Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CTTMTTTTRTYET 107' . ÜMMÜl>ÜNyA(C>İJNYAANASl)T>EKIMe5İNİKJ . 9ÜTÜN T>L>MYAt>A K l T L l K OİSA MlSıfS BESt£R. AMA MI5/İ2 2LELİIDÎI2. . BuTİjKJ MAHSUJUMU S U L T A N A S K € ( 2 J A U P , FELLÂH NİL BİP4 E.ÛME. BİS.İP, * 6EÇ ATT1 . . . UFONCİSIAH i ÜZEPÎ KATVE BULMACA 123456789 Izmir'in içinde «Allah Allah ! Bu lâfı da nereden ç:kardın?» diye amcası kızdı. Bu son sözleri ben, duymazlıktan geldim. Hepsine iyi geceler dileyerek kapıya yöneldim. Gülseren, koluma yapışmrş berümle geliyordu: cSeni arabamla eve bırakayım» dedi. «Olmaz,» karşılığını verdim. «Neden olmasın?» • Sonra benim dönüp, seni eve bırakmam gerekir gece vak'ti.» . ' Bu sözlerime arkadan. salondakiler, gülüştüler. Gülseren, utariır gibi oldu. Ahter Hanımm, «Ayol, pek zeki; esprili bir delikanlı...» dediğini duydum arkamdan. Dış kapıdan da Gülseren, benimle birlikte çıktı. Sahanlığın ışıklanm yaktı. Asansörün düğmesine bststı. Durduk; bekledik. Yüzüne baktım: ilutluluk içindeydi. Bana sevinçli, içi pırıl pırü gözleriyle bakıyordu. Nedense bu hali bana dokundu. Eğilip yanaklanndan öptüm. . «Yarın aksama kulüpte...» diyerek asar.söre girdim. Dudakları titriyordu. Bir şeyler söylemek istedi, söyleyeraedi... Kordonboyuna çıktığımda, yüzüme tatlı bir serinlik çarptı. Yağmur durmuş, körfezin üzerinde yer yer bulutlar uçüşuyord"u. Rüzgâr, imbata dönmüştü. Yann akşama dek, bu rüzgâr, kortları kurutur mu ola? diye düşündüm. Hep, bu geceden başka şeyler düşünır.ek istiyordum. Bu gece. aklımı iyice karıştırmıçtı. Saatime baktım bir lâmbanın ışığmda; on biri beş geçiyordu. Ağır ağır yürüyüp. Mustafa Bey Caddesine saptım. Caddenin başmdaki meydanrfa, lâraba'lann ışığında, Dr. Mustafa Beyin büstü, sakalını göğsüne doğru çekmiş, öylece tjan3 bakıyordu. Izmir'e büyük yararhğı dokunan bu ünlü doktorun önünden her geçişimde, büstüne saygıyle bakarım. tçirnde bir kararsızhk, bir tedirginlik vardı. Yürümek geliyordu içimd'en. SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMAN1 21 Sanki yürürsem, butün içimdeki karanhk sorunları haüedebılecektim. Döndüm, Talâtpaşa Bulvarına doğru. Alsancak Garına değin hızlı hızlı yürüdüra. Yine döndüm gerisin g'eriye, Kültürpark'ın Lozan kapısına vardım. Ortalıkta kimsecikler yokmuş gibime geldi. Parka Lozan kapısından girdim, Yirmi Altı Ağustos kapısından çıktım. Evin yolunu tuttum'. III Anahtarı çevirip içeriye girdiğimde, salonda ışık. görd'im Babam, her zamflnki köşesinde sedire oturmuş, yandaki masayı biraz önüne çekmiş, birtakım kâğıtlan inceliyordu Ayaşında ev içinde giydiği inca pantolonu, sırtında çok sevdiği pamuklu ceketi vardı. Solunda üstünde radyo bulunan, gazeteleri koyduğu küçük masanın tepestnden bakan ayaklı başlâmbasmın ışığında beyaz saçları, pembe pembe parüyordu. .Koridordan içeriye gjrince, gözlüğünün üzerinden şöyle bir bar.a baktı: «G*eldin mi?» . . • Geldim:» . Hep böyle sorardı. «Geldin mi?» Ben,' bu sorunun içinden bir nierak anlamı çıkanrdlm. «Islandın mı?» «Hayır, yağmur durdu.» «Neredeydin?» diye Jıiçbir zanıari sormazdı. Bu kez ben sordum: . • Annem yattı mı?» «Çoktan yattı. Aç mısın yoksa?» • Bir lokına daha yiyecek halim yok. Tıka basa yedira bu akşam. Bizim patronlar beni yemeğe çağırdı bu akşam» Nasıl olur? gibilerden şöyle bir yüzüme baktı. Henüz Gülseren'le bu denli ileri gittiğimden Ennemin bile haberi yoktu. Dayanamadı, sordu babam: (Arkası vax) 4 0 yıl önce Cumhuriyet 26.8.1933 SOLDAN SAGA: 1 Afrika'da Müslüman bir ülke. 2 Hayvanlarda ağlar gibi bağırmak Bir hayvan sesi. 3 Petrol çıkarılan bir yurt köşemiz Daha iyi anlamına. 4 Yavru yapacak, çağa gelmiş. 5 Sevgili veya uçurum mânâsır.a Tahılın tarlaya atıldıktan sonra başak olup biçilirceye kadar olan hali. 6 Kendir.e göre idarî istiklâli olan büyük vilâyet Kimyada helyumun sımeesi. 7 Maksat gaye. 8 TERSİ kötü işlerde yar dımcılar İstikbâl. 9 E'.iııuen herzaman için kaza çıkrbilen. YUKARDAN AŞAGIYA: 1 Komşu bir ülke Notada duraklama işareti. 2 Bir göz rengi Senato üyesi. 3 Yalancıktan yapma (Argoda) TERSI kimyada selenin simgesi. 4 TERSİ mektup (Eski dil) Buîgar parası. 5 Afr.ka'da dünya kakaosunun üç'.ebirini veren bir ülke TERSÎ geometridebir şekil. 6 Beyaz Bir maksat ile kurulmuş ufalt siîâhlı bîrtlk. 7 Ticarî kazenç. 8 Bir gezegen. 9 Ismarlanan bir şey için öncf den verilen bir miktar para Eski yazıda bir şekil. DtNKC BüLMACANIN ÇÖZÜMÜ: SOLDAN SAĞA: 1 Itikat Ah. 2 Koru Etna. 3 Azaram 4 Ma kar3 As. 5 Başak. 6 Tip: Avam. 7 .Maya r Aya. 0 Çare Drin. 9 İlk Frafa. VtKARDAN AŞAGlYA: 1 İkamet Çi. 2 Toza Iınal. 3 İrak Park. 4 Kurabiye. 5 Ara. 6 Temaşa Dr, 7 Avara. 8 An Akayif. 9 Hars Manâ. ÜENO, 25 (a.a.) Başvekil MUSSOLINİ'NIN NUTKU Mussolini dün şehrimiza gelmıştir. Başvekil, hüküme( daıresi balkonundan kendi lince, onlar sulh vaktınde tek Beşikler boş kahrsa millet ihsini karşılaraaya gelen kalaba başına ve ayak altında kalırlar. tiyarlar ve çöker.» hk bir halk kitlesine hitaben • GAZETEMtZtN tertiplediğl yüzme yarışlarma dün söylediği nutukta şöyle demışfırtınaya rağmen 57 yüzücü katılmış, Beykoz'dan tir: Toma Efendi, Moda ile Suadiye arasındaki mesafeyi «Ruha dinçlik veren bir2 saat 7 dakikada alarak birinci. Fenerden Cemil Bey kaç günlük yorgunJuk dinlen2 saat 11 dakika ile ikinci olmuştur. tfirdığim şu günlerde yurdumuz hakkındaki sevginizı ve • ATİNA'DÂ milletlerarasl. bir casus şebekesinin meyItalyanlığa karşı beslediğımz dana çıkanldığı açıklanmıstır Hangi yabancı deviçten gelen imanı yakından. gö• letler tarafından idare edildiğl şimdiye kadar gizli rüp duymağa irnkân buldum. tutulan şebekeye ait bütün dosyalar da ele geçirilBu toprak hiç bir zaman bir miştir. düşraan ordusunuh ayağı altın. • NEW YORKTAN gelen bır ajans haberine göre, geda kalmayacaktır. Kuvvetli miî. çenlerde öldüğü rivayetleri çıkan, uçakla Atlas Okletler sulh zamanında uzak yayanusunu ük defa geçmeğe muvaffak olan meşhur kın birçok dostlar • kazanır, tayyareci Lindberg, eşi ile birlikte Şetrant Adalarıharp günlerinde ise korku telna inmiştir. kin eder. Zayıt milletlere ge K MALKOÇOĞLU yazan veçizen.Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil Öğleden sonra saat ikide eve girerken annesl Gülistan'a gıtmek için çıkıyordu. Emire bari bu son fırsatı iyi değerlendırmek için annesinin arkasından dış kapının çıngırağuu çözmüş ve yemek bile yemeden doğruca odasına fırlamıştı. Ama ne yazık ki, kâğıdı kalemi eüne alınca donup kalmıştı: O, uzun, söylev gibi mektuptan belleğinde bir şey kâlmamıştı, yazamıyordu bir türlü!.. Nasıl başlayacağmı bilemiyordu, tükenmezle mi, dolma kalemle ml yazsa daha iyi olacağına karar veremiyordu. feonunda ansızm sinirlenmiş xe karaladıklarını yırtıp atmıştı. Sinirini yatıştırmak İçin aşağı kata irüp bir şeyler yedikten scnra divanın üzerine uzanmış, yediklerinin verdiği şişküılik vfc geceki uykusuzluğun etkisi ile dalmıştı. îşte onbeş dakika oluyordu ki uyanıktı. Kapıyı hızla vurujorlar gibi geldiğir.den uyannııştı. Saat beşi beş geçiyordu; güneş evin içinden çekllmiş, gölgeler koyulaşmışn. İçinde yaeansı biı sıkıntı, ağzında ise ekşimsi, buruk bir tad vardı. Arzusu ve gücü kalmamıştı Cemil'e mektup yazraaya ama, uyaııdığmdan beri de durmadan; «... En iyisi roektup yazmak, başk& çare yok!» diye söyleniyordu. Ağzmdaki ekşiliğin temiz hava ile geçeceğini umarak odasının penceresini açtı; dirseklenni pervaza dayadı bahçeye bakmaya başladı. Cama yansıyan «örüntüsü soîçun ve inceydi. Saçlarım, topuzunu tutturan taKkla şöyle bir sıvazlayıp düzeltti. Kestane rengi dalgalı saçları iri. uzun kirpikli gözleri ile çok uyumluydu. Kendi görüntüsü Emire'ye neşe verdi. Carm kapatıp içeri girdi, yine diline, sabah usunda düzmüş oldugu uzun mektuptan parçalar gelmeye başlamıştı: « Cemil, biliyorsun ben seni yıllarca bekledim, bütün ömrüınce bekledim sayılır. Evlilikîe geçen oniki yıllık yaşantun synen zorla okula gönderilen bir çocuğun sıkmtılanna benze d; Hani okulda, günler derslerın dışında oldukça eğlenceli geçer, sıkılmaz insan, yüksünmez, ama jine de tatili, çıkışı Özler; işte ben de Rasim Bey'le geçirmek zorunda olduğum yıl YILDIZ İNCESU'NUN ROMANI • 21 larm'bir a n ö n c e tamamlanmasmı bekledim...» ' ' .. . Odanın ortasında geziniyor, kapıyı açıp merdiyen başuıa dek gidip geliyor. sayısız cümleler sıralıyofdu. Arada bir annesinm odasma girlnce duvara asılı eski aynada kendini özeule inceliyordu. Son kez aynaya baktığında yüzünü ayrmtilarıjla göremedi; bu ona saatin iyice ilerlediğini anımsattı. Koşarak kendi odasına girdi. Temiz, pürüzsüz' bir kâğıt aldı, dplma kalemje yazdı: . , «Cemil, • '• Seni mutlaka ;görmek istiyorum; sana söyleyeceklerim var. Ben haftaya Istanbul'a gideceğim, teyzemde kalacağım. Beni ordan ara! Emire...» ' • Ne kolay olmuştu? Bunu daha önce düşünememiş olmasuıa gülerek, kâğıdı katladı, bir zarfa yerleştirdi. Şimdi," bir vermek kalıyordu. Ama bunu vermek de aptallık değil miydi? Bu iki satncık sözü ağızla da söyleyebilirdi canım... XIII Yalnızca bir sayfalık diyeceği kalmıştı Cemil'in. Bir saylacık. Göz açıp kapayana dek bitecekti. Bitecekti, kurtulacak tı Cemil. Bunalıyordu. Parti merkezinden din kor.usu üzennde çok durmasını özellikle belirtmişlerdi; bu ilçe dindardı, «müteassıptı». önce konuya kısaca dokunmasına karşm bitirişi bu noktaya getirecekti. «Kardeşlerinı, taepimiz dini bütün kişileriz, fakat din işleri ile devlet işlerinin aynlması parti prensibinıizdir! Yine söylüyonım kardeşlerim, partimiz için dinsizdir diye yapılan propagandanın aslı yoktur.» Yutkundu. Dinleyiciler anlamsız, boş gözlerle bakıyordu Ses yoktu, kıpırtı yoktu. Kahverengi lâcıvert gri kütleydi Cemil kızdı ansızm. Kıpırtısız, sessiz durmalarma sinirlenmışti. Yenilmenin acısını yine içinde duydu. Kafasına yine baş langıçtaki duman düşünce geldi, yerleşti. Düş görür gibi &ürdürdü konuşmasmı. (Arkası far) DIŞ! BOND VQ. BAUMUM PLAULA.DI<S[ GİBİ W/fU.l'E VİNT VUBMAS1 MO TV BU AKŞAMKİ PROGRAM 15.41 Açılış ve progrâm 15.43 Reklâmlar 15.53 Munih Olimpiyatları açılış töreninin naklen yayını 18.00 Reldâmlar 18.07 Kısa haberler 18.10 Bir belgesel film 18.40 Bandolarımız (Kara, Hava, Deniz ve Jandarma bandolanndan marşlar) 19.00 Çocukların televizyonu (Bilmece , Bildirmece) 19.30 Reklâmlar 19.33 Şiırlerle büyük zaler 20.00 Büyük taarruzu yaşayanlar (26 Ağuştosa katüanlar o günü aıılatıyorlar) 20.25 Reklâmlar 20.30 Haberler 20.55 Reklâmlar 20.58 Hava durumu 21.02 Reklâmlar 21.05 Büyük stüdyodan özel eğlence programı. Sunanlijr: Ayhan Ahıskal, Ali Özoğuz. Katılaniar: Gülay Tema, Seha Okuş, ^ahin Gültekin, Selçuk Ural ve Aysel Ipar. 22.U5 Televizyonda süıema «Kocatepenin Üç Suvarisi» Oynayanlar: ^ıldırım Gen cer, Birsen Menekşeli. Yö netira: Yavuz Yalınkıbç. 23.35 Reklâmlar 23.38 Son haberler 23.48 Program ve kapanış. TİFFANY JONES RADYO İSTANBUL 05.55 Açılış ve program 07.00 Köye haberler 07.05 Tüıkuler 07.30 Haberler ve hava durumu 0745 Bu sabahın melodileri 08.00 İstanbul'da bugün 08.10 Solistler geçidi 0830 Piyano soloıarı 0845 Mustafa Ceyhanlı'dan türküler 09.00 Ev için 0920 Handan Kara ve Ekrern Varol'dan : kılar 09.40 Arkası yarıh 10.00 Haberler 10.05 Aylâ Büyükataraan'dan şarküar 1020 Hafif Batı müziği 10.45 Aziz Şenses'den türküler 11.00 Konserlerimizden seçmeler 11.45 Ekrem Köngar'dan şarkuar 12.00 Haberler 12.10 Hafif Batı müziği 12.30 Beraber ve solo şarkılar 1300 Haber'er; Kesmi Gazete 1315 Saz eserleri 13.30 Reklâm programları 15.00 Haberler 15.05 Solistler geçidi 15.30 Cumartesi konseri 1600 Fatma Türkâ'.i Yamacı'dan türküler 16.15 Radyo armoni mızıkası 16.30 Oyun havaları 16.45 Hafif Batı müziği 17.00 Haberler 17.05 Bir Türk yorumcusu 17.20 Yurttan sesler 17.50 Reklâm programları . 19.0(1 Haberler ve hava durumu !9.45 Malazgirt Zaferi 2000 Deyişler ve ezgiler 2025 Tekr.iğe açılan kapılar 20 40 Tatil akşamı için müzik 20 55 Bir varmış; bir yokmuş 2100 24 saatin olayları 2110 Beraber ve solo şarkılar 21.30 Besteciler 22.00 Reklâm programları 2245 Haberler 23 00 Hafif Batı müziği 23.45 Gece müziği 23.55 Günün önemli haberleri 24.00 Kapanış. Cumartesi konseri 1700 Çay saati 17.30 Küçük konser 18,00 Gençlere müzik 18.30 Senfonik müzik 19.00 Hafif Batı müziği 19.30 Hafif Batı müziği 20.15 Akşam konseri 21 00 Sizin için 22.00 Barok müzik 2230 Shadows topluluğu çalıyor 23.00 Caz müziği 23.30 Gece ve müzik 00 30 Hafif Batı mü2iği 0100 Program ve kapanış. ANKARA 05.55 Açılış ve program 0700 Koye haberler T)7.05 Türküler 07.30 Haberler ve hava durumu 07.45 Sabah müziğı 0800 Ankarada bueun os 08 Satah şarkıları 05.3S Ccsitii müzik 09.(X) Ev için 0920 Sabah konseri 09 40 Arkası varın 1000 Haberler 10.05 Suzan Güven'den sarkılar 10.25 Çeşitli müzik 10 55 Durmus Yazıcıoğ'u'dan türküler 11.11 Ali Şenozarı'dan sarkılar 11.30 Konser saati 12.00 Haberier 12.05 Yükseı Alpdoğan'dan tıirküler 12.30 Sarkılar 13 0(1 Haber. ler; Resmi Gazete 13.15 Hafıt muzik 13.30 Rek. lâm programları 15 0(1 Haberler 15.05 Zekeriya Bozdağ'dan türküler 15 20 Dilek Kutusu 16.05 Çocuk bahçesi 16.2(1 GönüJ Akın'dan sarkılar 1640 Haberler 16.5(1 Çocuk saati 17.511 Reklâm programları 19.00 Haberler ve nava durumu 19.35 Malul Gaziler haftası 19.40 Hafif müzik 19.50 Türk müziği 20.20 Malazgirt Zaferi 211.35 TCrküler 2055 Bir varins: bir vokmus 2100 24 saatin olayları 21.10 Türküler 2130 Ditkmegi. mizden seçmeler 21.50 Fıkret Kozino£lu*dan saTkı. lar 22.10 Çaâda; Türk müziği 22 30 Seyît Al'dan türküler 22.45 Haberler 23.0(1 CesitH Türk müziği 2320 Müzik dolabı 23.55 Günün önerrü haberleri 24 00 Kapanıs. GARTH g T g n L^K^~ . N PTMIZİM ÖLDÜQgL^^Tr4İ •^ EMEETTı ^*/ Oı O E ıVrri " V"" * BUUJP BUSATS^ KAQİİ2<S M lZİMI BUNU BEN Ş NEVİM ÖNCE Sl'Zl IOJR7AKMAUYIM. TAKVİM 26 Ağustos Recep 16 Rumî 1388 Hicrî 1392 Güneş Oğle İkindi Akşam Yatsı îmsak Ağustos 13 5.18 12.16 16.00 18.52 20.30 3.33 10.24 5.22 9.06 12.00 1.38 8.37 ""•?"^""v )A. 7 V VA"$ACAi£.. J WSMm ISTANKUL tL 1155 Açılış ve program 1200 Diskoteğimlzdcn 12.30 Krrısık sololar 13.00 Fransızca şarkılar 13.30 Konçertolnr 1400 Bee Gees topluluğu 14.30 Oda müziği 15.00 'ftıtil günü için müzik 16.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog