Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1972 Münih Olimpiyadına 1 güıf Rodezya kafilesini misafir ediyor MÜNtH Bavyera Basbakanı Alfonı Goppel, dfin bir >çıklama yaparak, Rodezya kafilesinin oyunlar sona erince. ye kadar Alman Hükümetinia konuğu olacsklanm bildirmi»tir. Bu açıklama yapılmadan. önce, Olirapiyat Köyünden kibar bir şekilde kovulan Rodezyalılann kafile başkanı Ossie Plas kett, durumlanm yorumlamık tan kaçınmış, «Herhalde Alrrvan Hükümeti bizl oyunlar sı^resince bir misafir gibi ağırlar. Çün kü buraya kadar gelip de oyunlari görmeden gitmek gerçekten çok kötü bir sey olur» demişti. Rodezya Olimpiyat KomltMİ Başkanı Grant Stuart da oyunlar süresince «Özel dâvetli» islemi görmelerl gerektiğini söylemiş, bütün sporculann basın mensuplanyla görüşmelerini yasaklamış ve sadece telefonda cevaplar verebileceklerini bildirmişti. Onlar idman.5 biz alış yeriş yaptık \ , , * • *. '.. . . . RmTAŞOL MOnflıtaa bildlrlyor Olimpiyatlann baslamasına çok az zaman kaldı. 110 ülkenin bayrağı dalgalanıyor Olimpiyıt Köyünde. Sporculann sayısı ise 7500'ü buluyor. 46 sporcumuz ile 43 idarecimiz bu hengâme içincfe eridiler, kayboldularâdeta.. ŞÖyle bir bakıyorum da çevreme, tüm yabancı sporcular hârıl harıl çalışıyorlar, rekor kırrnak için, rakiplerini ezmek ve bir Olimpiyat madalyası alasilmek için pistierden, havuzlardan veya salonlardan çıkmazken. bizimkiler, mutemedi bir köşeye sıkıştınp avanslanr.i abr almaz dükkânlann yolunu tuttular. Alış veriş derken yorgun argın Olimpiyat Köyüne döndüler Amerika Münih için 150 mılyon lıra harcadı MÜNtH Amerikan kafilesinin Olimpiyatlara hazırlanabilmesi için yaklaşık olarak 150 milyon liralık bir harcama yapmak gerekmı»tir. Amerikalüann Olimpiyatlarda en iddialı olduklan spor dalları ise atletizm ve yüzmedir. Ancak Amerikalılar bu' dallarda bekledikleri kadar madalya kazanamazlarsa, bunu diğer dallardan toplayacaklan ma dalyalarla telâfi etmeğe çalışacaklardır. Tümkan 1000 metrede Türkiye rekoru kırdı MÜNİH Olimpîyatlar öncesinde düzenlenen atletizm yarlşmalannm ikinci gününde, Atletizm Millî Takımımızın değerli elemanı Mehmet Tümkan, 1000 metrede yeni bir Türkiye rekoru kımufUr. Avusturyalı' Graham Rutman'm 2.20.7 ile birinci olduğu yarışda Mehmet Tnmkan, Türkiye rekorunu 2.23.4 ile k'ırarken beşinci olmuştur. Tümkan ile birinci gelen Avusturyalı arasında 3 metre mesafe vardı. Rakipleri Amerikalı sporculan iddialı olduklan dallarda tehdit eden sporcular, atletinnde Afrikalüar, yüzmede ise Alman. Avustralyalı, tsveçli ve Japon sporculardır. Geçit provası yaptık Arkasından da tören geçişi için prova yapınca, iyice yoruldu bizim sporculanmız... tste biz buyuz ve bizlm de Olimpiyat hazırhğımız böyIe.. Amerika'nm kozlan Amerikanm atletizmdeki büyük kozlan şunlardır: 4M metre: Wayne Collett, John Smith ve Vince Matthews. Sınk: Bob Seagren. l l t engelli: Rod Mübnın. 400 engelli: Ralph Mann ve geleneksel iki Amerikan bavrak takmıı. Öte yandan 100 metrede Amerikalı iki sprinteHen birinin Eddie Hart ve R*y Robinson altın madalyayı alması en kuvvetli thtimallerden biridir. Aynı şey 200 metrede Chuck Smith ve Larry Black'ten beklenmektedir. 800 metrenin en kuvvetli şampiyon âdaylanndan biri Dave Wottle. 1500 metrenmki ise ünlü Jim Ryun'dur. en Yeni Başkanın amatörlük anlayışı yumuşak MÜNtH Uluslararası Olimpiyat Komltesinin yenl Bafkanı trlandalı Lord Klllanin ilk belirtilere göre Olimpiyat hareketine yeni bir ruh a . sılamağa çalışacaktır. Başkan olduktan sonra İlk defa gazetecilerle konuşan Kil. lanin, Olimplyatlarda profetyonelliğe asla taraftar olmadığını, ancak amatörlük ilkesintn de katı bir taraftan sayılamıyacağını açıklamış ve söyle «öy. lemiştir: €Yirmind yüzyılın »on dev. resine girmek Ü2ereyİ8 Değişen şartlara ayak nydHırmak zorundayız». Elçimiz parti veriyor Bonn Büyükelçimiz Halefoğlu bu akşam Münih Başkonsolosluğumuzdaki misafir kabul salonunda bir kokteyl parti verecek. Biraz zamansız gibi geldi bizim sporcu ve idarecilere bu kokteyl ama, ne yapsınlar.. Halterci Sııvar sakntlandı MÜNİH Kilosunda Balkan ve Akdeniz Şanıpiyonu olan Hal ter Millî Takımımız elemanlanndan Salih Suvar, dün yaptığı ça lışma sırasında, sakatlanmıştır. Doktorlar, Suvar'ın belindeki lifin koptuğunu bildirmişlerdir. Suvar'ın, oyunlara bir gün kala sakatlanması, kafilemiz arasında büyük üzüntü yaratmıştır. llgililer. genç haltercinin bu şe kiHe Olimpiyatlara katılması. nın imkânsız olduğvmu belirtmışlardır. Güreşte kuralar bugün çekiliyor Serbest güreşte kur'alar bu sabah çekilecektir. Güreş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan, «Kur'aları heyecanla bekllyoruz. Güreşte kur'a nın önemi çok büyüktür. Kur'alarda şansımız iyi giderse iyi sonuçlar alabiliriz. Eğer ilk turlarda kuvvetli rakiplere düşersek Münih' ten madalya alamadan dönerlz» demiştir. Antrenör Muharrem Atik ise çalışmaların gizli yapılmasmı tekrar Federasyona bildirmiş, Uskan da ügililere isteklerini bildirerek, idman salonuna hiç bir yabancının girmemesini temin etmelerini istemiştir. Ancak ilgililer, yapılan çalışmalan gizli tutmamız mümkün degil. Üstelik gizli tutulacak bir şeyiniz ö*e olmamalı diyerek, isteklerimizi tebestümle karsılamışlardır. Yüzmede ümitleıi Yüzmede ise' Amerikanın en büyük ümidi yine Mark Spitz'dir. Mark Şpitz'den bu Olimpiyatlarda 7 altın madalya birden beklenmekîedir. Mark Spitz'in Olimpiyatlarda yüzeceği dallar snn lardır: 100 ve 200 m. «er. best, 100 ve 200 m. kelebek ve 3 defa bavrak yanşı. ZATOPEK VE CESLAVSKA MÜNİH'TE.. MÜNİH Çekoslovakya'mn 1952 Olimpiyatlannda üç altın madalya alan ve «Çek Lokomo tifi» diye ün kazanan koşueusu Emil Zatopek ile 1968 Olimpiyatlannın «Altın kızı» jimnastikçi bayan Vera Ceslavska, dün Münih'e gelmişlerdir. İki şampiyon. Münih Oyunlarını. Olimpiyat Organizatör Komitesi konuğu olarak izleyeceklerdir. Zatopek, Çekoslovakya'daki siyasî alanda başına gelen olay lardan söz açılmamaslnı isteyerek bu konudaki soruları cevapsız bırakmış, sadece. Bu dâ vetten şeref duydum. Unutulmadığım için bahtjyanm» demiştir. 1O.O METRE.DE HEDEF: 9,7 SANIYt Olimpiyat öncesinde müthiş bir form gösteren ve çarşamba gecesi yapılan atletizm yarışmalarında, 200 metreyi 20.2 saniyede koşarak serisinde birinci olan • Uçan Rus» Valeri Borzov, Münih'te "hem 100 ve hem de 200 metrelerde büyük iddia sahibidir. Bu iki sürat koşusunda Amerikalılann yıllar boyu süregelen hâkimiyetine son verebilecek çap * • , ' * . ' • • • • • • " . • . * . ••"• RUSLAR SEKİZ BRANŞTA İDDİALI MÜNİH 400'ü aşkın sporcu ile gelen Sovyeüer Birliği, 8 branşta iddialıdır.' Dün bir basm toplantısı yapan Sovyet Olimpiyat Kafilesi Başkanı Anatolli Kalesov, en fazla iddialı oldukları branşlan şöyle belirtmif tir: Halter, gülle, eskrim, atıcılık, atletizm, voleybol, basketbol, kü rek.. ta bir atlef kabul edüen Borzov, 1971 Helsinki Avrupa Atletizm Şampiyonasında 100 ve 200 metrede iki alün madalya birden kazanmıştrr. • '~r ; '. $orzov,iirlşan giîeünün en mü kemmel bir şekilde ortaya konduğu 100 metrede, en büyük gayesinin 9.7 sahiyelik bir derece yapabilmek oîduğunu belirtiyor. Fotoğrafta, çarşamba gecesi ya pılan yarışmalardan bir an görülüyor. 435 kişi ile katıhyorlar Amerikalüar Münih Oyun larına, şimdiye kadar Olimpiyatlara göndermiş oldukl a n en kalabalık kafile ile katümaktadırlar. AmeriValılarrn bu konudaki en büyük arzulan ise, 1968 Meksika Olimpiyatlannda almış olduklan Olimpiyat şampiyonluğunu bu yü da kimseye kaptırmamaktır Amerikan Olimpiyat kafilesi 435 kişidir. Boks'ta biz ve f avoriler ARİF DOĞRU (49 küo): KEMAL SONUNUR (51 kilo): 8 kere milli olan Kemal Sonunur da 21 yaşındarfır. 2 defa Türkiye şampiyonu ve 1 defa da Dünya Ordulararası şaTnpiybnu olmuştur. • ' . î Jcsse Owens geldi Berlin'de yapılan 1936 Olimpiyatlannın altın adamı zenci atlet Jesse Owens, Olimpiyat Organızasyon Komitesinin konuğu olarak Münih'e gelmiştir. '*"' 21 yaşındadır. 9 kere milli olmuştur. 2 defa Balkan. 1 defa da Türkiye şampiyonu olan Doğru, Akdeniz Oyunlannda 3. olmuştur. 110 ekip geldi MEHMET KUMOVA (54 kilo) Boks kafilemizin en genç boksörüdür. 20 yaşında olan Kumova 6 kere milli olmuştur. 1 kere Balkan, 2 kere de Türkiye şampiyonu olan Mehmet Kumova, Akdeniz Oyunlannda da şampiyon olmuştur. . '. . . Münih'ten Notlar 1500 hostes görev başında Olimpiyat misafirlerini afırlamakla görevlendlrilen 1500 güzel hostesin 6000 aday arasından seçildiği ve Dünyanm 5 ülkesinden yüzlerce ülkeyi temsil ettiği öğTenilmiştir. Hosteslerin hepsi Almanca' nın dışında en az iki yabancı dil bilmektedir. Şu ana kadar Münih'e gelen sporcu sayısı 7500 ve katılan iilke sayısı da 110'u bulmuştur. Bu rakamın yann akşama kadar 130'a ulaşacağı bil dirilmiştir. ' öte yandan oyunlara katıîan en kalabalık ulke 500 ü aşkın sporcu ile B.Almanya ve Sovyetler Birligidir, Bu eklpleri 467 kisi ile Amerika ve Doğu Almarrja i2İemektedir. SEYFİ TATAR (57 kilo): " v En çok milli olan boksörümüzdür. 35 kez millî olan Seyfi Tatar 26 yaşındadır. Meksika Olirapiyatlarına da katılan Tatar, 2 kere Avrupa ikincisi, 4 kere Balkan ve Türkiye şampiyonu olmuştur. Akdeniz Oyunlarında kilosunun ikincisidir. ERASLAN DORUK (60 küo): 1 kere Balkan, 2 kere Türkiye birincisi, ve Akdeniz Oyunları ikincisi olan Doruk 23 yaşındadır ve 10 kez millî olmuştur. Madalyalara adlan yazılacak Olimpiyatlarda ilk kez derece alan sporculann adlanrun rrladalyaların üzerine kazalma sı kararlaştırılmıştır. HAKKI SÖZEN (67 kilo): ' 22 yaşındaki boksörümüz 14 kere milli formayı gi/miştir. Avrupa Gençler üçüncüsü, Balkan Oyunlan ikincisi olan Sözen, üç kez de Türkiye şampiyonu olmuştur. . • ,( . . . . ; . . . olan Kuran," 4 kere Tüfkiye şampiyonu olmuştur. AkdeniıOytralarmdaki derecesi 3.'lüktür. MÜNtH'TE RİNGLERİN EN KUVVETLİ ADAYLARI BOKS OTORİTELERİNCE TESBİT EDİLMİŞTİR. ALTIN. GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA ADAYLARI ŞUNLARDIR: 49 kilo: (A) Gedo (Macar), (G) Rozek (Polonya), (B) Mihail (Rumen) Carbonelli (Küba) 51 kilo: (A) Gruescu (Rumen), (G) Delgado (Meksika), (B) Rod. riguez (Venezuella), Blazynski (Polon.), Kemal Sonunur (Türk) 54 kilo: (A) Melnikow (Rus), (G) Doıvling (Irlanda), (B) Nideako (Japon), Badari (Macar), Mehmet Kumova (Türk) 57 kilo: (A) Tomczyk (Polonya), (G> Pometcu (Rumen), (B) Mc Carthy (Irlanda), Kim San Mo (K. Kore), Seyfi Tatar (Türk) «0 kilo: (A) Urban (Macar), (G) Szczepanski (Polonya). (B) Singleton (îngiliz), Chromow (Rus), Eraslan Doruk (Türk) 63,5 kilo: (A) Beyer (D. Almanya), (G) Buntoe (Tayland), (B) Palm (Isveç), Cutov (Rumen) 67 kilo: (A) Reguef tferos (Küba), (G) Meier (B. Almanya), (B) Wolke (D. Almanya), Kajdi (Macar) 71 kilo: (A) Tregubow (Rus), (G) Garbey (Küba), (B) Kottysch (B. Almanya), Njatchou (Kameruh) 75 kilo: (A) Juosawitschius (Rus), (G) Wittenburg (D. Almanya), (B) Virtanen (Fin), Otis (Amerika) 81 kilo: (A) Parlov .(Yugoslav), (G) Gortat (Polonya), (B) Thega (Kenya), Russell (Amerika). Ağır: (A) Bobich (Amerika), (G) Tschernyschew (Rus), (B) Hussing (B. Almanya). Stevenson (Küba) 107 madalya bekliyorlar Münih Olimpiyatlarına 22 dalda katılacak olan Amerikalı sporcular, bu müsabükalarda toplam olarak 107 madalya toplamayı ummaktadırlar. Amerikalı sporcular Meksika'da da bu kadar madalya kazanmıslardı. Amerikablann katümadıklan spor dalları ise çim hokeyi ve voleyboldür. BEŞİKTAŞ, GEGİÇ'E İZİN BEKLİYOR Beşiktaş Divan tcra Kurulu üyesi ve futbol takımı vöneticisi Iskender Yakak sezon oaşında kazanılan «Spor Yazarları KupaRundan sonra artık bütün kupalara adav olduklarınl söylemiş, «Sampiyonluğa ovııayacak öteki takımlar arasında bizim de bedefimiz avnı olarak tır. Sampivonlıık için oynamaz safe. sonra hiçbir şevi elde ede meviz» demistir. Fischer ve Spassky'nin 18. oyunu da bugüne ertelendi RETKJAVİK Fischer ile Spassky arasındaki Dünya Satranç Şampiyonluğunun dün ge ce yapılan 18. oyunu, bugüne ertelenmiştir. Oyun, beyaz taşlarla oynayan Fischer'in kralın piyonunu iki hane çıkarmasıyla başlamıştır. Spassky de buna, vezirin yanındaki filin piyonunu iki hane yürüterek karşıhk vermiştir. »Sicilya Savunması» adı verilen bu hareket, Spassky Fischer karşılaşmasında dört kez tekrarlanmıştır. NAZİF KURAN (75 kilo): 18 kere milli olmuştur. 26 yaşındadır. Dünya Ordular ikincisi Boksörlerimizin kuralan da çekiliyor MÜNtH 2». Münih Olimpiyatlarına katılan boksörlerimizin bu sabah tartılan yapılarak kuralan belli olacakfır. Evlenenler çoğaldı OUmpiyat heyecanıyla oeraber evlenenlerin de sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Belediye Evlendirme Memurluğu son bir hafta içinde özellikle iki ayrı ülkeye mensup 416 çiftin nikâh işlemini yapmıştır. Hayvan hastanesi hizmete girdi Binicilik yarışmalanna ka'ılacak atlar için bir Hayvan Hastahanesi hizmete girmiştir. Rahatsızlanan bütün atlar bu hastaneöe tedavi görecektir. Hastanede ayrıca tavla ve tahlil lâboratuvarları da yer alacaktır. Atıcılıkta biz ve tavoriler GİRAUD (Skeet) (Atıcüık Fed. Başkanı) Plak skeet dalında 1962 yılından 1970 yüına kadar Türkiye Şampiyonluğunu koıumuştur. Avrupa yedinciliği derecesine sahiptir. En yüksek puam 200 atışta 193 isabettir. Izmir doğumlu olup 23 yaşındadır. Eskrimde biz ve favorıler EZİNLER (Flöre) 21 yaşındaki bayan sporcumuz, 25 kez milli olmuştur Ezinler, 1 kez Türkiye şampiyonu ve Akdeniz oyunlannda da 2. olmuştur. 16. OYUN SPASSKY FİSCHEB Ispanyol (Değişme yo(u) 1 e4 e5 2 Af3 Ac6 3 Fb5 a6 4 F:c6 dc 5 oo f6 6 d4 Fg4 7 de V:dl 8 K:dl fe 9 Kd3 Fd6 10 Abd AfS ı Fischer 22 dakika Spassky 5 dakika) 11 Ac4 A:e4 12 Ac:e5 F: f3 13 A:f3 oo 14 Fe3 b5 (32 30> 15 c4 Kab (59 32> 16 Kcl oc 17 Kd4 Kfe8 18 Ad2 A:d2 19 K:d2 Ke4 (74 701 20 g3 Fe,i 21 K.lc2 Sn 22 Şg2 K:b2 (92 83) 23 Şf3 c3 24 S:e4 cd 25 K:d2 Kb5 26 Kc2 Fd6 27 K:c6 Ka5 (102 88) 28 Ff4 Ka4+ 29 Şf3 Ka3+ 30 Se4 K:a2 31 F:d6 cd 32 K:d6 K:f2 33 K:a6 K*2 (110 105) 34 Şf3 Kd2 35 Ka7+ Şf6 36 Ka6+ Şe7 37 Ka7+ Kd7" 38 Ka2 Şe6 39 Şg2 Kc7 40 Şh3 Şf6 41 Kafi+ Ke6 42 Ka5 h6 43 Ka2 Şf5 44 Kf2+ Şg5 45 Kf7 g6 (130 112) 46 Kf4 h5 47 Kf3 Kf6 48 Ka3 Ke"î 49 Kf3 Ke4 50 Ka3 Şh6 51 Ka6 Ke5 52 Şh4 Ke4+ 50 Şh3 Ke7 (143 130' 54 Şh4 Ke5 55 Kt6 Sg7 56 Kb4 Şh6 57 Kb6 Kel 58 Şh3 Khl+ (152 138) 59 Şg2 Kal 60 Şh3 Ka4 61 Berabere (Fischer 159 dk. Spassky 144 dk.) Danimarka Kraliçesi gelmcdi Danimarka Kraliçesi Margaret, beklendiği uçakta çıkmamış, yenne teyzesinin Münih"e eelmesi havaalanında fcendısini bekleyen karşılayıcı ve basın mensuplan arasında sogıık duş etkisi yaratmıştır. 3604 gazeteci iş başında 130 ülkeye mensup 3604 ga zcteci şu anda Münih Olimpiyat haberlerini ülkelerine ulaş tırmak için görev başında bulunmakta ve Olimpiyat Komi tesinin basına sağladığı ner türlü kolaylıktan yararlanmak'adır. ERDEM (Flöre) 2 kere Türkiye şampiyonu olmuştur. 30 kez milli formayı giyen Erdem, 24 yaşındadır. BATI ALMANYA'NIN AGlR SlKLETTEKl B t FÜK CMtDt HUSStNG (Sağda).. YUNUS (Skeet) Münih Olimpiyadına Skeet dalında kaülacaktır. Akdeniz Oyunları üçüncüsüdür. 19701972 yıllan arasında Türkiye Şampiyonluğunu korumuştur. lalkanlarda dördüncülük alrruştır. En iyi puanı 200 atışta 193 isabettir. lzmir doğumlu olup 30 yaşındadır. 4G0 BOKSÖR MADALYA İÇİN DÖVÜŞECEK üçüncü ve dördüncüye de bronz olmak uzere tam 44 madalyanın verileceği açıklanmıs tır. OUmpiyat Köyüne 1 kilometre uzaklıkt^ ki boks salonunun 7200 seyird alacağı, tesıs 7 milyon tnarka malolduğu, 300 sandalyerımümtaz misafirlere, 80 kabisln radyo ve tr levizyon spikerlerina, 300 masanm gazetecile re, 294 yerin de ekip personeline tahsis eriıl criğl verilen bilgiler aranndadır. Berlın Hearta Kulübü G.Saray'dan tazminat istiyor Galatasaray'ın «gelemıyunu telgrafı Berlinâeki Hearta kv lübünün eline geç varması Uzerine Heartah yöneticiler, Gala TAYLA (Epe) 24 yaşındadır. 30 kere milli olmuş, 2 Kere de Türkiye şampiyonu olmuştur. AKPINAR (Kıhç) 1 kere Türlüye şampiyonu ılmuştur. 13 kez milH formavı giyen Akpmar, 25 ya*ındadir. tasaray'dan tazminat Istemeye karar vermişlerdir. Almanyadaki radyolar ise Galatasaraym döviz alamadıŞı için gelemediğini bildirmişleıdir. GÜNAY (Trap) Baltrap dalında Türkiye'yi emsil edecektir. 1968 ve 1969 ( O C T M U 7 nei wrf»d*) TASSOS VERGHİT8İS Münih'ten hildiriyor Olimpiyat Boks Turnuyasına 11 siklette 400 boksörün katılacağı, bu rakamın da Oyunlar açısından bir başka rekor teşkil edeceği bildirilmiştir. Bundan önceki Meksikc Olimpiyatına 311 boksörün katılmış olmasının yanında Münih Olimpiyatındaki iştirak oranının da yüksekliği dikkatleri çekmiştir. 11 siklet üzerinden yapılacak boks karsılaşmalarında birinciye altın, ikinclye gümüş, (O<THM 1 M l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog