Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 21 Ağustos 1972 • • • : / ; > ; ; • . * , ' • / • • > « . V •".•• ..' * * * . . » . ' . . ,.• • » . > Mttıft îjEHPJNÎ A4 HIMA*. ETHE SuPiİP, »BAH VWİ «o FOIICİnAH j • 1 BULMACA • ..: ; •';• t 23*516 7 8 ^ ' Izmİr^ih içinde SAMİM KOCAGÖZ'ÜN ROMANI 16 40 yıl önce Cumhuriyet kul ve semerell faalıyetıni yalnız gıpta ve takdirle karsıladı. ğımızı söylemeğe bile hacet yoktur Butün hıkâyenln bir maksadı da «Kızlm sana söylüyorum gelinim sen dınle» ata 21.8 1933 SOLDAN SAGA: 1 Italya Cumhuriyeti hudutlan içinde bir ufak Cumhuriyet. 2 Ev (Eskl dıl) Bir hayvanın lâkabı. 3 Kadınlan n süs esyasından Tuna'nm Avusturya'd&n gelen bir kolu. 4 TERSÎ birdenbire Bır büttlnü teşldl cden bölümler. 5 TERSI Asya'da bir göl TERSÎ yabancı. 6 Kuçük kitap. 7 Göçmen kuslardan TERSt îrlanda rumuzu. 8 Soz dinlemek Koyun tlıyü. 9 Kokusu güzel rnânâsına bir cins uzüm Kımyada sodyumun simgesi. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Medenî akaryakıt kabı TERSt bir mesaie blçusü. 2 Tarudık bildik Anadolu'da U nhi ve medenî bir devlet. 3 Osmanlılarda, beslediğı sipahllerle savaşa katılmak şartiyle beylere venlen vergisl alınmış toprak idi Matem. 4 Sahıp (Yeni dil) Yuvarlak ve değinni yüz. 5 Sahte para veya bılgıli sağlam ahlâklı gorundüğü fcalde öyle çıkmayan anlamına TERSÎ hekimlıkte kullanılan çabuk uçucu parlayıcı bır sıvı. 6 Bır zaman parçası TERSÎ bazı çamaşırlan sertleştirmekte özel nişasta. 7 TERSÎ dinî kanun, Müslümsnlık yasası. 8 îngiliz nzunluk ölç^erinden Bıtkilerden, hay vanlardan elde edilpn yararlar. 9 Sıcilya'daki volkan Bır bahk. EVVTLKÎ GÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ: SOLDAN SAGA: 1 Telepati. 2 Efes Raza 3 Meze Al. 4 lri Katı. 5 Vakur. 6 As Kıbar. 7 Tokat Taç 8 Yetnin Nu. 9 Sakaroz. YUKARIDAN AŞAGlTA: 1 Temınat. 2 Eser So ya 3 Lezız Kek. 4 Efe Kama. 5 Vitir. 6 Arakab No. 7 Talakat. 8 Iz Turan. 9 Asır Çul. Yemekte değişık konuşmalarla Ahter Hanım, beni gönnek'1* S* *todayet Bey, başka bir söz etö babarn için: ten duyduğu heyecanını epeyce yatıştımuş olacak ki, akiına gel.V •.,.*• • İEmekliliğe aljşmak gerçekten zordur tıa.» di; babaırun, annemın haürını sordu. Hamdi Bey, sofranın başın». *' «Dogru.s'icarşılığırj verdim, taslına bakarsanız, Kurtulu; Sada, Ahter Hanım onun tam karşısında oturuyordu. Uzulamasın» vaşından, hemen sonra babamı emekllye ayıracaklarmış. Ne var mesaıun tki ucundaydılar. Hanım, bir yskasına, soluna kızını, sağına beni almıştı BeniJi yanımda Cğur, Gülseren'm yanında M, orduda kendisinl sevdiklerinden, görevlerlnden Komutanlan amcası vardı. Hamdi Bey, söz etmiş olmak içın galîba sordu: memnun kaldığından, «Sağ elınin değil kl, sol elinin üç pajmağı «E.. Albay. emekli olduktan sonra nasıl vaktinl günlerinl eksik; askerlığe devamına bir engel yok...» demişler Bıraz önce geçiıivor?.» yukanda da söylemiştim.» «Kendınce savaş anilarını vaıryor,», karjılığını verdim; «bu «Sol elınin üç parmağı 031'!) dıye telâşlandı Ahter Hanım. iî günde bir iltî saatini alıyor. Sonra birkaç saat'de kahveye gıder, emekli•dostlan İle bulusur, tavla oyriar, gazeteleri okur. Ge«Evet,» dedım, «yıllardır alıştı. Savaşta sol elinin baş ve lşa celeri yatana dek de kıtap kanştınr. «lcur. Mesleği gereğl, taribe ret parmağı kalmiî, öçünü. bir süngü kesmij almış .» pek meraklıdır.» «Tann bılır, o sıralar gencecik bır tegtnendı...» «îmrendim dogrusu,» dtve Hamdi Bey içini çekti, çatalı elm«Elbette..» dıye kansına Hamdi Bey. ciddı cıddi karşılık den bıraktı, «biae böyle rahat gusler hathm! Emekli olabümek ne güzel! Tasasız, dertsız, insan başmr dınler...» •> verdı % j Şaka yollu, sezrJUğim bir halini anjattım babamuu «General olraaya olacakü ya, bu kez de yine îana yardım et«Onun l a bazı üzüntüleri va<.» ' . . . • .» • • % * " * • 'medı: Bir bdbreğinden önemli bir ameliyat geçirdi. Onu istemeye istemeye emekli ettiler Daha doğnısu, bu tstemeve istemeye sö«Ne olabıhr M?» *. • " ' L, ' ' * „* «Enistemin gunün blrinde Albaylıgâ tflU efme«tfj%' « \ t . • zu kendısinindir. İstemeye istemeye eraekli oldu.> Daha konuşacakHerkes kahkahayı bastı. Uğur, • ^ • **; •:'. tım ya kendimi tuttum. Viskiden sonra şarap da yemekte, başıma nu vurdu ne? Çok kunuşma^a başlamıştım Bay Hamdı Koryürek de, «Damadı general olunca, Nazıf Bey am'cayı görmek lsterdim,» karısı da anlattıklarımdan memnun gdrünüyordu ^nlıyordum ki, d e d ] . ' . . . kalannın ailesı konusunda soruşturma vapıyori»^ı Hele kızHıdayet Bey, sordu • .^ • J,, ,. .,., « . » . * i „' larının gelecekteki kayınpederi içın söyledıklenm «erdilerinl se«Neredeler şu sıra?» i • * *V • " ''. ' " " * • , *. vindirmışti. öyle ya. damatlan, bugüne bugtin savaş görmüş, « «Ankara'da Genel Kurmay'da görerli Sabri enistem.» emekli bır albayın oğlu olacaktı... Sdze karıstı Hidayet Bey, After Hanım sordu: sorguya çekiliyorduk: • «Doğrusu, Aibay Nazif Bevefendinin anılannj okumak ls«Ablanızdan başka kardeşiniz var nu'» ' Mrdim » Dedi Halinde aihr başlıhk. bir cıddivet vardı. «Yıldız ablam, benden beş yaş büvüktUr. Arada pek küçük> (Arkası var) ken bir karrieşimizi yiürmişiz.» tRKAÇ gündenberf tstanbul Liraanı hakkında yazılar yazan Başyazarımız Yunus Nadi bey, bugünku yazısını Atma'dan yazmakta v e oranın sıcağmdan bahsettikten sonra yazısnı, yine liman meselesıne değmerek şu cümlelerle bltlrmektedir B LİMAN MESELESİ (Başvazıdan) sozünun llade ettığı mâradır. Aynı seyleri bız de yapmağa mecburuz. tşte bunu anlaimak ıstiyoruz.» TUNUS NADİ «15 sene evvel en ıpUdal lımanlardan bırı olan Pıre, ş ı m . dı Yakın Şarkm fazla tonaj lhtiva eden murrtazam ve mukem mel bir lımanı olmuştur Memleketin iktısadî faalıyetı bizcs ozellikle limana dayanır. Yunanıstan dunyayı tahakkumıi altında bulunduran buhran dışında bır memleket degildır. Komşu ve dost memleketın ma. A Bulgarlarla maç vapan Besıktaş Takımı, maçı 3 . 2 kazanmıştır AVÜSTURTA Başvekıli Dolfus. Roma'ya gelerelc Mussolinı ile bır buçuk saat goruşmüştür Siyasl çevrelerde bu millâkata buvuk onern verilmektedır. BtR MACAR sırketl, Gazı Koprüsu içln kötnuı karşüığında ınşaat yapmağa talıp olmuştur. AMERİKA'DA Mıssun'de içkı yasağı hakkında bır oylama yapjlmış, 21 hükümet içkı lehlne oy vercıiş, »leyhine hıç oy veren olmanııştır MALKOCOĞLU yazan veçizen:Ayhan BAŞOGLU ., .. ÇELİK HANÇER Doktor .•.».''.•..i«.ı «Evet doğru Cemil Bey, çok doğru!» dıyerek derin bir soluk aldı Zehra. «Insanları tanunak ne denli gıiç! Kendimizi bilmiyoruz çünku gereğı gibi. Doktor Cemil'i aldanan, yonetilen insanlar arasmda, ecınacak biri olarak gormeye razıyım da böyle ilerici, aydın olursak olairm yine de ttrhiCTjyuz! tştefeen ustrtnun bir yerine, b » btilm».» .. sine Doktor Cemil'i oturtmuşum, adamın ondan bir santım kıpırdamasına şaşıyonım!... Ama yine de Cemil Bey'in bu işe kalkışması yadırganmıyacak gibi değil canım! Haluk'la Ahmet, Zıya Bey bile gülmekten kırılmışlardır gazeteleri okuyunca. Listeler açıklandığında Istanbul'da olmalıydun! îzmir'de gazete ' okuma alıskanlığımı unuttum, yoksa listeleri gazetede görür görmez Ahmet'e bir telgraf çekerdim, görmedilerse ögrensinler diye... tşin en ac'ıklı yönü kazanıp kazanmayacağı. Bak bunu hiç duşünmedim, yahu bu adamı sırf liste dolsun dıye de koyabilirler!... Parti listesinin kaçmcı sırasında acaba? Bunu öğrenmeliyim önce!.» Birinci değilse düşunde bıle milletvekili olamaz... Yine acımaya bashyorum Cemil'e işte Çünkü usumun içinde ona ayırdığım bolmeye uygun bir duruma düştü!...» Zehra herhangi bir yoruma girişmeden önce, Parti listesinde Cemil'in yerini bilmenın gerektiğuıi algılar algılamaz, daha dnce durduğu yerde lahmâcun satan adamın çevresinde yere dağümış uçuşan bir sürü liste gdrduğünü anunsadı birden. Hızla o yana uoğru yöneldiğinde yürümenin dizlerinde yoğunlaşmış yorgunluğu dağıttığmı sezdi. Hızlandı. Lahmâcuncunun çevresi iyice dolmuştu, dınleyiciler acıkmıştı anlaşılan. Bu satıcıya yaramıytı ama yerde temiz, basılmamış tek bir liste kalmamıştı. Gozleriyle dıkkatle çevreyi tarayınca kuçük bir ağacın dıbinde iki uç tane temız kâğıt gördu, hemen o yana seğirtti; yerden üçünü de topladı. îlk kâğıt iktidar partisinin listesiydî. İkincisi istediği kâğıttı ve de korktuğu gi , bi Ceroıl Akpınar lıs^enin ıkincisiydi. Zehra'nm içinde, boğazırta yakın bır yerde bir şey, sıcak çamur gibi bir şey oluştu ... «Aptal adam! beyinsiz!> diye söylendi. «Şu bulduğum listeye göre Doktor Beyciğım sen Ankara'yı düşünde gorürsün!. Bu ilîn iktidarın en güçlü yerlerinden biri olduğunu biie bıle nasıl ikînci «ra içın İNCESU'NUN ROMANI16 'boğaz patlatırsın!... Üç kışılık bir listenin ikisini onlar alacaklar üçüncüyu senin partindekı liste başı alacak, senin de adın Sabık Milletvekili adaylarından Cemil Akpınar olarak pohtika tarihimize geçecek! » " " kîzgmlıkla karÎ5Îk*"bir*acımayla Cemll'e'bâktı EIIeHM rak konuşuyordu Cemil. Sesini yükseltmek içın zorlanırken bır yan. dan da kâğıtlan düzeltiyor ya da ceketinin duğmesi Ue oynuyordu. Durgundu nedense. Tutuk konusuyordu; hanı bır başka adamdı, başlangıçtaki tüm gücü yokolmuştu. Batmakta olan guneşin son ışınlan yüzüne vurmuş olduğundan çizgıleri de iyi seçılmiyordu, turuncu bir renk almıştı yüzü, tlçenin doğusuna ve Cemil'in tam arkasına düşen tepelere yerleşen belli belirsiz bir sis tabakası da güneşin artık donuklaşan bu turuncusuna bulanmış gibiydiler. Bu saydam sis yığını ve tepeler (o dört tepe) bir türlü renkleri ve görkemlı duruşları ile sankı Cemil'in sııtma doğru eğiliyorlar ve onun boyutlannı küçultüvorlardı. Bu gdruntü nedeniyle olacak Zehra'nm içindfki çamur gibi birikinti yeniden kıpırdadı, sıcak bir iz bırakarak kann boşluğuna doğru yer değıştirdi. Zehra bundan iırkrü. Elinde tuttuğu lısteyi atarak hızla Altın Hanım'm evine gitmek içın geri dondıi... «Partimiz içinde aynlık gayrılık yoktur bemşerılerim, bunlar uydurulmuş şeylerdir » ' Biliyorsun. değil mi? Neji Teyze? Su Cemil'in anasmın bana ettiğini . Ne bileyim ben teyze? Bak, kalıbı koyuyorum artık Ni diyeceksın çabucak söyleyiver Ahretlik olmuştuk sozüm ona ... îstanbul'a gıttıkten sonra bir mektup hile yollamadı. Bız oraya gidince uğradık ailecek; bır surat gorme! Sarıki hatun küçük dünyaları yaratmış Neyse geçmış şey! Bu dünya'kime kalıyor ki, o da rahmetlik oldu, gıttı. (Arkası var) DİSİ BOND ^^:u': TV AUŞVERİŞ! HIZLANDI Spor'a en küçük bir Ugl duymasahlan bile, yapısı ve ge'.enekleri ile etkiliyen Olimpiyatlar, son günlerde TUrkiyedekl televizyon alışVerişinin tuzlanmasına yol açtı. * • . Bulgaristan ile Türtaye arasında gerçekleştirilen radyoln g hattı aracılıgı ile ülkemizde de 1972 MÜNİH Oyunlannın ânında izlenebıleceği müjdesi aylarîa once yayılmış fakat «Radyoüng yetiştirilemıyor • Olimpiyatlan seyredemeyeceğiz» gibi • açıklamaiar seyircılert zarfian • zaman karamsarlığa difşürjnuştU. TürkıyedekJ TV alışverişlndeki hızlanmayı dünya ÜHyleri ile karşvlaşUrdığımız zaman ortaya Cikan gerçeği «Artılc TV*nin ülkemizde de bir intiyaç haline gelişi» şeklinde yorumlamak gere' kiyor Çünkü dev Aljnan TV uııâl cileri büe lstekleri karşıfemakta güçlük çektıklerini açüdamak zo runda kalıyorlar. », Münih'ten naklen yayın,yapüır ken ekranlarda «Lütfen Beklejrinız» yazısmın hıç okunmaması v© 1976 Moptreal Oyunlannı, gehşen tekniğe uysnın olarak radyoling'e ihtıyaç duymadân seyredebilmejc, TV seyircilerinjn son gunlerdpki en büyuk dileğidif. OBAPA&F ClfVAyETIF TİFFANY JONES RADYO , İSTANBML 05 55 Açılıj ve progrâra 07 00 Koye haberler 07 Oa^iVırkuler ve oyun haval*ı 07 30 Haberler ve hava durumu O7.45 Bu sabahın melodılerl 0* 00 îstanbul'da bugun 08 05 Reklâm spotları 0*10 Beraber şarkılar 08 30 Keman soioiarı 08.45 Turkuler 0900 Ev içın 09 20 Afıfe Edıboglu ye Othan Şener'den şarkrlar 09 40 Arkası yarın 10 00 Haberler 10 05 Gülizar Ersel'den sarkılar 10 20 Hafif Batıtmuzifci 10 45 Seha Okus'tan turkuler 1100 Sabah konserf 11 ?5 ŞarkıSn ve saz eserleri ' 12 00 Haberler 1210 Ülku BeşgüTden turkuler fi 25 Radyo hafif muiık orkestrası 12.40 Yıldırım GuTSK'deh sarkılar 13 00 Haberler, Resml Gazete •* , 13 15 D«ns muziğl 13 30 Reklâın prag>• ramları 14 00 Guven Aydın orkestrası 14.15 Özdal Kale'den şarkılar" İ4 30 5»n sololan 14 45 Bağlamalarla fiyun havaları 15 00 Haberler 15J» Şarkıjar •*• 15.30 Çağdas müzlk 16 00 Çocuk bahçesi ' 1615 Asık Dairru'deh turkuler 16 30 Harfif Batı muziSi 16 45 Recep Bırgıt'ten Jarkılar 17.00 HaberleV 17 05 Koy odası J725 Karma faslı 17.50 Reklâm programlan 19.00 Hab«ler ve hava durumu 19.2fl Reklâm spotları ve h»fıf muzik 19 45 Muzaffer Bırf»n'dan îarkılar 2000 Oda müziji 20 20 Geçen Jvafla 20 40 Selahattın Ero'rhan'dan turkuler 2055 Bır varmıs bir yok mus 2100 24 saatm olayları 21.10 Klisilt Ttırk musikis! korosu 2140 Çarkılar 22 00 Reklâm programlaVı 22 45 Haberler 23 00 Bestecılerimi7 snlatıvor 23 45 Cece muzıii 23 55 Gunun ontm11 haberleri 24 00 Kapanıs. İ9.Î0 Pop dünyasından 2015 Akşam konserı 2100 Operetlerden 2130 Ulkeler ve melodıler 21.50 Ray Connıf orkestra ve korosu 22 15 Gece konseri 23 OO Caz muzığı 23 30 Gece ve muzık 0030 Hafif Batı muagı 01 00 Program ve kapanıs. HABICÛ OPADA GAKl'tEP GıBl ANKARA T AKV .21 Ağustos Recep 11 RunU, 1388 Ağustos 8 Hicrl 1392 GUneş Oğle 5 13 12.17 16 04 19 00 20 39 326 1012 5.15 9 03 12 00 139 8.23 Ikınaı Akşarr. Yatsı îms&k 05.55 Açılıs ve program 07 00 Koye haberler OT05 Sabah turkuleri Ifl 30 Haberler ve havs du. rumu 0^45 Sabah muzığı 08 00 Ankara'da bugun 08 OS Eanatçılarımızdars Dıreı şarkı 08 38 Ceşltll muzlk 09 00 E\ içın 1 ) 9 20 Necla Eroldan tarkuler 09 40 Arkasj yarın 1000 Haberleı 10 05 Gul Batu'dan sarkılar 10 25 Hafıt muak 10,55 ZekJ Oğuz'dan turkuleı l\ 10 Mehmet Derya'dan sarkılar 113(1 Konser saati 12 00 Haberler 1205 Selahattın Erorhan'dan turkuleı 12 25 Reklâm spotları 12 30 Berabeı ve solo sarkılar 1.3 00 Haberler: Resmi Gazete 13.15 HafıJ muzlk 13J0 Reklâm prosramları 14.00 Ögle konserı (<15 Seçil Heper ve Selcuk Avgan'dan «arkılar 14.35 Plâklar arasmda 15 00 Haberler ı5 0S Ahrnet Gazl Aynan'dan turkuleı 15 2(1 Çeşıtlı ııuzik J5.45 Tulin Korman'dan şarkılar 1604 Co> cük bahcest 16 20 Suna Batıgun ve Metin ev«rest'den şarisılar 1640 Albümlerden seçmeleı 17 00 Hıberler 17 05 Yurttan sesleı 17 30 Kby odası 17 50 Reklâm oroeramları 19 00 HaBerler ve hava durumu 19 30 Reklâm spotları 19 35 Çıgan müzıjı 19 55 Muzehheı Uuver ve Musiafa Erses'den sarkılaı 20 20 Geçen hafta 20 40 Turkuler 20 55 Bir varrms: bır vokmus 21 00 2« saISTANBÜL İL itin olayları 21 05 Radyo tıyatrosu 22 05 Sarkılar muzik 16 55 Açıhs ve program 17 00 Diskoteğimialen Opera 22 25 Hafif 2345 22 45 Haberler23.55 23 00 albümundcn Gece muzıgi Gtl 17 30 Kuçuk konser 18 00 Gençlere münk nun onemll haberleri 24 00 Kapanıs. 18 30 Senfonık muzık 19 00 H»fif Batı muziil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog