Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHUKÎYET 21 Ağustos 1972 «INSAN MÜZESINDE > MÖDE1RN MVZECÎLİĞİNİABMkAParistek) mttzeainin kurucusu olan 75 yaşmdaki Georgt Henri Riviere. ÜISJUI BE/£ EDİLEN ĞEORGE HENRİ RİVİ ERE «YVNANLİLA RIN DAVRANIŞ» DİYOR İ&RAGÖZ'E ,vt. KÖSTA SAHİP ÇIKMÂİARİ ÇOCUKÇA BİR ~' ; ^ DAPONTE Riviere, Türkiyeye yaptığı gezflerin anılarından söz ederken «Bursa'ya, Karagöz'ün memleketine de gitmiştim» dedikten «... 18. ve 19. yüzyülarda, YakınDoğusonra şöyle devam etti: da, Kuzey Afrikada ve Avrupamn bir bö«Geriye bu kadar zcngin yapıt bırakan lürnünde rastlanılan Türk kültürü etkisi, bir uygarlığın mirasçısı olmalarına rağçoğunlukla kentlinin giysileri ile süslerimen. bugünkü Yunanlılann, kalkıp da nin ayrıntılarında göz çarpar..» Karagöz'e sahip çıkmaları çocukça bir dav Eyfel Kulesinin tam karşısma düşen ranış..» \ yakasında yükselen Chaillot Sergi SaraEtnolog. müzeci Riviere'e göre «Türkymdaki «Insan MüzesUnde Türkler, giyler. Karagözü ta Kuzey Afrika kıyılarına sileri ve araçları ile canlandırılmış. Türkkadar götürmüşlerdi. Cezayir'de gördüm lerin ayrıca tarım ve hayvancıhk araçları befı. Anadoludan Yunanistana göç edenile işlemeJeri ve rarif süs eşyaları da vit . l e r de, günlük yaşantılanndakj Karagöz'ü rinlerde yer ahyor. beratıerlermde gdtürdüles. Karagöz'ün ACezayir, Kuveyt, Yemen ve Lizbon'da . . nadolüdan Yiırianistana geçişj budur. Karagoz'ünkinıliğini değiştirraer.bu..» müzeler kurduran Meksika ve Brezilya'd» ' Kimligi belli Karagözf. Riyiere'in gözbemüzecîlik seminerleri yapan 75 yaşmdaki . beği olan dev.müzenin vitrinierini süslüçağdaş rmizeciliğin babası, Türkiye ile Avrupa sanatı arasmdaki «alışverişe» de değinerek şunları ekliyor: * * • . . . • • • • • ; > • Dünyanın en bflyfik antropoloji mflzelerinden Paris'teki Musee de l'Homme <tnsan MüzesDnin, Paul Rivet ile kurucularından olan etnolog Georges Henri Riviere, Türk sanatının Batıdaki etkilerini föyle özetliyor: Karagöz «Insan müzesinde» «1920'lerin, «Kültürel Patlama» diyebileceğim devTİnin içinde buldum kendimL O yıllarda Paris'te, Picasso'lar, Rus Balesi. Kübizm, Stravinsky, Sürrealistler vardı O devrin tüm güzellikleri, sanki birbirini bulup tamamlıyordu. Işte ben de, o devrin talihlilerindenim. Müzecilikle ilgim yoktu. Müzikle uğraşıyordum. O devirde, kübistler Afrika sanaündan. sürrealistler de Okyanusya sanatmdan esinleniyorlardı Benden Cahier d'Art dergisi için, Kolombiya.'ntn Eski Çağ sanatına ait bir yazı yazmamı istediler. Yazım beğenildi. Sonra, bu iş bir yazı ile geçiştirilemez denildi. Bir sergi düzenlemek gerekir, denildi. 1928 yılında idik. Bugünkü tnsan Müzesi'nin bulunduğu Trocadero'da Etnoğrafya Müzesi vardı. Paul Rivet bu müzenm başmda bulunuyordu. «Bu sergiyl sen yapacaksm» dedi. Bu serginin başarısı sonunda Rivet bana «tnsan Müzesi'nin kuruluşunda bana >ardım edeceksin* dedi ve işe koyulduk. Müzeciliğim böyle başladı.» eleştirisini yaparkenyerii denge ve düzen olanaklarını bulup ortays çıkarabileceğimizi de biliyoruz.» 25 yıl süresince ICOM (Uluslajraraaı Mü' zecilik Konseyi)nin Müdürlüğünü de yapan, şlmdi aynı kurumun daimi müşaviri olan ve 75 yaşına rağm»^ öörbonne'da tnüzecüik dersleri veren Riviere, yeni müze ile gurur duyuyor. Yeni müze Fransanın aynası Halk Sanat ve Gelenekleri Ulusal Müzesi, Fransaya yıllar boyunca sanki bir ayna tutmuş. 800 bin parça eşya toplanmış. Halkın oyunları, inançları ve müziği ile tüm folkloru canlandırılmış. Büyük vitrinler içindeki orijinal araç ve eşyalarm yanıbaşındaki küçük bölmelerde ise her çağa ait audio visuelle (plâk ve diyapozitiflerle> belgeler. ziyaretçiler için hazırlanmış. Aynı galerilerde, Fransanın sanayî öncesi yaşamma ait araçlar da o günkü dekoru içinde sergilenmiş. Bütün bu sergi ve galeriler, müze binasmın yatay bölümünde bulunuyor. Dikey sekiz katlı bölümde ise kitaplıklar, arşiv, foto arşivi. sinematek. sonotek, lâboratuar. enformasyon merkezi, ders salonjarı. lokanta. araştıncılar için ayrı bölümler ve teknisyenlere ayrılan bölümler bulunuyor. Müzenin kendi ordinatörü bile var. «. Modern müzeciliğin 75 yaşmdaki babası Georges Henri Riviere, .Bugünkü mivzeciRiviere'in 20 yılda kurduğu (Halk Sanat ve Gelenekleri L lusal Müzesi)nin modern binası. Yatay lik kavramı, müzeyi bir tapınak olmaktan bölümde serRİnin galerileri, sekiz k»tlı dikey binads da arsu'ler, lâboratuvarlaı1 ve kitaplıklaria araşçıkarıyor.. Müzeyi bir forum haline geti• tıncılara aynlmış bölümler bulunnyor. ^ , * . t ^ » , (Foto: Cumhuriyet, Özei) riyor» der ' "' «Türklerin geçtiğirnîz yüzyülarda, Impâratorluk zamanında, Avrupahlara modellerini verip sipariş etükleri ve Türkiyeye soktukları zarif birtakım eşyaların daha . sonralan Türkiyeden Avrupaya Türk modası olarak dönmesi de çok ilginç.. Örneğin. opalinden yapılmış cam eşyalar ve Prag'dan geürtilen vazolar..» , Georges Henri Riviere «Cumhuriyet» için yaptığımız sohbette, 15 eylüle kadat' sürecek olan Strasbourg'daki Doğu . Batt' sergisinde de, modern Batı sanatı ile Türk ve îslâm sanatlan arasmdaki etki ve akım v lsrm canlandırıldığmı da belirtti. «fnsan Miizesi» nedir Riviere'in ikinci yapıtı Georges Henri Riviere'in ikinci yapıtı, bu yıl subat ayında açılan (Halk Sanat ve Gelenekleri Ulusal Muzesi)dir. Dünya çapmda büyük bir müıecilik olayı olarak kabul edilen bu müze yirmi yılda hazırlanmış! Tümüyle Fransa'ya ayrılmış olan bu nıii. ze lâboratuvar müze kavramına göre düzenlenmiştir. • Geçmişi incelemek, toplamak ve korumak geçmişin hayali peşinde koşmak değildir. Geçmişi bilmektir» diyen Riviere, göriişünü şöyle açıkhyor: «Bugünkü toplumun anlamsızlığının 1937'deki Uluşlararası Paris Sergisi mürtasebetiyle açıhşı japılân Chaillot Saraymdaki ^İnsanMüzesi» her şeyden önce bir 'araştırma kurumudtır. En önemh böhü/nü antrçpoloji'ye ayrılnuştır. Bu bölümde; insan tarihi iki açıdan ele almıyor: Fizik tipler ve etnöloji. Etnoğrafya kıs rnı plan bugünkü uygarlık biçimleri ile tafih öncesi ftlk ÇağlaH sergileniyor. 1 Çeşîtli kültürlerin tipik eşyalarmı ve izledikleri gslişrr.eleri de içine alan bu çok zerigin müze'nin kurultışunu Riviere'in ağzından dinleyelimi. 4 Darüşşafaka Koleji OTOBÜSE ZAM Konya'da otobüs şirketleri yolcu bilet ücretlerini yükseltmişlerdir. Konya • Ankara arası 15 liradan 20 liraya, Konya • îstanbul urası 40 liradan 45 liraya, Konya tzmir arası da 30 liradan 40 liriya çıkarılmjştır. Konya ile ilçeler arasmdaki yolcu taşıma ücreüeri de yüzde 1520 arasında zam görmüştür. KtTÜPHANECtLEB KURULTAY1 Türk Kütüphanecilsr Derneginin Altıncı Kurultayı bugün saat ll'de Esklşehir'de çalışmalanna başlayacaktır. Çarşamba günü sona erecek Kurultay'da Devlet Bakanı İsmail Arar ve Eskişehir Valisi Mehmet Saraçoğlu da birer konuşma s^apacaktır. PETNtR FİYATLARI Bandırma Belediye Encümeni ılçt?de satılan peynir fiyatlarmı yeniden tesbit etmiştir. Buna göre krema yafı 25, tam yağlı keJle peyniri 24, yarırn yağlı kelle peyniri 22, tara yağlı teneke peyniri 14, yanm yağlı teneke peyniri 12, tam yağlı kelle peyniri loru 9 ve teneke peyniri loru da altı liıadan satılacaktır Encümen, 125 kuruşa satılan peynirli tost fiyatını da yüz kuruşa indirmiştir. 70 ÖGRENCt ALINACAK Diyarbakır Tıp Fakiiltesı bırınci sınıflanna 70 öğrenci alınacaktır. Fakülte Dekanlığındar. bil dirildltine göre, bu yıl alınacak öğrenci sayısı arthrılabilecektir. BtR İŞÇİ BOGULDU Aydın'a bağlı Bozdofan ilçesi Hami diye köyü yakmlanndaki köprü yapiRiında çalışan Ali Akar adiı işçi, DSİ kanalına yıkanmak için girmiş, yüzme bilmediğinden boğularak ölmüştür. giriş sınavinı birincilikle kazanan Volkan, alom Lt ..J ^J ZJ : Emekli olan 45 işçi için jübile yapıldı • * ' ,.K;fMENSUCAT SANTRAL FABRİKASIN.^'fc"DA 20 YILDAN FAZLA ÇALIŞANLAR i':y^:\iÇİN DÜZENLENEN TÖRENDE İŞÇİ' • • "LERE BİRER GÜMÜŞ TABAK VERÎLDİ '• ' dayahan çalışma gücü ve taiım çalışması ruhunu yasatmalan sonucudur. Türkiye'nın endüstrileşme yolunda en kuvvetlı sektörün tekstil endüstrisi oldugu kuşkusuzour. Mensucat .Santral, bu endüstrinln gelişme, yaşama ve • memleket* beklenen yararı sağlayabılmesi olanağının •geniş çapta ihracat yapma ve dünyaya âçılma yöluna bağl) bulunduğuna inanmakta dır.> d i i ' , ' ' Daha £onra emekli olan işçilere Refik Bezmen tarafından, üzerinde, «20 yıldan fazla hizmeti olan emeklilerimize minnet ve şükranlanmızı sunarız yazılı birer gümüş tabak vcrilmiştir. mühendisi olmak istiyor KLÇtK VOLKAN, BAŞARISIMN SIRLARIM ARKAOAŞIMIZA ANLATIYOR... Mensucat Santral Fabrikasmda 20 yıi've' ' daha fazla g.örev yaptıktan sonra SSK emekülik hakkını kazanan 45 işçi için önceki gece fabrıkanın Üsküdar'daki dirüenme karripında bir jübile yajjılrruştır. Geç saatlere kadar devam eden toprantıda, işverenlerle işçıler bir arada yemek: yiyip eğlenmişlerdir Gecede bir Konıışma yapaiı Yönetim Kurulu Başkanı Kefik Bezmen, «Mensucat' Santralın bugün ba*a • rılı ve het geçen gün dajıa çok gelismekte olao^ bir şirket oldugtuıtı söyleyebiliyorsak, bu, emek li olmuş veya şu anda gprevi omuzlarında §ötüren tüm peısonelimizin sarsılmaz bir inıana Yapı ve Kredi Bankası Adana'da bir şube daha açıyor ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) Yapı ve Kredi Bankası, bir jube daha açacaktır. Kalekapısı şubesinin hizmete •çıhşı dolayısiyle bir adet 10 bin, 2 adet 5 bin, 10 adet 1000, 20 adet 500. 20 adet 250, 50 adet 100 lira olmak üzere toplam 50 bin liralık özel ikramiye çekilişi yapılaeaktır. Oğretmeni; pîıâ hesap makinasi 1356 aday arasından Darüşşafa ka Koleji giriş smayında birinciliği kazanan Volkar» Dilbçr başarısının ne4enini «Derslerim bitmeden masanm başından kalk . mam» ciirniesi'ile' açıklamıştır^ Üç çocuklu'bir ailenin en t)ü yüğü olan 11 yaşmdaki "VolkBn Dilber Darüşşafaka Kolejinden başka, girdiği Devlet' parasız ,ya tılı initiharunÖa 49 bin kişi ara sında 2 nci.. Milli "Eğitim Baxan lığı okullar arasj zekâ testi ;a, r^masında 2 nci. İstanbul Er kek Lisesi giriş smayında ds dördüncülük ka<anmıştır. seviyorum. Atom mühendisi ol kirasMiı •verince..» peki Volkan mayı çok JStiyorum» dedi ve ba sağ ol deyip bu konuda kendilerim dSıa fazla rahatsız etmek iskışlarımıza cevap olarak da bir ...„ şey sorrntm^a meydan vtrme •tsmedik,' deç, «Türkiye'de atom mühend: , ' dep, «Türkiye'de atom mühendi'•*! '" « s Para harcamayı sevip sevmedi, ği spTUSuna karşıljk olarak da «Harcasajrdım şifndi sürunürdlik» diye kısi vg keşin ^,ceyap verdj, Annes^ gözyaşlârını lutamıdr «Onun bu hali bize pek dokunuyor Hep böyjedir Babası harçhk verse bile kabul etmek istemez, alsa bile harcamaz. Ökula giöerken otobü^ parasf İle 2Ö50 kuruş simit parası alırdı Bakırköyde bir bankaita vez • ancâk. Fazlasını almazdı. Biz de nedarlık yapan Aîımet 'Turgut fazlasını vereBıezdik ya. Beş BÜ* Dilber'ın oğlu olah Volltan Dilfus şu evde babaaınin getirdifi, ber'i Parseller Bağcılar Yıldız ' kuru manşa bakıj'oruz.» ', tepe rhahallesindeki. çylerime bulduK. Yiizünde gelecpjp güvtn Aylik gelirinizle (ilgili bilgi le bakan umut dolu bir 'fade ma j bijs* mahzuru var uıı vardı. Ayağındakı Kısa panfolonu acaba? «Hanr» dedi anfıesi, v<Söy rağmen kendısinden emin ve kar leyeyim Babasının eline geçen net şısındakine srtiven veren soğ'jkmaaş 1352 Ura Her ay borçlara kanlı tiavramşlarıyla dikkati çe da kesiliyor elimize .» Volkan t.nfciyo'du Sorduğumuz ilk soruya nesinin cevabjnı tamamladı «847 karşılık olarak, «Matematiği çok lira geçiyor. 400 lira da bu evin >*... si olmak istyrorum» diye ekle'ü,. NEMRUT FESTİVAÜ DÜN BAŞLADI ADIYAMAN Türkiye turizminde önemli bir yeri olan Adıyaman'da ilk kez düzenlenen •Nemrut Festivali» dün saat 17'de başlamıştır Vali Hakkı KavlafcoSlu'nun tefebbüsüyle düzenlenen festival süresince Nemrut Dağındaki tarihî yerler gezilecek j folklor ve spor gösterileri yaDil faktır Festival 5 gün sürecektir. den,. oturduklanht ,anla.tan Nürgül hanım bir ay evvel şimdiki evlerine taşındıklannı belirterek sozlerin%" şcjyle devam etti: Esenlerden BaSnr' v «Voîkanın' köy'e *ış, kıyamette gidip gehnesi , H e s a p ITiakİnaSl çok zçr ojuyordu. Hattâ bu seAnneşi Nurgtil hanım, Volka ne karlj tjavalarda Esenler'e genin 4 yaşuıdanberi 'rakarhlara lemediği için ,20 gün Bakırköy'de büyük ilgi duymaya başladığına, öğretmenintn, evinde kaldı. Öğret bu ılgiye babasının bankadan ge tirdiğı jcep defterleıinin neden , menlerinin hepsi Volkan'ı Seviyorlardı ve pna hayrandılar. Bâolduguna Işaret ettikten sx)nıa bası için Ae iki üç vaşıta ile gi«Volkan'ı 19 Mayıs Şişli Ilkokudip gelmeK çök zor eluyordu. lunda birinci sınıf öğretmeni Bel kıs ©zaltan keşfetti. Voıknna • Hattâ bu yüzden hastalandı da. • Hesap makinasi • adını takrnış Onun, için buraya taşındık.» Son olarak Volkan sorumutı» dedi. O zamanlar Şişli flans ka evlerinde oturduklajını, 2. sı ^za karşıhk olarak şunları söylenıftan 3'e geçtiği zaman babâsı "miştir: «Derslerün bitmeden ma samın başından kalkmam. Dersnin Bakırköy'e tâyin edilmesinlerin dışında çocuk hikâye kiden ötürii Volkan'ıh Baturköy • Mustafa Necati İlkokulünda t&h taplannı, bana hediye edilen kitaplan ve babamın bana fler siline devam et'tigini belirtti. Dahafta aldıgı Ansiklopediyi okukırköy'de kirayi ödemek çok süç rum Esenler Mahalle takımında olduğundan ancak bir sene kala santrafor Ovnardım. aşağı vuka bildiklerini. sonra Esenler'e »a n her maçta gol atardım Da«ındıklannı söyledi yım. Esenler'de bir sinemanın müdürü olduğundan sık sık paraEsenler'de tanıdıklanmn !kı odalı ufak bir evinde kira verme sız o sinemaya gidebilirdim.» Emekliy» ayrlian 45 'işçi, Mensucat SantraJ'ın yöneticiieri Rılik BczmenTe birlikte.. Polis otosu denize uçtubir pölisöldü " ';'v * MERStN, (aa) Emniyet Genel Müdürlüğü Telsiz Şubesinde görevli Yusuf Şenol, Ali thsan Bıyık vc Hamit Gergin adındaki polisler, önceki gece saat 02.45 de Antakya'da telsiz istasyonu kuı mak üzere Mersin'den geçerlerker yanlış bir yola girmişl^r ve deni ze uçmuşlsr. kazada thsan Bıyıl< boğulmuştur. Mersin'e ugradıktan sonra Antakya'ya geçecek olan Ali thsan Bıyık adınâak! polisin yöhetimmdeki 06 11 341 plâkalı otomobüin benzini azalmıştır. Benzin deposunun yerini yanlış öğrenen polis ler EtBalık Kurumu binası arkasmdan denize doğru ileriemişlerdir. Bir anda karşılarmda denizi gören polisler şaşırmışlar ve otomobil denize uçmuştur. Çevreden yefisenlerin vardımı sonucu Hamit Girgin ile Yusuf Şenol kurtulmuş, Ali thsan Bıyık ktırtarılamıyarak boğulmustur. i *•• BEREC PİLLERJ İKRAMİYELİDİR IlâncıUk: «ra9 • 5954
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog