Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet AHLAK BASIN OTTMAYI YASASMA ZDBL Sahibl: Cumhuriyet Matbaacılık ^e Gazeteeilik T.A.Ş. adına ..„„„„.„. „„...„„........ ... NAZtME NADİ Sorumlu Yaıı Işleri Mudürüı OKTAI KURTBOKK Basan veYayan: CUMHURİYET MATBAAOLIK T8 GAZETECİLİK T.A.Ş. CağaJoğlu Halkevi Sk. N. 3941 B fV D AJ I 1 A R.AKTCAHA: Ata«h* Biılv«n T»n»r Apt " " * *• * * "•Yenisehir Tel: 120920 129M4 1 1 • 12 ABONE ve İLÂN S'ort Aylık Aylık Aylık Ayhk Yurt D l | l Adl Fotte 22.50 45. «7.50 135. 135. 270.. 27Q. 540. ÎZMIR. Fevzıp,,.»* Bulvarı Afsarojlu Ijhanı Tel: 11230 • S4709 GÜNEY İLLERİ: Kuruköprü M lokak No. 4» AOANA Tel: 4550 3934 Ba&lüc <Maktu) İ. v» 7 ncl »ayfa (Santfanl) 3 üncü sayfa (Santiml) 4. 5. 6 ncı «ayfa (Santimi) i Nikâh,. Evlenme,. Doğura' Ölüm, Mevlid. Tesekkür (5 Cm.) Ölüm, Mevlid, Tesekkür 23 üncü* (S Cm.). 350 Llra i» »150 100 ;» *: m » SAYISI 75 KURUŞ * , , • • ; . . » * 1 • : " • . •'".'• » K v ' Fuârf lik ve taş ocakçıhğı ürünleri ihracatında ise, dünya konjoktürünün de etkisiyle yüzde 11 oranm da bir düşme görülmüştür. Genel ihracatunızın bugünkü geKs*m e hıziyle yıl sonunda plân hedefi olan 6Ö0 miiyon Dolan aşarak 800 milyon Dolara geçmes beklerraıektedir.» (Bıstarsb 1. S»yrada) Türk ekonomisi Ticaret Bakanı, Isnir Ulusttr«rası Fuannın ihracat a dönük bir çaba gösterecejini söylemiş, bu amaçla bir komitenin kurulduğunu bildirmiştir. Bakan daha sonra Türk ekonomisinin öugün içinde bulunduğu durum hakkında şu bilgiyi vermiştir: «Dünyamız son bir buçufc yıl içinde, sonuçlan son derece önemli ve yaygm olan ekonomik ve parasal gelişmeler ıçer ısır.de bulunmaktadır. 1971 Uluslararası para degerlerinde meydana ge len çok önemli gelişmeler sabebiyle kayda deger bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolaraltın ilişkisınde meydana »ei«n dengesizlik doların değennde ö nemli düşmelere sebep olnıuştur. Mayıs ayında bazı öneaıii paraların değerinin serbest bırakılmasıyla başlayan kriz sonunda, Aralık ayında, doların altına göre değeri dusiirülerek devalüe edilmiş ve degeri düfürülen paralar da revalüasyona tabi tuıulmuştur. Bu süre içinde, para knzinın lilkelerde yaratmış olduğu enflâs yonıst baskıların ekonomik geliş me ve faaüyetleri etkilememesi için büyük gayret sarfedilmistir. Diğer taraftan para değerindeki kararsızlığın dış ticaret üzerinde kı olumsuz etkilerini gidermek amacıyla, ülkeler tarafından alı nacak ticareti saptıncı ve engelleyici nitelikteki tedbirlerin, giderek bir ticaret savaşı haline gelmesi tehlikesinden mümkün olduğu kadar kaçınılmıştır. Bu ekonomik ortam içindo 1971 yılında dünya mal ve bizmetleri üretlmi, 1970 yılı seviyesine oran la yüzde 4 bir artış göstermistir.» Talu daha sonra ihracatımızın önemli bir gelişme göstererek yüzde '5 oranında yükselrne olanağı bulduğunu bildirmiş, sanayi ihracatımızın bu gelişmeye önemli ölçüde katkıda bulunduğu nu bildirerek söyle konusmuştur: «1971 yılında ihracatımızın tnr özelliği de, sanayi malları ihracatının payının toplam ihracat icin de artış göstermesi ve geçen yıla kıyasla yüzde 41> yakın oranaa umit verici bir gelişme kaydetmesidir. Diğer taraftan 1971 yılında 163 yeni sanayi Urünü ihraç listelerimize girmiş buhınmaktadir. İhracatımızın ve döviz gelirimizdeki gelişmeye paralel olarak, ülke ekonomisi ve sanayi ih tiyacı olan mallann ithalâtı da önemli bir gelişme ile program hedefini aşarak yüzde 23,6 oanında bir artış göstermiştir. Bilhassa sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve yatırım malları ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış bulunmaktadır. 1971 yılırida kaydedilen diğer önemli bir gelişme de, dövia rezervlerimizin hızlı bir gelişme göstererek mem nuniyet verici bir düzeye ulaşma sı olmuştur. Nitekim döviz rezervlerimizin 1970 yılı şonu ile karşılaştınldığında. 345 milyon dolar ve yüzde 85 oranında bir artışla 748 milyon dolara ulaşmış bulunduğu görülmektedir. Bu gelişme içerisinde ihracat ge lirlerindeki artış yanında turızm ve özellikle işçi dövizi gelirlerindeki önemli yükselme büyük bir yer tutmaktadır.» Donmus **[ Kalkınma politikasi embriyondan Halka açılma canlıyavrırelde edildı (Bastaraö 1. Sayfada) •nim şirketler konusuna da bu •,Vesile ile değinmek istiyoruz: OAK RİDGE. (».a.). Oak Ridge'deki (ABD) bir lâboraruarri'a yapılan denemelerde, fare embriyonlarının 8 gün dondurul muş olarak bekletildikten sonra «üvey anne» durumundak'r dişi farelere aşılanması yoluyia yav ru elde edildiği açıklanmıştır. Denemeyi gerçekleştiren iki bilim adammdan biri olan Pierre Mazur'a göre, çok hiicreli or. ganizmalarm d.ondurulup bir sü re bekletildikten sonra fazla zarar görmeden yeniden normal ısıya döndürülebilmesi dün yan;n çeşitli köşelerinde, özellikle az gelişmiş ülkelerde hayvan neslinin ıslahında büyük kolayhk sağlayabilecektir. İyi cins hayvanların dondurul muş embriyonları bu yolla kolaylıkla az gelişmiş ülkelere gön derilip cinsi pek iyi olmajan hayvanlardan iyi cins yavru elde edilmesi sağlanabilir. tçinde bulunduğumuz yıla kadar bu tip şirketlere hissedar olanların durOmu, halka açık anonim şirketlere 'iştirak etme cesaretmi vatandaşa vermektedir. Bu tutum içerisindeki bir özel teşebbüsün emrine yurt içi ve yuit dışında çalışanla.i3n büyük tasarrufiarının, «Halka açık anonim şirketler» oynnuyla verilmesinin sakıncaları geçmiş yıllardaki örneklerde açıkça görülmektedir. Şirketîeri yönetenlerin insafma bırakılan sermayeler istismar edilmekte ve vatan(îasa hisselerinin tamı karsürfî «Aan gelir verilmemektedir. Aynca, jmalâtı yaparüann değil de: Diınların paravana dağıtrm ve satış şirketlerinin kazançlı olması dikkatlerimizden kaçmamaktadır. Dağıtım ve satış şirketlerinin büyük sermayedarlara ait olması acaba bir tesadüf müdür? Halka aoık anonim şirketler ovununa daha ne kadar devam edileceği mechulümüzdür ülkemİ7;in rçıkartarına ters düşen yabanc» sermaye yatınmlan h&lâ devam «tmektedir. Türkiye 1971 yılında yabancı bayrakîı gemilere takriben 140 milyon Dolar navlun ücreti ödemiştir. Yurdumuzda yapılma ote nağı olan 10 gemi, 19701971 döne müide Yugoslavya ve Polonyaya 40 milyon Dolar döviz ödenmek suretiyle yaptınlmıştır. İthalât Bakan (aban. iiyatlarına defi nerek, üreticinin ayni zamanda tüketici olduğu gözonüne alınarak ilânın ba değerlemeyle yapüdığıni bildirmiş, dış ticaretimizin ithal&t bölümünü ise şöyle özetlemlştir: «Tahsisli ithâl malları lîstesi ile sanayicilere ayrılmış olan tevzie tabi kotalara vaki ttleplerde bu kotaların yekunu 23.5 milyon Dolar olduğu halde sanayinin ih tiyaçlan ve kotalarda yer alan maddelerin yerli imalât durumları gözönünde rutulmak kaydiy' le 13,6 milyon Dolar fazlası ile 37,1 milyon Dolar olarak tahsise bağlanmıştır. Diğer taraftan ayni listede piyasa ihtiyaçlarına ay rılmış olan birinci dönem serbest ithalâtçı kotaları yekunu 5 milyon Dtflar olduğu halde müracaatlarm kotalar itibariyle tutarlan yerli sanayie zarar verip vermeme ve piyasanın ihtiyaçlan yönünden tetkike tabi tutulduktan sonra 6,6 milyon Dolar ek yapılmak suretryle 11,7 milyon Dolar olarak tahsise bağlanmış tır.» Teknik personelin, bîlim ve tekniğin çizdiği yolda kamu yararına hizmet görebilmesi için, personel kanunu dışına çıkanlarak özellikle intibaklardakı bir hukuk devletine yakışmayan hak sızlıkları, adaletsizlikleri giderici yeni bir sisteme kavuşturulması zorunluduf. Yan ödemelerde, özellikle teşkilât merkezlerindeki teknik elenıanlar saf dışı bırakıhrken, temininde hiçbir güçlük bulunmayan baeı Imtiyazk meslek gruplarırm yapılan iltimas, en azından sosyal adalet ilkesine ters düşmektedir. Bir iane havasında ve teknik elemanları gerek kendi aralarında, gerek diğer çalışanlarla sürtüşmeye sokacak bir adaletsizlik içinde verilmiş olan yan ödemeler artan hayat pahalılığ karşısındaki ekonomik bunahmdan kimseyi kurtaramıyacaktır. Kamu kesiminde çalışan teknik personele sendikal hakları verilmeli, kamu yatınmlarının yünitülmesinde büyük araşurma, projielendrrme ve uygulama işlerini yürütecek rütelikte DPT'ye bağlı bir devlet proje örgütü en kısa zamanda kurulmalı, fakat DPT ile birlikte politik baskıIardan uzak rutulmalıdır. Döviz girdileri Bakan döviz girdilerinin 1 milyar 110 milyon dolar olduğıvm beUrtmiç» geçen yılın Ağustos ayına oranla 431 milyon dolarhk artış olduğunu sözlerine e^clemiştir. İhracat döviz gelirlerinin ise bu yılın «Ağustos ayında 410 milyon dolar plduğuntı, bu rakamın geçen. yıl aynı dönemde 272 milyen dolar'bulunduğlmu bildiren Bakan, işçi <dövizlerinirr ise 700 milyoft dolara yükselir.esini beklediğini asıklamıştır. 37 Sovyet ayd ını Pra g durusmaları konusunda bildiri , yayımladı Genel Kurul••"? TJtf.M.O.B. GeneF Kurulu'top lantısının iki yıldan beri yapılmayısı Türk mühendis ve mımarlannın ülke çıkarlan doğrul rosundaki görüşlerini geliştirıp kamuoyu karşısında savunmalarını engellemektedir. T.M.M O B. kanununun yürütülmesinder! sorumlu olan Bayındırlık ve Adalet Bakanlanna görevlerinı hatırlatmakta varar görmekteyiz. Sonuç olarak: Türk mühendisi ve mimarlan olarak açıkça belirtmek istenz ki, ülkemizın kaynaklan gereğince kullanıldığında, dış yar dım ve yabancı sermayeye ihtiyaç olmadan, hızla kalkınmaııuz mümkündür. Ülke çıkarlanyla bağdaşmayan yabancı sermaye ve teknoloji ithali durdurulmalı, yabancı teknik hizmet ithaline bütünüyle son verecek tedbirler en kısa zamanda aiınmalıdır.» Ailelerini bekliyorlar Arme va 'bakaiarı <lört aylık bir süre tçinde, bütüd ara'rrf&lara rağmen bulunamayan dört çocuk, polisler tarafından bakılmaktadır. Emniyet MüdürHiğü Çocuk Bürosu, biri kız, :i(,ü erkek olan çocuklann bütün ısteklerini yerine getirmektedir. . • • Erenköyde bulurran AİJ *e Hakan Han adındaki kardeşlerm,. anneleri tarafından terkedildiği, kadınm ise Airnanya'ya ^aiışmaya gittiği ifade olunmuştur. 3 yaşında olaja ve adını söyleyemeyen kız ile C«^at adındafci diğer çocuk, bulunduklan mahallin. karakullan taraiından Emniyet Müdürlügüne gönaer'ılmişlerdir. Zaroan, zaınan Bakırköy'deki Çoçuk Bakım Yurduna gönderilen çocuklann. a^İelarlnin polise başvurmaları Cok yönlü plânlama MOSKOVA, (aa) 37 Sovyet <»dını. Çekoslovakya'nın VarşoVa Paktı kuvvetlerince işgalinin dördüncü yıldönümü arifesinde yayınladıkları bir bildiride, Çe* koslovakya'daki son siyasi duruş malar sırasmda hükütn giyenlerin Uluslararası 41. tzmir serbest bırakılması çağrısında bu nın açılışı dolayısiyle Başbak'an lunmuştur. Perit Melen ve AP, Oenel BaşBir açık mektup şeklinde elden kanı Süleyman • Demiıel, Beleoiye Başkan Vekili Mustafa Üs. ele dolasan bildirilerde şöyle denilmektedir: «Ne acıdır ki, Çemen'e birer mesaj göndermiş'er koslovakya'nın bugünkü durumu dir. Melen ntes/ıjında cAkderiiz' nun, bu arada bu ülkede kaydein incisi îzmır'irni*in kendisi de dilmekte olan siyasi duruşmalann Fuarın ve Fuarda1 yansıyan kalbütün sonımluluğu dört yıl önce kınmamızttı* bir büyük teinsUciÇekoslovakya'yı istilâ etmi; olan si olmaktadır» riemiştin Sovyetler Birliğine aittir.» Bu arada tedavi amacıyla Yabancı gazetecüere de dağıtıLondra'da bulunaa Izmir feeledi lan bildiriye imza koyanlar araye Başkanı Osman Kioar da^ Vuar'ıs açılışı dolayısiyle dün %th smda tamnmış elektrokimya uzmanı Benjamin Leviç ve Bilim AraİTİjlere hitaben bir kutlamS kademisi üyesi matematikçi Igor mesajı göndeTmiştjr. • ' Şafareviç ve yazar Vladimir Mak Enerji kesiminde durumumuz simov da bulunmaktadir. Bildiri hiç d© iç açıct.förülınemektedir. SS imzalayanların bfpeogu, bu a' Mevcut hhirslikjpotansiyeliraizin rada Leviç. İsrail'e göçetmek için sadece 0/0 5'i elektrik enerjisi Sovyet makamlarına başvurmus tiretiminde kullanılmakta, linyit <(Ba«tarab 1. Sarfıda) yahudilerdir. yataklarından gereğince yararlacevap Vermek mecburiyetini hisnılması için tedbirler alınmazsetmekte ve bundan dolayı da ken, ithâl mall sıvı yakıt kullayazdıği reçetelerin tutarı artraaknana, enerji üretim biçimlert eratadır.» poze edilmektedir. Türkiye'nin kalkınma yanşında özlenen asamaya ulaşması ve uluslararası topluluklarda, güçlü bir üye olarak varlığını hissettirebilmesi, gerçek anlamda sanayileşmesi ile mümkün olacaktır. Gerçek anlamda sanayileşme: mevcut durumda yapısal bir değişikliğe gitmek, başka bir deyişle, ara mal ve yatırım malı üreten temel ve ağır sanayinin (çok yönlü ve geniş kapsamlı bir plânlama ile) belli süreler içinde gerçekleşmesi demektir. Mâdencilik alamnda da ulusal hedefler gösterilmediği için maden arama ve işletmesl yabann etkisi altında yönlendirilmektedir. Ülkede kendi sanayiimiz için yeterli ham madde olduğu halde, bunlan yurt dışına satılıp, mamul maddeler şeklinde ith&l edilmektedir. Madenciliğimizin gelişmesine ilişkin tasarının «Reform» niteliğüıi muhafaza ederek kanunlaşması ve süratle uygulamaya konmasını öneririz. Dünya el *. * • sanatçıları kongres? : bugün aoılıyor ; Dünya El SanâtçJaırı/BirMği'nin, kongesi bugün saat*10.99 a a T.ür rizm v e Tanıüna B'akanıErol^yılmaz Akçal'ın yapâoa^ı b'it kpnuj ma ile açılacaktır. * ' *>' '•.'•• . D ü n y a n m dört bîx tarafihclah gelen 300'ün üstünde deiegenın katılacağı kongre 26 ağustos^ kadar sürecektir. • * • • , f Ql impiyatla r '•* * (Baştarafı Spor'da) J ^ ' m. İ3'33"8, 10.0UO m.'. 28,49*),' Mxjhamed (5.U00 m. f3'42"6^, kbtu (5.000 ra. . 13428), Mareshe (10.000 m. 28'40"8), Deguefu (1Ü.000 m. . 28'41"2). Meherfine (10.000 m. • .28*43*2), Belete. (Maraton 2 saat 14 52"), • Mamno Wolde (2 saat 1511*), Aleemayehu CMaraton 2 saat 19'34"). Gambiya: Faye (Yüksek 2 m. 15). Gana: Daniels (110 yarda . 9 ^ ) (200 m. 20"6), Ahey (Uzun atlama . 7 m. 97), O v u s u (Uzun atlama 7 m. 93), Amoah (Üç adım . 16 m. 20), Annum (Bayanlar: İ U U m. l l ' l , 200 m. 22"8). Kenya:. Amuke (100 m. 10"2),' Mukaya (100 m. 10*3). Mussi (100 m. . 10"3), Sang (400 m. . 45*3), Asati (400 m. 45"8), Nyamau (400 m. 45"9). Koskei (4ÜH m, . Engelli 49". 40© m. . 46'<4, O u . ko mo B*< l'ASr),. Ortıwarize (800 m. . T46"5), Saisi (800 m.147"2), Keino (1.500 m. . 3'36"8. 3.000 m. steeple . 8'30"2), Boit (1.500 m. 337"4), SUei (1J0O m. 3*39*5). Jipcho (5.000 m. 13'46"2 / 3.000 m. steeple . 8'27"). Mose (5.000 m. . 13'47**2), Temu (10.000 m . 28'31*2), Juma (10.000 m. 28'32"6>. Biwott (3.000 m. steeple 8'29"8), Murei (400 m. engelli 50"4). Madagaskar: Ravelomanantsoe (100 m. 10"l / 200 m. 20"6). Malavi: Mvvahvanda (Cirit atma 76 m. 28). Mali: Niare (Disk 62 m. 48) Fas: Haddou (5.000 m. 13'36"8). Samsam (Gülle atma 20 m. 45) Ni jerya: Abdulai (100 m. . 10"3), Ojo (400 m. . 46"3), Aboyade (110 m engelli 13"9). ^ *' .' ÂkiiBua (4Û0 m.. 46*1 / 400 engelli 49,"4), Ayaa (400 m. bayanlar . 52'8). Rodezya: Artwell Mandaza (100 m. 10"3 / 200 m. . 20"9), Kennedy (Cirit 76 m. 02). Senegal: Gakou (400 m. . 46"8). Dia Mansour (Üç arfım . 16 m. 3S), Sarr (110 engelli 14"2), Barka Sy (100 m. 10*2). Tunus: Gammoudi (5000 m. 13'31"8 / 10.000 m. . 28*30"4), Zaddem (5.000 ra. 13'36"6 / 10 000 m. 28'33"8), Guettaya (1.500 m. 3'38"8). Horozomu : . . (Ba$tarar> I Sarfsda) dugunu öğrendi. Şimdi CHP' den aynlanlar, hazır reklinıl yapılmış, Istanbul'da yasayan 3 mUyon insanın bildiği, sevdigı horozuma sahip çıkacaklar Onlara göz açtırmam, horozum bir dakika bile onların elinde yasıyamaz. Onu da mı öldürmek istiyorlar? Rezil etmek mi arzuları?. • * * * ' * . • (Baştarafı l. Sayfada Enerji kesimi Ilâç «Eczacılar güç durumda» Yine bu raporlarda öne sürüldüğüne göre, bugün eczacılar havli eüc durumdadırlar ve ayda. «Ancak bir emekçı kadar» ayda 371 ile .7 Ura arasınria kâr sağladığı ayni rapjnarda lddia edilmektedir. Bu raporlar'n birisinde «Ecracılardan bazılan tlftc dışı parfiimeri, gözlük ve sihhl para kazanmaktadırlar Memleke timizdeki mevcut 2200 eczanenin malzeme satarak idamei hayat etmektedirler» denilmektedir. Giiney Kore'de su baskınından ölenlerin sayısı 294'e yükseldi Dış ticaret Bakan Talu dış ticaret konusunda ise, önemli artışlar olduğunu söylemiş, 1971 yılı Temmur ayı sonunda 1 railyar olan dış ticaret hacminin, bu yıl aynı clönemde 300 milyon artış göstererek 1 3 milyar dolara ulastığını bildirmiştir Ticaret Bakanı. 1972 yılının ilk yedi ayında ihracatımızın. ge çen yılın ayni dönemine oranla yiizde 53 vükseldiğini ve 473 mi!yon Dolar gerçekleştiğini belirtmiştir. Bakan şöyle konuşmustur: • Genel ihracatımız içinde sanayi ürünleri ihracatındaki artış özellikle dikkati çekmektedir. 1972 yılının OcakTemmuz döneminde sansyi ürünleri ihracatımız yüzde 94 gibi önemli bir artış göstererek 134 milyon Dolara ulaşmıştır. Aynı dönem içinde tanm ürünleri ihracatı da yüzde 48 oranında bir artış ile 318 milyon Dolara erijmiştir. Madenci Fiyatı etkileven unsurlar ve oranlan Türkiye Eczacılar Birliği yetkllilerince hazırlanarak yetkili ma kamlara verilen raporların birisinde ise. fiyatı etkileven unsurlar ve bunlann oranlan ile kârlılık dururau şöyle sıralanmaktadır: I Gayri mamül ve ithâl edv Itn hammadde 0/0 16.94 3 Yerli hammadde •/• 3.23. 3 Ambalaj malzemesi (yerli ve yabanrt) n.72. 4 tşçilik vüale 9^5 5 Enerji yüzde 0.61 6 tmalât masraflan vüıde 12,70. • Kontrol yüzde 1,50 7 8 Idarî masraflar vüzde 3^0. 9 Satış masraflan yüzde 14.41 10 Finansman yüzde 9 II Bürüt kâr vüzde 11.07. Görüleceği gibı maliyet fiya^ ları arasmda ambalaj ve satış; masraflan vüzde 32.13'ü bulmaktadır. TTine bu raporlardan birisinfle yer alan bilgiye göre Türklye'de 13 yabancı ilâç ürması buluı»makta ve bunlar tüketimin vüzde 50'sini kontrolleri altında bulundurmaktadırlar. . SELL, (a.a.) Güney Korenin başta başkent Seul olmak üzere çesitli bölgelerinde şiddetü yağmurun yolaçtığı su ba« kınlarında can verenlerin sayısı bugün 294'e çıkmıştır. Polise göre. sadece Seul'de 199 kişi ölmüştür. Kentin çevresindeki tepelerin yamaçlarında ve taşmak üzere olan Han rıehrinin kıyısındaki tfüzluklerde toprak kaymaları ve seller büyük hasara yolaçmıştır. Orta Kore'de 89 kişinin kayıp olduğu. 276 kişinin ise yaralandığı bildirilmektedir. 204.000 Seul'lu su baskınına uğrayan evlerini terketmiştir. Ülkenin öbür kesimlerinde de 40.000 kişinin evsiz kaldığı bildirilmektedir. YEFAT Bülent Dilemre'nin sevgili baban MtMAR Saim Ömer Dilemre 20.8.1972 Pazar günü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 21.8.1972 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Üsküdar Çiçekçi Camiinden kaldırılacaktır. AİLESİ Cumhuriyet: 5965 800 kişi (Ba<tararj l. Sâyfada) «îstanbul, Ankara «ibi büyük şehirlere ihtiyacı oİBiadan^o jehirde oturmayacağı halde «rf arsa veya ev almak fçin ' A^ıadoludan geçici olarak gelenler var. Bakanlığın ve Belediyelerin buna çok dikkat etöıeleri gerektiri îmar ve tskân Bakanj.1 ayrıca: meselâ Sişli, semtinde çalısan ve orads oturan ,bir kişinin Gülsu* vunda ev veyâ arsa almasın» da mâni olunmasın/ istçmiştir, Bakana bilgi vefen ilgililer Güistıyun» daki önlerne bölgesinde ey a!anların devlete 236 lira aylık Urk•iit ödediklerini, evde oturmayıp o evi 350 liraya verdiklerini açıklamı^lardtt. tmar ve Ukân Bakanı. Osmaaye önleme bölgesinde ikı def a ev alanlardan 750 evin ger> alınması için eerekü fnrmalitrlenn ye rine getirilmesini istemiştir. (aa) VEFAT Çanakkale Esrafmdan; mer. hura Kirişçizade Hasan Fehmi beyin refikssı: Aliye Berkin; Salih ve Muzaffer Tanyel'in anneleri; Mebrure Tanyel; Ihsan Berkin'in kayınvalide. lerl; Kayhan: Duran: Gülşen: Dagmar Berkin'in anneanneleri; Nail; Hasan: Murat; Mithat Tanyel'in babaanneleri BAYAN CEMİLE TANYEL velat etmistir: :.••• •• ' Cenazesi 21.81972 Paıartesi günü ögle namazını müteakip j 5iîü Camiinden kaldınlarak ı * Zincirlikuyu Kabristanına <ief. (nrdilecektir. AİLESf Cumhuriyet 5963 Bugün Türkiye'de tekjiik hizmetlerin geregince görülmeinesinden Türk mühendis £ ve rnimar lan sorumlu değildir. Çünkü: Türkiye'de çalrşan'BüfuSta, tek nik gücü .oranı "• 2^'iken Yunanistandâ 8".3; Isveçte 15,3 dür. MOSKOVA,, (aa) Pravda. Buna rağmen milj'arlar harcana gazetesine göre, Ukrayna'da iki rak yetiştirilmiş olan binlerce fırın işçisi, satılmayan 1.400 so Türk mühendis ve mimarı Libyamun ekmeği peksimet haline geya gitmek hazırhğına girmiştir. tirmeyip bozulmaya terketfikleri Bu. dunını, Türk teknik elemaniçin birer yıl hapis cezasuıa çarp larına yılde 237 milyon ödenirtırılmışlardır. Olay, Küzeydoğu ken, yabajıcı teknik hizmete 1 L 0 Ukrayna 'daki Sumi'de kaydediljnilyar 343 milyon ödenıpesinin miştir. doğâl bir soımcüŞur &amu itesi minde fa^Şan? teknik eleananlaSovyetler Birliğmde bu yıl bu5 rın demokratik we4kdaomik.'bEik day mahsulünüa istMjen 190 jıil lanfıın fcısıtteftımt^ olusu; onlayor.uu 20 çıiiyon kadar altmfla r*n politik baskılar karşısÂda. dı olduğu söylerimektedir. ren^lerini kırmakta, bilifl» Ve tekBiğın yerini çıkar s e y r î g Biğın yerini, çıkar ^politik kararlaft almaktadır. (Bastarff. l Sstfada)*, rek olduğunu, ancak alt^tabakanm maki ve fundalıkla kaplı bulunduğunu belirtmişlerdir. Yangm.. Anafartaıar serisin* Yüksek bilgi, insanlıS Ustü den>' 140,123, 124 ve 14 numaralı düşühces^ ijilikten yana fcabölgelerde, tepe yangını şeklin" " raHtftri, her türlü yardım ve de devajr? etmektedir. Saat 24'e alâkası ile oğlum Nşcdet karfar yanan sahasınıijflOO he8Basafa çok başanlı prastan bulduğuVe bölgede tahmitat ame!fya,tı yaparak sağîınen.bih metreküç kızıl*çam»n ğına kavuşturan •'•.' T \ yandığı [ahmin edilmektedfr:.' ' ' Saym "'•*' V " Yangm saat 2^.30 sgalarmdâ Prof. Dr. Gıyas KORKtfT kısjn^n kontrol altına ahh:ft>ilşefkatU alâkasmı esirgememiş. etrafa ^sirayeti "önlenebilyen Baym, miştir.'Meteoroloji ilgilileri, l o i dosun saBaha karşı şlddetlenpPro*.Dr. MuzafTer AKKIL1Ç ceğini Bildirdiklerinds^, ya:ıDoçerrt Dr, Kenan KARABA? gınıh' ,yeniden hareketlmmeii ; ile Müda« Dr. Halim Hatihtimali de mevcuttur. • ' 4 ' • * ta'f ve dteğerli yardımlanhl esirgenney^ biitün asişta'n • doKtortara, başta Kadir Has o'lmak üzere klinltin 'yardımcı |3€fsonelire. sonsus minnet ve şukşan*la"nnu> arz Tecrübeli İngiliz, kadın ederim.' : 5 öğretmen husüi ders verlr, ir EmbkJi OğretmeB * ' Şehime BAŞAB Mür. PJC. 391 Galatasaray ' 1.400 ekmeğin bozulmasına sebep olan 2 Rus işçisi mahkum' oldu Nüfusumuzun 0/0 62'sl hftlft ka ranlıkta yaşamakta, kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi açısından Avrupa sonunculuğu sürdürülmektedir. Teknolojik gelişmemizdekı gerilik tanm sektöriinde de kendini göstermekte, tanmşal verimde çok yavaş ve istikrarsız bir artış görülmektedir Yunanisîan dekardan 195 kilogram buğday alırken, Türkiye 125 Kg. da kalrnıştır. Avrupa ülkelerinde b'.r inek yılda 45 bin litre süt ver.rken Türkiye 560 litrede saymaktadır. Tüketim malı imâl eden sanayicilere yapılan tesvik uygulama lannm, tanm sektöründeki geHri düşük çiftçilerimize de lar.'.n ması ve tanmın girdilerinde l»ağış (subvansiyon) sistemine geçilmesi zorunludur. Yalnız tanm kesiminde fiyatlan dondurmak ticaret ve sanayi kesimindeki aşın kazancı serbest bırakmak Türk çiftçisine yapılan en büyük halrsızlıktır. Teknik eleman Gelibolo TEŞEKKÜR mümkün değıldır tlert memleketler evvelâ mılletlerinın hükumranlığını ve ülkelerinde son söz rahıbı olrhasıaı sağlamışlardir Mılletın son söz sahıbı olmadığı bir ülkeve ılerı memıe ket denemez. Milletimize, onun yüksek vatanperverlık o*uygula r:na, çalışkanlığına ve dır»yelıne tnarıç şaşmaz rehberımızdır .. . . i , ; , « . ' .  ' " , , • „ , A ; Memleketımız hümyete ve teBağımsız Îstanbul mılletvekıfaha lâyıktır !>artUr ne olursa li adayı Ismaıl Hakkı Karabuolsun, ona, onun tstıkballne gülut'un, Yüksek Seçim Kuruluna venımızı yitirdıgimiz yerde beı yaptığı itiraz da pek enteresan »eyı blrden Kaybederlz. Tffrklye Bakın orada «Horozu»nu şöylt Cumhurıyetı onun düsmanları savunmus: nın zaafı sayesınde değil ona •Ağalara ve beylere nizmetten mananlann eücü sayesınde a başka hiçbir kerameti olmayan yakta durmaktadır. Cumhuriyet AP'nin Atı, milletimize zararçilik, milliyetçilik, medeniyetçidan başka bir faydası olmayân lik ve memleketçilik mefkuresi MP'nin Kartalı, ormanlarımızda inanc boşluğu meydana getirmı. dahi nesli bulunmayan BP'nın yecek kadar hayatiyete sahıpjîr Aslanı, etı ve derisinden başka Hürriyetçı cumhuriyeti komühiçbir hayati önemi haiz olmanizm, faşizm. anarşizme karşı yan GP'nin hazır yijici Koçu, koruma uğrunda mücadeie etamblem olarak kabul ediliyor meğe değer aziz bir gayedir da. benim milletime hizmatten Hürriyetçı cumhuriyeti yıkmak başka hiçbir arzusu olmayaa Çidevletin ternellerini sarsmak lekeş Horozumun ne günahı vardır?" Türkiye'nin düşmanlariDin yapmak istediğine alet olmaktır.» Karabulut, o tarihlerde günDemirel'in çeşitli ilçe kODgreler uzayıp giderken, Yüksek S e çim Kuruluna ikıncı bir yazı lerıne gönderdiği mesajlarda da daha göndermiş. «Eşek. ile «Ta özetle şöyle denilmektedir; ka>yı da amblem olarak kullan«Memleket idaresinde istıkrar mak istediğini bildirmiş. Uy puFizhk, telâfisi uzun zaman zasulalannı buna göre bastrrarak rarlara ve derin y^raların açılIstanbul'a dağıtmaya başlamış. masına sebep olmaktadır. lstikŞaha kalkmış eşeğin aluna da, rarsızlık cfevlet n^ekanîzmasımn «Canı yanan eşek, attan yörüK ıçlemesınl zorlaştırmakta, görev olur» ata sözünü yazmış Bu oy lileri güvensizllk dUvgusu içine pusulası bir AP'li vatandaşımısokmakta ve vatandaşln devletzı kızdınmş. yapılan $ikâyetle ten şikâyetlerini'arttirmaktedır Karabulut tıakkında . tstanbul Buna ılâveten kalkınma bamleToplu Basın Asliye Ceza. Maösi zedelenmekte, ğeti kalmı%lığın kemesinde dava açılmiş' Bir ,yıl baskısı daha da; çok> artrn.ak,taar süren duruşmada H a°ulut dır. Bedeli mlHetçe ödenen .isoBeraat» etmiş v e . orada üa tikrarsızlığı bertaraf eiıpenib oEşegıru» şöyle savunınuş: yegâne yolu, dâva etrafında bir «Saym yargıcım ve beraber olmaktır. Milletin iyiliği ve selâmetı İçin bir araAmerika'da eşeğin nesli yokya gelmi? bulunaç partimızi, tur. Oradaki Demokrat Partinin sebebi ne olursa olsun zsafa uğ. amblemi eşektir. Türkiye'de son hayvan sayımmda 2 milyon eşeK ratmak, memleke^in dah» çok tespit edilmiştir. Eşeğin nesli zarar görmesi de'melcfir. bulunmayan bir yerde. üakaret Memleketimizin bü"r Ve rr.esut olmuyor da, 2 milyon eşeğin ınsanlar ülkesi olması, huzur mevcut olduğu Türkiye'de oekaycağı olan iç barışın sağlam den hakaret oİFun? Ben . eşeğı bir şekilde korunması, hedefiamblem olarak kuilandun. Bir mizdir. Türk vatardaşınm hiç art niyetinı yok.> kimsenin müsaadesine tâbi olmayan haklarının fiilen mevcuAynı derecede «Takajya da sahip çıkıyor Karabulut ve «Ku diyeti, hür olmanm en önemli alâmetidir. Bütün Türk vatanvai MiJliyenin kazanılraasında daşlarının hak eşitliği ise, iç bir numaralı rolü oynayarr, debarışın temel şartıdır. Memtede yadigân «Taka»oın da savunketimizi nefaha götürmenin zamasım> yapacağını bildiriypr ruTİ ortemis böylece teessüs eder, İsmail Kaıabulut. • İstanbtü çeşiÇto z'ümrelerin menfaâtleriElektrik leknisyenlerı' Uerhegınijı by(yüjs,bir'denge'içintre konin Başkam 35 vüdır elektrik runmajı iş^e, iç Aanşm diğer öteknisyeni olarak çaıışnvı^n». "oçmJi btr şartıdır Çağın'de'vteti Ününü dâ«Horoz»a boVçlu E1U ' ni hangı cebü^e atsa "bir horoz' fratün bunları • başarmak .fç'ln mi|letten ilham" alrhağa ve jaA resmj çıkıyor. fetın tiesteğinemuiuaçrir.». ' . «Horoz* beniHidir nıç kimseye vefrhem» âiyor. Oyanfar tehlikede (Baştarafı Spor Sayfasında) temsil edecek olan siyah sporcuların da boykota katılması tıalinde (kj. bel^rtiler boykçtun yaygınlaşata'gı merkezrh<leWr) Oyunlarm anlamından çok şey kaybedeceği açıktır. BRUNDAGE ISRAR EDİTOR Öte yandan Beynelmilel Olim piyat Komitesi Başkanı Avery Brundage, Rod'ezya'nın Oyunlara katılmasının önlenemiyeceğini, durumun bir yıldan beri bilindiğini, bunun tersi bir kararm politikanın spora sokulması anlamını taşıyacağını, bu sebeple böyle bir^eri adıma başvurmanın kendileri için olanaksız oıduğunu söylemiştir. Dünya atletizmseverlerinin yakından izlediği bu boykot olayının sonuçları tarafların uzlaş maz tutnriılarına rağmen henüz alınmış değildir. Bütün atletizm severler her şeye rağmen bu büyük sorunun çözümlenebile. ceğine dair umutlarım yitirmek istememekfedirler. Heroz'un savunması Fornm ; ? ^ k İngilizce Dersİerl • • % >, Cumhuriyet: 5959 Cumhuriyet: 5958 \ ' (Baştaralı 1. Saytada) rak heyeçanıro daha büyük olacalr.»?* "• \ vardır.jAksi, tajtdırde da^ıa mil«Madalya olarak^neyi.görüj'or' ypnlarça m.ükellefiD b^yanname sun.*.» • ' ' • ", verme» 'beklendığifldeh, ahnan ' Giiiaü, etrafınâ'teki'ar gjijerçk bütüajte/ibifleire. rdgmeft sijremn son haftalannda Vergı DIIK % bakti ve sanumî *larqk kofjuştu; releVinde aynı şekilde bir^sık^ < .«Hiçbir^şey* Sadeoe tur ^tlama. şıklıgı önlemek mümkün olma", " ğa've Türk»eskTİmini e n i i ' i şey^caktır.» ,'• kilde lemsil etmeğe ça^ışacağfcnV • Malıye Bakanı Ziya Müezzin. oğlu, beyanname verme süresinın uzatıldığını bellrtırken, em(Baştarafı Spor Sayfasındal lak vergisıntn Hazıneye değil belediye ve özej tdarelere ait 1932 Zabala (Arj.) 2.31 M bir vergt olduğuna da işaret et1936 Son (Japon) 2.29.19 mis, »ergı toplan ması nın gecik1948 Cabrera (Arj.) 2.34.51 mesinın, belediye ve ö*el 1da1952 Zatopek (Çek.> 2.23.03 relerin hizmetlerinın aksamasi 1956 Mimoun (Fr.) 2.25.00 sonucunu doğuracagına dikkati 1960 Bikila (Habeşı 2.15.16 1964 Bikila (Habeş» 2.12.U çekerek, vatandaşları yardımcı 1968 Wolde (Habeş) 2.20.26 olmaya çağırmıştır. Emlâk Vergisi " / * Ozden EzinleT p6r" Sâyfasındal Kazananlar (Baştarafı Spor parkuru olarak nitel. dresaj, arazi ve atlama '. yahşmasını ? at bitirebilnrişti. • Bü üç at da bizi hakkıyia ^NJtihihte Uğanda Devlet Başkanı tdi temsil edebijîrdkve ha.tfâ belki Amın, Rodezya'nm Münih Olimde Türkiye^B bir altı* tnadbl . .piyatlarma katılması, kabul edil ya getir&bilirdi. Ne yazık "ki.'bu cfiği takdirde, Uganda ekibinin da Genel Sekreter Selim Çakır" derhal geri dönmesini emretın ve Fedejasyah Başkanı Rıfmiştir. kı Alkan'm .şah'sî krrgınlıklan dolayısijie .önlendi Binicilik „. ..Uluslararası Olunpiyat Komi'.iM' Başkanmı emperyalist ve Federâsy«i^u (ârâfmdan göndeırkçı olmakla suçlayan Uganda rilen, çoK komik bir yazıda bu Devlet Başkanı. Afri.kaJılan ve üç atın çok muvaffak oldulclaoteki ilerici ülkeleri. faşistlerin rıru ve kendrlerini'bu ba$arılaalmmayafcâğı ulqsîararası oyunrmdan dolayı tebrik ettiklerihı lar düzenlemeye çağırmıştır. yalnız, dresaj kısmında ta'ın puan alamadıklarını ve baHii aşamadıklan için Miinih'e gönderilmiyeceklerini bildirdiier. Bu hakikaten çok fcomik bir bahaneydi. Konkur komple mü sabakasmda dresajda baraj dlr' c ye birşey me\zuu bahis değilâi*' • .*.• " • "».^t •*.' Dresajda en sonuncu olan faif* ffıjerya Ulusal Olimpiyat Kobiaici arazi ve atlama.kısrmnda mitesi Başkanı, Rodezya'nm Oaldjkları riıük4fat puanlarıyl»yunlara katılmasmı protesto için birinci blduklan çok' görülrnüş, öteki Afrika ulkelerinin almış tür. Yaz*. bu s^oru yönetip de bunlan büme'yenlere, veya bil • olduğu karâra ujrmayacağmı bil dirmişti». memezlilrten gelenlere. Atlama. liısmına gelinceen şöri tnı PaNijerya Ofimpiyat Komitesi «aç günü yapılîm ahcafc" 3040 Başkarv, Afrika ulkelerinin önseyircinin ' şeVredebildiği bir ceden arelarında istişarejerde bufnetre elK cm. üzerinden. yapu lunarak ^oplu bir karar almış ollan bir .Astatürk kupasının son • maları gerçktiğini söylemiş, Niâyağını seyıettik. Ve bu müsajerya Ulusal Komitesinin 1971 ey bakay'a.5 ay 4 binici katıldı Bu Iülünde Uluslararası Komitenin 5 atuY 3 atı parkuru bitirebildialmış .olduşhı karara bağlı kalaDiğer A2 at elendi. Üsteğmeh Acağını belirtmiştir. teş Dağlı, Ulaş ile 15 ceza puanı ile. Fe'vzi Atabek Önderle • 30 ceza".puanı ile, Levln Okçu . qğlu Splden Rot ile 50 ceza ptı • unı ne parkuru bitirebildiler. Vö Jcendi Kendimize sorduk; bu ' karaçi resmî kftynaklanna gö cçza' puanlarıyla bu binicilerı re, Pakistan Münih olimpiyatlamiz mi "olimpiyatlara göturülerının boykot edilmesi karanna cekler. Ve gözlerimiz diğer esuyabilir. Pakistan spor kurulu ki binicilerimizl aradı. Nerede Banglade? bunalımı , sırasmda Engin Mirelier, tbrahim MuPakistan'ı desteklemi'ş .olan At rat'lar. Tunç Çapaiar v.s. rika derletlerine bir sempati gös Bu spor dalını eski seviyesîterişi olmak üzere boykot karane ulaştırmak için ilgili şahısla rına vanlabileceÇini bildirmişra sesleniyoruz. Binicüerj ve tir. Resmi açıklama bir kaç gün kulüp temsilcilerıni toplayarak içinde vapılacaktır. daha faydalı olabilecek kişileri BiIindiŞi gibi Pakistan Meksiiş başına getiriniz ve artık kap rislerden bu spor dalını kurtaka olim>ivatlannda hokey şamrmız. piyonu olmuştu. . V'' Uganda Olimpiyatlardan . çekilmek kararında Nijerya, Afrika Birliği kararına " • ^ uymuyor • •f. " . # Pakistan boykota katılabiUr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog