Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 21 Ağustoe 1973 Dünyada Bugün Peron dönüyor t rjantinîn esld «Halkçı» dîktatbrü Juan Peron, geçen hafta, 17 yıldır sıirgünde bulunduğu îspanya'dan iükesine gen dönecegini açıkladı. 76 yaşıhdaki eski diktator, sozcüsü aracılıgı ile yapüğı açıklaınada, Arjantın'ın şımdıkı askerî Başkanı Lanusse'nm ileri surdügü şartı kabul ettigıni bildiriyordu. A RASAT, (a.» THA . AP) Fas Kralı lkinci Hasan önceki «kşam SkİTat Saraymda kralhk ordusumm çeşıtli birlıklerinın komutanlanna, intihar ettiği bildirilen Ceneral Ufkir'in ihanetıne uğradıgmı soylemiş ve General Ufkir'in dıkta peşinde olduğunu açıklamıştır. Kral Hasan II şunlan söylemiştir: «tçinizden hiç biri bnnnn 6neroini bilemez. Biz, General Vfkir'i en fyi tanıyandık. öyle ki, kendisini gereğinden cok koruduk ve destekledik. Hattâ General Ufkir yüzünden Fas ile Fransa arasındaki Iliskileri 'dondurmayT ve böylelikle iki ülkenin ortak çıkarlannın geliş. tirilmesini frenleraeyi bile göze almıstık. • • Bütün bnnlan onun şansı'için değil, üniforminın prestijini, ordnmoznn bir generalinin serefini ve bir Fas Bakanının haysiyetini korumak için yaptık.» 16 Ağustos «inaneti» nin, yankılar yonunden, birincisinden. (yani İ0 Temmuz 1971'deki Skirat olayından) çok daha vanim olduğunu belirten Fas Kralı, sozlenne şoyle devam etmistır: «tsin saşılacak yani, bütün bn teşebbüslerin, bize ve iilkemize en büyük bağlıhkla hizmet ettiği iddiasında bnlnnan bir kimse tarafından yapılmış olmasıdır.» Dış haberler Cumhurbaşkanı Lanusse, ArJantın'de yedı yıla yakın süredır devam eden askerî ydnetimin gelecek yıl 25 Martta yapüması kararlaştınlan seçımlerle sona ereceğıni vaad etmışti. Ancak Lanusse'mn PeTon'u özellikle hedef alan bır şartı da vardı. Bu seçime katümak isteyen adaylar en geç 25 Ağustosa kadar Arjantin' de bulunup, resmî müracaatlannı yapmak zorundaydılar . Peron'un açıklaması, Lanusse' nın şartınm kabul edildığı anlamına geliyordu .. Peron donemi Arjantln'inl hatırlayanlann unutamayacaklan isım, Evita Peron'dur. Fakır bir ailenin kızaydı Eva Duarte .. Çocukluktan genç kızlığa geçerken gtfzelleşecek ve At jantın'lı fJİım yapıcüannın dıkkatını çekerek bir yıldız olacaktı. Bu sırada adı Juan Peron olan genç bır albayın da yıldızı par'ıyordu. 1943 yüında Başkan Castıllo'yu devıren askerî darbede onemli rol almıştı. Buenos Aıres1 teki politık çevreler onu yonetımın «Guçlü Adamı» olarak görüyor, her gıttığl yerde büyük ıtlbarla karşüamyordu. Juan Peron ile Eva, birbirlerinl 1943 te tanıdılar. 1945 te evlendıkleri gün, büyüfc bir aşkın mut lu sonu olarak noktalandı hayatlarında 1946 Baskanlık seçımır.in en guçlü adayı Peron iktıdara geldığı zaman1 da, eskı filım yıldızı Eva, ulkenın bırinci kadını olarak dünyanm tanıdığı bır isım halıne gırıyordu. Boylece gerek onların, gerekse Arjantın'ın hayatında yeni bir donem başladı. Peron, iktidannın desteğinl ordudan alıp. fakir ve orta halli sınıflara dayandırmak istemiştı. «Justıcıalısmo» (Sosyal Acfelet) adını verdıği doktrininin, ancak «Descamisados» lar (Gomleksızler) sayesınde başan kazanacağına ınanıyordu. Bu yuzden «Albaylar Cuntası» diye bilinen «Grupo de Oftciales Unıdos» askerî sıyasi orgütüne karşı, güdümlü ışçi sendıkalannı örgutlendirerek çıkardı ve güçlendırdi... Tarıma dayanan Arjantin ekonomisini de, buyuk iktisadî buhranlar pahasına, iktisadî devlet teşekktülerine monopolcü haklar tanıyarak endüstnleştırmeye uğraştı. Ulkede muhalefet kavramının varlığına da razı değıldi. Ouce Universıteleri susturdu. Arkasından basını, hükumetın organı h>alıne getirdi. Sonra da anayasayı değiştırerek, Başkana olağanustü yetkıler verdırdi. Bu işlerde en büyük yardımcısı, kansı Eva Peron'du .. Eva, sağladığı fonlarla, büyuk bir mali yardım örgutu kurmuş, aynca «Peroncu Kadınlar Partisı» ni sekıllendirerek başına geçmişti. Karnu oyuna, fakirlerin annesı bır lyüik meleği olarak sumılujordu. Eğer bozulan sağhğı izın verseydı ve daha önemlisi ordudan kızgın sesler yukselmeseydi, 1951 dekı seçimlere, Başkan yardımcısı adayı olarak katılacaktı. Peron 1951 seçimlerıni, daha buyuk bir çofunlukla kazandı. 1952 Hazıramnda ise, Eva Peron kanserden oldu Arkasında bır efsane ve Buenos Aıres'te yukselen kocaman bir heykehnı bırakmıştı. Peron, ordudan sonra katolik kılısesı ile de bozuşunca, devrılmesı artık kolaylaşmıştı. Nitekim 1955 yılındakl bır darbe ile iktidardan uzaklaştınldı ve o günden beridir ülke dışında yaşiyor. Onu devtrenler, gerek Eva'nın gerekse kendisinin devlet kesesınden yaptığı comertçe harcam a l a n kamu oyuna açıkladılar. Ayrıca, onyedi yıldır ülkesi dışında milyoner hayatı süren eski dıktatöriin, büyük miktardaki p a r a l a n dışanya transfer ettiği de ortaya çıktı. Pakat, Arjantin'in işsiz fakirlerı içın Peron'un halkçılığı bir efsane halinde kalmıştı. 1955 te yasaklanan Peroncu Partinin, 1962 de yemden kurulmasına ™n verıldi ve bu parti ilk seçimde, 19 eyalet valiliğinden 10 unu kazandı. Peron aleyhtan unsurlann Başkan Prondizi'yi darbe ile flevırmesıne rağmen, Peronculuk yi ne gelıştı. Belki gelışen Peronculuk değildı. Arjantin'de önü alınmayan enflâsyon, her yıl birkaç tanesi birden yapılan devalüasyonlar ve artan işsizhk, halka eski günleri güzel gösteriyordu. Şımdıkı Başkan Lanusse, sıvü yonetıme dönüşü sağlayacak seçimleri vaad ettığinde, bütün göz ler Peron'daydı... Ve Peron döneceğini açıkladı.. Artık Peronculuğun bir çozüm yolu olmadığmı kendısi de biliyor belki. Fakat Arjantin'li yöneticiler ülkenin sorunlanna çözum yolu bulamadıklan için, Peron'a yine fırsat çıkmıştır. Seçilirse belki yine devrilecek tir Peron. Ama donüyor Arjantın'e . Arkasında Eva Peron'un hayaletıni taşıyarak. cek ve tafata geçirecekti. Ondan sonra Ufkir olağanüstü durnm ilân edecekti, parlamento çalışrnalanna devam etmediği için bnnn yapması çok kolay olacaktı. Ufkir böylelikle yönetimi dofnıdan doğmya eline slmış olacaktı. Saraya gidecek, ağla. yıp sızlanacak ve şöyle diyecekti: "Dedesi Besinci Mnhammed'e, babası lkinci Hasan'a hiz met ettiğim gibi bngün de Sidi Mnhammed'e hizmet edeceğim." Doknz yasmdaki bir jocnğu p a . rsvana olarak kuHanacak olan Ufkir. Aliıncı Mnhammed'in %raçıbfıyla tam bir meşnıiyet içinde istediği gibi hareket edebilecekti. Fas Kfâiı, Ufkir'in rîîktatörlük peşinde olduğunu açıkladı "kaza" konnsundaki sornşturmayı perdeleyeeek zamanı kazanacaktı. Ufkir bir kere iktidara geçti mi, *'•> subaylan ve sizin emri. nizc leri kendi bildiği gibi knl lanacaktı.» Fas Kralı lkinci Hasan, daha sonra, komutan4ara General Ufkir'in ihanetınin nasıl ortaya çıktığını anlatraıştır. Krala gore, General Ufkir'in komplonun basında bulunduğunu ıik açıkr layan kimse Kenitra Hava Üssü Komutanı Binbaşı Kuera'dır. Bınbaşı Kuera tutuklanır tutuk lanmaz, Ufkir'in adını vermiştir. Kral Hasan demıştir ki: «Binbası Kuera ba açıklama. yı 16 Agostos'u 17'\e bağlayan gece sabana karsı ikide, PTT Bakanı General tdris Binömer' in de bnlnndnğrt Mrada. banâ yapmıstır. Binbaşı Kuera'nm bn açıklaması, Tarbay Amekran'ın Cebeütank'taki tngiliz güvenlik sexvislerine yaptığı açıklamaya nymaktadır. Doğrolpğnndan şüp he edilemiyecek bn sorr açıklamada Tarbay Amekran, çok yüksek mevlddeki bir generalin basında bnlondnğv bir gruba dahil oldofnnn söylemiştir^ Dış basmdan •• . Yeni doştluklar Başkan Nikon<un*Fekin'î ziyaret kararmı, Sçıklanaası, bundanvbir sure soıjra da doların "devalüe edllmefl dunyada her ulkeden çok Japonya'da te'pki yaratmış ve Japon yetkıliler açık olarak değılse bile, Amerika'rnn tutumunuri kendilerında çok Jbüyük hafal .kırıkhğı yarattığıru fm'â etmışlerdi. Gerçekten de o gunlerde Japönya'da .duyvriatı hayal kmklığı çok büjuktü. Sadece ulkenın yöneticikrı rfeğıL fakat sokaktaki basit insanlar bîle bu hava] kınkhğını dile geîıpyorlar ve Amerika' mnÇıa'e yaklaşmak uğruna Japonya'yı fe,da ettiğini ileri suruyorlardı. ' ., . Simdi ayni duygular • Amerıkah devlet adaînlanna hâkım . olu saşırma' sırası Amerikan kamyoyuna gelmış bulunmaktadır Dengeyi bu kadar kısâ bir sure içındebu ölçüde değıstirebilen politikacı ise J&ponya'hın/enerjik vejremi Başbakanı Kakuei Tanaka'dır. , ; .; Pekin ziyarpti' • . . ,/'*•*. : ''''•• ' • ;,.;• ', Bir iadiari; •j\ • Suikast nasıl hazırlandı? Ufkir, ikfidan kimseyle pay. lasmak niyetinde değildi. Bundan dolayı plânına kendi rütbe. sinden hiç bir snbayı katmamış, bnna karsılık Tarbay Amekran, Binbası Kaera ve daha dörtbcs kiaiyU işbirliği yapmıştır. Cfkir'in düzenlediği bn operasyonnn başansı, berkesin uçak kazasının ya teknik bir ak. saklıktan, ya da Barselona'da uçağa yerleştirilmiş bir bombadan ileri geldiğine inanmasına dayanıyordn. Ufkir, deniz üstün deyken düsürttüğü nçağın kaza. y» nğradığını yayacak ve ba Ufkir'in amacı Daha sonra, General Ufkir'in amacına değınen Fas Kralı İkin. cı Hasan demiştır ki: «General TJfkir asla cnmhnrivet ilân etmek ya da kral olmak niyetinde değildi. Böyle bir amacı yokta. Eğer operasyon basanya ulassaydı Ufkir hemen Ifran'a giderek veliahdı getire. Lubnan'da ya^ımlana'n «En . Nehar» gazetesi ise Rabat'taki özel muhabirinin gönderdiği habert yedi sutun üzerine uzanan «Kemplonnn ardında Birleşik Amerika var» başlığıyla yayımlamıştır. .Muhabir, bu görüşün «son dereee yaygm. olflnğnnn, ve hemen hemen kesinlik kazandı. ğım» belırtmekte ve şrivle yazmaktadır«Fas resmî çevreleri, Birleşik Amerika'nın bn komployn U(> kir'in yardımıyla hazırladığına, hiç olmazsa komplodan haberi oldnğnna inanmaktadır. Amerika'nın amacı Fas'ta Tnnan tipi bir rejim knrmaktı.» Ufkir'i suçlayan Kral Hasan Rogers, Vietnam'da barış umudunun armğını söyledi Philadelphia a. a. A.P. ABD Dışişleri Bakaru Wüliam Rogers, bu yıl sonunda önce Vietnsm'da barışçı bır çozuroe varılacağını ve barış umudunun arttığını söylemiştir. Bir gazeteye verdıği yazılı demeçte, Rogers, Kuzey Vietnam'ın askerî, ekonomik ve psikolojik alanlarda cıddi güçlüklerle karsı karşıya olduğunu bu nedenle, barışı seçeceğini belirtmi}, anlaşmanm aynntıları üzerinde durmayı reddetmekle beraber, Kuzey Vietnam'm anlaşmaya şu dört sebepten yakmlaşacağını söylemiştir: 9 Knzey Vietnam'ın son Istilâ teşebbüsü başarısu olmuştur. • Kozey Vutnam askerî hedeflerinin ve limaDİarmın bombalanması etkili ohnuştur. 0 Knzey Vietnam halkı bu savaşın omutsuz bir çaba olduğunu anlamaya başlamıştır. 9 Vietnara'da bir anlaşmaya varılması için oluslararası bir çaba harcanmaktadır. Kozey Vletnam'ı destekliyen Sovyetler Birliği ve Çin bile müzakere yoluyla bir çozıime varılmasmdan yanadırlar. Time dergısitıe göre Nipon seçimlevde • daha şanslı YORK, (14.) . Ünlü «Time» dergısı tarafından yam lan ve dergının son sayısında yajinlanan bır kamuoyu nabız yoklamasına gore Başkan Nixon, onümuzdeki seçıınlerde. DemoK rat rakıbi McGovern'den 28'e karşı 5« daha şansiı gonilmektedır Gerçekten de, nabız yoklanidsma katılan 100 kışiden 56'sı seçımlerin Başkan Nıxon"un zaferiyle sonuclanacağını söylemış, 28'i ise MoOorern'a sans tanımışlarchr. Cevap verenlerin "/o 16'sı İse ikı adâyın şanslarını eşıt gormektedırler. Nabız yoklaması 24 Temmuz 7 Ağustos tarinleri arasında, 18 eyaletten 2.320 seçmen üzennae yapılmıştır. » Kakuei Tanakfl kısa hir süre önce kendi Bakanlarl 6nun<îe vaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Başbakan ÇuEnLay tarafından yapılan davete uyarak zıvaret edeceğır.ı bıldirmiş, ziyaret tarihinin de Eylül sonu ile E,kım basında o!acağmı söylemisti. Tokyo'da bulunan diplomatik gözlemcıler, Başbjkan Kakuei Tanaka'nıri amacının Amenka'dari bir adırn daha ileri giderek Çin Halk Cumhuıiyetl ile tam diplomatik ılişkiler kurmak oltfuğunu söylemekte. Tanaka'nın hedefinin Amerikah yetkililerce de bilindığini belirtmektedirler Japonya ile Çin Halk Cumhuriveti arasında diplomatik ılişkılerin kurulması, «îadece bu iki uljtevi ilgılendırır nitelikte bir ge!ı«me degıldir Çin . Japon vakmlaşması en büyük uzuntü ve endıseleri haklı olarah Mâresal Çan KaySek'in Formoza' sında yaratacak ve bu yıl sonuna do«ru bu ülke kendini çok daha tecrıt edılmiş durumda bulacaktır. . . Kakuei Tanaka'nın ÇuEnLaj ile buluşması ise asıl kendi yönünden büyük bir ba?arı anlamı tksırrmktadır. tki devlet adamı, çeşitli konulan göfüsmek üzere bulustuklarında. herhalde. somut sonuçlar elde etmek İçın mümkün olan heı şeyl yapacaklar ve ülkelerinin iliskilerinde yeni bır dönemın açı» İışını da sağlayacaklardır. Daha simdid'en her İM ülkede de bu yo'nde haarlıklar göze çarpmakta, ÇHn ve Japon basını karşıîıkh suçlamalara son vermiş bulunmaktadırlar. Eisaku Sato donemini hatırlıyanlır icm ^bunun nasıl bir sürprız olduğu tahmin edilebilır.' '* • • Bazı etkenler * 3 ». Lüboanlı bir , v miiletvekiıioe' suikast yapıldı BETRUT, (aa.) Kuzey Uıbnan'ın Beşare milletvekıli Gebran Tok, Cumayı Cumartesiye bağlayan gece, yanmda kız. kardeşı olduğu halde otomobılıyle evine donerken bir suıkaste uğramıştır. Otomobile açılan ateş sonunda 38 yaşındaki mületvekilı üç yennden, kızkardeşi ise üa yermden yaralanmışlardır. Otomobile aynca bir dinarmt çubuğu da atılmış, fakat patlamamıştır. Yaralılann hayatlarının tehlıkede olmadığı belirtılmektedır. ,Blı noktada, Japonya fle çfmT" birbirlerine iten ve aralarındaki iliskileri duzenlemeğe zorlayan erkenlerin varhgından bahsetmek yerinde olur. Çin Halk Cumhuriyetl Japonya ile ilişki kurarak Formoza'yı büsbütün yalnız bırakmayı istemektedir. Buna karşılık Asya'nm en güçlü iki devletinin bir numaralı Ud"erlerinin karşılıklı görüşmelere baslamalan, Amerika ve Sovyetler BirHgi için de uyarı niteliğınde olacak. bu iki ülkenin bazı denge oyunlanna girişirlerken daha ihriyatlı olmalannı sağlayacaktır. Bu nedenler yüzünden, Pekinli yöneticılerin daha esnek bir polıtika ızliyecekleri ve Japonva'dan Formoza ile olan ticari ilişkilerini kesmesini istemiyecekleri belirtilmektedır Gerçekten de bbile bır i«tek Japonva'yı. kabul edıhnez niteliğı vuzünden, güç durumda bırakacak ve görusmeleri çıkmaza sokabilecektir • Kakuei Tanaka'nın. Çin'in dostluğunu sağlaması ise, kendîsine yurt içinde buyuk destek kazandıracaktır. Yapılan bütun anketler. Japon halkının Çin'le iliskılerin düzeltilmesınden yana olduğunu göstermiştir. Kakuei Tanaka durumunu bu şekilde kuvvetlendirdikten sonra, büyük ihtimalle, Japonya'da genel seçimlere gidecek ve partisinin parlamento içindeki gücunu arttıracaktır Tanaka'nın Pekin zıyaretı, Amerika Birleşik Devletleri açıEindan, bir bakıma bir intikam unsuru da taşımaktadır. Gerçl Japon vetkililer, Japonva ile Amerika arasında kopmaz bağlar olduğunu ve her ikı ülkenin birbirlennden kopmalarına ımkân bulunmadığmı sbylemektedirler ama, sıyasî gözlemcıler Tanaka'nın tesebbusunun biraz da Nixon'un Pekin gezısıne cevap vermek amacıyla hazırlanmıs bir teşebbüs olduğunu ifade ••etÂektedifler. Hatırlanacağı üzere Başkan Nixon, Pekin gezisini Japon yetkılilere babe.r vermedığij için bu ülkede çok kınatımıs,' Japonlar bunu bır «arkadan bıçaklanma» olarak nıtelemışlerdi Tanaka, Fekin'i zjyaret *derçk bunun intıkammı da almış olacaktır. • y^'"'"',"' • .V:. * ' • • *. >/"•>.«» International Herald Tribune LAOSTA SftVAŞ Laos'taki Meo Lao Haksat komiuıist gerillalan son günlerde faaliyetlcrini arttırmışlardır. Yukanda hükümet kuvvetlerine ates açan gerillalar gorüluyor. McGovern'in sözleri Demokrat Parti Başkan adayı George McGovern, Baskanlık seçimini kazandığı gün, Güney Vietnam'daki Van Tiyö kliğınin, yerini komünistlerin katılacağı bir koalisyona terkederek, kaçacağmı iddia etmiştir. • , Milwaukee'de gazetecüerle konuşan McGovern şoyle demiştır: «Tahmin ediyorum ki seçimleri benim kazanmam halinde, Güney Vietnam'dan yuksek seviyede bir göç başlayacak, poljtikacılar ve generaller ülkeyi derhal terkedecekler, yerlerini ise Hanoy'la anlaşmaya hazır bir koalisym* alacaktır.» ' . ' a İdi Amin, Uganda uyruklu Asyahları da sınır dışı edecek KAMPALA, (aj.) Üganda Devlet Başkanı tdi Amın Kampala'nın 350 kılometre uzağındaki Lunkıngını'de yaptığı bır konuşmada, Uganda asıllı olmayan Asyalılara karşı 4 Ağustosta ahnan sınırdışı etme kararının Cumartesinden ıtıbaren Uganda uyruğundakı Asyalılara da uygulanacağuu açıklamıştır. Uganda Devlet Başkanı, bu kararının gerekçesinı, bu Asyalüarın baltalama bareketlerine girişmelenne, ya da baltalama hareketlerini tasarlamalarına da yandırmıştır. Televizyonun sara hastalığına yol açtığı ileri sürüldü Amerika yeni bir uzay laboratuarı fırlatacak CAPE KENNEDT, (THA) Amerıkan Uzay Araştırtna Örgutü, «Kopemik»^ adlı yeni bır uzay gozlem lâboratuannı fırlatacaklannı açıklamıştır. Bugüne kadar fırlahlan gözlem uydulannıp en buyuğü #e en ağın '(2177 kılo) olacak Kopemık, ayru zamanda pahalılık yömınden de mahyeti en yüksek olanıdır. llgıiJer, «Kopernik» ıçm 82 nulyon dolar (1 mil yar 200 mılyon lıra) kadar bır harcama yapılmış olduğunu belırtmefctedirler. «Kopernik» evrenın temel sorunlan kenusunda bilgıleri aydınlatacak ve 579 kilometre yuk sekliğındekı bu yörühgede dönerken. yeni bılgıler elde edecektır. t v •'...' • Dünya Barış Konseyi Irakı destekl&yecek BAGDAT» (a.a.) Dünya Ba. rıs Konseyi, Asya ' Afrika Halk lan Day^nışma teşkilâtı ve Irdk Ulusal Barıs Konseyi tarafından düzenlenen konf*ansa ' katılan 45 ülkemn> temsilcilerı, mılUlestırilmis Irak Betrolynü beykot teşebbuslerıne karşı koyacaklarını bildırmışlesdir. Konferans sonunda yayınlanan bıldiride, Irak' Hükumetinin, «Irak Petrol Sirketini» mıllıleştirme kararı övülmuş. ve bu tarihî kar^nn emperyalizme karşı mücactelede özei bir önem ıfade ettiği beliptilmiştir. Kissinger ,dbndü Öte yandan Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Ni^orfın özel danışmanı Henry Kissinger, Washington yakınındaki Adrew hava üssüne gelmış ve buradan helikopterle Camp David'e hareket et miştir. Kissinger, Camp David'de Paris, Saygon ve Tokyo'daki görüşmeleri konusunda Başkan Nixon'a bilgi verecektır. General İdi Amın, bundan son ra, sınırdışı edüeceklerle ilgıü şu tedbirlen sıralamıştır: 1 Bn kişilerin maUan hükümetin denetimi altında satılacaktır. 2 Bu malların yakınlara ya da nçüncö kişilere devri, hükümetin izni dışında, yasaktır. 3 özel satışlar ancak kişisel eşyaya (giyim eşyası, mücevber, mobiiya...; mönhasır ka lacakfır. , ş 4 Bu kişilerin ellerindekı mallar hakkuıda hükiimete ya'n hf ya da eksik bügi vermeyi suç saran bir feararname yayım lanacaktır. 5 Asyalılara aıt bütün gayrimenkullerin, ticaret ve sanayi tesislerinin sayunı 31 Ağustosta sona ermiş olacaktır. 6» Asyaülann gidişınden sonra eğitimtfe herhanp bir aksafna olmaması için ^bunlann yerine üniversite öğrencileriııi öğretmen olarak atama yetklsini tğitinj Bakansıa veren bir kararname yayımlanacalrtır. ' LONDBA, (THA) îngiliz doktorlarından Peter Jeavons, Journal Of Medical»in son çıkan sayısında yazdığı bir makalede televizyon ekranmda meydana gelen ışık titreşimlerinin sara nöbetlerine sebep olduğunu öne sur müştür. Dr. Jeavons, bunu «Televizyon sarası» olarak adlandırdığını behrttikten sonra, «Televizyon ekranında meydana gelen ışık titreSİmleri bazı kişilerde bu nobete sebep olmaktadır» dernektedır. Birmingham'm Dudley Road Hastanesinde elektrikle beyin has talıkları tedavisi uzmanı olan Jeavons, bu sonuçları, televizyon izlerken veya izledikten sonra sara nöbetlerine yakalanan 212 hasta üzerinde yaptığı incelemelere dayanarak elde ettiğini belirterek yazısmda şöyle demektedir: •Bunlarm yansı başka zamanlarda nobete yakalanmamaktadır. Öteki yansvnın da nobete yakalandıklan zaman televizyon alıcısuıın yakınıAda oldukları oğ»" . . * • «• :'•••*•*, V EF A T Ferdıye Aşar'ın pek sevgili eşl, Nevzat, Sedat, Fuzuli, Attilâ Aşar ve Nearirrian Başak'ın çok değerli babaları, Dr. Ali Başak, Ayten Aşar ve Filız Aşar'ın saygı değer kayınpederlörı, Bahir'e Tıritler'ıp sevgili dayısı", Hülya, Tülay, Gulay, Ali, Tank ve •Fertjiye'nîcı pek sçvgilı bü^ükbabalan, Kıbnslı Alınan tedbirlere rağmen Kuzey trlanda'da tedhiş olaylan devam ediyor. Yukanda ERA üyesi iki genç kızm Belfasfta bombaUrla tahrip ettikleri bir bina gorülüyör. * •' ., . ' » . • % r BELFASrTA TEDHİS Mısır Dışiştçrı Bakanı, Şili'ye gıtti • * '• ;V SANTİAGO, (THA) Mısır Dışişleri Bakanı Murad Galip, Şılı.De^vJet Başkanı Salvador Allende ile goruşmelerde bulunmak üzere Şıh'ye gelmıştir. Havaalanın4a ;ŞiU Tîışişleri Bakanı Clodomiro Almeyda tarafından karşılanan Galib'in ziyaretinin ne kadar sürecegi açıklanma^ mıştır. , • * " Kuzey İrlanda'da tedhiş devam ediyor • • . • •• • > 19 Ağustos 1972 Cumartesi gıinü Hakkın ratımetıne kavuşmuş' tur. Cenâzesi 21 Ağustos W72 Pazartesi (bugün) öğle namazından sonra Patıh Camisinden kaldırılarak Edırrjekapı Şehithğındekı aıle kabrıstanmda toptağa »erilecektir. Tanrıdan mağfıret dilerız. ' \ ' , ESİ VE ÇOCUKLARI % (Cumhunyet: 5964) BEREC PILLERI İKRAMIYELİDİR tlâncıük: 8699 5953 hosta ve malüllere müjde Yerİ imalât ve Alman mensel motorsuz ve motorkj muhtelrf tipte • tekerlekli hasta koltuklanmız satşa arz edilmiştir. IDERHALTESÜMT • ÜSTÜN KALnE «ZARİF GÖRÜNÜS •UVGUN FİAT ' \ TüirdyeDistribütörü:ORTOPEDİKONTUARJ. A.Özüler Kemeraltı Cad. No 3S/A Karaköytstanbul T d : 49 28 21 Mehmet BARLAS N Istanbul Reklâm: 2229 • 5956 BELFAST, <THA; Kuzey İrlanda'da silâhlı bır çatısmadM sonra olay yerinde araştırma yapmakta olan polis, cadderun kenarmda yatan yüzü maskeli bir adamın ölüsünü bulmuştur. Katoliklerin çoğunlukta oldugu Springfield yöreslndekl olaydan sonra çevreyi araştaran polısın bulduğu bu ceset, ayni zamanda Kuzey trlanda'da 517. ölüdur. öte yandan, Ingılız devriyelent dün öğleden sonra tRA'nm geçıcı kolunun liderlerinden binnı daha vakalamışlardır. YENİ UELHİ, ( a j j Bırkac Belfast'm Katolik tnahallesınpolısın özel bir meseleden ötüde ele geçirilen tRA lidennin rü bir HinUıyl öldürmelert yükımlığl Seemus Loughran olarak açıklanmıştır zünden. 5000 fcişi üe pollsler Loughran "in kısa süre önce arasında basiayan kavgada 300 tngUtere'nın Kuzes Irlanda'ya kişi yaralanmıştır atamış olduğu Genel Vali Whi1 telaw ile tRA adına yapılan gö j Taşlar ve sopaJarla saldıran ruşmelere katıldıgı öğrenilmış ve önlenne ne çıkarsa tahrip tir. | eden kalabaİTgı dagıtmak tçın Loughran, ıngiiızier tarafınpolis çöz vasartıcı bomba kıüdan ild tıafta içinde tutuklanan lanmış ve bavava atp* acmıştır. uçüncü İRA iideridir Daha önce tutuklanmış olan uderler ise, Olayın çıkmasına sebep olMarön Meehan İle Terence duklan bfldirilen dört polis tuClark'dır. tuklanmıştır. Hindistan'da 5000 kişi polisle çatıştj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog