Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN UYMAY1 AKLÂK YASASINA TAAHHÜT EDER. Sahibi: Cumhurjyet Matbaacılık ve Gazetecilık T.A.Ş. adına NAZtME NADİ Sorumlu Yazı tşleri Müdürü: OKTAT KTJRTBÖKE Basan ve Yayan: CIMHURİTET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 * * * B f l nR Vn/ ** I A ** n< R.ANKARA: Y e n i $ e h i r Tel: 120920 129544 AtaKlrk Bulvan Yener Apt, 1 3 6 12 ABONE ve tLÂN Ynrt tc Baslık (Maktu) 350 Lir. 80 » 85 • 75 > 100 > 100 » 150 • tZMİR. Fevzj, GÜNEY İLLERI: Tel: 4550 3934 Bulvan Afsaroğlu Ishanı Tel: 31230 • 24709 Kurukopru 34 iokak No. 40 ADANA Aylık Ayhk Ayhk Ayhk 22.50 67.50 135. 270. Vurt D151 Adi Pmta 45. 135. 271}. 540. 2 ve 1 ncl sayfa (Santiml) 3 üncü sayfa (Sanümi) 4. 5. 6 ncl «ayfa (Santiml) Nişan. Nikâh. Evlenme. Dujura Ölunı, Mevlid, Teşekkür (5 Cm.) Olüm. Mevlid. Tesekkuı 23 uncü (S Sm.) SAY1S1 KURÜŞ 75 İstimlâk Kanunu (Baştarafı 1. sayfadaı Ormanlarm devletleştirilmesi ve yeni orman yetiştirilmesi ı]e umumî hayata müessir âfetler, gecekondu ve imar kanunlarına göre hazırlanan plânlarda gösterılen mevcut veya yeniden açılacak yer leşme alanlarında uygulanacak ıskân projelerinin gerçekleştrrilmesi amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gercek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinden kamulaştınlaa taşınmaz mal ve kaynaklann karsıhklan toplamı. 100.000. liraya kadar (ylizbın lira dahil) peşin, 100.000. liradan yukarı olduğu takdirde en çok (20) yırmı sene içerisinde yıllık eşit taksitlerle ve ilâve edilecek •§ 5 fa/ izi ile birlikte ödenir. Yıllık taksit miktan 100.000.(yüzbin) lıradan aşağı olamaz 100.000. (yüzbin) liranm altında kalan miktar, son taksite ilâve olunur. 100.000. liradan fazla, 200.000 liradan eksik ise, 150.000 (yüzellibin lira dahil) liraya kadar olan peşin, 150.000 (yüzellibin) liradan fazla olduğu takdırde, 100.000. (yüzbin) lirası peşin. ve artan kısmı bir taksitte va ilâve edilecek V« 5 faizi ile bir. likte, ödenir. lirtilen esaslar dairesinde tayin edilen değerinden çıkanlmak suretiyle tayin olunur. ÖLAYLARIN ARDINDAKİ Değerlenme resmi Şu kadar ki, c bendi gereğince yapılacak indirme, taşınmaz mal karşılığının yüzde ellisinden fazla olamaz ve Ou. hallerde ayrıca değerlerime resmı almmaz. Kamulaştırma dışında kalan fclsım, ımar mevzuatına göra yararlanmaya .elverişli olduğu takdirde kesilen bina, ihata duvan, kanalizasyon, su, elektrik ve havagazı mecralan gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlannın eski vasıuan dairesinde kullanılabilecek hale getirflebilmeleri için gereken masraf ve bedel. takdir olunacak taşınmaz mal karsıhğında eklenir. Bu masraf ve bedeller b bendinde yazılı kıymet düşüklüğü miktarının tayininde nazara alınmaz. Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısım yararlanmaya elverişli bir durum. da değıl ise. mal sahibinin en peç kamulaştırma kararının t e b . liğinden itibaren bir ay içinde yazılı müracaatı üzerine, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur. AnlaşmazUk halinde mal sahibi mahkemeye müracaat edebiür. GERÇEK Berlin'den Münih'e cektir. Rerlııı Olimpıyatrarı çağı, «Milletler Cemiyeti» çağı>dı. BüvGk cojunlıiju A\rupalı devletler olan Milîetler Cemiyeti knliihünde mandacılık hnkuki bir düzen savıUvordu. WK Olimpivatlarîna katılan 'Afrikalı ve> Asvalı devletlerin çoğunlufu lM:!6'da sömürı;e.vdilec. Simdi eski sSmürseler sivasî hağımsızlıklarını kazanmıslardır. Hem Birleşmis Milletler Teskılâlı'nda sıraları dolduru>Qriar, henf Münih pıstlerinde \ansma>a katılnorlar. (iorülüvor t ki, Ulimpıyatların çohresı. dünvanııi siyası celisi rm>le değismektedir. Ister isteriicz böyle olacaktır 1936'da ALrika ülkelerinin OJimpivat dışı tutulmaları potitika\dı. buîün de Afrika devletlerinin 6 limnivat içi tutulmaları politi (Baslarafı 1. >>a.vtada bidirler. Münih Olimpivat sitesi, Btrlin anlayısından çok daha başka biçimde düzenlenmistir. Elektronik çağını yasadıŞhmız için elektconık olanaklardan yararlanılmıstır. t e r y ü ziinde 850 milyon kisinin Olim. piyatları televizyondan izliyeceği tahmin edilmektedir. Demek ki, dünyamızda her dört kisiden biri Ovnnları sevrede GENEL SAĞLIK SİGORTAS1 KAJSUK TASLAĞI | ; BAKANLAR KURVLUNnt ANKARA (CumhurivVl Bürosuı Sağlık ve Sosyal Yardım Ka kam Dr. Kemal Demır Gtne;, Saglık Sigortası feanun taslagının Bakânlar Kuruluna suntıldugıınu dün şazeteci^rin bir sc •jusü üzerine açıklamıştır '.• Bakan, 'Malıye «akanlığ fle 'madtii Konularda bazı antasmazlıkların bulunduğunu. Malıve Bakanı ile karşılıklı" ^örüşpıek bu anlaşmazlıgj çöMceklerini, sözlerihe Uâve etmıştir Dr Demlr. uygulamanın b* anda bütün vurtta başîamayacagını. sosyalızasyon bölgelerı gibi kademelı uygulama olacagını .belirterek şunları söylenjiştir: «Devlet hastanelerinde yer 01madıgı taKdirde vatandaşJar özel doktorda veya öeel hastanelerde tedavı gorebilecekler bu tedavılennın devlet hastanesin1 dekı malıyeü kadar kısmı dev ' let tarafından bdenecektir.» | Venüs'e .Profesor Thomas son olaralt Istanbul Jeofizık Enstıtüsünün Londra Krâlıvet Akademisi ıla müşterek çalışrrvılar yapacağını ve bövlece Turkıve'nıh de uzay nÂrtılı Venüs ve Mars gezegençalıştnalarına katılacagını açıkleri hakkında bildiklerimiz bunlamıştır NASA tarafından etıdan 30 vıl önce arz atmosfen • lacak olan 3 pevkın gözlenmesi ıçın Jeofızik Kürsüsü ile Kraiıhakkında bildiklerimiz seviyeşiri yet Akademisi çalışmalara başdedir.» ,' lamıştır Meselâ Mars gezseni Uzerınde sanıyede 6 metre mzla esen U rüzgârlar tespıt edilmiştir tîekaikan bu tO7 s zegenin üstünden bulutu onun efrafını kaplamakta. vg.sâthı üzerinde. aynı çnlıBa;t*rafı 1. sa>fada) lerde olduğu Blbı dalgalannıalar olduğu bildirilmiştir. 2 dizilık mevdana eetirmektpdir Bu daJtrende. 500 yolcu bulunuyordu. galanmalar vasıtasıyla Mars üze Saat 14^0'de meydana gelen rinde rüzgârlann ıstıkametlerıni olaydan sonra yaralı yolcular tespıt edebümış buTunuyoruz DDY, Devlet ve Hava HastaneBu toz eezegenin üzertnden 3n lerıne kaldırılmışlardır. 21 vakilometre kadar vükseğe çık' ralıdan 4'ü tren personelınden•maktadır Dünyada b'ulutların dir bile 10 kilometreve çıknğı aüEskisehir Sıkıyönetim Komuşünülürse, bu nikseküğın önetanı ile Vali. kaza yerıne gidemi ortaya çıkar. rek yolculara «geçmtş olsur» Tesmt ettı«ımı? dıser oneml' bir husus Mars gezegenj eîra •demlşlerdır Yolcular. başka bir devam etmı?, fında üzonosfer denıten tabaka, trenle yollanna demiryolu hattı daha sonra anın mevcut olmadığıdır Bu taçılmıstır baka güneşın ultraviole ışıklarım zayıriatma fonksıyonuna sa hıp oldugundan Mars'ın ekvator boleesı civarında tıavat o, mayacağı kanısındavız. Ancak Mars'ın kutuplarına doğru ult* Cok acı kaybımız: çok sev. raviole kendiliğınden zaVıflaya (ili • »arhgımu: biricik esim "cagından bu bölgelerdeki şartve babamız lar dünyamızın şartlarına benze rnek'e ve bize burslarda havat Dr. Niyazi GÖV olabileceğini düşündürmektedir.» • (Baştarafı 1. sayfada 1 uzay araçlan ile elde edilen bilgiler bu iki gezegen hakkında bihnenlen ait ü*t etti» şeklinda başlayan. Profesor Thomas şöyle konuşmu^tur:, ePioner» adlı bu uzay aracının gonderildiğını sövlemiştir Türkiye de çalışmalara katılıyor . 30 yıl önceki arz atm.osferi Eskisehiı'de Turizm amaciyle Kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalards, bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinden kamulaştınlan taşınmaz mal ve kaynaklann karsıhklan toplamı: 200.000. liraya kadar (ikiyüzbın lira dahil) peşin, 200.000. liradan yukan olduğu takdirde, en çok (10) on yıl içerisinde yılkk eşit taksitlerle ve ilâve edilecek *• 5 faizi ile / birlikte ödenir. Bu taksitlendirmede, yıllık taksit miktan 200.000. (ikiyüz bın) liradan aşağı olamaz. 200.000. (ikiyüzbin) liranın altında kalan mıktar, son taksite ilâve olunur. 200.000. liradan fazla 400.000 liradan eksik ise, 300.000. (üçyüzbin lira dahil) liraya kadar olan peşin, 300.000. (uçyüzbın) liradan fazla olduğu takdirde, 200.000. (ikiyüzbin) lirası pesin ve artan kısmı bir taksitte ve ilive edilecek •• 5 faizı ile / birlikte ödenir. Taksit adetlerl UgiU idarece tesbit etfilir. Nit'elikleri, özel kanunda belirtilen küçük çiftçiden kamulaştınlan toprağın karsılığı her balde pefin ödenir. Turhan Selruk ve «Toplıım» Yazı lsleri Müdürü hakkında sorııştiırma nçıldı ANKARA, (a.a.) Karikatürıst Turhan Selçuk ile Toplum dergisi Yazı tşleri Müdürü Abdullah Emre tleri hakkında Cum hurbaşkanına neşren hakaretten, Ankara Basın Savcılığınca kovuşturma açılmıştır. Ankara Basın Savcısı Zekâi Turan'm yürüttügü kovuşturmaya şebep, Karikatiirist Turhan Selçuk'un Toplum rfergisinin 11 inci sayısının 8 inci sayfasmda yayımlanan bir karikatürüdür. Kaçak otomobillerden ıBaştarafl 1. sayfada > NR 055. 34 NS 003, 34 NR 933. 34 NK 454, 34 NH 554, 34 NP 290, 34 NP 133, 34 NS 077 ve henüz ış!em görmemiş B.M W Çogunlugu büyük otomobil komisyoncuları taralından çeşıtli kişilere satılan otomobıllerin gumrü'te taslîmi için gerekli işlemlerin yapıldtgım öelirten ilgililer, gümrük aritrepolarında yer olmaması ve ka.'çak araçîarın bu kuruluş. • tarafından kabul edilmemesi karşisında guç durumda kaldıklarını söylemı*lerdir. Ele geçirilen. tahnıınen 2 milyon liraya yakın 'araçlarıh Yedikule karakolu civarında de polanacağı öğrenilmistir. I mışlerdır. Ote yandan. yıne kumisyonculardan otomobil alnuık vsteyen tüccar ve vatandaslaı Mal5 Polıse giderek, alacakları otomobillerın ' kaçak veya hırsızlık malı olup olmadığını snırnn ya başlanuşlar,' eldeki belgei^rin gerçekleı ini araştırmaya koyıılmuşlardır. , . • Mali Polis. ttalen goza1tınd£> bulupdurdugu 8 kişıden başka 4 kişıvı daha aramava başlamıştır. Bupların arasında bir de kadının bulundugunu tahmin eden detektifler çeşıtli ydnterden soruşturmayı genişletmektedirler. ' , Acele işlerde el koyma Madde 16 Mahkemede dava açıldığı ve dava neticesi beklenmeksizin kamulaştırılan taşınmaz mala hemen el konulmasına. ilgili idarece,, zaruret görülcTüğü hallerde, taşınmaz mala takdrr olunan kıymet veya ödenecek ilk taksit millî bankalardan birine. bulunmayan yerlerde mal sandıklarına yatınlarak makbuzu. ilgili evrak guretleriyle birlikte mahkemeye verilip delil tesbiti istenir. Mahkeme 8 gün içinde taşınmaz mal sahibini davet ile 5 gun içinde taşmmaz malın 11 maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabilece'< bütün vasıflannı tesbit ettirerek, o taşınmaz malın sicilire jerh ve i(îare adına tescil edılmesini Tapu dairesine bildirir, Bu işlemler, mahkemenin davetine gelmeyen veya delillerin tesbiti sırasında hazır bulunmayan,ların gıyabında yapıhr. Kamulaştınlan taşınmaz malın mülkiyeti veya hisse miktarı ihtilâflı bulunduğu hallerde da. hi bu madde hükmü uygulanır.» TÖS yöneticilprin in duruşmalarma dpvnm pdiîdi ANKARA Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı f2) Numaralı Askerl Mahkemesinde dün TÖS ybneticilerinin yarsılanmalanna devam edilmiş, 336 sayfalık esas hakkındaki mütalânsmın kişisel sorumlulnklar bölümürrtl okuma ya taslayan Askerî Savcı Yüzbaşı Bakı Tuğ, Mnrksist • Leninist düzenin temsilcili^ini yıoan ö&retmen ve ö*rencilerin TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt tarafıodan idare edildiğini iTeri sürmüş «Pakir Baykurt TÖS Genel Merkezinde ve Taşra şubele rinde Mihri Belli. Oja Baydar Sencer ve Doğu Perincek'e Marksist I>ninist konfpran^Jar ırerdirerpk ögretmen ve öğrencileri bu yönde eğitmistir» demistir. Askerî Savcı daha sonra, TÖS Genel Spkreteri Osman Korkut Akol ve Yönetim Kurulu üyeleri Dursun Akçam ile Veli Kasımoğlu'nun da gizli örgüt'on ku ruculan arasında bulundııkl <rı m öne sürmüş. örgüt faaliyrtlerinin bu "sanıklar vasıtasıyla tertip edildîğini ifade ederek, «Bu sanıklar TÖS'ün devrim için bir araç oldugunda kesin olarak Dirleşmişİerdir» demiştir. Askerî Savcı esas hakkındaki mütalâasınin son bölümürıü, bundan sonraki duru.şmada oku yacaktır. (THA"> Kıymet takdiri Madde 11 Kamulaştırmayı yapan idare, taşmmaz malın karşılığının tesbit edileceği günu tâyia ve ilgililere şahsen veya ilân yolu ile bildirmekten hangisinln koUyhk ve »ürati sağhyacağını taktfir eder. îlan yolunu tercih ettigi hallerde, taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerde çıkan bir gazetede beş gün arayla ıkı kere, gazete çıkmayan yerlerde belirli araçlarla on gün süre ile ilân ederek, bu hususu tutanağa bağlar, bu ilân da bildirim hukmündedir. Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yerden kasıt, onun bulunduğu yer ile tapu siciline kayıtlı olduğu yerdir. Kıymet Takdlr Komisyonu, belirtilen günde kamulaştmlacak mal veya kaynağın bulunduğu yere giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra, taşınmaz mal veya kayna. gın: 1) Cins ve nev'ini, 2) Yuzölçümünü, 3) Kıymetini etkileyebilecek butun nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayn değerini. 4) Taşınmaz mal veya kaynağ'n o andaki durumuna, mevki vo şartlarına göre ve olduğu gibi ku) lanılması halinde, getireceği gelirini, 5) Yapılarda, kamulaştırmanın yapıldığı yü içindeki inşaat fiyatlarına göre maliyetini ve bu maliyetten düşülecek yıpranma payını, 6) Taşınmaz malın emsalinin kamulaştırmaya tekaddüm eden tarihteki alım satım değerini, Esas tutularak, tanzim edecaği raporda bu unsurlarm ayn ayrı cevaplannı belirtmek suretiyle, (taşınmaz malın karşıhğını) takdir eder. Utaşlırma seklörü için 33.8 milyar Ifralık yatırım yapılacak ANKARA Yüksek Plânlama Kurulu, dün Başbakan Melen'in başkanlığında toplanarak, Üçuncu Beş Yıllık Kalkınma Plâm taslağı üzerindeki çalışmalannı ulaştırma ve haberleşme konularını ele alarak sürdurmüştür. Basın Merkezinden verilen bilgiye göre, bu dönemde ulastırma sektörü için toplam 33,8 milyar liralık yatırım yapılacakhr. Bunun 17,6 milyarı karayolu; 7.6'sı demiryolu; 4,2'si denizyolu, 4,4'ü âe hava yoluna harcanacaktır. Üçüncü Plânda, hava yollan lilosundaki uçak sayısı 18'den 23'e, deniz ticaret filosunun kapasitesi de 1.015.419 > DWT'den 1.755.000 DWT'a ulaşa. caktır. Haberleşme sektörüne ise 5 milyar 550 milyon lira tutarmda yatırım yapılması hedef ahnmıştır. TV yayınlannda ise, sınır bölgesinden başlayarak bütün ülkenin 1980 yılında ulusal yaymlarla kapsanmasının tamarrüanması beklenmektedir. Bu yılda toplam nüfusun yüzde 82'sinin TV yayın alanı içind'e kalacagı tahmin edilmektedir. Radyo yayın saati toplamı da 1977 sonun. da, 123 bin 900'e çıkacaktır. I tş Bankasjnın msseierınden yüzde 251 çeşitll özel ve tüzel kişilere vüzde 75'i de Türkıye îş Bankası Mensupları Emekll Sandıgı Atatürk'Un vasıvetl g» regınce TUrk Dii Kurumu ile Türk Tarih Kurumu ve Hazın» ye aıt bulunmaktadır Müracaatlaf İş Barıkası bu arada eğitim Çoğunlukla tanınmış tüccar ve lWUür alam jle turizm sanave ıtimat olunur kişılerce ^atın viin*• de, büyüft ' featkıda bulunalman araçlara el konduktan maktadfr. Turıznı alanındakı fa sonra, bı; kışıler verdiklerı paI Melen'e rhcktup.. alivet büyük oteVülik işletmeie ranın nasıl geri alınabitece'Sinı Öte yandan. DP Konya Milletrine katrtma suı:e.ti ile yüriiHil sormaya başlarmşlardır: «Bızvekilf Özer Ölçmen. • . bu araçlan n "kaçak' veya öırsız «nektedlr * Bankanın kurdugu ve sahibi • Ferit Mçlm'e bir mektun »jjfin, lık mah olduğuau bilmiyorduk. Ko dererektf.^eşi^ teknik ^BT bulunduSu İs' Bankasf "Kültüı mısypnculardan norma! ftelgeYâyınlan' praiitü bugüne kadaı Vrin nncclikîe ele aTıı lerle ajdığımızı sanıyorduk» de124 eser vavmlamıştır Bu ara ""lemiştir. • da Türk Efctfm VaKfına yBrcum lar vapılmakta Ankara Hukuk Fakültesıne bağlı olarak fcuıulan «Hanka ve Ttcnret HutTuVu devrîfen; r£l •* •:• Arastırma Enstıtüsü»ne çalışma: " '*• • \ l . ' ' ' .y' larmı sürdürmesı ıçın mali des tek şaSlamaktadır •;•••••. Almanya'dan çaldıklan veya kiraladıklan otomobıllerı sahte, belgelerle Türkiye'ye sokan ve Türkiye'de bu kaçak araçlan yıne sahte belgelerle tratik ve maliyeye kaydçttiren şebeKe ınen suplan için aynca Alman polısı tarafından da soruşturma açılmıştır. Alman polısı ve înterpul otomobil hırsızlarının Almanyb' da gınştıklerı büyük çaptakı faalıyetlerinı ortaya koymaya çslışmaktadırlar. Bunun yanı sıra, şebekenin başka bir koluuun da yine çaldıklan otomobılleri, tran, Irak ve Suriye'ye de kaçırdıkiarı Alman polisince TürR! polisine bıldiriSmiştir. Bu araçj Iann Türkiye'den geçerek, İran'a girdikleri tahmin olunmaktadır. Alman Potisinden bilgi bekleniyor tş Bankası'nın (Ba;tacafı 1. sayfad») fş Bankası bankarılık çaiış.' malarmın yanı sıra ekonomimn çesitlı sahaîanhda da öncülük yapar bir yöntem sürdürmüjtü, 1925 de Anadolu Sigorta Şırketinın .kurJİması ile başlayan bu çabalar rlokuma. •Römür şeker • cam kereste' petrol. elek : tnk. hakır gıda maddelerl çv mento, otomobil sunı gübre gibi4 önemlı dallarda sürHilrülmüş ve bugüne . kadarki ıştiratclere yapılan vatırımlar 530 milyon lırayı asmıstır Makine miihendisleri, yan ödemelerin huzursuzluğu daha da • orttırdı^ını iddia etti ANKARA (Cumhnrivet Bürosn) Makinr Miihendislen Odası Başkanı dün bir bildiri yayımlavarak. van ödemelere ait kararnamenın teknik elemanlaı yönünden mevcut dengesi?HSı ve huzursuzlufiu daha da arttırriıjmı Hı«ri »Ormiiştür Bildiri'de, cKararname. ieknık elemanları tatmin etm»k şoyle dursun, Persorrel Kanunundan önceki 1968 durumlarma bile getirmektep ' çok uzaktır» denümektedir VEFAT Havat bulutlan Prot. Tbomas, Venüs gezegeni hakkındaki venı bilgileri ise şu şekilde özetlemıştir: «Elde edebırdıgimız en önemlı yeni netice. Venüs'te havanm çok sıcak olduğudur Bu. sıcaklık Rezegemn sathında 700 derece civarındadır. Ve baMn.ç, Dün. yamızdakınden 100 defa daha fazladır Atmosfen çok yoğun ve kalın olduğundan teleskopla izlenme?1 guçlükler çıkarmaktadır. Ancak çu kadannı sövlevebilirim ki. yukanda anlattığım sebenler vüzünden Venüs'ün sathında havat olamaz Ancak bulutlar arasınria bivolo.uk bir havat mevcut olabilır «Vıkinc projpsı» adı altında cel'Ş'lrilecek bir çalışma sonucunda 1976 vılınrta insanoglu Venüs'e avak basacak tın Almanya'da geçîrdıgi bir tra(ık kazasında Hakkı» rahmetine kavusmustur. Cenazesi İS 81972 Cumı euntf Kadıkoy Osmanağa Camiinden Cuma namazını müteakip Karacaahmet'teki »ile Kabnstanında ebed! istirahatsâhına defnedilecektir Dostlara duvuru lur. Est Emine GOV Oğulları 4ybcrk: Ahmet: Halim GÖV Cumhuriyet «021 Türkiye Uons Kulüpleri 118. Yönctim çevresi Fatih Lions Kulübünttn Ana Tüzüfeünün 38. Maddesi aşağıdaki sekilde olacaktır, düzpltiriz: Kurucular J MADDE 39 Kuliihfin loıruruv larınm sovadı. adı. uynıgu iç veya meslefti, oturma adres'.rri aşağıda cösterilmiştir: 1 TARHAN Münıp T.C.. lst. 6. Noten Nişantaşı fh!amur Nişantaşı Yolu 30/2 2 ASYAL1 Fethl T.C.. Tüccar. Bakırköy Ebiızzıva Caddesı Bilpi Sokak 1/7 Denlz Apt 3 MALKOC GültPkin T.C., Avukat Fatih Kırtaşı Kızanlık Cartdesı 15 fprah Apt D 3 4 TA1.AY Ayhan TC, Hukukçu Ticari Mdd^ir, TPKirdag Hükiimet CaıideSl 2R 5 ÇEVIKSOY Orhan T.C., Gazeteci Fatih Akdnniz Caddesı 101 6 GOKPINAR Berkman T C , Tıbbî Mümessil Suariiye Camlı Sokak Cam Paias 7 KARATUNA Tavlan X C, Y Mimar Miihendıs Çislı HaVrımier Sitesi S.ii 4 No 21 8 ASI.ANKR S.Thri T C Banka M'iıiiirü T'hklâ) CnAd»s' Deva C'kmnzı S"ivpr Han 9 OZEt Erdoğan r C I E l T Taşıtlaı Daıresı Reıs Muavini Şışlı I E T I Ijnımnnl 10 BOIOLÜ ZlV» TC E!ektrık Mürıendısı Kadıtöy Şevkı BP\ SokaK 47 11 FERAH Revmond T C Hüyer Boya Fabrıkası Mii'ilirü Mecıdıyekriy Ortaklar 1 Caddesı Çam Apt 1K:. 12 KAYAOGlü \?7f\ GüıtiaS T C. Anttka Bakn E~va Satıcısı Suartıvp Kiiciı!.. aa Sokak No 7 D Iti 13 FSEN fîüven I C, Sıjorta Ozmarîı Mpcıaıvkiy GavT»'tpnp fîavret S PSI D7. Blcıkıı 1 14 Ç1GCIN PTroı r C rOE MuriHSPbe Şelı Su."iıye Çamiı Sokak Kııttan Apt D i 15 YEGIN Ragıp T C, Oto Yedek Parça Tttıalâtçısı. Taksım rarlahnsı CadJesı Çorbacı Sakai; 5<5 fCumhuriyet: 6016> Jüplter^de hayat var mı? En keslf çalışmalann Mars ve Venus ge"zegenierine .karsı oldu. j Sunu sözlenpe ekleven Profe'ör | Jupiter'in «Titen» adı verilen , bir uydusunun etrafmda da atmosfere benzer bir örtünün tesbit edildiğini ve bu '* i minibüMe 10 Türk yaralandı Etnlâk Veıgisi .'V» "; (Baştarafı 1. sayfadaI Çiftçiye yeterince kımyevi gübre verilecek Samanda^r (Baçlarafı 1. sayfada) «Vatanımuın bütünlüğüne kas detmek ve mılletçe refah ve saadetimize engel blmak için sehir ve kır eşkiyalığı faalıyeti için yurda gıren 14 anarşıst hak kında Sıkıyönetim Askerî Savcısı > Hâkim Binbaşı Yavuz Kadir 'özgen tarafından yürütüier. soruşturma tamamlanarak sanıkiar Abdülkadir Yasargüıı, Celâl Alagöz. Mehmet Tellı. Tahsin Akpek. Celâl özcan, Mehmet Çapan, Kâmi) Uçar. Nail Özkaya. Mehmet Sdtah. Ahmet KınacıSar, Tayfur Köse Sami Yaşargün, Mehmet Ancı ve Recep Alpay naklannda tanzim edilen 17 Ağustos 1972 tarih ve 1972/95 sayılı ıddianaıne Ue kamu davası açılmıştır Sanıklan, suç delilleri ve menfur emellerini açıklavan sarıh ifadeleri ile Türk adaletl önüne çıkaracak iddianamesinde askerî savcı, sanıklara T C.K 'nun 125 ve 168 inci maddelenne tevfikan ölüm ve on seneden asagı olmamak üzere a'ğır hapis cezası verilmesini talep etmekteaır Duruşma, safha ve sonucu sayın vatandaşlanmıza aynca duyunı^caktır.» . İlhan Baş, dün serbest bırakıldı ANKARA Bir takım anarşik faaliyetlerle ilgili olarak gözaltına alman TRT program uzmanı İlhan Baş. bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince serbest bırakılmıştır. Topçu Albay Remzi Siratli Bas kanlığında hâkim Binbaşı Erdoğd'i Demiray ve hâkim Binbaşı Selâhattin Yılmaz'dan kurulu mahkeme, oybirliğiyle tutuklama talebini reddetmiştir. (aa) DOLE. (FRANSA) Pariş'e 1 C&P Istanbul milletvekili Regirmekte olan tstanbırtplâkaİ! şıt Ulker, Malıye Bakanına bir bir minibüs, Dole kentı dolaylasoru önergesi yönelterek, Istanrında yoldan çıkarak deyıjlrniş;bul Özel. îdaresınin, emlâk vertir. ' '.. • • gisi uygülamasımn gecikmesı Soförin. karşıdar; gelen bir nedenıyle parasız kaldıgmı bilotomobilden kaçmak amaeıyla dırmiş, idareye. emlâk vergısi ani manevra yapması.sonuca hissesıne mahsuben, 60 milyon doğan kazada. şoför ve 10/İürk liralık bir avans açılmasının yolcu yaralanmıştır.' * " düşünülüp, düşünülmediğini sor Dole'de hastaneye kaldırılan muştur. kazazedelerden kimliklerı bellı olanlar şunlardır: Alpaslan Ataman. Nazmiye Canar, Faruk Denız, Şevkiyc tBaştarafı spor sayfasında) Deniz, Cavidan Yavuz, Ahmet ve Hatice Tutlugil. yıllarmda Türkıye Şampiyonu m olmuştur. Balkanlarda Jbrdüncülük derecesi vardır. Kfı MİLLİ EĞİTİM'DE 3 yüksek puanı 200 atışta 187 GENEL MÜDÜRLÜK isabettir. Aydın doğumiu olup 35 yaşındadır. Avans Atıcılıkta ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakânlar Kurulunun dünkü toplantısında, çiftçiye önümiizdeki ekim mevsiminde yeteri kadar kimyevî gubre t tedariki konusunun görüşüldüğü sözcü Devlet Bakanı İsmail Arar ta. rafından açıklanmıştır. îsmail Arar'ın açıklarnası şöyledir: «Bakânlar Kurulunun bugünkü toplantısında çiftçinin ıhtiyacı olan kimyevî gübrenın zamanında ve tam olarak saglanabılmesi için alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir. Gübre ihtiyacının sonbahar ekim mevsiminde karşılanabüecegi memnuniyetle tesbit ' edil ' miştir. Gübrenin çiftçiye süratle ve inkitasız olarak ulaşabilmesi için alınan tedbirlerin uygulanmasuıa devam edilecektir. Fırat ve Dicle nehri arasında kalan bölgenin içme suyu ihtiyacı için Köy Işleri Bakanhğınca alınacak tedbirler, yapılan , çalışırlalar üzerinde durulmuş | ve bu yoldaki çalışmaların olumlu sonuçlara ulaştığı görülmüştür.» Bakan aynca, yasak balık avı ile mücadele konusunun da ele almdığını sözlerine eklemiştir. BIRLEŞTIRILDI Vergi değeri Kamulaştırılacak taşınmaz m^l karşılığının takdirinde, kamuljş tırmayı gereküren imar ve kamu hizmet teşebbüsünün seoep olacağı kıymet arttırmalan iie ilerisi için düşünülen kullanma şe killerine göre getireceği kâr, kıymet takdirinde nazara alınmaj. Takdir edilecek karşılık. taşmmaz malın malikinin kanunda gö= terilen usul ve şekle uygun olarak bildireceği vergi değerini aşamaz. Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde. bu kamulajtınna sebebiyle taşınmaz mal veya kavnaktan meydana gelecek kıyıpet düşüklüğü gprekceleri ile 'belirtilir. Madde 12) Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın karşılığı: a) Kamulaştırılmayan kısntın kıymetinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, malikinin kanunda gösterilen usul ve şekle uygun olarak bildirecegi vergi değerinin, kamulaştınlan kısma düşen miktan ile, b) Kamulaştırmaya tâbi olmayan kısmın kıymetinde, ka < mulaştırma sebebiyle eksilme 1 meydana geldiği takdirde. bu eksilen değer miktan tesbit edilerek, kamulaştırılan kısmın a, bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin olunan kamulaştırma değerine ilâve suretivle, c) Kamulaştırmaya tâbı olmayan kısmın kıymetinde kamulaştırma sebebiyle artış meydana geldiği takdirde ise, artış miktan tesbit edilerek, kamulaştırılan kısmın a bendinde be1 • SINAVLAR Orta dereceli okullarda butünleme sınavları ve kayıtlar. bugün bütün yurtta başlıyacaktır. Sınavlar, 20 | Eylül'de. kayıtlar ise 25 Eylül de sona erecektir. Orta dereceli okullarda 197273 ders yılı ise, 25 Eylül Pazartesi günü başlamış olacaktır. • SAĞLANDI Bayındırlık Bakanı Öztekin. Atatürk Kültür Merkeıi"nin. Cumhuriyet'ta 50. jılına yetfştirilmesi için Yüksek Plânlama Kurulundan «Sari Mu kavelesi»nin çıkarıldığinı bildirmiştir. Böylece, onarımın hızla tamamlanması olanaği sağlanmıştır. • BAŞLANDI Partilerarası Anayasa K'omisyonu, dünkü top lantısında. yasama meclislerinin işleyişinde süratin sağlanması ve verimin arttırılması ko r.usunu görüşmeye başlamıştır. • ALTINDA KALDI tstanbul Ankara yolunun Oevlet Mal I leme Ofisi yakınmda HMMU56 , plâkah bir otomobil, Bolu plâka, lı bir kamyonun altında kalmıştır. Alman plâkah otomobilin içindeki Aysel Ter ölmüş, direksi yonda bulunan eşi Hüseyin Ter' ise yaralanmıştır. j Orhan Seyfi Orhon toprağa verildi i.anınmış şair ve yazar Orhan Seyfi Orhon, dun Zincirlikuyu mezarlığır.da toprağa verilmıştir. Öğle namazından sonra Şişli Camiinde yapüan dinî törende Cumhurbaşkanı Sünay*! temsilen bir yaveri, Millet Meclisi Başkanı Avcı, İmar ve İskân Bakanı To | ker, AP Genel Başkanı Demirel, Belediye Başkanı Atabey, merhu , mun ailesi ile gazeteciler ve ka j labalık bir topluluk bulunmus, i çok sayıda felengin yer aldığ: I görülmüştür. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milll Eğitim Bakanhğı bünyesinde okul dışı halk eğitiml hizmeti yapan 3 genel müdürlük, Halk Eğitiml Genel Müdürlügü adı altında birleştirilmiştir. Kurulan yenj Genel Müdürlük, Milli Eğitim Bakanlığı için de a y n dairelerce yürütülen halk eğitimi hizmetleri arasında gerekli koordinasyonu sağlayacak, israfı ve hizmetlerin dağınıklığını önleyecektir. DURSUN (Kurşun) Kurşun 'dalında Olımpiyada katılacaktır. 1950 yılından bu yana Türkiye Şampiyonluğuna sahiptır. Balkanlarda üçüncülük derecesı vardır. Meksika Ohmpiyadmda 60 yanşmacı arasında 28. olmuştur. 3 pozisyonda toplam 1121 puan iie Türkiye rekoruna sahiptir. Di yarbakır doğumiu olup 44 yaşındadır. ALTIN Cumhuriyet Reşat Harait Aziz Napolyon 24 ayar 208 382. 235. 210185 31.70 210385. 237. 215.190.31 80 Trap'ta favoriler Altın: Carrega (Fransa) Gümuş: Basagni (İtalya) Bronz: Bladas (İspanya) Belediye, Genelİş ile toplu iş sözleşmesi imzaladı Istanbul Belediyesi ile Genel İş arasında dün toplu sözleşme imzalanmıştır. Yeni sözleşmeye göre işçiler; bu yıl 10, gelecek yıl 5 olmak üzere 15 lira zam almış, yemek parası 200, çocuk zammı 30 liraya çıkarılmış, 40 kuruş kıdem zammı sağlanmıştır. 9 bin 500 iş çinin faydalandığı sözleşmenin Belediye Lütçesine etkisi, 80 milyon liradır. Skeet'de favoriler Altın: Andrew (Rusya) Gümüş: Petrow (Rusya) Bronz: Penot (Fransa) İlkokul Montaj Malzemesi Nakli Ve İnşaat İlânı İzmir İl Daimi Komisyonu Başkanlığından Aşağıda bllgilen yazılı 9 adet tlkokul yapınu ile prefabrtk Ukokui oınas) montaı m naklıyesi 2490 sayüı kanuna göre fcapalı zart usujü ıle ayn ayn eksıltmeye çiKanlmiştıı Ihalelen İl Daırru Komisyonunca belirtilen gün ve saatte İJ (Cezayır) iş Hanındasi senoı odasında yapılacaktır Dosyalan mesaı saatlen dahilinde II Ualmı Komisyonu ve 3. fcievlerdeia liKonuıiaj Injaat Bürosunda görülebilir. tsteklilerin 1972 yılına ait Ticaret veya Sauayı Ociası oeiges] iie ınaıeaer enaj üt gün 5nct Vilâyete müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan veterlık oelgesı çeçıeı temınaı mn. kabilı banka makbuz veya mektuplartyle teklil mektuplarını tıavl 24Wı sayılı Kanuna icıre nazıı^yacaklan kapalı zarflarını thale saatinden engeç bir saat öncesine kadaı makbuz mukabıiır.oe D Daimi Komisyonu Başkanlıgına vermeleri tlâD olunur NOT: Sıra No. Ûçesi PostadakJ v a ö gecikmeleı nazara aünmaz Oknlun ve işin adı Keşit bedeU 22J9O4SK 166.873.11 50.517.57 171^02.53 79.5)45.48 410)73.75 58J88.71 153.431.96 S8.730.91 Oeçicl Eskrimde (BaşUrafı spor sayfasında; Flöre'de favoriler (Erkekler) Altın: Wasüij Stankovich (Rusya). Gümüş: L. Romanovv (Rus ya). Bronz: Friedrich Wessel (B Almanya). Bosfor Turizm Wagons Lits İşbirliği Protokolü İmzalandı Istanbul • Münih ve Istanbul Viyana yönündeki yataklı tren servisinin kaldırılması üzerine Wagons Lits müessesesi Bosfor Turizm l e işbirliği yapmıştır. Bundan böyle Wagons Lits ile yataklı seyahat etmek iste• İKt MİLYON ZARAR Kar 1 yen yolcular, Viyana • Münih hatlanndaki gecelemeli Bosfor tal'daki Yazar Deniz'e ait Diktaş lplik Fabrikasmda dün çıkan yan Turizm servisleri ile taştnacakgm, iki milyon lira zarara yol lardır. acmıştır. Yangının, boyahane deParis ve Istanbul'da ımzalaposundaki kimyevî maddelerin nan anlaşrna yürürlüğe girmiş.rutubet almasından çıktığ; bildirilmistir. tir. Yeşilköy'ün kanalları için soru önergesi car). Altın: Bobis Rejitö (Ma Flöre'de favoriler (Bayanlar) CHP Istanbul Milletvekili Re : şit Ülker, Bayındırlık Bakanı ' tarafından cevaplandınlması is \ Epe'de favoriler teğiyle verdiği bir soru önerge | Altın: G. Kriss (Rusya). sinde; Istanbul'da Yeşilköy, Ye j Gümüş: H. Nielaba (Polotj şilyurt kanalizasyonunun akıtı 1 lacağı blr yer olmadığı için ka ' ya). Bronz: J. Brodin (Fransa) nallarm patladığını ve sokaklaKılıç'da favoriler ra yayılarak Bakırköy kıyılanna dökülcfüğünü anlatmakta, Altuu Pawlawski (PolonBakanlığm kanalları denize bağ ya). lamayı düşünüp düşünmcdiğini Gftrafls: V. Sldiak (Rusya). sormaktadır. Bronz: M. Maffei (İtalya). Gümüş: M. C. Demaille (Fransa). Bronz: E. BjelOwa • Nowı Kowa (Rusya). teminat 2.468. 9^«4. İ.116. D.828. t.2b5^>.248. İ.Uaiv Ihale tarihi 31 8 1UT1 31 Ü.ISTfiî 3İ8.1İJ72 Ihalr saatı llütı 11 «J 11 (KJ 11IH) 111)0 1 Ankara'dan1 lzmlr'deö tş mahallerine prefabrike okul montaj malzemesi nakli 2 Merkez Gümüşsu köytl Hasan Bren tlko 3 t Sarnıç Köyü tlkokulu 4 Kiraz Haliller KOyü llkokulu 5 Urla Kalabak Mah tlkokulu 6 Merkez Cumaovası Çatalca köyü tlkok 7 Baymdır Tokatbaşı Köyü tlkofculu 8 Kiraz Saçü (Tütüzler) Köyü t l i o i . Kaklıç Köyü llkokulu 9 Menemen 10 Seferihisaı Ürkmez Köyü llkokulu eojmjbi İIA.İVİİ 31B.ISTO 7JJ.1H72 7 ».1H72 ııuo UİKI 11.U0 «.170^8^2. 1.187. UJOÜ 75.1972 11.00 (Basm: î . • 3511•19889/6008)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog