Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Tr«ştan «onra ICE BLOE AQÜA VELVA, BİIB nefsinlzel] itımat sagi»y»n havmyı verir, cıldınızf korur, ytlzllnu» taze" geörir. Içindeki HUMEÇTIN eüdini7.i düMltir. AQÜA VELVAI huUaau erkekte bir »ihir i kullanan erkekte bir sihir vardır... AQUA VELVA williams IC^ILUE müstatızjrUiı umhuri Kurucusu': YUNUS NADİ' 49 Vll S3VI 17262 »./, y ı ı a o j ı . tu*. Telfcraf ve mefctup adresi: Cumbunyet Utanbul Posta Kutusu: tstanbul Ko 246 relefoalar: 22 42 90 '22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 M DE DE FİKRET O T Y A M'ın 11 ciltlik gen notlan ve röportajlann kitapçüardan ve GeDa (Genel Dağıtım Nuruosmaniye Caddesi Cağaloğlu tstao bu] adresinden temin edebilirsiniz. 24 Ağustos Perşembe 1972 (Cumhunyet: 6003) Şapka Devrimi kutlandı Ataturk. Şapka Devrımıni başlattığı Kastamonu gezisinden Ankara Garında karşılanıyor.. donuşte KASTAMONÜ, (a.a.) Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve «Şapka Devrımı.mn 47. yüdonümu dun parlak torenîerle Kutlanmıştır. Atatürk, saat 10'da 20 pare top atışıyla başta Kastaraonu VBlısi olmak uzere, senator ve rnUIetvekıllerı ve Kastamonulular tarafından temsılı olarak fcarşılanmıstır Kortej daha sonra Ataturk'un nutuk soyledığı muze mnasının onune gelmış, burada Atatürk'ün soyledığı nutuklar tekraı edilmıştır Muze bınası önunde Kastamonu Valısı Bedrı Eser gunün an lam ve dnemını belırten bir konusma yapmış, «Atatürk devrımlt rine saygılı olunmasını, Atatürk'ün ışaret ettığı yollardan yuru rnek suretıyle muasır medenıyet sevıyesıne uiaşılabıleceğıni» soylemıştır. Şapka Devrimi şenJlklenne ise ıkı gun Kastamonu'da, b:ı gtin de tnebolu'da devam edılecek, yurdun çeşıtlı yerlennaen ge len folklor ekıpleri gosterıler japacaklardır Şapka Devrımı ıle ilgılı şenlıklerın yanısıra şehrın tıer taratı bayrakİ3rla suslenmıs, bütün caddeler Ataturk resımlenvle do natılnuştır Ayrıca, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve Şapka De\rmıının 47" yıldonumu dolayısıvla, şehrın çeşıtli salonlarında fılmler gosterılecek konferanslar venlecektır. CUMHURIYET * Büyük Zaferin 50. Yılını Kutluyor Üniversitelerin uzatma yetkisi kaldırılıyor MİLLÎ EĞİTİM BAKANI, BU YIL B Ü T Ü N İLKOKUL KİTAPLARININ ÖĞRENCİLERE PARASIZ OLARAK DAĞITILACAĞINI SÖYLEDİ PROF. SABAHATTİN ÖZBEK OKUL KİTAPLARINA YAPILAN ZAMMI DURDURMANIN İMKÂNSIZ OLDUĞUNU DA ACIKLADI yaşına gelen her !Sör emekli olacak kımn kaldırılaeağını söylemiştir. Prof Özbek, unıversıteferde ıkı. li tedrısatın da Plân hedeflerine uygun oTarak yBpılacağını açıklamıstır' • ANKARA Mılii Eğitım Bakanı Pro£. Şabahattın Özbek, unıversıte profesorlerınde emeklıllk yaş hadmnin 68 olarak kabul edıldiğını bıldırmıs ve unıversıte senatolarının temdıt hak Kurtuluş Savaşım >oneten kumandanlardan bir grup Marcşal Fc\zl Çakmak'la bir arada: (Birinci sıra); Fahrettin Altay, Kâzım Karabekir, Fevzi Çakmak, Cevdet Çobaııh, Ali Fuat Cebesoy, (tkinci sıra); Şukrii Naili, tzzettin Çalışlar. Kemalettin Sami, Ali Uikmet, Ali Sait Kâzım, (Üçüncü sıra); Cafer Tayyar ve Asım Gundüı PasaJar. Araki Bulasın! bütun sorunÇÖzume bağlamış, halkını refahın en üst basamafeına ulaştırmıs, artık hic bir derdi kalmadığını söylej ebilecefimiz bir ulus var mıdır? Sanmıyornm. Toplumsal gelismislikte, gene! olarak kuzey ülkelerinin basarıIarından söz edilir. tsveç'te, Nor\ eç'te. Danimarka'da ulasılan olumlu sonuçlar örnck diye göst"rilir. Birey basına düsen uln«<»1 çelirin yamsıra bu ülkelerde demokrasi, sosyal adalet \e sos>al güvenlik ilkelerinin ne denli iyi uygnlandıgı öne sürülür. tstatistik rakamlarına baktıfınıı 7iman gıpta eder. hayreller içinde kalırsınız. Adam basına şu kadar kilovat saat rlektrik, su kadar kilo rt, peynir; su kadar litre süt, su kadar mctre knmas; «n kadar adama su kadar otomobil, telefon, radvo, televizyon % b.. Ama aynı istatistikler bu mutln nlkelerde intiharlar oranının da mntsazlara kıyasla çok vüksek oldntunu ispatlaraaktadır. Acaba bn ülkelerin en büyük sorunu sorunsuz kalmıs olmaları mıdır, diyesi geliyor insanın. Dofrusunu isterseniz, yer yu\arla*ı üzerinde sorunsuz bir ülke voktur Hiç bir zaman olmamıstır. bıından bovle de olacafra ben7<>metifktcdır Toplum dediJim'7 «lirekli olus halinde bulunan bir \arhk demektir. Surekli olus, •vani sıırrkli dc&isim ise \a^mla es anlamlıdır *dını ıınuttu*iım bir Fransız fİ7\oloıi nrofe^örtiniin tpnımı ile ' a^am. hH'me karsı sa\asan çıiclerin tor'^nrnrlîtn baska bir «if» deSiHir. Canlı varlıklar. d«tdukları an(''n baslavarak oliinceve dek bn savasın icindedirier Canlı \»rlıkların en üstimü hildi?imiz insan bu do?al >a«a>ı defistirememistir. değistiremivecefctir. öreütlpnmıs ınsan toplulufu demek o'an toplumlar da, vasadıklan sürcce bitmcz tnkentn»! soruplarla ksr«ılasacaklar. daha açık bir devisle. >asamak icın k:>rsıların^!iki sorunları ardarda cözrpçk, bir pngeli astık derkcn hcmen arkadan ?elen veni entelİTİe savasmak zornnda kalacaklardır. Ne var ki, tıpkı bıreyler gibı, toplurolar da sürdüreçeldikleri \asam savasının, olabildiği ölçüde sajlık kosnllari( altında ı;eçmpıni istprîer. Bn da, her se\den önce çaçın u ve ulusnmuz bakımından «ferek'i dnzen sorunnnn çözmekle mümkiindür Çevrek vüzMİdır demokrası dıyoruz. Batı uxearlıÇı divornz. öreürlük. ulnsal kalkıntna, sosval adalet divornz Divoroz ama bn dedik'erimİ7İ eerçeklestirebilecek vöntemi hir türlü bulup n>snlavamıvoruz. Oysa, bilimsel konnlarda oldu|n gibi toplura alanında da vöntemsiz kalmak saghksıı bir can. lının öliimle savasından ayırdel a r ı n l Profesörlerin emeklilik yaş haddi Prof. Sabahattin Ozbek, Turk Haberler Ajansı mujıabinnın, ünıversite profesörlerınin emeklılık yaş haddi koDUsundaki sorusuna verdiği cevapta şunlan soj'lemıştır' «Yururluktekı mevzuata go re ünıversite profesorleripın emekli'ık ışlemlerı ve yaş had. leri unıversitelerce tesbıt edilir. Unıversiteler isterlerse yaş hadlerini uza.tabilirler. Üniversitelerimiz arasında bu konuda ayn uygulamalar var. örneğin Istanbul Ünıversitesl emeklilik yasını 65. Ankara Üniversitesi ise 70 olarak kabul etmiştir. Ayrıca universiteler isterlerse bu va' hadlermı dolduran profpsorlerın gorev surelerini 12 vıl uzatabılırler. Bazı universiteler bunu Profesorler Kurulunda kararlaştırıp ünıversite senatosuna götürerek orada seçme yapmak şekliyle uzatıyorlar. bazıları doğrudan doğnıya senatodn gririısüp uzatabiliyorlar Şenato, bazı profesörlerin görev (Devamı Sa. T, Sü. 1 de) Ünlüuzay bilgmleri, yaz okulunda biraraya geldı Sabahattin SELEK 1 Zafere Giden Yol Omer Sami COŞAR 2 Büyük Taarruzda Dünya Basını «(iezegenlcr AtmosJerin adlı semınerin organızatörleri bir arada. Soldan sağa Jeofizik asistanı Taner Bulak, Istanbul tniversitesi Jeofizik Profesörü Ibsan özdoğan, Londra Üniversitesi Kraliyet Kolejinden Dr. J. O. Thotnas. ve Dr. A.D.R. Phels, Jeofizik asistanı Ahmet Işıkara. Türk Tabipler Birliği Uâç konusunda Bnkanhğı destekliyor A\K\K\ (Cumlıurivet Bürosu) ^urk Tabipler Bırlığ;, ılaç f^atlarını venıden düzenlPven karsrname konusunda Saâlık Bakanlığının tutumunu destpkledığını bıldırmıs uvgulamava tavız verı'meden devam edılmesım ıstemıstır Bu konuda dun, Bırlık Genel Merkezınden vavınlanan bildınde Bakanlar Kurulunca alınan kararlann uysulanmasında ıHç sanayımın ve tıcaretının butun ke^ımlerıne yenı kararlara uvabılmelen ıcıh veterlı biT zaman bırakıldısı beürtjlmekte • Bu ır>e\am> Sa 7 Sıi ' deı Hikmet ÇETİNKAYA 3 Savaş Alanından Anılar Merkür'de de hayat olduğu iddia edildi sıtesınden R. M. Goody, Londra Üniversitesi Kraliyet Kolejınden Dr. J. O. ThomaS, Cambrige Unıversitesınden Prof. J S. Lewıs bulunmaktadırlar Kaçırılmalarından korkulan bu şahısların dünyanın dığer ülkelerınde olduğu gıbı İstanbui'da da ozel bir şekılde korunduklan ilgılıler tarafından belırtümıştir. NADtR NADİ (Devamı Sa. 7, Sü. 3 del Çınar Otelınde yapılraakta olan «Gezegenler Atmosfen» adlı uluslararası bir kongrede ılk defa olarak Venüs gezegenine ılâve olarak Merkür'de de hayat olabıleceğı açıklanmıştır. NATO ıle ASI (Gezegenler Atmosfen Bırlığı) tarafından duzenlenen ve uzay fızığının en önemlj toplantısı sayılan bu toplantıda çeşıtlı mılletlerden ilim adamları uzaya gonderılen bü tun suni peyklerden elde edılen bılgıİ2rı tartışmaktadırlar ön cekı eün başlavan kongrede ilk olarak Merkür ve Venüs geze genlermın durumlan ele alın mış ve şımdıve kadar vapılan araştırmalar «onucu Ventis ae zegenınde havat olabılecegı be lırtıldıkten «onra ilk defa olarak Merkur se?egenınde de havat olabıleceSı ilen surülmüştür Bu fıkrı ılen sııren bılginler bunu se7Pçenın etralında tesbıt edılen atmosfere benzer bn TOS Genel Başkanı Fakır Ba> gortıntıi ıle ızah etmekvdırler 2 Evlül> Kadaı sen fconferans kuıt ıle 150 arkadaşının dun Anlaria dp\am edecek olan fcong k<ra Sıkıyonetıtn Komutdnlıgı 2 rede butun eezegen'enn du Numaıalı Mahkemesınde yap.lan rumlan tek tek ele alınacaktır duruşraalaı ında Savcı Hâkım Yuz tlaılıler bu mıiddet tcmde uzav başı Bakı Tue esas hakkınHakı rnut&lâasını okumaya başlanrstır fızıği ıçın dün.va çapında onemlı açıklamaların yapılacağını belirtTuğ mutalâasının durusmiKin mislerdir öğleye kadar olan kısmında TOS' ün faal'yetlerinı anlatarak >övle Kongreve katılan llım adam demışür: lannın bazılan uzay arastırma «Bız dâvamıza TOS dâvası i^ılannda çnk finemli roller oyken ve TÖS'un bir kısım kuıucu namaktadırlar Bunlar arn=ında ve mensun'arımn Marksisl LFfeıces+pr Ünivprcitpsinrt»n Prof ıDevamı Sa. 7, Su. 1 de) A. J Meadovv, Harvard Ünıver Yan ödemeler hayat pahalılığı karşısmda çok yetersiz bulunuyor TEKMK ELEMANLAR DERNEGI, YAY1NLADIG1 BtLDIBİDE KARARNAMEYt ELEŞTİRül ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) Selâhattin GULER 4 Em. Orgnl. M. Mazlura îskora Büyük Taarruzu anlatıyor 5 Savaşa Katılan Komutanlann Şerel Listesi 6ATATÜRK Büyük Taarruzu anlatıyor TÖS Datasında savcı esos hakkındakı okuöu mütalâasmı Boğaz'daki kaza Yeniköylülere korkulu anlar yaşattı Turkıye Teknıker Elemanlar Dernegı (TUTED) düo yayınladığı bıldınyle yan odemelerle ılgılı Bakanlar Kurulu kararuu eleştırmış, yan ödemelerden samu kesımınde çalışan teknlk elemanlardan ancak yüzde 45'ının yararlanabıldiğını one sürmüştür. TUTED bıldirisınde, aynca ön?örülen yan ödeme miktarlartnın da «yüzde 343» oranmda drtan hayat pahalılıgı karşısında arüamYenıkoy açıklarında dun gece sız kaldığı ıfade edilmektedır. meydana gelen denız kazası, çev Bakanlar Kunılu karannın, re sakınlerı arasında buyuk ıe tekruk elemanlarıo «Son umutlajecan yaratmıştır. rını da kıraraks, yan ödemeler Nevzat Kuzey > onetımındeki soylentıcmı şundılık sonuçlandırAlı Sohtorık fırmasma aıt 4786 chğı belirtüen bıldiride, kararnagros tonluk «Istıkbâl» şilebı me şöyle eleştinltnektedlr: Samsun'dan boş olarak Ceza «Kamu feestmınde çalışan 20 yır'ın «Spaks» lımanına gıtmek bın 752 mımar ve mühendisten te ıken. Karadenız yonunde sey ancak 12 bın kadan yan ödemereden Dogu Alman bavraklı 15 lerden yararlanabilmektedir Çı 611 gros tonluk «Zwıckau» ısımi' kanlan kararname kapsamına ka maden gemısı ıle Yenıkoy açıkl; mu kesımınde çalışan mımar \e rında bnrdo bordoya gelmıştır muhendislenn yansından azı yuzde «5'ı gırebılmiştır Dığeı «Surtunme» şeklınde olan df mımar ;p mııhpnriıslenn inru nız kaza='nın sahıip Vntın rrpvr1 (Uevamı Sa 1. Sii 4 de> (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de 7 "Kocatepe'de telgrat başındaydıtn,, • : \ Anfatan: Muhabere Başçavuşu Hamid ERCAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog