Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Ağustos 1972 Japorıya'dan, Çekoslovakya'ya, değişik filmler Bir «ilk aşk»ın unutulmaz öyküsü: « Yaz Günüydü »... Listelerde, Nixon9a göre «Ornek» bir JVestern de var Atilla DORSAY Konak Film, Warner Bros ve EMl filmlerinden oluşan 23 film lik bir liste sunuyor... Konakçılar, Warner Bros filmlerinin başında olan, Stanley Kubrick' in bütün dünyada yankılar uyan dırah son filmi «Otomatik portakal The clockwork orange» veya Ken Russell'in ünlü «Şeytanlar • The devils» ını sansür korkusuyla listelerine almaktan çekindiklerini söylüyorlar. Listenin çekici filmleri var yir.e de... «Vahşi belde» ile kazandığı hayranlığımızı «Köpekler» le sürdüren Sarn Peckinpah'ın «Çöl şeytanı The ballad of Cab le Hogue» u örneğin... Peckinpah, bu kez western komed:si ortaya koymayı deniyor. Bu değişik çabanın da önemli bir sinema eseri olduğunu savunanlar çoğunlukta... Jason Robards, Stella Stevens oynuyorlar... Eskilerden bir Robert Aldrich, hu yıl göreceğimiz iki filmiriden bi ri olan, geçen yıldan kalma «Kahramanlar Alayı • Too late the hero» da, savaşa kendine öz gü bir biçimde yaklaşmayı Jcniyecek... Henry Fonda, Michael Caine oynuyorlar... Orta kuşa. ğın sinemacılanndan Robert Mulligan, yıllardır sessiz sedasız ilginç filmler vermiş olan bu mütevazı sinemacı, belki ı,ok tandır hakettiği üne kendisüıi kavuşturan «Yaz günüydü Suııı mer of 42» filmi ile listede..,. Hermaç kaücher'in (bizde sL'ıi tatlı yaz» adıyla yayınlanan) çok satan bir kitabından naklettiği bu film, Amerika'da hâsılat rekorları. kınnca, Mulligan; ın prestiji de birden yükselmişii.. 1942 yazında delikanlılığını yaşıyan bir gençle, cephede savaşmakta olan bir askerin karısı arasındaki duygusal yakınlaşmayı işleyen bu film, heryerde içtenlıği ve sıcaklığiyla büyük ilgı gördü .. Robert' Mulligan'ın film lerine yıllar boyu senaryocu olarak katıldıktan sonra yönetmen olarak sinemaya geçen A lan Pakula'nm bir filmi de, Malligan'ın hemen arkasından 'istedeki yerinı almış: «Fâhişe Klute» .. Ne\v Yorklu bir fâhişenin çevresi boyunca amansız bir toplumsal eleştiri gerçekieştiriyor Pakula, kendi senaryosu ve Jane Fonda. Donald Sutherland'ın oyunlanyla.. Ve yine o kuşaktan bir başka isim, Andre\v Mc Laglen, bu yıl birçok fümde raslayacağımız imzasinı; listedeki bir filmin, John Wayne'li klâsik türde Ivestern «Ben istersem yaşarsm Chisum» i'iı altına atmış.. Başkan Nixon'ın «örnek western» olarak nitelediği bu film, bakalım sinema sanatıha ne getirecek..., Dino Risi'nin rahiplerin evliliği sorununa değiııcıı «Benimle cvlenir misin?» komedi.. Resimde Mastroianni Loreıı çifti, filınde görülüyor. da birkaç filmıyle tanıdığımi2 Don Siegel, bu fistede de. «Kırli adam • Dirty Harry» adlı bir filmiyle yer alıyor. Siegel'in an Utımı, bu almlmış casuslufc öy küsüne ne getirebilmiş, merato değer... Bu kuşağın Polonya asıl ıı iki sinemacısı da listede yer alıyor .. Son yıllarda Batı A v rup'a'da film çeviren Jerzy Sk^limowski. başansız «Büyük macera • Les aventures de Gerard» dan sonra seyircimizin karşısına, son Cannes şenliğirKie Almanya'yı temsil eden «Yaklaş ama soyunma King, queen and knave» ile çıkacak.. Ne yazık ki Skolimo^şki'nin başanlı filmlerinden biri değil, bu modern traji korcedi... Karı, koca've sonrada'n âşık olan genç yeğeni. Gina Lollobrigida, David Niven ve ger.ç «yuncu John Moulder Bro\vn canlandırıyoriar.. Kendi hesabımıza, ypnetmenin bir önceki filmi, dışarda hayranlıkla seyretmek planağmı buldugumuz «Deep end» i tercih ederdik. Yine Polonya asılh Bernard Koualski ise, «Son kiir ban Macho Callahan» adlı cieği^ık bir filmle karşımıza çıkacak. •< f tam bir Italyan usulü Daha yeniler Daha yenilerden, «Sevgili öğ' retmenim To sir vvith love» la' tanıdığımlz İngiliz asılh Janıes Clavell. bir .üstün yapımda kar şımıza çıkıyor: «Intikam küıcı The last valley». tarihî bir dekor içinde Ö. Şerif ve Michael Caine'i. Florinda Bolkan için dü ello ettipecek... Yine son yıllar Sam Peckiııpah'ın «Çöl Şeytanı» mcvsimin Stella Stevens oynuyorlar. beklenen westernlerinden.. Filmde Jason Robards ve it Ağıt,, Venedik Şenliğinde ilk kez katılmaktadır. Şenlik genel sekreteri S. Rondi, şenliğe Türkiye adına gönderilen Yılmaz Güney'in 3 filmi «Ağıt, «Baba» ve «TJmutsuzlar» ı ilgi çekici bulmuş, aralannda Visconti, Zefirelli, De Sica gibi isimlerin bulundugu seçme komitesi ise, bunlardan «Ağıt» ın Türkiye'yi resmen temsil etmesine karar vermişlerdir. «Ağıt» böylece Türkiye'nin resmi seçimi olarak şenlikte yer alacak, diğer iki film de şenlik dışı olarak gösterilecektir. Türkiye, böylece, 1964'den beri ilk kez önemli bir Avrupa şenliğine resmen katılmış olmaktadır. «Ağıt», Vene dik'te 27 Ağustos günü gösterilecektir. Venedik şenliğinde son yıllarda ödüllendirme kaldınlmış olöuğundan, filmlerin derece alması söz konusu "lmayacaktır. Resim.de, Yümaz Güney'in «Ağıt» filrrjnin afişi, Paris'te geçenlerde açılan Sinema Müzesi'nin bir köşesinde görülüyor. Bu köşe, Güney'in sanatım beğenen ve Fransa'da ta nıtmayı üzerine alan Fransız Sinemateki kurucusıı ve yöneticisi Henri Langlois tarafından özel olarak Güney'e ayrılmış bulunmaktadır. ..Ve diğerleri.. İnglliz sıneması, bir yeni, uir eski yönetmerje listede.. Yıllanmış Carol Reed'in \vesteiT) denemesi «Dehşet şehri • Tlıe last v.arrior», ilginç konusuııa ve Anthony Quinn'e rağmen, ba şarılı değil.. Nerede (ftiçürıcü adam» ın Reed'i? Yenilerden Lionel Jerrries ise. önemli olmamakla birlikte. büyük iş yapmış iki filmi, «Demirj'olu çocukları The raihvay childrtn» ve lkimiz de sevmiştik Bâxter» adlı filmleriyle listede . Fransız sinemasından, yıllarm ötesinden gelen bir film, artık hayatta olmıyan bir yönetmeni ve bir oyuncuyu karşımıza çıka racak: Raoul Levy'nin yönettjği casusluk kurdelası «Hileli tuzak • The defestor» da, unutulmaz oyuncu Montgomery Cliffi... Yepyeni bir ishn, Henri Glaeser'in kurdelası «Hâyâl ve ötesi La main» ise, değişik bir korku filmi.. Nathalie Delon. Michel Duchaussoy oynuyorîîir. Italyan sineması, tek isimle, İ5ino Risi'nin sevimli komedısi «Benimle evlenir misin The priest's wife» ile listede.. Sophia Loren • Marcello Mastro 33. Venedik Film Şenliği, geçtiğirniz Pazartesi günü, Bob Fosse'un yarışma dışı gösterilen «Cabaret» adlı müzikaliyle başlamış bulunmaktadır. Cannes Şenliği ile birlikte dünyanın en önemli şenliği sayılan, son yıllarda ise agırbaşlılığı ve politik yanırun ağır basmasıyla, bir açıdan Cannes'dan bile çok önem kazanan bu ünlü şenliğe, bu yü, 30 ülkeden gelen 86 film katılmaktadır. Bunların arasında, Fransa, aralannda JeanLuc Godard'ın «Herşey Yakında Tout va bien», Marguerite Duras'nın «Nathalie Grangier», Barbet Schroeder'in «Vadi La Vallee», Henry Chapier'nin «Selâm Kudüs • Salut Jerusalem» inih de bulunduğu 6 film; Amerika,t Larry Peerce'in «Ayrı bir parça • A Separate Peace», Frank Perry'nin «Play ıt as lays», Michael Ritchie'nin «Aday • The Candidate» ile birlikte 6 film, İngiltere, Kubrick'in «Otomatik Portakal», Ken Russel'in «Savage Messiah», John Mc Kenzie'nin «Made» filmleriyle katılmaktadır. İtalya, Carmelo Bene, Japonya N. Oshima, Yugoslavya Alesander Petroviç'in son filmleriyle iddialıdır. Şenliğe bu yıl, Türkiye Robvrt Mulligan'ın «Yaz Günüvdüsu yılın en beğenilcn aşk fiiıni olroaya aday. Filmde, Gary Grinıes ve Jennifcr O'NciIl adlı geııç oyuncular var. iannı • ikHisi, kimbihr kaçıncı kez birlikteler.. Ispanyol sinema sımn büyük ustası Juan Antonio. Barüem, «İntikam» adlı fü minden 10 küsur yıl sonra yine Türkiyede: «Harbin son günü The last day of the war», Bardem'in' ismi ıçin beklenmcge değer... Ve yine bir uydurma Çin (aslında HongKong) filmi, «Ölüm çanlan», listenin uluslararasılığını tamamlıyor.. do Comencini, Pıero Schıvazappa, Maurizio Lucidı, Armanöo Cnspina gibi yeni isimlerin ae filmleri var... Fransız filmleri... TÜRK FİLM PRODÜKTÖRLERİNİN DİKKATİNE: Hollywood'da 22 senedenberi yerleşmiş bulunan Türk film prodüktörü, sermaye sahibi, ciddî filmciler ile iş yapmak arzusuncadır. Nejat Kurdoğlu, President FILMAKTS PRODUCTTONS 2760 S. Hinhland Drive Suite 5 Las Vegas. Nevada 89109, U.S.A. ^^.^^.^^.^ Cumhuriyet 6034 . G D K S E M DEBSANESİ YAVIHI kısa sürede hatasız »İNGİLİZCEı öğreten kitap I Talip Apaydın Istanbul Defterdarlığına Sınavla Memur Almacaktır Teşküâtımızda münhal bulunan veznedar kadrolanna atanmak üzere; 30 yaşını geçmemiş, askerliğini yapmış, ortaokul ve lise mezunu baylar arasında yapılacak imtihanla veznedar alınacaktır. Lise mezunlan arasındaM sınav, 75.1972 Perşembe günü saat 13.30'dadır. Müracaat süresi. 6.9.1972 Çarşamba günü saat 16^0'a kadardır. Ortaokul mezunları arasmdaki sınav 5.91972 Salı günü saat 13^0'dadır. Müracaat süresi. 4.9.1972 Pazartesi günü saat 16.30'a kadardır. Smavlarda başan gösterenlerîn, memuriyete almıp alınmamalan hususunda. İdarenin taktir hakkı mahfuzdur. Defterdarlık Sicil Bürosu Şefliğine (Cagaloglu) müracaat edilmesı rica olunur. NOT : Sınavda kazananlar, mülâkata tâhi tutulacaklardır (Basın: 2aW7/6027> Yılın en süriikleyki kitabı... 591 sayfa, 15. TL DEFİNE REMZİ KİTABEVİ İSTANBUL Fransız lilmleri, dalıa ziyacie yenilerden, iddiasız filmler.. B:r Nicolas Gessner'in «Onüçüncü sandalye» si, Sharon Tate, Orson Welles, Vittorio Gassmaiîn, Vittorio de Sica, Mylene Demongeot'lu kadrosu ıçin olsun beklemeğe değer.. Richard Balducci'nin «Gecelerin adamı • L' Geçen yıl birkaç filmle varlıodeur des fauvesnı, kötü kritikğını duyuran bir yeni şirket, ler almış bir film.. Maurice RoKültür Film, 30 filmlik bir naynet, Josephine Chaplin oynuyorli ilginç bir liste ilân etmiş öular.. Georges Farrel'in modeîiı lunuyor. Özellikle Avrupa tilm aşk filmi «Aşk kadını Sappho» lerinden seçilmiş listede, Ameda Marina Vlady, Andre Fargarikan sinemasından birkaç Cilrn \vi'nin «Olümünü gören adam var: Ralph Nelson'un çarpıcı, Le temps de mourir» inde ise çağdaş olaylarla bağıntılar kuAnna Karina Bruno Cremer'i ran çok ilginç \vesterni, «Mavi seyredeceğiz. ingiliz sineması ndan Robert Fuest Emily Bronte' askerler Soldier Blue», Gerd Oswald'ın Bette Davis ve Er nin ünlü romanı «Rüzgârlı tepe nest Borgnine'li ilginç kara ko Wuthering heigts»ı tanınmamış medisi, «Gönül kolay kocamaz oyuncularla karşımıza getireBonny O'Hare», yenilerden Sey cek. Bakalım Fuest, VVillıam mour Robbie'nin kara filmi, Wyler, Luis Bunuel gibi isimîer«Altın kalpli serseri • C.C. and company», ve yine yenilerü'în den sonra bu klâsiğin altmdan Gordon Heissler'in, korku filmnasıl kalkabilmiş.. Bir diğer lerinin 3 ünlü ismi, Vincent Pri Bronte'nin, Charlotte'un ünlü ce, Christopher Lee ve Peter Jane Eyre'inın George Scott ve Cushing'i bir araya getiren c<Çığ Susannah York'lu yeni bir uyar lık Scream and scream again» adlı kurdelası.. lamasmın bir küçük bağımsız şirket tarafından bu yıl getirtil miş olduğunu da bu arada ekleyelim Kjjltür film... Italyan filmleri.. İNGİLİZ DILI GOKSEN DfBSANESİ BEYAZ1I.İ rıfat ılgaz ÇOCUK ROMANLARI DİZİSİNİN 2 KİTABI ÇIKTI ..ANNEM! o HALİME ANNEM! ^KAPTAN (Kitapçılarda) Fjatı: 5 0 : liradır, "" Ödemeli gönderilir veya dersaneden temin edilir, 5adetten fezla siparişlercie% 20 indirim yapılır. BİR NÜKTE BİR IŞIK KADER KÖPRÜSÜ •CEZAYİR MEKTUPLARIMAYATAŞ YAYIIMEVİNDE.. Nuruosmanıye cad. Atay ap.No.5 İSTANBUL Tel:27 87 41 27 89 97 ADLI KİTAPLARI H o r a c e McCOYun türkçede yeni " romanı SON GERÇEK filimiyle sevdiğiniz isl. Dz. Tek Sat, Al Xom Jaşkanhğından: 1 Komısyon Pazarlışı usulü i!e 30 adet Alüminyura Ranza içi kanallı satm alınacaktır. Tamamınm muhammen berielı 9900,00 lira olup kat'î teminatı 1485.IK) liradır Şartnamffleri Komisyonumuzda görülebılir thalesı 1 Evlül 1972 günü saat W30'da Kasımpaşa'riaki K^mısvor>nmu?rla yapılacağından, istekliierin belli gün ve saatte Komisyonum'JTİa bulnnmaları P Toptaı : ^ Büyük Dağıtım Koll. Şti. Aşirefendi Cad. No. 7 İSTANBUL e n i bilgi yayınevi (Basın: 20392/6038) i Listenin ağırlığı Italyan filmlerinde... Başta, Fellini, Visconti, De Sica ve Monicelli gibi 4 ünlü yönetmenin skeçlerinden meydana gelen talihsiz «Dört aş hikâyesi Boccacio 70» var... Talihsiz, zira 7 veya 8 yıldır listelerde ilân edildiği halde nedense bir türlü gösterilememış bir film bu... Bakalım bu yıl, görebilecek miyiz bu ilginç eseri? Sevdiğimiz bir 5'önetmenin, Mauro Bolognini'nin son filmlerinden «Parisli Bubu Bubu de Montpamasseu, Luigi Co mencini'nin ıtYalancı kız La Burgiarda», Franco Cristaldi' nin eskimiş, fakat ilginç filmi «Dişi şeytan • La ragazza di 3ube» de beklenmeğe değer Birincisinde Massimo Ranieri Ottavia Piccola. ikincisinde Cat herine Spaak • Enrico Maria Salerno, sonuncusunda Claudia Cardinale George Chakiris çift leri oynuyor.. Daha yenilerden, ilginç bir «Dokunulmazlar» ir.ı gördüğümüz Giuliano Montaldo, «Sulhu da askerler kazanır Got mit uns» adlı çok önemli filmiyle karşımızda o!acak. Franco Nero, Richard John son oynuyorlar.. Ayrıca, Ricar Japonya'dan Çek sinemasına.. Birkaç ilginç tılm daha var bu listede, değişik ülkelerden ge len... Alman sineması, eski feuşaktan bir Rolf Thiele'nin :<Tatlı su çiçekleri», yenilerden ise Paul Verhoeven'in «Vitrin vosrnalan»yle temsil olunuyor. Bırin cisinde Curt Jurgens, Nadja Til ler, ikincisinde yeni oyuncular oynuyorlar. Japon sinemasından, Taniguchi adlı bir yönetme nin «Harikalar âlemi Samourai pirate» adlı film; var... Listenin en ilginç fümlerinden biri ise, Çek sinemasından gelîyor. Torl Jankoviç adlı bir yönetır.enin Avrupa'da büyiik hayranlık uyandırmış olan «Kanlı hikâyeler» adlı filmi. halkın anonıın ojuncuların katkısıyla çekiimiş, folklorık kaynsklardan yararlan mış canh değişik bir sinema örneği olarak hpklenmeŞp değer... Bakalım bu yeni şirket, ilân ettiği bunca önemli filmi gösterebilmek olanağını buiacak ıru?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog