Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Emlâk Vergisi Kanunu ve Tatbikatı Son seklıne gore her maddenm açıklaraası turızm muaflığının tahlılı, genel teblığ, tuzuk, dteğerleme esasları, vergı eetvellen, Kanunda cevabmı bulamadığınız sorular ve cevaplan, bevanname orneklen ve yuzlerce örnek olay ANKARA'da baslıca kıtapçılard». Taşraya oderaeh gonderılır. 25 Lıradır. M. ÖCÜT YAZMAN, lıtalr Cad. 57/A Tel: 188453 A n k a r » (Cumhunvet 5978) u m h ur i 49, yıl sayı: 17260 layacak kanun teklıfı, kanunlasıncaya kadar işlemıyecektır» demı§tır. Bakanlar Kurulunca onaylanan «Tıcarf Işletme Rehnı Sıcıh Hakkındakı Tuzuk>e gore, tıcari ışletme rehnı sıcılının yapılmasma, noterlerce duzenlenecek «Tıcarl tşletme Rehnı Sozleşmesı» üe başlanacak, bu sozleşmenın noterlerce duzenlenmesınden ıtıbaren 10 gun ıçınde tıcaret veya esnaf ve sanat sıcıline kaydettırılmesıyle de tamamlanacaktır Bu sozleşme ve kayıt ışlemlerint, şımdılık sadece Tıcaret Sıcılıne tâbı tuccar ve sana>ıcıier yaptıracaklardır Esnaf ve sanatkârlar ıse kendılerıne aıt sıcıl muessesesmın kurulmasından sonra rehın yoluyla bankalardan kredı alabüeceklerdır (THA) Yavrunuzun Evdc Okul Ödevı Yaparken v» Bütun Öğrenım Hayattnda En Çok Yararlanacağı Eaer. RENKLH ANSİKLOPEDİSİ'd.r. Cilt Halindt Çikmıştır. Taksitle de Satılır. pn Satıç Yerlerı Istsnbıri d« Babıal' de KITAf D*6IT1M ŞTI ve »ATEŞ OKUL ' * Kurucusu: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu* tstanbul No. 246 relefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 2242 M 22 AğustosSalı 1972 Yayt'mlayan CUVEN BASIM ve YAY1NEVI . Istınbul Sanayici, tesis rehin ederek kredi alacak ANKARA Tuccar ve sanayıcılerın, makına tesıs'erıru rehın ettırmek sureuyle bankalar dan kreaı 8'malarını sağlavan «Tıcarı Işletme Rehnı Sıcüı Hakkmdakı Tuzuk», yururluğe gırmıştır Tuzuğe gore, Tıcaret Sıcılıne tâbı tuccar ve sanayıcıler, ellerındekı makına ve tesıslerını rehın ettırmek suretıyle bankalardan kredı alahıleceHerciır Tıcaret Bnkanlığından bır yetkılı, Tıcarl !şletme Rehnı Kanununun bu hakkı esnaf ve sa natKarlara da saglamış olduğunu bıldırmış, «Ancak csnaf \e sanatkârlar ıçın henuz «Esnaf ve Sanat kârlar Sıcıh» kurulmamıştır Bu ıtıbarla, tuzukte her ne kadar .Esnaf ve sanatkârlar. deyımı geçıvorsa da, bu hukum, hâlen Meclıste bulunan esnaf \e sanatkârların sıcıllennın rutulmasını sağ Iştanbul için yeıii iskân sahaları aranacak BELEDİYE BAŞKANI DR. ATABEY, IMAR VE İSKÂN BAKANI TOKER'E, «ISTANBUL'A SAHIP ÇIKMANIZI ÇOK RICA EDIYORUM» D E D I Istanbul Beledıjesı tarafından dun duzenlenen toplantıda bır konu«ma japan Imar ve Is kan Bakaru Turgut Toker «Tur kıye, gecekondu ve ^onut mese le^ınl halledeTiemıştır Iştanbul Beledıyesının ve Bakanlığımm teknık elemanlarından nca ede ceğım Uygulaması murnkun bır şekıl arastırsınlar» demıştır Bakan, daha sonra, plâncı tek nık elemanlara şojle hıtap et mıstır «Iştanbul u planıarken çok da ha ıtına, tıtızlık ve hassasıvet gostermeve mecbursunuz Guzel oluşunun vanında u\ gulanabıle cek bır plân duşunmelısınız U\ gulamanın kaynaklarını dıkkate alacaksınız Buyuyen Istanbal ıçın yenı ıskan sahalan duşu nulmp'ıcUr » CUMHURIYfiİ* Büyük Zaf erin 50. Yılını Kutluyor Lütfen.. dalet Partısı Genel Baskanı Sulevman Demırel' in guzel bır onerısı vardı Iktidar vıllannds bol hol kulianmak fırsatını hulduju bu önerisıvle sayın Genel Başkan, vurdumuzdakı tüm partılerı \e vurttaşlan bır takım «asgari müşterekler» uzennde birleşmeye çağırıvor, bu yapılmadıkça bizde demokratik sistemın Rereği jn'bi uvgulamnasma olanak bulunamayacağını soyluyordu Nevdi sayın Deraırel'in sozünü etticı «asgari mnşterekler*» ttıraf edehm kı, ne denlı 7İhnımizi kurcalasak biz AP Genel Bi^kanından bu konuda dişe dokıtnur bir acıklama rapıldığinı hatırlatniTOruz Bir ulkede demolrrasıden söz edebılmek ıcın birbirinden ayrı, hattâ birbirıne tere döşen çeşitli düşunce. inanış, eiHlim \e çıkarların bir arada bulunması. ülke vönetiminde soz sahıbı olabılmek uğruna bunların çaba harcaması doğaldır Ama sayın Demirel'ın de helirttiğı uzere harcanan çaba hıçbır zaman bır kor dnvTiMi halinde sovsıi7İ»v mamalı. bır takım temel kurallara uvgun.olarak vunıtıılmelıdır kı o ulkede demokrasiden söz e'mek olanafı bulaman Işte AP Genel Backamnın bir türlü tam açıklnmadığı «asgari mıışterekler» bu temel knrallardır. Bız bunları soylece özetliyoruz: 1) Vatandaşın oy hakkına saygı gostermek, 2) Mubalefetin soz ve denetim hakkım tammak, 3) Yarçı organlannın bağımsızlığına ve hukukun ustunlüğu ılkesine vürekten ınanmak, 4) Dıni hıçbır zaman politika\a âlet etmemek, 5) Yukarıkı koşullar veruıe Ketirılmek ka>diyle dusun ve basın özgürluğünu en geniş sınırları icınde uvgnlamak Beş madde halinde sıraladığımız «asgari müşterek» ılkelerden savın Demırel, acaba hançilerine katılmakta, haneilerine onıuz çevırmektedir? Alti yılhk «icraatını» çözönüne fetırecek olnrsak, nzulerek sovleyelim, biz sayın Oemırel'in vukanya sıraladığımız be? maddeden, biri hanç, otekilerin hiç birini dıkkate aldığını cormedık E\et. sayın Demirel, vatajıdaşm ov hakkına saypı RÖstermiş, bn hakkın çığnenmesine yol açacak davranışlardan daıma uzak kalnııştır. Doğrusunu isterseniz, 1946 1957 donemlerine kıyaela bu da ileri bir açama sayılabı lir \ma acı tecrubeler pahasına gorduk ki, bo\lesıne bır «asgari muşterek» uzennde birleşmek yurdumuzda demokratik sistemın vaşamasına %etmemektedır Muhalefetin rahat çalış,amadığı hukukun üstüniuğune vjn ıı zılclısı. dının pobtika>a karıştırıldıçı, bele ıktıdar tarafından jobazlara prim \erıldığı çaşıtlı yollardan basının baskı altına alındığı blr ortamda ov hakkına gosterilen savgı buyfik ölçüde değerini vıtirmekte, battâ bır bakıma o hakkı anlamsız hale getirmekte, adetâ yok etmektedır U Mart oncesı donemınde bızım burada yaptıgımız uıarmaUrın amacı işte bu tehlıkeyı önlemektı Sandıksal deraokrası gostermelık demokrası derktn ne sandıgı, ne de demokrasıvı kuçümsemek gıbı bır eğılınıe kapılmış olmaktan çok uzaktık. Tersine, sandığın da, demokrasının de haysiyetını korumaya çalışıyor, tutulan jolun kendi kendımızı aldatmaktan tite bır sonuç \ermeyeeesim anlatraava uğrasn orduk >on pınlerde partısının ılçe kongrelerıne gonderdiEi mesajlarda savın < P Genel Baskanı, V parlak ama oldukça vuvarlak sozlerle >ine rejim konusuna degınmekte, demokrasıye karsı jureginde ta>ıdıgı bağblık duygularını dile getırmektedır Bunu vaparken «aşscan mnşterekler» deyimi uzerine de e|ilmesini, kendı buluşu saydığımız bu deyime daha bır açıklık eetırmesinı gonul ısterdı. Kımbihr belki ü kongrelerıne gonderdiğ] mesajlarda, o da olmazsa AP büyfik kongresinde sayın Demirel, bizi kırmaz ve isteğımizi yerine getırir. Demirel geziye çıkacak 64 Kuvvet, haklı olmak ve haklı kalmaktır,, AMC*RA, (Cumhuriyet Bürosn) AP Genel Başkanı Suleyraan Demirel, dun de partısının çeşıtlı ılçe kongrelerıne gonderdığı mesajlarda, «Hak sahıbı hakkına sahip çıktıkça, haklı davaları mağlup etmek mumkun deRildır Demokrası taraftarı olmak kâfı degıl, onun icabını da yerine getırmek lâzımdır» demıştır. Demırtl'ın mesajları, ozetle şojledır «Kuvvet, haklı olmak ve naklı kalmaktadır. Hak sahıbı nakkjna sahıp çıktıkça, haklı davalan maglup etmek mumkun değildır Demokrası taraftan olmak kafı değıl, onun icabını da yerıne getırmek lâzımdır Dos(DevaıM Sa. 7. Sfi 1 tte) Düşündüren konu Alt\apı hızmetlen problemının nufus v ığılmasından meydana geldıgını bıldıren Toker «Üçun cü Beş Yıluk Plân donemınde, Turkıve çapında 15 mılyar lıra lık bır kavnağa ıhtıyaç vardır Bu kaynağın nasıl sağlanacağı hepımızı dusunduren bır konu» demıştır (Devamı Sa 7, Su. 1 de) Sabahattin SELEK Fas olayında ABD'nin rolü ile ilgili iddialar yoğunlastı Bazı Fransız gazeteleri ıse, Ufkır'ın Kral'ın emrıyle oldurulduğunü i l e r ı suruyor ıDIS HABERLER SERVtSt) Pas Kralı Hasan II ye karşı ge çen hafta duzenlenen suıkast te«ebbusunde, Araenka'nın parmağ bulunduğu yolundaki so>lentıler bır hajlı yofunlaşırken Sa vunma Bakanı Ufkır ın olümunu saran esrar perdesı Kral'ın dun akşam vuzlerce yerlı ve jaban cı basın men'ubu onunde duzen ledığı basın toplantısında ara lanmanıış belki daha da kalın laşmı=tır (Devamı Sa 7. Su 4 de) ' * Hughe^ un >ahtı an larını satarak, Amenka nın en buvuk yavınevım 1 mıl>on dolar dolandıran jazar CUfford Irvıng'm eçı, bu ıste ojnadığı rolden oturu çarptırıldığı ıkı avlık hapıs cezasını çekerek serbest bırakılmi'îtır Goz>aslan ara=mda cezaevınden çıkan Edıth trvınç hapse gırmek ıçın kendısının çıkısını bekleven koca<=ı tarafınd'an karşılanmıstır Dojandıncı çıfte cezayı veren vargıç çocuklarınm kımsesız kalmalarını cnlemek ıçın, kan kocanın Mra ıle hap«e gırmelerını kararlattırmi'stı Clıfford Irving, karısının çıkiMndan hemen sonra 2,5 jıllık cezasını çekmek uzere cezaevının yolunu tutmustu"(AP) SSK, ilâç r* kararnamesi '' konusttnd€t\' J" açıktama ~ "fi«yanacak ANKARA, (Cunıhunvet Bfirosu) Sosval Sıgortalar Kuru mu Yonetım Kurulu, onümuzdekı gunlerde yenı ılâç karama mesı ve uygulanmasıyla ılgılı bır acıklama vapacaktı. Yeni ılâç kararname^l İle or tava çıkan durumu ve tartışma lan ıncelejen SSK vonetıcılerı konu Kurumu da çok vakından ılscılendırdığı içm önumuzdekı gunlerde konuva Ilışkm goruş lerinl açıklavacaklardır Kurum vetkılıleri bu açıklamalarmda venı fıyatlar ecza fırmalan ve eczacılann tutumlan ıle amba lâ] ve ham madde ıthalı üzenn de duracsklardır (Dpvamı Sa 7. Su 3 do) ı Zafere Giden Yol ÖmerSami COŞAR bırı ü ı s a r ı , Biri I ç e r L . . ^ 1 . • . •' Adld 2 Büyük Taarruzda Dünya Basını Dokuma fiyatına yapılan zam yürürlüğe girdi Dokumacıların, dokuırid tabrr fıyatlarına °o 25 oramnda yaptık ları zam dun yururluğe gırınıs tır 3200 •dokuma tezgahı saiubmın daha once kongrede aldıkUrı zam karan mal dokutan tucrpı ve fabnKa sâhıplerı ıle ımzala nan protokol ıle geçerhlık kazan mıstır Ancak sozleşme ımzala mıyan bır Kisım tuccar ve fabrı ka sahıbı boykot edılmış ve dur sabahtan rıbaren malları dokun mamaya başlanmıştır Iştanbul Dokumacılan Lsral ve Kuçuk Sanatkârlar DernPgın den yapıîan açıklamaya gore, 7«rn karanna uymayan tuccar ve t«b nka sahıbi % 15 ı geçmemektedır Dokuma tezgahı satııplen 13 Agustos tarıhınde yaptıkları kon grede, dokuma ucretlennın çok duşuk okiugu gerekçes: ıle zam kararı almışlar ve zammı kabu) ettığıne daır 19 Temmuz gununa kadar protokol ımzalamıyan tuo car ve fabnka sahıplerını boykot edeceklennı açıklamışlardı Turkıye dekı toplam uretımır 'a 75'mı kapsajan dokuma Uzgâ hı sâhıplerı ıstedıklen zammın kumaşın mâlıyetı uzennde en taa la ıkı lıralık bır etkj japtığmı bunun da kımıaş fıyatlarmın srt ması ıçın bır neden olamıjacağı nı soylemışler, «Zam kararımız ve dırenişımız daha çok kazan mak amacı ıle değıl saşayabıl mek ıç: riırn dem slerdır Cumhurbaskanı Trakya'daki beş alaytı sanrak verdi ÇORLU Cumhurbaskanı Cevdet Sunav dun Çorlu'da 61 Tumene bağlı 5 alava torenle sancaklannı vennıstir Cumhurbaşkam Sunay. saat ( 50'de berabemde Basbakan W Fent Melen, Genel Kurmay Bas kan Vetalı ve Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Paruk Gur ler Mıllî Savunma Bakam Meh met Izmen Gumruk ve Tekel Ba kanı Haydar Özalp, Imar ve tskân Bakanı Turgut Toker ve 1 Ordu ve Sıkıvonptım Komutanı (Devamı Sa 7, Sü. 3 de) 8 DevGenç sanığı daha duruşmadan vareste tutıddu Flkır Kuluplerı Federa^jonıı ve «DevGenç» Orgutunun İstan bul'üa duzenledlğı ıdeolojık eylemlere katılmaktan ve bıldırıler jayımlavarak Turk Ceza Ka nununun 141 maddesmı ıhlalden sanık 127 kısının 1 Ordu ve Sıkı\onetım Komutanlığı 2 numaralı A«kerı Mahkemesındekı dunku duru^masında 8 sanık daha duruşmadan \are<=*e tutul. mu^tur (Devamı Sa 7, Su S de) RUMLAR, BİR TÜRK'Ü YARALADI LEFKOSE, ( a a ) Kıbns ın Batı ucundakı Baf bolgestnde bır grup Kıbrıslı Türkle bıı Kıbnslı Rum pohs crıüfre7ew arasında oncekı gun meydanij gelen bır çatışma sırasında Kıb rıslı bır Turk aâır varalannıış tır Çatışmö hemen hemen uç yıı dır Turklerle Rumlar arasında cerejan eden ılk çatışmadır Hikmet ÇETİNKAYA 3 Savaş Alanından Anılar 4Savaşa Katılan Komutanlann Şeret Listesi Tıırist isçilere tanınatı siire uzatıldı ANKARA, (THA) Federal Almanya'mn Hessen ve RheınlandPfalz eyaletlennde kaçak olarak çahşan ve «Tunst Işçıler» rfıye adlandınlan Turk ışçılerıne, durumlarını yasalara uvgun hale sokmak ıçin 31 Ağustos 1972 tanhıne kadar tanınan sure, 30 Kasım 1972 tanhıne kadar uzatılmıştır tş ve tsçı Bulma Kurumu bu konuda şu açıklamayı yapmıştır«Federal Almanya'va Iş ve tşçi Bulma Kurumu aracı olma. dan tunst pasaportu ile gıden ışçılere aît tnuzakereler yenl bİT sekıl almış bulunuyor. Bilındlğl glbı Almanya'da halen 4050 bın kadar işçı, tunst pasaportu ıle çalışmaktadır Tunst ya da «kaçak ışçiler» olarak anılan bu kımselerln Almanya'da nlzamî tşçıler gıbı çalıstmlmalanmn temınl içln ı ö ülke arasında müzakereler surdurülmektevdi Btı smacla özel(Devamı Sa. 7, Su. ( da) OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERÇEK Gerçsklere gözkapamaYalım rınkanlılık ve sagduvuvla sap tayabılırler. Çagımızda ulusla rın dusmanlıfı da, dostluçu da bafnaılık degil bilınç ustönr kunılnvor Bu bakımdan komsnmaz Yu nanıstan'ı tammak, ilçı çekıc sozlemlere bızı goturecektıı Ikıncı Dunva Savaşı sonunda 1950lerin baslannd». kışı bası na mıllî gelir ortalaması inna nıstan ıle Tnrkıye'de aynıydı Donüm basına tahıl üretıml v< adara basına ıhracat oranı da bemen hemen beraberdi înn»nistan'ın nüfus artışı, aradan geçen sürede ortalama yuzde 1 ın altıııda kalmıs, Türkıye' nınkı juzde i'e jaklasmıs, ve Türkıye 36 mılvon nutusa vukselırken, Vunanıstan 9 mılyonu asamamıstır Buna karsılık l a nanıstan, kısı basına lM50'de 210 dolar olan mılli gelınnı 1970" lerde 1.000 dolara ulaştırmış biz 1950'de adam basına 320 dolar olan mılli gelırimızı 1970' lerde 350 dolara vukseltmısız Kısi basına ıhracat Turkıve'de ve Vunanıstan'da 1150'de 16 dolardı. Aradan trcçen sürede Tur. kıye aynı rakarada kalmıg, Vu*•* (Devamı Sa 7. Sfl 1 de) NADİR NADİ Komsnmuz Yunanistan'ın adı son gunlerde basınımızda sık sık geçer oldu. Phantom uçaklarının alımıyla başlayan bo ılgı, CHP Genel Baskanı alevbıne bır kampanya nedeni>le devam etti. Gerçekte Vnnanistan'ı ıç polemıklere ka\nak ola rak kallanmak yerine dıkkatlr izlemek gerekır Kalkınma çağı adı verılebilecek olan zamanı mızda, uluslann ellerındekı denektaşlanndan biri de kon snlandır Komsulanna dfişman lık ve bağnazlıkla degil, bilımsel açılardan bakabılen toplnm lar, ne yapacaklarını daba se 5 ATATÜRK Büyük Taarruzu anlatıyor 6 • u Kocatepe'de telgrat başındaydım,, Anlatan: Muhabere Başçavuşu Hamid ERCAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog