Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

f Gl D E Gİ D E FİKRET OT Y A M'ın 11 ciltlik gezi notları ve röportajlanm kitapçılardan ve GeD ı (Genel Dağıtım) Nuruosmaniye Caddesi Cağaloğlu tstanbul adresinden temin edebilirsniz. (Cumhuriyet: 6040) AQ vıl eavı 170RA ^y,yilSayi. 1/^Da umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADI Telgraf ve Telefoniar: mektup sdresi: 22 4 2 9 0 Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusıv îstanbui No 246 22 42 9 6 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 < Yavrunuıun Evde Okul Ödevi Yaparken v» Bütun Öğrenım Hayıtında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKLh ANSİKLOPEDİSİ'dir. Cilt Halinde Çıkmıştır. ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satıhr. "ootan Satış Yerlerı Islanbjl da 3eb a' de OC»K KITAP DAĞITIM ŞTI ve BATEŞ nn A n ı ı « t n « P l i m a r t P Ç İ i^l"^ O Myu&lUÖ VsUllldne&l 1 3 / Yayımlayan GUVEN BASIM ve YAY1NEVI Isîsnbul ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE 466 ECZANE İLE İLÂÇ DEPOSU KONTROL EDILDİ SavcılıE Ankara'da fstanbul'da 17, 3 eczacı için llâç firmalarının ısrarlarına rağmen bazı eczaneler ellerindeki ilâçları değiştirmiyorlar ZAFER IİAFIASI BUGİ'N BASLIYOR A.\K*RA Tuık Orduiannın Ataturk'un Baskomutanlığında 2b Ağustos 1922'de duşmana karsı gınştığj Buyuk Taarruzun 50. yıldonümü dolayısıy le «Zafer Haftası», bugun başlamaktadır. Hafta, 1 Eylul'e kadar surecektır. Afyon'da bugün yapılacak torenlere Cumhurbaşkanı Sunay, Başbakan Melen, Genelkurmay Baskan Vekılı ve Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Gürler, Bakanlar ve Komutanlar da katılacaktır. 30 Ağustos kutlama prograraınm genel bır provası 28 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. bu genel prova halka açık olacaktır. (Devanu Sa. 7, Sü. 4 de) «illiam Rogeıs Rogers açıkladi: Yunanıstan'dakı rejım, yardım konusunu etkılemeyecek soruşturma yapıyor 20 eczacı için soruşturma açıldı ANKARA, (Cmnhuriyet Bürosu) Yeni ilâç karanıamesinin yüTürlüğe gırmesinden bu yana 1) Sağlık Mudürlükleri tarafından ençok ilâç tuketılen üç büyük ılımız Ankara, İstanbul ve Izmır'de 466 eczane ve ilâç deposu kontrol edılmış, bunlardan 20 'sı hakkında kararnameye uymadıklan için savcüıklarca soruşturma açılmıştır. Öte yandan, pek çok eczane ve ecza deposu sanıbinm, ılaç fırmalarının ısrarlarına rağmen ellenndekı eskı fıyatlarla satılan ilâçları fırmalara vermeüıkleri, eski fryatlarla satısa devam ettikleri öğrenılmiştır. Yetkılı fcaynaklardan aldığığımız bılgılere gore, Ankara'da yeni llâç kararnamesinın ç:kjşından bu yana, ıl sınırları ıçın deki 277 eczane ve llâç deposun dan 120'sine Sağlık MUdurlugü ekipleri tarafından anı baskınlar yapılmıştır. Bu baskınlar sırasında 3 eczanemn yeni kararnameje aykırı Uâç satışı yap tıklan kesırüikle tespıt edılmiş ve bunların sahiplen savcılıf^ verilmıştır. tki eczane sahıbı hakkında açılan soruşturma ıse devam etmektedır. Baskınlardan bır kısmı vatandaşların ıhbarlan Uzenne yapılmıştır Ankara'da bu şekılde yapılmış M ıhbar olduğu, ılgılılerin bunların uzerinde durdukları oğrenıl mıştır. ABD, Yunanistana yardıma devam edecek Darıca'ya gelen Kıbrıs şilebinde tayfalar olay çıkardı ATLANTA GEORGIA Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı William Rogers, Yunanistan'da ne çeşıt hükümet bulunursa bulunsun, Amerika'nm Yunanıstan'a yardıma devam edeceğini soylemiştir. • Amerikan Elen Eğitiın Derneğı>nin 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla verilen yemekte konuşan Rogers. çeşitli dış meselelere değinmiş, bu arada Yunanıstan ile ilgili olarak şoyle demışür: «Her ne kadar Amerfkalılar halkların maddî ve manevl ideallerinin gerçekleştirilmesinde de. mokratik sistemi en iyi sistem olarak görüyorlarsa da, Amerika'nm başkalanna herhangi bir hükümet şeklini zorla kabul ettirmeye hakkı yoktur. Diğer ülkeıe rin nasıl hükümetlerle idare edi , leceğini o ülkelerin halkı bilir. Sovyetlerin Akdeniz'dekl askerl ve siyasî faaliyetlerinin çok art tığı bu zamanda, Yunanistan'm NATO'nun güney kanadının savunulmasındaki rolü ayrı bir önem taşımaktadır.» Rogers Evlül avı basından itibaren Amerikan fılosuna mensup altı muhribin Yunanıstan'da bağ . lantı lımanma sahip olacağmı ve Amerikalı denizcılerin ailelerinden ' 770'inin Atina'da iskân edileceğini açıklamış ve şöyle devam etmişth" .Amerikan donanmasının Yunanistan'da bağlantı limanına sahıp olması, hem Amerîka hem Yunanistan hem de NATO'nun çıkarınadır. Amerika, Yunanistan'a vardun etmeye devam edecektır. Çünkü bu yardımm hem Amerika. hem Yunanistan hem de NA« TOnun çıkarlanna uygun oldu« ğuna inanmaktadır • (a.a.) Ankara'da durum 0 Sabah , Hısal Kurtuluş sa\a$ımız [surup gidijordu. Bir >andan düsmanlarla ış niıligi halindeki padişahcı güclerin kışkırttığı isjanları bahtır.ıkcn, bir jandan da üç \unaıı saldırısını arka arkaja piıskürtfti Turk orriusu, Gazi Mustafa Krmal Paşanın komutası altında, tanı elli jıl önce bugun, alaca sabab karaniığında, Yuııan ordusunu mah\etmek azmijle taarruza Kalkmıştı. CumNırıjetın Reııç kuyaklan iiı br'lemrlidırler. Bu, öyle kla«ik sa\aş taarruzlarından biri dcğüdi. Başarı kazanamazsak bir (!aha sefrre daha iyi hazırlanınz! tüyemezdik. Bu, bir ölüm kalım taarruzu>du. Va düşmanı fcge Crizipe dökecek, ya da emper^ t d~\!etlerin sömuru bo\un<" :'ı a'tına rirecek, uzun yıllar. bîl'ii de çok uzun yıllar ınim iiıît inl?vecektik. î Ağustos sabahı baslavan «c dRıt ifiin içinde amacına ulaşan bü} K taarruzu bu açıdan değerlen dird'.;'mizcle ola>ın önemi daha bc'.i in, daba çöz kamaştırıcı bir nit?':k kazanmakladır. Bu iki orduııun değil, Türk orriusuııun ve onun variığı ile bütünleşen Turk ulusunun bütün bir (Cihanı husumel) e karşı açiığı bir kurtulus taarruzujdu. Ya hep >a hiç demiş, neyımiz •»ar, neyimiz joksa ortaya «oymuFtuk. '683 Vijana yenilçİMnden beri gerileye gerileye nereye cekilmistik? Artık Avustur\a ve Macaristan o\alannda, Balkan da^larında değil, Anayurdumuzun bağnnda, canımızj dişimize takmış. özvarkğimızı kurtarma ga>re'.i içinde dö\ıışuyorduk Bir *enilci, hattâ bir başarısızlık oer şeiin sonıı, tum umutlarımınn )ikıhşı demek ulacaktı. Bunu düşundüğümüz zanıan taarruz kararınm azametı karsısında busün bile tüjlerimizin diken diken urperdiğini du\mamak elimirden çelir mi? O karann sorumunu »Tikleııcbilmek için ne büyük, ne sar«;ılmaz bır irade çücü çerektiginı kolay kolay hafsala alır mı? \ma uiusuna \e onun ayrılmaz bir varlığı olan Türk ordusuı.a gmenen Atatürk. kendi verUiii binük karann bütün sorumunu da duraksamasız seve se\e >ükleııdi. En in.ce a.vrıntılarına dfk uzun uzun hazırlanan (aarruz pianını 26 Ağustos sabahı gnn .şırken uygulanıa>a koydu. O sabah Anadolu'nun dış dunya ile her türln ilişkileri kesilmişti. Istanbul'daki tsşal kuv*etleri, yabancı merkezlerdeki devlet ilgilileri savaş cephesinde neler olup bittiğinden habersizdiler. Yunan kaynaklanndan verilen bilpler olayı azımsıvor, önemsemeye değmez gibi göstermeye çalışıyortardı. Bir iki gün içinde durumu gizlemek olanağı kalmayınca da taarruzumuzun basansızlığa mahkum olduğu yargısını ortalığa yaymaya başladılar. Bizim uruşukluğnmuza inannıış bir takıra gafiUer, Türkün ezilmesindı^ çtkarı olan yerli yabancı iş çevreleri bu palavraJara inanı>or, ellerini uğuşturarak düşler kuruyorlardı. Oysa, beri yanda, esır yasamaktansa olürnü yeğ tutan bir ulus, yurt topraklarını yabancı çizmeler altında çiğnenmekten kurtarmak, gelecek kuşaklara 6zgür ve bağımsız bir yurt bırakmak azmi içinde dö\üşüyor, IPmiz kamnı cömertçe feda edi>orda. ^ THY Genel Müdürü göıevinden aynlıyor Turk Ha\a Yolları Genel Müdüru Tümgeneral Ihsan Goksaran. bır haftaya kadar tekrar Turk Hava Kuvvetlerine donmektedır. Ordudan ızınlı olarak THY'ye atandığı bıhnen Tum. general Goksaran. gorevınden ayrılısı dola>ısıyla çalışma arkadaşlarına dun gece Emiraanda bır veda yemeğı vermiştır. Goksaran'ın yerine kimin ata» nacağı resmen açıklanmamışsa da, Turk Hava Kuvvetlerinden Kor general Remzi Yelman'ın adı uzerinde durulduğu oşrenılmıstır Ha\a Kuvvetleri Planldma \e Koordınasyon Daıresı Ba^kanlığına, ya da NATO'da bır gor'vle Napolı'ye atanması bek lenen Goksaran'dan bosalan Turk Hava Yolları Genel Mudurluğune. THY e'ki eenel ıracîurlerı Nurettın ErkovaTİı Asa sı Sen ve Devlet Demır\olları Genel Muduru Ahmet S a r o ' i getırllmesı de muhtemel gorulmektedır Tespıt ettığimıze gbre, Sağlık Mudürluklen gorevlileri, kontrol etmek ıstedıklerı eczane ve ecza depolanna Dir vatanda* gıbı gırmekte ve aıdıkian ılâçların fıyatlannı, ellerlndekl üstelerle kıyaslayarak kararnameye uyulup uyulmadığını kontrol etmektedırler Kararnameye uynıavan eczacılar, bu şekılde tes pıt edılmekte ve durum derhal savcılıga bıldınlmektedır. Baskınlar nasıl yapıbyor? İstanbul'da soruşturma var Yetkılılerden aldığımız bilgılere gore, halen îstanbul'da, yeni kararnameje uymadlkları ıçın 17 eczane ve ecza deposu sahıbı hakkında Savcılıkça so ıDevamı Sa. I, Su 1 de Darıca lımanından çımento yüklerken, gemicilerının fazla mesaı yüzunden kaptanla tartıçtıkları Kıbrıs bandıralı ^George Tsounıs> şılebı... Yunanlı kaptan, dün Türk Polisine teşekküı etmış. «Eğer Polis, anında müdahalede bulunmamiş ol saydı, gozu donrauş isyancılar. gemiyi havaya uçurabılırlerdı» demıştır. Şılep. yukunü şımdi guvenlık tedbırleri altında almaktadır. Olay çıkaran 12 tayfa, gece şehrımıze getırılerek bır otele yerleştırilmı^tır. (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇtOĞLU) • FAZLA MESAILERl VTRILMEDIĞÎ IÇİX İSI BIRAKAN 12 TAYFA BUGUN MANILA1YA GONDERILIYOR Çımento yuklemek üzere İzmit'm Danca limanına gelen Kıbns bayrakh «George Tsounıs» şılebının \abancı u\ruklu 12 tayfası, kaptanla anlaşmazlığa düserek gemıde olav çıkartmışlardır Sozle^me geıeğınce, fazla çalıştıkları saatlerın ucretlennın \erılmedığinı ilerı suren Sudan lı tavfa Tayyıt Hasan Mahcup, kendısinı goreve çağıran II. Kap tan Spalierıs lonrıs'e karsı gelerek tartısmıs, bu arada 3. Ça'k çıyı da tartaklamıştır. Sudanh gemıcıvi, dığer 11 Fıhpınh gemıcı de destekleverek, rnesaı uc retlennın verılmedığinı. bu nedenle çahsmak ıstemeo*ıklerını bıldırmıslerdır. Bunun uzenne II. Kaptan, Darıca Bucak Mudurluğu aracılığıyla Gebze Kay makamhğından yardım isteyerek, •ısyancı gemicıler»in gemıyı terketmesını, bu sartlar altında 1 ışlerın vurume>eceği gıbı, sef» re de çıkmasınln «hayırlı» olmayacaeını behrtmıstır İSTAKBULLV BİR ERMENİ, ROMA'DA 15 MtLYOMUK SAFEROİME YAKALA1SDI ROMA Roma yakınlarındakı bır apartmana baskm yapan Italyan poüsı, biri Istanbullu iki kış.yı. 7 kılo saf eroınle bulıkte ele geçırmıştır. Polıs yetkılllcri 53 vasındakı Agop Kahram ile Romalı Maııa Fıore'nm bırlıkte oturduklan evde bulunan saf eroınm değerinın 15 ınıl>on TL. olduğunu bıldirmısur Roma polısı, tutuklanan Istanbullu Agop Kahram ile Romalı Marıa Fıore'nın aylaıdır ızlenmekte olduğunu ve kadınm. uzun suredır Orta Doğu'dan gclen bazı kımseleri evınde atırladığının anlaşıldığını da açı'clamıştu (APl Birbirine giren 75 taşıt yandı HOLLANDA'DA SİS YÜZUNDEN MEYDANA GELEN ZÎNCtRLEME KAZADA 16 KİŞİ OLDÜ. 40 KİŞİ DE AĞIR Y A R A L A N D I BREDA (Hollanda) Guney Hollanda'nın Breda kentı yakınlannda. îılkeyı Belçıka'ya bağlavan önemlı karayon trafığı bulunan yol iizennde dün sabab bastıran anı sıs yuzünden meydana gelen zırcırleme kazalaı »o nunda 16 kısı olmus 40 kışı d" ?ğır yaralanmıstır Kollanda'da bugune dek goru len en korkunç zırcırleme trafık kaztsından onee. saat U suların6 da, yoğun bır sıs Bıeda ve çevre sınde goz gozu gormez bır durum yaratmıştır. Gdrgü tanıklarından birinin ifadesine gore, bu saatlerde, bır kamyon, benzin yük lü bir tankere çarpraış ve çarpışmanın şıddeti ile alev alan tanker ınfîlâk etmiştir. Her ıkı taşıtın da alev alev yanan parçalan, patlamanın etkısiyle çov reye yayılarak yoldan ıkı yonlü geçmekte olan 60 kadar otoraobılle 5 tankenn ve 10 kadar da rerek alev almalarına yol açmış , lır | Tasıtlann bırbırıne bındinşlerı o kadar sıddetlı olmuştur kı, 2 taşıt arasına sıkışan bır Volkswagen otomobılden sadece 40 sant'metre boyunda bır maden yığını kalmıştır. Büyük bov bır kamyonun altında kalan bır Cıtroen içinde ise. tüm komüılesmıs iki ceset bulunmuştur. Alevlerin herşeyle birlikte kim lık belgelerini de ortadan kaldır . ması. kaza kurbanlarımn kımliklerinin anlaşılmasını giıçleştirmiştır | Olay yerınde görev yapan 1 5 vınçli karnyon, kazaya uğrayan tasıtları kaldırarak oldukları gıbı Breda'ya getırmış ve burada görevli ekıpler, kaynak makmaları ile madenî bölümleri keserek arabalarda sıkısıp kalan yaralı ve cesetleri cıkarmıştır. >uk kHn.jon.ini'T bııbıi'i oı j BAYKURT VE 30 ARKADAŞININ 20 YILA KADAR HAPSİİSTENDÎ ANKARA Sıkıydnetim 2 Numaralı Mahkemesmde devam eden TÖS davasında, esas hakkındaki mutalâasının son bolümunu okuyan Askeri Sşvcı Hâkım Yüzbaşı Baki Tuğ, Fakır Baykurt ile otuz arkadaşı hakkında yirmişer yıla kadar hapıs talebınde bulunmuştur. Ayrıca, 104 sanık hakkında 16'şar yıla kadar hapis cezası ısteyen askeri savcı, dokuz sanık için de haklarındaki delıllerin takdırı mahkemeye ait olmsSc uzere beş yıldan 16 yıla kadar hapıs talebınde bulunmuş, beş sanığın delil yetersizliğinden, bir sanığın da suçsuzluktan beraatini ıstemıştır. (Deiamı Sa. 7, Siı. 4 de) Kömürleşen cesetler ALMANYA, 50 BİN KAÇAK İŞÇİMİZE ÇALIŞMA Zafere Giden Yol SABAHATTIN SELEK izm Eyüp Meydanı, 40 tür yemiş ve meyva ikram edilerek açıldı Yeniden onarılan Eyüp Meydanı, dün torenle hizmete açılmıştır. Belediye Başkanı Dr. Atabey, yaptığı konusmada, 'Eyüp Sultan, Istanbulumuzun kutsal bır yeri; Islâm atmosferi özelhk lerinı yansıtan tarihsel ve turistık bır parçamızdır» demışür. Atabey. Eytıp Eminönü yolunun en kısa zamanda açılacağım. Evüp'ün su, kanal ve yol probleminin çözümleneceğinı, gelecek yıl asfaltlanmamış yer kalmıvaeağını belirtmıstir. Daha sonra hazırlanan sofrada 40 tür yernış ve meyva ikram edilmış, tarihî Eyup kaymağı> davetlılere tattırılmıştır. Bu arada, tarihî kıyafetli şerbetçıler, <=erbet dagıtmıs, Mehter Takımı \c Sehir Bandosu, marşlar çalmıştır. Durum, Sıkıyonetım Komutanlığma da bıldirılmiş, olay yerıne guvenlık kuvvetleri sevkedılmış20 Ağustos'tan sonra tır Ilgılılerin dısardan yaptıkları anons uzenne once şılebı turist olarak terketmek istemeyen gemicıleı Almanya'ya çalışmaya bır sure sonra karaya çıkmislardtr. Daha sonra 12 eemıcı giden işçilere ise kara yoluyla l=tanbul'a eetırılağır cezalar var mıstır Tayfalar. fazla çalışmalarınırı İZMIK, (Cumnurı\etfcge1 ü karsılığının, gemı sahıbıyle yap 5 tıklan 5ozlesme\e rağmen verosu) İş ve lşçı Bulma Kurılmek ıstenmedığını one surerumu Genel Mudüru Ismaıl rek kaptanı suçlarmslardır. Kan Hakkı Avdmoğlu, Alınanya'da tan ı=e bır «komplo» karsısınturist pasaportuyJa «kaçak olada olduğunu sovlemı^tır. rak» çahşan 4 Ü bın Turk'ün O5 Alman tıükumetıvle vapılan anGeminın Istanbul'daki acenlaşmayla 1972 Kasım sonuna tasının, Filipınlerin başkenti Makadar normal ışçı duzeyıne genıla'da bulunan geminın Yunantınleceğinı açıklamıştır lı sahibiyle yaptığı haberleşme so nunda tayfalann bugun Manıla'Aydınoğlu, dun Izmır de düja donmesı kararlaştırılmıştır. zenledığı basın toplantısmda Batı Almanya'da tunst pasapoı tuyla çalışan ısçılenmızm dunımlarını eleştırmış varılan anOLAYLARIN laşmayı şöyle ozetlemıştır: ARDINDAKİ (Devamı Sa. 7, Su. 7 de) • VERİYOR Sıkıyönetime bildiriliyor Büyük laarruzda Dünya Basinı OMER SAMI COŞAR Dev Davasmdaki tutuklu Sdyısı 78'den 53'edüştü Fıkır Kulupierı Federa»\onu ve Dev Genç orgutunun I^tan. bul'da duzenlemıs oldukları îdecloıık eylemlere katılmak. bıldırıler yayımlnarak T C Kanununun 141 maddesını ıhlâl etmekten sanık 127 kisının İstanbul Sıkıjonetım Komutanlığı 2 Numarah Mahkemesındekl dunku durusmalarmda. 10 sanık da(Devamı Sa 7. Sü 4 del Savaş Alanmdan Anılar HIKMET ÇETINKAYA 5. SAYFAMIZDA ALMAN İŞVERENLERİ, İŞÇILERIMİZE «2. SİGORTA SİSTEMİ»Nİ AÇIKLAMIYOR KOLN Almanya'da çahsan Türk ışçılerı, mevzuatı bilirıpmeleri yuzünden buytik para kayıplarına uğramaktadırlar. «Uçuncü Servet Bırıktırme Kanunu» dıye adlandınlan yeni lnr Kanun, Almanya'da çalışan verlı (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) 6ERÇEK Münih 72 vat olacaktır» demistir. Son gelısmeler sayesınde yer yovarlafı büyük bır stad nıtelıSıne kavusmustur Bo stadın tnbünlerinde oturan milvonlarca ınsan. televızyon ekranında (llımpıyatlan seyredecektir Onümüzdekı EÜnlerde Münih'e donük bir dünvada vaşayacağiz. Çesitli devlet, siyaset ve işadam lan bo ilginin ıcmde verlerini almaktadırlar Olımpivatlar val nız sportif yönövle deSerlendirilecek bir olav degildir IVIünih'in Dolitik oldugu kadar İn rıstık yanı da aŞ:r basmabta. dır. ia«4 Tokyo Olmpıvallarında 2 milvon. l'«i« «eksıko Olimoivatlannda I,» milvon bilet satılmıstı Mönıh'tp hu rakam simdiden 3 mılvona ulasmıstır. Bn satıslann 900 biı'.ı vabancılaradır Münih 10 Ekim'e kadar 2 mjlvon zivaretct beklemektedir. Henrv Ford Jl, otelinde verini ayirtmıstır. Nixon Amerikalı sampfvonlan telefonla kot. lamak için hazırdır. Olimpivat *•• (Devamı Sa. 1 Sii i de) B ugün 18 yasındaki Alman atleti Günter Zahn, 80 bin kisinin gözleri önfinde Olim piyat tnesalesini yakacak ve 30'nci Olimpiyat Oynnları açılacak. 1972 Olimpiyatının öncekilerden daha farklı bir nitelığı var. Hiç bir Olimpivat. Miinib kadar Dfinya Olimpiyatı olamadı. Çünkü teknoloji ilerle. dikçe. insan, nzakian vakın etmek yetkinliğine ulastı. Bir Alman uzman bn gerçegi belirtmek için «Teknik sçıdan, Miinih birinci modern Olimpi NADİR NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog