Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

\elken skondol Güreş kuraları yaıın çekiliyor Ayakkabı yüzünden Münih yine Türk Yelken Takımı, FlyngDutchrrîan (FD.) Avrupa Şampiyonasına, yarışlara kayıt yönünden hiç bir zorlukla karşılasmadari katılmışlar, kayıt paralarını ödemişler ve skandal teşkil edecek hiç bir hâdise vuku bulmadan yurda dönmüşlerdir. Yelken Federasyonu Başkanı Dr. Fethi Alpdoğan, kafı'le başkanı Ahmet Isfendiyaroğlu'na, kayıt yapılamadığı veya geç yapıldığı için yanşlara katılamazlarsa (bir gezdirir getirirsin) dememiştir. Bir federasyon başkanınin böyle bir söz söylemesi için aklımn başında olmaması gerekir. Çünkü böyle bir durumda takım, yurt dışma gönderilrnez. Ölçüler sııasında da birkaç lekne niüstesna bütün devletlerin teknelerinde muhtelif ölçü noksanlıkları bulunmuştur1. Bunlar da orada giderilmiştir. Buna rağmen gene de beynelmilel ölçü sertifikalarını haiz bu teknelerde mevcut aksaklık. lar için satıcı firma nezdinde teşebbüse geçilecektir. Aynı tîalyan Bianci firması malı bu teknelerden İtalyan ve Fran. sızlarda da vardı ve onlarda da filçü noksanlıkları bulunmuştur. Saygılarımizla, • • T.Y.F, Baskaııı Dr. Fethi Alpdocan Vekili Avukat Ahmet tsfendiyaroğlo Dünya'nın gözü Münih'te AÇILIŞ BUGUN 5 bîn kilometrelik yolculuğunu tamamlayaa Olimpiyat meşalesi dün Münih'e vardı 19J2 Münih Olimpiyadı bugün yerel saatle 15.00 (Türkiye saatiyle 16.00'da) 80.000 kişilik modera Olimpiyat Stadmda düzenlenecek törenle açılacaktır. 20. Münih Oliropiyaaına 130 ülkeden 12.000 ş cu kaülacak ve oyunlar 10 Eylül günü binicilik müsabakalanndan sonra yapılacak kapanış töreniyle bitecektir. 30 gun boyunca 597ö sporcu tarafmdan taşınan Olimpiyat meşalesi 5000 kilometrelik uzua yolculuğunu tamamlamış ve dün Münih şehrine gelmiştir. Meşalenin şehir sokaklanndan geçişi sırasında ceşitlj gösteriler düzenlenmiş, Meksika folklor ekipleri, Kanadah kızlar bando takımı ve Bavyera Eyaleti modem jimnastik ekipleri ana meydanlarda gösteriler yapmıştır. Tassos VERGHİTSİS Münih'ten bildiriyor 4 Doğru Amerikalı, Kumova Nijeryalı, Kuran da Yunanlı ile karşılaşacak Rıza TAŞOL Münih'ten bildirivor Münih Olimpiyaflarına katılacak boksörlerin kuraları dün çekilmiş, 4 boksörümüz tur atlamıştır. Bunlar; 51 kiloda Kemal Sonumır. 57 kiloda Seyfi Tatar. 60 kiloda Eraslan Doruk ve 67 kiloda Hakkı Sözen'dir. Açüış programı Türkiye saatiyle 15jî'de Federal Almanya Cumhurbaşkanı Gustav Heinemann beraberinde Almanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Willie Daume ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Avery Brundage olduğu halde Olimpiyat Stadına gelerek Şeref Lecasoıdaki yerini alacaktır. Açıhşı bildiren sinyaller saat 16.0O'da çalındıktan sonra Alman Millî Marşı çalınacak, bunu tören. yürüyüş müziği izleyecek ve başta Yunanistan olmak üzere öteki ülkeler sahadaki yerlerini alacaktır Olimpiyat kafilelerinin yerlerini almalanndan Sonra yaşlan 1015 olan 3200 kız stadm tribünleri önünden geçecek ve seyircilere çiçek atacaktır. Cumhurbaşkanmın 20. Münih Olimpiyat oyunlaıinı açacağını bildirmesinden sonra ük kez Yunaniştanda çalınan müziğin yenj düzenlemesi askeri bando tarafmdan notalanacak, daha sonra Meksika Belediye Başkanı tarafmdan Olimpiyat (Arkası 7. sayfada) kura ile tur atladı 2. tura kalanlar önce boksa ;başladığı ve son dört yıldır da Amerikâ Şampiyonu olduğu bildirilmiştir. Mehmpt Kumova ile karşılaşacak Nijeryalı boksörün de ekibimizce tanınmadığı bildirilmiştir. Ancak, bu gibi müsabakalârrîa Nijeryalıların başarılı oldukları söylenmektedir. Nazif Kuran'ın rakibi olan Yu n.anlı Giannopulos da. Ankara'daki son Balkan Şampiyonasında aynı kiloda Hikmet Özen farafından mağlüp edilmişti. Boks yöneticilerimiz, yar.n karşılasacaşımız rakiplerimm tanımadığımızı ve şimdiden bir sey söylemenin gereksiz olduğunu bildirmişlerdir. kanştı MÜNÎH Alman Olimpiyat Komitesi son aldığı bir kararı dün açıklayınca ortalık yine birbirine girmiştir. Olimpiyat Komitesinin karanna göre oyunlara katılan tüm atlet ler yalnız ADİDAS ayakkabılan. giyeceklerdir. Bu kararın açıklanmasından sonra PUMA ve diğer ayakkabı firmalan karan protesto etmişler ve üerhal mahkemeye başvurmuşlardrr. Firmalar, Olim piyat Komitesinden 1 mil you mark tazminat talep etmişlerdiı'. Diğer üç boksörümüz; 49 kiloda Arif Doğru'ya Amerikalı. 54 kiloda Mehmet Kumova'ya Nijeryalı, 75 kiloda Nazif Kuran'a da Yunanlı rakipler düşmüştür. Ikinci turda Kemal Sonunur'a, Romen Konstantin düşmüştür. Romen bokiö'r, Ankara'daki Balkan Şampiyonasında Bulgar'a ye nilerek. ikinci olmuştu. Seyfi Tatar, ikinci turda İtalyan Zambia maçının galibiyle karsılaşacaktır. Eraslan Doruk'un karşısma çıkan Venezuellalı boksörün • Meçhul bir isim» olduğu bildirilmiştir. Hakkı Sözen'e ise, çok yakından tanıdığımız bir rakip düşmüştür: Ispanvol Fernandez Fernandez'i, Celâl Sandal, son kez yaptığı iki karşılaşmada da yenmişti. Dün Münih'e varan Olimpiyat meşalesi.. Çocuk çalıştıran Olimpiyat Komitesi mahkemeye verildi Olimpiyat Köyüne am bir baskın yapan Alman Sendikacılar Birliği, köy. deki kaynak işlerinde çalışan 913 yaşUnndakı <;ocuklann durumunu tespit etmiş ve komiteyi küçüK yaşta çocuk çalıştırdığı içm mahkemeye venniştir. İse el koyan mahkerae, yaşlan küçük 25 çocuğun usulsüz olarak çalıştınldığını da tespit etmiştir. SPOR BAKANI KARAKÜÇÜK MÜNİH'TE Bayanlar Türkiye yüzme şampiyonası Türkiye Bayanlar Yüzme Şam piyonası bugün Kınalıada'da başlayacak ve 2 gün sürecektir. Bayanlar şampiyonası, büyükler ve gençler kategorilerinde yapılacaktır. Sabah saat 10 da başlayacak şampiyonaya Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul bölgeleri katılacaklardır. "Federasyonlarda değişiklikler yapacağım^ MÜNİH Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük, 1972 Olimpiyatlarını izlemek üzere. dün Münih'e gelmiştir. KaraküçCk'le birlikte, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Orhan Bilgin ile Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Burhan Felek de Münih'e gelmiştir. Bakan, Türkiye'den ayrılmadan önce «Münih dönüşü, Federasyonlarda büyük bir değişiklik yapacağım. Bu beklenen ve hatta gecikmiş bir revizyondur. Türk sporunda plânlı bir kalkındırma yapmak istiyoruz» demiştir. TV'DE MÜISİH 1972 Türkiye televizyonlan bugün Uk kez EUROVİSİON kanab ile yurt dışından canlı yayın yapacaktır. 1972 Münih Olimpiyatlarmın bueün başlıyacak olan açıhş töreni ile birlikte yayına ge çecek Televizyon oyunlar süresinde her gün yayın yapacaktır. TVdeki günlük programı her gün SPOR sahifemizde okurlarımıza sunacak ve özellikle branşlar üzerinde de okurlanmıza bilgi vermeğe çalışacaeız Saat 15.50'de 1972 Münih Olimpiyatlarmın açıhş töreni ile baslavacak program 18.20'ye kadar sürecektir. Müsabakalar yann başlavacaktır. Güreş kuraları yarm Serbest ve Greko Romen stildeki güreş müsabakalarının kuralannın çekümesi ise, yanna kalmıstır. Yarınki rakiplerimiz Arif Doğru'nun karşılaşacagı Amerikalı Armstrong'un. 6 . yıl Münih'ten Notlar Hava yağışlı oiacak MeteoTOİoji uzmanları açüışin yapüacağı bugün, havanm kapah olacağım Ye yer yer yağış beklendlğini, sıcafclığın da gündüz 17 dereceye kadar düşeceğini bildirmiştir. GÜKEŞTE BİZ SERBEST.:. ' SEFER BAYGLN 48 KİLO: 43 kez milli olan güreşçimiz 30 yaşındadır. 5 senedir Türkiye sampiyonudur. Sefer Baygın, Âvrupa ve Akdeniz Oyun. larında da şampiyon olmuştur. Ayrıca dünya beşincisidir. Ucüncü Türkiyp Hfri bngiin başlıyor Üçüncü Türkiye Ligi bugün istanbul ve Ankara'da yapılacak üç karşılaşma ile başlayacaktır. Bugünkii maçlarır) şövledir: programı ALİ RIZA ALAN 52 KİLO: Dünya sampiyonudur. 32 kez mıili formayı giymiştir. 25 yaşında olan bu güreşçimiz aynı zamanda Türkiye ve Avrupa ikincisidir. AKTAŞ DA SAKATLANDI MüNİH Maratoncumuz Hüseyin Aktaş, dünkü antrenmandan sakat olarak Olimpiyat Köyüne dönmüştür. Aktaş, İsmail Akçay'la birlikte idmana çıkmıştı. Ancak. sağ ayağı sakatlandığı için idman yapamamıştır. Doktorlar, maratoncumuzun yarışmaların yapılacağı 9 Eylül'e kadar iyileşeceğini söylemişlerdir. Naklen yaym 400 saat sürecek Münih Olimpiyadının yapma uydular aracılığı ile nakli yaklaşık olarak 400 saat sürecektir. Bu yayınlardan 26 ülke seyircileri yararlanacaktır. Yayuıı 4 yapma uydu alacak ve Almanya, Fransa, İspanya ve ABD üze rinde bulunan 4 yer istasyonu tarafmdan yönetilecektir. KÂZIM YILDIRIM 57 KİLO: Türkiye ikincisi ve Türkiye üniverçiteler şampiyonudur. 23 jaşındadır. Hiç millî olmamıştır. VEHBİ AKDAĞ 62 KİLO: Gençler Balkan şampivonu, 3 k€z Türkiye birincisi ve Avrupa dördüncüsü olan Akdağ 23 yaşmdadır ve 21 kez milli olmuştur. Altın madalyalar, aslında gümüş! ALİ ŞAHİN 68 KİLO: 28 ya«ındad;r. Hiç mi'li o'mamıştır. 1 k'ere Türkiye birincİM olan Şnhin, 2 kere de Türkiye ikincisi olmuştur.. İstanbul'da Vefa Stadında: Saat 15 de Davutpaşa Eyüp Saat 17 de Kasımpaşa Yedikulf Ankara'da 19 Mayıs Stadında: 14.30 da SincansporRizespor Olimpiyat altın madalyalarının ana raaddesi gümüştür. Altın kap lama madalyanın maddi değennin 72 mark (313 TL.> olduğu bil dirilmektedir. Sporcular, altın madalyayı eritip sstmak isteseler, madenin karşıhğında 30 mark (130.50 TL.ı alabileceklerdir. MEHMET ALİ DEMİRTAŞ 74 KİLO: Balkan Gençler şampivonu ve Türkiye birincisidir. 21 yaşındaki Demirtas 4 kez Ger.ç milli olmuştur. HAYRİ POLAT 82 KİLO: 1 kez Türkiye şampivonu olmuştur. 24 yaşındadır. Henüz millî olmamıştır. Zıya ve Cemıl, Millî Takıma almmadılar Cezayir'de yapılacak özei mıili maç için milli takım aday kadrosu dün teknik direktör Coşkun Özan tarafından açıklanmıştır. 18 Eylül tarihinde 16 kişiye indirilecek mill3 takım aday kadrosunda kulüpleriyle ihtilâfı bulunan tstanbulspor'lu Cemii ve Fenerbahçe'li Ziya yer almamıştır. Aday kadr^da şu tutbolculaı bulunmaktadır: Mustafa (Altmordu). Sabri (Beşiktaş) Yasin (Galatasaray>, Ekrem (Galatasaray) Ahmet (Beşiktaş). Zekeriya (Beşiktaş) Tuncay (Galatasaray). Özer (Göztepe) Muzaffer (Galatasaray) Ali Er dın (Eslaşehırspor) Mehmet (Galatasaray) KöksaJ (Ankaragücü), Metin (Galatasaray), Şevkı (Eskışehirspor) Gokmen (Galatasaray) Osman (Fener(Arkası 7 sayfada) 10 saniyelik koşu 10 saniye sürecek 100 me?: e koşusunu Japon film yönetmeni Kon İçhikaıva değişik açılardan kameraya tespit edecek ve filrn tem 10 dakika sürecektir MEHMET GÜÇLÜ 90 KİLO: Avrupa Gençleı, Balkan Gençler, Akdeniz Oyunları ve Dünya Ordulararası şampiyonudur Türkiye beşincisidir. 52 kez müli olan Güçlü 20 yaşındadır Seyfi Tatar gözde Boksörlerimiz içinde en pözde olanı hiç şüphesiz ki Seyfi Tatar... Genç boksörii tüm dün ya gazetecileri ziyaret ediyor ve yazılannda altın madalyanın fa vorisı olarak gösteriyor. ALÂADDİN YILDIRIM 100 KİLO: Akdeniz üyunları birincisi, Türkiye ikincisi ve Dünya dördüncüsüdür 27 yaşındadır 30 kere milli olmuştur. GIYASETTİN YILMAZ AĞIR: AT YARIŞLARI TAHMİNI 1. KOŞl): Favon: Karayel Plase: Gölge 2. KOŞl1: Favori: Arkın Plase: P. Panther 3. KOŞU: Favori: Doruhan Plase: Padişah Medet SÜIÎ: riz: Niket. 4. KOŞU: Favori: G Pistol Plase: Nur Prenses 5. KOŞU: Favori: Yunus Plase: Şinn 11 Çaltı Sürp rız: Karşıyakalı 6. KOŞU: Favon: Murathan 2 Plase: Dagyeli Letafet Siirprız: Selva I. 1. KOŞl): Favori: Şiiristan Plase: Güldem 8. KOŞU: Favorr Safnur Pla se: Gülhan I ruğrul. Sürr riz: Yeditepe VükseJ 18. oyun da berabere REYKJAVİK Bir gün ö^ ertelenen Amerikalı Fischer Ue Rus Spassky arasmdaki Dünya Satranç Şampiyonluğu karşılaşmasının 18. oyunu da, beraberlik le sonuçlanmıştır. Şampiyonlupun bitmesine 6 oyun kala, ara daki 3 puan farkı Fischer lehinedir. Şampiyon olabilmeleri için Fischer'in 2, Spasskynin de 4.5 puan alması gerekmektedir. 154 kez milli formayı giymiştir. 34 yaşındadır. Akdeniz Oyunları ve Balkan şampivonu. Avrupa ikincisi, Dünya üçüncüsü oian Yılmaz, 10 kez Türkiye birincisi olmuştur. VE FAVORİLER 48 KtLO: îran Moğol . Sefer Baygın (Türk) Rus 52 KİLO: Bulgar . Ali Rıza Alan (Türk) İran.. Rumen 57 KtLO: Amenka Japon Rıımen Bulgar 62 KtLO: Rus . Bulgar Japon fran S» KtLO: Bu.gar . Amerika . Dogu Almanya 74 KtLO: İran Rus Fransa Bulgar 82 KtLO: Bulgar Japon Doğu Almanya 90 KİLO: Rus . Bulgar Polonya 100 KtLO: Bulgar . Moğol Rus AGIR: Rı< . Bulgar Gıyası«!Jin ylmaz (Türk) BOKSTA AĞIR SİKLETİN FAVORİSİ: BOBİCH Münih Olimpiyatlannda 195 adet altın madalya dağıtüacak. Bu altın madalyaSar için 10 bin sporcu kıyasıya bir mücadeleye girişecekler. Bu sporcuların içinde tüm otoriteler tarafmdan favorl gösterilenlerden bir tanesi de boksta ağır sıklet Amerika şampiyonu olan Bobicb'tir. Yuka rıdaki fotoğrafta, Münih'te altın madalya kazandıktan sonra profesyonelligini ilân edeceği söyleneo Bobich gö rülüyor. Ank. Gücü • F. Bahçe bugün karşılaşıyor ANKARA Fenerbahçe ilf Ankaragücü takımlan bu gecf 19 Mayıs Stadında özel bir mar yapacaktır. Saat 20.30'da başla yacak karşılaşmada her iki ts kımda as futbolculannı oynatr caktır. tstanbul'un SanLâcfvertli e kibl yarm da Konya'da Konya İdmanyurdu ile karşılaşacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog