Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Ağustos 1972 Dünyada Bugün Dış basından Nixon9a para yardınu B/ Allende'niıı zor günlerı Salvador Allende'nin Şili Cumhurbaşkanlığına seçilişinin ikinci yılı dolmafc üzeı,....Fakat bu iki yılm, .Şilililerir geçmişte yaşadıklan diğer iki yıll^ra ben2eraediği muhakkak... Ailende, seçim bildirgesinde vaad euiği işlere hemen girişmişti. 1971 Temmuzunda yapılan bir anayasa değişikliği ile, üç Amerikan şirkcü tarafından işletilen Şili bakırları millileştirildi. Ayrıca büyük endüstri tesisleri ve bankaların. millîleştirme prograraına alın dıâı açıklandı. Şili Başkanı ile onu destekleyen sol koalisyonun, bütün bu girişîmleri hiçbir tepki ve direnme görmeden tamamladıkları söylenemez. En büyük tepki. tabii ki, mülileştirüme kapsamına giren Amerikan şirketleri ile Ni\on hükümetinden gelmiştir. Beş büyük bakır madenini işleten üç Amerikan şirketi, tesislerinin değerini 750 milyon dolar olarak gösteriyorlardı. Fakat bir Şili mahkemesi bunlardan Anaconda ve Cerro şirketlerine 28 milyon dolar tazminat ödenmesini ka rar altına aldı. Ayrıca Anaconda ile Kennecott şirketlerinin Şili hükümetine 388 milyon dolar borcu olduğu şeklinde bir hükme de varıldı. Böylece Ailende ile Nixon hükümetleri arasındaki sıcak savaş başlamış oluyordu. Bu olaya kadar InterAmerikan Bankası tarafından Şili'ye açılan krediler 226 milyon dolara varmaktaydı. Fakat bu kredilerin Temmuz sonunda toplamı 26 milyon dolara düşmüştür. Mali baskı bir yana, siyasi manevraların da hazırlandığı gö'rülüyordu. Nitekim yine bir Amerikan firketi olan tTT (Uluslararası Tele£on Telegraftnin Şili'deki şubesi • Şili Telefon Şirketi. millileştirilirken. Allende'ye karşı yürütülen bir komplo açığa çıktı. Fakat bu komplo atlatıldığı gibi, 153 milyon tesis değerli şirket de millileştirildi. Şili hükümeti ekonomisi üzerinde artan mali baskıyı gidermek için, bundan sonra iki yol üzerinden harekete geçti. Birincisinde, Şili'nin yılda 300 milyon dolar ödemesi gereken dış borçlarının ertelenmesi için. Pariste konsorsiyumla müzakereye başlandı. îkinci olarak da, geçen Temmuzda Sovyetler Birliği'nden 12 yıl vadeli ve yüzde 2,5 gibi düşük faizli 260 milyon dolar kredi alındı. Ayrıca diğer Doğu Avrupa ülkeleri de 50 milyon dolara varan benzeri kolay şartlı ek bir kredi sçmışlardı. Fakat bütün bunlar yeterli değildir. Şili"nin dış ticaret açığı bu vıl 395 milyon dolara varmaktaiır. Ve hükümet iç tüketimi karjilamak için gereken yıllık 350 "nilyon dolar ihracat fonunu bulnaktan acizdir. Sonuç olarak da, geçcn Ağusosta Şili parası (Eskudo) devaüe edilmiş, bütün ihraç mallarıun fiyatı yükselirken bazı ana ;ıda madeleri de büyük zamlar •örmüştür. Bu arada et, süt, yunurta gibi yiyeceklerin bulunanadığı zamanlar da olmaktadır. Ailende hükümeti, bu yoklukarı ülkedeki 150 bine yalan dük^ân sahibinin protestosuna bağadıgı için, bunları çok sıkı bir ;ontrol altına almayı kararlaş;rdı. Geçen hafta başlayan bu lygulama, ilk olarak ülkenin güleyindeki Magallanes kentinde •.anşıklıklara yol açtı... Fiyat :ontrolü yapan müfettişlerin orguya çektiği bir dükkân sahi)i kalp krizinden ölünce, başkent antiyago'daki dükkâncılar soaga döküldüler. Bir bakanın •tomobili komşulan tarafından akılırken, troleybüsler tahrip düdi, polisle esnaf arasında büük çatışmalar oldu. Ailende hükümeti de bunun ızerine olay çıkan kesimlerde kı yönetim ilân etti. Aynca, layatî gıda maddelerini satmakan imtina eden dükkânlara el onulması için, zabıta memurlaına yetki verildi. (Devamı 7 inci sayfada) Çin, ABD'yi kınadı Amerikan savaş uçaklarının Pekin'in öfkelenmesine bir Çin ticaret gemisini bombalaması yolaçtı Öte yandan B. Almanya Dışişleri Bakanı Ekim ayında Pekin'le ilişki kurulacağını TV'de açıklad: HONG KONG Kuzey Viet nam açıklarında Amerikan uçaklannın bir Cin ticaret gemisini bombaladıkları yolunda çıkan haberlerden sonra, Cin Amer: ka'yı protesto etmiştir. Yeni Çin Haberler Ajansı tarafmdan yayınlanan protestoda 22 Ağustos günü Amerikan uçaklannın Kuzey Vietnam açıklannda demirleyen bir Çin ticaret gemisini bombaladıkları ve bu arada. bombalardan bazılannın ^eminin cankıataran sandalına ısabet ederek beş gemicinin ölümüne sebep oldukları bildirilmektedir. Amerikan Askerî Komutanlığı, Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait uçakların Kuzey Vietnam açıklarında 10 metre uzunluğunda bir tekneyi batırdıklarını doğrulamıştır, Yüksek rütbeli Amerikan subayları ise uçakların bir kurtarma teknesine saldın yaptıklanna dair hiç bir bilgileri olmadığını söylemişlerdir Afyon, CIA ve Türkiye yapan milyöner, Londra Elcisi olacağını acıkladı Mİ.AMİ, (Dış Haberler Servisi) Başkan Richard Nixon'ın en yakın arkada.şlanndan biri olan ve bundan önceki Başkanlık seçimlerinde Nixon'ı cömert malî yardımlarla destekliyen Clement Stone isimli mültimilyoner A merikah iş adamı, Cumhuriyetçi Partinin Kurultayını izlemek amacıyla Miami'ye gelmiş ve Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in bu şehirdeki otelinde, Hefner'in özel dairesine yerieşmiştir. , . Miami'ye gelir gelmez gazetecilerin baskmına uğrayan Clement Stone, Başkanlık seçimlerinden sonra İngiltere Büyükelçiliği görevine atanacağından emin olduğunu söylemi.ş ve Amerika'ya İngüiz Sarayı riezdinde temsil edeceği için mutluluk duy duğunu belirtmişfir. Clement Stone 1968 yılında Başkan Nixon'ın seçirn . fonuna 500 bin dolarhk (7.5 milyon lira) bir katkıda bulunmuştu. Aradan iki yıl geçtikten sonra, Storie bu kez de. Cumhuriyetçi adayın Temsilciler Meclisine seçilebilmeleri için 810 bin dolarlık (10 milyon lira) bir harcama yapmış ve hedefine ulaşrnıştı. Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, iş mer kezi olarak kendine Chicago'yu seçen Stone"un yıllık gelirinin 400 milyon dolar olduğunu ve kendisinin bu dönemde de parti hesabma büyük ölçüde malî yardım yapacağından emin toulunduklarmı açıklamışlardır. Clement Stone Miatni'de yaptığı basın toplantısında şöyle konuşmuştur: «Bundan önceki seçimlerin sonaada. yaptığım yardımlar karşılığında ne gibi bir görev istediğim. sorulmuştu. Ken oilerine Bütün isteğimin iyi bir hükümet o'.duğunu söylemiştim. Bu sözlerim samimî idı. Ancak şimdi Londra Büyükelçiliğini ken dim için jyi bir görev olarak görüyorum. Bu görev bana verilirse mutluluk duyacağım. Ancak bu konudâ da herhangi bir istekte bulunmuş değilim. Başkanın yardımcılan, istediğim takdirde bu göreve getirileceğimi bana söylediler.» Bonn Pekin Bu arada Bonn ile Pekin arasında muhtemelen önümüzdeki Ekim ayında diplomatik ilişki kurulacağı öğrenilmiştir. Federal Almanya Dışişleri Bakanı Walter Scheel, televizyonda yaptığı bir konuşmada, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması sorununu kesinleştirmek üzere Ekim ayında Çin'e gideceğini açıklamıştır. Federal Almanya Dı? işleri Bakanı iki ülke arasmcfa karşılıklı olarak Büyükelçi gö'nderilmesi konusunun da hazırlık döneminde olduğunu sözlerine eklemiştir. Federal Almanya Parlâmentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Hıristiyan Demokrat Dışişleri Bakanı Gernard Schroeder, Çin'e geçen ay 14 gün süren bir ziyarette bulunmuştur. N e\v Yçrk'un ünlü yayınevlerinden Harper and Row tarafından yayınlanan yeni bir kitapta, Amerikan gizli istıhbarat örgütü C.r.A., GüneyDoğu Asya'da uyuşturucu madde kaçakçıhğına katılmakla suçlanmaktadır. Alfred McL'oy adında Yale Üniversitesülin eski öğrencilerinden biri tarafından yazılan «Güneydoğu Asya'da Eroin Politikası» başlıklı J£itap, isminden de anlaşılacağı üzere, dünyanın bu bölgesindeki uyuşturucu madde kaçakçılığını ele almaktadır. CIA ve altın üçgen Çin'in BM'deki ilk vetosu Komünist Çin. Birleşmiş Mületler Güvenlik Konseyinde ilk vetosunu, Bengaldeş'in BM üyeliğine alınmasını önlemek içinkul lanmıştır. Çin. daha önce Bengaldeş'in BM üyeliğine alınmasının gündeme alınmasını önlemek istemişti. Alfred McCoy, bir yıl süren saha araştırmalarının sonucunda, daha önce de C.I.A. ve Güneydoğu Asya'da görevlı bazı Amerikan diplomatlan aleyninde ileri sürülmüş olan suçlamalann bir çoğunu tekrarlamış ve belgelendirmiştiı. Bu suçIamaların esasma göre, C.I.A.. «altın üçgen» denilen sahanın içinde, yani Birmanya, Laos ve Tayland'ın kuzeyinde uzanaa dağhk bölgede, hiçbir zaman ardı ke^ilmemiş olan afyon kaçakçılığını yıllardan beri fiilen desteklemektedir. Amerikan makamlarınm bu suç ortaklığı, daha çok kaçakçılığı örgütleyenler ve yürütenler antikomünist olduklan için bu kanun djşı faaliyetlerine göz yummak biçiminde belınnekle beraher, zaman zaman kendi uçaklarını daha doğrusu hiznıetlerini kiraladıkları Air America'nınkileri kaçakçılann emrme tahsis etm'ek şeklinde de belirmiştir. Büindiği gibi bu suçlamaiar yeni değildir. Ancak, Harper and Row gibi ünlü bir yayınevinin bunları benimseyerek tekrar etmesi C.I.A. yöneticilerini paniğe uğratmıştır Birkag haftadan beri. Amefikan gizli istihbarat örgütünün yetkililen, kitabm ! yazan Alfred McCoy"un geçen Haziran ayının başlarında :ı Kongre altkomisyonunun önünde yaptığı tanıklıkta ileri t ı düğü iddialan söz konusu eden gazetelere yüzlerce protesto mektubu göndermektedirler. Son olarak, C.I.A., Temmuzda bizzat Harper and Row'a da bir mektup yazarak kıtabın bir nüshasının yayımdan önce kendisine gönderilmesini istemiştir Petrol üreterı yabancı şirketlere yüzde 20 ortak oluyorlar BEYRLT Petrol kaynaklirının bildirdiklerine göre, büyük petrol şirketleri, petrol üreton Arap ülkeleriyle yaptıkları görüş melerde ülkelere işletmeden yüz de 20 hisse verilmesi konusunda anlaşmaya varma yolundadır lar. Petrol şirketlerinin sözcüsü Arthur Palmer, tarafların topyekun bir anlaşmaya varmak ıstediklerini, böylece karşılıklı anlaşmanın uzun süreli olabileceği ni ifade etmiştir. Basra Körfezinde petrol üreten beş ülke ve petrol şirketleri arasında Beyrutta geçen Cumartesi günü başlayan görüşmeler, petrol kaynaklanna göre anlsşmayla sonuçlanacaktır. Görüşmelere katılan Suudı Ara bistan, Katar, Kuveyt, Irak ve Abu Dabi şimdilik şirketlerin ça lışmalarından yüzde 20 hisse istemekte, bu hissenin yavaş yavaş arttırıiarak yüzde 51'e kauar ç'kmasını talep etmektedırler. Petrol kaynaklanna göre, Brıüslı PetroLeum. Shell, Standard Oil, Texaco, Mobil ve Fransız «C1;'P;> petrol üreten ülkelerle şimdiden anlaşmaya varmıştır. (THA) General Houston'un mektubu CIA. yöneticilerinden General Houston. bu mektubunda şöyle diyordu: cUyuşturucu madde kaçakçılığının son derece zararlı niteliği gözönüne alınacak olursa, Amerikan hükümetinin ya da Amerikan vatandaşlannın bu kaçakçılığa lşörakini ileri süren bir iddia çüriitülemeyecek kanıtlara dayanmak zorundadır. Öyle tahmin ediyoruz ki, ciddî ve tanınmış hiçbir yayınevi, edindiği bilgilerin doğruluğuna tam bir kanaat getırmeden bu gibi suçiamalan jrayınlamak istemiyecektir> Bir çek tereddütlerden sonra, ve kitabur yazan McCoy'un protestolanna rağmen, Harper and Row yayımından iki hafta önce kitabın bir nüshasrnın C.LA.'ya gönderilmesini kabul etmiştir. Bir kaç gün sonra, C.I.A. özel bir kurye aracılığı ile yayınevine sekiz sayfalık bir mektup gönderir. Ne var ki. öfkeli tfir dille kaleme alınmış yalanlamalan kapsayan bu mektup. editörü tatmin etmemiş olacak ki, kitabı hiç bir değişiklik yapmadan yayınlamakta bir sakınca görmedi. Yayınevinin başkanı, C.lA.'ya yazdığı cevapta bu konuda şöyle diyordu: «Gerek yazara, gerek C.I.A.'ya, gerekse kamuya yapabileceğimiz en büyük hizmet, kitabı bir an önce yaymlamaktan jbarettir ve bunu mutlaka yapacağız.» İDAMA MAHKÛM OLDU POLiS PERONGU PARTİNİN MFRKEZ BİNASIN! BâSTI Eroin politikası Hong Kong'da bir casus şebekesi ortaya çıkarıldı HONG KONG GüvenUir kay naklardan öğrenildiğine göre, 6etektitler. Hong Kong'da, Sovyetlere bütün Güneydoğu Asya bolgesı için casus sağlayan btr şebekeyi ortaya çıkarmışlardır. Şebekeyi yöneten iki Rus'tan biri, Hong Kong'lu iki iş adnmı ile yakalanmıştır. Verilen bilgiye göre, gemi tarnir işleri ve denizcilik mümessilliği gibi paravana görevlerae çalışan Aleksander Trusov achndaki Rus casusu, Hong Kong'lu iki iş adamı ile yakın ilişki kur muş, daha sonra bunları ayrı ayrı zamanlarda 'Moskova'ya dâvet ettirerek casusluk hizmeti için eğitilmelerini sağlamıştır. İyi haber alan kaynaklara göre, Hong Kong'lu iki iş adamı suçlarını itiraf etmiş ve tut'.ıklanmışlardır. <a.a) Bir zamanlar îngiltere'deki zencilerîn lıderi olan MichaelX BTJENOS AİRES Arjantin (ortada), Trinidad'da uzun süre yargılandıktan sonra. cinay'eU toplum polisi dün sürgünde oten suçlu bulunmuş ve iâama mahkum edilmiştir. MichaelX. lan Devlet Başkanı Juan Peron'Joseph Skerritt isimli bir berberi öldürmekle suçlaniTördu. ! un «Justicialista» adlı partisinin Genç adamın cesedi. doğranmış ve kafası kesılmiş halde. Mimerkez hinasmı basarak cezarhaelX'in evinin bahçesine pömülu bulunmuştu. evinden kaçtıktan sonra öldürülen üç gerillanın tabut'.arma el koymuştur. Polisten yapılan açıklamaya göre, Trelew hava üssünde öldürülen 16 gerillanın cesetleri tabuta konarak merkez binaya getirilmiş ve teşhir edilmeye baş lanmıştır. Olayın bir protesto OTTA\VA Basbakan Picrre Elliott Trudeau. Kanada'nır. gösterisi halini aldığını anlayan Uganda'dan sınır'dışı edilmelerine karf.r verilen İngiliz pasaportlu polis, binayı basmak zorunda Asyalıları kabule hazır olduğunu açıklamıştır. kalmıştır. Üç saatlik bir kabine toplantısından sonra bu konuşmayı yapan Daha önce, Ar.antin'in oeş Trudeau, ozetle iöyle demistir: «Bu insani sorunu ve tnpilız halkımn ıstekleri dışında göç et , milyon üyeli Genel îşçi Kor.federasyonu Devlet Başkanı Aleme zorunda bırakılan kışilerle zaten çok kalabalık olan adaların: paylaşmak gereğiyle .karşı karşıya kalmalarını gözönüne alarak. jandro Lanusse'e bir mektup gön dererek gerillaların öldürülme Kanada Hiikümeti, Uganda'dan çıkarılacak Asyalıları kabule kârar olayınm sorgusunun tam olarak vermistir». yapılıp sonucun halka açıklanBu arada bir Kanada heyetl. göçmenlerin durumunu incelemasını istemişti. mek üzere Uganda'ya gönderilmiştir. (THA) Kanada, Uganda'dan atılanları kabul ediyor (rcına Hükümeti. eski Başbakannı basını getirene 730 bin lira mııkâtnt veriyof ACCRA Gana Hükümeti. İngilterede sürgünde yaşayan eski Basbakan Kofia Busia'nın başına 49.000 dolar <730 bin TL.1 değer biçmiştir. Polis. Accra'da yayımladığı bir bildiride eski Başbakanın «Yıkıcı faaliyetlere girişmck ve Gana Hükümetini devirmeye çalışmaktan sanık olarak arandığını açıklamıştır. Bildiride. Busia'nın adresi "Brighthampton Ruad. Standlake, Oxford, İngıltere» olarak belirtilmiştir. Polisin bildirisine göre. Busia. en son 8 Ocak 1972 tarihinde Kotoka Havaalanmda giirülmüştür. Road. Standlake, Oxford. İngilrene 49.000 dolnr verilecektir. Gana gazetelennde çıkan haberlere göre, Busia, yakalanrr.ası nı önlemek için Scotland Yard'dan korunmasını istemiştir. (aa) «Güneydoğu Asya'da Eroin Politikası» kuşkusuz, biraz da C.I.A.'nın himmetiyle, büyük bir rağbet görecektir. Bu arada Tayland, Laos ve Birmanya hükümetleri de C.lJİ.'ya yöneltilen suçlamalardan paylarma düşeni alacaklardır. Nitekim, Alfred McCoy tarafından suçlanan yöneticilerin arasında CIA.'nın sadık bendelerinden General Vang Pao başta gelmektedir. McCoy'a göre, adı geçen komutanm Meo'lardan kurulu gizli ordusu tamamen Amerikan haber a!ma örgütleri tarafından finanse edilmektertir; hattâ General Vang Pao bir ara CI.A.'nm LongCheng'deki üssünde afyonu baz morfin haline getirecek bir lâboratuar bile kurmuştur. Uyuşturucu madde kaçakçılığına aktif bir şekilde karışmış diğer bir Laos'lu general de, eski Geneî Kurmay Başkanı General Ouane Rattikoune. Kitabın yazarma göre, Tayland ile Birmanya'da da durum bundan farklı olmayıp, buralarda afyonun toplanması ve nakli isi, daha son zamanlara kadar Amerikan makamlan tarafından kontrol edilen eski Kuomintang üvelerince sağlanmaktadır. McCoy ayrıca, Birieşik Amerika'daki örgütlü suç çevreleri temsilcilerinden bazılannın da 1965'den beri Güney Doğu Asya'daki afyon kaçakçılan ile yakın ve sıkı ilişkiler kurmuş olduklarını iddia etmektedir. Hükümetin hoşuna gitmedi Alired McCoy'un kitabının yayımı Amerikan Hükümeti tarafından son derece olumsuz ve mevsimsiz karşılanmıştır. Çünkü Nixon yönetimi, Birieşik Amerika'ya giren uyuşturucu maddelerin "o 80'inin, Marsilya lâboratuarları aracılığı ile, Yakın Doğu'dan ve özellikle Türkiye'den gelmekte olduğu görüş ve inancını yaymak için özel bir itina göstermişti. Bu resmi göriişe göre ise, afyon kökenli uyuşturucu maddelerin Amerikan pazarlarmda iyice seyrekleşmesi gerekirdi: değil mi ki, Birieşik Amerika Hükümeti 35 milyon dolar ve uzun zamandan beri süregelen pclitik baskılar karşıhğmda Türkiye'yi afyon ekiminl yasaklamaya teorik olarak ikna etmişti. Oysa kazın ayafı hiç de öyle değildi! Öte yandan, «New York Times» gazetesinin ifşa ettiği bir gizli raporda, Amerikan narkotik bürosu, «Altın üçgen» menşeli uyuşturucu maddeleri şimdiye kadar yeterince önemsememiş olduğunu itiraf etmektedir. Ancak rapor, bu yanılgının sadece bir dalgmlık eseri mi oîduğunu, yoksa \Vashingfon ile Laos ve Tayland hükümetleri arasındaki politik ilişkilere mi dayandığını açıklamamaktadır... LE MONDE Mehmet BARLAS PAZARLAMA ELEMANLARI ARIYOR Gerekli şartlar : 1. İş idaresinde lisans derecesine sahip olmak. 2. Askerlik hizmeti yapmış olmak. 3. Bir satış organizasyonunda bir senesi idareci veya uzman olarak asgari iki sene çalışmış olmak. 4. Seyahate engel bir haii olmamak. 5. Sağlıklı bir bünyeye sahip olmak. 6. İngilizceyi iyi bilmek. Tercih sebepleri : 1. Daha önce gıda veya meşrubat sanayiinde çalışmış olmak. 2. Türkiye pazarını tanımak ve özelliklerini bilmek. MUracaatların, yazılı olarak resimü biyografileriyle birlikte Emirler Sokak 3/1 Kat 2, Sirkeci İstanbul acîresine yapılması rica olunur. (llâncılık: 8766) 603.S SAVAŞ ALEYHTARI VE POLİS Cumhuriyetçi Parti Kurultayınm Başkan Ni:<on'u tekrar aday seçme?i. Kurultay binası dışında toplanan binlerce savaş aleyhtarı gencin şiddetli protestolarına yol açmış ve polisle genç ler arasında çatışmalar olmuştur. Gösterilere ünlü yüdız Jane Fonda da katılmıştır. Miami polis yetkilileri, protestoculardan bir kısmınm tutuklandığım açıklamışlardır. Yukarıda, protestocu genç bir kız, İki pclis tarafınri'an götürülürken görülüyor. Zehıriı arılar ABD'ye doğru yol alıyor Brezilya'dan yola çıkan öldürücü arılarm 46 yılda ABD'ye varacağı bildiriliyor WASHİNGTON, (AP) Hay vanlar için olduğu kadar insanlar için de öldürücü olduk'arı bilinen milyonlarca bai arısının. yılda 200 millik bir hızla Amerika Birleşik Devletlerine doğru yol almakta oldukları açıklamııış. arıların Brezilya'dan hareket ettikleri bildirilmiştir. Amer;kan Tarım Bakanhğı yetkilileri l;u zehirli bal arılarının dört ile aitı yıl içinde Amerika'ya ulaşacağım, bu önlenemediği taküırde Amerika'nın ciddî bir tehlike ile karşılaşacağım söylemişlerdir. Tarım Bakanhğı yetkilileıine göre, Brezilya asıllı bal arılavır.ın en büyük özîllikleri salOır?anlıklarıdır. Bunlar insan veyi hayvan her canlıya saldırmakta ve sokuncaya kadar da can:jyı kovalamaktadırlar. Brezilya'da her yıl bir çok hayvanm ve bazı insanların, a n sokmasından öldükleri ise biiinmektedir. Tarım Bakanhğı tarafından hazırlanan bir raporca, Kuzey Amerikadaki arıların Avrupa asıl lı olduklan belirtilmekte, Brezilj'a cinsi arıların daha küçük olmalarına rağmen, daha çabuk öfkeye kapıldıklan ve daha çok bal yaptıklan hatırlatılmaktadır. Brezilya asıllı bu arılar kendi hemcinslerine de, rastltdıkları zaman, saldırmakta ve bunları öldürmektedirler. Tarım Bakanhğı raporu, şımdiden gerekli tedbirler almmadığı takdirde iş işten geçeceğini ve dört ile altı yıl sonra, Brezilya anlan Amerika'nın kapılanna da yandığı zaman hiç bir şey yapılamıyacağmı bildirmektedir. Yeni Ajans: Z478/6O31
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog