kalkınma temposnna ılaşmak zorunda bnlnnan. üsteik yıllardanberi politikacılarının ıfzından kalkınma türküleri çahran bir toplnm açısından dn• m gercekten yiirekler acısıdır. n Hem bize bol sayıda teknik •leman gerek diye yırtınıp dnayornz. hem de yetişmiş teknik •Ifmanlanmi7dan yararlanmasııı bilmiyornz. Büyük ilgi Törenler dolayısiyle Afyon, sayılı günlerinderj birini yaşamıştır. Afyonlular ve çevre Ulerden gelen hak, sabahın erken saatlerinden itibaren caddetert doldurmuçlardır. AfyrjM'd^d törenlere, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları öğren cilerinden kurulu birlikler de ka bJmıştır. tlk tören Kocatepe Şehiflığinde yapılmıştır. Tören, 50 yıl önce bütün cephede topçu ateşinin açıldığı saat olan 05.30'da başlamıştır. Kocatepe Şehitler Anıtına çelenkler konulduktan sonra bando a İstiklâl Marşımızı çabnış ve gönderlere bayraklar çekilmiş1 tir. Bu arada verilen bir (Ti) işa retiyle, aziz şehitlerimizin manevî huzurlarında saygı duruşunda bu lunulmuştur. Bu sırada bir manga da havaya ateş etmiştir. | evin zemin katlan suların istilasına ugramıştır. ttfaiye, 165 ev sahibinin başvurması . üzerine, bütün ekiplerini su boşaltma çalışmalarına seferber etmiştir. • Aksaray Venikapı. •YeşıLköy plâk fabrıkaları yakınlannditki ; köprüaltı, ve Londra asfaüınin bir çok yerini su bastığından, Sele kapılanlar taşıtlar yollarda kalmıştır. Ankafa'nm Peçenek bucağuıda Unkapanı ve Karaköy köprule • şiddetli yağış yüzündeft frıejTİa ri', fırtına.yüzünden önceki goce na gelen sellere kapılan 6 kişi açılamamış, küçük tonajlı tekne boğulârak ölrrhiş, 2 kişi de kayler Karadenize çıkamadığtıxlap bolrriuştur. Ölenler; Ebe öztürk, Büyükderede kalmıştır. Arif Erdogan, Eminç İnci, KezTHY"nın iç natlanndaki bazı se ' ' ban Kırpmaz, Arife Koşmaz ve ferleri de aksamıştır Yakup Âkyar'dır. 'Saganak, ürü*Yeşilköy Meteorofdji tstasyonu ne de, büyük zarar venniştir. ilgilüeri, kötü hava akımının Doğuya gittiğini, buna rağmen yaİstanbul'da ğışın bîr iki gün daha devam îstanbul ve dolaylannda hava edeceğini bildirmişlerdir. Hava sısıcaklığı iki gün , içinde 11 decaklığı 2 0 2 6 derece arasında rece birden düşmüş, yagışiar dedeğişecektir. niz, hava ve kara traliğını etkile(Devamı Sa. T. Sii. 4 de) miştir. Metrekareye 68 kilogranu bülan yağışlar sırasında özellikle Bakırköy, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, yeşilköy, Yeşil y\ıî\ ve Bahçelievler'de birçok A\Tupâ üzerinden gelen «1çak basıncın etkisiyle dün yurdumuzun bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 11 derece birden düşmesi sonucu mey dana gelen sağanak, can ve mal kaybına vol açmışlır. [Cumhuriyet Haber Merken] AVRUPA'DAN TV YAYÎM DEVAM Afyon'daki törenlere katılan Kurtuluj Savaşı kahramanlanndan Fahrettin Altay, Genelkurmay Başkao Vekili ve Kars KuvveUeri Komutanı Orgeneral Faruk Gölier tarafından kutlanıyor EDECEK ANKARA 1972 Münih Ollm, piyat Oyunlan Türk televizyon seyircilerine Avrupa TV lerini seyretme imkâm vermiştir. Bu konuda PTT Genel MüdürlügU ilgilileri: «Avrupa'ya ilk pencere açüdı» demişlerdir. Miinü» Oyunlanndan sonra Avrupadan TV yayınınuı devam ede ceğini bildiren PTT Genel MüdürlugU 1800 kanalü radyolink sisteminin yayını sağladığını belirterek, dünkü Olimpiyat yayını hakkmda şu bllgiyi vermıstir: . (Devamı Sa. 7, Sft. 4 de) Almanycfda genç bir Türkkizi* bütangazı intüıar etti Kocatepe'de Kocatepe'de yapılan tören sırasında bir konuşma yapan Birinci Yurtiçi Bölge Komutanı Burhanettin AJpay, «Asla unutulmamalıdır ki, Ataturk devriminin ükelertnin yoğruldugu ve (Devamı Sa. 7, SS. 3 de) Oto kaçakçıhğı olayı sanıklan Ife yükseldi NADİR NADt (Devamı Sa. 7, SiL 1 de) Malî Polis Mtidürü Fuat Gür Toprakkaya'nm yönettiği kaçakre înterpol gurubu şefi tarafın çı şebekesinin Trabzon giimrüdan yürütülmekte olan büyük o ğündeki iki kolu da meydana çıtomobil kaçakçılığı olayına yeni kanlmıştır. îstanbul Malî Polibajı isimler daha eklenmiş, bu sinin veraigi bilgi üzerine Trabarada iki araç daha meydar.a çı zon polisi Mehmat Şirin iîe Iskarılmıştır. Bbylelilde, sanık f a > mail Ramazanoğlunu gözaltana yısı ll'e otomobil sayısı da 13'e almıştır. GümrUkte odacı ; olan 4 yükselmiştir. tlgililer bu sayıla Mahmut Şirinjjn, gümrük makO£AYA BÜYÜK YER VEREN ALMAN • OAİETELERİNE GÖ rm çoğalabileceğini söyiemışler buzlannı çaldı^ı ve bunlan îsdir. • tânbuldakr şebeSeye gönderdiği, EE İNTİHAR NEDENJ: ,V1TAN ANKARA Cumhuriyetçi Par Ülkelerine gönderilmeden önce, kaldıklan otelde kendileriyle görüşen Mustafa Kul, Cernil Pektaş, Me aynca, mühür ve kâşeleri gece HASRETİ • ' ; ti'nin tüzük ve program hazırlık«rkadaşımıza, «Bize yardım edin, güç durumdayu* diyen tajfalar.» tin Oğuz, Hans Peter Müller, Ha Gümrük Mudürünfin odasından alarak boş makbuzlan damgalaları bitmiş. partinin 4 Eylül'd» sarı Hüseyin Üşümüs ve Pikret dığı tesbit edümiştir. İsmail Rakurulması kesinleşmiştir. KuruMÜNİH, (Rıza TAŞOL bildirimazanoğlunun ise, bu işlere yar culardan Necip Mirkelâmoğlu, Îsyor) Almanya'da çalışan an.dım ettıği, yazışmaları yönettiği tanbul, îzmir, Ankara ve AdanaTürkiye Harp Malulü Gaziler, nesinin yanında öğrenimine deögrenilmiştir. da bir hafta içinae CP'nin faaliŞehit Dul ve Yetimleri Cemiyeti'vam etmekte olan 13 yaşuıdaki yete geçebileceğini söylerriis, «Ar nin Tophane'deki yurdunda dün Bilsel İkbal, bütangar.ı ile intitık CHP yoktur; çardar, Ecevit kutlanan «Şeref Günü»nde bir Tammiyorlar har etmiştir. yönetîmî için çalmaya başlamışkonuşma yapan Ismet İnönü, «Dış Kaçakçı şebekesine bağlı olantır. dedikten sonra, partinin prog politikada hilekâr olamayız; biz lann birbirlerüıi tanımadıklanramı hakkmda . özetle şu bilgiyi dürüst bir dış politika izleyen inL fıı, bu işleri perde arkasından ba vermiştir: sanlarız» demiştir. , j zı "kişilerin yönettiğini, ancak poGelişinde askerî bandonun çal# Kantıa ekonomi benimsenmi» Ksin devamlı çausması soüucu dığı marşla karşılanan İnönü; «26 tir. Kamu yarannın mutlaka devşebefteoin gizli haİkalannın meyAğustos.un önemini belirtmiş, Alet elinde ohnasmın gerektirdiği dana çıkanldığını söyliyen yeıki tatürk'ü övmüş; birinci, ikinci konularm dışmda, ekonominin her liler, «Bu kişiler Mafianm çalışdünya savaşlarına ve anılanna ' alanı, özel sektöre açıktır. ma duzenini uygulamağa çahşmış değindikten sonra özetle şunları # Sosyal adalet ve güvenlik illardır. Bu arada yakalamak istesöylemiştir; keleri uygulariacaknr. Çimento yüklemelc için Izmit' 12 tayfa, perijan hale düştükten dığimiz bir sanık da afcü hastası • 1. Cihan Harbini de biz. kendi # Grev, toplu sözleşme ve lo ln Danca limanına gelen Kıbrıs «blduğuhu söyliyerek, önce Fransonra, acenta tarafından dün ölçümüzle kazandık; çünkü sekavt gjbi kurumlar, topluin'' kebayraklı «George Tsounis» şileANKARA, (a^.) Aflana'dam sız hastanesine daha sonra tda gece uçakla Manila'ya gönderillâmete çıktık.. 1. Cihan Harbi ise, simleri arasındaki sosyal )>arısi binde, I I . kaptanla aralannda çıAnkara'ya/ gelmekte olan bir Bakırköy Akıl Hastanesine oaşmişlerdir. Türkiye iyin 1922'de bitti... Busağlayacak araçlar olarak kullanı kan anlaşmazlık yüzünden gemi, ptobüs,' Şerefli Koçhişar . mep' ' . * Kaptao tarafmdan shuzursuz(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) 1 lacaktır. günkü kutlamayı yaparken beden çıkarılan yabancı uyruklu kiinfle,, yol üzerinde ,paiKetmiş luk» çıkardıklar] gerekçesiyle nim gözümde sadece 1. Cihan Har bulunan üzüna ytlklü bir kamyoçağnlan güvenlik tuvvetlerince binin sonucunu değil, Cumhurina çaıpmış, otobüs ( yolculanngemiden atüdıklannı ileri süren yet'i kutluyoruz. 2. Cihan Har \ dan beşi derhal ölmüştür. ,, ve geminln bağlı olduğu acenta binden selâmetle çıkmayı kut ' Önceki gece saat 03.00 civarlıîtarafmdan Tepebaşı'ndaki bir luyoruzı» da' meydana gelen kazada, Tahotele yerleştirilen biri Sudanlı, !. sin Elibol, Semih Turan, *' bay ll'i Filipinli 12 gemici, hareketve bayan Gürzap ve Bayan Kulerinden önce konuşmuş, kapta . tay ölmüşlerdir. nın ücretlerini vermediğini ve bu Birsel Ikbal . yüzden üq gündenberi otelde paKazada iki kişinin de yaralanrasız gfin geçfrdiklerini belirt5" yıl önce Almanya'ya ışçi'o • dıgı, ancak sağlıklarının endişe mişlerdir. Jarak gelen annesinin, yanına al : verici olmadığı ilgililerce bildiJ rümiştir. . "dırarak tahsil" yaptırdığı Bilsel Olay nafsıl çıktı? lltbsJ, 15 gün önce uyku hapı Gemide perşembe günü çıkan alarak intihara teşebbüs «tmis, olaylarda, 2. kaptan ve 3. çarkçı ancak zamanında yapılan tıbbj ile tarüşan Sudanlı Tayyip Hasan müdahale iJe k'urtanlmıştır. DÎYARBAKIR Şehrin en büMahcup, şunları anlatmıştır: Almanya'ya intibak edemediği yük camiinde 35 yıldan beri mü» «Öğle yemeği sırasında, 2. kapezzinlik yapatı Yusuf Altıncı (60), babaşını aradığı, yaşadığı yoksul tan gelerefc ambarlaruı ağzını ne. polislere esrar satarken yâkalan haj'attan bıktıgı' gerekçesiyle Wı dcn kapatmadığımızı öfkeyle sormıştır. tihar ettiği ileri sürülen Bilsel du. Biz de kendisine. bu işin bize Narkotik Büro elemanlan tarar . İkbal, erkek kardeşinin sokağa ait olmadığını söyledik tş aslmfından yakalanari Yusuf Alhncı' çıkmasını frrsat bileret mutfağa ANKARA Ankara İstanbul da liman isçilerinin görevidir. nın camideki makamında ve e geçmiş ve bütangazı tüpünü soECZACI Rîüp ilâcı kalmadı, eğer parföm, termos, güneş gözlüğü, deniz yolunun 45. kilometresinde, aksi Gerçi, boşaltma işçileri, ambar» vinde yapılan aramada yarım ki nuna kadar açarak hayatına son yönlerde seyreden bir yolcu otolann ağzını liman işçileriyle beyatağı, plâi torbası istersenia verelim... lo esrar ele geçirilmistir. vermiştir. büsüyle minibüsün çarpışması raber kapatmışlardı. Buna rağ(Devamı Sa. 7, Sfl. 1 de) > (Dtvum Sa. 7, f i . 1 da) men, bizimle tartışmayı sördür» (Devamı Sa. 7, Sfl. S de) (Devamı Sa. 7, S ü 4 de) Inönü: "Dış politikada hılekar olamayız,, CP'nin tüzük ve program çalışmaları tamamlandı Otobüs, duran '..]. komyona çarptı; 5 kisi öldü Kıbrıs gemisinden çıkarı lantayfalar gönderildi CAMİDE ESRAR Ç MÜEZZİN YAKALANDl Ofobiis minibüs çarpışinasında da 5 kişi can verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog