Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 Ağustos 1972 Dünyada Bugün DJŞ haberler Dış basından Santiago'da bütün toplantı ve gösteriler yasaklandı SANTİAGO (Şili) Cumhur başkanı Salvador Allende'nin iiân ettığı fevkalâde hal devam ettiği muddetçe, Santiago eyaletinde hiitun toplantı ve numayişlerin yasaklandığı, ordu sözcusü tarafmdan açıklanmıstır. Santiago'da huzursuzluklar toptancı tüccarlann eyalette genel greve gitmeleriyle başlamış. tır. Toptancı tüccarlar pazartesi günü dükkânı hükümet tarafından «millileştırilirkea» ölen bır toptancının ölümünü protesto maksadiyle hükümet aleyhinde protesto gdsterılerine girişmişlerdi. Dükkânları kontrole gelen mü fettislere taş \e demir parçaları ile saldıran tuccar ve dükkân sahipleriyle polıs arasmda çatış malar olmustu. Cumhurbaskanı Allende'yi ko ruma tedbırleri de arttırılmıştır Hükümet sözcüleri, nümayis ve protestoların sağcı siyasi gruplar tarafmdan çıkartıldığını İddla etmektedirler. ' (THA) Âlmanlar hep aynı!. lmanların her halde en biiyük ulusal özelhkleri, başladıkları işi bütün kurallanna uyarak mutlaka hitirmeleridir. Ayrıca bir sisteme gîrdikleri zaman, o sistemi kurandan daha fazla benim»erler. İkinci Dünya Savaşım hatırlayın.. Savaşa "Hitler yönetimi . altında başladüar. yenügileri kasinleştiği zaman Hitler hâlâ liderdi. İntihar etmeseydi, belki teslim anlaşmasmı da o imzalardı. Halbuki aynı savaşa tngütere Chamberlain'la başladı, Churchill' le devam etti. Muzaffer Churchill ise zaferini kutlayamadan 1945 seçımlerinde yenildi. Potsdam Konferansında Atlee temsil etti İngiltere'yi.. Ya îtalya.. Mussolini gitti Badoglio geldi.. Sonra tekrar Mussolini, arkasından Almanlar, derken Amerikahlar ve taraftarlan.. Savaştan sonraki Almanya, yine diğer ülkelerden farklı bir görünüştedir.. Cumhuriyetçi Parti Nixon'u aday gösterdi MtAMl BEACH Cumiuriyetçi Parti Kurultayı önceki jece alkışlar arasmda Başkan Richard Nizon*:, "bir dönem daha Amerika Birleşik Derletlerl Başkanlığı için aday gösteraıiştir. Eski siyasl raiıbi Nelson Bockefeller Urafından aday gösterüen Riohard Niıon 1^47 oy, Temsilciler MecUsi iiyesi Paul McCloskey de 1 oy almışlardır. Rockefeller, Nizon'ı yeniden aday gösterirken yaptığı konuşmada, Başkamn dört yıllık hizmetleririi övmüş ve «Nbcon, dirayetli yönetimi ile bizi bir barış neslinin eşiğine getirdi» demiştir. saJon cıvarında gösteri yapan ve gelen geçenı rahatsız eden gruptan 217'si tutuklanmıştır. Gostericiler, otomobilleri taşlamışlar ve civarda dolaşan yayalan dövmüşlerdir. Bu arada, iki genç kız Bayan Nixon'm kaldığı Fontaineblau otelinin saionuna sızmayı başararak Bayan üfiıon'a küfrettikleri için yakalanmıştır. Türkiye, Rusya ve Araplar I on günierde ç(Jk sayıda Sovyet savaş ve ulaştırma gemistI nin Boğazları geçip Karadeniz'e çıkması, MısırSovyet ılişlalerindeki yeni gelişmeler. de hatırlanacak olursa, bu ülkenm Akdeniz politikasmda önemlı ba"zı değişikliklerin meydana geldiğini gösterir. Türkiye'deki politikacı ve diplomatlar da . aynı şeyi düşünmekte, Boğazlardaki trafiğin artmasını bu şekilde yorumlamaktadırlar. Türkler, büyük komsulan Sovyetler Birhğini gücendirmekten çekindikleri için, konu üzerinde açık tartışmalara gırişmemektedirler. Buna karşılık son günlerin gelişmelerini ister istemez yorumlamakta ve bu gelişmelerin, OrtaDoğu'da tehükeli havayı dağıttığmı ve bölgede savaş tehlikesinin büjük ölçüde azaldığını da ifade etmektedirler. Gene Türk yetkiülenn ifadesine göre, bugünkü şartlar altında, Akdeniz'de büyük devletlerin tehlikeli sekilde karşılasmalan ihtimâli zajaflamış ve bölgede belirli sekilde bir rahatlık meydana gelmiştır.  S Nixon şansü 217 kişi tutuklandı Cumhuriyetçi Parti Kurultayının toplandığı. Öte yandan Nixon*un kampanyaya katılan yardımcılan ve Cumhuriyetçi Partinin seçimlerde görevli kişUeri Kasan ayında yapüacak olan Cumhurbaskanı seçimini, Nixon'un büyük farkla kazanacağmdan etnin görünmektedirler. Seçim ile ilgili anketler yapan örgütler, Nixon'un Demokrat adayı McGovern'den 25 puan ileride gitmekte olduğunu bildirmektedirler. Bayülken'in demeci Sık demeç vermekten kaçınmasıyla tanınan Türk Dışislerl Bakanı Halük Bayülken bu konuda şunları söylüyor: «OrtaDoğu bunalımına bahsçı bir çözüm yolu bulunması konusunda her zaman olduğundan çok daha umutluyum. Son ayların gelışmeleri sayesinde, Akdeniz'de banş ıhtimalleri kuvvetlenmiş, buna karşıhk büvük cievletlerin de kanşabilecekleri bir çatısma ihtimâli zayıflamıştırjı Amerikan Senatom Metrik sisteme geçişi I Türkiye ve Araplar Türkiye, Arap dünyası ile geleneksel sekilde yakından llpilenen bir ülkedir. Hatırlanacağı gibi Arap dünyası Osmanlı tmparatorluğu döneminde, uzun yıllar Turklerin egemenliğinde kalmıştır Şımdi ise Türkiye'nin güney komsulan arasında değişik rejirrderle yönetilen bu ülkeler bulunmakta, bu Arap ülkeleri Türkiye'nin «vumuşak karnını» mevdana getirmektedirler. Kuzey'de ise Türkiye; Bulgaristan ve Sovyetler Birligi tarafmdan kuşatılmış durumdadır. Sovyetler Birliğinin Irak ve Suriye ile ilişkileh, kuşkucu Türkleri uzun zamandır endiselendırmekte idi. Üstelik Sovyet deniz gücünün Akdeniz'dekl varlığı Turklerin endişe ve kuşkulannı daha da arttınyordu. Şımdi Türkler, Araplarla Sovyetler Birliği arasmda bazı uzlaşmazhklann paüak verdiğini görmekte, kendi güvenlikleri açı«ından bu gelişmeleri dıkkatle izlemektedirler. Komünist sistemi seçen Doğu Aimanlar, bu blokun en katı doktrincileri.. Macarlar hafif sağa kayıyor, Romenler yavaş yavaş piyasa ekonomisi uygulamaya çalışmakta.. Hattâ Sovyetlerde Oile, Marksist doktrin ile «Sevk ve 1dare» kavramlan arasmda bazan ikincinin ağır bastığı tercihler yapılıyor. Araa Doğu Almanyada, sağ olsaydı Karl Marks'm gözlerinin yaşaracağt bir kararlüıkla, doktrini uyguluyorlar. En az müsamaha onlarda! Peki ya Batı Almanya?. Burası da. Amerika'dan daha fşzla Amerıkan siyasal sisteıhini benimsedi. Fakat tabıî Alman karakterinin gereği olan, tavizsiz ve iatıksız bir benimseme bu.. Meselâ Amerikan demokrasisini örnek alan bir ülkede, bir hükümet yetkilisi istifa ettiği zaman ne gerekçe verir? Bizdeki örneklere bakalun: Ya «Sıhhi sebeplerden öriirü ayrıhyorum» der, ya da ıstifasını geri alabilmek için havadan sudan konuşur. Aynı şekil Amerikada da geçerli . Bakarsımz bir politikacı Başkanlığa aslâ aday olmayacağım kesinlikle açıklar.. Ertesi £ün de • ısrarlara dayanamıyarak. kampanyaya başlar. Müteveffa Robert Kennedy böyle yapü; son aday .eçıminde Humphrey aynı yolu izledi.. Fakat Balı Almanya'da böyle dfğil işler... Ekonomi ve Maliye Pakanı Karl Schiller, geçen aya kadar, hem Sosyal Demokrat Partisinin, hem de Batı Almanja'nırî en güçlü adamlanndandı. Sonra bfrden istifa etti. Merkez Bankası Müdürü Klasen'le snlaşamadığı söylendi önce... Fak?t Kasım ayındaki genel seçim1r evvelinde, bir politikacının rarüsinin yönetimi ile çok biı• ık zıtlaşrr.aya gireceğini kimse t lımin edemezdi... Ne var ki, hiç de böyle olmad' Schıller'ın istifa sebeplerinı Fssbakan Brandt'a açıklayai) r""ktubu esrarengiz b»r şekılde, «~Hıiek» dergisinde yavımlandı. ''••ktupta Schıller, devletin çok 17 vergi topladığınl. buna karşı ''"usıiz harcamalar yaptığını ılerı sürüyor ve sonucun enflasyon ' 'ıca*ını hâtırlatarak istifasım b Mirivordu. Mektubu yayımlayan «Quick» HTgi'ini poHsin basmasının dor 'Hugu gürültü bır vana. Schi 1 lp»'in katıksız demokrasi anlayı=ı da. daha ileri uygulamalarla fef'işti. E«ki Bakan, bir ay öncesine kadar kendisinin en büvük muhılıflerım bannchran Hıristiyan Demokrat Partisi'nin Baskanı ile, koltuk pazarlığma gıristı önceki gün de, simdiki partisi olan Sosyal Demokratlarm bütun görevlerinden istifa etti . Alman kamuoyu saskınlıkla izlivor olaylan. Fakat onlar da Amerikan usulundekı seçmen kıtlesi haüne donduruldükleri ırın, Schıller'ın ıstifasına yol açan enflasyon tehlikesinden zı>ade, politık gelışmelerin renklı yanlarına eğihyorlar Kasım'daki genel seçimlerde rabız yoklamalarına grire, Sosyal Demokratlarla Hıristiyan Demokratlann şansı şımdilik esıt görunuyor. Fakat son bir olay, Hıristiyan Demokratlarm gerilemesine yol açmıs . Bu olaym kahramanı Hıristi\an Demokratlann lıden Barzel. Portekiz'de yaz tatihnı geçiren Barzel, deniz kıyısında basında kuçük kırmızı bir şapka. sırtında parlak ve dar bir gömlekle dolaşıyorrnuş. Ayağında da sandallar varmış. Portekiz'deki gazeteciler, onun bu kıhkta fotoğrafını çekince, Batı Almanya'da kıyamet koptu. Hıristiyan Demokrat Parti'nin, partüer yelpazesinde mubafazakâr kanadı temsil ettiğine inanan Almanlar, böyle bir kuruluşun liderinin hafifliğini bir türlü kabullenemediler Madem ki Barzel, muhafazakâr bir partinin başındaydı. netfen aklıbasında bir elbise glymiyordu deniz kıyısmda... Öte yandan Sosyal Demokratlarm liderl Brandt da, Almanlığa yakışır işler yapıyor... Partisinin «sosyal demokrat» ya da «sola açık bir parti» olduğunu söyleyecek yerde, her an «Bİ7 demokratik sosyalist bir partiyiz» diyor. Tabii rakipleri de bunu istismar ediyorlar Bir Alman diplomatı bize ?öyle demisti: Eger benim ülkem de kazara Doğu Blokuna geçer ve iki Almanya komünist rejim artında birleşecek olursa, ben hemen Rusya'ya kaçanm Çünkii o zaman mutlaka Rusva. Almanya'nın «aeında kahr AET Âvusturya yakınlaşması Rusya'yı endişelendirivor VÎYAN4 Sovvet Hükümeti. Avusturva Hükümetine Vivana ve Ortak Pazar arasmda bir anlasmadan sonra Avusturya'nın tarafsızlığı konusunda endişeli olacağını belirten bir muhtıra göndermiştir. Kuzey îrlanda*nm Armagh şehrlnö*e, İRA'ya (trlanda Cumhuriyetçi Ordusu) aıt bir bomba fabrikası bulunmuş, fabrikada çalışar. birkaç tedhişçi de tutuklanmışlardır. Yukanda, îngilız askerleri, bomba fabrikası olarak kullanılan binanın bahçesinde araştırma yaparlarken gorülüyorlar.. kabul etti W\SHtNGTON (Dış Haberler Servisi) Amerikan Senatosu, bnümüzdeki 10 yıllık dönemde ölçü sistemlerinin metrik sisteme dönüşmesini sağlayacak baa kanun tasanlannı kabul etmiştir. Senato yeni kanun tasanlanru ittifakla kabul etmiş ve gerekli tedbirlerin alınmasını da kararlaştırmıştır. Metrik sistem; hftlen Amerlka'da kullanılmakta olan üıç, paund ve kuarts gibl ölçülerin yerine metre, kilogram ve litre gibi ölçülerin kullanılmasını sağ layacaktır. v Senafo yetkililerinden biri, metnk sistemin kolay anlaşüır olduğunu ve uluslararası plânda kullanıldığinı hatırlatmış, «Amerika için bu sisteme geçisin zamanı gelmiştir» demiştir. Podgorni sahnede Bazı Türk yetkililer; Sovyetler Birliğinin Yemen, Sudan, Lıbya. ve Cezayir'le iliskilerinin bozulduğunu, son olarak Mısır'la da ilişkilerin kötüleştiğini hatırlatmakta ve pek yakm bir gelecekte aynı şeyin SovyetSuriye ilişkllerinde de görüleceğinl ifade etmektedirler. Gene Türk yetkililer bu yıl başlannda Sovyet Devlet Başkanı Podeomi'nin ziyareti sırasında geçen bazı konuşmalan hatnlatmaktadırlar. Türk yetkililerin Kadelerine göre, Podgorni bu ziyareti sırasında Arap ülkeleri hakkmda açık bazı ifadeler kuUanmış, yapılan bütün yardnnlara rağmen Araplann savaşma yeteneklerinin geliştirilemedigini belîrtmis ve Arap savaş gücünden çok alayü bir ifade ile bahsetmiştir Podgorni aynı görüşmeler sırasında Amerika'nın banşçı bir çozüm volu bulunabilmesi için gerçekten iyi niyet beslediğini de söylemiş, Amerika'nm bu yöndeki çabalannı anlatmıştır Podgrorni, Sovyet kontrolünde bırakJlması kabul edllm«dıkçe, Mısır'a en modern silâhlann ve uçaklann verilemiyeceğıni, aksine hareketin yeni bir savaşa yol açabüeceğini ve bu savaşm Araplann ağır bozgunu ile sonuclanacağım da TürSc yetkililere açıklamıştır. Sovyet Devlet Başkanı daha sonra, 1967 savasını izleyen günlerde Başkan Nâsır'm, «Bu kadar modern 'silâîıa rağmen bu savaşı nasıl kaybettiğimizi anlıyamıyorum» dediğini hatırlatmış ve «Sadece modern silâhlarla bir savaşın kazanılamıyacağını bilmiyorlardı» demiştir. Bomba fabrikası İsveç, Kuzey Vietnama1 BirJeşmîş Milletlerin 1,5 milyar lira I973bütçesi yardım yapacak . Şanver AKIN BtLDİRİYOR 1970 yılında Isveçin Kuzey Vietnama yardım kararı alması ABD de büyük protestolara sebep olmuştu ve bu yıldan ıtibaren heryü 75 milyon kron (225 Mil. TL.) Kuzey Vietnama yardım etmeğe başlayan Isveç, bunun 25 milyon kronunu (75 milyon TL.) Kuzey Vietnama direkt gdnderiyor ve her yıl 50 milyon kron (150 milyon TL.) îsveçte bir fonda biriktiriyor ve savaş bitince biriken paralan toplam olarak Vietnamın yeniden uışaası için göndermeyi tasarlıyordu. Fakat son günierde artan bombardımanlar İsveç hükümetiıi savaş sonunu beklemeden derhâl yardıma zorlamıştır. Muhtırada, Sovyetler Birligi nin iktisadi ve siyasî blokiar ku rulmasıyla ilgili tutumu tekrarlandıktan sonra, Avusturva ve Ortak Pazar arasmda anlasmanın. Vivana'nın tarafsizlıgını belirten banş andlaşması uvannca yükümlendi£i taahhi^tleri hic bir sekilde değiştiremiveceğıni hatırlatmaktadır. Sovvet muhtırası Avusturva yetkililerince incelenmektPdir ve cevabı Parlâmentonun yakında yapılacak toplantılarından birinde hazırlanacaktır. Bilindigi gibfc Avusturj'a Basbakanı Bruno Kreiskv, geçen av Ortak Pazar'la vanlan anlaşinanın ülkesinin tarafsız statü«tttte uygun olduğunu belirtmişti. 224 milyon dolar Çin korkusu Aqkara diplomatik çevreleri, Sovyetlerin Akdeniz'deki' politikalannda meydana gelen değişikliğe de Çin korkusunun yol açtığı kanısındadırlar. Türk yetkililere göre, Ruslar Batı Avrupa'da olduğu kadar Akdeniz'de de gerginliğin azalmasını va bir an önce bu bölgelerdekl yükümlülüklerinden kurtulmajT arzulamaktadırlar. Anıaçlan bir an önce NATO ve Amerika ile ılişkileri yumuşatmak ve Çin sorununu ele almaktır. Turk devlet adamlan ve diplomatlannın. Sovyetler Birligi ile ilgili görüşlerinm değeri büyüktür. Zıra Türkler bu alanda daima çok iyi diplomatlar yetiştirmişler ve vüzyülardır kuşku ile izlsdikleri büyük komşulanmn nivet ve amaçlanm, daima vaktinde ve gerçek şeklivle teşhis edebilmış'.erdir Türk diplomatlar şimdi Batılı ülkelere Öe büyük görer düştüğünü ve Filistin sorununa bir çözüm volu bulunabilmesi icin yapılacak çalısmaların, Batı dünva<sının lehine olacağını ifade edivorlar. Bu görüşte gerçek payı büyüktür Üstelik bu hedefe ulaşılması hâlinde. Türkiye de rahat bır nefes alabilecek ve çeyrek yüzyıldır güney smırlan boyunca devam eden huzursuzluklardan sürekli sekilde kurtulacaktır. (a a.) BIRLEŞMtŞ MİLLETLER Birleşmiş Milletler Genel Sekre1teri Kurt Waldheim 224 milyon dolarlık 1973 yılı bütçe tasansını Genel Kurulun onayına sunmuştur. Genel Sekreter, bütçe tasansını «Tam bır tasarruf zıhniyetiyle hazırladığını» belirtmiştir. Moskovalılar kışı hasretle bekliyor Cumhuriyet 5996 ÖGRETMEN OKULUNA GİRtŞ KURSLAR1 YALNIZ Y\ı\w\<\ Dersanesinde P.T.T. KARŞISI BEŞİKTAŞ TEL. 48 18 33 MOSKOVA Bu yaz şiddetli sıcaktan bunalan Moskova halkı sennlemek için sabırsızhkla kıBîrleşmiş Milletler bütçesmin şı beklemektedir. yüzde 31.52'sini Amerika BirleAyrıca bütün bunlardan bsş• Chernyaya Moskva» (Moskova vik Devletleri karşılamaktadır. ka Isveç hükümeti insancıl yönakşamıl gazetesinin bildirdigme Amerika Birleşik Devletleri ı göre, Moskova son yüzyıldan beden K. Vietnama her yıl yaptığı KongTesi, Amerika'nın katkısını yardımı arttırmağa karar vermıs ri en sıcak Ağustosunu yaşamıştir. îsveç bu yılın sonunda 90 > yüzde 25'e indirme eğılımindetır. dir. milyon kron (270 mily. TL.), geGazete, 21 Ağustos günü sıcak lecek yıi 100 milyon kron (300 Bütçe Genel Kurulun önümüzlığın gölgede 36 derece olduğunu Mıly. TL) ve 1974 yılında ıse 130 deki dönem toplantısmda onaybelirtmekte ve son yüzyıl içinde milyon kron (390 milyon TL.) Ku lanacaktır. (a.a.)' Moskova'da sıcaklığın ikinci dezey Vıetnam'a yardım edecektir. fa 36 dereceye yükseldiğini kayBu yardımlar, hastane ınşaası, tr fa.a.) bombalardan yıkılan hastanelerin onanmı ve tıbbî malzeme . için kullanılacaktır. İnternationai Herald Tribune Büyük Bayram çekilisinde Biliyorsunuz. 30 AğUSlOS Isveç Dışişleri Bakanlığı Sebre Cumhuriyet 5995 terlennden L. Klakenberg Kuzey Vietnama yaptığı bir inceleme gezisinden Isveçe donünce yaptığı î bır basın konferansmda: f5on bombalann tahribatımn çok ağır olduğunu ve Amerikan uçakli.rının bombaladığı su bentlerinı ve barajlan gördüğünü ve Hanoi de Isveç yardımı ile ıç tesisatına ve rdntgen âletierîne kavuşan Mac bai hastanesinm Amerikan bombaları :1e yerle bir edıldıgini soylemiştjr ^ Yağmurlar yüzünden Kuzey Bosna'da tehlike durumu ilân edildi Yine yüzlerce kişi zengin olacaktır. Nilli Piyango 30 Agustosta: 1 kişiye 1 milyon lira, 1 » 500 bin » 5 » 100 » » 40 » 40 » » 80 » 20 » > » 200 » 10 » » 24.448 » de 2000, 1000, 400, 200 ve 100 lira olmak üzere cem'an 10 MİLYON 697 BİN Lira dağıtacaktır. Bir biletle şansımza yardımcı olunuz. Topladığı paranın yarısından fazlasını ikramiye olarak dağıtan tek idaredir. Isveçin nıçın yalnız Kuzey Vietnama yardım ettığj yolunda sorulan bir soruya L. Klakenoerg şöyle cevap vermiştir: «Biz Cüney Vıetnam Kurtuluş Cepnfsinin kontrolu altında tuttuğu bo'l gelere de yardım yapıyoruz; biliyoruz kı Kuzey Vietnam ve Güney Vıetnam Kurtuluş Cepî^ine yaptığımız yardımlar, yardıraa ihtıvacı olan gerçek sahıpıerinin eline geçmektedir Fakat Saygon hükümetine yardım v^Psak bu yardım asla yardıma ıb tiyacı olan gerçek sahiplennın eline, geçmez.» BELGRAD Geçen hafta sonunda yağan şiddetli yağrnurlardan kabaran ırmak sulannm taşması üzerine Kuzey Bosns'da «Tehlike dururau» ilân edilmiştir Yağmur sonucu meydana gelen su baskınlan bölgede 5 bin evı ohırulmaz hale getirmiştir. Binlerce dönüm arazi de sular ^1tındadır. Belgrad basınının bildirdığine göre, sulann kabarması neden'yle 10 kadar köprü yıkılmış, su baskınlan bölgedeki 12 karayol'intı geçilmez hale getirmiş. denvryolu ulaşımı ise kısmen felce ugramıştır. Aynea, Seva ırmağının su seviyesi son 24 saat içinde 13 metreye yükselmiştir (aa) ADEN VÇAĞ1M KAÇIRAN KORSANLARl LİBY A GÖZALT1JSA A LD1 KAHİRE Beyruftan Kalıireye gıtmekte ıkcn biri Suudi Arabistanlı, ıkısi Kuzey Yemenli 3 silâhlı şahıs tarafmdan kaçınon Aden Havayollarına ait DC6 lıpi yolcu uçağı, Bıngazı hava limanına inmışür. 3 korsan ile 3 yolcu Libya yetkılilermce gdzaltma alındık'an sonra uçak, diğer yolcularla bıılikte Kahire'ye gîtmiştir. Dost Gergedan Avustralya'nın Perth şehrl hayvanat bahçesinın gergedanı, belki de ' kendı clnsinm en uysal örneklerinden biridir. Ama. fotoğraftan da anlaşılabileceği gıbı, zıyaretçı çocuklar gene de ıhtiyatı elden ! bırakmamakta kenrii'iinı uzaktan sevretmeyı tercih etmektedirler l Fidye geri verildi PARİS 1 Ağustos'ta beş zencinin bir DC8 yolcu uçağını Cezayir'e kaçırmadan önce Deıta Aırlines adlı Amerikan uçak şır ketinden aldıklan 1 milyon dolarlık fidye, dün Cezayır'deıı Orly hava .lımanına gönderüerelc FBİ ajanlarma teslım edilmiştir. Kuang TrVılo çarpışmalar âpvnm pdiyor VEFAT Eğin eşrafıudan merhurı Hasan Tahsin Bey ve merhume Hacı Münire Pekcan'ın oğuiları, Şükriye Pekcan'm eşi Feyha Akbay ve tnş. Yük. Müh. Tunç Pekcan'ın babaları. Hamit Tahsin Pekcan ve Nur Melâhat Salor'un ağabeyleri, Doç. Dr. Y. Ziyaettin Akbay ve Leylâ Pekcan'ın kayınpederleri, Feyza Akbay, Esra Akbay, Tuba Pekcan ve Burak Pekcan'ın dedeleri Günsunan Bilge'nin dayısı ESKİ ERZİNCAN MÎLLETVEKİLİ rCKSEK DENETLEME KURÜLU ÜYESÎ Aziz ve çok kıymetli varlığımız Mehmet BARLAS Tanklarla desteklenen Kuzev Vietnam kuvvetlerinin. Kuans Tri'de yerieşmış olan Güney Vı. etnara deniz piyadelerine yapfıklan taarruz püskürtülmüstüGüneyliler. 100 komünist askf rini öldürdükten sonra kom;ı nistler gerive çekilmislerdir Yedi bin kişilik bir Güne> Vıetnam kuvveti. Da Nans'" altındakl Que Son vadisine gir° rek. komünist kuvvetlerir C'J martesı eünü ellerinp eerırmi' olduklan Ross üssüne doğ'" ilerlemelerine devam etmışler. dir. Gıiney Vıetnam ordu sözcusu son hafta içerisinde cereyan eden çarpışmalarda 350 Vietnam askerinm öldürülmus olduğunu (Basrn 20008) 5994 sçıklamıştır. Uzay meteoroloji istasyonunda yapılan testler basarıvla sonuçlandı Nahit Tahsin PEKCAN 22 Ağustos 19Î2 tarihinde HaKkın rahmeane kavuşmuştuı. Cecszesj 2İ Ağustos 1SÎ2 Perşerabe günü Şişli Camiinde küınacak öğle namazınaan sonra Zincirhk'.yu kabristanıodaki ebecı istirahatgâhına tevdi edilecekür. Allah Rahmet Eyleye. Çelenk gönderilmemes; rica olunur. (Sonuc: 831) 599P CAPE KENNEDY Copernicus tsıml] uzay meteoroio.iilt ıstasyonunun testlerinl ydnpten bılim adamlan İkinci günde yaoılan testlerin de başan tle so^uçIandığını acıklamışlardır BLIim adamlan «ŞimdUa halde ier şey mükemme) gitmcktedir» lemişlerdlr Tecriibe testleri de?aro edecek ve daha sonra Istasronun 81 santim çapmdakJ celes<obu tailyonlarca kilometre öte* de bulunarj gezegenlerarası gaa Kilutlanna doğru cevrilecektir Copemicus peyk ıstasyonucda» ti çahşmalar, Kuzey Carollna'da Surulan ve 82 milyon dolara mâl olan Cosmann Lâboratuanndan 'dare edilmektedir. Copemicus °lde ettigi büttin bilgilen redvo fle bu jrer tstasyonuoa bildirmet' 'Pdır fTHA»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog