Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Ağustos 1JW Türk ınotifli kumaşlar Mödâ tarihinde ilk kez ünü dünyayı tutan bir modacı koleksiyonunu Türk motifli kumaşlarla h a z ı r 11 y o r NECİÂ SEYHUN ierre Cardin bu. Adını duymayan var njı? Mozambikji genç kızlardan çekik gbzlü Japon difberlerine, Eskimosundan Tibetli. sine kadar herkes tamr onu. Kadını, erkeği.. El atmadığı konu mu var? Katfın giyimi, er; kek giyimi, ev eşyasf, mektup kâğıdı, oyuncak, çikolarta, tiyatro... Hangi taşı kaldırsarnz Cardin çıkıyor karşınıza. Her şeyde onun adı. Gün gelecek Cardin'siz su içîlmeyecek dünyada. Temposunun hızma bakılırsa, rüyası bu ol. malı. P Milyon pazarı Çok yönlü bir sanatçı. Milyonlarca hayranı var. milyonlarca düşmanı. Cekeni. çekemiyeni. Yakınında, uzağında Milyon kazanıyor, milyon harcıyor. Kazandıklarını yeni projelere yatınyor, durmaksızın. El elde, baş başta. Ne dikili bir ağacı var, Be bir yatı, ne lüks bir arabası.. clyi bir vatandaşım» diyor, o kadar.. tyi de söz mü acaba? Döviz yağıyor Fransa'ya Cardin yüzünden. Fransa'nın doğru belinde onun da küçümsenmiyecek bir payı var. îşte dört gün boy.unca basında. salonlarda. sokaklarda ondan ba'şka söz edilmiyen Cardin. bu Cardin. • Peşifide hayranlarından. gazetecilerden, foto^rafçılardan bir ordu Kaçmaca. ko. Valamaca.. Cardin'in Efttiği gün gelriim tstanbul'a. Gazetede bir gün öncesi için bir not. Vakko fabrikasında yemeğe davetliymisim Cardin'le. Ama 24 saat öpce âe gelsem, gene de yiyemi. yeeekm'işim yemeji ünlü modacıyla, kısmet değilmiş. Kaçmaca, kovalamaöa îjte Paris'e gidecek ve Cardin'in makasından çıktıktan loon dünyanın bmfuu döndttrecek kuı^aşlar bunlar. Olsa olsa fahrikayı gezecektim onunla. Bedri Rahmi'nin panolan önünde soluğu kesilmiş. kalakaldığmı görecektim. Sulara. ha• vuzlara ser'e ogüzelim fabrikaya hayranlıgına şahit olaçak. işçilere «Boyle bir dekor içirde calıştığmız için mutlusunuz» dediğini duyacaktım. «Böylesi Fransa'da bile vok». Sonra Vitali Hakko'ya dönecek: Boyle bir yeri idare etmek isterdim. diyecekti Buyurun. dîyecekti Vitali Hakko da Gelin, bâşına geçin işin !. Gülerekti Cardin. Peki Fransa ne olsun? Çikolatalar. oyuncaklar. tiyatrolar?.. VitaK Hakko bir kutu çikolata uzatacaktı ona da bizlere de: •*• Cardin değil ama, buyrun. C'kolatayı yiyecektim ama, yemefci yiyemiyecektim onunla. Cünkü cAman» diyecekti Vitali Hakko'ya usulca. «Arabanı, şoförünü ver, sakin uzak bir yerde bir deniz kenarında. bunlardan uzak yiyeyim yemeğimi.> Ve biz gazeteciler Tcalakalacaktık orada. Daha doğrusu ben, talanlar arasında olacaktım. Ötekiler, 'inatçılar, nmutluîar bes arabaya doluşup CardMn'iU peşirre, düşeceklerdi ama, sonuç değişmiy'ecekti ki» Onlar» yolda ekmesini istiyecekti Cardin, Şoförden. Ekeceklerdi de... Spftra .ver elint Kumburgaz. Pırıl pınl bir eüneş, ipek gibi kumlar, billur gibi bir deniz . Bir kır kahvesinde tadına doyulmaz bir yemeft. Domates. peynir, bir baş da soğan.. Son. ra bulutsüz göklerden ağlamıs yüzlü Paris'e dÖDÜş. Ama rengârenk hâtıralar. rengârer.k f>rojeIeV. rengârpnk kumaşlarla beraber... Cardin'in 1973 yazı için seçtiği bir ipekll. SÜiize kilim desenleri ile süslü Renkleri turlcaaz, petrol yeşilinin tonlan ve portakal. Amerikalı öğrenciler elektrikli oto yaptı . ÖĞRENCİLERİN İMAL ETTİKLERİ OTOMOBİLLER FİRMALARIN YAPTIĞINDAN DAHA ÜSTÜN KJâsik tipte otomobiOerin havayı kirletmeleri sorununun önem kazanması, uzun zarnandır düşünülen elektrik enerjisi ile çahşan <>tomobiller konusunu tekrar günün meselesı haline getirmiş bulunuyor. Aslında Amerikada büyük otomobil firmaları son 10 yıldır bu alanda önemli çalışmalar yapmışlar ve hazı m<x1e!len gelıştirmişlerdi. Ancak imal edilen ve ,^^ elektrik enerjisi ile çahşan Hu \ otomobiller, henüz seri şekılrie imal edilebilecek derecede aeBirkaç» hafta ' 6rft». ftUebigan eyaletinde düzenlenen bir otomobil yarışı, elektrikli otomohillerle ilgili çalışmaların a«sıl hız kazanmış olduğunu açık sekilde ortaya çıkardı. Amerikamn muhtelif eyaletlerinden geler 58 yarış otomobilinin büyük bir kıs mı üniversite öğrencileri tarafmdan imal edilmişti. Yarışa kîıtılan otomobülerin bazılan da hüyük otomobil fabrikalanmn.1i. Ancak üniversite öğrencileri >afafından imal edilen otomohî'l.T diğerlerinden çok daha üstün nitelikleri ile göze çarpıyorlardı Yarıştan sonra konuşan h'r vetkili ise şunlan söylemiştir«Öğrenciler büyük otomob'i fir malanna iyi bir ders verdiler. Şimdiden sonra. büyük firmalir da elektrikli otomobil çalısmaiarına hız verecek ve bu yöndeki çabalarını arttıracaklar. Hem üstelik büyük firmalar bunu vapmağa mecburlar da Zira havamn nasıl kirlendiğini herkesten çok bu firmaların vetkilileri biliyor.» (GAYRİMEKKÛL SATIŞ İLÂNI) ADALAR SÛLH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN DOSYA : 1971/50 Esas Adalar Sulh Hukuk Hâkimliğinin 21.7.1972 tarih ve Esas: 971/50 972/48 Karar sayılı kesinleşmiş mahkeme ilfimına müsteniden izaleyişüyuu yolu ile satışına karar verilmiştir. Her iki gayrimenkul aynı şekilde hlsselidir. Yunan tebealı Dimitri oğhı Niko Staramakis, T.C. Ürial Girişken, T.C. Behçet Kasımoğlu, T.C: Muammer Kiper, T.C. Gülsen Çapuroğlu ve T.C. Hürrem Benşia üzerlerine kayıtlı olduğu tapu kayıtlanndan tetklkinden anîaşılmlştır. Birinci Gayrimenkulün Durumu: 1 649 M2. Arsanın Durumu: Bu ' gayrimenkul Kınahada Narçiçeği sokak 12 pafta, 76 ada: 5 parse] eski ve yeni 9 kapı No. lu 749 kütükde kayıtlı boş bir arsadır. Arsanın Uzerine hiç bir tesis ve ağaç yoktur. Dosyada mevcut imar durumuna göre Vo 25 inşaat sahası kaydı ile aynk rüzam olarak 6.50 metre bina , yüksekliği olarak inşaat yapılabilir. Kaydı" mevcuttur. Bu gayrimenkulün yukanda yazıu hisseler arasında taksimi kabil değildir. Arsa bugünkü alım satıro piyasasına göre metrekaresi 130 11radan tümü (84,370) lira eder Tereçsye tere Cardin daıiMİıe hayran. Eski dostu Vitali Hakko'ya «Göbek dansınm böyle güzelini, böyle masa üzerinde oynananını hiçbir yerde görmedint» diyor. İkinci Gayrimenkulün Durumu: 2 769 Mî. Arsamn Durumn: Sözfl geçen gayrimenkul Kmalıada Narçiçeği Külhan, kütük 750, pafta: 12. ada: 76, Parsel 6. da kayıtlı bir arsadır. Arsanın Uzerine ağaç ve tesis yoktur. Boş bir durumdadır. Ve etrafı açıklıktır. îşlenmlş durumu yoktur. Dosyada mevcut İmar durumuna göre */* 25 inşaat sahayı kaydı ile aynk nizam olarak 6.50 metre bina yilksekl'fii olarak inşaat yapılabilir. Kaydı mevcuttur. Bu gayrimenkulün de yukanda isimleri yazılı olanlann arasında taksimi kabü değildir. Arsa bugünkü alım satırr piyasası göz önüne tutulduğunds ve deniz görmesi mevkii itibariyle metrekaresi (150) Uradan tümü (115.350) lira eder. tki gayrimenkulün 2/8 hisseli Niko Staramakis hissesi hacizlidir. Her iki gayrimenkulün taksimi mümkün değildir. Satışı suretiyle izalesl yoluna gidileceğinden ve satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetinin V 10"u nispetinde nakdi teminat akçeo si veya milll bir baııkadan alacaklan teminat mektubunu yatırmalan icap eder Tellâliye resmi, ihale damga pulu bedeli, tapu ve harç masTaflan alıcıya aittir. tlk açık artırma 26.9.1972 Salı günü 14.00'den, 14.30 arası birinci gayrimenkul tçin, ikinci gayrimenkul ise 15.00/15.30 arasında tstanbul Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurlugunda ••apılacaktır. Artırma şartnamesi nerkesin görebileceği yer bulunan Uân tarihinden itibaren dairede açıktır. tlk açık artırma teklif edilen bedel muhammen kıymetl % 75 şinl bu'madığı takdirde en çok &rtırnnın taahhüdü bâki kalmak üzere artırma (10) gün daha uzatılarak 10. cu gün 6/10/ 1972 Cuma günü aynı yer ve saatler arasında tcra olunup, en çok artırana ihale edilecektir. tpotek sahibi alacaklılann diğer ilgililerin ve irtifa hakkı SahipUlîrinin naklannı falz ve masrafa dahll olan Iddialannı dayanağı helgelerle onbeş gün lçinde satış memurluğuna bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicüll ile sabit otaadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar taiep edild'ği ve 150 kunısluk posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği göderilir Fazla bilgi eöinmek Isteyenlerin mahkemenin 971/50 sayılı dosyaya müracaatlan Uan olunur. Polis olmak için kendini gerdirecek Sanshiro Miyamoto'nun en büyük isteği polis olmaktı. Chicago polis örgütüne müracaat ettiği zaman, boyu kısa olduğu için kabul edümemiş, polis olabilniesi için asgarî 1.75 boynnda olması gerektiği hatırlatılmıştı. Oysa Miyamoto'nun boyu 1.50'yi 'biraz aşıyordu. Miyamoto bunun uzerine harekete geçti ve boyunu uzatmak için bir sürü şey ctenedi. Bu arada sınav günü için bır de hileye başvurdu. Kansınd'an sert bir şeyle kafasma vurmasını istemişti. Karısı bu isteğini yerine getirdi ve Miyamoto'nun kafasında bir şış meydana gel. di. Bu arada aldığı vitaminler ve ilâçlarla boyu gerçekten bir. kaç santim uzömıştı.Ama Mıyamoto'mın çabaları gene boşa çıkacak, gereği kadar uzâmadı. ğından polis olma fır£a.tınl elde edemiyecekti. Chicago polis yetkilileri ise, bix kişi için istisnaî muamele yapılamıyacağını, boyu kısa oltfuğu için Miyamoto'yu örgüte alamıyacaklarını sbylüyorlar. Miyamoto ise kararlı. Polis olabilmek içjn bu kez kendini gerdireceğini ve ne yapıp yapıp 1.75'i bulacağını söylüyor. • • Neleri seçti Cardin? ' • Topları önüme bir bir seriyor Vitali Hak' :'ko. . Şunu. şunu, şunu... Tanj 27 parça. Her parçanın da 45 ayrı rengi var. Büyük iş, büyük başarı. Moda tarihinde ilk kez ünü dünyayı tutan bir modacı koleksiyonunu Türk kumaşlariyle hazırlayacafc. Hazırlıyor daha doğrusu. Atelyesinde bayıldığı Bu güzelim kumaşlara vuruyor makam olmalı şu an. Biz. 1972 yazının sıcağiyle boğuşadüralım, o, 1973 yazına balıklama dalsln. önümüzdeki kış, onun için çoktan kapanmış bir defter artık. Kumaşlara bakıyorum.. Nefis krepler, şifonlar, flâneller, kadifeler... Cardin'in, kalitesine hayran olduğu ipekler su gibi akıyor elimden. Üzerlerinde insanı buyüleyen Türk motifleri.. cBundan kravatlar yapacak» diyor, Vitali Hakko. «Bundan kayak sonrası kıyafetleri, bundan tuvaletler...» Kimbilir hangi kraliçelerin, prenseslerin, yıldızların, milyonerlerin sırtında olacak bu kumaşlar 1973'ün yazında? Önümde bir lâme. Işıkların altında bir yanıp bir sönüyor. «Paris'e lâme satmak...» diyor Vitali Hakko, «Rüyamda görsem, inanmazdım>. Evet, düpedüz tereciye tere satmaktı bu; Tuğralar, kilim desenleri, tamzaralar, mozaikler... Dünyayı Doğu'nun büyüsüne çekmeye hazırlanıyor Cardin. Uzay modasının savunucusu Cardin..Bu ne iş? Ama, gözü yıldızlarda olsa bile, gönlü yeryüzünde insanoğlunun!.. Yarışmaya katılan elektrikli otomobillerden biri. Bu otomobil çeşitli oto parçalarının montajı ile imal edilmiştir. Üniversiteli gençlcrin elektrikli otomobil. imal ettikleri bir başka PASLA1SMA TARİHE KARIŞ1YOR îngiltere'de faaliyet gösteren Wallglaze firması tarafından ünâl edilen PW/16 A isimlı bır ilâç. paslanma derdini tamamen ortadan kaldıracağa benzemekte dir. Firma yetkilileri ilâcın çeşitli madenî eşya üzerinde denen difini ve çok iyi sonuçlar alındığını açıklamışlardır. Denemelerden birinde bir otomobilin muhtelif kısımlarına bu ilâçtan sürülmüş ve bir yıl süre ile oto mobilin uzerine belli aralıklarla deniz suyu ve pas yapıcı diğer maddeler sürülmüştür Bir yıl sonunda otomobilin lıiç bir kısmının paslanmadıgı görülmüş , tür. Wallglaze tirması yetkilileri yeni ilâcın çok ucuz olduğunu ve fclsa zamanda piyasaya bol snık tarda sürüleceŞini de bildirmişlerdir Otuz bin dolara mal olan bu otomobil yarışmada birinci geldi. ADALl RESSAMLAR11S GELENEKSEL SERGtSİ AÇILDI Adalı ressamların XIV. resim sergisi 20 Ağustos Pazar günü Anadolu Kulübü Büyükada Şubesinde düzenlenen parlak bir kokteyl ile açılmıştır. 45 sanatçının 71 parça eserle katıldıkları sergi 5 Eylüle kadar açık kalacaktır. Serginin en büyük özelliği sadece adalı ressamların eserlerinden düzenlenmesi. Çalh'nın bir eserinin ö"e yet aldığı sergide Prof. Ayetullah Sümer, Türkân Kıran gibi tanınmış sanatçılar göze çarpıyor Bu arada tanınmış mankenlerimizden Oya Orhon da bu yıl ilk defa katıldığı sergide, gene sanatçılar arasında dikkati çekiyor. Oya Orhon sadece iki • > serle değil, portresiyle de flft topladı. Çünkü hocası Prof. A yetullah Sümer sergiye Oya O > hon'un portresiyle katılmış Fotoğrafta, Anadolu Kulübünn çahşkan Müdürü Cemal Gülsoy, Prof. Ayetullah Sümer ve Oya Orhon portresirıin önünde görülüyorlar. Kolomb'un Musevi olduğu iddia edildi Adolf Eichman'ır izüıi bularak yakalanmasını sağlıyan. dünyaca ünlü Nazi avcısı Simon Wiesenthal," Kristof Kolomb ile ilgili olarak ortaya attığı bir iddia ile yeniden dikkatleri uzerine toplamış bulunuyor. Wiesenthal'in iddiasına göre, Amerika'nın kâşifi olan Kristof Kolomb aslında bir Mıısevi dönmesi imiş ve Amerika'ya gitmesinin nedeni de, kayıp olan 10 Musevi kavmini bulabilmekmiş. Bir basın toplantısı yaparak görüşlerini açıklayan Wiesenthal şöyle diyor: «Kristof Kolomb'un devrin zengin İspanyol Musevilerinden büyük çapta mali«yardım sağladığı bilinmektedir. Kendisi açıkça söylememesine rağmen, çıkacağı büyük yolculukta kayıp olan 10 Musevi kavmintn yerlerini tespit edeceğine lnanıyordu. İspanyol Musevilerine de gbrüşlerini açıklamış, onların desteğinl sağlamıştı. «Kolomb'un bir Musevi dönmesi olduğu kesin bir gerçektir. Musevi takvimini çok iyi biliyordu. Yolculuk sırasında tuttugu hatıra deîteri KolomB'un Musevi dini, peygamberleri ve tarih! hakkındaki aynntılı ve derin bilgisini açık şekilde göstermektedir. «tspanya'da Yahudiler, Hitler Almanya'sındaki Yahudilerin durumundaydılar. Bu bakımdan bir başka dünyaya göç etmek, kaçmak istiyorlardı. Kolomb ortaya çıkınca kendisine bu nedenle bol bol yardım ettiler. Tabii hiç kimse Kolomb'un Amerika lsmini alacak yeni bir kıt'a bulacağını bümiyordu. Amaç dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmek te d9ğil, Hindistan'a ulaşabilmekti. İspanyol Musevileri, kayıp 10 Musevi kavminin Hindistan'da bulunduğuna inanıyorlar ve onlarla Kriıtof Kolomb aracılığı ile temas kurmak istiyorlardı.» Wiesentha! daha sonra, Kristoi Kolomb'un gemicileri arasına^ tbraniceyi iyi konuşan Museviler olduğunu da söylemiş, bir kaç ay sonra yaymlayacağı kitabında konuyu bütün aynntılan ve ka nıtlan ile dünya kamuoyuna açıklıracağını belirtrniştir. (llâncıhk: 8647)7 ) eU15 Havacılık Cesaret ^ Meslegidir l!\\ \ Kİ VA ETI t R I M CllLCMllRME \ *KTI (Basın: 5565/6033)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog