Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

M.E. I BI, Kültür Yayınları BÜTÜK KARBİN 50. TıldanttmftM ARMAĞAJf • Milll Kutuphan» Genel MüdürKlJtfl ta. rafından hazırlanan bu caerde Btlyük Zafar'ln bOtun «yrıntılarını muhtellf yaatarlann kaleminden zevkl* okuyacakftinız. Milll Egitim Bakanlığı yayınevlertnd» 23 lira fcyatl» satışa arzedilen eljnizden bırakamıyacağııus bu eseri kitap yılı dolayiBiyla •, 20 indirtaU olarak almakta acel* edinlz. Devlet Kltaplan Mndurlujü î Satıj Tel 22 »8 03 umhuri Kurncusu: YTJNÜS NADt Yavrnnuzun Evde Okul ödevl Yaparken ve Bütün Öğretim Hayatında En Çok Yararlanacağı Eser, RENKÜ ANSİKLOPEDİSİ'di, Taksitle de Satılır. Toptan Satıs Yerleri : Istanbul'd» BabıS!ı'd« OCAK KİTAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ ÜLKÜ OKUL C'tlt Halinde Çıkm/ftır. 49. yıl, sayı: 17263 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurîyet istanbul Posta Kutusu: İst&nbul No. 246 Telefonhır: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 25 Ağustos Cuma 1972 Yayımlayan: GÛVEN BASIM ve YAYINEVİ İstanbul Orgeneral Gürler'in kararnamesi yayımlandı ORGENERAL FARUK GÜELER, 29 AĞUSTOS'TA GENELKURMAY BAŞBAŞLAYACAK KANLIĞI GÖREVİNE "Zafer Haftası,, törenleri yarm başlıyor ANKARA, (Cuahnriyet Bfinra) 30 Ağustos'.un 50. yıldönümü Afyon'da ve Dumlupuıar'da Cumhurbaskanı, Basbakan, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlan, Ankara Rektörü, bazı Valıler ve Bakanlıklar tem silcılerinin katilacağı törenlerle kutlanacaktır. Afyon Gamizon Komutardıgınea hazırlanan tören llk öooa 26 Ağustos sabah saat 5'te Koeatepe' de, saat 13'te Zafer Tepede yapılacak, 17'de de Dunüupınarda Ataturk heykeli açılacakür. Saat 17.30'da Afyon'da çeşitli tSrenler başlayacak gece de feneralaylan düzenlenecektir. 27 Ağustos günü Afyon'un Kurtulusu kutlanacak, 28 Ağustosta Eyret Sehitleri zıyaret edilecektir. 30 Ağustos günü Ise, Zafer Bayrarru kutlanacaktır. KAMVLASTIRMADA VERGİ DEĞERÎ ESAS ALINACAK KAMULAŞTIRMADA ÖDEMELER PEŞİN VEYA TAKSİTLE YAPILACAK; TAKSİTLE ÖDEMELERDE % 5 FAİZ VEFÜLECEK CUMHURİYET Büyük Zafer in 50. Yılını Kutluyor ANKARA, (Cnmhuri>et Burosu) Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Faruk Giırler'ın Genelkunnay Başkanlığına atanmasıyla ılgüı Bakanlar Kurulu kararı dunku Resml Gazetede yayımlanmıştır. Karamame, önceki gün istanbuTda Cumburbaşkanı Sunay'ın onamasuıa sunulmuştu. Orgeneral Gürler'ın Genelkurmay Başkanlığına atanmasıyla ılgıU 7/4866 sayılı kararnanıede soyle denilmektedır: «Genelkurmay Başkanlığına, 29 ağustos 1972 tarıhınden geçerli olmak uzere, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gurler (top. 931 13) in atanmasının, 31/7/1970 tanh ve 1324 sayılı Kanunun 8. maddesıne gore teklıfı, Bakanlar Kurulunun 19/8'1972 tarıhh toplantısında kararlaştırılmıştır.» Kanunu .* '. . 'r I ANKARA,' (Cumboriyel Bürosu tstimlâk Kariununun bazı mad delerının değiştırıknesıne ve bu kanuna bır geçici madde eklen mesıne ihşkin kanyn tasarısı, Ba kanlar Kurulunda görüşülfreiı Parlamentöya sevkedilmıştir Başbakanfık Basın Merkezindei yapılan açıklama va gore 6830 S» yılı tstimlâk Kanununda yapılmî sı öngorulerç değişıklıkler sövlc dir: Samandağ sahilinde yahalanan 14 kişi hakkında idam ve hapis cezası istendi ADANA, (Cumhuriyet BüroEn) 6. Kolordu ve Adana Hatay Sıkıyonetım Komutanlığı Basın ve Halkla llışkıler Şubesi, dün bır açıklama yaparak. 13 Hazıran 1972 günu Samandağ sahıllerınden yurda girerken yaka'anan 14 anarşıst hakkmdakı kovuşturmanın tamamlandığını ve sanıklar hakkında idam ve 10 seneden az olmamak uzere a6ır hapıs cezası istegiyle kamu davası açüdığını büdirmıştır Açıklamada. olav anlatıldıktan sonra, şovle denilmektedır (Devamı Sa. 7, Su. 7 de) 14. Süvari Tiimeni Knmandanı Yarbay Suphl Bey tKula) Knrmay Başkanı Muzafter Beyle (Tugsa\ul) cepbede haıitayı ineeliyor. Kamulaştırma şartlan «Madde 3) Kamulaştırma, ancak bunu yapan ıdar^enin kanunen yapmakla yukümlu bulunduğu kamu hizmetinin veya teşebbüsünun. y\ırijtulmesi veya çelistiri!mesı ıçin gerekli taştamaz mallarln vo kaynakjânn karşllık'arı bu kanun hukuraleri içerisıcdr peşinveya aşağıda belirtılen hallerde taksitle ve ilâve edilecek °o 5 faüzıyle Birlikte ödehmek sııretiyle yapılabillr (Devamı Sa. 7, Sü. 1 deı Sabahattin SELEK 1 Zafere Giden Yol OmerSami COŞAR ; Emlâk Vergisı ertelemeleri îstanbul Özel Idaresîm * parasızbıraktı . Emlâk Vergisı toplama yetkısinin Malne Bakanlığına aktarılması ve tahakkuk ile tahsıldeki ertelemeler Istanhul özel îdaresini guç dunımjda bırakmıştır. Aylık gıderi 20 milyon Ura olan özel Idare Mudürlüğiine Emlâk Vergısi payı olarak . bugune kadar 10 mılyon lira odenmiştır. 2 Büyük Taarruzda Dünya Basını 0 " 1 9 7 6 ' DA j VüNÜS E AYAK BASILACAK • Londra Üniversıtesı Kralıyet Akademısı Profesbrlerınden J O Thomas «Insanoğlunun 1976 jılında Venus Gezegenıne ayak basacağını> sovlemıştır. Gezegenler atmosferı semınerı dolaj ısıyle Istanbul'da bulunan Prof. Thomas gazetemıze ver dıgı ozel demecin, 6 yıldır surdurulen çalısmaların ozetı ol duğunu ve kendılerı ıle bırlıkte çalıstığı Harvard Unıversıtesı Profesorlerınden Pro{ R M Goodv, Prof M B Elroy^ U S Offıce of Naval Reserch'den Dr He=s ve Dr Schbert'ın fıkırlerını de kapsadıgım belırtrruştır Sozlenne «Mars gezegenme yollanan Manna serılerı ve Ve nus gezesenme vollanan Venera IDevamı Sa. 7, Sü 7 de) 23MILYONA ÇIKAN EYÜPMEYDANI BUGÜN AÇILIYOR Tarıhi ve dinî özelhklcrıne uygun olarak yeniden onarılan Eyup Meydanı bugun düzenlenecek torenle hizmete açılacakür. Meydanm onarılması, altyapı tesısleri ve cıvarının asfaltlanması ıle elektrık tesısatı ıçin 23 mılyon hra harcanmıştır. Meydana bir havuz açılmış, dolmuş ve taksılerın girmesi de tamamen onlenmişür. Bugun meydanda geceyansına kadar eğlenceler yapılacaktır. Açıkştan sonra Münir Nurettin Selçuk başkanlığında Tanhi Türk Müzığı ekibi bir konser verecek, Bursa Mehter Takımı ile Kılıç Kalkan Ekibı gosteride bulunacaktır. Öğle namazında eğlenceye ara verılecek, akşam $enlıkler geç vakte kadar surdurülecektır Meydana. «Eyüp'e hizmet edenlerden Allah razı olsun. dövizi asılacak. Beledıye Başkanı Dr. Atabey'e hizmetinden ötürü üzerinde İstanbul amblemi bulunan bir altın madalya venlecektir. .;»••'. Sıkıntı var îstanbul özel îdare Müdürü Ibrahim Arısan, bu yılkl bütçenin 250 milyon lıra oldugunu, yatınmlan gerçdkleştirmek Için mutlaka her yıl bu paranın ellerine gççmesinin gerekliliği üzertnde durmus ve junlan töyiemiştir: «İlımızin nüfus gelişmesine uygun olarak ılkokul yapımı özel idarelerm 'görevi içindedlr. Onlann odun ve kömürlerini TB mustahdemlerinin ücretini biz karşılarız. Yalnız odun ve kömür için yüda 1015 milyon lira ödeme yapılır. Bugüne kadar Emlâk Vergisinden payımıza 10 milyon lira verilmiştir. İstanbul özel İdaresinln aylık ddemesl 20 milyon lirayı geçmektedır. SıJuntımız çoktur. Durum İçlşleri Bakanlığına duyurulmusturj» Ansan, Özel tdarede çalışan 300 memurun Maliye Bakanlığına ctevredlldiğini, gerl kalan «K) memurun da Emlâk Vergtsi Kanunundan önceki arazi ve bina vergilenni toplamak için çalışacağını açıMamıştır. rDevamı Sa. 7, Sfl. S de) Hikmet ÇETÎNKAYA 3 Savaş Alanından Anılar Kaçak otomobillerden 7'sl daha ele geçirildi Eökişehir'de laya devriıimş Selâhattin GULER 4 Em. Orgnl. M. Mazium Ukora Büyük Taarruzu aalatjyor 5Savaşa KatılanKomutanların Şerei Listesi ağaca çarparı mototrende 21 kışı yaraland I Turkîye'ye kaçak otomobıl sokan tjuyuk şebeke ıle ılgılı soruşturmayı derinleştıren Mali Polıs Interpol grubu detektiflerı, dun yenıden 7 otomobıle daha el koymuşlardır Bu otomobıllerın dışında ıtas) Izmnte, bın Tosyada olmak üzere uç kaçak otomobıl de tespıt u lunmuş, Mali Polıs, ılgıli lllere telsız çekerek bu araçlara da el konulmasınj ıstemistir. • Opel, Mersedes. B MW Volkswagen, Ford marka olan kaçak otornobıllerın plâkalanmn İstanbul'dan alındığı ve tstanbul Traiık Mudurlügune feay dedıldiğı ortaya çıkmıştır. Ka•çak otomobillere tstanbul'dan verilen plâkalar şunlardır: 34 •nevamı Sa 7 Sfl 4 de' rkçılıgi devlet politikası omümkün olamadı. Olimpiyat larak benımsemiş bulunan Uynnları ıse her zaman dünya Rodezya, Afrıkah deVletledevletler dengesinı yansıttı. rın baskısiyle ülimpi>at Oyun1936 Berlin Olımpiyatlarıvla 197! ESKtSEHlR Konyaya gıt, lanndan «ıhraç» edüdi. ' Basta y Cumhuriyet döneMünib Olimpiyatlarını kıyaslı. mekte olen 202 sayılı «Konya Olimpiyat Komitesi eskı Baş varak dünyanın nasıl degistitiv mındekı ilk mılli bankalarınöan Mototrenı» dun Eskişehır'den olan Türkıye î ş Bankası, yarın kanı Avery Brondage olmak ni ve bu degisimin spor karşı14 kılometre uzaklıkta Gokçekı48 mcı kuruluş vıldonümılnu üzere çeşitli çevreler bu kararı lasmalannı nasıl etkilediğini sık istasyonu yakınındaki Kıkutlayacaktır eiestirdiler. Rodezya kafilesı anlayabtlinı. •tılınler ko>u mevknnde, yıldıİş Bankası. Buyuk Taarruzun başkanı da. artık spor islerinı rımcfan rajlar uzerme devrılmı^ 1936 Olimpiyatları, Hitler çafkıncı yıldonumunde 250 bın lipolitikacıların vönettifcini söybır a|aca çarpmış, kazada dev • ' fının görkemini dünyaya dura sermaye ıle kurulmuş ve 4 H ledi. Sporla polıtikanın birbirılen 4 vaçonun yolculanndan vnrmak için bir propaçanda ay\ ıcmde 8 915 mılvon lırası tarinden uzak tutolması etilimin 21 kışı yaralanmıştır. , racı olarah kullanılmıştır. O sarruf mevduatı olmak uzere de olanlar. üzöntıi dnydalar. tarihte dünya bnçünkü çibl deBolgedekı kotu hava sartldi. 11 627 mılyon lıralık bır mevduğildi. Olimpiyat knlübfinün ü Gerçekte spor ve politika bır sırasında duşen yıldınmdau ata ulaşmı$tır. Iş Bankasında velerl de buçünkü kadar kalabirinden hiç bir zaman ayrıladevrılen buyuk bir ağacın, ratasarruf mevduatı açtıranların balık değüdi. Berlin'deki Olimtoplamı ise 3 mılyon 232 bın ki yı da kırdığı ve kazada ölü ol mamıstır. Ne tarih boyunca, ne piyat yapılan, mimarlık sanstımamasının buyük bir muclze I de çağımızda böyle bir r.yınm şiyi bulmaktadır. (Devamı Sa. 7, Sü. t de) > (Devamı Sa. 1, Sü. 5 de) iş Bankasrnın 48. kuruluş ysldönümü kullansyor OLAYLAKIN ARPINDAKİ GERÇEK Berlin'den Münih'e. nı Nazizmln fistflnlfiğflnn dile ^etirmek amacıyla kullanan ganatçılar eliyle çizilmisti. r ü h rer, 100 metreyi 10,2 saniyede kofarak zamanına töre erasalsix bir rekor kıran Jeste Owens1 kntlamamak lçin ferel locasından fölfe fibi çetrflmisti. Çânkfi Owen» bir eenciyaL Narizmin ırkçılıgı Amerlka'daki zend dflşmanbğııi] feraah fersab feçecek kadar koyn Idi. Aradan bir 38 yıl dab» geçtl 1936 Berlin Omnpiyatlanndan sonra ikinel k r s Almanlar, Olimpiyat Oynnlannda e r »ahi. Sa. T. Sfl. S I 6 ATATÜRK Büyük Taarruzu anlatıyor 7 "Kocatepe'de telgrat başındaydım,, Anlatan: Muhabere Başçavuşu Hamid ERCAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog