Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 Ağustos 1972 oğuk savaşjn dünyayı ikiye bölen durgun katıhğından, bugünku çok yanlı vumuş'amaya geçi? kendiliğinden olmamıştır. Bu geçişm nedenlerini nükleer denge kurulmasında, büyük güçlerin iç sorunlarının Eğır basmasinda, büyük güçlerle dostlan arasındaki iliskılerin keskin çekişraeye dönüşmesmde ve yirmincl yuzyıl insanlığında beliren yeni bilinçlemede aramak gerekir. İkinci dünya savaşı sonrası silahl&nma yanşında 1950'ler Amerikasının kesin stratejik üstünlüğü vardı. Bu üstünlük o zamatıkl dün>a koşullannın önemli bir etkeniydL Ruslar, nükleer alanda, 1960'larda ciddî gelişmeler elde ettiler, 1970'lerde Amerika'ya yetıştüer. Nükleer denge kurulmuş oldu. Bu, Amerîk» etımtejik tistunluğünün sonu, diinyada bugüne kadar karşılaşılmamış yenl bir durumun başlangıcıydı. îkisinin de değil birbirlerini, bütün insanlığa yok edecek güçte sılâhı olmuştu. Ne yar kl bir çatışmada kendilerinin de yoK olacaklarından korkuyorlardı. Bu korku, ikl nükleer gücü birbirleriyle savaş edemez duruma getirdi Ama, «geçilıriz, denge b o zulur» kuşkusu yanşı sürdürüyordu. tkisinin de iç kaynaklannın önemli kesimi bu yarışta eriyorttu. Oysa ikisinin de kendi iç sorunlan için bu kaynaklara ihtiyacı vardı. Dengeyi bozmadan bu çıkmazdan kurtulmak is'ediler. SALT konusmaları başladı. S Olaylar ve görüşler Dünyanın yenikoşulları NECDET UĞUR hem kendi ekonomik çıkarlannın da bağdaşhnlmasını hem Avrupa savunma masraflarınm paylaşılmasını istiyordu. Çekişmeler sürerken Amerika yeni bir para politikasıyla karşılık verfii. önce »lolanmn altından ayrılmasını sağladı, sonıa değerini düşürdü. Piyasa kanştı, milletlerarası para sorunu ortaya çıkb. Ortak Pazar ileride tek bir paraya gitrnek ister, Amerika dolannın güçlenmesi peşinde. Öte yandan Amerika'nın ödemeler dengesi açığı gittikçe büyümektedir. 1966'dan beri süregelen enflâsyon, verimlilik artışmın ücret artışmın gerisınde kalması fiyatlan yükseltmektedır Kâr oranları azalmakta, birikmis sermayenin değerlendiriimesi zorlaşmakta, saıpyinin gittikçe artarak ürettiği mallar yeni pazarlar gerektirmektedir. Amerikan halkının. sosyal nitelıkte daha çok kamu harcaması yapılması, gelir dağümıındaki adaletsizliğin giderilmesi tçin beskısı artmıstır Amerika'nın nükleer silâh ve dolar egemenüğini sürdurdügü yıllar gerıde kalmıstır. Yeni gelişmeler, yeni koşullar vardır. Bütün bu koşullar, gelişmeler içinde Amerika eski gücünü koruyacak, refah düzevini sürdürecek tedbirler almaktadır. Yeni politıka, bu zorunluğun sonucudur. Bu yüıden, düşmanhklar çozülmekte, yeni dostluklar kurulmakta, eskileri elden geçirümekte, > eni pazarlann kapısı çalınmaktadır. \ukleer açı£ı kspatıp Amerfka ile birlikte dünyamn en güçlu devletr oldu'ar Ama dünyanm yeni koşulları, kendi yakalarındaki gelişmeler o n t a da etkilemiş, sınırlamıştır. Doğı» Avrupadaki dostlan Uk yılların gözü kapalı bağlüığı v« «ysallığı içindp değillerdir. Comecon üytleri kendi çıkarlannı da hesaba aldırmaya uğraşmakiadırlar. Yugoslavya, yfllar önce, Rusya'nm hepsi adına izlediği politika.nm gerçekten hepsi adına mı, yoksa Rusya'nın devlet çıkan adına mı oluşturulduğv sorununu ortaya ,attı ve bağımsızlığı seçti. Cekoslo' akya'da ılımlı bağımsız bir politika eğilimi belirince Ruslar Batmm kcmünist partilerine büe isyan ettirecek sertlik ve çıplaklıkla tepkı gösterdiler. Rusya'ya gerek çevresinde, gerekse Uçüncü Dünya ülkelerinde en çok itibsr ve guven yitirten Çin'in kopması olmuçrur. Çin, Rusyt'yı yalnız doktrinden sapmakla, devle» çıkann» öncehk ve ağırlık vermekle değil, emperyiiistlikle de suçladı. Rusya'nın A%Tupa politıkasuu Çinli bir diplomat şöyle anlatıyor «Ruslar, önce Avnıpadaki sava§ sonrasj sınırlannı meşrulaştırmak istiyorlardı; bunu perçck'eştiıdiler. Şimdi Amerika'nın Avrupadan çekilmcsini sağtamak istıycrlar. Böylece Avrupayı ele geçirmeleri kolaylaşacaktır.» Peki bu nssü önlenir, sorusuna Cinli, «Amerikalılan btrakmayınız» cevab.nı \eriyor. Çin, Ortak Fazardaki gelişmelerden hoşnuttur. Amerika ve Ru? enıperj'slizmıne ksrşı Avrupayı birleçtireceği için Ortak Pazan 5vüy'or. Rusya .ia Çın'ı beozer biçimde suçluyor. Çin'in Yahya Han'la fl>rtıi, Seylan gerillalannın bastınlmasından sonraki tntumu, Ame1 rik, ile son yaklaşması. onun da ideolojinin gereğine değir. devlat çıkarlarına dncclik ve ağırlık vermesi ile yorumlanıyor, Çin ve Rusya'nın birbirlerini revizyonist, emperyalist, ırkçı ve savaşçı olarak soçlamalan. Üçüneü Dünyanm milliyetçi ys da ihtilâlci harekeMennî şaşırtmış ve derinden etkılemiştir Gelışmckt» blan ülkaSer, dünya egemealiii ya da bölgesel egemenlık ka\gası yapan güçlerle kader birliğine gitmeden. vapısal reformlarla çağdaşlajmaya çalışmaktadıriar. Rusya Ortaâoğuda da kendi geleneksel devlet poütikasını \zleyen güçlü bır'devlet görünümünden öteye bir.faüenimverememektedir. Rusya'n:n da Amerika gibi iç sorunlan vardır ve ötekı topluınlar ı kurtulu^ ve mutluluk dağıtan görünümü geride kalmıstır O da yeni koşullar ve gelişmeler karşısında elde ettiğifcazançlansa«lamlaşürmak teknolojik açıgını kapatarak daha yüksek yaşama. düzeyine erişmek peşindedir. Onun da yeni polıtikası bir zorunluluğua sonucudur. Görünöj odur ki dünyanm yeni kosullan içinde büyük güçler dünya egemenliei tezlerini şimdilik ertelemislerdır Her birı bugüne kadar eld? ettiği kazançlan korumaya ve sağlamlaştırmaya çalıjmaktedır Bu kazançlar onlara tarihlerinİB en pariak dönemını vaşatacak büjüklükte olmuştur. Büyük Eürlerin birbirlerini kabul etme zorunl,uğu. farklı sosyal sistemlerini tanımak zorunlugunu da birlikte getirmistir. tkill dunya Çin. Japonva ve Ortak Pazar ülkelerinin guçlenmes! ile beşli olacak gibi <rgörünüyorsa da. bu kümelenmelerin gerisinde iki ayn dünya görü ü, celişkilerden yararlanıp' kendininkini tam egemen kı" labilmek 'ı;in tjrsat kollayacaktır. Bu arada büyük güçlerin. tüm' tnsanlann mutlulugundan çok, kendi m«uımın mutluluğunu gözeten. tarihteki benzerleri örneği, büyük devletler plduklan gerçeği de ortaya çtkmıştır Bu yüzdendT ki öteki ülHeler üzerinde ideolofılerin etkisi azalmaktadır: bu vüzdendir ki &~\ov^ gençliği bir süredir arayış, yeni yorumlar yenl sentezler 5zl»ni içihdedir; bu yüzdendir ki öteki Clkeler arasında bölgesel cauşmslar artacaktır. . Dünya dnha oluşum içindedir, henüz büyük senteze doğru yöne» iememiştir Daha çok refah, daha çok söz hakkı isteyen Yirminci Yüzyı] insarüarınm ı>e bırey. ne de toplum olarak sırtından geçinmenin >'akti geçmek üzeredır Toplum içinde olduğu gibi, toplumlar arasında di refahm adaletli bölüşülmesi çağına giriyoruz. Uluslar arasmda refah dengesi kuruiısadıksa. nükleer denge kunılmasının sağladığı barışın geçici olduğu anlaşılacaktır. Gerçek banşın yolu yeryüzü varlığımn adaletli bölüşumünde, gelişmiş ülkelcrle gelişraemis üikeler aranndaki fçığın kapatılmasındadır, Ne var ki hiçbir gelıjmiş guçlü toplumun, gelişmemiş bir toplumu elindcn' tutup kendi düzeyine çıkarmıyacağı bellidir Bırevler gibi toplumlar da ksderlerini kendileri yapıp, refahtan paylarınj kendileri koparmak zorundadırlar. Refah dengesi Amerika Ortak Pazar ve ötesi * Büyük güçlerin aynca kendi dertleri de vardı. Dostlanyla amansız sürtüşmeler baslamıştı; iç sorunlannın baskısı ağırlaşıyordu. Örneğin Amerika'nın Vietnam'da bası derttevdi. Yalnıx övıe* olma nıteliğıni, itibannı değil, lnsanını, parasım tüketen: nalkının kendir.e saygısını yitirten, iç politikada fırtmalsr yaratan onma» bir dert. Amerika, yolu Çin'Ie banşmak, Rusya ile işbirliği yapmaktan geçse de, görünüşü kurtararak bu belâdan sıyTÜmak zorundaydı. Amenka"nın Batı Asyah ve Batı Arrupalı dostlanyla da ba«ı dertteydi. Japonya, Amerikan çıkarlannı tehdlt «decek bir gelişme düzeyine erismişti. dünya pazarlanru zorluyordu. Batı A v rupa'da Ortak Pazar üçüncü ekonomik güç olarak beliriyor, Akdenız ve Afrika'yı da kapsayabilecek bir gelişmeye aday görünüyordu. Batı Avrupa'da, politikanın NATO'dan çok Ortak Pazar içinde olusturulması eğılımi baslamıştı; siyasaj örgütlemne hazırlıkları yapılıyordu. Ekonomik çıkar çatışmasının bir yerde politikada da yabancılaşma yaratması doğaldı Savunnası için NATO yoluyla Amerika süâh ve askerisi elde tutmak ihtiyacını duyan Baü Avnıpa, ekonomik Uiskilerinde kendi çıkarlannu» tam geregini yapmak yolundaydı. Oysa Amerik», Rusya, Çin ve ötesi Ikinci* Dünya Savaştndan beri Ruslar, tarihJerinin en güçlü dönemmi yaşıyurlar. Baltık'ta, Doğu Avrupada, Asyada, Uzakdoğuda kıtalararası bir büyüklük ve etkinlik içindeler. Yüzlerce yıllık, sıcsk denizlere ınmek tvtkularını da gerçekleştirmck üzereler. Filolar ve üsleri ile Akctenizde, Basra Korfezinde, Hind Denizindedirler. 'Halka açıklık, kavramı Prof. Dr. Faruk EREM ermaye piyasasınm dfizenlenmesi ve denetimi hakkındaki kanun tasansı üzerinde TBMM'nde çalışmalar devam etmektedir. lyi bir denetim sisterol getirdiği ve gereği gibi uygulanabil(îlği ve özellikle kısa bir zamanda, «bıçimsel denetim» e dönusulmediği takdırde kanunun faydalı sonuçlar verebıleceğı du'unulebilır. Bızim üzerinde durmak istediğimiz konu kanunun kapsamına ilişkindir. Anonim sirketlerin, dusünülen ek denetime tabi olabılmeleri için hisse senetlerini veya tahvillerini halka satmalan halinde mümkün olabılecektir. O halde bu yola gitmeyen bir şirket öıel denetime tabi olmayacaktır. Özel sektör, halka hisse senedi veya tahvil satmamak imkânını bul'abildiği, özellikle kredi bulmanın olanaklarını sağladığı hallerde denetim dısı kalmak ayncalığını sürdurebilecektir. Her memlekette dev kuruluşlar büytik kuşkular getirir. Ekonomik (demokratik) kamu düzeninin varhğı, belli bir kudrete ulaşmış tesebbuslerin «aleniyet» kazanmasını gerektirir, Her toplum da ekonomik kilit nokta. larınl tutan teşebbüsler basit bir «özel teşebbüs» olmaktan çıkmışlardır. Teşebbüsler büyüdukçe kamunun denetiminin aranması haklıdlr. Memleketimiz dışında, bütün demokratik devletlerde bu daima böyle olmuştur. Demokrasilerden birkae örnek verebiliriz: Almanya'da ilk defa 1933 taribii kartel Bilim yasantımızda S ler hakkındaki kanun ile gelişen bu anlavı; nasyonal sosyalizm ile çelişmeye düşmus, hattâ merkezl ekonomik siyaset kartelleşmeyi uygun görmüş, bunlar devletm ekonomik siyasetini yürütmekte yarı resml araçlar haline gelmislerdır. Nazi rejıminin yıkümasınd'an sonra Almanya'da 1957 kanunu ile kartsllere karşı yenıden tedbirler alınmıştır. Danimarka 1955 kanunu ile büyük özel teşebbuslerin tekelciliğine karsı çıkmış ve iki ilke getirmistir: Belli bir kâra ulasan teşebbüsler aleniyete tabidirler ve devletin denetimi altına girerler. Her yıl Danimarka'da tek tek bu çesit knruluşlırın faaliyetleri ve denetim raperlan halka açıklamr. îngiltere'de 1948 kanunu ile kurulmuş Monopoller Komisyonu 1956 kanunu ile geliştırılmiş ve bu komisyon Îngiltere'de tekelciliğe doğru gelişen her kuruluş hakkında raporlar tanzim etmekle ve iTgili makamlan uyarmakla görevli kılmmıştır. Komisyon ilgililerden ve uzmtnlardan diledlği her bilgiyi sormak bakkına sahiptir. Yukardaki örnekleri arttırabihrız. Bugün «ekonomik kamu düzenini» kurmamış bir tek demokrasi kalmış ise, o yalnız biziz. «Halka açıklık» kavramını, halka hisse senedi veya tahvil satmak koşuluna bağlayan bir sistem elbette faydahdır. Fakat yeterli değil dir. GRİP A$ISI 1968 YIUNDAKİ GRİP SALGIN1NDA AMERİKA' DA 30 MİLYON ÎNSAN HASTALANMIŞ, SALGIK SON'UNDA 200 KİŞİ ÖLMUŞTÜR. • • Okyanuslar ve askerı guç, bir ülkeyi düşman ıstılâsından koruyabılir. Gnp salgımndan koruyacak çare ıse, fimdiye kadar bulunamamıştır. Tarihlerı boyunca düşman ışgalı görmemekle övunen uluılar bile gripın saldırısından kurtulamamış ve çaresizlik içinde yaptıkları savaşı da, sonund'a kaybettiklerini kabul zorunda kalmı;lardır. , Grip mikrobu, 1918" yrlmda"bu tün dunyayı kapsamına alan bır yolculuğa çıkmış ve bu yolcu•u sırasında, geride 30 milyon İk ölu bırakmıştı. Şimdi bu derece öldürücü grip salgınlarına artık rastlanmamaktadır. Ama grip gene de en tehlikeli salgınlar arasında sayılmakta, insanlık bu hastalığın karşısında çaresizliğini muhafaza etmektedir. 1968 yılında patlak veren dünya 61çüsündekl grip salgmında, sadece Amerika'da 30 milyon insan hastalanmış, okullar ve re«mi işyerleri tatil edilmiş ve salgın sonunda 200 kişinin ölduğü anlaşılmıştı. Nedenl kesinlikle bilinmemekle birlikte, grip salgmlanmn her 10 yılda bir patlak verdiği tıp çevrelerince tespit edilmiştir. Bu nedenle de Amenkalı doktorlar simdtden tedbir almak ta ve yeni bix grip salgınının yakın bir gelecekte patlak vereceğine muhakkak nazarı ile bakmaktadırlar. Bu arada Ame. Tika'daki «Sağlık Alerjisi ve Bnlasıci Hasialıklar Enstitüsü» yetkilileri. gnp konusunda nihayet rahatlatıct bir haber vermi'lerdir Sözü geçen enstitünün yetkililerine gdre, grıpe karsı nıhayet etkili bir aşı bulunmuştur. Büyük ihtimalle bu ası sayesinde grip hastalığı ilk defa olarak kontrol altına alınabilecek ve bu salgın hastalığın, her on yıida bir dunyayı bir bastan bir basa dolaşması önlenebilecektir. Grip mikrobunun en büyük özelliği, biyokimyasal yapısımn çok çabuk değisiklikler gös termesidir Hatta buna periyo. dik değisıklikler de demek müm kundür. Bunun sonucu olarak da. bîr grip mikroburıa karsı ha zırlanan a'îilar uzun bmürlü ola • ••••««•••» GRIP SAYAŞI HER ON YILDA BİR PATLAK VEREN GRİP SALGINLARI AMERİKAN İMALÂTÇILAR AKÜPÜNKTÜR İĞNELERİNİ ÇİNLİLERDEN DAHA İYİ EDEBİLİRİZ DİYORLAR PALEONTOLOGLAR EN ESKİ FOSİLLERİ BULDULAR dular. Bulgulardaa birini «en bürfik», diğenni «en eski. dtye „ nitelemek mümkün, .• . «En bfiyflk» olan, Bnghanc Young Üniversitesı paleontolog*' larından James A Jenson ta. ' Tafında nbulundu Arkadaşlarl arasında «Dinosor Jim» diye anılan Jensen, ilk ışaretı geçen yıl ıkı amatör taş koleksıvoncusundan almıştı. Bunun üzerıne Batı Colorado'daki tarih oncesi devi'rlerden kaldıgı bılinpn bır tıehir yatağındâ araştırma ve kazılara ba$lıvan Jensen kısa bir süre önce çaltşmalannın sonuçlannı açıkladı Jensen'in açıklamasına göre, nehır yatapmda yapılan kazılsr sonunda " bır dınosora aıt butün kemıkler, jtarıh örjcesi devırlerde yasamıs üç büvuk kaplumbağanın kabukları, civcıv büyüklüSÜBrte uçan sürüngenlerin ve tımsahların kalıntıları bulunmuştur An cak Jenseni sevinçten çıleıpa çevİTen bunlardan hiç bir tfegıL Birkaç hafta önce. kazılar sırasında bir başka dinozorun ka:m tı izlerıne rastlamış ünlü paleontolog. Bunun üzerine çalışmalara hız verilmış Elde edilen sonuç, sadece Jen sen için değil. fakat bılim dünvası için gerçekten çok ilgı çekıci. Kazılar sonunda ortava ıkinci bır dinosor kalıntısı bütunü ile çıkmıs Jensen bu dinosorun şimdıve kadar bulunan lann en büvüğü oldugunu «Rv» lemekte. Yeni dinosor Iskeleti. hayvanın canlı iken. 150 metıe yükseküSinrfe f!0 ton aŞırlıâında ve 300 metre u?unlugun'İ3 olduŞunu söstermektedir İstanbuPa sahip çıkın beyeiendi CİHAD BABAN Günden Güne Buna ragmen, Allah var, Atabey bir şevler yapmağa çalıştı. Aksaray geçidıni tamamladı, bazı yollan asfaltladı... Bunlan yaptı ama sürekli hizmet işlerine sokulamadı... Çünku Hindenburg ve Ludendorf, savaştan sonra Enver Paşa'yı nasıl kaderinin akıntısına koyuverip gitmişlerse. A.P. de Belediye Baskanımızı öylesine koyuverdi... Şimdi Atebey, «Istanbul'a sahip çıkınız !» diye yakanyor.. Oysa Bakan, beş yıl sonra Istanbul'da susuzluk yüzunden (yeni tesislere rağmen) halkın birbirini kıracağını, metro ya. pılmadığı için, bir yerden bir yere eidilemiyeceğini daha bugünden biliyor .. Bilivor ama o gün geldiği zaman, Bakan. artık halkın arasına karısmıs olacak !.. O da halkla beraber şıkâyet edecek: Bakın *u îstanbul'un haline' Nefes alacak yer vok .. Yasanmaz bir belde oldu... Efendim bendeniz Bakanken. Istarjbul konusu üze. rinde çok durtfum. Su meselesini. metro isiri halletmek üzere idim: fakat .. Vakit ilerledl, sayın Bakanlar .. Vakit ilerîedi .. Artık tamir edilemez hatalar ve ihma'ler devrine giriyoruz ! Istanbul. valnız lstanbullulann değil bütün Türkiye'nindir. BPS vıl sorra nüfusu 6 milvon olacak Sehir her vıl bir Izmit kadar çogalıyor... Birkaç yıl sonra cevre pisliği yuzünden bulasıcı ha^talıklar bız) Hindistan'a çevirecek . TJIasıma felç ge'ecek ' O zaman işbajında olanlar: Çok ihmal edilmis Efendim hiç bİT şev yapmamısîar ! Bes vıl evvel metro İFlnı realize etmek valnız ivi niyet isi idl Bugur, artık mümkün de5il. Sehrin ksnalizasvrmu va. pılamaz mı idi.. Davalar bugün bütün vahametiyle bizim sırtımıza yüklendı tsin altırdan kalkabilirsen kalk!. Vallahi ne para v?r ne pul "... Allah tstanbul halkının vardımci1;! olsun '.. diyecekler Ve bu haik kendi isinp ^ahip çıkmadıgı icin, çekip duracak, ve eski Bakanlarm «Ah ' Ben çekilmescvdim, bak neler olacaktı .» seklindeki hikâyelerini dinleverek teselli bulacak. S aym Imar l»k»n Bakanı, Istanbul Belediye Baskanından «Ihiyaçlarınız nedır?» diye soruyor. Bir Bakan, bu ihtiyaçların re olduğunu bılir... Ama bilir diye, Beledıye Başkanı iie karsı karsıja geldiği zaman susacak değil ya ! Elbet bir şeyler sorması ve bazı cevaplar alması lâzım. Bizce onun sorusu onemli değil, onemli oîan Belediye Baskanı Atabey'in cevabı. Savın ve biçare (yani çareEIZ kalmıs) Belediye Başkanımız âdeta Bakana yakarıyor: «Beyefendi, şu Istanbul'a sahip çıkınız !» Sevket Süreyya. «Enver Paşa> kitabının 3. cıldinde, eski Harbiye Nazırını, savaşın sonunda, Almanlardan görduğü anlayışsızhk ve kotü muamele kar^ısındaki hali ile tasvır eder. Bu dramı okuyanlar, ınanmış insanın hayal kırıklığmı yüreklerınm derinliğinde sezerler.. Sayın Fahri Atabey, «Beyefendi, şu Istanbul'a sahip çıkın !» dîye Bakana yakarırken, gözumun önüne nedense Enver Paşa geldi... Atabey, belediye seçimlerine aday gösterileceği zaman Ankara'ya davet edilmiş, binbir teşvîk ve vaat ile kulakları ve ruhu doldurulmustu. Vaat edilenlerin yüzde 10'u yerine getirilse, Atabey de, Istanbullular da sevınçten uçmaları gerekirdi... Oysa korkunç gerçek hemen secımlerden sonra kendıni göstermekte gecikmedı .. Atabey yalnız, Istanbul da sahipsız kalmıştı... Hani su su işimiz vardı ya?.. Var var.. Bilivoruz ama para !.. Hani şu karalizasyon işimiz ne olacak? Olur insallah... Sen git, Bayındırlık Bakanı ile bir görüş... Efendim çop derdi .. Sus... onu hiç açma. Is ona gelinceye kadar yapacak çok ş"eyimiz var !.. Efendim siz de biliyorsunuz kı, gecekondular isi halledilemez bir hal alıyor.. Eiz buna şöyle bir çare düşünüj'oruz... Halledilmez bir hal alıyor ne demek' Devlet her şevi yapmağa muktedirdir.. Bir kere siz elinizdeki kanunu tatbik edin !.. Efendim maas veremiyorum... Verirsın. verirsin !.. Yeni bulunan bir aşı sayesinde grip hastalığı kontrol altına alınabilecek mamakta, daha birincl kusak gnp mikrobu kontrol altına alınamazken, hazırlanan aşı ıkinci kuşak grip mikrobu karşısında tamamen etkisiz kalmaktadır. Şimdiye kadar olan uygulama hep böyle olmuş, büyük çabalarla hazırlanan aşılar yeni yeni grip salgınları karşısında etkisiz ve işe yaramaz duruma duşmuştür. dıkları aşıda ölü grip mikrobu kullanmışlar .böylece insan vucudunun kısa sürede muafiyet kazanması ihtlmalini öntemı$lerdlr. Buna karsılık aynı aşı içinde az miktarda canlı virus de bırakılmıştır. Bu şekilde ınsan vücudunun direnmesi de sağlanmaktadır. Aşıda bulunan canlı vlrüsler çok zayıflatılmış olduklarından, insan vücudunda bır direnç meydana getirmekte, ancak hastalıga yol fcçmamaktadırlar. Enstitü yetkilileri hazırlanan yeni aşınm denencfiğini, hiç bir yan etkisinin bulunmadığını ve değisık grip mıkroplan üzerinde aynı derecede etkili olduğunun tespit edildiğini söylemişlerdir. Gene yapılan açıklama* ya göre; aşı sıcağa karşı çok hassas olup, hiç bir sekilde 18 dereceyi geçen yerlerde tutulmaması gerekmektedir. Sıcağa karşı' fazla hassas oluşu yüzünden, *asının, grip mikropları henüz ISMI yuksek olan nkdğerlere yerl«sm,erfen kullamlmaM gerekeeektir. Bu şekilde kullanıldığı zaman ası gribe karsı kesin etkilidir. Yeni grip aşısının bir 8zelliği de, iğne He degil, sprey seklinde ve burun ile ağızdan yapılabilmesidir > Amenkalı bir grwp dofetornift, Çin Halk CumHüri^refJ 'dqnü«ü yaptıkları açıklafnafla, ifne tedavisinin «aküpünktfir» etkinliH konusunda yaptıklan bilimsel açıklamalar. simdi Amerika' da bu sekîlde tedaviye rağbeti büvük 51çüde arrtırmıs bulunuvor. Bunun sonucu olarak bu tür tedavide kullanılan iğnelere olan talep de artmış bulunuyor. Amerika'da bu tür iğneler henüz seri halde imâl edilmedik. leri için, şimdilik bunlann lthali yoluna gidilmektedir. Ancak bir kaç hafta önce Çin'dec gelen ilk parti aküpünktür 1|nesinin, tıbbi açıdan gerekli niteliklere sahip olmadığı il<*ri sürülmüs ve bunlann kullanılması yasaklanmıştı Amerikah imalatçılar bu ignelert Çinlilera"en daha lyi imâl edebilecekle. rini belirtmekte. ancak bunun için zamana Ihtiyaçlan oldugu. nu da söylemektedirler. Simdilık Amerikall aküpünktür me. raklılanna biraa daha sabretmek düşüyor. PALEONTOLOJİ AKÜPÜNKTÜR HAKKINDA TEDAVİDE KULLANILMAK İÇİN ÎTHAL EDİLEN AKÜPÜNKTÜR 1ĞNELERÎ AMERİKA'DA TIBBÎ AÇIDAN GEREKLİ NİTELİKLERE SAHİP OLMADIĞI GEREKÇESİYLE YASAKLANDI. Bu ençell aşabilmek için, «Sağlık Alerjisi ve Bnlasıcı H»s talıklar Enstitüsü» doktorlarından Brian Murphy, Elias Chalhub. Robert Chanock ve Sandra Nusinoff değisik bir yoldan sitmeğe ve gribi kendi oyunu ile yenmeğe karar vermislerdir. Uzun çalışmalardan sonra bu doktorlar tarafından hazırlanan Srip asısmın özellikleri şudur: Sözü geçen doktorlar hazırla Ikinci bulgu ise eere ünlö hır paleontnloa olan Norman WaCANLI İKEN 150 METRE kefield'e ait Wakefleld'in hir YÜKSEKLİĞİNDE. 80 TON baska nehır vataSında bulduŞu AĞIRLlGlNDA VE 300 fn<;jHn, bundan 355 milvon vıl METRE UZUNLUĞUNDAKİ nnce yaşamış dört ayaklı hir havvana ait olduEu tespit erlılYENİ DİNOZOR tSKELEmis bulunuyor Havvanm keTl İLE 355 MÎLYON YIL mık vapısından. ön «vaklartnm ÖNCE YAŞAMIS DÖRT üç parmaklı, arka ayaklannın AYAKLI BİR HAYVANIN ise beş parmaklı ve aralanna rîeri gerilmis olduğu anlaşılmışFOStLt BULUNDU tır. Simdive kadar bulunan fo» Fillerin en vaşlısı tse 230 milGeçen haftalar içinde palevon vıllıktı ontologlar önemli fosiller bul Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünden Müfettiş MuavİDİiği gıriş sınavı Bankamız Teftiş KurUlu'na yeterince Müfettiş Muavini alınması için 222324. Kasım 1972 jgünlerinde Ankara, tstanbul ve tzmir'de yazılı sınav açüacakür. Sınava katılabilmek tçın: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesmde yazüı niteliklere sahip olmak, b) Sınav tarihi olan 22.11J972'de 35 yaşını doldurmamıs bulunmak, c) Hukuk, tktİBBt, Siy^saJ Bilgileı Fakultelerı, tktısadî ve Tıcar| llimler Akademileri (Yüksek tktısat ve Ticaret Okulu) Ortadoğu Teknik Üniversitesı İdari tlımleı Fakultelerı ile bunlara eşitliği Milli Eğitim Bakanlığıncs onanmış. vurı ıçmdf t veya yabana memleketlerde bulunan fakülte veya yüksek okullann birini bitirmış olmak. gerekir Isteklilerin, sınava girmek, için gerekli dığer şarüaı ile belgelerı gösteren ve sınav konulan ile sair hususlar hakkında lüzumlu bilgileri veren broşürü Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanhğı'ndan tasrada ise Şubelerimizden temin etmeleri. En geç 6 Kasım 1972 çünü akşamına kadaı Dır dılekçe ve eerekli belgelerle Ankara'da Genel Müdürlük (Teftiş Kurulu Başkanlığı'na) başvurmalan Uân olunur. (Basın: 19148 A 12259/5992) D O K T OR j Tarık Z. Kırbakan İ { !>ri Sac ve ZShrevi Hasta; bklan Mütehassısı tstiklâl î Oad Parmakkapı No. M TGU « 10 73 { l j ! Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürüiğiinden 1 1863 EPYD/94 Işaretli Ankara TV. prodüksiyon ve tzmlr TV. stüdyo merkezlen İçin gerekli stüdyo teçhizatı aksesuarlan İle Wriikt« satınalınacaktır 2 Bu thale İle ilgiü fartnamelei TL 500. bedel mukabilmde mÜmessUHk beleesinın tbrazı şartile Genel Müdürlül5 Malzeme Müdür'ügünden temin edllir 3 Flnnalar, lhaJe sartnamesine uveun olarak nazırlıyacaklan telcliflen 11 Kasım 1 » 2 günO saat 14 de feadar <7 (TRT Genel Müdl'rlügü, Genel Evrafc Möriürlüğu Mlthatpaşa Caddesi No: 31 ANKAR/.TÜRKİYE1 adreslne mafebu? karşılıfı telim etmelert vevı yukardaki gün ve saatte Kurumumuz Genel Evratandb olacak şekilde tadeh taahhütlü olarak posta tlp göntîsrmls olaeaktır Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 4 ~ Kurumumu» 2< layılı kanu a tAbi olmadığuHan 4W Ihaleyi rapıp vapmamakta, kısmen veya diledt»ine vapmakta serbesttlr. (Basın: 19882 • A. 12877/5993) TEŞEKKÜR Kıymetli oğlumuz, sevgili eşim, TESEKKUR Üstün bikisi, tecrübesı ve gerekli müdahaleleri ile bize EtMAS tPEĞİMİZÎ kazandıran sayın, ŞADAN CAYlKİLIn vefatı dolayısiyle büyük acımızı paylaşan akraba ve dostlanmıza teşekkürlerimizi sunanz. AILESI Vuııuuıuuujuıuui Dr. Ayhan Tunak'a f ELEMAN ALINÂCAKTIR Büyük bir şirketin Istanbul teştalâtınüa çalıştınimak üzere Muhasebe elemanlan alınacaktır Aranan Şartlar: 1) Lise mezunu olmak (Ticaret Lisesı mezunian tercıh edilir) 2) AskerUğuu yapmış olmak. 3) Azaınl 30 yaşında olmak Müracaat: Cağaloğlu, Biçkiyurdu Sokak Dr Şevkı Be\ Han Kat: 3 Cumhuriyet 5997 şefkat ve yakın ilgılen ile bizlere güven veren Dr. Pakize t. Tarzı Klim'ği Başhemşiresı Yezdan Gürsü ve dığer bütün personele içten teşekkürlerimizi sunanz. Aylâ ve Y. Müh. tlhan EREN ...........»*• Cumhuriyet 6000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog