Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHlAK VASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER Sahibı: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılik T.A.Ş adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı tşleri M ü d ü r ü : OKTAT KURTBÖKE Basan ve Yayan: CUMHURtXET MATBAACILIK ve GAZETECtLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 Atatürk B Ü R O L A R :.ANKABA: Tel: 120920Bulvarı Yener Yenisehir 129344 Apt ABONE ve tLÂN Vurt İcı 1 Aylık 3 Avlık 6 Avlık 12 Aylık 22.5(1 67.50 135.27Q. İZMIR. Fevzıpaşa Bulvarı Afşaroğlu îshanı Tel: 31230 24709 GÜNEY İLLERİ: Kurukoprü 34 sokak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 Vurt ülii Adi Posta 45. 135. 2711. 540. Başllk (Maktj) 2 ve 7 ncı savta (Sant:mil 3 üncü sayfa (Sanümı, 4. 5. 6 ncı savfa (Santımı) N'ısan Nikâh Evlennıe Dı. Ölum. Mevlid. Teşekkür (5 Cnı ) Olüm. Mevlıd Tesekküı 23 uncü (5 Sm.) 35u Lı. K0 85 75 ı • > SAV1S1 75 ıno > . 100 • 150 • KURUŞ 20 eczacı ıçın (Baştarafa 1. sayfadaı ruşturma açılmıştır. İstanbul'da pek çok eczane iie 130 depo ve fabrikada inceleme yapan yet kililer, bunlardan 17 eczanenih kararname dışı ilâç sattıklanm tesbit etmiş ve sahiplerini Savcılığa bildirmişlcrdir. Bunlar hakkında adll kovuşturma açümıştır. OLAYLARI3Ş AHDINDAKİ İzmir'de Öğrendiğimize göre, İzmirdeki 216 eczane ile 5 depo ve 6 laboratuvann çoğunlugu da Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık gö revlileri tarafından kontrol edilmiş ve rjunlann yeni kararnameyi aynen uyguladıkları tesbit edilmiştir. Diğer eczane ve depolann kontrolleri de önümüzdeki günlerde ani baskmlar şeklinde yapılaeaktır GERÇEK (Baştarafı 1. sayfadaı anısı için, yiizbinlerce hediye. lik, satış tezgâhlarında beklemektedir. Böyle bir olayın sportif yanı, eittikçc gelisen insaıı bedeninden beklenen rekorlarda beliriyor. Hiç kusknsuz spor. in«anoğlunun saçlıklı yasaması için güzel bir araçtır. Ancak sporuıı bu amacı çoğu zamaıı kaybolmakta, rekor kırmak veya birinci gelmek hırsı öne çıknıaktadır. tlk bakıjta bireysel çibi çörünen bu iddia. toplumları ve devletleri de sarmakla. Münih 72 spor alanlan arenalara dönmek tertir. Bu arenada zaman zaraaıı rekabet yüzünden büyük düsmanlıklar doğmakta, bu duşmanlıklar kitleleri sarmaktadır. Sehirler arası rekabet yüziinden sehirlorın birbirine düstüçü, uluslar arası rekabet yüzünden uluslararası savas orlamının hazırlandığı sörülmütür. Kayseri ile Sıvas kentlerimiz arasındaki futbol maçının acı izleri yeni silinmiştir. Güney Amerika'da llonduras'la Salvador arasındaki futbol maçında çıkan anlaşmazllk, giderek kaveaya ve savasa dftniismüstür Oysa ne gerçek sporun amacı budur, ne de Olimpiyatların .. tnsancıl iliskilerin çelistiriJmesi, kardeşlik. ba^larının güçlen. dirjlmesi, uluslararası yakınlaşmanın yo|nnlaştırılması için stadlarda sporcnların bulusması ülküdür. Bu ülkü, Münih 72de ne denli belirecek ve a | ı r basacak? önumüzdeki çünler çöreceçiz. 3. Haliç Köprüsünün kasıkları çakıldı Karayolları 17. Bölge Müdürü Saffettin Sile. dün yapuğı basın toplantısmda, Haliç Köprüsünün son durumu hakkında açıklamada bulunmuştur. Toplam uzunluğu 995. genişliği 32.20 ve deniz yüzeyinden yüksekliği 22 met ve olacak Ayvansaray'la Halıcıoğlu arasındaki 3. Haliç Köprüsü inşaatının en önemli kısmını teşkil eden çelik boru cakılması işleminin bittiğini belirten Saffettin Sile, şoyle konuşmustur. 'Önceleri, Haliç gibi bir sahada çelik boru kazıklann çakılamayacağı. sağlam kaya tabakasına varmanm çok güç olduğu gibi tereddütler zihinleri işgal etmisti. Ancak bugün yapılan iş iyi plân landığı takdirde herşeyin kolay ve emniyetle hedefine ulaşabileceği anlaşılmıştır.> Firmalarla eczane s?'<?!r;uri anlaşamıyor Yetküi kaymklardan aldığımız haberlere göre, yeni kararnamenin uygulanması konusunda ilâç firmaları ile bazı ecza depo ve eczane sahipleri anlaşamamak'.a dır. Yerli ve yabancı fırmalardan biri hariç, diğerleri müşterileri olan depo ve eczane sahıplerine basvurarak, ellerinde eski fiyatlarla satılan ilâçları ge ri alacaklarmı, yerine yeni kararnamede belirtılen fıyatlara uyan ajTiı ilâçlardan vereceklerini bildirmişlerdir. Ancak firmalann bu teklifi, hesap kanşıklık lanna ve bir takım güç'.üklere yol açacağı gerekçesiyle reddedilmiştir. Sağlık Müdürlükleri ve Bakanlık g ö r e v l i l e r i bundan böyle de firma, depo ve eczanelerde anl kontrollere devam ede> cek ve yeni kararnameye uymayanlar hakkında gerekii işlemle, ri yapacaklardır. r tren H<ıha devrilrli: 2 ölii, 4 yatalı AFYO\ Alsancak'tan ( l z . mir) dün saat 19.50'de kalkar, yolcu yuk trer.i, Dazkırı Dir.ar arssınoa devrilmış: personelden temizlik işçısı Abdullah Toğbas ile hamal Ismail Aydı". clmuştur. Yolculardan ölen ve yaralanan elmamıştır. Şıddetli yağmurlar nedeniyle bir demiryolu köprüsünün yıkılması sonucu meydana geler kazada, makinıst ile ateşçi v>' kimlikleri tespit edilemeyen ikı personel de yaralanmjşfır. Kaza yuzunden kapanan Denizli Dinar demiryolu, öğle üzeu açılmıştır. Kamu kesiminde çalışcın işçilere bugün ikramiye veriliyor ANKARA Kamu kesiminde çalışan işçilerin, 1972 yıls birinci ikramiyelerinin ikinci yansı bugün ödenecektir. Bu yıl verilecek ikinci ikramiyenin birinci yansı 25 Ekimde, ikinci yarısı ise 26 Aralık 1972 tarihlerinde ödenecektir. Bu ikramiyelerden, devlet kuruluşlan, îktisadi Devlet Ts^ekküüeri ve sermayesinin yansmdan fazlası devlete ait müesstse ve kuruluşlarla, döner sermaye işyerlerinde işçi statüsünde çalışanlar yararlanmaktadır. Demirel: «AP iç barışı korumayı görev sayary> ANKARA Adalet Partisi Ge nel Başkanı Süleyman Demirel. partisinin Gemlik tlçe Kongresine gönderdiği bir mesajda, «Mil letin iyiliği ve selâmetine hizmeti görev edinmiş olan Adalet Par tisi, iç rjarışı muhafazayı bu cörevin icabı saymaktadır» demiştir. Odalar Hirliğinde. pazarlama İoplantısı yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Oda temsilcilerinin katılmasıyla Odalar Birliğinde dün yapılan pazarlamayla ilpili toplan. tıo"a konuşan Odalar Birlıği Genel Sekreteri Muammer Obuz. .Demokratik düzende kalkmmış ülkelerin ticaret ve sanayi sektörlerindeki gelişmelerinin temeli. pazarlama faaliyetlerinin modernleştirilmis olması ve pazarlamada produktivitcnin a r t t ı . rılnvş" bulunması realiteleri ;izerinde kurulmuştur» demi^tir. Obuz. Tıcaret Bakanhğının ic piyasadal»! pazarlama ve dağıtsm sisteminde görülen aksaklıklarm kendilerine bildirilmesi için mektup jazdığını ayrıca s' ve kasaplık hayvan mallannın özellikleri dolayısiyle pazarlamalaTinda «lınması gereklı t e i birlerin bildirilmesinin de isten diğini belırterek sözlerini özetl~> şöyle sürdürmuşiür. ı «Görülüyor ki. her iki konu, piyasada mevcut degisik rml gruplarımn pazarlama şartları üzerinde çalısmalar yapmava itiyor. Bu mallann sayılmayacak kadar çok olmaları *e ayrı ayrı özellikler taşımaları, çalışmalarımızın güçlüğünü ve yapâcağımız hizmetin önemini ; bel'rler.» Demirel'in mesajı şöyle devam etmektedir. «Kanunî ve meşru yollardan millete ve ülkeye hizmet bü'ün gayretlerimizin hedefi olmuştur. Türk vatandaşının kendı ?klı ve kendi vicdanı ile ve kendi . göziinün öniinde eereyan oden her şeyi doğru değeTtendiitflefiTHY'na satılmaK îsjerîen L10I1 ne olan inancımız, şevkimizin ve kuvvetimizin kajnağıdır. Türk Tristar tipi jet yolcu uçaklarınvatandaşı doğruyu, yanlışı ayırd dan biri dün Yeşilköy Hava Lietme ve hangi yolun nereye çıkmanında ilgililer ve basın mensup tığını kestirmekte büvuk dirayet larına gösterilmiştir. sahibidir. Demokrasi ve hürriyeAmerikan Lockheed firması ta ti her türlü insafın dışında kbtii rafından dünyanın bazı havayolleme vasıtası yapabileceklsrin larma şimdiye kadar 164 adet saveya nizamı altüst etmek için tılan L1011 Tristarların diğer jet yolcu uçaklarma oranla yüzde 60 bir âlet olarak kullanabileceklerin karşısmda Türk vatandaşının 75 daha sessiz olduğu, 250 ile 350 sağduyusu âbideleşmektedir.» yolcu alabildiği, tekniğin son ge lişmelerine göre yapıldığı ve geniş emniyet tertibatının bulunduğu bildirilmektedir. .RB2U RollsİSTANBUL Royce» motorları bulunan ucağın fiyatınm, yedek parçalarıyla bir ÜNİVERSİTESİNİN likte 280 . 300 milyon Türk lirası olduğu da belirtilmiştir. AVCILAR Dünkü gösterileri: THY Yöneüm Kurulu Başkaru Kemal AyTESİSLERİNİN gtin. Genel Müdür Tümgeneral Ihsan Göksaran. Hava Harp Oku TEMELİ ATILDI lu Komutanı Tümgeneral Orhan Coskun ve diğer yetktlilerle daİstanbul Universitesinin Avcıvetîiler izlemiştir. lar kampusundaki iki faküle ve Dünya turu sıra?ında havaiki enstitüsünün temeli dün töyolları şirketlerine gösterilen urenle atılmış, ılk harcı Cumçak için ilgililer, «Yapımcı şirhurbaşKanı Cevdet Sunay soyketler, reklâm bakımından imal muştur. ettikleri uçakları göstermektedirKimya, Veteriner fakültelen ler. THY teknik heyetleri. alıile Radyobiyoloji ve Tatbikî Jeonacak uçakları yapım yerlerinde fizik Enstitülerinin temel atma göiTnekte ve bu incelemesinden töreninde Cumhurbaskanından sonra geniş bilgüeri kapsayan ra ba«ka. Cumhurbaskanlığı Genel porunu hazırlamaktadır. UçakSekreteri Fuat Eayramoğlu, Sıların alınmast. ancak teknik hekıyönetim Kornutanı Faik Türün. yeti vereceği raporlardan sonra Vali Vefa Poyraz. Rektör ve deyapılabilecektir» demislerdır. kanlarla. diğer dâvetliler nr.zır bulunmuşiardır KAYIP Pasaportumu, Nüfus Cüzdanırr.ı ve isçi kartımı kay Temel atma töreninde konuşan bettim. Hükümsüzdür. Rektör Nâzım Terzioğlu 10 bin RASİM BtG'.LI dönümlük bir alan içersinde 2 fakülte ve 2 enstitü inşaatının. Cumhuriyet 6'ı36 toplam 43.500 metrekare üzerinde inşa edüeceğini, sitede 200 donümcien fazla arazide kapalı ve açık spor tesislerinin kuıulacağını açıklamış. «40 bini aşan ögrencısiyle Beyazıt meydanında Fahri EdiVin ağabeyi. Buısıkışıp kalan ve spor tesisir.den hanettin Edil'in amcası İETT mahrum olan üniversitemizin emekli mensuplarından modem bir spor tesisine savnş ması sevinç vericidir» demişiir. 1 |u)| Tmtar yolcu uçağı da dün ilgililere gö^terildi Demokratik düzende Odalar Birliği Genel Sekreteri. sözlerini' söyle tamamlamıştır: «Demokratik düzende kalkın. mış ülkelerin ticaret ve sanayi sektörlerindeki gelişmelerinin te meli, pazarlama faaliyetlerinin modernleştirilmis olması ve p=*zarlamada prodüktivitenin arttınlmıs bulunması realiteleri ü^» zerine kurulmuştur. Bunun için. iç. piyasalarımızd"a pazarlama ve dagıtım konusu üzerinde netice alınırken. hem özel tesebbüsün verimli calışma imkânlarırla kaynak sağlanacak. hem A" yetkilileıine ' ekonomik gelışrr.ede demokratik tedbirlerin yöntemlerinden bazıları gösterümis olacaktır.'.» \ OLUM Hayrettin EDİL 25.8.1972 tp.rihindc vcfat etmiştir. Cfnazesi. 26.8.1972 Cu martesi günü ikindi namazını müteakip Sişli Camiinden kal dınlacaktır. Mevlâ rahmet eylesin. Cumhuriyet: 6046 Terzioğlu Veteriner Faküilesinın Trakya'da ha>vancılığın gfelişmesınde önemli rol oynıyarağını, fakülteye bağlı olarak Trakya'da hayvan sağlığı dispansçrleri fcurmayı plânlaştırdıklarını, tatbikat çiftliği ile büyük bir hayvan hastahanesinin kurulacağını söylemiştir. Sofyct'ya uçak kaçıranlar yakında yarsılonacak VARNA ( a . a ) ' Bulgaristan Enformasyon Bakanı Haralampi Traykov, kendisivle görüşen Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atillâ Onuk'a. THY'nın «Boğa • ' ziçi» yolcu uçağını 3 Mayıs 1972 günü Sofya'ya kaçıran 4 Türkün Bulgaristân'da kalmak istedikleri takdirde işçi olarak çalıştırılabileceklerini, bilâhare başka bir memlekete gitmek is . terlerse de herhalde izin »erilebileceğini söylemiş, durusmalaJ rına yakında baslanılacağım söz lerine eklemistir. Enformasvon Bakanı Traykov, j Dev.Genç üyesi Sefer Şimşek I TİP üvesi Yasar Aydın. E'kişehir İTtA öğrencisi Mehmet Yılmaz ile fotoğrafçı Aynullah Ak j ç v'nın halen Sofya yakınlarında bir yerde enterr.e edilmi' tfurumda olduklarını =övlemi';tir. Enforma?yon Bakanı Traykov. «anıklar Bııleari«tan"da kaldıklan takdirde siva=î veva ideoloiik faalivette bulunrnalarına a5la müsaade ve müsamaha edüemiyeceğini bildirmis. rturusma. lannın açık olarak vao'lacağını poyledikten sonra. uçak baçırma. siiâhia tehdit. Da«aport?ıi7 Bulnari«tan topraklarına sirme svıclarınrîsn yargılanacaklarırı söylemiştir. V EFA T Merhum Mehmet Nuri Bey ve merhume Talia Hanımm oğuiları, Hüsniye Melek Tanlı nın esı. Serin Tanlı Güvenç. Yağız Tanlı'nın babaları. Ord Prof Dr Asaf.Irmak. Dorothy Irmak, Teoman Irmak, Selma Irmak'ın enışteleri, Dr. Ferit Güvenç ve Ayşim Tanlı'nın kavmpederleri, «Ouzel îazılar» müc'.lıfı rtfiRETMEN Süleymarı Sevket Tanlı 25 Ağustos 1972 Cuma günu vefat etmişiır Ctna/iesi 26 Ağu«tos 1972 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şiçli Camn Şerifinden kaldınlarak Zincirlikuvu Kabristanınria Hakkm ebedî rahmetine tevdı edılecektir Mevlâ rahmet eyleve. A I L E SI (Cumhuriyet • 6042) • ettıklerı yerdelcı adreslermae Alman İrtibat Bürosu taretmdan .söndenlecek davet mektuGemı Mürıendısıen Oöası Sfoı.e bunu bekieyecekleı ve meKtubıı tım Kurulu dun bir bildin yayın ahnca Kurum şubeıerine bı:svulayarak, 32 Ağustos günü Cuın ' racaklardır Kurumca Alman tıurbaşkanı, Başbakan. Ulaştır İrtibat Bürasuna sevkedılen ışraa BaKanı ve diğer yettalılenn çıler burada sadece sağlık mukatıldıgı Haliç ve Camıaltı Ter ayenesıne 'abı tutulacaklar. osanelerınde düzenlenen cöıen ıçın aağıtılan davetıyelerae ter saneleıde uışa fcdilmekte olduğu öelırtılen ısı tenbotun, tören gü • •• nünden bırkaç gün önce. yurl (Baştaralı 'i üncü sayfada) dışından satın aünmak üzere .ha Ismaıl Hakkı Aydınoğlu. bu aleye çıkcrılmış oldugunu uerı Görüldüğü eıb! Allende'lı iki rada 1972 yılının ilk sekız aymsurmüştür yıl, . Silı için geçmıştelıileroen da ısçilerden sağlanan dövız ge2 atiet <422 aros tonluk 1150 fsıiKüdır: seleceK vıllara ı? bu linnin 403 milyon dolara ulnştıyolcü ve 80 . acaba kapasıtön' tarklılıgın ıKtarılaca»] rolundağını. bunun şreçen yıi aynı dönem Keikin Örgütünü sovk ve idire Marmara tıattı f'erıbotlannın orı f ki belırfileı az âeğildır (Baştarafı 1. sayfad:ı) de. 301 milyon dolar olduğumı be l<nj Maninda vapilacak genel edenlerden Abdullah Özcan, Hülje çalış::,a)annın Nisan ayıt.da Askerî Ssvcı Yüzbaşı Baki Tuğ lırtmıştır Aydınoğlu. Türkiye'de ya Zaâyapan. Kırıkkale örgütünü Camialtı tersanesinde başlrtiıiıai secımlere. muha'^tettekı Hıı^tıtarafından hazırlanan iddianame2 milyon ışsizin bulundugunu Alüemokratlar bütün güçle• e k ve idare edenlerden Cetâl ^v ğl ve çelik malzemesının Ere|!ı van nin okunması üç gün devam etmanya'ya gitmek içm 977.174 krşi Yıldız. Ahmet Gültekin. Muharyp •sıpsns venldıŞi belirtılen bıl nyie nazırlanmaktadu Ve ekomiştir. . • nin başv\ırdue".mu sozlenne ekrem Tekin. Kulu örgütünden Ne^ dirıde özetle söyle denilmekt?dir: nomik ouhramn onlann ışmı leyerek, nBugiin Avustraly:ı da 20 yıla kadar edılezihe Örcan, Osman A.slan. Konva «Inşaatın durdurularak şenıi kolavlaştırdığı da' ınkâr çalışan 10 520 Tüxk ışçisı 7«rörgtitünden: Fikret Saysal. Ahlenn yurt dışına sıparışı. .ıele mez. Haklarında yirmi yıl hapis cedır» demiştir rakat Allenöe ıçın en öne,mlımet Say. Hassn Zorlu. Yılmaz yurt dışında sipanş edilmiş ^on.i zası istenen TÖS sanıkları şunDemir. Hayri Özdnâan. S?mcun lerin yurt lçinde mşa ed;liyoı o sı ker.disrru destekleyen sol Kolardır: Merkez örgütü kuran örgütünden: Kaya Odabaş:. Recep larak gösterilmesı, tüm de.ıızci alısvonda Oaşsösteren çatlaklarsevk ve idare edenlerden Fakir Cüre. Attilâ Özova. Miimin D>âIÜJ camıasinda üzüntü ile kar.?; dır Ümversite ögrencılermin çoBaykurt. Oşman Korkut Akol, ğunlukta oidugu bir asın sol ru. Ağn örgütünc'en; Bnbür Erlanmıştır (Baştarafı l. sayfada) Dursun Akçam. Veli Kasımoğlu, güney, Haymana Örgütüriden: tbve yabancı bütün işçilerin, tnsarJaponya'ya 9()ü" milyon üra tu grup geçen ay, C'oncepcıon şenrahim Kayeısız, îsmail Ercan Alisruf yapmaları, hem de geie^ektanndaki tanker siparişı ve be nnde «Halk Meclısı» toplayarak ba.h, Şereflikochisar öreütünden: . heri takriben 75 milyon lerinı garantı altına alabilmcîeliralık oaşkenttekı pdrlamento\ıı gerıcı Öraer YiŞit. Konva örgütünden: ri ıçın. özel bir sıgortaya tab; olMarmara hattı feribotlar.nın ilân etmışlerdir ' Allenüe bunHasan Yalçın. tbr?hi>n B=ıvar (Baştarafı 1. <a>farti malarına olanak sag!amaktad;r. yurt dışından alımına geçılâiğı lcrı gerçek dışılıkla suçlamakta Tunccr Gönen: Ali Aslan. IhraSosyal Sicorta fıaklarına skunen ay ıçmde, çok ufak gemılerin Itkat nâkırr, de olanıanı:ik'adır Allende'nın zorlu macerasm him Scvimli. Çorum örgütünden: Tağmaç'ın mesaîı bu "ikinci özel sıgorta, ışçınuı ısyurt ıçinde ınşası için gösitTiş aekı gelışmelenn Washır.gton da Güro] İlban ve Malatva nrgütünteğı üzerine «Kanunen. mecburr» li törenler düzenlemek, Kauıu Genelkıırmay Başkanı Orgeneden de: thrahim Kanlıhaş hale gelmektedir Almanya daki oyunu oyalamaktan başka bir oıemnunlukla karşılandığını koral Merrlduh Tağmaç. dün Türk lsyca söyleyebıliriz Hattâ bu 5(>0 bin Türk işçısınin tamamına arnaç taşımamaktadır.» Askerî Savcı. yukanda adı geulusu. silâhlı kuvvetlerine hı'amaceranm daha ciddı donemıej'akın bir kısmı bu kanundan l.a çen sanıkların Tıirk Ceza Kanuben bir mesaj yayınlamıştır. Org İnşaatlar durduruldu n varması için çeşıtlı çalıştna berdar olmadlğı için tkincı sıgornun 141 '16 maddelerine söre Tağmaç'ın •Yüce Türk ulusu. kah. Iddıa ile ıleılı ol«rak bir a',ık ların yapıldığı da tahmm olunatalannı yaptıramamaktadırlar. cezalandırümalarını istemistır. raman Türk Ordusu^ Bi»f başîalama yapan D.B Deniz Ycıllsn bıhr. îkincı sigorta, işverene büyük yan mesaiı özetle şöyledir: Isletmesi Geiel Mudür Muavmjoikümlülükler getirdiğinden. Al16 vUa kadar • Bupünkü bağımsızlık ve özgurlerinden Ali Haydaroğlu, proje man işverenler de işçilerine bu lüğümüzün temeli Sakarya'dan Bu sanıkların dışında kalan çalışmalarma başlanan fenivıtlakonuda açıklama yapmaktan ve sonra Dumlupınar Meydan Muha104 kişi hakkında da 16 yıla ka. nn mşaatlarınm durdurulm;ıdıonları sişorta olmaya teşvik ctrebesinde atılmıştır Bugün Türk dar hapis cezası istenmiştir Bu ğını. Marmara hattındakı sıkifik mekten kaçınmaktadırlar silâhlı kuvvetlerinin kahraman sanıklar nunlardır:lık nedeni ile dışardan feribot aSeveili abtam Sulıka Ozsubay. astsubay ve eratı 50 yıl Nazmi Yalcm. Dursun Ö^der., lınması için ıhale anketıne ç'hılvılriırım'ın başHrılı oır tıiKanun neler getiriyor önce kazanılan bu zaferin çelikYusuf Celik Demlr. Salim Kara. dığını söylemiş «Feribotlar >r.Hİmor ame'ıvatınl ve gereke'i «Uçüncü Servet Bırıkiiıme leştirdiâi bir azim ve kararla heı Hasan Hatıamcı Nuri Ayvah, zeme temininde karsılaştığımız heı türlü ilıtımammı candan Kanunu» özel sıgortalann yaptıtürlü iç ve dış tehükeye kar?' Kemal Kırlan?ıç, Niyazi Ar?lan, güçluk nedeni ile gecikecektir. saâlayan degerh me^lekta«ğı bütün işçilere yılda 624 iiariî uyanık bulunmaktadır Veli Yılmez. Sadık Yılmaz, FikBu arada sıkışıkhğı önlemek <rm larımdan. Havdarpaşa Nütasarruf sağlamaktadır. Bu mfbBiivük kurtarıcı Atatürk'ün yüri Yavuz. Mustafa Akman. îhbiı* redbir qjarak dışardan rıı mune Ha^tane^! finrHıinrü lâğın joızde 20'sinı işçı, yüzde 50' ce Türk ulusuna armacan ettiâı san Ilkyaz, Kasım' AltUn. KaHir feribot alınması düşünülmKk'p. sinı Alman ışverenı, yüz<ie 'i'f bu şanlı tarihi ve emanet ettiği Ulusoy. Ru?en Berbar. Abdullah dir Bizım şartlanmız çok H"II unıı da vergı ırıdirimlerı şeKİiyDr İsmail ÖRMECİ aziz vatan toprakları ile CumhuAkın. Nivazi Tan Fik'ri Avtekin, olduğu içm ıst°digim!z evsrfta le Alman Devletı ödemekuvl.r. rivet devrimlerini onun emir ve Mahmut Kolukısa, Mehmet Gnk ve fıyatta feribot bulacagımızı Muavın KRDI3I Al.KOÇ Böylece ayda 510 mark ödeyen ilkelerine göre en son damla kaçe, Ekrem Tı§H. Cemalettin Etzaten ummuyorum Şimdılik ;ha Basasistan Al.KAR TASAM her ışcınin hesabında. yıl soııunnma kadar savunacacına and içli. Muammer Pektas, Esat Özle için bir ankete çıkmış bulu Pataloç Dr. Yılmaz ERTKM da 624 mark birikmektedir Bu miş bulvınan Türk silâhlı kuvvetnuyoruz» demiş'ir can. Ferhat Arslantaş, Ova BavVe Gogüs Cerrahi Meıkezi 624 markı biriktirebilmek için ışleri. bueün de asil utusunun sevdar Sencer. Hayrettin Bnzaîp, Pataloğu Sayın Dr Yük<=el çinin ödeyeceği para şöyle sapgi ve güvenine lâyık olarak aynı Mıusa Gürhan. Dursun Bıla. AvHanım ve Raşhekım Muavıtanmışt'.r: inanç ve vatnn scvgisiyle görevişe Soyal. Gü!er Koç.. Sadettin n! ATtl.L SAMtLOĞLU' 1 Bekâr ışçı: nin bs»«nndsı htılunmakiadır* Saygı. t<;mail Köroürcü. Cahit na. hizmetı geçen lekmıl 35 mark 76 fenık. Bozalp. Mehtap Güçlü. G ü l ^ irfârecı vp per«onel arkadaî2 Evli çocuksuz isçi: Baskan. Meral Gavır. Gönüî Galarıma sık «ık zıvaret edfn K5 mark 04 fenik vıt. Hü^pyin Topal Ali Rıza Ö> do'tlarıma en dprın tesek3 Evli 1 çocuklu isçi: demir. İbrahim SeAen. Öztürk kürlerimı arzedprım (Baştarafı 1 inci sayfada) 65 mark 04 tenik. Adıgtizel. Kerim Yasarirat. FprOr. MfcHMET 4 Evli 2 çocuklu ışçi: ha tahliye edilmıştir. Böylece. han Tolsav Kudret .Yaman, CPOZYIl.niRIM 63 mark Mi fenik davadaki tutuklu sanık' sayısı. msıl Cic?l<. Nrrmin Mirza. Sultan 5 Evi' 3 çocuklu işçi: 78'den 53"e düşmüştür. M ı a n 'I ı Prinmez Tarık Duru. Volkan 1 mnrk 44 tenik Dün sorguları vapılan sanık(L'umhunyel . H043) Koçer. Salim Mermer Salih YaANK.AKA lCuıııhuri>ct BuroMi 1 lardan Kayhan Edip Sakaryu. Böylece evli, üç çocuklu bir Açık bulunan Dıyane! I^ler kın. Zehra Güven. Kerim El, Çetin l'ygur. Ahmet Ayhan. ışçi yılda şadece 1 mark 44 feBaşkanlığına. bu göreve vebalrter Malik Hatipoglu Gaün Ar?lan, Masıs Kürkçü, aynı zarr.anda s'in nik ödediği halde hesabında uer bakmakta olan Dıyanet Işlerı BaSeher Tolgay. İdris Yalçın. Kedık çinayetı sanıklarından Erdo yıl 624 mark birikmektedir. kanlığı Din tşleri Yüksek Kunıln rim Me'li. Necati Cınar. Fuat f.an Özgün, Nihat Behramoğ'u Üyesi Ilâhivat Doktoru Lütfü Do Turgut, Kemal Soysal, Mevlüt Bu miktarlar çeşitli iş kollaile Rjza Go.renler; T.C. KanuCapa Eüı'ım Enstıtüsü ve çan atanmıştıt Güvercin. Ahmet Yanar. İbrahim rına ve ışçi'firın yıl sonunda venunun 141. maddesinde belirtıtstanbul tlkpğretmen Okulıı Dnean'ın atnnmasıns iliçkin Bx Ata. Hakkı Şimşek. Osman Yarecekleri vergı beyannamelf i e len suçları işlemediklerini ile:i Tar:h ÖâYetmeni Ö7el Sekkanlar Kıınılu kararı dünkü Res man, Haluk Tokar. Hilmi ErKöre her İşçi için farklı olmakta sürerek, tahliyelerini istemişlerreterlık Ok'i n Müdürü mî Gazetede vavımlanmıştır dır. dem. Oktav Kıl'.ç. Timur Bavdır. Bu konuda mütalâası soruHüsamettin rsmnmen ısçıler letııne ol3n lan Savcı Hâkim Yarbay Doğan . tek. Erdoğan Tombak. Ekrrm Yüksel Aktaş. Haran Re^it Özou kanuna Türk işçileri «624 Dülgergil, «Sanıklar hakkında ŞENTUNALI Mark Kanunu» adım takmışıarçiçek, Yakup Anca, Osman KaAskeri Savcılığımızca kovuşturGÖKNİL ONUR dır. 500 bin Türk ışçısındpn nnıefat etmıştır ragöz. Halil Erdem. Kâmil Gümaya başlandığı zaman oTeliller cak 3040 binı bu yeni baktnr y? naydm, Şaban Sezer, Lâtife Ave dosyalar mahkemeye sunula. Cena7esı 27 Ağu«to* Paza; ile rarlanmaya başlamıstır. (THA) tay. Bahattin Peksat, Aygün Ürak tutuKlama talep edilmi.ş ve iünü Aksarav Valide Canal. Mithat Kılıç Mahmut Havmahkemenizce samklar hakkınmiinden öâle namazını ,taFERİDUN .MÜMİN rani, Arslan Keceli. Dağıstan da tutuklama kararı verilmiştir. kiben Edıtnekapı SehitlıgıALTIN Poiat, Burhan Aydoğan. tzz°t Tutuklama nedenleri ortadan ne defnedilecektır. Akraba Nişanlandılar. Cumhunyet k a l k ı p kalkmadığı hakkında Kolfty, Ömer Yılmaz, Zeki O208. 2(19. dost ve öğrencilcrine riuvutaktir yetkisi mahkemenindır. ğuz. Mehmet Tarhansil, Orhan 382.Reşat i«5. rulur. 25.8.1972 Fenerbahçe Ancak, s.anıklara isnat olunan Hamit Çipli. Akm Oktav Akkaya. Gü235237. AİI.tSİ suç. ağır cezalıdır. 353 sayılı 210. 215. Aziz ner Kelek, Aziz Avdın. Yüksel Kanunda ağır cezalı suçlarda saNapolyon 170. 175 Erbavtan, Emine Dinç, Bahatnıkların kaçma süphesi altında , tin Durak, Nurten Gezer, SabaCumhuriyet 6044 (Cumhunvet . 6041) 24 Avar 31.60 31)5 bulundukları kaydı mevcuttur. ' hattin Bulut ve Kemal Bulut. Bu nedenle tahliye taleplerine katılmıyoruz, olumlu karşılamı. ] Diğer sanıklar yoruz» demiştir. Aynca Süleyman Yorulmaz, Mahkeme heyeti. daha sonra. Mehmet Kır, Ahmet Albayrak, Mehmet Mehti Başpınar, Ahmet Muharrem Ekinci, Turhan SalTurhan Celayir, Savaş Tuncatık, Bülent Seyhan, Reşat Özbi boylu, Tarık Almaç, Işıtan Gün len. Hüseyin Erduran ve Hasan düz, Bozkurt Nuhoğlu. Yüksel Kapıcı hakkmdaki delillerin takGörsel, Erkan Şimşek. Çetin Uy YSE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ diri mahkemeye ait olmak üzegur ile Ahmet Ayhan'ın tahliyere TCK.nın 141/56 maddelerince lerıne, sorgulara devam edilmek 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA cezalandırılmalan istenmiştir. üzere duruşmamn Pazartesi saat 09.30'a bırakılmaşına karar Yine sanıklardan, Ali Dündar. Eksillmcve konulan Keşit Bedeli Geç. Teminat tksiltme Sonmüracaat verilmiştir. Yahya Gündüz, Melâhat Aygün. isin adı Lira Krs. I ira K r s . Ta (Jü Sa. Ta (iii Saat Ayla Aftur ve Teoman Ulusoy 1 Bölge Müdürlüğü hakkında delil yetersizliğinden. idare binası 2.512.975.75 By.13U.27 11^.1972 8.9.1972 Ahmet Yüksel hakkında da beraPazartesı Cuma 17.30 at talebinde bulunulmuştur. 16.00 (Baştarafı spor sayfasında) Sanıklardan Dursun Bilâl'in 2 Bölge Tesisleri Yıkama, ruhsatsız silâh taşımaktan ayrıca bayrağı Bavyera sehri Belediye Yağlama Binası ve 6136 sayılı kanuna göre cezalanBaşkanına verilecek Belediye Sa mevcut tesisjere kalodınlması ve Ahmet Sağlam'ın da rayına çekilecektir. , rifer tesisatı takılmasi 527 005.12 29.Î5R2 20 12.9.1972 9.9.1972 komünizm propagandası iddiasiyle Bu gösteriler devam ederken Salı 16 00 Cumartesi 13 00 1424 maddesine gore beş yüa ka5000 güvercin Stadyomun çeşitli yerlerinden uçurulacak, tam bu 'dar hapsi istenmiştir. 2 Yukardakı yazılı tes:s eksıltmeıen rıızaiarında vazılı tarın eün ve saatlerde Bursa anda Olimpiyat meşalesi Batı AlİNÖNÜ caddesinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü bınasındakı Bölge Müdürlüğü odasında Tahliye istekleri manya 1500 metre Gençler Şam2490 sayılı k a n u n u n 31 inci maddesine göre kapalı zart usulü i!e vapılacaktır piyonu 18 yaşındaki polis adayı reddedildi 3 Eksiltme dosyalan Ankara CQus YSE Genel Müdürlüğü Kövvollan Daıresı BaşkanGunter Zahn tarafından Stada lığında Bursa YSE 2. Bölge Müdürlüğü Yol tşleri SefUğınrle sörülebılir Askerî Savcı Hâkim Binbaşı getirilecektir. 4 Eksiltmeye gırebilmek ıçın; Mustafa Akın ile Hâkim Yüzbaşı Olimpiyat meşalesinin getiriliai İsteklilerin 1972 yılına ait Tıcaret ve Sanayı Odas: belgesı ile (Eğer ıtekl] Sirket Baki Tuğ tarafından kısım kısım şinden sonra 22 yaşındaki Heidi ıse) Şirketlerin. sözleşmeve esas ilk ilân tarihınden sonra alınmıs nau taalıvet rjelgesı) ve okunan esas hakkmdaki mütalâaSchuller. oyunların yeminini eusulü dairesir.de yukanria vazılı her ış için hızalarında gösterilen miktarlarda »eçîci tem:nat nm tamamlanmasından sonra söz decek. onu öteki ülke sporcuları vermelerı (Teminatlar mektup olarak verildigi rakdirde bu m e k t u o l a n n müdrietsiz veva son alan sanık avukatları, esas haktekrarlayacak. andın içilmesinden kmdaki mütalâada yeni deliller , müracaat g ü n ü n d e n itibaren en az ü ç ay müddefli ve Malıve BakanlıŞının 12.1.195P srün ve sonra bando müziği eşliğinde yügetirildiğini ileri sürmüşler ve 529715'1723 sayılı tamimine uygun olmalı. rüyüşle açılış programı tamamlatevsii tahkikat talebinde bulunb) tsteklilerin en geç yukardaki vazılı her is için resbıt edilmıs olan müracaat snn sürii nacaktır. muşlardır. mesaî saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE 2 Böige Müdiirliiqiipe Tiürar'aaf e t m p ' e n fMüDaha sonra tutuklu sanıklar da râcaatta genel evrak kaydı muteberdir Dilekçesine: 1 ıncı sıra No rtakı ırlarp hınası ıcm en tahliyelerini istemişlerdir. Askerî az kesıf bedeli kadar ( B ) grubundar: müteahhitlik karnesim 2 ncı sıra No dakı vıkama. Savcı Baki Tuğ. mütslâada yeni 5'ağlama binası işi için en az kesif bedelinin "'o 80'i kariar benzerı bir ışı bir defada vapmıs (Baştarafı spor sayfasında) delil getirilmediğini, TÖS'ü ken t oldugunu gösterir tasdikli belgeyi. veya ( B ) grubu müteahhitlik karnesine (2. ncı sıra No di bildîri ve brosürleri ile tanıtbahçe), Mustafa 1 (Altay), Çedaki is için Y. Müh.. Müh. Y. Mimar. Mimar. Tekniker gibi Teknik elemanlardan ıstenilmevp tıklarını söylemiş, soruşturmanın tin (Boluspor). Mesut (Bursacektir.) genişletilmesinden vana olmadıkspor). YSE 2. Bölge Müdürliiğü Yol İslen Sefüginden temin edecekleri b'rnpklen? uvçun fMall larmı bildirmiştir. Milli takım aday kadrosu 47 d u r u m bildirisini. sözleşmeye esaş ilk ilân tarihinden sonra alınmıs Banka mpkfuhıınu. ça ve 1217 Eylül tarihlerinde olDaha sonra mahkeme heyeti lısma tasarısı ve teçhizatı bildirisini, feknik personel ve taahhüt biiriirisinı isteklilerin eerçek msk üzere iki defa kampa alıkısa bir müzakereye çekilmiş ve tek kişi olmalan halinde tmza sirkülerini sirket olması tıalinde şirket sirkiilerin) ış verinı nacak, 18 Evlül'de 16 kişiye insidıkiarı kararı bndirmişlerdir. î ö r ü p tetkik ettiklerini bevan eden belgelerinO eksiksiz olarak Pklevip ou ış için tş'irak bel dirilerek, Cezavir'e gidecektir. Bu kararda avnkatların tevsii tah gesi a l m a l a n (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) kikat taleplerinin reddedildiği bilDünya Kupası eleme grubun5 tsteklilerin eksilrme şartnameMnde verilen Izahat dairesinde hazırlavacaklan teklıt dirilmiştir. da LüksPmburg maçı için aday mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbıız rrmkabilinde Komisyor kadro 25 ve 912 Ekim tarihleMahkeme heyeti, tutuklu sanıkBaşkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikme'.er kabul edilmez. Keyfivet ilS'rinde veniden toplanacak ve 22 ların tahliye isteklerini reddetmt= l (Basın: B. 934 • 20270 W * Ekim de Lüksemburg'la ilk ve savunmalar için duruşmayı 22 maç yapılaeaktır. Eylül'e ertelemiştir. Gemi mühendisleri, yurt dışından gemialmmasma karşı çıktı Almanya, 50 bin (Baştarafı 1. sayfadaı «Bu süre ıçinde turist ışçılet çalıstıklan firmalardan kenculerı ıçın ısmen çaiışma talebı temih etmelerı şartı ile Türkıye'den normal çıkış müsaadesı alabileceklerdu Bunun için turıst ışçıleı daha evvel yapılar: açıklamada kısmen belırtildıöı gibi vurda dönüş'srmde ik^nıeı kur yazar. olup olmadıkJarı araş nnlmayacak ve yaş durumları dikkate alinmavacaktır.» 20 Ağustos 1972 tarihınden ıtibaren turist pasaportuyla Alınanya'ya çalışmak ıçın giden ışcilerin. polis tarafından sınır dışı edileceğinı de açıklayan Iş ve Işçi Bulma Kururnu Genel MÜJÜrü bu konuda şunları söylemiştir: «Batı Alman hükümeti ile viptısımız anlaşmaya göre. 20 Aiustos 1912'den sonra kaçak olarak Almanya'da çalışmak istcyen Türk işçileri ve onları çalıştıran işverenlere ağır cezalar verilecektir Bu konuda çok sıkı tedbirler alınmıştır. Işçilerimizin turist pasaportu alarak yurl rtışıııa çalısmava Rİtmeleri çok sakıncalıdır. Yurt dısinda çalışmak isteyen işçilerimizin başvuracağı tek yer Iş ve Işçi Bulma Kurunıudur.» Dünyada Bugiin Baykurt ve 30 arkadaşı ÂSroaa Zafer Hafıası ! Lü'fiı l)ni»an Dev Geî»ç^ Divanet l.şlerj OLUM T.C. KÖY İŞLERİ BAKANI IĞI Açılış bngtin Ziya ve Cemil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog