Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

1972 Miirıih Olimpiyadıncı 5 giin lccılclı t •'••••/ •'+?•<•••• m* .•V;/1i>»:L > '^'1'^^>^^^^V* AfrihaMarnj; ho0öt . frareketigelisiyor Rıza fAŞOİ/ BİLDtRİYOR) .Ülkelerindfe. ırkaytımı polftikası izlenen Rodezyâ'nın/Olinıpryat Oyunlarma katılması kararını proteslo etmek için Oyunlan boykot eden Afrika '/ülkelerinip durumu Munih'te giinun konusu. Boykota katılan ülketerin ünlü şampiyonları her şeye rağmen çalışmalanna devam Vtediyorlar. Özellikle Ethiopya ve Kenyalı stletlerin çalışmalan eskiye oranla daha büyük bir ilgi çeR ' mekte. Ancak yeni bir gelişme clmazsa 1968 Mexioo Öyuplarıı büyük galiplerinin yam stra ı yılların yeni büyük ümitlei de seyretmeye hazırianan at * letizmseverler kadar üzun bir süreden beri branşlannda güçlü rakipleriyle mücadeleye hazırla•nan Afrikalı şampiyonlar da durumdan nzgün. Ünlü sampiyonlann üzüntüleri nr gazetecilerle konuşruklan zaVıan anlamak mümkün. Kendileriine sorulan sorulan cevaptandırıtken mümkün olduğu ka&K? pojitikanın dışmda kalmak istiyorlar. Ve gazetecilerden, ken diieıSne cevaplandıramıyacakları sörulann sorulmamasmı rica ediyorlar. Ama hâlâ Munih'te bir umut var. Bu umut dönüp dolaşıp ünlü sampiyonlann antrenmanlannı kesmemelerine bağlanıyor. Bunun dışmda somut bir şey yok henüz. Afrika SDOT Konseyı ya da Beynelmilel Olimpiyat Komitesinin son sözleri bvi konudaki prensip kararlarını dejçiştirebilir oysa. Atletizmseverler için en uzun günler bunlar. NE DtYORLAR? ' .' Mexico Olimpiyat Oyunlarının 10.000 metre galibi Temu: «KoşabiKp kosamr^aeağımı henüj bilmiyorum. Görüyorsunuz ki çalısmama devam ediyorum. Ben sadece bir atletim. Yoksa bir yönetiri dceil. Be«î bağışlayın daba fazla bir şey söylemem mümkün degil.» ' : Mexico Olirapiyat Oyunlannm 1.500 metrede altın, 5.00Ö metrede gümüş madalyalı Onlü atleti Keino: Çok rica ederim bana cevaplandıramıyacağım sonı sormaym. Sanıyonım size en geniş ce vapları onlar verebilir. Ben sadece alman kararlan oygulanm. Bana sorarsanız burada kalmak ve de yanşlara katılmak isterim. Bn benim üçfincü oyunlanm olacaktı. Artık yaçlı bir atiet sayılınm. Bir dördüncüye kadar formnmu mnhafaza edebfleceğimi sanmıyornm. Görüyorsunuz katılacakmıs gibi çalışıyorum.» RODEZYALILAR NE DtYOR? Munih'te ve tüm dümyada atletizmseverleri şaşkına çeviren boykot karannm alınmasma s e bep olan Rodezya kafilesinin durumu da ilgi çekici. Özellikle Rodezya kafilesinde yer alan siyah atletlerin yüzlerinden tarifsiz mahcubiyet okumak mümkün. Kendilerini çeviren atletizmseverlerin yüzlerine mütebessim bir eda üe bakmaya çalışryorlar. Antrenörlerine göre şporculan «rasında hiçbir problem yok: Ülkelerinde yapılan seçmeleri kazanan atiet, siyah olsun beyaz olsun herhangi bir ayrım yapılmaks'ızm Milli Takrnıa alromış. »Bir sonın varşa sadete polltikacılar arâsında vardfr. Bu da kanımra bizi ügilendirmez» diyor. gülmeye çalışarak. ' " . . ' • • . . • • . • ' '.l.'v HİKMET ŞEN, HÜSEYİN AKTAŞ VE.İSMAÎL AKÇAY I f ^R^VTOÎVIJA V BtZ V E FAVORİLER * ~t kiMLiK İSMAIL AKÇAY: 52 defa milli formayı giydi. 30 yaşında. 1968 Meksiko Olimpiyadmda 4. oldu. 4 defa Balkan şampiyonu, 2 defa Uluslararası Ankara Maratonu birincisi, 8 defa Türkiye şampiyonu oldu. En iyi derecesi: 2.13.43.6 HÜSEYİN AKTAŞ: 44 defa milli formayı giydi. 30 yaşında. tlk defa 1968 Meksika Olimpiyadına katüdı. 24. oldu. 1 defa Balkan çampiyonu, 3 defa Türkiye şampiyonu, 1 defa da Ankara Uluslararası Maratonda birinci oldu. Akdeniz Oyunlannda da 2. olan Hüseyin Aktaş'ın en iyi derecesi: 2.08.33.6 KARTLAR1 • . Maratona ididah olarak katılan iki. atletimizin en kuvvetli rakipleri şunlardır: Oayton (Avustralya), Ron Hill (Ingiltere), Usami (Japon), J. Farrington (Avustralya), Shorter (Araerika). İsmail Akçay ile Hüseyin Aktaş'm bu 5 şöhretli maratoncu arasma girmeleri mümkün görülmekle beraber, gerek İsmail ^Akçay'm doktorlar tarafından belirtilen sıhhi durumu, gerekse Aktaş'ın yorgun olması ilk 10 dereceye giremiyecekleri kanısını ortaya"*koymaktadır. KAZANANLÂR Bugüne dek Olimpiyatİaçda yapılan maraton y^rışmaların da şu atletler altın madalya almışlardır: . .' • 1896 Louis (Yun.): 258.50' 1900 Tteato <Tr.) 2.S.45 1904 Hicks (ABD) 3.28.53 1908 Hayes (ABD) 2.55.18 1912 Arthur (G.Af.) 2.36.54 1920 Kolehmainen (Fin.) 2.32.35 1924 Stenroos (Fin.) 2.41.22 1928 El Guafi (Fr.) 2.32.57 (Devamı 7. sayfada) ÖYUNLAR TEHLİKEDE Mİ? Doktorlar ünlü maratoncumuza, "Artık bu sporu bırak,# dediier.. MÜNİH, Rıza TAŞOL Milli maratoncMmuz Işmail AkçayV^ '• doktorlar siyatik teşhisi koymuşlar ^e artık dinlenmesi gerektiğini söylenüşlerdir. Tedavisi imkânsız olan bu hastalık, Akçay'ı zaman zaman çok zor durumlara düşürmekte, pek çok jan$ • ' öncesi belirsiz zamanlarda tekferkma '* yaptığı için mül! maratoncümuzu mo*'. ralman zayıflatmaktadır. ... • ' ' Kasıklanndan ve baldınnıfan devamlı şikâyet eden tsmail Akçav Bu hastalığın maalesef tedavisi yok laman zaman tekrarhyor» demektedir Akçay aynca maratonu artık bırakmah istediğini, haddinden fazla yıprandığını söy' lemekte ve «Bu sakatlıklaT beni bıktırdı, artık koşmak istemiyorum» şeklind« konuşmaktadır. siyatik teşhisi kondu Afrikalıların yanında TASSOS VERGHİTSİS Münih'ten bildiriyor Münih'in yüz kilometre kadar yakınmdaki Kempten'de ör.ceki gün yapılan Olimpiyat öncesi atletizm yarışmaları, Afrika ülkelerinin giriştıği boykotla yepyeni bir havaya girmiş ve Münih Oyunlafının sanıldığından da büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur. Boykotçu ülke atletlerinin katılmalarım bekleyen seyirciler, bu sefer onların yamsıra Amerikalı şampiyonlann da oyunlan boykot ettiklerini görünce şaşkına dönmüçlerdlr. Rodezya'mn bu Olimpiyat öncesi atletizm yarışmalarına katılmasını kabul etmeyen Amerlkah siyahî atletler, boykot olayının genlşlemesine ve değişik bir anlam almasma sebep olmuşlardır. Amerikah siyahî atletler eyleme öncekl gün Kempten'de geçmelerine rağmen, olaym bir öncesi bulunmaktadır. Amerika'mn büyük ümidi 400 metre dünya rekortmeni Lee Evans'ın RoKEİNO (Kenya) dezya ile ilgüi olarak yaptığl açıklama, Amerikah siyahî atletlerin de bu boykotajda Afrikalı ülkelerin yanında yer aldıklannı göstermekteydi. Ancak bunun bir eyletne döniişeceğini ummayan Amerikalı yöneticilerin tfe şaşkınlığı en az Kempten'de müsabakalan izlemeye gelen seyirciler kadar olmuştur. Amerikan kafilesinde yer a. lan 18 kadar siyahî atletin yanısıra diğer branşlarda ABD'yi Afrikalılar, Münih Olimpiyat Oyunlarmda (Devamı 7. sayfada) gerçekten bir güç olduklarını, giriştüderi son boykot olayı İle herkese kabul ettirdiler. Gelenekse) olarak Olimpiyat Oyunlarında iyi boksörleri ile ilgi çeken Afrika'da bir de Kenya, mükemmfel liokey ekibine sahip olarak bilinirdi. Ancak bu yıl son ana kadar karar değiştirme olroazsa dah'açok eksikleri atletizm sabasıuıda ölacaktır. •,' Afrikalı atletlerin «oupetför•manslan incelendiği'4»tanan, bu , eksikljk çok açık' şekilde*ken*: ^isini gösterecektir:' '.' Cezayir: '' . ! . " El Hadi Sayah (lOOm.. MÎ)"3), Aziouzi (800 m. . l'4ff"8>; 'DjehaîH (Gülle . 17 m. 45), Baouhf .k'(3.q00 m. steeple . 801"8İ. »• ' * Jfâmeron: •'fi^le (Yüksek. 2 m..fl6). 2 '" ' . FUdişi Sahili: r ' . ' ; . , . . clstanbul'daki Bınıcilik Kulüplerinden Amâdou ve Meite <100 m. * , 22 inza ile pönderilmıştir.» '< • 10"2),Kone (100 m. 10T), Maki (110 Engelli . 14"2). Kragbe Zaman bir su gibi aktı ve sene 1972. BİCDisk .54 m 24). nicilik camiasında bir hummah faaîiyet, Mü« Mısır: nih olimpiyatlanna' ğidilecekıniş. AntrenörAssad (Gülle 20 m 71). ler, biniciler, atlar seçildi. Bütün binieilerin Etiopya (Habeşistan): çalıştıklan yeg âne saha olan sUvari yarışmaHailu" (1.500 m 3'40"4), Talar grubu sahası kapaUldı. Binicılere, antredesâe »800 m . 1'49"), Yfter nörlere pantalonlar, çizmeler yaptırıldı, yev. * "^ I Devamı 7. sayfada) miyeler verüdi ve hazırlık bsşladı. Herkeste BALKAN ĞENÇLER YÜZME VE SUTOPU ŞAMPİYONASINDA: Genç yüzücüler TÜRK BAYRAGl OLİMPrYAT KÖYÜNE ÇEKİLDl Münih Olimpiyatlarının açılmasına 6 gün kala kafilemiz dün Olimpiyat Köyünde Türk Bayrağını törenle çektiler. Böylece Türkiye resmen Olimpiyatlara katıldığını ilân etmiş oldu. Fotoğrafta, Olimpiyat Köyündeki bayrak çekme töreni ve törende hazır bulu/ıan ekibimiz görülüyor. (Fotoğraf: Telefoto AP . Münih . İst.) Olimpiyatlar ve Afrika.. kırıyorlar G.Saray G.Antep'te 42 venildi J Kafilemizdeki tek bayan İZMİR 2. Balkan Gençler Yüzme ve Sutopu Şampiyonasının ikinci gününde de başarılı olamadık. Sutopu takımımız Yunanistan'a 8!> yenilir. ken, Yugoslavya da Bulgaristan'l aynı sonuçla 85 mağlup etti. Yüzmelerde ise genç yüzücülerimiz başarılı olamamışlar, ancak Türkiye rekorları kırabilmişlerdir. Teknik sonuçlar şpyledir: giden biniciliğimji * • ' GAZİANTEP, (THA) 200 METRE SERBEST BAYAN: HAKEMLER: Ziya Türkmen, 1 Helene Avlonnitou (Yunanistan) £19.0, Kemal Şahin, Yalçuî Aksoy, 200 METRE SERBEST ERKEKLER: GAZÎANTEPSPOR : Necdet 1 Horvarrh Adriao (Romanya) 2.12.0, tbrahim, Şendoğan Yüksel, 200 METRE KELEBEK BAYANLAR: Talât, Necati Uğur, MuharPek çok Olimpiyada yurdumuzdan bayan sporcu olarak ya hiç 1 Anastatis Konstantindou (Yun.) 2.49.0, rem, Nail, Abdullah, Tarık. kaiümadık, ya da birkaç tane temsüci gönderdik. Ama Münih OlimGALATASARAY: Yasin . Ekpiyadı bir özellik taşıdı bayan sporcularımız için. Bir temsilcimiz 200 METRE SIRTüSTt BAYANLAR: rem, Muzaffer, Tuncay, AyMünih'e geldi. Evet Akdeniz Oyunlan ikincisi genç eskrimcimiz Öz1 Argırı Beristisntu (Yun.) 2.38.0. (YBGR.) dın Ahmet, Bülent, Savaş den Ezinler'den söz ediyoftjz. 200 METRE SIRTttSTC ERKEKLER: Metin, Gökmen, Uğur. • ra.jj ' • t: ••:• . '• 1 Evangellos Koskinas (Yun.) 2.225, Gaziantepspor ile Galatasa. . . **.7l , , Olimpiyat kafilemizin ouDiar200 METRE KELEBEK ERKEKLER: ray dün Gaziantep'te zaman ' V* < tesi günkü olayh gidişi bir*yanâ zaman zevkli ve heyecanlı bir bırakılırsa kafilemizin en heye1 Christo Beras (Yun.) 2.21.7 (YBGR.). canlı sporcusu mutlaka Ezinler'futtaol sergiledüer. di. . Oyuna ev sahibi ekip hızlı Ezinler, Türk bayan şporculan Başladı ve daha 4.tfakikada1 0 "••' tek başına temsil edecekti. Soröne gecti. Abdullah, ilk golü at duk, «Heyecanlı mısın?», guldü, tıktan sonra 38. dakikada Abduletraf ma bakındı ve yavasça, lah, 53. dakikada tbrahim, 66 •Hem de çok» dedi. «Munih'te dakikada Abdullah durumu 4.0 tek olman genin için bir soryaptılar. îuk.' yaratacak tnı?» Galatasaray bu gollere 68. da «Şi^phe&, ama bir yerde alışkikada Tuncay'ın ayağından •Tnrhm. Çünkü birçok yanşmalara cevap verdi ve durum 41 ol•! ^öyle tetojjaşfma kaülölgn. An • ., . • . . . • NMROB du. 70. dakikada Gazlantep sağ Münih OlimpiyatlÖımn'ba|lamBS)na bif.' haftadan daha .kısa bir * teak b*ras\ Münih ve bir Olim» bekl tbrahim topu ters bir vu' piyat Sitesi. Kpyde de. spor sasürenın kaldığı şu gunlerdp, Rodezyö'mn Oyunlara alınması Vt S», BÜKREŞ Balkan Yıldızlar Basketbol Şamjruşla kendi kalesine attı. Bunyah Afrika ülkelerinin, Olimpigaflan, b nedenle b k edaceklerinii.', H«nun«3a dS îiiğer yanşmalardan bu d l boykot l f l d k l i i ' piyonasınrfa Türk takımı Yugoslavya'yı 6159 yen ı cfaa spnra netice değişmedi ve bir istifham vardl. Doğru .dürüst 130 metre açıklaaıaları olayı genijlemektej. (»eyamı 7. sayfada) miştir. Oyunun ilk yansında başarılı bir maç çımaç da 42 Gaziantepspor'un ı* r • yüksekliğınde parkur yapacak a t yofcken 1.60 <ür. karan Türk basketbolcularının 3826 galibiyeti galibiyetiyle son buldu. lık bir olimpiyat parkuruou hangı 'atlarla ya ile bitmiştir. Bu konuda bir açıklama Vapan ' pacaktık? Çok gülünçtü. Milli TataDja, BinıKenya Dışişleri Bakanı üjgoje Türk takımının sayılartnı şu cilik Federasyonu Genel Seltreteri Selim ÇaMungai, Olimpiyat JComitâsi Bas kır antrenörlük • ediyordu.. Bir nıüddet şonoyuncularımız yapmışlardır: Rl Irahj Avery BrundageVi BiÜer'e ra büyük pandomina koptu, tjelim Çâkır'ls Orhan 2, Ahmet 8, Ömürden 2, 1 benzetmiştir <•". • •". 1 '•' • süvari yarışmalar. grubu kpnautanı Aipay" S. K'Oinıv •. Aras S. : (11) 0 ' * î ""*•• .'i •**•'•• Tayfun 2, Deniz 4, Cihangir 10, Ramiz Eğeli, at üştünde birbirlerinin ' üzerı, .MÜNİH (jOlimpiyat JSöyJi) •' yTipftı 'Hitler'iS'1936 Berfen O23 Subaf .*D. Fener (11) 0 ne yürüdüler. Netice raillj takım dağıldı, ajsftodezya'nln Münih.''Olimpij'atla* Koray 5, Mustafa 16. Mete 12. ^infpiyattetında Amerik^b Zencı ker binicileri AJbay Ramiz. fcgeü çauştırma• rırfa •katılmasını Afrika ievleflu 1 2 Nisan . 1 Nisan : <22) s Aynı şampiyona çerçevesi i» llıtyt t.O. Dağcıl.ık (37) atlayıcı Jssse Owe'ns "ile •göriişya devam etti, oknayan sivil binıcilen de Serirıde'n 21 xievle< pıo^esto ejıisişçinde yapılan Yunanistan Bul rrteyi ^eddetmesi gioî. .Bründage D. Sndr • CO0V o " lim Çakır çahştırcu. Netice Türkiye nin yetif. Güney Afrika d^evletleri sfdr de ayn» ırkçj nederlterle Rodezgâne sahası olan stfvari yarışmalar grubu garistan maçını ise Yunan tacularjhın çoğu Olimpiyat Kejyyne •' 30 ERim ,Kârs K. : (23J 8 yanı'n. Oyuniara katılmasıria izin ŞürmeÜ Kars S. : (36) 1 sahasmdan yarışmalar kalcurılarals Atlı Spur yerleşmesme.' rağmen;' Olimpiyat kımı 72 57 kazanmıştır. 1 «fernfiştir» diyen Munga^, 84 .ya , Kulübünün yanmdakı gecekondu diyebüeı*•Ari hop* Çorub : Köyünü ( terke •hazirlanmaktadir. şutdaki Komite S ' gimiz bir yabancının sahasına 4U50 bin iıra Art. Oenç Bakır : (31) l Budevlefler, Olimpiy.at JCöyünü İ ^ gangsterleri sarfıyla derme çatma bir manej kuruldu. ter>cetmek için Ölyflpîyat';. Ko j . \Erek S. Van G. : (14) 2 gg gy d ü 15 günltik bir müsabaka için bu Kadar paD. Spör 3 Mart : tf!6> t ' mitesinuv vereoeği. lcarari ^İjeklçğmı»' daione sürmüştür* '.";,»• rayı bu yabaacı sahaya nasıl yatınyorsunuz mektedir. Halen , Olimpiyat Kö ' Ilica t.O. L. 3 Tcnı» ı ^13) z diye bir sual soran nasıl çıknıadı şaşıyoruz. Dün muhtelif stadlarda oynavünde bulunaA Habeşiştan' spor ' « M»rt/ Et.Spir : (32) 1 Bu gençliğin sporu için sarfedilen bu parayı c'uları v« . ida'recileji' lîodez • P. ÖBked« 3' Xem. a (3HJ) l . nan hazjrlık maçlannda şu sobir kapris uğruna nasıl toprağa gömersıniz ya'nm " Olimpijatlara katılması Ş. Genç.'. ErcifV. : (51) 1 tıuçlar alınmıştır: diye itham ediyoıuz nedeni ile yarmsaat 14.40'da bir Pasinler P.DoJıen,: (08) î \danaspor: 7 Tarsus L Y.: l Alman uçağı ile Frankfurt ve Ro Süvari yarışmalar grubu ile genel sekre<ütahyaspor: 2 PTT: 1 ma üzerinden Adisebaba'ya harer terinin arasının açümasının en büyük zayam Bursaspor: 1 tstanbulspor: 0 ket edece'ktir. Diğer Afrika aevkonkur komple ekibine oldu. Memieke'timıa Sivasspor: 4 Tokatspor: 2 letlerinin tutumu, Komitenin aHELStNKl AP PeMca Vrfte " en iyi şekilde Münih'tekl olimpıyatlarda tern Kocaelispor: 2 Sakaryaspor: 0 lacağı kararla açığa kavuşacak< ı ı j Beşiktaş t ı k ı m ı la (Fin) burada yapılan yanş^ , sil edebilecek nitelikte olan Albay Harhoğlu' Uşakspor: 2 îzmirspor: 0 tır. % idlnan maçiftda tek gOİ atamadl dün Şeref StadınKOPENHAG, (THA) Dün malarda 800 metre Avrupa ı«şRo. • Ş , nuh başkanlığındald ekitiin başansını bu döAdana D. Spor: 1 Boluspor: 0 ru kırmıştır OllmpiyaÇlar arefe da yap.t;ğı iki hazırlık maçında da göz dtoldurmadı. Genç takım, Amatör Küm'eden Güney Afrikalı sporcuların Ro ya orta siklet boks şampiyonu nemde yapılan Türkiye şampiyonasında seyGiresunsponr 0 Orduspor: 0 sinde yapılan müsabakada Pak Tophane Tay'funla gofeüz berabore kalırken, Siyah Beyazlılann (B) kadrosu da dezya'yı protesto etmeleri do Carlos Monzon, Danimarkalı rettik. Bütün süvari camiasının bir olimpiyat ka Vasala'nın ya'pmış olduğu Beykoz'a 40 yenilmiştir. Beykoz'un gollerini 7. dakikada B. Haldun, 67., 88. ve 72. Rizespor: 0 Trabzon Yolspon 0 " • layısı ile Olimpiyat Köyünü ter rakibi Torn Bogs'u beş raund (Devamı 7. sayfada) Trnbzonspor: 0 Sebat G.: 0 1.44.5 lik dereee fevkalide ola dakikalarda da Bülent kaydetmişlerdîr. Fotoğrafta, Beşikta? . Beykoz maçmdan bir ketmeleri daha ziyade bizim ma dövdükten sonra ünvanını koKayserispor: 2 Merein 1. Y^ 1 rak nitelendirilmektedir. an görülmektedir... ratoncularm lehine ohnaktadır. rumuştur. ..'.. . ÖZDEN EZINLER Forum Brundage, Hitleı\e ?ı benzetildi... # VsYıldızlar Basketbol >' Şampiyonası : Türkiye: 61 j 59 Güney Afrika . devletleri Olimpiyat Köyünü terkedryörjar 4UÇIÂ Dünkü özel futbol maçları Carlos Monzon ünvanını korudu 800 metrede Avrupa rekofu kı'rıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog