Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Traş olanların başına gelen Sakalımz serf vey» en tatlı olay yumufak bıçağınız olsun. Witiiams yumufaitv // f sağlar. Fo'ffiülündıki SİLİCON My«ind« Wılliıms Traf Krtmı rahıt. mukemm»! vt yumuşak traş sağlar. Erkıfc yuzuna cazıba temızlik v»nr. ; u veya fcu markm williams • t " Cumhuri Kurucusu: YTJVÜS NAOİ Vil S«avi 11 7 Î2 6 1 a / < O 1 "" y'" • ÂNKARA MUlî Eğitim Bakanı Prof. Sa' bahattin Özbek, orta öğretimde tek dersten sınıfta kalan öğrencilere bu yıl da bir sınav hakkı . daha verileceğıni ve böylece bir üst sınıfa devamlarının sağlanacağını açıklamışty. •Tek dersten sınıfta kalan öğrencilere bu yıl bir sınav hakkı daha verümesi konusunda ne duşü nuyorsunuz?» sorusuna Mılll Eğitim Bakanı, dün şu karşılığı vermiştir: .«Ben "Evet venlecek" diyorum. Çünkü se nelerin tatbikatı bu. Bakanhğımın bazı mensup lan bu konuda ayn düşünüyorlar. Onlar, "Tek dersten son bir sınav hakkı verelim, fakat bu nu şımdi açıklamıyalım. öğrenciler hak verilmtyecekmış gıbi çalışsınlar, bunu sonra açıklayalım" dıyorlar. Ben ıse "Çocuk bırkaç dersten sınıfta kalmış ise, bunun birini son hakkına bırakıp, ötekilerine daha iyi çalışma imkânı bnlsun" duşuncesmdeyım. Biz, sınıfta kalma yerine dersten kalma sıstemıni getirmeye çalışıyoruz. Bunun için tek dersten sınıfta kalanlara bu yıl ds bir sınav hakkı daha vermek karanndayız.» (THAı Emlâk Vergisi Kanunu ve Tatbikatı Son şeklme göre her maddenın açıklamuaflığının tahlili, genei zük, rfeğerleme esasları, vergı Kanunda cevabını bulamadısörular ve cevaplan, beyanoame leklerı ve vüzleree örnek olay ANKARA'da baslıca kitapcüarda. îaşraya ödemeli gönderilir. 25 Liradır Itt. ÖGÜT IAZ1MAN. tzmir Cad. 57/A Tel: 1&8453 A n k a r a (Cumhuriyet 5985) Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Rutustr tst&nbui No 246 relefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 M Tek dersten kalacaklara bir sınav hakkı daha veriliyor Millî Eğitim Bakanı «Öiz'sınıfta kalma yerine, dersten kalma sistemini getiHyoruz. Bunun için tek dersten sınıfta kafanlara bu yrl da bir sınav hakkı daha vereceğiz» dedi. CUMHURİYET 4 Büyük Zaferin 50, * * • •* * Yılını Kutluyor Penguen füzeli hücumbot Deniz Kuvvetlerine katılıyor 38milyon llralık sahte Türk parası ele geçti Unumuz, şekerimiz, yağımız var, ama helvayı başkalan yapıp yiyor. Binlerce mimar ve mühendis Lıbya'y» gitmeye hazırtanıyor Basın ALMANYA'DA BİR KALPAZAN ŞEBEK£Sİ YAKALANDI TAŞKIZAK, CAMÎALTI. HALÎÇ TERSANE. LERİNDE TÖRENLE BAZI GEMÎLER DENİZE İNDİRİLDÎ; BAZILARININ DA OMURGALARI KIZAĞA KONDU Taşkızak Tersanest Kumand»ru. Tümamiral Nejat özgece, verdiği bilgide, «Füze sllâh sisteminin tamarnen Taşkızak per sonelince monte eâUdığini ve bir plân dahilınde öteki hücumbotlara da Penguen füzesi yerleştınleceğını» soylemiştır. Dun Taşkızak, Carnıaltı ve Halıç tersanelermde Denız Kuv vetlen ıie Deniz Ticaret filosunda görev alacak bazı gemıierin denrze mdirme bazı eemilenn de kızağa konma törenlen yapılmıştiT. Törenlerde Cumhurbaskan. Cevdet Sunay, Başbakan Ferıt Melen, Genelkurmay Başkan Vekılı ve Kara Kuvvetieri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler. Deniz Kuvvetieri Komutanı (Devamı Sa. 7, Sii. 2 de) Sabahattin SELEK Kararnameye aykırı ilâç satan depo ve eczaneler hakkında kovuşturma yapılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, yeni ilâç karamamesine aykın ilâç sattığı tesbit edilen eczaneler ve ecza depolan hakkında takibata gınşmiştir. Sağlık Bakanlığmdan verilen bılgiye göre, yeni ilâç kararname sine aykırı ilâç sattığı tesbit edılen eczane ve depolann çoğunluğu büyük şehirlerde bulunmaktadır. Bu arada, İstanbul ve Ankarada ilâç karamamesine aykın fiyatlarla ilâç sattığı tesbit edilen eczanelerin coğunlugu teş kıl ettiği beürtilmektedir Bu konudakı bilgıye göre, ec zaneler ve ilâç depolan önce fı yatlan yüksek tesbit edilen ılâçlan satmak suretıyle yeni kararnameye karşı çıkmıslardır. Bir çok ilâçlann yeni fcaramame de fiyatlan indirildıği halde, bazı eczaneler ellennde bulunan y ıksek fiyatlı ilâçlan ihtiyaç sahınlerine aktarmaya çalışmaktadırlar. Bu durumu tesbit eden Sağlık Bakanlığı, II Sağlık Müdürlükleri kanalı ile haklannda şıfcâyet olan eczane ve ecza depola (Devamı Sa. 7. Sii. 4 de) LÜDWİGSHAFEN Alman polisi, sahte Türk parası basan bir şebekeyi ortaya çıkartmıştır. Almanya'nın Frankenthail kasabasında ortaya çıkan olay sırasında, çoğu 500lük hallnde olmak üzere 38.8 milyon lira değerınde sahte para ele geçirilmiştâr. Olay halkın durumdan şüphelenmesiyle ortaya çıkmış ve Sav cı Heinz Stepper'ın yönetimındeki polısler, kalpazanlann çalış tığı eski bir fırın olan yeri basmıştır. Baskın sırasında içerde bulunan bir kalpazan yakalanmış ve tutuklanmıştır. llgilıler, paranın basüdığı odada çok iyı âletlerın yanısıra sah te paraların basıldığı kftğıtlarda 25 bm adet ve henüz piyas&ya sürülmeyen 72 bin adet sahte 500'lük bulmuştur. Polis yetldlileri tarafından ya(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) Deniz Kurvetlerimızde gbrev alacak. Penguen tipı güdümlü mermilerle donatılmış ilk hucumbotu ,«TCG Meltern P 337» dün Taşkızak Tersanesınde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve komutanlarla daveUUere gostenlmıştır. Zafere Giden Yol ÖmerSami COŞAR • • * " Törenler NURİ EREN, PEKlN'E BÜVÜKtLÇİ OLDU ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Birleşmiş Mılletler nezdmdekı daımı delegelığımızde başdeıe. ge yardımcısı Nurı Eren Pekın'e buyukelçi olarak atanmıştır. OECD, AET, Moskova, Koma ve Atına'dan sonra yeni atamalarla ılgılı işlemler rfe taraamlanmıştır Buna göre: Stockholm Büyükelçısı Necdet Kent Varşova'ya, ' Bedii Karaburçak Islamabattan Stockholm'e, özdemir Benler, Varşova'dan mer keze. Budapeşte'den Ismail Soysal merkeze, Tahran'dan Namık YoJga merkeze, Sadı Eldera Madrıt'ten Tahran'a, Zeki Kuneralp Londra'dan Madrit'e, Turgut Menemencıoğhı Londra' ya, Beyrut'tan Ercüment Yavuzalp merkeze, Necmettın Tun cel Beyfut'a atanmıslardır. Halen, Akra, tslamabat, Bağrfat ve Budap^ste've yeni atama j apılmamıstır. 2 Büyük Taarruzda Dünya Basını Hikmet ÇETİNKAYA • • * Kırıko£lu : 4 Yeni partiiiın başanh olacağım sanmıyorum, SATIR ÎSE «KURACAĞIMLZ PARTÎNİN tKTİDAR ALTERNATtFÎ OLACAĞI ÜMÎDÎNDE. YİM> DEDÎ AMASRA Medisin tatüinden faydalanarak 12 günlük tatilinı Amasra'da geçiren CHP Genel Sek reteri KâmU Kınkoğlo, bir (oru üzerine, «Yeni kurulacak partinin başanlı olacağııu sanmıyorum» demiştir. Kurulmasına çnh^ıian yeni par» ti ile ilgüi olarak Kınkoğlu tun • tarı soylemistir: «Sayın Saür'ın kader çizgisinin, CHP dışına düsmesi, yıllann olaylan ve kendi davranıslarından sonra kaçmılmaz olmustur. Parti kurmak o kadar zor bir iş değüdir. Ama kurulan bir partinin başan öîçusü ilk girec»ği seçirnde yüksek olmalıdır Adana ve Istanbulda CHFden aynlanlar çok önceden CHP*den kopmuş kimselerdir. Çoğu Belediye (Devamı Sa. 7. SB. 4 de)' . 3 Savaş Alanıudan Anılar Selâhattin GULER 4 Em. Orgnl. M. Mazlum îskora Büyük Taarruzu anlatıyor 5Savaşa Katılan KomutanlariD Şeref Listesi Dayan'ın eski eşi Araplarla dostluk kurmaya çalışıyor Sehnmızde yapılan Dünya El Sanatları Kongresıne katılmak üzere gelenler arasında îsraıl Savunma Bakanı Moşe Dayan'm nâdiseh bir şekilde ayrıldığı eski eşi Rutb Dayan da bulunmaktadır. Baska bir kadınla ilgi kurduğu ıçın kocasından boşanan üç çoouk, altı torun sahibı Mrs. Ruth Dayan. 12 kişilık tsraıl el sanatçılan grubuna başkanlık etmektedir. " Israil Sanat Bakanlığının bir memum olan ve tsraıl'de bırçok sosyal cemiyetih başkanlığmı vapan Bayan Ruth Dayan. şunlan soylemistir: (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) Kıbrıs'taRum polisinin yaraladığı Türk öldü ANKARA Kıbns'ta Rum Polıslerimn açtığı ates sonucu ağır yaralanan 24 yaşındakl Seyıt Ali Serdar, kaldırıldığı hastanede olmuş: Dışışleri Bakanlığı olajın Barışgücü nezdınde protestü edıldığını bildırmıştir Dısişlen Bakanlığının bu konudaki büd'msı, sojledır: «19 Ağustos Cumartesi gecesı Kıbns'ta Baf kazasıdda bir Turk koyü olan Aşağı Kalkanlı'da yasak bolgede avlanmakta olan dort soydaşımıza Rum Pohslerince açılan ateş sonucunda soydaslanmızdan biri ağır (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) OLAYLARIN ARDLNDAKİ 6ERÇEK İlâç ve eczahane • takıtn kararlan ancak olanak bnldnkç» aygnlsyabilecek dnrumdadırlar. tlâç fabrikası ve Renel da^ıtıcı kanalından gelen hazır ilâçlan mösteriye belirlepmiş fiyatlar Szerinden sunmak zorunda kalan ecza. cılar. zor bir' zsmanı yasıyorlar. • Eskiden TUrkıye'de cczacılık bir baska nitelik tasımaktaydı. Hazır ilâçlar veterince bolunmadıgi için her eczahanc bir kiiçük laboratuvar, eczacı da bir çeşit ilâç Imalcisivdi. Doktor reçetelerine çöre, kimyasal maddeleri hassst tertride tartarak bavanda döverek Ufiç yapan, ve çoçnnlnkla kapsülIer ve çişelere doldnran eczacı, yaptıgı işın bilimsel emek bakkı nedcciyle daha önem ve saygı toplardı. Simdl r»flarda sıra sıra duran parlak Isotuları müsterive satmaktan gayri bir is vapmaz görünrn eczacıların eski nitelikJeri kalmamıstır. Eczahane sahiplen hiç kasknsnz çok önemli bir kamn hizmetinı viirütmektedir ler. Ne var ki, bn hizmet) yürütürken benimsedikleri mes(Deraırn Sa. 7, SiL I de) 6 ATATÜRK Büyük Taarruzu anlatıyor 7 "Kocatepe'de telgrat başındaydım,, Anlatan: Muhabere Başçavuşu Hamid ERCAN lâç fıyatlanna dejgın kararname uygulanmaya başladıfından beri, tartışmalar sürmektedir. Halkın bu konuda sikâveti sudur: Fiyatlan diisürülen ilâçlar eczahanelerde bulnnmuyor. fiyatlan arttırılan ilâçlar kolaylıkla bolnnuyor. Tabii bu nedenle. eczahane sahipleri ve vatahdaslar arasında sürtnsmeler n.evdana geliyor. Genellikie böyledır: Halk ile karşı ksrsıya gelen kişi, elinde olmayan bir gelismenin sorumlnsn cörünür. Eczaeılar da, üst düzeylerde saptanan bir İ ORHAN SEYFİ ORHON VEFAT EHİ Son Havadıs Gazetesi fıkra yazarlanndan Orhan Seyfl Orhcm dün sabah geçirdiği bir kalp krizi sonunda kalmakta olduğu Büyükada'daki Anadolu Kulübünde vefat etmistir. Merhum 82 yaşındayrfı. Orhon"un cenazesl yann ö£le namannı müteakip ŞişU Camiin dea kaldınlacakür. •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog