Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Ağustos 1972 Dünyada Bugün Dış haberler Dış basından Dünyanın en önemli »orunlarmdan biri olan Fiîlstin sonusu Kral Hüseyin'in onerisiyle belkl de * • olumlu bir sonuca ulasacak Olimpiyat üniiı Olimpiyat Oyunlarına katılacak Rodezya ekibinin riâvetiyesi iptal edilince, bir kısım çevrelerden hemen «Spora politika kanştı» şeklinde şikâyetler yükseldi. Dunyanın en büyük uluslararafi spor gösterisi olan Olimpiyat RABAT Fas Kralı II. Hasan, oyunlan, muhakkak ki ilgi ve France Press mohabiri Jean Maudestek görmeye lâyıktır. Fakat riac'a verdiği özel bir demeçte; hiçbir müessesenın ve bu arada •Ufkir'ın başına gelenlerin kayOlimpiyatların da, gerçek dışı nağı eşidir. demiştir. yorumlar'a efsaneleştirilmesi doğ France Press muhabirini Suissi' ru Olmaz. deki özel vülasında kabul eden Meselâ, Olimpiyat Oyunlanmn temel kuralı, bu karsılaşmalann amatörce olmasırîır. Özellikle çağımızda, böylesıne sa!t bir amatbrlük ne kadar mümkündür acaba?.. Gelin, Münih Oyunlannı alahm ele.. Avlardır, Münih'teki spor teS'slerme yatınlan milyarların hikâjesini duyuyoruz. Her yabancı dergıyi açışımızda da, bu tesislere katkıda bulunan firmaların reklâmları ile karşılaşıyoruz. Üstü kapalı yanş sahasını hazırlayan firmanın adı, pek çok dünRABAT, (Dış Haberler Servisi) ya rekortmeni atletten daha fazFas Kralı Hasan II, kendisine la bilinmiyor mu? Aynı şekilde karşı girişilen suikast teşebbüsü ışıklandınnayı yapan firma da sırasmda içinde bulunduğu udiha geniş bir tine kavuştu... çağı ba>;anlı şekilde inişe geçiBu fırmaların Olimpiyat Oyunren pilot Albay Muhammed Kablarını istısmarr, sporcuların amabaj'ı, Fas Kraliyet Hava Kuv B törlüeunıi etkilemez diyebilirsivetleri Komutanlığına atamışniz. Yani Olimpiyatlar profesyotır. Atama ile ilgıli olarak bir rıelce de olsa, yarışrmacılar amaaçıklamada bulunan Kral Ha tdrdür... san II; «Albay Kabbajın başaPeki, başka bir duruma değinerısı sivil havacılık tarihinde kolim... Meselâ Alman binicilik ekilay kolay ulaşılabilecek başan< binde, Josef Neckermann diye lardan değildir. Saldınya uğrabir sporcu var. Bu sporcu, multi yan uçağımızın iki motonı tartıilyoner bir iş adamıdır. Kenmamen durmuş ve uçak gövdesi dı adını taşıyan dükkânları, seatılan kurşunlardan ağır yaralar yahat acentalan, nakliye şirketlealmıştı. Alb&y Kabbaj buna rağ ri. bıitün Almanya'ya yayılmıştır men, bir çok âleti de işlemiyen Neckermann'ın.. Ayrıca Alman uçağı, başanlı şekilde yere indir Spnruna Yardım Vakîmın başınmeve muvaffak oldu» demiştir. da da Neckermann bulunuyor ve Öte yandan, Kral Hasan, Debu vakıf beş yılda 100 milyon niz Kuv\etleri Komutanı da araTürk lirası yardım verdi sporlannda bulunan birkaç yüksek culara. rütbeli subayı da görevlerinden Alman dergilerini açtığmızda uzaklastırrnıştır. ya da televizyon programlannda, Ufkir, Krahn sporcu Neckermann'ı şirketlerini yonetirken, masası başında da önünde öldürüldü goniyorsunuz. Bu arada Pas'ta dolaşan •söyBu da olabilir belkl... Fakat .lentıler, General üfkir'in söyöj'le, Olimpiyat Oytmlarını eski lendiği gibi üç defa değil, fakat Yunan'daki gibi salt amatör bir dört defa ateş edileıek öldürülkarşılaşma dizisi şeklinde ele aldügu yönundedir. Cesedi gördük manm hatalı olduğu görülüyor... lerini iddia eden. ve kimlikleriSpora politika karışmamalıynin gizli kalmasını isteyen bazı mış... Bu iddia da gerçek dışı ve Faslılar yabancı bir gazetenin imkânslz tabiî... Eğer mtimkün muhabirine, Ge«tnSüfkl#'tn ceo'.saydı bü, 1916 Berlin ve 1940 sedi üzerinda,4ürt kurşun yaHelsinki Olimpiyatlan yapılabirası saydıklarim söylemîşlerdir. lirdi... Yapılamadı; çünku bu taAyru haberl veren Faslüar, Intinhlerde çeşitli uluslann sporcuhar iddiastnın tamamen Sarayın ları cephelerde birbirleri ile sauydurması oldugunu, General vaşıyorlardı. Birinci ve ikinci üfkirin Kral Hasan'ın gözlerl dunya savaslan politikayı spora önünde vurularak öldürüldüğüağır bastırmca ne olimpiyatlar nü iddia etmişlerdir. yapılabildi, ne de sporculann Olaya bir başka centilmence reka'ueti kaldı ortada... kadının da adı kanştı Fas Kralı II. Hasan'a kar?ı Aynı şekilde her olimpiyattan duzenlenen başarısız suikastten sonraki listeleri nasıl unuturuz... sonra geçtiğimiz Pazar günü Hemen hiç kimse sporculann kitutuklanmış olan eski Maliye sısel başarıları ile ilgilenmez. ÖnBakanlarından Lazrak'ın eşi As ce Amerıka mı, yoksa Sovyetler sia Lazrak, iyi haber alan bir mi fazla madalya topladı diye akaynağın verdiği bilgiye göre, raştınlır. Arkasından da diğer ülönceki gece Kazablanka'da ser kelere bakılır. Eğer Asya'mn ya be«t bırakılmıştır. da Afrika'nın genç bir ülkesinBayan Lazrak. Fas güvenlik den gelen bir sporcu rekor kıservislerine. suikaste katılan hararsa, bu defa ülke<;i ikinci plâna vacılar ve General Üfkir'in olay düser ve sporcunun adı büyür .. dan bir gun önce ne suretle ken Rodezya olayını, bütün bu dizidi evinde buluncTuklarını açıkrun dışında ele almak mümkün lamıştır. degildı... Rodezya Afrika'daki bir îngilız kolonisiydi. Ülkede 5 milyon sıyah 250 bin de beyaz derili insan vardı. Yönetimi ellerinde tutan beyazlar 1965"te tek taraflı bir kararla bağımsızlıklannı ilân etMer ve o zamandan beri de siyahlara kan kustunıyorlar. Birleşmiş Millctler Güvenlik Konse\i 1968'de Rodezya'ya karşı ticari ve siyasi abîuka karan verdi. Bu yüzden de Rodezyalı atletler, pasaportlan artık medeni dünyaca geçerli olmadığı içın Meksika OSTOKHOLM Eserleri analımDiyatİprına katılamadılar. vatanmda yasaklanmış olan Rus yazan Aleksandr Solzenitzin, Fakat Uluslararası Olimpiyat Nobel tesisi tarafınrfan yaymlaKomitesi geçen vıl Lüksemburg'nan «Le Prix Nobel en 1971» da. garip bir karara vardı. Buna yılllğında yayınlanan bir yazıgöre Rodezya Münih Olimpiyatfinda, Sovyetler Birliğindeki larına înpiliz bayrağı altında kasansur ve siyasal baskıları çok tılabılecektı. şıddetli bir dille kınamıştır. Ne var ki, kendı ırklanndan Solzenitzin'e ödul veren Isolan insanlarm işkenceye ve hayveç Edebiyat Akademisi Sekrevan muamelesine tâbi tutulduğu teri Ragnar Gierov, bunun yabir ülkenin, Munih'te böylesine zara Rusya dışma çıkış izni vedolambaçlı yoîdan temsiline dirilmeyince Moskova'daki apartğer Afrikalılar razı olmadı. Oİimmanında yapılması kararlaştıpiyatları boykotla tehdıt edince rılan ödül verme tdreninde de. Uluslararası Olimpiyat Kosoylemek üzere hazırladığı komitesi yeni bir karar almak zonuşmanın kopya.51 oldugunu arurda kaldı. Simdi Rodezyalılar çıklamıştır. oyunlara katılamıyor. Aslında katılamayanlann çoğu asıl RoUGANDA'DAKİ dezyalılar değil. Ülkenin 5 milyon siyahına karşı 250 bin beyaz ASYALILARI nüfusu varken, Olimpiyat ekibinde 7 siyah, 40 tane de beyaz İNGİLTERE'YE bulunuyor. Bu da mı politika değil? TAŞIMAK İÇİN M "Ufkir'in başına gelen ler in kaynağı eşidir Kral Hasan, General Ufkirle olan özel ilişkilerini ve ona karşı olan sevgisini anlatrmştır. Kral Hasan, Jean Mauriac'a verdiği demecinde, «Ufkir'in başına gelenler karısı yüzündendir. 1971 yılı Martında Ufkir îçişleri Bakanı olmujtur. O sırada İçişleri Bakanlığında Ufkir'i ve özellikle e: şini etkisi altına almayı başaran Baazat admda bir memur vardı. tçışleri Bakanhğındaki bu memur, İçişleri Bakanı olarak nü^ fuzunu geçirebUeceği her alanda, Ufkir'i. eşinin ve kendisinın çıkarına kullanmaktaydı. Bunun üzerine Ufkir'e o adamı kovmasını emrettim, o da istemeye istemeye ve kendisine karşı bir ha reket olarak düşünerek bu emrimi yerine getirdi. Ufkir bu sırada itibarını kaybettiğini sanmaktaydı ve evinde de üzücü olaylar geçmekteydi. Daha Sihirat olaylan sırasında Ufkir çökmek üzere olan bir adam haline gelmişti. Bir fiske vurulsa dengesini kaybedecek durumdaydı» demiştir. (a.a.) ÂBD'de ve Vietnam A Filistin Devleti kurulacak Kral Hüseyin bu girişiminin Ürdün'ün geleceği bakımından yararlı oiacağını ifade etti BETRLT Urdun Kralı Hüseyin, Ortadoğu'da yenı bir Fılıstin devleti kurma plâmru uygulamaya koyacağını açıklamış ve gelecek yılın başında yenı bir banş teşebbüsünün yapılabileceğıni söylemiştir. Beyrut'ta yaymlanan «En Nahar» gazetesine verdiği demeçte Kral Hüseyin, Filistin devleti kurma plânının gelecekte «Ürdün ailesi» fertleri arasmdalti ılıskıler için sağlam bir bağ olduğunu bildjrmıştir. Kral Hüseyin, bu yılın başında Şerıa nehrının Batı kıyısında Ürdıin ile federal bir devlei o'arak yönetileçek, ancak özerk olacak bir Filistin devleti kurmak için bir plân hazırladığını söylemış, bu plânj Arap dünyasında sert tepkilerle karşılanmıştı. Filistin gerillâlan ve dığer Arap ulkeleri, bu plâru şiddetle kınamıslar, Mısır ise protesto için Amman'la ilişkilenni kesmişti. Kral Hüseyın, gazeteye verdıgı demeçte şimdılik hçrhangı bir banş teşebbüsü umudu gormediğini, ancak böyle bir teşeb büsün gelecek yılın başında yapılabilecegıni büdirmıştir. Kral Hüseyin'e göre, Ortadoğu'da biı barış 1967 Güvenlik Konseymin karanna dayanmalıdır Kral, Ürdün'ün kısmî bir .anlaşmayı kabul etmyeceğinı söylemiştir En Naiıar muhabirınm soruiarına cevap veren Kral Hüse yin, federasyona Öazze şeridının katılıp katılmayacagı şeRlmdeki soruyu da şövle karşılâmıştır: «Bu tamamîyle Gazze Ijalkına bağlıdır. Gazze şeridi ve balkı bıze aıttir. Biz de onlara aıtız.» Kral Hüseyin'e göre, Amerika ve Ürdün arasındaki ilışkiler de gittikçe güçlenmektedır. (THA> menka'nm Vietnam ıte ilgıli Parıs bafıs. gorüşnıeleıırıin yeniden başlaması yönündeki • karan, daha sonra Ku7Py Vietnam delegesi Le Duc To'nun Hanoi'ye, Başkan Nıxon' ın danışmanı Kissinger'in de Saygon'a yaptıkları zıyaretler nedeniyle, dünya kamuoyuriun dıkkatini çekmeğe devam edıyor. Başkan Richard Nixon'ın, seçımlerin yaklaşmakta olduğu şu sıralarda, Amerıkan.ve dünya kamuoyuna, Vietnam'da barışa ulaşılabilmesi için elden gelen her çabanın harcanoığl izlenimini vermeye çalıştığı bır gerçek. Başkan Nıxon, yardımcılan aracüığı ve bazan bizzat yaptığı basın toplantıları ile Paris barıs görüşmelerinln de olumlu şekilde ilerledifl havasını yaratmaya gayret etmektedir. Bu arada Amerikan siyasî çevreleri, Başkan Nixon'ın. Vıetnamla ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulunmasırun kuvvetl» muhtemel oldugunu da haürlatmakta, amacm sadece siyasi yatırım yapmak olmadığını, Nixon'ın, Vıetnamla ilgili önemli plânlanmn bulunduğunu iddia etmektedirıer Kral Hasanhn yarah uçağını indirnıeyi başaran pilot Hava Kııvvetleri Komutanı oldu Amerikan Dışişlen Bakanı WıUıam Rogers'in, birkaç gün önce bir gazeteye yaptiğı açıklama, bu iddialan kuvvetiendirmiş ve Başkan Nixon1» perde gerisinde yürüttüğü çabalara olan güveni arttırrmştıf. Hatırlanacağı üzer» WilliaîB Rogers t) »çıklamasında, Vietnam'da barışa seçimlerden önce, veya seçımlerden hemen sonra ulaşüacağına inandığını söylemış, bu yönde harcanan gayretlerin olumlu sonuç vermesi ihtimalinin çok kuvvetlendığini ifade etmışti. Ne var kı, Rogers'in bu açıklamasma ilk tepki Kuzey Vietnamlı delegeler tarafından ğösteTilmiş ve delegeler, Rogers'in seçım yatırımı yapmak amacıyla kasitlı olarak yalan söylediğınl ifade etmışierdı. Nixon yönetimi ise, Rogers'in demecimn yaıılış anlaşıldıgını, kendisinın tahmınde bulunmadığını, sadece umutlarını açıkladığmı ılen sürmektedır. Bundan da, Nixon yönetiminin henüz barışın «ağlanabilmesi için kesın bır çozum şekH bulmadığı anlamı ortaya çıkmaktadır Kuzey Vietnamü delegçlerle Nixon yönetiminin iddia *• açıklamalanna rağmen, Williara Rogers gibi aorumlu mevkide bulunan bir Arnerikaİı yetkilinin yaptığı açıklamajı koiayca hafife almanuj imkânı yoktur. Her şeye rağmen, BaşkaO Nıxon ve yardımcüarımn son birkaç haftalık süre içinde Vietnamla ilgili olarak önemli geliszneler kaydettıkleri ve bazı buşanlar elde ettiklen söylenebilir. Büyük ihtimalle Başkan Nison, bu konudakı açıklaması için uygun zamanı beklemekte ve bu arada temaslarına da devam etmektedir. Hanoi Radyosunun yayınlan ise, Kuzey Vietnamlı yöneticüerin şimdi bütün umutlannı Senatör McGovern'in seçıünesıne bağladıklannı göstermektedir. Bu nedenledir ta, Hanoi Radyosu, Henry Kissinger'in Saygon'a yaptığı ziyaretl önemsememiş, bunun sadece bir seçim yatınmı oldugunu üerl sürmüştür. Oysa Hanoi yöneticilerinin bilmesi gereken bir gerçek de vardır. Kuzey Vietnamlılar bu konuda hiçbir yorumda bulunmasalar bile, Vietnam sorunu Amerikan seçimlermde çok önemli bir rol oynayacaktır.. Daha şimdiden Başkan Nucon ile Senatör McGovern arasında, Vietnam sorunu en önemli mücadelt alanı haline gelmiş bulunmaktadır Senatör McGovern bir hafta önce yaptığı konuşmada seçımleri kazandığı takdırd» savaşa derhal son vereceğinı, bunun sonunda Tiyö ile 5"ardımcılannm ülkeden kaçacaklarmı, onların yerini Kuzey Vietnamla anlaşmaya hazır halkçı bır hükümetin alacağım söylemışti. Gene McGovern'e göre, ancak bundan sonra iki Vietnam'ın birleşmesi mümkün olacak va birleşm» sorunu Vietnamlılar tarafından çözümlenebllecektı. Rogers'in demeci Hanoi'nin.tutumu . Nixon yarışa yine Agnew'la katıhyor MİAMİ BEACH A'merika Bırleşik Devletlerı Başkanı Richard Nıxon, Cumhuriyetçi Partı Kurultayının önceki gecekı oturumuhda Başkan adaylığını kabul etmış ve Başkan Yardımcılığı içın Spiro Agnew'u yeniden aday göstermiştir. Nixon, adavlığı kabul konuşmasında çeşitli iç ve dış meselelere değinmiştir. Nixon'un konuşmasının anahatlan jöyledİT: Vietnam: Bir döncm daha Bas kanlık yapması halinde Vietnam'daki Amerikalı esirieri asla terketmeme, Vietnam'd'a bir ko. munist hükümeti kurulması için duşmanlarla isbirliği yapmama ve Amerika'nın şerefini kirlet. meme taahüdunde bulunmuştur Dış ilişkiler: Dış iliskiler konusunda, Pekin ve Moskova <:ıyaretlerını ve stratejik sılâhların sınırlandırılması antlaşmasını idaresinin barışa en büyuk kaiklsı olarak nitelemiştır. Suçlarla savaş: Amerika'da suç güçlerine karşı barış güçlerini kuvvetlendırme felsefesirrt paylaşan yargıçlar tayin etmeye devam edeceğini açıklamıştır. Richard ', Nucon • Cumhuriye'tçi Partinin Baekan adaylığını' kazandıktan sonra tebriklen kabul ediyor. «Dört yıl önce7, yardımcılık görevi için en uygun insan olarak Agnew'i seçtim. Bugün de bu görev için en uygun kimse olduğuna inanıyorum ve yarın da bu fikrimi değişttrmeyeceğim.» Nixon'dan' sohra söz alan Bas kan Yardımcısı Spıro Agne\v. yeniden adaylığı kabul ettiğinı açlkîamış ve Başkon " Xıxon'ın hızmetlerını ovdüktcn sonra «Gorevim Başkana hızmet etmek ve kendisinden öğrenrnekhr» demistir. Demokrat. Parti başkan adayı Güney Dakota Senatörü George McGovern, Cumuuriyetçı Partı kongresini Başkan Niıoo <n gerçek kimlığini gizleyen biı «düzenbazlık ve lesatlık» yuvası ojarak nıtelemıştır. (a.a THA1» McGovern'in deraeci Agnew tekrar aday Salonda delgeler ve salon dışında orrbinlerce kışı taraftndan izlenen konuşmasında Başkan Nıxon, yardımcısı Agnew hakkında şoyle konuşmuştur: Mısır, ^ ? }l9lTden beri hapis ıngılız yatan yapısı mahkum savaş tahliye ietleri edilince • alma La$ Vegasfa leşebbösüne gitti . . girişli BEYRUT El Enver gazetesinin biktirdiğine göre, Mısır, İngiliz yapısı Lightning uçaklan almak için teşebbüse geçmiştir. Gazeteye göre, bir Mısır askerî delegasyonu adı açıklanmayan bir Arap ülkesinde incelemeler yapmaktadır. El Enver bu ülkede îngiliz yapısı Lightning uçaklarınndan bulunduğunu ve uçak lann etki derecesinin tetkik edildiğini haber vermiştir. Öte yandan askerî kaynaklrr, Lightning uçaklannın sadece Suudî Arabistan ve Kuveytte bulunduğunu bildirmişlerdir. Devlet Başkanı Enver Sedat, geçen ay ülkedeki 15 bin Sovyet askerî danışmanmı sınır dışı ettikten sonra, Mısır'a silâh satmaya hazır olan herhangi bir ülkey le görüşmek istediğini bildirmişti. Londra'dan gelen diplomatüı haberlerde de Mısır'ın Ingiliz bik kümetine silâh alımı konusuna yanaştığı belirtilmişti. Bu arada gelecek ay içinde Dışişleri Bakanı Murat Galıp'ın Londra'yı ziyaret edeceği haberleri, diplomatik çevrelerdn gene silâh alım satmu konuscuıun ele alınacağı kanısını uyanrırmıştır. LOS ANGELES Elli dört yıl önce girdıği hapishaneden nihayet tahliye edilen Felix Merca isimll bir mahkum, kumarhaneler şehri Las Vegas'i ziyaret etmiş ye bundan sonra yapacağı ilk işin, bir baseball maçı seyretmek olacağını söylemiştir. Felix Merca'ya koruyuculuk yapan Ampar laat, «Merca yeniden dünyaya gelmiş bir insan gibi» demistir. Filipin asülı olan Merca, 1317 yılında clnayet suçundan bapisha neye girmişti. Yirmi dört defa al müracaatırjda bulunan Merca'nın istekleri kabul edilmemis ve cezasınm tümünü çekmişti. Ingilizceyi bundan 10 yü önce öğrenen Merca, hâlen 74 yaşında ve iimsesiz olduğu İçin, kendisine Etevlet tarafından bir bakıcı tayin edümiştir. Merca'nın bakıcısı Bayan Paat «Merca evimize ilk geldiği gün mutluhığundan ağlıyordu. Kendisine evimizin bir odasını verdik. Kendisine istediği baharath Filipin yemeklerini yapıyor. ve görmek İstediği yerlere götürüvoruz» demiştir. CA.J") Başkan Nixon İse, Senatör McGovern tarafından uygulanacak plârun Kuzey Vietnamlılann isteklenne uygun düştüğunü bildirmiş ve bu plân uygulandığı takdirde, Güney Vıetnam'm birkaç gün içinde Kuzey Vietnam tarafından lşgal edileceğıni, arkadan Güney Vietnam'da kanlı kıyunlara girişileceğini ileri sürmüştür. WilUam Rogers da, McGovern'in plânlarının Vietnam için felâket anlamı taşıdığım iddia etmiştir. Bütün bunlar, seçım kampanyası başlar başlamaz, VietnEm sorununun nasıl bir ağırlık kazanacağını göstermeye yeterlidir. Sorunun bir de Kuzey Vietnamlılar açısından incelenmesi gereklidir. Kuzey Vietnamh yöneticiler, McGovern gibi, ken.dilerine istedikleri her şeyi venneye hazır bir başkan adayı •dururken, şimdiden Nixon yönetimı ile anlaşmaya varmayı tabiî ki Istemiyeceklerdir. Bu bakımdan, yıllann sorunu Vietnam, bir çözüm için, Amerikan başkanhk seçiminin sonunu beklemek durumundadır. Ancak, bu seçim sonunda, acı çekmek adetâ kaderleri olmuş talihsiz Vietnam halkı, ya banşa kavuşacak, ya da daha çiddetlenecek bir tırmanmanın etkisi altında ezılecektir. Değişik görüşler The Financial Times VEFA tlhan Mutlugil'ın eşi, Nazan Şengül'ün babası, Şengül'ün kaympederi, Elif Şengül'ün dedesi *. ' • Emekli Başkomiser Muhlttin Zeki MUTLUGİL 24/8/1972 günü Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazed 25/8/1972 Cuma günü (bugün) öğle namazım müteakıp Aksaray Valide Camiınden alınarak Edirnekapı aile kabristanında toprağa verilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Esi: tLHAN MUTLKGtL (Cumhunyet 6019) Solzenitzin, Rusya'daki sansür ve siyasal baskıları bir kez daha kınadı E1EMAN ARANIYOR Plânlama ve istihsal kontrolunda çalışacak, bu konuda Kariyer yapmış veya yapmayı arzu eden, Ingilizce büir, askerliğini yapmış elemanlar aranmaktadır. îsteklilerin biograülerini Ve istedikleri ücreti belirten yazıh müracaatlannı (P.C.D.) rümuzu üe P.K. 14 Levent, adresine yazmaları rica olunur. SPORUN YANİ SIRA SANAT günlerde dünya kamuoyunu ilgilendiren olaylann önünde geliyor. Şporcular, yarışrnalar için son hazırlıklarını yaparlarken, Olimpiyatlar için bu kente toplanan milyonlarca turisti ağırlamak için Münih şehri yoneticileri de ellerinden geleni yapıyorlar. Turistlerin spor yarışmalannın yanı sıra rağbet ettikleri konu, düzenlenen muhte$em sanat gösterileri. Olimpiyatlar süresince, Münih'te dünyanın en ünlü orkestralan, baleleri, tiyatrolan konser ve temsiller verecekler. (Fotoğraf Newsweek) • fÜ****'»»*****»»**»"»»'*(1de Beklâm: .... 6018) SATBT MÜŞTESÎLERİMİZE: KÎRALIK MAĞAZA i Her işe elverişli îstüdâl Caddesinde. Köşe başı iki büyük vitrin , f cephesi 10^ m. 160 m2 ÜÇ KAT önden ve yandan kapıları vardır. f, Telefon : 44 34 95 (tlâncüık: 8759) 6017 Mehmet BARLAS HAVAKÖPRÜSÜ KURULUYOR LONDRA Uganda'daki Asyahların 1215.000 kişilik ilk bölumunü 1 Eylül gunünden başlayarak İngiltere'ye getirmek için iki ülke arasmda, hakiki bir hava köpriisü düzenlenmiştir. Yedi büyük uçak şirketi, kitle halindeki bu göçü kolay lastırmak için Ingiltere Hükümeti ile ış"birliği vapmayı kdbul etmiştir. Uçak sirketlerinin yetkilileri ile programın ayrıntılarını belirleyen sivil havacılık sorumlularına gore, Uganda'dan sınır dışı edilecek 50.000 Asyalınııi, tanman 90 gunluk süre içinde nakledilebilmesi içın gunde en az üç uçuş düzenlemek gerekecektir. (a.a.) Kıbrıs Rumİarı arasmda silâhlı çatışma çıktı LEFKOŞE Kıbns'ın Batısında Rum gruplan ırasmda çıkan bir çatışmaya Ulusal Muhafızlar müd'ahale etmişlerdir. . ' Resmî bir bilgi alınmamış olmasına rağmen, Baf'tan gelen' İlk haberlere göre, çarpışmada en az üç kişi yaralanmıştır ve durumun gergin olduğu bıldirilmektedir. Çarpışma Makarios taraftarlarının yeni Rum Ulusal Muhafız. larını takdise giden Piskopos Y.annadios'un vekili Papaz Mallorius'a mâni olmak istemeleriyle başlamıçtır. Yannadios, bu yıl baş. lannda Makarios'un istifasını isteyen üç Piskopos'tan blridir. Piskopos vekilini tasıyan araba koye girdiğinde, Makarios taraftarları taşlar ve sbpalarla saldınya geçmislerdir. Papaz ve beraberinb"ekiler derhal olay yerini terketmek zorunda kalmışlardır. Bu sırada. yakındaki bir kamptan bir ulusal muhafız mangası silâhlı olarak gelmis, kalabalığın barikatlar kurarak yolu kapamak istemeleri üzerine havaya ateş açmıştır. Gelen haberlere göre, Makarios taraftarları ile karsı kuvvetler arasında çatışma bir süre devam etmiştir. Tamamiyle Kıbrıslı Rumlardan kurulu fakat Yunanlı subaylarca yönetllen Ulusal Mu. hafız Gücünün, Rumlar arasındaki bir çatısmaya lilfthlı müdrhâ. lesi ilk dsfa vuku bulmakttdır. (».*.) BanlnınHzın kuruluşunun 48. yüdönümü münasebetiyle 26 Ağustos 1972 Cumartesi günü (yanni biitun şubelerimizin kapalı bulunacağım arzederiz. TÜRKİYE IŞ BÂNKASI A.Ş. OENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK MÖBLELİ DAİRE Nışantaş Topağacında 1 büyuk, 1 ufak yatak odası, yemek odası, salon, devamlı sıcak su, tçlefon. moket halı, yepyeni eşya MÜBACAAT: 63 3888 Sabahları yalnız 912 arası. (Cumhuriyet . 6020) Bider; GÜZİN ÖZSAVANER iıe YAVUZ DENİZMEN 24.8.1972 tarihin de nişanlandık. Dost ve yakın Televizyonunuzda yarmdan itibaren sizlerle beraberiz leıt Iiancılık: 8753 JO13 Berk Ajans 142 6010
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog