Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK ' YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDHl. Sahıbı: Cumhurijet Matbaacılık ve Gazetecılik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yan tşlert Müdürü: OKTAS KURTBÖKS Basanve Yayan: CUMHURİÎET MATBAACILIK ve GAZETECtUK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N 39.41 D f | D A I A D . ANKARA: Atatürk Bulvan Tener Apt. • O U n V/ U * * •••Yenısehır Tel 120920 129544 k IZMTR, Fevzıpaşa Bulvarı AJşaroğlu Ishanı Tel: 31230 • 24709 GÜNZT ÎLLZRİ: Kuruköprü 34 «okak No. 40 ADANA Tel: 4SS0 3934 ABOXE ve İLÂN îurt to 3 Aylık 6 Ajhk 1 Aylık 12 Ajlık 67 .30 135. 270. ¥urt Oıs> Adi PosU «S. 133.Î70 MO. BashK ıMaktu) 2 ve 1 ncı savfa tSanıımi) 3 uncu savfa <Santımıı 4 A. S ocı wv<« lâanUnu) Nişan Nikih Evlenme OuCum Ölüm M*vlwl m e k k u r ıft Cm > Ölura. Mevhd. Tesekkuı 23 üncü (S Cm > SAY1S1 II» 150 KHKUŞ 68 yaşına gelen (Bastaraft 1. sayfada) süresini uzatıyor, bazılarını u. zatmıyor. BJJ yaşa gelmiş bir arkadaşımın yeniden bir secmeye tâbi tutulması bence iyi bir sey değil. Ben bunun prensıbine karşıyım. Konu, Üniversiteler Reform Kanunu Tasansıntfa ele alınmtş tır. Biz tasarida yaş haddini 65 clarak tesbit etmiştik. Ancak Komişyon, birdenbire boşalma clabileceği ve öğretim üyesi sıkıntısı çekilebileceği gerekçesivle bunu 68'e çıkardı. 68 yaşına şelen butün profesörler emekli olacakiardır. Senatolann temdlt hakkı kaldınlmaktadır.» MilH Eğitim Bakant Prof. Özbek, hangi Üniversitelerin hangi Fakültelerinde ikili tedrisat yapılacagı ve buralara kaç öğrenci ahnacağı şeklindeki soruyu da şu şekilde cevaplamıştır: «Ikili tedrisat denince Üniversitelerimiz bunu gece Ögreı.imi | olarak kabul etti. Ege Üniversitesi ise, ikili tedrisat yerine, imkân tanındığı takdirde kapasite artırmak şeklinde uygulama yapabileceğini bildirdi. Biz ikili tedrisatı plân hedet, lerine göre yapma düşüncesındeyiz. Pl&nlamadan, hangi dalla.da ne kadar yetişmiş elemana îhti j yaç olduğunun tesbit edilmesini' istedik. Bu biee bildirilince, ka i pasite tesbiti yapacağız. Örnegin, bizim lisan ve fen dallarında öğretmene ihtiyacımız var. Plâr.lama. makina ve elektrik dalında eleman açığı olduğunu bildiriyor. Rektörler çalışmaya başladılar, henuz tesbit yokJ» tasarısının kanunlaşmasınm bek lendiğini söylemiş, ilkokullarm kitap ihtiyacının bedava. karşılanması konusunda da şöyle konuşmuştur: «llköğreümde geçen yıl ilk üç sınıfın kitabım bedava verdık. Diğer iki sınıfa ait kitaplan da bu yıl parasız olarak vereceğİ7. Böylece ilkokulların bütün sınıflarında öğrenciler kitap ücreti ödemekten kurtulmuş'olacaklardır.» Bakan, Türkiye'nin kitap fiyatı bakımından dünyanın en ucuz ülkelerinden biri oîduğunu da sözlerine eklemistir. (THA) Ara ki Bulasın! (Basmakalcden devam) dilemez. Böyle bir toplunı, sorunlarına uyanık kafa ile çözüm yolu aramak söyle dursun, ayakta duracak gücü bile kendinde zor balnr, hattâ zamanla o güefi de yitirmek tehlikesiyle Varsılasabiîir. Biz, iki buçuk yılda ulusal kurtuluş savasını basarmıs bir kaşafın çocuklarıvız'. Haftaya biiyük zaferimizin 3*. yılını kutlayaeagız. On yılda on bes railyon çenç yaratan bir zaferin 50. yıldönümünde 33 railyon vatandasa yol yordam gösterecek bir yöntemi hâlâ bulamamıs olmamız bağışlanır bir kusnr sayılmasa çerektir. Kirain. kimlerin sırtına yiikleraeli bu knsuru? Yan ödemeler nikerlere ise 330100 lira dolnyın da bır yan odeme verilebilereğı görülmektedir. Bugünkü şartîar altında aynı görevi yapmakta olan bir kontrol teknikeri ile biı kontrol mühendisinin alacağı > a ı "r öâemeler arasında 600 lira fark bulunmaktadır.» (Baştarafı 1. savfada) mutıa, özellikle kamu ikcısad! kuruluşlannda çalışanlann sorun laruıa Kararname yeni bir şey getırmemektedir.» Yan ödeme kararnamesimn ka mu kesıminde çalışanlar aras:nda ayncalıklar da getirdiğî iddia edılen bildiride, bu konuda da özetle şöyle denilmektedir: «Sağlık hizmetlerınde çalıçr.n yüksek egitim görmüş per&onel 15003000 lira arasmda yan odeme aürken, vüksek egitim gormuş teknik personel için ou ıakam 45C1300 lira arasmda değışmektedir. Kararname teknik personel içindeki değişik meslek gurupları için de farklı ödemeler getirmektedir. Ziraat ve orınün mühendislerinde yan ödemelerin ger" kle düşük tutulduğu, tek Türkiye Lions Kulüpleri 118. Yönetim Çevresi Fatih Lions Kulübünün ANA TUZUĞÜ (Dnnden devam) g) Kulüp gelir ve jiderlerinl denetlemek gereken tedbirleri almak, h> Toplantılann gün saat ve verini saptamak, i) Herhangi bir nedenle delege seçiminin yapılmaması halinde delegeleri seçmek. j) Genel Kurul'da alınan kararlan üyelere ve gerekli yerlere duvurmak Komiteler MADDE 20 Kulüp amaçla rımn ^erçekleştınlnıesı kurulacak komiteler tarafmdan vamlacak çalışmalar sonııcu Yrtnptim Kurulu veva Genel Kurul kııran ile olur. Yönetım Calısma ve Özel Komiteler dıve üçe avnlan knmi telenn •üve'erı üvelerin dilekiprı üzerine Yönetim Kurulu farafından seçilir Üye savısına. rna !i duruma ve vıîlık çalıtma prog ramina göre asağıda belirtilen kom'feler kunılura) YÖNETİM KOMtTELBRI . Üve Devam Komitesi. Tüziik ve Yönetmelikler Komitesi Genel Kurullar Komitesl. Mali hler Komitesi. Lions Bilgı Komitesi. Üyelik Komitesi Program Komıtest. Halkla tliskiler ve Bülten Komitesi. b) ÇALÎSMA KOMİTELER1: Tanm Komitesi Erkek w Kıı Çocuklar Komitesi, Kentlilik ve Yurtseverlik Komitci. Kerıt Sorunlan Komitesi Cevrevi Kalkındırma Komitesi. Etitim v« ÖJretim Komitesi. Snthk v Mutluluk Komitesi. Clusltrarası tliskiler Ko•mitesi. Göznurunu Koruma ve Körlere ts Komitesi, Gençlerarası Geö Komitesi c) ÖZEL KOMtTELER: Karşılama Komitesi, Adav Saptama Komitesi. Komitelerin. Üye seçim, ÇHIKma. görev ve TOtMleri Kulüp tMleri Kul mft eösterilK'^*Ç Kurulu * £ £ & ^ MADDE 21 Denetleme Kurulu. Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve bir yedek Uyeden kuruludur. Kurul ilk toplantısında bir baskan ve bir raportör »eçer. Denetleme Kurulu en a; Uç ayda bir toplanır. Denetleme Kurulu'nun g5rev ve vetkileri MADDE 22 Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kulübün hesap ve malî işlemleri ile ilgili belgeler üzerinde vapacağı inceleme sonuçlarını Yönetiıp Kurunjtıa bir raporla bildirmek. b) Yönetim Kurulu'nca düzenlenen mali rapor ve blânço hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurul'a bildirmek, c) Yeni vıla ait progrfeın VP bütçe tasansı hakkındakJ BÖrüşierini Genel <urul'a bild:rmek. BÖLÜM: rv* Malî Hükiatler Malî nönem ve Mltçt UTfulaması MADDE 23 Kulübün malt d3nemi 1 Temmuz'da başlar 30 Haziran'da sona erer. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ila hesap islemlerini ilgilendiren hükümler Yönetim Kurulu'nca dtizenlenecek Bütçe ve Hesap Yönetmeliği"nde g«s terilir. Harcama yetkileri, harcama tutarlan, gelirlerin alınma çekilleri, kasada kalftcak para tu*arı, aktarma yetkileri giii konular «Yılhk Bütçe Yönetmeliğisnde gösterüir. Kulübün Gelirteri MADDE 25 Kulübün gelirleri şunlardır: a) Üye giriş ödentlsi fKulüp Genel Kurulu'nca belirtilir.), b) Tılük ödenti (130, lirai. c) Aktarma ödenüsi. ç) Bagış, yardun v« v«siye^ ler. d) Taşımr ve taşınma* mallar ile haklann işletme felirleri. e) Toplantı. yemek, gCsteri ve buna benzer çalışmalardan saglanacak cellrler, f) Rer türltl yaym re kitap satışlanndan elde edilecek gelirîer. Ki Çesitli gelirler. ödentiler MADDE 26 a) Giriş ödenti 5inin tamamı üyenin kaydı sırasında. vıllık öd«ntiler1n yansi Temmuz. varısı da Ocak ayından alınır. Başka kulüplerden aktarma olarak eelen Lionslar. eski kulüp• lerinln glnş odentısi daha aı ıse farkını giris ödentisi olarak öderler. b) Aktarma yapan Uonslar, aktarmalannın yapıldıfı tarihe göre kalan vıllık ödentilerini »derler Aktarma \apan Uonslardan seçis sırasında vapılacak gıder. len karsılamak üzere avnra aktarma «dentisı alınır Ancak eski fculübüne vıllık ödentisinın vansını pesm fidemış olan Lions altı av bitmeden aktarma vaptı»ı takdirrte aktarma ödentisi ödemez c) Ydnetim Kurulu karan ile veniden kulübe üye olarak alınan v* avrılıs ^üresı altı ayı secmt'.Tn e«kt üvelerden avnlı^lan ile veniden kantlan sırasında vapılan ridprleri kar«;ılamak üzere Kavıt Yentleme Oden tisi sljnır Pavlar MADDE 21 ULKB ve Yönetim Cevresı gıderlerine katılma tmvlan aşagıda s«stertlmistir a) ÜLKB Pavı: ULKB Pan için Uvel«r kulübe kayıt sırasınds srtris pavı olarak saptanan miVtnnn tjmamraı w her vıl yıllık pav olarak saptanan miktarın vansını Ocak vansıru Tcmmuî avmda nderler Alınan bu pavlar Ue aktarma vapan Uonslardan aktarma «dentisi ve kavıt venileven üvelerden alinacak kavit venileme ödentisi pavl«n da ÜLKB arlma açılmıs banka hesabına yatınlır. b) Yftnetim Cevresi Pavı: Yonettm Cevre^i Pavı için iiyeler. her yıl vıllık pav olarak saptanan miktarm vamını Temmuz vansını Ocak ayında öderler. Alınan paralar Yfinetlm Çevresi' ne (to'nderilir BftLÜM: V Secim HBkümleri Baskan. Yfin^tim ve Oenrtleme Kurulları MADDE M Gelecek dönem baskan ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Uveltklert adav saptaması için. Mart avmda bir Genel Toplantı bu konuya ayrılır Bu seçim Gene) Tnpîantısı'nda ada» önerilert. naha voklaması v« üırf]! görüjmeler ytpılır. Bu ftöruşmeler sonucu Başkan be$ Uyeden kurulu «Aday Saptama Komitesi» ni seçer Komitenin saptayasa£ı adaylar ^as. kanın onayı ile Ntsan ayında yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına sunulmak ürere üyelere duyurulur. Seçime kadar adaylardan oynlrna veya ayırma olduğu takdir de «Aday Saptama Komitesi» yeniden toplanarak ekslk adayı seçer. yönetim Çevresi delejeleri MADDE 29 Yönetim Çevresi'nin Majis ve Kasım ayldnnda yapacağı Genel Kurul toplantılanna katılmak üzere Kulüp Nisan ayı Genel Kurul toplsntısında her on üye için bır asil ve bir jedek delege seçilir. Kesirlerde, beş ılâ on üye arasındaki sayı için bir asil ve bir yedek delege seçilir. U.UK.B delegeleri MADDE 30 ULKB. Genel Kurul toplantılarına katıimsk üzere kulüp Nisan ayı Genel Kurul toplantısında her yirmıbeş üye için bir asıl ve bır ypdek delege seçilir. Kesirlerde, İ3 ı!6 25 üye arasmdaki sayı için bir asıl ve bir yedek delege seçıhr. Delege giderleri MADDE 31 Gerek Yönetim Cevresi ve gerek ULKB. Ganel Kurul toplantılarında en az bir asıl ve bir yedek delegenın tütün giderleri kulüp tarafından karşılanır. BÖLÜM: VI Ceşitli Hükümler Ana Tüzüerün değiştirilmesi MADDE 32 Kulübün Ana Tüzüğü, Yönetim Kurulu'nun ıstegi veya Uyelerinln en az 1/5' inin yazılı oaşvurması ve toplantıya katılan üyelerin 2,'3 ç o gunluğu ile Genel Kurul tarafından degiştirilebüir. Değişiklik önerlsi daha önce üyelere gönderihnedikçe Genel Kurulda görüsme vapılama*. Kulübfin dağıtılnıası MADDE 33 Kulüp, özellikle dağıtılma için 12 nci maddeye göre çağrılmış bulunan Genel Kurul Uyelerinin en az 2/3 ünün hazır bulunacağı OlağanüstU Genel Kurul Toplantısında, toplantıya katılan Üyelerin 2/3 çoğuıluk karan ile dağıtılabilir Bu suretle çoğunluk elda edilemediğl takdirde, ikinci kee top lanmak üzere 12 nci maddeye gö re üyeler çağnlır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin savısı ne olursa olsun, dağıtılma konusu görüşülebilir. Ancak bu suretle yapılan toplanma ve gbrüsme sonunda dağıtma hakkındbki kararın, haar bulunan üyelerin 2,3 oyu ile verilmesi şarttır. Kulübün dagıtılması Yönetim Kurulu tarafmdan 5 gün içinde Valiliğe bildirilir. Dağıtmayı, Dağıtma Kurulu olarak Yfj'iptım fCımılu yapar. artan malları en yakın lions Kulübe veir. Kulübün Amblemlen MADDE 34 Kulübün u'uslararası amblemı »Erguvanı zemın Uzerıne büyük L harfı ve etrafı altın sarısı Ue çevrilı v« PISlan motıfli» Oir rozettir. Kulübün ulusal amblemı orljinâl renkieri tle . dir Her iki amblem, amaç aışı maksatlarla kullanılamıyaca|ı gıh1 Lions olmıyan kişiler tarıtından da takılamaz Derterler MADDE 35 Kulüp tarafmdan üye defterı, toplantı ue.u'a deft«n. Karar defteri, gelen i 8 çiden evrak defteri, hesap delterlen ılt dıger gereklı detteıier tutulur. Hüküm Kksikliği MADDE 36 îşbu Ana Tüzükte uyguıanacak hüküm ojiunmaması halinde Türk ' Yasaiaa ile U.L.K.B Tüzük ve Yönetn.elikled uygulanır. YSnetmelik MADDE 37 IşbU Ana Hızıigün uyguİHnınası Kulüp i'oıietmeligi ile ?apıhr Tflrttrlük MADDG 38 Işbu Ana Ttinılc tarihinden baslamak ıvere yürürıüğe girer. Kunrcutar MADDE 39 Kulübün fcurucularımn soyadı, adı, uyruğu, ış veya mesieği. oturma adresieıi as«tıda |österutniitir: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hayat pahahhğı karşısında anlamsız TÜTED'in bildirisınde, yan ödemelerın artan ya=am pahalılığı karşısında da anlamsız bir miktar olarak belirdiği ıfade edilerek şunlar öne sünilmekteaır: «1958 yılmdan bu yana tvyat pabalılığı yüzde 343 artmıştır 1958 yılında 5 yıl yüksek eğıfim Eörmüş bir teknik eleman. 913 lira net avlık ücretle ışe başlarken, aynı durumda olan bır tpknik eleman bugün 1382 lira almaktadır Bu teknik elem»r.)n 500 lira yan ödeme alabileceâinı kabul edersek eline geçecek aylık en fazla 1700 lira dolayınd'. olacaktır. Oysa artan hayat pahalıhğı karşısmda bu teknik elemanm 1958 yilındaki yaşama a'i zevini sağlavabilmesi için üçoin 127 lira aylık geliri olması gerekir.» (Baştarafı 1. sayfadaı j ninist ideolojinm öneülüğünü y»p tıklarmı söylerken, TÖS'e menstp KATSERt Kayseri'de hebütün üyelerin Marksist Leninüz mşa halinde bulunan bir binist oldusunu iddia etmiyonız El na çokmüş, beş işçi ölmüştür. bette TÖS'e mensup öğretmenîc' Dün saat 12 sıralannda Kayrin büyük çoğunluğu Atatürkçü serı'nin en işlek caddesi olan \e milliyetçidır. Buna inanıyonız, Talas caddesinde Hacı Ahmet Bildiride devamla, TUTEDın bu inancımız aynı zamanda teselPostaaga'ya aıt bir insaatın âniyan ödemeler için de Personel li kaynağımızdır. Kanununda oldufu gibi bir gösden çokmesi sonucunda beş işçi Biz öğretmen câmiasını dikenterge ve katsayı sisteminin kaenkaz altında kalarak ölmüşsiz gül bahçesi kabul ediyor, bu bul edilmesini savunduğu hatırtür. câmiayı bu şekilde gormek istilatılmakta «Kararname değış«ne7 İşçilerin cesetleri enkaz altınyoruz. Çünkü öğretmen demek, bir yan ödeme sistemi getireıek dan çıkanlmışsa da hüviyetlerl kusursuz insan demektir. Öğ.ptödemplerin bundan sonraki tıyat tesbit edilememiştir. men milletine bağlı, Türklük ülartışlan karşısmda iyice anlamMılli Ciüvenlık Kurulu öün Savcılık olaya el koymuş, sor küsünü benimsemiı, bu ülkünün sız kalması sonucunu doğurrrıuşCuınhurbaşkanı °vdet Sunaj'ın ruşturmava başlanmıstır. (a.a.) tur» denilmektedir. " başkanlığında am < saat yirmıbeş kavnağı olan bir pınardır. dakika süren bir toplantı yapmış Bizim milli ruh ve millî şuıırBildınnin" sonunda, yan :>ieOkula gidemeyen tır. Toplantı ile llgili olarak Basdan bahsetmemiz, baz; sanıklaı: ' melerin «Yapılan işe göre i=>i:l bakan Ferit Melen, «Kurul, günrahatsız ettiği gibi bir kısım fiunvaplara gbre dafltıldıgı» one 806 bin çocuk var deminde bulunan altı tnaddeyı yasileri de rahatsız etmiştir. Bu sürulerek, yan ödemelerin kamn (Baştarafı 1. sayfada) Mılli Eğıtım Bakanı Sabahatgdrüştü ve karara bağladı» de rahatsızlık öğretmenden değil de kesimindeki teknfk eleman göna gelmesi, bu arada Doğu Alman tm Özbek, okuma çağındaki birmiş, soruları cevapsız bırakmış bir başka şahıstan gelseydi bir çünü durduramayacağı ıfade edı' şilebinin sahile düşmeraek için çok çocuğun okula gitme olanak tır. dereceye kadar mazur görClebimekte ve şu görüşlere yer venlattığı demiri taraması ve ancak lanndan yoksun olduğunun bne lirdi. Bu rahatsızlıgın bir öğretmektedır: Millî Güvenlik Kurulu Genei sahile çok yakın bir yerde dursürüldüğü, bunların okuma clamenden gelmesi her halde Türki«Bu karamazneden sonra yan ması Yeniköylülere korkulu an j Sekreteri Orgeneral Emuı Alpkanağına kavuşturulması için alıyede Atatürkçülüğe karçı oünaködeme masaîının teknik eterr>gnlar yaratmıştır. , l ya da «Toplantı ile ilgili bir uçık nan tedbirlerin neler oldugu sotan başka bir şey değildir.> ların sorunlarına sürekli hiç bir Kazanın oluş şekli ile hasar I lama yapümayacaktır» demiştir rusuna karşılık olarak da şurılaolatak Cumnurbaşkanı Sunay, toplan tesbiti bugün yapılacaktır. «lstik n söylemiştir: Arkış tanıklık yaptı fayda getirmeyeceği kesinelenıan ortaya çıkmıştır. Teknik tıdan sonra Hilton Otelinde bg b&l» Istinye'de. «Zwickau> ise «Ofcuma çagl nüfusumuz 5 mil Oteyandan Orta ; Doğu Tekr.ik lar her gün artan hayat pahslılıle j'erneği vermiştirBüyükdere'de demirlemiştir. yon 907 bindır. Halen okula giÜniversitesi Rektörlük binasının §ı karşısında insanca bir yaşadebilen bğrenci sayısı 5 milyon işgali sırasında polise mukavpmet mayı sürdilrme olanaklarını anİkinci kaza 100 bin 409'dur. Buna göre, okute bulunmak, patlaylcı madde cak sendikalaşRiakla, toplu söztkincl deniz kazası dün saat ma olanağı olmayan çocuk sr.yık\ıIlanmâK ve Devlet mahna za. leşme ve grev hakkını elde 13.40 sıralannda Eminönünde olsı 806.591'dır. rar vermek suçlanndan sanık oederek gerçekleştirebilir ve samuştur. Denizcilik Bankası Şehir Bana göre, bunun en bıiyük larak haklanntia divâ açflan zs\s vunabilirler. Mücadele sürdürüHatları tşletmesinin «Anadolusebebi, okul «çılamayacak kadar tan Muammer Soysal ile arkadaş lüp bu haklar elde edilinceye kahisarı» yolcu gemisi, hareket haküçük yerleşme merkezlerine salarının duruşmasına dün de (1) dar bütün yan ödemeler, bütün linde iken, rüzgârın ve su akıhip bulunmamızdır. Nüfusu düNumaralı Sıkıyönetim Mahkezamlar birer aldatmaca olarak ka •mının etkisiyle iskelede bağlı şük olan kuçiik köylerde okul açmesinde devam olunmuş ve Delacaktır.» Türkı>e Elektrik Kurumu, ebulunan «Rumelihisan»' yolcu ma imkânımız pratik olarak yok niı Gezmiş' dâvâsında 15 yıla lektriğin kilovatına bir kuruş vapurunun üzerine düşmUştür. hükümlü Osman Arkış tanık ola Bunun çözüm yolu yaülı oöljre Teknlkerler yakınıyor zam yapmıştır. Bu arada, resmi Bu kaza da «Surtünme» şeklinrak dinlenmiştir. okullarıdır. Bunlan genisletecek d'aireler, .elektrik ücretıni zama Yan ödemelerle ilgili olarak de olmuş, (femilerin yanlarındaki olursak, bu çocuklarımız da okunında ödemedikleri takdirde beş Duruşrriada, Türk Halk Kurtubir bildiri yayınlayan Türkiye korkuluklarda hasar meydana la gitme imk&nına kavusabüirluş Ordusu sanıklanndan Gülâv kuruş gecıkme zammı vermek YUksek Tekniker ve Teknikerler ler.» I gelmiştir. Bu arada buralarda Özdeş d« tanık olarak dinlenmiş zorunda bırakılmıştır, Alınan Cemiyetl Başkanı Cihan Hamsici, oturmakta olan yolculardan 5 ka Mıll! Egitım Bakanı, okula ve girişilen .eylemin ideolojik hir bu iki karar 1 Eylül Cuma gu«Teknikerlerin iki senedir bütün dan hafifçe yaralanrnif, ayakta gidemeyen okuma çağındaki çoyönünün buiunmadığını ilerj sür ümitlerini yan ödemelere bağlanünden ltıbaren. uygu)anacaktedavileri yapılniştır^ müştür. j • . . * .. fe.* ' ± cuklann çogunluğunun Dogu, dıkljmnı, fakat açıkianan uyguGüney Dogu ve Orta. Anadolu'Tanığın, if^desj üz&jML ^'söz lama karşısında ne yapacaklarmı Türkiye Elektrik KÛcumu. bu nun bftzı kesimlerinde yoğunalan san'ıklar, devrin iktidarırın bileme» duruma düştükleriri» zammı, tarıfesinde bulunan TRT Kanununda degişiklık yapsöylemiş, «Sosyal adalet ilkelerilaştığını söylemış, «Geliştirilmiş | tYakıt fiyatlarına yapılan zam mak üzere çalıçtıgını ve buna ne hıç bir şekilde uymayan yan yatılı bölge okullarını birinci de, aynen intikal eder» hukmünden (Baştarafı 1. sayfadaı muhalefet lideri İsmet tnör.ü" ödemeleri tekniker toplumuna recede bu bölgelerde açmayı | süreyi kuUanmayarak ve yeterli faydalanarak yapmıştır. Zam ön niin karşı çıktıgını, ancak tnöindirilen son darbe olarak kadüşünüyoruz» demiştir. Bakan,; bulmayarak yeniden süre istenceleri 0.68 kuruş olarak hesspnü'nün bu davram$ı Üzerine Anbul ediyoruz» demiştir. lanmış, ancak uygulamsdaki bo'Ige okullarının 10 milyon lira mesi, bu süre verilse dahi sokara'daki bütün Üniversitelerde güçlük gözönüne alr'narak bir gibi çok yiiksek meblâğlara çıkBeraber çahştıklan mühendisnunda yeniden süre tstenmesi olduğu gibi ODTÜ'nde de direriikuruşa yükseltilmiştir. tığmı da belirttikten sonra, lüks lere iş güçlüğü ve riski zan.mı gibi sonuçlar verecek, böyleşe peçiîdigini iddia etmişler'llr. yüzde yüz veriîirken, teknikerlebina yerine daha kullanışh sade Bu arada, İETT tdaresi, resce kararnamenin uygulanması re yüzde elli verilmesine hiç bir binalann tercih edileceğini bilmi kuruluşlardan elektrik ücDaha sonra dinlenen Deniz mümkün olmayacaktır» denilanlam veremediklerine değinen dirmiş, «Bayındırhk Bakanhğınretini tahsil ecfemediğini öne Gezmiş dâvâsında 15 yıla hiikümmektedir. Cihan Hamsici, devamla binlerdân bu şekilde proje hazırlamasurmüş, bunun için cecai bir lü Osman Arkış, olay hakkırda Bildiride, ayrıca, Türkıyedeki ce teknikeri mağdur ettiğini suymueyyide konulmasını istemişsını istedik» demiştir. hiçbir bilgisinin olmadığını söyilâç sorununun alınan bu tedlediği haksız uygulamanın, Metir. Bunun üzerine tstanbul'da lemiştir bırlerle de çözülmüş sayılamaBakan, plânlamanın da merke len Hükümetince «n kısa zamai5 kuruşluk gecıkme zammı alın Öurusma hakimi, tanıfa daha yacaguıa işaret edılmekte ve IÎ köyler sistemine gittiğini, bu da giderilmesini istediklerini betnasına karar verümiştir. Resmi öncekl ifadesini okumuş ve bu şöyle devam edılmektedir. sistemin başanh olması hallnIırtmiştir. daireler, zamanında faturaları itadesinde işgal olayı hakkında cYalnız ilâç fiyatı üzerindî de bir çözüm getirebilecegini ödediklerl takdirde bir kuruşluk bilgi verdiğini belirtmiştir, Tanık ; süren tartışmalann konu nun sa bildirmis, şöyle konuşmuştur: PTT'ciIer de şikâyetçi zamma tâbi olacaklar. bir gün yine olay hakkında bilgisinin oldece bir yönü oîduğunu belir«Rakamlara dıkkat edersek,; bile gecikttrdikleri zaman bir Ote yandan PTT de çalışan per madığında israr etmiştir. tirız. Bunun kadar önemli olan, çağ nüfusunun okuma olanağı | kuruş dahil altı kuruş gecikme sonel ve özellikle sehirlerarr.sı halkı, ılâcı gerçek yerinde fcu!Duruşma bazı tamkların dınoldukça başanlıdır. Onümüzde1 zammı vereceklerdir. santrallerde çalışanlar, yaptıklalanmaktan uzaklaştıran, böylece lenmesi için başka bir güne bıki plân döneminde çağ nüfusun işin yan ödemelerden yararlabir yandan millî servetin israfırakılmı$tır. İETT Idaresinin resmi dairenun yüzde yüzünü okula kavuşnan diğer meslek gruplarınjan na yol açarken, dığer yandan lerden 177 milyon lira alacaji turacağımızı söyleyebilirim.» farklı olmadığını, yan öderneler ilacı herhangi bir tüketim maclvardır. Bunun 153; milyonu tskapsamı dısında bır&talmrkla desi gıbı halka kullandıran retanbul Belediyesinden alacagıKitaplar zamlı mağdur duruma düştüklerinden çetesiz ilâç satişının aynı kadır. satılacak yakmmışlar, haksız durumun cürarlı ve kesin tutumla önlenG««ikme z«ltilerek kendilarinin de y<ın mesıni bekliyoruz. Milli Egitim Bakanı okul ki Eski Tenl durumn ödemelerden yararlandınlmalarıRecetesız ilâç satışı, halk sağtaplanr.a yapılan «ammın kaMeskenler 45 46 ' nı isternişlerdir. lıgı için her gün artan tehlrfteçınılmaz oîduğunu da belirtmiş, R. Daireler (j2 63 68 ler yaratmakta devam etmokte«Kitaplar zamlı fiyat üzerinden Elek. Tren 30,2 36.2 ' dir. Böylece. halk kendı hastasatılacaktır» denıiştir. Bakan. Troleybüs 30.2 36.2 lığl ve tedavisi ıçın kendisi kakitap fiyatlarırun 1971 yılında Um. tenvirat 37 42 rar vererek ilâç kullanabilmekartırıldığını, ancak, Bakanlığın Buyük san. 39 39 te bir çok ilâçtor gereksız yere kâğıt fiyatlarına yapılan zammı îstanbuPda meydana gelen baKüçük san. 4fi 47 kullanılmakta, milli servetin isbasımcılara ödemek suretiyle zı sabotaj olaylarının tertıpçili* rafı. bir çok ılâçlar da yanlış zammı uygulatmadığını belirtük ğini yaptığı iddiasiyle Sıkıydneyerde kullanıldığı için özellıkle ten sonra şu bilgiyı vermiştir: tim Komutanlığı tarafmdan ara. antibiyotikler ilâç allerjileıi, «Editörler 1971 >ılında, münan eskı Mılli Birlik fcmitesi ilâca karşı direnç ve yararlı ol rekkep, kâğıt, işçi ve ötekl hizuyesi «14'ler» den trfan Solmaduğu zaman etkisi* kalmada, metlerin ücretlerinde artış olzer i<;in Istanbul Sıkıyönetim ANKARA. (Cumburiyet Bürosu) örtulen belirtilerle teşhislere Komutanhğı 3 numaralı Mahke. duğunu belırterek yüzde 140 o«Cumhuriyetçı Partı.nin kuyol açılması ve uygun tedavi mesi gıyabi tutuklama kararı ranında zam isteği ile gelmiv ruluş hazırlıkları içinde olan zamanının kaçırılması gıbı halk almıştır ler. Bakanlık konuyu incelemiş, Adana Milletvekili Kemal Satır sağlığı için hayatı önem tasıyan ve arkadaşlan, dün de TBMM' yüzde 4560 arasmda zam yapılaBir buçuk aya yakın sürecfır sakıncalar ortaya çıkmaktadır de kendı aralaruıda bir toplant; bıleceğini bıldirmiş. Bu zam veAlmanya'da bulunduğu tesbit e1970 yılında ülkemizde tüketılert yapmışlardır. rildikten sonra kitaplar zamlı cilen trfan Solmazer'e gıyabi ANKARA Rusyad"an nçak bütün ilâçlarm yaklaşık olarak Toplantıya, Adana Milletvekili fıyat üzerinden basılmış. Ancak tutuklama karan teblig edılmek kaçırarak Turkiye'ye iltıca eden yüzde 2ü'sınin antibiyotikler oîKemal Satır. îstanbul Senatörii Bakanlık kâğıt fiyatlarının farüzere Milli Savunma Bakar.lıbabaoSul Koreyevo'ların duruş duğunu, 47 fırmanın 165 müstah Ekrem Ozden, Izmır Senatörii ğına gönderılmıştİr. İrfan Solkını basımcılara ödiyerek zammasına dun de 2. Ağır Ceza zarla antibıtoyik üretimii» yöNecip Mirkelâmoğlu, .tstanbul mazer hakkında verilen gıyabi mı 19Tl'de uygulatmamıs. Ben MahkemeMnde devam edilmişneldığını hatırlatalım.» MılletvekiU Sexai Orkunt, Antutuklama kararı Dı?isleri BaBakan oldugumda, kitaplar zam tir. Tabıpler Bırlığı, aynca, yanlış kara Milletvekili tbrahim Sıtkı kanlığı tarafından Almanya Bülı fivatîarı üzerinden satısa çıDünkü duruşmada sorgulan ilâç kullanıhnasının ve ilâç isHatibOglu, eskı CHP mılletvevükelçiliğımiz kanaliyle sanıga kanlmıştı. Gazetelerde yapılan yapılan Koreyevo'lar. uçağm rafının önlenmesi için, «kanıu killerinden Seyfi Sadi Pencap tebliğ edilecek ve ynrda dönyayın üzerine konuya egildim. hostesini uçaktaki Rus gizli posektörü ve özel eczanelerde, büile Gaziantep MıUetvekiU Aü mesi istenecektlr. Yapılan zam sanlldığı gibi yüklisinin öldurdüğünu one süryıik arabalajla ilâç aluıması ve İnsan Göğuş katılmışlardır. sek değilflir. Orneiin ortaokul Öte yandan ılgililer, trfan Solmüşler, Litvanya'daki Rus vereczanelerde küçük arabali) Ue Satır, bu arada, partinln adıbirinci sımflann tüm kitaplanmazer hakkında İstanbul Sıkıaltı teskilâtma merısup olduksadece gereklı bilgılerin yanlanın cCumhunyetçi Parti» olmayönetim Komutanlığı 1 numaranın toplam fiyatı eskiden 36 lira larını, ueak kaçırmavı bu te^rak verilrnesinin kesin bir zosının kesinleşUğını, ancak amblı Mahkemenin vermiş olduğu 25 kurus imiş, şimdi 41 lira 75 , runluk» olduğu gorüşünü belırtkilâtın plâ^nladığını belirtmıslem için «Horoz»un henü2 aynı beraat karan henüz Askerî Yarkuruça çıkmı$ bulunuyor. Aralerdir. mekte, ilâç konusunda. ynrt yaölçüde kesin olmadığını belirtgıtav tarafından onaylanmadıdaki fark 550 kunıştur. Lisele, rarına alınacak her türlü tedbiDaha sonta sdz aian mürfahı' miştir. eınd'an yurt dısına çıknrıak için rin birinci sınıfında toplam kire destek olunacagını biidırmek avukat Araslı. suçun, Türkiye nasıl pasaport verildigini ara«CHP'den İstifa tap fiyatı eskiden 48 lira 60 kutedır. , • semalarında işlenmesinin imkân tırmaktadır. Bu konuda bazı kiCHP Beşîktaş llçe teşküâtmruştu. Şimdi 60 lira 95 kuruşa dahılinde olmadığını, bu bakım siler hakkında kovuşturma da dan, dün 85 üye istifa etmiştir çıkmıştır. Aradaki artış 12 lira dan sar.ıkların Sovyetler Bırlinnlmıstır tstifa eden üyeler adına bir 35 kuruştur. Bir yıllık kitap iğine iade edilerek, jargılanmatoplantı yapan eski llçe başsaçin bu fiyatlar çok değildir. Aylarının orada yapılmasını ve nı Ali Haydar Çayırogiu, «Ata(Rastararı spor savrasında) rıca bu zanımi artık durdurmk Türk Mahkemelerinin bu davatürk ilkelerınden sapmayı kaimkânı da yoktur Kitaplar zamva bakma yetkisi "olmadığını öMEHMET SUVAR bul etmediğimiz için ortanın solı fiyat üzerinden satüacaktır.» ne surmüştür. Söz alan sanık 11 defa mılli olnıu^luı İb vışm lu poliükasına gerçekten inanErzurumlu merhum Aziz Prof. Ozbek, ailelere Bakanlıavukatlanndan Yardımcı da, ba dadır. Balkan şampıyonudur 2İ mış kışiler olarak, istifa etmeyı Efendi oğlu, merhum Binpın başka türlü \ardım yapacabao»ulun Sovyet vatandası olTürkiye rekoruna sahiptır Keouygun bulduk» demiştir naz hanımm oğlu, Meliha mayıp, Litvanyalı olduklarını ğını da açıklayarak bu konuria dı rekoru 455 kilo, sıkletınoekı Gençer'in eşi, Fuat Gençer, sövlemiş, «Bu mesele devletler şu bilgiyi vermiştir: dunya rekoru 507,5 kilo OlımpiNecati Gençer'in ağabeysi, hukukunu ilgılendirir. Bu mahyat rekortı ile 485 kiloriuı Cemil Gençer'in babası, dekemede iade istenemez» demıs«Bir öğrenci bir yılda bir kiOSMAN MERT ğerli varlığımız. büyük insan tir. Kısa bir aradan sonra mahtap okur, fakat birkaç defter tu 5 deia mılli oüımşiuı M yaEmekli Başkomiser keme mudahil avukatın yetki ketir. Biz Milli Eğitim Basımeşındadır. Kendı rekoru 44U kıkonusundaki ı'ırazmı reddetmif vinde şimdi bol bol .defter bas'p . ŞABAN GENÇER lodur. SikletındeKi dün,va retir. okul kcoperatiflerine gönderiyo fcoru 55b. ulımpıvat rekoru Ise 23.8 1972 günü huzuru ilâhi^e ruz. Bir kitap iki buçuk lira ıse. Her İki tarafın yetersiz oîdu517,5 Kilortur iltica etmiştir. Cenazesi, '4. Evnı kahnllkt* bir defter piyağunu belırterek tercümanm de 81972 günü öğle namazını İSMAİL BAYAM sada 6 liraya satılıyor. Biz bunu giştırilmesi istekleri mahkerm müteakip Sehremini Oda'oaşı kooperatiflere yan fiyatma gönce kabul edilmiş ve durusrr 2 deta mılli ol;uu;tuı 18 ynCamiinden kaldırılacaktır. dprıvoıU7. Bovlece aileye kıtap hukuka vakıf veva Hukuk Fşındadır. Furkiye şampıvnnu ve Mevlâ rahmet eyleye. zanvımda:ı çok fazla tutan bir kültesi meiçunü bir tercfiman, gençler rekörtmenidir. '390 kile defter ucuzlaması sağlıyoruz.» AİLCSI sağlanması ve tamkların dinleı kaldırmaktadır. Kendi sıkletmmesi için 12 Ekim'e bırakılmışdeki dünya rekoru 4S2.5 kilo OB ' :n. tek tıp kıtap konusuntır. da p • lamentoda bulunan kanun limpiyat rekoru ise 475 kilodur. . Cumhuriyet: SOOö Kayseri'de bir inşaat çöktü; .. ısçı oldu NADİR XADt TÖS Davasmda | Millî Güvenlik Kurulu Istanbul'da toplandı ••• » Boğazdaki kaza \ . a. ELEK1RİOE ZAM YAPILDI 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. "; GEÇÎCÎ MADDE l Kunıcfl Yönetim Kurulu ve Denetlrme Kurulu astgıda (tosterılmistir.. a) Yönetim Kurulu . Baskan I. = i Gültekin Malkoç ' f' I Baskan Yardımcısı^,» ; . Orhan Çeviksoy II. Baskan Yardımcısl : Taylan Karatuna III. Baskan Yardımcısı: Güven Esen Sekreter Sayman t Fethi Asyalı KulUp Amiri : Reyrnond Ferah Toplantı Yönetmeni i; Sabri Aslaner b) Denetleme Kurulu Baskan î Ayhan Talay Raportör : I. GUndâğ Kayaoflu Üy» : Ragıp Yegtn GEÇIC1 MADDE 2 Hâlcn kulüplerde kayıtlı üyelerin kazanılmış haklan saklıdır. (Kurulmu; kulüpler için uygulanacaktır.) Tabipİer İrfan Solmaser irin gıyabî tutuklama knrarı verildi Yeni parti » RusYa'dtın ıırak kacıran hnba oyııl yargıiandi kurucuları dün de toplandı Halteıde VEFAT 1 TARHAN MUnıp T.C.. ISt. 6. Noteri. Nişantaşı fhlamur Nişantaşı Yolu 3n'2 2 ASYALI Pethi T.C., Tüccar, Bakırkfiy. Ebtizuya Caddesi Bilgi Sokak i/7 Denia Apt. 3 MALKOÇ GUItekın r.C, Avukat, Fatib Kiztaşı Kızanlık Caddesi 15 Ferah Apt D. 3 4 TALAY Ayhan ' T.C., Hukukçu Ticarî Müdtlr, Tckirdag Hükümet Caddesi 28. 5 ÇEVÎKSOY Orhan T.C., Gazeteci, Patih Akdrmz Caddesi 101 6 GOKPINAR Berkman T C, Tıbbl Mümessi), Suadiye Çamlı Sokak Çam Palas 7 KARATUNA Taylan r C, Y Mimar Mühendis. Sışli Hakimler Sitesl K.ıt 4 No: 21 8 ASLANER Sabrt T C . Banka Müdürü, tstiklil Caddesi Deva Çıkman Sfinıer Han. 9 UZEL Erdoğan TC. I.E.TT Taşıtlar Dairesi Reis Muavinl, Şişli I.E.T.T. Lojmanı 10 BOLULU Ziya T C , Eiektrik Mühendisı. Kadıköy Şevki Bey Sokak 47 11 FERAH Revmond TC. Güyer Boya Fabrikası Müdürü, Mecidıyeköy, Ortnklftr Caddesi Çam Apt 16 .: 12 KAYAOGLU Izzet GUnda* T.C., Antika Bakır Esya Satıcısı, Suadiye Küçükrğa Sokak No. 7 D. 16 13 ESEN Güven T C , Smorta Uzmanı, Mecidiyekoy Gayrettepe, Gayret Si:esi Dz Bloku 1. 14 ÇIGGIN Erol T.C.. TOE Muhasebe Şefi, Suadiye Çamlı Sokak Kuttan Apt. D. 3 15 YEGIN Ragıp T.C., OtO Yedek Parca İthalâtçısı, Taksim Tarlabaşı Caddesi Çorbacı Sokak 5/2 (Cumhurivet SO04) Yasına Basıyor... Yarın bu gazetede ve saat 21.45 de bütün Türkiye radyolarında Efes Pilsen'ir doğum gününü. kutlayacağız. Sizler de davetlisiniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog