Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 Agustos 1972 vfEFARt ÇÎ6 Y£(SL£p Bu StçAH StVİMü OLUP, IÂFEHDAZI» 6ELı'B, HAZMI KOiAYDHZ. NıL TAŞlNCA ORTAYA £.rkARlA|2. . 0 LER. İNSAMI 5ıŞM4N YAPMAZ« r1^ FOMİflAN i BULMACA 123456789 Izmir'in içinde «Eder ed»rler... Sen bana bırak bu işi» «Zaten biraderle görüşelim bu lşl, dedim.» Bay Hidayet Koryürek, kâğıt dağıtırken bana döndü: «Sen hıç, otobüs şoförünün, ya da tiren makinlstlnin, o t o büsü, tireni kaçırdığııu duydun mu Emre?» Demek istedigini anladım: «Korkanm patron, yolculan bekleten şoförü kovacak.» Bu sözlerime hiç umut etmediğim bıri karşılik verdı: «Ortahkta, Adnan Beyı kovabilecek bır patron göremiyo rum!» Ahter Hanımın bu sozlerine kocası güldü: «An benim iktidarcı hanımım! Seçımleri bne almasaydı. %örürdün. thtiyar kurt, pusuda bekliyor...» «Senin, o sevimli, ihtıyar kurdun, kırkaltıdan bexl, bir tek seçim alamadı. Alamaz da!» «Hiç belli olmaz...» Bay Hidayet, sıkıldı: «Boşuna kendinizi yoruyorsunuz. Briç masaundan mı Turkiye'yi yöneteceğız...» Hamdi Bey, söylendi: «Öyle ya, biz oyunumuza bakalım...» Gülseren'in annesı, benden de kötü oynuyordu. Kocaeı, durmadan söyleniyordu: «tyi ki bızim hanım, şırkettekl lsimize kanşamıyor. Yoksa çoktan iflâs bayrağını çekerdik...» Eşlik ettigim Bay Hidayet, kazandıkça keyifleniyordu: «Aferin Emre!» diyordu, «biraz gayret edersen, briçl de tenis gibi ustaca oynayacaksın.. Seni kulüpte oynarken hiç görmedim.» «Babam, evln dışmda, tenısten başkaca bır oyun oynamama izin vermez. Evde kendisıyle arasıra tavla atarız.» Bu sözüıne nedense hepsi birden şaştı. Bilgi vermek zorunda kaldım: «EIbette yasak ettım, oynama! demedi birgünden birgüne.. Ne var SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI • 19 ki oynarsam, onu üzeceğlml bilirim... Onlann spor, eğlence sımnnı geçmesinl hiçblr zaman istemez. Emekli olduktan sonra. onu kahvede tavla oynamaya başlatabilmek için arkadaşlan oır haylf sıkıntı çektiler...» ö n c e birbirlerlnin yüzüne baktılar. Sonra Ahter Hanım başka bir söz etti: sanzatu derken: «Doğrusu, babanın, annenizi görmeden pek sevdim Emre Bey. Bir gün yemeğe çağırsam gelirler degil mi? Davet edelırn bir gün yemeğe Hamdi, Emreleri.» «A! elbette, sayın albayla tamşmak, görüşmek, blzım lçlu çok sevinçli bir iş olur. Hele sen, şöyle yemeklerı, lçkileri hazırladım de bakalım... Kendilerini davet ederiz.» Gözüm, GUlseren'e llişti. Babası bu sözleri ederken, sevinçle uzandığı yerden dogrulmuş, ışıl ısıl. gözlerl, bana bakıyordu. Sonra heyecanını belli etmemek için yeniden kltabıra okur görünmeye çalıştı. GUlmemek için kendiml zor tüttum: Koryüıek ailesi, beni damatlığa kabul eder görünüyordu. Kâğıtlan açip Gülseren'in yanına gittim: GUnün birinde, ya da yakın bir gelecekte, gazetelerde şöyle bir baber çıkabilirdi: «Şehrimizin tanınmış iş adamlarından Bay Hamdi Koryürek'in k m Gülseren'le, Kurtuluş Savaşı gazilerimizden, Sayın Emekli Albay Nazit Tınaztepe'nin oğlu, Türklye Tenis Şampiyonu Emre'nin nıkâh törenleri.. » Sonra Ahter Hanım, dost toplantılarında, beş çaylannda, diyecekti ki; «Efendim, zengin damatlarm burunları, bir kanş havada olur. Kızımıza yapmadıgını koymaz. Buysa, taymettai bilir; blrbirlerine daha yakın olurlar.. Ne de o!sa damadımız, memlekete bunca büyUk hizmetler etmiş şanlı bır emekli albayın oğlu.. Hem eîendım, çocuklar, okul çağındnn beri birbirlerinl seviyorlardı... Damat. oğlumuz gibi gbzıimUzün önunde büyüdü., bğrenimini yaptı. Yüksek öğrenımi var. (Arkası var) 4 0 yıl önce Cumhuriyet 218.1933 T SOLDAN SAGA: 1 Sakınmayı icap ettirecek hal, engel manâsına (Eskı dil) TERSI bır şeyin en kenarı. 2 Bır işte ve meslekte yaşıt olanlar Erkek sesınde bır per de. 2 TEBSI bahçelerde çiçek ekmeye ayrılmış yer Buruşturucu bir madde veya t e t tırnaklı hayvanlarda görülen bır hastalık. 4 T.ERSÎ cehennem manâsına Saklanıp söylenmemesi icap eden hal. 5 TER SI kımyada berilyumun simgesi îngıltere teşru meclisi. 8 Çehreye başka bır şekıl vermek ıçın yapılan ışlem yuz tuvaletı. 7 Gelırler TEBSİ beyaz renk. 8 Opeıada tek kışının okuduğu uzun dramatık paıça Sıcakla soğuk arası. 8 Yan gın çıkarmak ıçın bır yere sokulmuş yağü bez parçası veya yangın çıkarıcı tertıp Kımyada radyumun simgesi. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Gizli, sa&lı tutulması lâzım gelen şey Taka'nın ortası. 2 Ailece yakıa olan !Jmseler TEBSt sonradan olma yumru. 3 TERSt bazı gıda maddelerine belediyece konulan fıyat Yerinde olan, oturmakta olan CEsfal dil). 4 Kişi TERSt şaşmaz bir düaende :şleyen, muntazam ince manâsına. 5 Hububat tozu Ayakkabının tabandan yukan olan deri kısmı. 6 Kendisine gösterılen alâka ve sevgıden cesaret alarak yersiz, aşırı hareketlerde sözlerde bulunan. 7 Büyuk su bendı. 8 Bir mülkün ebadını gösteren resmî vesıka Bır renk. 9 Akıl Dılenciye venlen par3. DtNKÜ BULMACANIN ÇÖZtMU SOLDAN SAGA: 1 Paraşol. 2 Ifade Epe. 3 Tıber Val. 4 0 ya Calı. 5 Retin. 6 Et Terazı. 7 Ritım. 8 Klan Korr.a. 9 Asalak. YUKABIDAN AŞAGIYA: 1 Pitoresk. 2 Afiyet. La. 3 Rabat Ras 4 Ade Itına. 5 Şer Net. 6 Iîıka. 7 Leva Amok. 8 Palay. 9 Celi Iran. AKSİMDE terkos sularını toplayacak büyük bir depo tesisine Ihtiyaç görülmüştü. Beledlye Fen Heyetl bu amaçla tetkiklerde bulunurken Taksim'de Cumhurtyet Meydanı civannda Taksiro su>u sarnıcından taydalanmayı duşünmüşler ve tecrübe içm tar nıcın suJgnnı boşaltmaya başlamıslardı. Sular boşalınca sarnıcın 24 gözlü, çok muhkem ve nefıs TAKSİMDEKt SARNIÇ Sarnıç yedl bin ton su «ltbir eser olduğu görülmüştür. cak kadar geniştir. Esenn dah» bir sene tâmıre Böylece önemli bır meseleıhtiyact olmıdığı anlaşılmış, nln ajağı yukan hiç tnasraf Amerika'dan ahnan son sisyapılmaksızın haüedılmesl ım tem makinelerle sarnıcıo içı kSn dabıllne girmektedir. sıvanmıştır. • JENİ tarife kanunu gereğince matbaa kagıtlannın gümrük resımlerı faılalaştmlmıştır. DÜN İSTANBUL senenin en sicak gününü yasadı. Isı gölgede 45 dereceyl bulmuştu. Sokaklardakl bütün kadınların çorapsız olduklanna dikkat ediUrsS bu yaz Istanbul'da pek az çorap satıldıgına hükmedilebılir. MALKOCOĞLU yazaı^ve çizen^Ayli'ar^BAŞOGLU ÇELİK HANÇER Doktor Cemil Lise son sınıfa gcçtiği yaz dayısı ölmüştü Zehra'nın. Yengesi para bakımından zor duruma düşmuş ablasıyla Altın Hanımla ortak olan mallarmı ayırıp satmak istemişti; Altın Hanım da ucuz ucuz almıştı bu payları. Kardeşine hiç acımamıştı. Bu tarihten sonra ilçeye gıtmemışti. Emire'nin ısrarla çağırmasma karşılık zoç gelmîşti; çünkü o güne değin Altm Hanımlarda yer içerken^ evdp^ bağda yengemin, dayımın payları da var, yük olmuyonım, ^AlifH içini rahat tuttuğunu bu yeni durumun ortaya çıkmasıj'lâ*MİÎa mıştı. Yengesi de aym şeyi sezmiş olacaktı ki Emire evlenirken bile memleketine gitmemiş Zehra'yı da göndermemişti. Zehra'nın yalvarmalarma sert durmuş, « Yok olmaz, zaten cenaze gibi bir şey Zehra, adam altmış yaşmda; ben kötü olurunu ablam mal için ikinci kez yaktı kızı!» demişti. O sıralarda Zehra, îstanbulda yengesi ve iki kuzeni ile beraber oturuyordu. Dayısmın büyük ojlu İhsan Ağabey, Fen Fakültesinde okuyor llhan ise Alman lisesine gidiyordu. Aslında yengesini yıkan da bu îlhan'ın okul taksitleri olmuştu. Dayısının ölümüyle ellerine geçen toplu para ile Altın Hanımdan alınanlar her snufı iki kez okuyan tlhan'm masraflan ile Îlhan'ın cep harçhğı karşısında hızla erimeye başlamıstı. Liseyi bitirdiği yü Zehra'nın babası Konyada görevliydi ve Zehranın üniversiteye Ankarada başlamast akla daha yakındı. Ancak annesi ile babası düşünmüşler taçmmışlar Zehra'nm yurtlarda perişan olacağı sonucuna vararak Istanbula yengenin yanına gondermeji kararlaştırmışlardı. Babası. hemen yengesine bır mektup yazmış, « istanbulda ev var naEilsa, Zehra sizinle otursun, ben ya sizin kiranızı vereyim ya da îlhan'ın taksitlerini üzerime alayım1» demişti. Gelen karîilıkta tllıanın okul masraflarını karşılamasının çok iyi olacağı bildirildiğınden Zehra, sevine sevine gitmışti Aksaraydaki bu eve. Yalnu babasıran umduğu olmamış, Zehra ilk yıl, yurt yerine evde kalmanın büyük rahatma karşılık yine de sınıfı geçememişti!. Bırinci sırulı ikinci kez okuduğu o kış evlenmişti Emire. Hiç unutmazdı düğun resmi gelince, zaten dayısının ölumun YILDIZ İNCESU'NUN ROMANI 1 9 den sonra çok suUı göz olan yenge hungür hungür ağlamış. « Dünya güzeli Emire'ye yazık oldu, yafıdı Kız, öldü kız!» dıve uzun bır ağıt tutturmuştu. Bu ağıtın acıklı sözlerinden Zehra, Emire'nın bir tıbbiyeUyi onbeş yıl bekledifıni ilk kez öğfenmiştı. Agıt bittikten sonra yengenin nasılsa akledıp elıne tutuşturd^n kasSba İşi düğün resmiade, fözleri tçîne kaynnş, zayıf, kemütli yüzlü, bir çıtgı gibi }nee (Maklı erkeğın uzuo boyunun yaphg^katnböran slönda paftfcg güleç gözleriyle Efflt»re apayrı bır dunyadan objektıfe bakıyor gıbıydı Düğüne gıtmemekle ne iyi yaptıklarını Zehra şaşırmış gbzlerle bu fotoğrafa bakarken daha iyi anlamıştı. Zehra bır ordan bir burdan düşüne duşüne ilerlerken yulun sonuna geldiğini sezememiştl; Altın Hanımın bahçesırun yüksek duvarlan bırden karşısına çıkınca bayagı şaşırdı, sonra ters yoldafl geldiğmi, ancak çok büyuk olan bahçeyı çepeçevre dolanıp sağa dönünce bu bahçerun en ucunda olan ve b:r Ust sokağa açılan erin gıriş kapısına ulaşıldığım anımsayınca bır soluk aldı, afır ağır vürümeye başladı. Emire'yi evlendikten sonra bir kez görmuştü: yengesınin Beşiktaş'taki evıne gelmiştı yaşlı kocası ile Yengesiyle Zehr?' rır arasına giren soğukluk. nedeniyle mi nedır, Emire de ona ypbancı gibi davranmıştı. Bu, kocasının varhğından doğuyor da olabilirdi. kocasından utanırmış algısı veriyordu çünkü ınsana Anlayamamıştı o zaman Zehra. Zaten yengesinin de neden ondan ayrı bir ev tutmak ıstediğıni hiçbir zaman çözememişti:" Dcha Zehra Fakülteyi bitırmeden îhsan Ağabey askerligini yap mıs ve Amerıka'ya gıtmişti. thsan ise Alman lisesinden sonra Yüksek Denizcihk Okulu diye tutturunca Zehra, tlhan'ın okuluna yakın olsun diye yengesınin Beşiktaş veya ürtaköv'de oturmak ıstedığını sezmişti. Durumu Erol'a açmıçtı. Erol bu :şt bayılmıştı, uçacak gibi olmuştu sevinçten. «Budala1» demişti. (Arkası var) DİSİ BOND TV BU AKŞAMKt PROGRAM 19.28 Açılıs ve program 19.30 Kısa haberler 19 35 Çocukların Televızyonu, Pılli Bebek Bucür ile Mır. nav, Sevimli Hayalet 20 00 Sağhğtmız 20.25 Reklâmlar 20 30 Haberler 20 50 ReklâTnlar 20.54 Hava durumu 21.00 Reklâmlar 21.05 Görevimiz tehlıke (Yenı bır dizi filmin ilki) 21 57 Reklâmlar 22.01 Bır solıst, bır orkestra, (Ömür Göksel: 1 Mutluluk, 2 . Senı, 3 Ağlıyor musun, 4 Sevemem artık) 22 20 Belgesel bır film (Çin müzığı) 22 50 Son haberler 23 00 Kapanış. TİFFANY JONES S UARII.Ojl.ADe RADYO İSTANBUL 05.55 Açıh? ve program 07.00 Köye haberler 07.05 Turküler 07.30 Haberler ve hava durumu 07 45 Bu sabahın melodilen 08.00 tstanbul'da bugun 08.10 Beraber ve solo şarkılar 0830 Viyolensel sololan 08 45 Saadet Yılmaz'dan turküler 09 00 Ev ıçın 09.20 Safiye Filız'den sarkılar. 09.40 Arkası yarın İU 00 Haberfer 10.05 Tacettin üygun'dan şarkılar 10 20 Hafif Batı müziği 10.45 Metin Eryürek'den türküler 1100 Sabah konseri 11.35 Şarkılan 12.00 Haberler 1210 Muharrem Akkuş'dan türküler 12.25 Hafif müzik orkestrası 12 40 Güzıde Kasacı'dan şarkılar 13.00 Haberler, Resmî Garetede bugün 1315 Saz eserleri 13.30 Reklâm programlarl 14.00 Hafif Batı müzığı 14.15 Kugret Ersöz'den şarkılar 14 30 Hafif Batı müzisi 14.45 Divan Bağlama . Cura 15 00 Haberler 15X)5 Solistler geçidi 15.30 Senfonik müzik 16.00 Çocuk bahçesı 16.15 Şahin Gültekin'rfen tür. küler 16 30 Hafif Batı müzigı 16 45 Mefharet Yıldmm'dan sarkllar 17.00 Haberler 17 05 Köy odası 17.25 Karma îash 17.50 Reklâm programları 19 00 Haberler ve hava durumu 19.30 Hafif müzik 19 45 Şapka devrimi 20 00 Akşam konseri 20 25 Anadolu daSarcıgı 20.40 Baksen Günavdın'dan türküler 20.55 Bir varmıs. bır yokmuş 21.00 24 saatin olaylan 2110 Radvo tiyatrosu 22OD Reklâm programları 22 45 Haberler 23 00 Operalar. arvalar ve liedler 23.45 Gece müzi&i 23.55 Gunün dnemli haberleri 24 00 Kapanış. lodiler 19.30 Gençler tçın 20 15 Akşam konseri 21 U Bestecıler. eserler, vorumıuldi O 21.45 Charles Aznavour sövlüyoı 22.15 TCrk yorumcuları 23'X) Gece ve muzik 24 U BaU rok taüzlk 00 30 Hafif Batı muzığı 01 U O Progıam ve kapanış 05.55 Açılış ve program U7 01) Koye haberler 07.05 Türküler 07 3ü Habeıleı ve hava durumu 7.45 Sabah muzızl 08 U Ankaıada U bugun 8.0ü Sanatçılanmudan bıreı saıkı 08.38 Çeşltlı müzik 09 00 Ev ıçın U9 2U Ksmal Karasüleymanoğludan türkuleı 0H40 Arkası yarın 10.00 Haberler İU 05 Nevın Demirdöğen'den sarkılar 10 25 çeşıtlı mu?lk 10.55 Seha ükuş'dan türkuleı IJ İU Mustafa Sevran'dan şarkılar 11 30 K«n»«r saatı 12 00 Haberler 12 05 Yılrlırav Cındr'dan turküler 12.30 Guzıde Kasscı ve Saml Cî<i8usten sarkılar 13 00 Haherler Re<°m» Ua/»'ene bugün 13.15 Hafil müzik 13») Rekl4m programlan 14.00 Oğle Konsen 14 liı Aysel Güvenç ve Akın Ujur'dan şarkılar 14 36 Plik lar arasında 15.00 Haberler 15 0b Cemıle Cevher'den türküler 15 20 Hsfıf mü/ık 1545 Kevser Tannkufdsn »arkılar ISU6 Çocuk bahçesl 16 20 Sanıye Csn'dan türküler 16.40 Albümlerden secmeler 17 00 Haberler 17.05 tncesaz 17 30 Köv oda«ı 17») RekISm programlan 19 (Kİ Haberleı ve havı rtu. rumu 1955 Şapka «levnmı IS Mİ Turh«n Toper'den sarkılar 20 19 l)ln #e ıhlKV konu?ması 20 20 Erkekler toplııluS>ın<t»n törkfil*r 20 45 Küçük kon«er 2n5^ Bır v«rmi» b » vokmu» 21 00 24 saatin olavlıın 2110 Kl«!>ık Türk müzigi 21.40 Hafif müzık 22.0ft Türküler 22.25 Şarlnlar 22 45 Hııberler 23 00 Barok müzik > 23.45 Gece muziSi 23.55 Günüa önemli haberleri 24 00 Kapanış. ısn ANKARA TAKVİM GARTH SUDAN VU<A 24 Ağustos Recep 14 Rum) 1388 Agustos 11 Hıcrî 1392 Guneş 5.16 10.19 Oğle 12.16 5.19 Ikmdı 16.02 9.05 18.55 12.00 AkŞam Yatsı 20.34 U 8 Imsak 3.30 6.32 YCILIP, PEPENlM KTE.NARIN1 ACA.O'HA CAVI &OU MAUVI2. ALTIN Cumhuriyet Resat Hamit Aziz Napolyon 24 ayar 20» 382. 235. 210.185 31.80 310 385. 237. 215.190. 3190 İSTANBUL tL 18 55 Açılı? ve program 17.00 DUkoteğimizden 17.30 Küçük konser 18 00 Gençlere muzik 1830 Spnfonik müzik 19 00 Hafif me
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog