Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makale



Katalog


«
»

CUMHURÎYET 21 Ağustos 1972 > ok pa"rtl rejimleri devrinde*, parlamentolarmifa parti sayılan kim Adalet Partisinin eh 6nde gelen, en çok bakımından dünya rekorunu ellerinde tutan iki ülke, bizinı rındaa ö'nemli bir kadro, bu sfcfer de Adalet ParÛeiînfetüsttiIeT. ıki Balkanlı kom$umuzdu: Bulgaristan ve Yunanistan ! Bu Oradan koptular Ayp»'bir fslrti kurdular: Dernokuatik P a r t i ! komşula'nmızln herbirinde yuvarlak. hesapt elliser siyasi partı Bu parti nedir? Ne ister? Hangi yeni fiktr, prensip ve değerleri vardı: Y.unanistan'da*47 ve Bulgaristan'da 52 ! Bu siyasî partitemsil eder? Kimlere dayanıf? Bütün bunlar hakk'ında, şimdiye ler, aynı zamancTa mevcut ve kanunca faal gorürçüyorlartfı.. Gerkadar, partının hiç bir temsildsinden doyurucu. bir detneç dinçi bu partilerin hepsı de, memleket ölçüs'ünde te.şkilâth ve atyıt ' .lenmemistir Ama eski partilerine küskünlük tamdır.. D kadar I değıldıler. Ön plânda gelen ve ülke ölçüsünde siyaset yapan p a r .',•." K a l * ki. küskönlükler kanunu durmadan "isrer d u r u r : Vaktilerin sayısi, ber'iki Clkede d%, bir elin parmâkları ile sayıiacak ,'tiyle Halk Partisinin göze çarpan bir uzvu. eski bir Oniversıte •7» ..A kadardı. AmJ, su bölgede Tütüncüler,' şu ilçede Kooperatifçiler, " hocası. aydınlar arasında. o zaman ınananlan. ondan bir şeyler » * şurada Kfalcılar, burada Cıvnhuriyetçiler, Sosyalistler, Kornü•''beklevenieri olan ivi bîr parlamento polemikçisi bir profesör de, nistler pârtilesnıişlerdi Partilerin çoğunu da, acar avukatlar, •.*b,ir eün Halk Partisi'ne kü«müs ve pesine takabildiği bir grup doktorlar. zıraatçıler, kısacası demagog bbJge kabramarjlan payeski Halk P*rtılı ile. o da basıru ^lıp bir küskünler partisi kurŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR ]a$mışjardı. Zaten. bu ulkelerde partirferin tarihı eskiydı. Ve si» mustu Güven Parti«1 ' Güven Partili de ne ister' Halkla iliskıyaset bastahlftı. Y.unaıustan,' 1820 1830 arasında İstiklâl müca. ..şl nedir' Hanei veni deîerleri temsıl eder' Parti Baskanının. esdelesihı yapa'rak. 183O'da' bağımsızhğma ulaçmıştı. Bulgarıstan ' Jfci. bir ForumVumın bueün artık ucuzlavan. korkudan ziyade, 1877 1878 rOsmanlı ftus bârbınden sonra, ayaı hedefe vardı . suoraltinda ruM alı^kanlık hattâ ruhî teslimivet yarâtmak istiBdylece Yunanisfan ve Bulgaristan Baikanlania en akTif siyasi • ısligı devrinde, bizlm parlamen'to siltemimiz1rî*esisV oldu.'»^ • y'•' ıkftjkvjhlüfcle'r, şahıs Kaprtslerl, her törlü sıy'asj fikir ve prensipFakat, 1938 1945 arasında, hemen butün devletlen ıçıne alan lerın ustunüe.rol oynar.. Bunun ilk ve en belırgın misali, 1945dadı ,sösteren o.hiç rfeŞismez fervatlarmı da kendi'ine bırakırörgutlenme ve mucadeleleje sahnç oldular Halbuki Osmanh Ikinci Dunya Ha'rbı, 1945'e doğru, artık jenı bir dunya getırı • 1990 arasında, Demokrat Partınin Halk Partisinden dogusudur sak, bu partinm v^at ettiŞi ve ee'ırece£5 nertır' Bu da bilinmez. Devletine sivasi partf ^re, parlamento havatı, ancak 1908'd* Genç yordu Bununetkısı Bizde'de. çok partili rejlme geçış zorunluYahut cte Halk Partisi küskünterinın, Hafk Partisindçn koparak, Yani bu partirrin baska bir fikir. pren«:ip. eorüs. hülâsa b i r i n s a Turkler ıhtifâli i}e girdi. Fakaf 1808'de Ikincı Mafftıtıyetin getir ğu oldu. Çynkft Cu'mhuriyet Halk Partisi artık; tam bi» ıktidar ayn bir 0arti,ısnıı afmalan ve 1950'de fktJoTari' gelişteridir. problemi yok m u d u r ' Kalffı ki şimdi Hükümet Baskanını da dıji pafla'mento,' fiavatmda". çok 'partili ,siya«i. mücadele. hiç bir yorgunlu|üj>çindeydi Ve Meelıste, yenı bir siyasî partinın haKabineve bu parti vermîştir Savın MHen Kabinede Basvekil, zaman yerleşemedi. Bırtakım bocalamalardan sonra,. 23 Ocak' 1 Arada bir çle îhtilâl; . . ^r/'V. Guven" PartMnde dst Parti Baskanının rauavımdır 5u halde 1913'te Bâbıâlrvi küçük bir,grupla ba^an Erver Bey (Paşa), ara, . zırlı'k rözgârları esmeye başladı. Bu partinın kurucu ve ük lirferpartinin daha ciddi insa davaîannda. her gün eörülen çetişmeli da birkaç kurba'n da verildjkjen sonra, iktidan kenıîi p,artisıne. . leri ile bayraktarları. bütun Vurt sathmda. bayraklarını açtılar 27 Mayıs Ihtilâ'li. llderslz,.: .»»gramsız. merkezî bir örgütten, Bu geli?me artık tabil v> zaruTİ İdi.. Ama. partinul kuruluşunda • beyanlardan.'daha oİMmlu ye vapıcı ıcrava do»ru vol alması için yanı İttihat ve Tefakkıve maretti. Ve bu iktidar, 1914 191Ş Dünvoksun ve ıhtiîâl sonrası içfr '4e' en bas|t bir hazırlık progrâ". v ve "bütün kadrosu ile mMadeleye geçişinde. beklenmeyen bir ya Harbi sonunda, harbiö Osmanlı Devieti Ue. miitteRkleri tarab^f şanSı var:* ' \ t ^^ .; Vmrndan mahrum' olarak patladı Bbyle olunca da; Millî »Birlık , özellılr göze çarptı: V^ni partiyi kuranlar ve yurt saihında yafından kaybedılmesıne kadar surdö. , Komitesi olarak hemen kurulan heyetın ük endişesi. bir taraf • Kaiai' ki, küskünfer Konîedisı sona ermış de de*ıldir Sırndl yahlaruı hepsi', Cumhuçyet Halk Partisînden kopan ınsanlardı? tan elegeçirebildiği ğenç ve yasü kımselere bir Anayasa taslağı en eski. ama, kaderi en karısık olan Cumhurivet Halk Partısinde 19181922 arasmda, yanı harb'ın kaybedıljşı ile başlay'aı» DÜÜ * İar*. Ve bunların h^psı, daiıa doğrusu yenı parti, siyaşet sahâmıhaîırlatreaya ça)ısmak oldu Sonra Kurucu Meoiis tormilrü feur d e b ı r grup küskunler veni bir kü«künler partisinin bavraeını tareke devre^nde îstanbül'rfa. gercı bir Hürfivet ve lülâf Farz a b i r «Kijskünler'Partisi» olarak girdi. Or.dan sonja da bizde • lundu Dıger taraftân, bızzat îhtilâl öncüleri, bir de parti döz"en1 açmaya çalısırlar Tabil onlar da partılerıni kuracaklaT Bu sutısı vardı. Ama 18 Mart 1920'de tstarbul. galipler tarafınjdan kesivasi partı.olarak ve parlamentoda yerinı alan veya yennı ara•lenrnesı içih, gepis yardımlara geçtiler Partınin baçınaı emekH retle psrlamentolar tarıhinrfe misali görülmemıs ve rıepsl de bu sın işgal edıldı. Mebusan Meelijı kendı kendini kapadı. 23 Nısan van bıHün örgütlenmelerde «küskünlük», bu partilerin asl! ka•bir Orgeneral getirildi Askerdi ama sef değildi Bu partı. daha" tür partilerrien olan bir ganp kanşıklık. parlamento çatımızın 1920de Ankara'da Buyük Millet Meclisu açıldı Anadolu'nun, bir rakterı ve âdeta parlamentömuzda bir yerlesik kanun ye kaide İlk 'çünden bütön çevrelerde kendini. ıbtilâljn devirdiği siyasi altmı. bir Babil, Kulesı haline getrrebilırler. Valnız, karşılıklı taraftân Yunanlılar ve isgal devletlerince işgali. Istiklâl Sava'M h â h n r aldı. Demokraf Parti'yi. Halk Partisi'nin küskünleri kuriktidann bir devamı olarak üân etti Bu suretle Adalet Partisi küskünlükte birlesmpk suretıyle ! BöVlece de; bu kadar çok ile neticeleri, • eld"e kalan Türk topraklan uzeripde, elhette ki.. duğu gibi;MiUe* Partisini de' Cemokrat Parti'nin küskünleri aslmda, hem Halk Partısi'ne küskünlüğün, hem kendine imkân, vaatTer. teshısler. reform edebivatı ıle harcanan 12 Mart sonrasıpartilere dayanan bir parlsmento hayatma •imkân verıırçezdi» • .kürduiar. Hattâ a'râda, gkrip bir tesekkül olan Kalkınma Partisi • >ardım ve ıktidar sağlavan 27 Mavıs thtilâhne karsı, pek de gıziın. yarın millî tarihimizdekı verı cHien garıp oltır Gerçı par1 * 'iıiîe, .ta Atatürlfe kadar sırt çeviren bir geçici küskür^ler.cemi . ' lenm'eye'n' kin ve ı*yanın bir varatıgı olarak rfoğdu Bunların Tek Şef, Tek Parti, Otoriter Devjet: " «v •yetf "ıdı.. .Bu böyle olunca o*a, Türk siyaset ve parlamento ha : ' sözcüsü. hattâ tahripçisı de kesıldl. 1965 seçlmlertnde ise bu par ti kurarsanız. ben kurulmam demez Basta deSındıgimiî eski ve • o zamankı çok partili Balkan komşulanmızı mı«al alırsak bıva,tı, jrogramfarın^a ve tnücadelelerinde özellik, şahsiyetlıîik • îştiklâi. Ha,rhl karamiıp, Lozan hnsaplaşmalan da bajlayınti, fiılen iktı'darı ete alarak, her seyden önce Kurucu Meclisın zım bugünkü nüfusumuz. onlann o zamanki nüfuslarına bakaolan bir siyasî tesekkül varmedi. Nitekim bugün de parlamento , * Vaci iktıdarıç getırdıği kanun ve müesseselere karşı küskiınlüca. ilk akla gelan, •Me.clisin bir fikir ve siyaset birliği içinde bu> rak, parlamento çatısı altında pekâlS 200 (ild vü?) partıvı besda. hıç bir parti. program mücadelesı yapmaz. Çünkü programlunduğunu gostermesiydi. Bövle bir Meclîs kadrosuna lüzum ğ^rıü. iç'ğa vırrdu: thtilâ! Anavp«ası değismeliydl !. levebılir Yanı bir çatı altırda 200 Küskünler Partisi l Pek 1yi lar, hepsıride aynıdır. iAe bu programlan okumuş partili de,( gavardı. Bu da ancak bjr siyasi partı olabilırdi. Halk Partisi, bildiama. bu ülke. küskün deŞıl de. gerçek sivasetçivi. vani gerçelc liba pek' yoktur. Kısacasl, bizde partiler, bınbirlerinin karnınğımiz gibî, bu ıh'tıyaçtan doğdu. Ve tek şef, tek parti ve.otonter ve ülke çapında devlet ve parti adamını bir türlü vermiyecelc Küskünlükler yürüyor! dan doğarlâr. Ve bu doğunrîfa, siyasî fikirleı,' prensipler, yeni devlet nizamtm temsıl, eden bir psrlamento, hem Ata^ürk'un hamı? Bu kısırlık neden?.. Ama. küskünlükler kanunu da. sajmadan yürüyordu: Nitepartileri birbvlerinden. ayrrâty. değerler voktur (!/i Şaögçe yatı boyupca, hem O'jDU' takibetJerı Ismet. înönüJnUn Cumhurre C Olaylar ve görüşler Küskünler partileri tnanç sömürüsü ; ; OKTAY AY •föyde çakıl dikenleri arasında yalınayak M d a n a otlatırken altı ile oniki vaslarımı ••çiğnlyordu zaman» diye başhygr Kırşehirlı okurumun mektubu. Bir yaşamdan açılan pencere. Her okur mektubu bir insandan haber getirir bana. Hepsmi dikkatle okurum, notlar alırım. Çoğu yanıt bekler. yazımda söz etmemi ister. Başa çıkacak şey değil elbet gelen her mektuba özel yanıt yollamak. Ya da her mektupta sözü edilen konuyu işlemek.. Ama bazı mektuplar bir simge gibi. Anlam yüklü, dert yüklü. Bir kişinin özel çıkarhırını, özel sorunlarıru aşan nitelikler taşıyor. Bakıyorsunuz önce, bireysel bir havada gibi geliyor size, ama öyle ortak şeyler var ki, öylesine sizuı benim onun acısmı, sevincini taşıyor ki; Her gün okurlarıyla söyleşmek görevindeki bir yazar ister istemez bu mektupları öteki okurlannın önüne çıkarmak zorunluğunu duyuyor. Kırşehirli A.G.'nin mektubu işte böylelerinden. Önce dünyasma girelim bu okurun: •Annem de babam da eğitim görmemiş, ezik hayata alıstırılmıs. her dara düşü?te kurtulusu Tannya Öylesine hağlanmaktan gayrısında bulamaınıs tki kişi. koy anası. koy babası. Hattâ köy anaları, koy bifbalan sflıirlere de akmıjlar. Yılmışlar köydcn: Dert çok, yığın yığın zavallılık. Elle tutulur hiçbir umut kapısı bulunmaz. Döverler insanı, öldüresiye hem de. Zorla alırlar ortaklajtığın tarlayı elinden. Sulama olanağı güçlülerindir önce, sırayla değil, onlann işi bitene dek. Bunların hepsinde bir teselliye gomersia kinini acını. Anrak Tannya havale edersin, her şeyi gören odur. En büvük adalet sahibidir o. Derdin, nmudun ve inanış biçimine göre ancak ona uzatırsm elini. Sonra ağlamak kalır geriye usul usul^ •Bu yaşama ortamı içerisinde eğitimsiz toplumun çilcli insanlan neyl benimserler, hangi felsefeye inanırlar? Aynca hangi lideri, canlannı, mallarını gozlerini kırpmadan verecek kadar severler, hattâ ona taparlar?» A.G. bu lıderlerin birtakım bölgesel din tüccarlsrı olduğunu söylüyor. Atatürk devrimlerine karşı çıkan, şeriatçı düzenın savunuculuğunu yapan, bir ermiş olduğuna önce kendini, sonra da bılgisiz insanlarırmzı inandırmış tarikat liderleridir bunlar.. Bir tanesini anıyQr okurum. Ikide bir heykel kıran, Atatürk büstlerine saldıran ünlü bir tarikatın lideri. . •Sürgıinü bitrniştir. Müritleri en çok Ankara'da yığınlasmıstır. Türkiye'nin her tarafındakendisini tanıyan ve Inanan çoktur. MürUlerinin aşırı sevgisini, saygısuıi sömürür. Ba saygi ve sevginin boyutonu belirlemek aslında uzun bir roman konusudur. Bidbesyüz, ikibin yıl öncelerinin »nlayışını ve düşünü; tarzını geniş bir etkileme olanağıyla yayar. tlâhi Ijık gazetesioi her müridinin evinde yığuı yığm "bulmak mümkiın' dür. Aynca. geçkin safsatalarla dolu kitaplan elden ele dolıjmaktadu^ . ' . ' % ' . î " * :''İ3t^mm^m Evet Haf tanm raporu eçen hafta arkadaşımız Aykut Saganak'ın birdenbire atesi yükseldı. Sosyal Şigortalar Kurumuna yılda 1 milvara yakın hastalık sigortası ödeyen 1.2 milyon kişiden biri olduğu için, gazete aracıhğı ıle evine bir s:?orta doktorunun gonderılmesini' istedi. Hastanrden ge?ıci iki doktorlsn olduğunu birınin izin yaptıÇım. dıjennin de akşam üstji 5'e dogTiı çağnlsn adre^e ugravabileceginı "sövlediler. Doktor ne aksam Ustü ne gece ha«;tavı zıyarete eıtti Erte«i sabah, baygın yatan arkarlaşımız adına hastaneyi aradık, bashekimi'bulduk. doktor beklediğimizi anlatbk ve o gün ögleve doğru bir doktor Aykut Safanak'ın evinin kapısını ça!dı. Bu, branşt kadın hastalıkları olan genç bir hekimdL AKBAL ••:/*£&v "?>.;?İ'.j':*'*;?' "' * *Boyle bîr cfftı fs'üsmartısuıın etkısıne Jcapılmış, elıne duîmuş Anadolu' insanlanna kim kurtaraeak? Bir Atatürk çıktı elli yıl önce. O da öldü. Devrimlerini gereği gibi: ' arjlayao, 'taaıtan, sevdıren, yayan, savunan kalmadı mı? Kimse kalmadı mı? Yalnız Atatürk sözu edilm'ekte,.Atatüik adı anılmakta. ama devtimleri toçtan yok edilmekle mi? Buna ses çıkaran, kafşı. klıyaa olmayacak mı? Atatürk adına Atalurk devrimlerinia ybzlaştırılmasına, tcrs bir. anlaroa .kavusfurulma• sına ses çıkarılmayacak mı? . , • , » ı.Aile toptan tarikat aıılajıyiia goce davranıj gostennek zoruııdadır. Kadın, • koca,. çocuklar, vajhlar hep aynı duşunce çatısında birlcşmelidirİer. Boyle olraadığı için çok yuva dağılmış, tok kadın kocasının anlayışma uyamadıgı İçin ayrılmış, çocuklarını görememenin ıstırabutı tatmi}tır. Babalar yavrulanndan temclli kopmuşlardır. Burada asıl acı yanuıı göstcrmek istediğim ilkgkul ve ilk dellkanlılık çağmdaki çocukların yasantısıdır. Kızların dokuz, erkekleri» onikj yasından başlamak üzere ibadet etmeleri gereklidir. Hattâ iki yaşındaki çocuğu tarikat koşullarına uydutmaya, şartlandırmaya girişirler. Çocuk o yajtayken kafasını sâlla>arak Hu'ları çekmeye bs>şlar. Çocuk gelişip de çevresijle UişkBer kufma. >a ba;layınca yaş«ııtısı tadrtıiyitiriyor artık. Be? Iirli kitap ve gazeteleri okamaya lorlanralar. O tarikattan ounayanlarla ve Onlann çocuklazıyla arkadaşlık kurmak yasağı, sinema yasağı, top ovnama yasağı. Çocuk sıkılmaya başlıyor. Tarikatuı fcoşullarını yerine getinnemeye baslıyor. Kaçıyor, söz ve sopa baskısuıa dayanamac olu>or. Araya nefret ve kin giriyor. Çocuk evden kaçmayı bir kurtuluş sayıyor. Şimdi kümelejen evden kacmış çocuklar kömürlüklerde geceliyorlar, içkiye sigaraya hırsizhğa kadar ulaşıyor d»vranışları. Bu çocukların yaşantısı aslmda çile yığınıdır. Geçen gün biri kendini asacağını söyledi. Kim suçlu. o tarikatın ünlü şeyhi mi, yoksa o şc>h olmasa bu kez başka birini o şeyhin yerine koyup. ona bağlanmayâ hazır insanlanmız mı? Yoksa yoksa bizler mi? Bu zavallılık niye, bu gidis niye, bu çocuklar niye?' Ben ne yazayun, gerisini siz tamamlayın artık.» Birtakı'm tartışmalar içindeyız. Açuıca gazeteleri orada bulursunuz hunları. Ama Anadolu insanlarının gerçek acılannı, dertlerini bulamazsınız. Şu şeyhin, bu şeyhin, şu tarikatın, bu tarikatın eline düşmüş insanlanmız... Kendi istekleriyle, kendi özlemleriyle hem de!. Bir kurtuluş yolu, bir umut diye!. Suç kimde? Daha da suçlu mu arıyoruz? Ortada değil mi suçlu? Atatürk devrimlerini aynı güçle, aynı hızla, ajmı inanla sürdürmeyenlerde.. Atatürk devriroierini temelinden çoktürenlerde.. Atatürk devrimlerini bir sozcük salatası haline getinnek isteyerilerde. Atatürk devrimlerini belirli günlerde konuşulan, yazdan bir çeşit klişe, bir çeşit göstenmelik yapanlarda, yaptıranlarda.. Buna ses çıkarmayanJarda. Sizde, bizde, hepimizde.." *> , « 6 Varlık içinde darlık ÇALIŞANLARIN MİLYARLARIYL BİR CENNET YARATMAK OLAĞAN İKEN, FELSEFESİZ YÖNETİCİLER O CENNETDEN BİR CEHENNEM YARATMAĞI BAŞARIYORLAR. ÇALIŞANLARIN KENDİ EMEKLERİYLE TOPLADIKLARI SERVETİN VERİMŞİZ VE GÜÇSÜZ KALIŞI ÜZÜCÜDÜR. yal Sizortalar Kunımunun ilftç fabrikası kurai>ilmek hakkını Memesi. fırtınalar varatabilıvor. tlâca alıçmıs bir isçi kitlesirun busiinkil ilâç pıvasacının elindpn kaçması en büvük korkudur. Kenflz bu knrkiınun ızlerinı ta» şırken. $imdı tlâç fivatlan üz«nnde Tanılan soıi opera^vrtn tlâç vapımfilatıni nasıl tepkdpe zorlavaeaktır BrVroprgız Btr baska <ev daha 2rirerp*ız: Kolay basan hpve>=lprının hiç bir sonuç vfrmpH'^ml. BİRAZ DA BİZDEN HABERLER HASTA DEV Uzun bir süredır Sosva' Sis;ormilvon Htanjn çıktfastıs* ytfl talar Kunanunun çeleceğl fle^iliskln habert«r b1lelWr vftrttrnlık bir yeni gia5r' l?çî butçereîP lar basmda eenis yer almaktane sınyor. dır Kurum. 1.2 milvon çalışanın yılda 4.2 m i h a r lira prim ödeFELSEFESİZ diği. 12,5 milvar lira bz varhğı olan dev bir kuruluşrur. YÖNETİCİLER Arna hastadır bu bizim dev! Kimse bu kadar büvük varlık iPekı çare? çinde börlesine darlık olabileoeÇare, bizi bir kez daha, kurumSine inanmaz ama. gprcek budur. tsverenlerin Kurtıma 1 ları varatırken, onlan nasıl bir milyar Jiradan fazla borcu var felsefeye, nasıl bir yönetici kaddır 7 f milvar lira. düsük faiz roya bağlamamız gerektiğini düi şunmeğe zorluvor. Evet kamu le tahvile ve bankalara vatınlkesimı ve özel teşebbüs kesi mıs: is kazası. hastalık tazmina< ve emekü avlıgı ödemeleri miyle bir karma ekonomı sistebirdenbire vılda 1.5 müvar liraminı yürütmeğe çalışıyoruz A va fırlavmca. herkeste şafak atma bir de bakıyoruz ki, kamu mıştır. Evet. her vıl milvarlar kesıminı yürüten kadro kendi eelecekfir ama. milvarlar da gikesimini savunmuyor; bir büyük decektir. Kurum, çesme gibi a devlet fabrikasının basmdakı kan.eelirler içinde hovarda savyöneticinin en ateşli özel teşebruklugundan kurtanlıp. almteri büsçü olması nek yadırganmıile kazanılmıs her kurusu deSeryor. Sosyal Şigortalar Kurumu lendirrnesini bilen bir vfinetime gibi, kamu varan felsefesine ksvustu/ulmalıdır bağlı olması eerekli kuruluşlann Kasalarma" vıjda 5 milyara vakın para giren bir kurulusu sağliklı hale rçetirmek için çareler düsünülürken. aklş işveren his"sesini •, 6'dan • 10'a çıkafmak / « ' ' eelmiştir Bu. 1.2 milvon sieortalı lş£i çalı^tırari 3 « bjn işveren'e vılda 2.8 mjlvar liralık bir fazla ödeme vükjî bindirecektir. ' tsveren başına vılda 75008000 lfra edivor Hafta tçinde tsveren ler tsyan bavragyıı kaldırarak, Drimleri arttıran bir çarev} kabul etmiyeceklerini acıkladılar. Süphesiz. isçi kpsiminde ihtivarPILLERI lık sıgortası primlerini arttırma teklifi de bövle bir tepki ile karİKRAMİYELİDİR =1 karşıvadır Her «i. Hik prim artışı. isçinin cebinden vılda 700 Ilâncılık 8b99 • 5S55 Geçen hafta Cumburivet icin dp hareketlt bir hafta oldu Cetin özbavrak ve Müfit Alaçalı, yenırten aramıza dfindüler Bu SADUN TANJU cenç ve ternibpü srrkadaslanmızın vuvaj'a dflnöşil ile Cumhurivpt aile<=' blraz daha genisledi Cptin Ö7harrak Dıs Haberler en büyöS *erdi, muht'aç. S^ttfk.. âöttir. 'Halk kt»ran pprvisinin SekretfrHSinl yanaicak MüfüAlacal] da B«zeteyiçize to yönetieilerAen yoksmı *&m~ mtisx7\lS,c fiyaüahıun 1 » lii rek her sabah elınize alrtıSınıı • i r n d ı r . CıT.isâhSnn birifeh" bH "Jnîhıştan 14 lira 35 Cumrrurivet'in haber degerlenşurülmesivle değil; hıç şüphesız, d'nşi ve sunuşu ile be5pnpr°»iyük sermayesini sadece onlann faydasına kullanma titizliği gel gıda maddelerinin, ihtiyaç madniz ölçülerini elinde tutan adamedikçe: hep böyle, milyarlar delerinin fiyatlarmı kontrol et fnı olacak mekle, ev kiralannı makul bir İçinde sefalet çekilecektir Bu arada genç ve basanlı eaSeviyede tutmakla, Ucretlerin haKeBİZ İNSANLARIMIZI yat pahalılığı ateşinde erimesinl zeteci arkariasırm? Sükranservisltenri'nin de istihbarat önlemekle; bövle sosval politikamizde enreve basladıfeını bildirSEVERİZ.. ları zaman kaybetmeden yiirütmp'.iviz Sükran Ketenci de e*W mekle sterçekleşir Yoksa vılda bi Cumhurivet mensubu idi ve Sosyal Şigortalar Kunımunu 40 liralık ilâcı hiç almasa ne oNadir Nadi Bevin gazete vrnıetisağhğa feavusturmak için nasıl lacak vatandaşm saglıfı? Pranminı devralmasınrtan «onra vusa'da her vatandas vılda 440 li vava dfinmcr biT eörev bilrli bir ilâc bulacaklar, onu arayıo ralık Japonva'da 325 lıralık, dursunlar Zaten geçen haftarın Cıımhurivet sımdi vpnt eıiclü başhca konulanndan biri bu i Amerika'da 2R5 liralık Almanvakadrnsu ilp venvpnı Wr atılım da 255 ttalya'da 190 tnsriltere'ioıprip Hııiunııvor Gazpte her lâç meselesiydi. Halki ucuz ve de 123 liralık ilâr kııllanıvor, geçen sün biraz daha okuvucusukolav tarafmdan «evindirmenin hem de sosyal refah devletinin yolunu bizim politik dehamız yarattığı sağlıkh bir ortamda. na lâvık olma hevpcamvla dolmaktadır Yazı tşleri Müdilrfl hemen buluverir. öyle bir hava Bizde. koskoca ilâç endüstrisinin Oktav Kurtböke önümüzdekl estirildi ki son haftalarda haleözleri Sosval Sigortalar Kunıeiinîprde acıttlıvsc. 5ımı? bir hakin sağlığı başhca kaygumuz mu üzerindedir Cünktl Kunı zırlıgı tamamlariı Daima ilerici mun 1.2 milvon tiyesi vıllık ilâç ve Matiirkçil çizsi\i knjumu« odur: hastanın çifa aradığı ilâcı Uretiminin yüzde 10*unu tüketikımsenin kSr hırsma krjrban lar Cumhurivpt tariM bir olavı hütün taraflan ile size vakında etmeyiz ve işte biz insanlarımı yor ve yılda kisi başma ortaîama 100 lirahk 1lnc tükp^pn Sn«zı böyle severiz! İstatistikler eösteriyor ki, bız yılda nüfus başıns 40 liralık ilâç tıiketivoruz 800 milyon lira yatınm yapmıs, bulunan Ilaç endüstrirnii!. yılda 1.400.000.000 11ralık ilâç üretivor: ve Sağlık Ba kanlığı. fabrikatörlerin halktan fazla para aldıgını üeri sürerek, vatanda$ı savunma ve koruma sörevini verine getiriyor. Böylece her vatandaşın yılda ortalama sarfettiği 40 lira ilâç oarasının 4 veya 5 Uraslnı kurrarmak: bunu ödeyeceklerine inanılan ilâç fabrikatörlerinin sırtından kazamlmış bir kijçük zaferden baska anlam taşımıya BEREC Okuyucu mektubu • TRAFİK ÇIKMAZI lstanbul Kadıkö; Trafik Şubesı Müdurlüğüne. Emin Ali Paşa caddesi ıle Ziverbey yolunun Bostarwıda birlestiği kavşak kı, adı Bostano Pazarbası Dörtyoldur son alü hafta içinde 7 trafik kazasına sahne olmuştur Bağdat caddesinin devamı olan Emın Alı Paşa caddesindekı trafik yoğundur Ziverbey yolu ise keza Kadıköy cihetindekı bütün minibüslerin hareket yoludur Bu kavsakta tâli yolu ve ana volu işaretleyen «Dur» levhalan var fakat mınibüslerle. bu civara yabancı olan vasitalsr hu işareti va eörmüvorlar v=ıh'it eörüp önemsemiyorlar Simdiye kadar benim tanık oldugum r kazada ölen olmadı. fakat yaralananlar vardı ve malî zaraı epeyce vüksekti Ovardald halkın söylediklen ise bu devamlı kaza durumunun heı sene aynı olduğu ve bütün direnmelere rağmen hiç kimsenİD bu durumu umursamadiğıdır. Cıvan çok tedirgin eden bu halıa bir can kaybı olmadan, trafik polisi. trafik ışıklan veya bir duba kullanılarak, en kısa zamanda halledilmesini rica ederim C F tskenderoğlu Bostancı Orts «oknk 26 tstanbol Ufkir'in ölümü CİHAD BABAN • ı •' • • Günden Güne R adyolanmız, Fas Kralı'na karşı' yapılan dı|> için. kendi cezasını kermı vermrş Tabiî suikastin haberini verirken, onun sadık bu da bîr faraziye; çok muhtemel kr, onu da bendesi Millî Savunma Bakanı Ufkir'in de ..oratfa. temizlemiş olsunlar, belkı onu Kral ölintihar ettiğini haber verdiler. Bu haberf du dürdü veya öldurttü de işe intihar süsü veryan ben, ilk ağızda kendi kendime şöyle dediler... ' . V .• "• '. ,• : dim: cDemek adam, Millî Savunma Ba'karu * ' Ben b u l l a n n ' h i ç birini yorumlamalr'lstfil'"' olarak, efendisin« karşı girişilen bu ölütn tamîyorum... Bu yazıda' amacıra, Ufkır'ı örnek arruzuntfan çok müteessir oldu, "ve (Ben^ba alaralc, insan kaTaktermden bahsetmektıı. Deise neden ınani olamadım?) diye bir sorumlu• mek ki, sadaka'tin çokluğu ile hıyanetin bü • luk duygusuyla intihar e.ttı...» * yukluğu arasında bir ihşki kurmak mümkun ' Ne kadar sâfça düşünüş değil mı, sayıri' dür Kulluk, .köpek sadakatı tabiîfolmadığı ve okurlar? Ama böyle safça düşünmekte pek marazi" bir'çıitarcılığın b'elirtis'i olduğu ipm, haksız da değildim. Ufkir denılen bu adam, aynı maraz hıyanet sekhnde de tecellı' edeKral Hasan'a sadakat gösterrrrek kaygıSîyle, biliyor.. Şu hajde sadakatıh, Jazlası'ahlâkf'ofellerini birkaç kere kana bulamıstı.. Fas tçis, muyor... Şu Ufkir'i bir düsihkın.. Nesi var ve * leri Bakanı iken, daha 1965 yılıncfa, Paris'in nesi olmussa, hep Kral Hasan'ın sayesinde ol . ortalık yerinden Ben Barka isimli bir kral mus. Para, mevki... Kral namına suç.işlemis, • * muhalifini kaçirmış ve onu işkence ede ede ölKral o şuça göz yummuş; hattâ belkç de onu dürtmüştü. O tarihte Fransa mahkemeleri bu o sucâ o azmettirmis.. ö'vle olunca suç ortakUfkir'i gıyaben müebbet hapse mahkum etlığının bedelini Kfal Hasan. ona ödemeli; ama mişlerdi. Yani bir devlet, başka bir devletin bu bede> ne olacaktır? Görülüyor ki; bu bedel, bir îçişleri Bakanını mahkum ediyor.. O, bu ödenmez bir hal alıyor.. Mevkf az geliyor, paolay karşısmda hiç bir tepki •göstermiyor, ak< ra ai gelıyor, nüfuz az geliyoı'.. Nıhayet ış şusine onun Krall da onu taltif ediyordu.. Çok raya dayanıyor: Üfkır kendi kendırfe diyor ki: • gayritabii bir durum değil mi? Ufkir, Kral Hasan'ın koruyucu meleğidir. Pardon ! Ufkir «Onu ayakta ve l^ral olarak tutan benim.. Şabundan sonra Kral Hasan'ın koruyueu şeytayemde yıyor, sayemde geziyor, sayemde yaşı. nıdır... Aradan zaman geçiyor, takriben biryor !. Ben onun için fedakârlık yapıyor, .elimi buçuk yıl evvel 1971'de Kral doğum gününü kana buluyurum. Haydı Ufkır, budalalığın'' kutlarken, onu öldürmek amacıyle Fas'ın Harp luzumu yok !. Bu îedakârlıkları onun içrh yaOkulu öğrencileri, sarayı basıyorlar. Kral kur. pacağına kendin içio yap!..» tuluyor, fakat bu sefer de Ufkir'in eliyle bu Suikastlerin, darbelerin, marazi olan ruh! suikasti çok şiddetle bastır^yor:.. Bir başka derinliklerinde yatan nedenler bunlarö*ır !.. ifao*e ile muarızlarını evvelâ kurşuna diziyör, îhtir.sın büj'ükluğü; Uzun ömer'in boyurun tonra da muhakteıelerini yapıyor.. durmadan uzaması, hâbis bir urun büyümesi g'bi, belirli bir ruh hastahğıdır, ve bu hastaEvet efendim, dıştan bakarak blz de UfMlğa, tutulanlar, mutlaka şu veya bu şekilde kir'ı, Kralın çok sağlarn bir bendesi zannediölmektedirler!.. tsim vermeyeyim, çünkü heyor vf intihar etmesini, böyle bir sadakat pinizin gözleri önünde Ihtirasın ölüme sürükduygusuna bağllyorduk ! Meğer «uikastçilerin lediği kişiler hemen canlandı. ba;ı olduğu, ve ölüm taarruzu başarılı olarna * îlkokul Montâj Malzemesi >'!• Nakli Ve İnşaat İlânı , .. .İzrnJr.İrbaimi Komisyonu Başkanlığından • V • Aşağıda bılgilerı, yazUl 9 adet llkokuî yapımı ıle prefabrik tlkokul bina^ montairaalzemesî naldiyesı 24W sayılı' kânuna gdre kapalı zarf usuîü fie ayn ayn eisıltmeye çıkanlmıftır. ^ İhalelen tl Daırnj Kpmisyonuhca. belırtılen gün ve şaatte Ü (Cezayir) ts Hanındaki Kendı odasında yapılacaktır.' • • . . . ,• s * 'Dosyalart mesaı saatlen dabiUnde t) Qaimı Kom'isypmı ' veJ 3.' Beylerdekı tlkoioülar İnşaat Bürosunda'görülebilır. 't , tsteklilerin,'1972^^1113 a u Tıcaret veya Sanayı Odasf üeige,si ile ıhaleden enaz üç eun önce Vüâyete müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden alaca^kkrı • yeterlik beigssı, ^ e ç i a teminat mukabil! banka makbuz veya mektuplany4e teklil mektuplaryıı havı 2490 sayıjj Manuna ggre Dazırrayaçaklan fcapalı zarflannı • ihale saatinden engeç bir saaj dncesin'e kadar'makbuz mukabilınde II Daimi Komisyonu Başkanlıgına vermelen tlân olunur :» ", ^* â 4 NOT; pbstadaki vald gecıkmeler nazara, almmaz • ^ ' , ' ' , . ,. • > "'• : Urini TOP OYNAYAN ÇOCUKLAR İKİ SORU MUli Kğitim ve Maliye Bakanlıklanna açıs mekrup (î) 8 yılımı Ditırmış bır oğretmenım Hang) derece ve nan gı Kademeden maaş almam gorpkır' .. saati lkOO Sokak aralannda top oynayanlardan bizanz. Sokak araian top sanası mı? Geçen perşembe Şışli Hammefencu sokafında top yanagıma çarptı Suçlu najı laz çocuk güldü «Sen de oraıfan Keçme» dedı E^re geidıgimde ağzımdala protez çatlamıştı Is tanbulda» Beleöıye Kpntrolti flı ye bir Fey yok mu? Soruyorun) SaygUanmla • .»•Çahide Sojlu $işU Kksercioğlu . No:*4S j Kanlar KuruJu ve murakıplan Lütfen cevap Kanununu Ba. mu yoksa Malimı vürütüyort vprir misinizî Srri • . • Nq. llçeşi • Okulun ve işin adj*"' Keştt • '» Geçici *' • . •. be'deli ' teminatı 32.904.00 166.673.İ8 50.517.51 171.502.53 60.096.58 79.945.48 41.073.75 58.388.71 ' 153.431.96 ' 58.730.91 2.4fi8. 9.584. J.776. " 9.826.4.255. * 5.248.3^)8j 4.170. 8.922. 4.187^ N Ihale * . ibale Enıı, lorun Kılıçaslan ilkokulu Oğretmenl tznik 1 Ankara'dan tzmır'deki is rriahallerihe: • . . prefabrik? okul montaj malzemesi nakll 2 Merkez Gümüşsu köyü Hasân' Ereh llko 3 » Sarnıç Köyü tlkokulu ' " ' , 4 Kiraz HalUler Köyü İlkokulu " '• • ' 5 Urla Kalabak Mah. tlkokulu' 6 Merkez Cumaovası Çatalca köyO tl'kok 7 Bayındıı Tokatbaşı Köyü tlkokulu 8 Kıraz Saçlı (Tütüzler) Köyü.llkok, 9 Menemen Kaklıç Köyü Jlkokulu • . . 10 Seferihisar Ürkmez Köyü İlkokulu 31.8.1972 » 31.8.1972 31.8.1972 31^.1972 31.8.1972 75.1972 7.9.1972 1 9.1972 •j 9.1972 11.00 .11.00 11.00 1100 11.UO 11.U0 11. UU ııuu 7.9.1972 if 00 BİR UÇAK BİN FELAKET ÖNLER HAVA KL'VVETLERIM GLÇLE\D1RA1E VAKFI (Basın: I •3511 • 19889) 5957
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog