Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 25 Ağustos 1972 VİP. AUP, N» DAı'ME Ç£L£B« ıP/ <&ÖZÜT£|2SİNet>C>NMİ>ŞTAKn. MEMLC lAkl "Dc t>İLcNCİ I>cBuLOUJ BULMACA 1 23456789 Izmir'in içinde Şirkefte büyiik ödevi var. Sonra da kardeş, baııi damâdun dî>"« söylemıyorum: «Oğlum Uğur'Ia birlikte Urisini tendste Tttrkiye'de yenecek bâbayiğit daha çıkmadı...» Daha neler nelerl öyle sanıyorum kı, yıllardan beri Gülseren'in sevgisine karşı dırenmemin nedeni, bir de aklıma geliveren bu çeşit sözler oluyordu Ne var ki, bu gibi sözler, benim kuruntum da olabikrdi. öyle dalrmşun ki, oyundaki dikkatım dağılır gibi oldu. Kendiml zorlamaya başladım dikkatimi toparlamak için. Uzun bir' süıe oynadık. Nasıl oldu bilmem, sonunda Hamdi Beyle hanımı, Hidayet Beyle bana, yetmiş puan borçlu çıktılar. önüme otuzbeş lirayı koydu baba Koryürek. Bu çeşit briçten bila para kazanmaya ahşık olmadığımdan şaşırnıışım: «Camm oynadık işte... Bu parayı atonam gerekli mi?» Bay Hidayet, telâşla bana çıkıştı: ' «Ne demek? Nıçin kajaıncımızı almayacaknıışız? Sonra jsyunun, kazanraamızın keyfi bozulur. Sea, otuzbeş Ura yitirmi? olsaydın, vermiyecek mıydin?» E.. bu son sözde haklıydı Hıdayet Bey; parayı alıp cebime attım. Briçin de sayjlannın parayla hesaplanabileceğini pek aklıma getirmemiştim. Hidayet Koryürek'e: «Galıba ilk kez, bir oyunda para kazamyonan. Bu ds sayenizde oldu; lyi briç oynuyorsunuz» dedim. '«Yok,» karşılığmı verdi, cbenim iyi olduğumdan dgğü, yenfemin acemili|ınden...» Belli ki yengesini kızcUrmalc istiyordu. Öyle de oldu; Ahter Hanım: «Bize hiç de iyi kâğıt gelraedi. Karmakarışık geldi kigıtlar..» lAman, sık sık bu partıleri tekrarlayalım. Nasıl olsa bir dördüncü bulduk. Enşre var! Yengemin bol bol parasını alırız Emre...» «Beni briç, poker parasıyle batıramazsınız!» Kocası, güldü de güldü. Sonra Gülseren'e seslendl: SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI 20 «Kızım, ben bir maden sodası isterUn. Bak bakakm başkaca bırşey isteyen var mı? Sesleniver içeriye getirsinler.» Bay Hidayet de soda istedi. GUIseren, 111a benim da bir meyva suyu içmemi bneriyordu. Biraz daha oturduktan sonra izin istedim. Aİıter Hanım: «Daha erken» dıyecek oldu. «Yann Eabab ödev var. Akşama da kortlar kurursa biraı tenis çalışması...» karşılığııu verdim. Hamdi Bey, boş bulundu: «Ne ödevi?» diye sordu. Gülseren, göğsünU gere gere karşılık verdi:' «Tuhafsın^babacığını; Emre'nin çirketinizd» memur oldu. ğunu unutuyorsun...» ' . ; «Bazı fcen, kendım bile artık İşe gldeceğimi unutuyprtım. Albay Nazıf Bey gibi emekli olmam gerek. Işi Uğur*a bıvakacağım ama, daha kendisinı böylesine büyuk bir işe bazır göreraiyorum. öğrertmek için küçuk bir gayret de gostenniyor.» Bay Hidayet fcoryürek, ağabeysini teselli etti: «Üzülme ağabey, her şey rfüzelir. YakmdaUğur da aklmı başına toplar. Bak, Emre arkadaşı çok düşünceli bir delikanlı, onu yola getirir 'yavaş yavaş...» Bu konuşmalarda da bir «nlamlar sezdim ama susmayı yeğledinj. Hidayet Bey, cözü bırakmıyordu; kardeşine lordu: «Ben de çıfketimizin patronlarından mıyım?» «Soru mu bu senin de sorduğun.» «Emre'ye yann için izin veriyorum. öğleye d'ek güzel bir uyku çeker. Öğleden sonra da kulübe tenise gider...» «Doğrusu kayınbiraderım çok ınce düîünür; lyi bir patrondur. Bu izm sozüpu bpğendim Hidayet.» Gülseren, cıddi cıddî kor.uçtu: «Amcam, Era're'yi kayırmakla, çirkette dedikodu çıksın istlyor... Bizi zor duruma duşürecek...» ; ' .*• •' ' '. (Arkası var) 4 0 yıl önce Cumhuriyet 25.8.1933 ... . •.. A SOLDAN SAGA: 1 înanç, doğru bilinen hir j şeye bağlanma Bir acı nıdası. 3 Ormanın küçüğü Sicilya adasındaki volkan. 3 TERSÎ kavga, hır mânâsına (Eskl dil) Kimyada arsenlk'in sımgesl. 4 Tahıl'ın ekin o]an ve tanelert gelişmiş saplan veya bir burç ismi. 5 Gozgözü görmemecesine yağan kar Hal kın aşağı tabakası (EsM dil) 6 însanda tiynet anlamına Rumlar'da Aziz. 7 Çıkar yol Yugoslavya'da bir nehir. 8 Önce, evvel Bir çeşit iskambil oyunu. YUKARDAN AŞAGlYA.' 1 Bir yerde ey aile olarak oturrnak TEESt bir şeyin hudutlan dahilindeki kısımları. 2 TERSt bıtkilere yararlı bir gaz Eam maddeden işe >arar hale getirmek 3 TERSt gazete dargi okuyucusu Gez mek hava almak için gidılen* çiçekli, ağaçlıklı yer. 4, ü n yağ gibi şeylerle yapılan şekerli küçüK çörek. 5 Fasıla. 6 Seyretmek. Heklm hımuzu. KJİ Hıfzıssıhhası Cemıyet^nin yakında yılljk kongresı yapılacagından, Cemiyetin Merkez Heyeti dün toplanarak . bazı kararlar almışlardır: 1 Memlekette ilk defa olarak «Evlenmede akıl ve sinır sağlamlığı» konusunu ortaya atan Cemıyet, akıl hastalarının kısırlaştınlma kanunundan önce halkın evlenme konusunda aydınlatllması gerektiğini ttdşünerek bunun içın halka dağıtılmak üzere bir broşür hazırlanmıştır KISIRLASTIRMA KANUNTU 2 tki sene sonra Parıs'te Bundan tonrakı maddelerde toplanacak Akıl Hastalıkları akıl hastanelennin daha verırnlı ve daha derli toplu olması Kongresine arzedilecek raporİçin ahnması gerekir tedbırler larm da tezelden düzenlenmesi üstünde durulmaktadır duşünülmüştür AMERİKA'DA, Virjinya Beach'da çıkan bir kasırga doğu lahıllerini tamamıyle tahrip etmıj, sarsıntifi Vaşington'dan da duyulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarm<la bulunan ağaçlar devrllmıştır HACIOSMAN Bayınndan Büyükdereye kadar uzanan asfalt yolun ınşaatı bırkaç güne kadar bıtmelt üzeredır. Burası biter bitmez Edirnekapı • Eyup y o . lunun inşaatına başlanacakttr MALKOCOĞLU yazan veçizen:Ayhan BAŞOĞLU ÇELİK HANCER Doktor Cemil . . . ' • • • • • . • • YILDJZ İNCESU'NUN ROMANI • 20 • • • « • . ' ' ' * . " » • • . • • " . ' . başka a B B t e i r c açstbulunma, 8 'HnPfiaman pffijası TERSt çahm, gösterişli haller takınmak. 9 Külrür (Eski dil) Bir yazının, işaretin, şefe lin anlatmak istediği şey. DÜNKÜ BUJVIACANIN ÇÖZUMÜ: SOLDAN SAGA: 1 Mahzur Çu. 2 ' Akran Bas. 3 Hrat Şap. 4 Ran Sir. 5 Eb Kamara. 6 Makijaj. 7 Akar Ka. 8 Aria 1lik. 9 Kundak Ra. YUKARDAN AŞAGlYA: 1 Mahrem Ak. 2 Akraba Ru. 3 Hran Kain. 4 Zat. Kikad. 5 ün Saya. 6 Şımank. 7 BaraJ. 8 ç a p Kır. 9 TJs Sadaka. Zebra'ya, «bırak gltsinler, sen kız yurduna çıkarsın, ra " n ü p gideceğin yer yine tftanbul! îşte şasırrrik fliye yazıyorum hat rahat, istediğimiz gibi gezeriz!..» O Cumarteel Erolla, Zehbunlan, Istanbul'da ' seni bekliyorum! Hanl olmayacak bir şey ra Beşiktaş'ı taramışlar ve yengeye uygun bir ev bulmuslardı olur da sen Meclise girersen Ankara'.ya gelemem sanmal OraZehra hemen o gece durumu yengesine açmıştı. Kadın karşı ya da gehritn Cemil!..» •' ^yyroadan Jtabullenmişti. Zehra çok sevlnrrüşti bu içUn dıru»Saat beşı on. geçiyordu ye henüz daha saçmı, başını bıle tısız kurtuldum diye. Ama sonra sonra,. ve gitukç»'artan biı*W lsyBmamışü Emıre.,.' Bir haftadır, yani Cemil'ın listede adı ^eilde > ^^ngesinn onu y t nu yurtta otartmaya razı o l ^ a ı , Z t t ^ t m y a a oJJpası, Zehra''^ğSfitflğuıdan beri bugünil beklenıiş ve fakat beklediği önemli. gün can gelen bu öneriyi hiç karşı gelme'kslzin benlmsemesi içme gelince de, en zor şeyin usuna koyduğu işl gerçekleştirmek oldert olmuştu. Bir de o yıl yıne sınavlarda başarı gbsteremedugunu anlamıştı. yınce bu ıçlenme nerdeyse kine dönıişmuştü. İşte Emire ile son Bütün gece, Cemil'e yazmayı duşündüğü mektubu yalnız karşılaşması bu kırgınug» artıp en yuksek noktaya eriştiği bir kalıp, huzurla hazırlanıak için nasıl (boş) bir zaman ayırabılekötü devrede olmuştu. ceğıni düşünmüş, ancak şafak sökerken en doğrusunun, sabah erkenden bağa gitmek olacağını sezinlemişti. Zehra bunlan çok düşünmuştü. özellikle Erul'la bozuştuktan sonra aile sorunları ile daha çok ilgilenir mi olmuştu yokSabah çay içerlerken Altın Hanıra'a «Anne», demişti «ben s?. daha mi alıngan olmuştu anlamryordu ya düşündükçe de sibugün bağa gitsem de kütüklerde kalan son Uzümleri toplanirleniyordu. Hele Emire'yi yine Istanbul'daki gibi donuk ve sam, yağmurlar başlamadan kurutalım da bu iş de bitsin dihüzünlü bulacağım usundan geçirmek bayağı kaygılandırıyordu yorum!» sonra kaygı ile yüzUne bakan annesinin karşılık verZehra'yı... rcesini beklemeden masadan fırlayıp l">11mTT gıyinmeye başlamıştı. Bu kaygıü ve sinırll hava içinde Zehra, Altın Hanun'm kapısının tokmağını hızla çektl. Tokmağm ipine baglj çıngıraYürütememışti tasarladığı şeyleri: çünkü 6nc» bağa yalnız ğın sesi gelmedı kulaklarına. Bu kez eliyle kapıyı tokmakladı. giderse üzümleri toplayamıyacağını anlamış,. bu nedenle fırmcı Eski evde, içerde hiç tnsan yokmuş gibi yabancı bir dinginiik Hayri Ağa'nın iki Ijız kardeşini de beraberipdB götürmüştü Bu vardı. Saate baku, beşe geliyordu. bırınci hatasıydı. Kızlann sık sık bağdan eve gelip gevezehk etmeleri usunu kanştırmıştı. Ikincisi ve önemli olanı, kâğıt « Bir dolanıp da geleyım, yine. yofciarsa artık Ragıp Enişkalem almayı unuttuğunu ancak bağa vardıklarmda anlamış ve teyi bulurum nasılsa!» diye düşündü. «Okulda yoksa bile adgeri dönememişti! Bunün verdiği kızgınlıkla bütün gün dolfcnresini bılirlerî En sonunda Hüsnü'yü bulurum!..» mış durmuş sonunda Cemil'e verıp vejiştirmeğe başlamıştı. . XU Sövgülerin giderek bir mektup nitsligine büründüğünü şaşkın«Eğer bize uğrasa bile, yalnız' kalmamız olacak şey değil; lıkla görünce de böyl'e uzun bir mektubu sayfalara döfcroenin bu yüzden en iyisi mektup yazıp vermek!» diye iç geçirdi Emigünler süreceği düşüncesi ile paniğe kapılnııştı. Bu ürkme ve re Kararlıydı, Cemil'ın mızmızlıkları yuzünden artık kendina korku ile Işlerinl umudundan önce bltiren kızlara yeni iş bıle kızamazdı. «Şunu bil ki,» diyecekti mektubunda, «evlenmek fiuyduramamış, bnüne katıp ilçeye dönmek zorunda kalmıştı. lân enemü degü benim Için; Istanbul'a ddndüğünde beni evinde bulacaksın! Nasılsa milletvekili olman soz konusu değil, dö. vl\* <• . tArkan var) DİŞİ BOND TV'DEKİ kESİK IŞIKLAR GİZLİ SARA HASTALIĞINI ORTAYA ÇIKARIYOR İZMİR, (aa) Ege Üniversitesi Nöroloji Kliniği kürsü profesörü Doktor Bedriye Kot, televizyonun gizli bir sara hastabğıhın ortaya çıkmasında, kuvvetli etken olabileceğinl ileri sürmüştür. Sara hastalığına eğilimi olan kişilerde dış etkenler aracılığı il« bunun derhal ortaya çıkanldığını anlatan profesör Kot, «Bu dı» ctkenlerden bazılan, beyin dalgalanru ölçen lâboratuarda, nöbeti ortaya çıkarmak için kullanılır. Kesik kesik ışık veren âletler bu hastahğın ortaya çıkmasında en etkili olanlandır. Televizyon da bu tür ışık verdi ğinden, sara hastalığının varhğını ortaya çıkarabilecek bir âlettir denebilir» demiştir. Kesik ışık uyanmlarmın eizîl bir sara'yı ortaya çıkardığının eskiden beri bilinen bir gerçek olduğunu anlatan Kot. televizyon Seyredildiği esnadaki kesik ışıkla uyanmların da, zemininde sara'ya eğilim! olan bir kimsedş nöbet yaratabileceğini söylemîştir. Kot, «Sara nöbetinln ortaya çık ması için mutlaka bu hastahğa eğilimli olmak lâzımdır. Aksi t^kdkde yalnızca televizyon, yok olan bir hastalığı yaratmaz» demiştir. TİFFANY JONES RADYO İSTANBUL 05.55 Açılış, program 06.00 Kur'ânı Kerim 07.00 Köye haberler 07 05 Türküler geçidi 07.30 Haberler, hava durumu 07.45 Bu sabahın melodileri 08.00 tstanbul'da bugiin 08.10 Beraber şarkılar 08.30 Karışık sololar 08.45 Mine Yalçın'dan türküler 09.00 Ev için 09.20 Feriha Tunceli ve Hayri Pekşen'den şarkılar 0S.40 Arkası yann 10.00 Haberler 10.05 Mükerrem Kemertaş'tan ttirküler 10 20 Hafıl Batı müziği 10.45 Periuan Boran ve Sevinç Tolunay'dan şarkılar 11.00 Sabah konseri 11.35 Şarkılar 12.00 Haberler 12 10 Türküler 12.25 Küçük orkestra 12.45 Tülin Korman'dan şarkılar 13.00 Haberler, Resmî Gazete 13.15 Dans müziği 13.30 Beklâm programlan 14.00 Hafif Batı müziği 14.15 Rahmi Sbnmezocak'tan şarkılar 14.3^) Hafif Batı müziği 14.45 ömer Şan'dan türküler . 15.00 Haberler 15.05 Beraber ve solo şarkılar 15.3U Konçerto saati 16.00 Çocuk bahçesi 16.15 Turhan Karabulut'dan türküler 16.30 Hafit Batı müziği 18.45 Perihan' Kövenç'ten şarkılar 17.00 Haberler 17.05 Köy odası 17.2b Kadınlar fâslı 17.50 Reklârn programları 19.00 Haberler hava durumu 1945 Dln! sohbet 20.00 Sollstler geçidi 20.26 Ülkemiz ve deniz 20.40Can Etlli'den türküler 20.55 Bir vannış, blr ypkmuş 21.00 24 saatın olayları 21.10 Orhan Şener'den şarkılar 21.30 Hafil Batı müziği 21.45 Türküler ve oyun havaları 22.00 Reklâm programları 22 45 Haberler 23.00 Gebe konserl 23,45 Gece müziği 23.55 Günün önemli haberleri 24.00 Kapanıs müzık 18.30 Senfonik müzık 19 00 Hafif Batı müziği 19.30 Müzik, müzik. müzik 2U.1S Akşam konserı 21.00 Şan soloları 21 ;»0 Mantovani orkestrası 22.00 Türk bestecılen 22.30 Hafif Batı müziği 23.00 Caz müziği 23.30 Gece ve müzik 00 30 Hafif Batı müziğ1 1.00 Program ve K&panış. ANKARA 05.55 Açjlış, program 06.00 Kur'ânı Ke» rim 07.00 Köye haberler U7 uö UVUD navalan 07.30 Haberler hava durumu M.4'5 Sabah müziği 0«.uu Ankarada bugün 08 US Her telden 08.38 Çeşıtlı müzıK U9 uo Ky ıçın U9.2U Hacer Buluştan türküleı < 40 W Arkası yann lü.uu Haberler 10.06 Kema! Öncan'dan sarkılar 10 25 Ceşıtlı müzık W K Ziya tzgin'den türküler 11.1ü Sevim SUerden şarkılar İUU Konser saatı 12 0U Haoer.er 12.05 Salih Uygun'dan türküler 12 31' Solo şarkılar 13 00 Haberler Resra! Gazete 13.15 Hafif müzık 14.00 öğle Konserı 14 15 Kutlu Pavaslı'dan şarkılar 14 3.S Hlâkiar ar»sında 15 00 Haberler 15.05 Fatma Türkân yamacrdan türküler 15 2ü Hafıl muziB 115.45 Muazzez Abacı ve Bılge PaRalıruar'rtan şarktlar 116.0= Çocuk bahçesi l«2ü Güler Göksel'den sarkılar 16.4ü Albümlerden seçmeler 17 00 Haberler 17.05 Yurttan sesler 17.30 Köy odası 17.50 Reklâm programlan 19.00 Haberler, havs durumu 19 35 Saz eserle' 19.50 tsteklennız mlkrofonda «tt>.15 Necdet Tokathoğlu'dan şarkılar 20 30 Recep Knrnak'tan türküler 20.45 Trafik 2U.55 Blr vaı uıs, bir yokmu^ 21.00 24 saatın olaylan 21.10 Türk müziği 21.40 Caz müziği 22.05 Tür iiler 22.25 Şarkılar 22 45 Haberler 23.00 Haftanın bestecisi 23.45 Geoe müziği 23.55 Günün önemli haberleri 24.00 Kapanış. GARTH TEC BAŞIWA ĞEUYOB E DBĞ1L TAKVİM 25 Ağustos Recep 15 Rum! 1388 Agustos 12 Hicrt 1392 Günes 5.17 1022 Ögle 12.16 5.20 İkindi 16.01 9.06 18.45 12X10 Aksun 20.32 1.38 Yatsı Imsai 333 8.35 •mnt İSTANBUL İL 162S Açılı* ve program 17.00 Dlskotefımizden 17.30 Küçük konser 18.00 Gençlere
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog