Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHÜRÎYET 21 Ağustos 1972 Dunyauin ilfeMüsbet Ilimler : •••jVt'i? Onanmı için 45 milyon gereken Atatürk Kültür Merkezine 8 milyon harcanabildi Devlet Bakanı lsmail Arar, 27 kasım 1970 günü çıkan bir yangm sonunida, büyiık» bir bölümü yanan lstanbul Atatürk Kültür Merkezinin onanmı için yaklaşık olarak 45 milyon lira gerektiğini söylemiştir. Arar, merkezin yangından az hasar gören üç alt aalonu, servis kısımlan ve santrallannm bugünkü değerinin yakl&süc olarak 100 milyon lira olduğunu belirterek, «îstanbul gibi büyük bir kültür ve sanat merkezinin böyle bir binaya olan ihtiyacı muhakkaktır. Hükümet olarak binanm onanlarâk, haikm hizmetm» verümed için her 'tfirlü çabayı göstereceğiz> demiştir. Bakan, îstanbTÜ Atatürk Kültür Merkezinin tek otorite re tek «ormnluluk alünda yönetümesi için yeni bir yönetmelik hazırlandığmı belirterek junjan söylemiştir: «Hazırlanan yeni yönetmelik pek yakında Resmi Gazetede yayımyuTÜrlüğe gîrecektir. Aynca, çe?itli kültür v« *anat faaliyetleri için düzenlenen binanm bütün yapnn II»TIT1IVI»TI Baymdırhk Bakanlığmca tamamlanarak yaürım programına ahnmak üzece Devlet Plânlama Teşkilâtına sunulmuştur. Devlet Plânlama Teşkilâb, plânı kabul etnuş ve görüşölmek üzere Yüksek Plânlama Kuruluna gonderümiştir.» Öte yandan Atatürk Kültür Merkezi onarrmmı yöneten Bayındırlık Bakanlığı Büyük Yapılar ve Projeleri îstanbul BÖlgesi Müdürü Hayati Tabanlıoğlu, bugüne kadar Bayındırlık Bakanhğınca sağlanan yaklaşık olarak 8 milyon liralık ödenekle binanm ancak dış etkenlerden korunabilir bir duruma getirüebildiğini belirterek $u bilgiyi vermiştir: cBinaam yeniden hizmete açılması için gerekli onanm işleri bütün teknik aynntılanyla plânlanmış ve geleeek yıllarda geçici taahhüüere bağlanmak üzere yetki verilmesi beidenmektedir.» dan itîbaren Devlet Senfoni Orkestrası hüviyeti içinde lstânbuHulara düzenli ve sürekli konserler vereceklerini tekrarlayarak şunlan soylemişür: «Bu. konserler halk ve okul konserleri şeklinde verilecek ve yalnız Istanbula değü, bütün çevresine de müzik eğitim bizmeti görecektir. îstanbul Devlet Orkestrası Kültür Sarayı inşaatı bitinceye kadar konaerlerini Devlet Tiyatrosu salonunda haftada bir defa (halk) ve bir defa da (gençlik) konseri olmak üzere verecektir. Orkestranın eksik olan kadrolan tamamlanıncaya kadar gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası elemanlarj • ile takviy« edilecektir. Devlet sanatçılanmre bu orkestra .esljğinde muntazam konserler verecekterdir. •" •• », >'^. .' \ ' *.•..',;.''. , v . • ' ». Kültür ilişkilerimiz bultman 'iairelerden getecek örkestra çeBeri ile solistler de Îstanbul Orkestrasmın konserlerine katılacaklardur^ îstanbul Atıf EfeneH kütüphanesınde bulunan, dtinyada muspet ilimler hairVmrta yayınlanmış en eski ve tek nüsha ansiklopedinin altı aydır sürdıirülen yeniden basım çalışmalan şu günlerde tamamlanaıak tizere< Matematife Araşörma Enstitüsu ve Türk Matematik Derneğının yeniden yayımlanmasını üzerine aldığı «Resail üs İhvan' üs Safâ» adlı eser TaSavvnf, Hukemâ, Mevlevi ve Bâtmüikle ilgıli olup, esasta büttin mtispet ilimleri içeriyor. Dünyanın en eski ve değerll tek müspet Üimler ansiklopedisi hakkında şimdiye degin Arapça, Farsça, Türkçe ve bütün batı dilleriıjde yazılan eser ve incelemeler de bilgin Abdülbaki Golpınarh'nrn değerlendirmesi ile dnsözde belirtilecek. «Resail üs thvan'üs •' £bfâ»mn yeniden basınıı için son çalışma lann sürdüruldtıgü şu günlerde müspet ilimler hakkında bir dığer çalışma da son bin yüı kapsayan bir <îev katalog. Arapça, Farsça ve .Türkçe dillerinde yayınlanmış müspet ilira lerle ilgiü bütün eserleri içeren kataloğu defleme gdrevi, îstanbul Üniversitesi rektörü tarafm dan Edebiyat Fakülteai eski cğretim üyelerinden bılgm Abdul1 baki Golpmarü'ya verilmiş . Arap ça ve Farsça dülerini çok iyi bUen Goipmarlı katalog çalışmalannı rektörlHk sekreteri tle ortak sürdürüyor. Bugüne dek, Pir Sultan, Mevlânâ, Yunus Emre gibi ölüm süz sanatçılan, tarikatlann yapüannı ve dünya görüşlerini yaşadıklart çağın koşullan içinde değerlendirme çalışmalarını, verdiğı güçlü eserlerinden izledığimız, nice eski kültür kaynaklanmızı hayata kazandıran bılgın Gölpınarlı, son çalışması nın önceki çalışmalarının tumünden daha güç fakat en gereklisi olduğunu söylüyor. Yıllardır üzerinde zaman zaman çalışmalar yapılan müspet flimler kataloğunu hazırlama çahsmalanna esas ve sürekli olarak altı ay önce baslanmıa ve «Resail Us Ihvan'üs Safâ» ile aynı günlerde yftyın^tgnn^m^ için de en aeri şekliyle sürdürü lüyor. Halk ve gençlik konserleri Devlet Bakanı tsmail Arar, îstanbul Şehir Orkestrasmın bu yıl PUĞUN T^ İSALLA ĞETIRİLDI A Y$E G Ü L Britanya, tarihinin en önemli spor olayında yenildi tngüiz gazeteleri, IngilizAmerlkan genç takınılan arasındakı Polo karşılaşmasım «Britanya tarihinin en önemlı spor olayı» olarak veriyorlardı. Biraz abartmaydı bu tabü. Ama gene de önemli bır spor olayı ıdi kuşkusuz. Zıra bu sefer Ingiliz Polo takımmda Prens Charles de oynuyor ve ilk defa bir uluslararası karşılaşmaya çıkıyordu. Ne yazık ki tngiliz takımı, «Britanya taröünin en Onemll <por olayı» ndan başansız çıktı ve Amerikalılara yenildi. Buna karşılık Prens Charles gerçekten güzel oyunu Ue dikkati çekti. Maçtan sonra konuştuğu gazetecılere ise Prens üzgün bir yüz tfadesi Ue şöyle diyordu: «Benim için hayal kıncı oldu ama güzel bir oyundu herşeye rağmen». Genç Prens daha sonra yağmurdan korunmak için, yakınlanndan birinin şemsiyesi altına sığmdı. tSTANBVL SOSYETESt AYNI GECE İKİ DÜĞÜNLE BÖLÜNDÜ Hılton Oteli Havuz < başındâ özılhan çiftınin düğünleri yapılırken Boğazdaki ünlU Sadıkogullan yalısında da Kahraman Sadıkoglu Ue Julide ökten'ih düğünleri vardı. tstanbul traüği içinde her tkl düğüne de davetli olan misaJırler Bebek ile Hılton arasmda mekik dokudular. Sadıkoğullan yalısında yapılan düğünde damadın kız kardeşl Esin Çetinerin küçük kızlan Aslı kendine göre mınicik bir gelinlik gıymiş nedımeliğı güzel bir şekılde tasıyordu üzerinde. Koçlar, Tokarlar, Ekenler, gecenin eğlenen çiftleri arasındaydılar. Kısa Kısa • îştur gezilerinin sonunda yapılan ananevi yemek Karadeniz gezisinden sonra Tarabyadaki Gemi Restoranta yapıldı. Ercüment Alacakaptan ve Nedret Selçuker'in şiirleri Nurten Innap'ın türküleri ile şenlenen deniz mahsulleri yemeğinde Karadenia turistleri bol bol egiendiler. • Galatasaray adasında son günlerde her gece bir eglence tertipleniyor. Adanın eski tnüdavimleri bu yıl bir sıkıntı için deler. Kuruçeşmeye geldikten sonra Park edecek yer bulamadıklan için arabalannı çok uzak lara bırakıp yürüyerek adanın iskelesine kadar geliyor ve yorgunluktan bitap bir halde Adaya geçiyorlar. ,% Yaz »ylan tstanbul'da her gece bir nişan, bir dJgün, bir eflence havası içinde geçıyor. Hilton otelinde geçtığimiı hatta İçin de aksam üstü kokteylı ve gece düğünleri olmak üzere 21 çift dünya evine girdi. Bunların arasında Îstanbul Izmir yainni;»şTnn«inı »aglayan Tuncay Özühan'ın dügünü 700 kişilik davetüleri ile bir rekor kınyordu. Tanınmış iş adamlarından Izzet özilnan, biricik oglu Tuncayi evlendirirken çok mutlu gbrünüyordu. Davetüleri karşılayan anne Türkân Özüton ve kızlan Tiilay Aksoy, bu büyük düğünde 7 0 U kisiy] en iyi şekilde agjrlayabilmek için sabah be$e kadar hiç durmadan 'koşuştular ve adamakıllı yoruldular •Izzet özilhan, oğluaun mürüvvetinde hıçbir şeydan kaçınmaınıs tı. Hılton bavuz başıcda yapılan düğünde yemek, içki, eğlence sabahın beşine kadar. hıç durmadan surdü. DUgünün davetlileri arasınöa bulunan Nihat'Erim ve eşi, tstanbul'da dostlan ile güzel bır gece geçirdıler. ' Izmır'in eski ailelennden Kardıcalılann Amerikaa Kolejl meranu gtizel kızrEmine, tstanbul sosyetesi içinde büyüi sükse yaptı düğün'gecesi. Havuz başına sal İçinde geten 8 katlı düğün pastası bütün davetlilerin gözlerini kamaştırmıştı. Gelinle damat pastalarmı havuz basında kesip davetlilerine dağıttılar. Düğün sabahından sonra bemen Ayvalığa birkaç gun dinlenmeye gidecek olan gelinle damat, daha sonra Istaabul'a dönüp Amenka yolculugunun hazırbklarına başlayacaklar. îstanbul tktı sat Fakültesini bu yıl bitıren Tuncay özilhan eşi ile birukte 2 yıl Amerika'da kalarak doktorasını yapacak. Genç gelia de Amerika'da isletme iktîsadı okumak istiyor.. Genç çift, Amerika dönüşü Izzet Özılhan'm kurduğu fabrikalardan birinin işletıtesini üzerlenne almak istiyorlar. Hıltondaki düğün alışılagelmişlerin dışında bütün eğlencesinin Ustüne bir de sazlı sozlü hazırlaımııştı. Behrye Aksoy. Selçuk Ural geceye renk kattılar. Bu düzen değişmelî Lawrence Ferlıngetti, San Fransisco'nun hıppi mahallesinde oturan saçı sakalı birbirine karışmış bır şairdır ama »sıl ö«el}iğtni, bir nayli yaşlandıktan sonra kendini bu modaya kaptıiması teşkil eder. Geçenlerde Ferüngetti'nin başı polisle tekrar belâya «irdi. Yanlış yere park ettiği arabasını kaldırması istenlnce, hippi şair galeyana geldi ve bu davranışın düzen taraftarlığının işareti olduğunu söyliyerek, «Bu düzen değişecek ve arabalarmnzı bildiğitniz yere park edeceğimia günler gelecektir» diye bağırdı. Tabü sonra sıra polis memuruna hakaret, etmeğe geldi. Ferlingetti kenuşmasını bitirdikten sonra karakola götürüliü. Dosyası açılınca da 1970 yılında müstehcen resun satmaktap suçlu bulunduğu, fakat kaçarak ızini kaybettirdiği anlaşıldı. Şimdi yaşlı hippi şair demır parmakhklar arasından çıkacağı günji beklıyor ve düzen aleyhtan şürler yazıyor. . roncay ve Emioe Ocflhan, Mnbir gece jjünlerinde. bemeyen dö " ' # Broadvvay'da kampanyî SİNEMATEK, HASAN ÂLİ EDtZ'İ AMYOR Sinematek, Ağustos ayında da gösterilerini sürdürmektedır. Geçen ay başlanan «Müzik ve Sinema» gösterilerine ek nıtelikteki bir «Bale Filmleri» ğösterisınde, ünlu bale yıldızlarının rol aldığı çeşitlı bale fılmleri sunulmaktadır. Aynca günümüz Çekoslovak sinemasından üginç örnekler de bır toplu gosteride gösterilmektedir. Bunun dışında, Grigorl Kozıntsev'ın ünlü «Kral Learııi tekrar edilecek, Mikhail Romm'un belge filmi «Sıradan Faşizmııin, merhum Hasan Âli Edız'in bantlardaki sesi eşliğinde yeniden sunulması suretiyle de ünlü sanatçı anılmış olacaktır. Tanınmış grafik sanatçısı Mengü Ertel, bu göstenlerden. önce, Ediz üzerine konuşmalar sunacaktır. Aröerikalı 22 genç kız konseif' verdi Amerıkan askerlenne raoral vermek üzere dünyamn çeşıtü blkelerinde bir geziye çıkmış olan Amerikan kız akordiyon grubu Istanbulda bulunduklan süre içinde çeşitli kuruluslar yaranna konserler verdiler. Uzerlenndekl Amsrikan bayrağını andıran kırmıa üzerine yıldızlı mlni etekleri Ue 33 genç kız Basınköy Orta Okuluna büyük yarar sağladılar. tçlerinde sadece bateristin erkek olduğu kız akordiyon grubu îstanbul'dan sonra Ankaralzmir ve Adanada da konser verecekler. Amerıkan askerlerinin moral gucü genç kızlar kendi folklor dansları ve eğlencelerinden sonra Türk folklor gösterilerini de seyredip en kısa zamanda Çayda Çıra dansını öğreneceklerini söylediler. • Istanbul'un ihtilâldekl Vali ve Belediye Başkanı General Re fik Tulga aniden bir ameliyat geçirdi. Dostlanna haber venneden gizlice hastaneye yatan Tulga'nın ameliyatının başarılı geçtiğini yakınlan daha sonra gazetelerden öğrenebildiler. Broadway tiyatrolannda çalışan aktör ve aktrlsler nihayet harekete geçerek, dünyamn en ÜnlU sokağınm homoseksüellerden, kadın sapıklardan ve fahişelerden temizlenmesi için New York Belediye Başkanı Lindsay'e müracaat ettiler. Bunlar New York'ta bu tip insanlann rahat rahat faaliyet göstereb^lecekleri bir yertn kendilerine tahsis edilmesini ve Broadway'in bu pislikten termzlenmesini istiyorlar. MüVacaatçı aktrislerden Joan Hackett ise şöyle konusuyor: «Sir zamarilar Broadway'de çalışmak aktör ve aktrisler için "bir şerefti. Şimdı ise herkes bize de kötü gözle bakıyor Daha geçenlerde, tıyatro çıkışı, genç bir kız bana kendisiyle birT k t e yaşSmâyı leMu* etU.» " • • •• »New Yorl| flelediyesi yetkiüleri aktör ve aktrisleıin: şikâyetlerinin haklı oldugunus ancak bu «pisliğin» şehrin başka bir kesimine taşınmasının da imkânsız bulunduğunu belirtiyorlar. Benüz müracaat reddedilmiş değil ama, reddedileceğine de tnuhakkak nazan ile bakılıyor. Yüce, Yunus senaryosunu yazıs nedenini acıkladı 1.İ « * • îstanbul Demokratik Parti * Millet Vekili Avukat Turgut Topaloğlu son günlerde mutlu bir telâş içinde. 9 yaşmdaki oğlu Ekrem'm sünnet dügünü Tarabya otelinde yapıldı. Davetliler arasmda Parti Genel Başkanı Femıh Bozbeyli, Genel Başkan VekiU Sadettin Bilgiç ve MUletvekilleri küçük Ekrem'ın sunnetinde bol bol eğlenip politıkadan bahsettiler. ^?|1?X ' • sevgisini '" ' yansıtmaya çalıştım» .*.. •t «Yunus'un insan ; Senarro'nun yazan Dısan Yüce •VTT.TTVT K t T A R T IKINCIBASKI Yünıu Emre'nin perdeye aktanlması konusundaki tartışmalar sürerken, senaryonun yazarı Tiyatro Sanatçısı Ihsan Yüce tfe bir açıklama yaparak <G6sternae've duyurma gibi ikı büyük yeteneğe sahip »ineraanın, bir eğitim aracı olarak YunUs'un ilkelerini halka verme çabamızı ^ engellenjeye kimsenin hakkı yoktur» demıştir. Ihsan Yüce'nin açıklamasl şöyledir: «Gazetenizin 9/Agustos/19T2 tarihlı sayisında "Yunus Emre Türk Sinemasmda" başlıklı bır yazı çıkmıştır: Yazının bir yennde "Tiyatro sanatçısı îhsan Yüce'nin hazırladığı, Ahmet Kabaklı, Nezihe Araz, Abdulbaki Gölpınarlı'nın incelemesınden .ge'çirilen senaryo ise 11/Kasım/ 1972 tarih ve 32^/9117 sayı ile onaylanmıstır" denilmekte'dir. Yukanda sözü edilen senaryo benımdır. .Fa' • kat yukanda yazıldığı gibi Sayın Ahmet Kabaklı, Nezihe Araz, Abdulbaki Gölpınarlı'nın incelemesinden geçmiş değüdir. Böyle bir ,beyanda da bulunmuş değilim. Ama Sayın Abdulbaki Gölpınarlı'nın; yine sayın gazetenizin' 18/ Ağustos/1972 tarihli sayısında «YUNUS FİLME ALINIRSA MASKARAYA DÖNER» başlıklı yazılarına, senaryonun yazan olarak cevap vermek zorunluğunu duydum. *% . t Senaryo uzun bir araştırma sonucu yazıtmıştır. Sayın Abdulbaki Gölptriarli'nitt1 yaaılannda belirttiği .gitti, birtakun efsaneleTe day,&nılarak ve içine biriki gönül meselesi tfe ka, rıştınlarak.değil. Arala/ında kendilerinın de yazmış olduğu Kitaplar cfa dahil olmak üzere, bugüne kadar y^zılmış Yunus Emre'yle ilgili bütün yazılara kendj irtcelemelerimi de ekli^cjek yazmaya cesaret'ettim». O kadar ki; Yunus' • un yetişmesinde en" büyük ^rolü oynayan Taptak Emre'nin Karaman'da yattjğını, hattâ yattığı mahalleyfe kendt isminin verildiğini belirten Ka ' nunî d^vrine. âit Lâreriîe (Karaman) vakfını .göstçren 387 No.iu tapu defterindeki kayda kâdar. . «Lâiende'de 33 mahalle, 462 hane, 18 Getrran hanesi,\579 nefçr olduğundan sözedümekte, ma'. halle isiıh Hstesindeki 18 inci hım Taptık Emre Mahallesi olarak geçmektedir. Aynı mahalle bu • • .• gün Tapıcak Mahallesi adıru taşımaktaAr. Ya. kırr zamanlara kadar Taptık Dede adlı bir' yatı Tto da var olduğu bilinmektedir.» . Senaryoda* Yunus'un humanizmi, 13. yüzyı Anadolusunun sosyal durumu, din ve ahlâk bu Bl'l'lYOK NACIİF NACIİ • • • , . * • .•• »' • ••" • • > . . . . • oalımı Içindeki bir toplumda yeüşen Yunus'un hümanist çabasl belirtümeye çalışümıştır. «Büyüklerin heykellerinın bile dikilmeslne karşıyımı diyen Sayın Abdulbaki Golpınarlı'ya şunu hatırlatmak ısterim: ENEL HAK çağınşıyla, Tann'yı insanda arayan, Tann sevgisini inssnlık sevgısine eş tutan yüce bir Yunus var karşımızda. Tann, evren ve insanı birleştlren (vahdetı vueut), bunu eşsiz Türkçesiyle şiirieştirip haykırao bir Yunus. Diyar diyar gezıp, İnsan sevgisini halka aşılayan koca Yunus'un çabaJannı yansıtmaya çalısmak, heykel dikmekle aynı sey değildır Halka; Yunus'un kaşı çöyleydı, gözü bu renkti diye göstermek İçin değil, sıirindeki güzelliği bize «Sevelim, sevilelim> sloganını aşılama çabasını göstermek için yazıldl bu senaryo. «Aklmnzın gözündekı resmi çökertmeye kimsenin hakkı yoktur» dıyor Sayın Gölpınarlı Bence; gösterrae ve duyurma gibi ikj büy*ık yeteneğe sahip sinemanın, bir eğitim araa olarak Yunus'un ilkelerini 'halka verme çabamızı engellemeye kimsenin hakkr yoktur. Bildiğini öğretmek, dinimizce sevaptır, güuah değil. Vafsın Yunusologlanmız birtakım polemik!ere girerek mezar kavgası yapsmlar (gerektiğinde birtakım belgeleri de kendilerince yorumlayarak), ben, halkın benimsediği, uslanndak' efsanevî Yunus'un tatlı efsanelerinden; bugünf kadar bilinen, belgelerle lspatlanan, tarih! gerçeklerle saptananlanyla süsleyerek verdim Yuîster Ahmet, Mehinet, Ister Filip, Rajael, ister zenci fster bir eskimo; kim canlandırırsa . canlaadirsıh. Yeter ki Yunusiaşsıa, halka YuTius'un vermek istediğini yansıtabilsin. S*ayın özâemir'Birsel'den de filmt çekerken senaryomın t(u özelliğini zedelememesini'beklemekteyiz Yunus'a' övgü yazmadım. Yunufun insan sevgisi övgüsunü yansıtmaya çahştım. Kahplaş1 mış. tasa'vvuf ilkelerini aşıp içine alan evrense) Yunus tasavvufunu, tasavvufun hümanizme dönüşünu, Yunus'un kalıbı ieindekJ kalıplara sığmayanıTann, evren, insan sevgisini belirtmeye çalıştım. Araştırmalarınızm, çalışmalannızın önünde saygıdan da 8te bir içtenlikle eğilirim Sayın Abdülbaki Gölpınarlı. 'Ama benimsemediğim fikirlerinizi kabnl etmek zocunluğuna boyun eğerscm, kendi ilkelerime iha'net etmiş olurum.» ÛUS'U. Giioün kitaplan GDKSEM OfRSflNFSİ YflYINI kısa sürede hatasız »İNGİI.İZCEI DUNYANIN EN MEŞHTJR AŞK ROMANI öğreten. kitapl MANON LESKO A. Prevost 15 lira HABORA KÎTABEVÎ P.K. 6 Beyazıt tst. Ord Prof." Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun "Önsdz^üylç 27 MAYIS'TAN I 12 MART'A 8 SİNAN YAYINLARI Ankara Cad. Güncer Han 45/15 PK.740 İSTANBUL Te/274060 1NGILIZ DILI hangibah? aililâ ilhan GÖKŞEN CfRSfl^ESİ BİYAZ1T,İSTftîfBül ÎE1275132 Fiatı: 5O. liradır, .jv Ödemeli gönderilir veya dersaneden tenıin edHir, Sadetten fezla siparişlerrie% 20 iııdirinı yapılır. •••" OÖKLERDE SAVAŞI KAZANMAK İÇİN, ' KENDİ UÇAĞINI KENDİN YAP. TORK MAVA KUVVETLERINI OÜÇLENDIRME VAKFI Cumhuriyet: 5962 "HA\Gİ SOL'un kavgacı 5 | 3.baskı251ira Eonusuna eğiliyor!'£% ""İMAYINLARI İ aleksandr ., . 5 .soiizenıtsın B ILKÇEMBER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog