Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Öilinmeyen Yönleriyle Atatürk Büyük Kurtancı Mustafa Kemal Atatürk' jin büinineyen yöplerini öğrenmek ister misiriiz? Bu kitapta Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini, e* yakınlannıtı ağzından öğreneceksiniz. Derleyen: SAİD ABtF TERZtOGLÜ , • ?', AK KİTABEVÎ Cağaloğlu, fctanmıl'"'.'* PJC. 514 Kızılay Ankşra adresinden ;" • ödemeli istenebilir. (Cumhıfriyet 5961) ' • ' > • • \ * . Porlomento on yıllık'parlamenıı kapsayan b« kitabı ofcurken çok gt9|^Psiniz. belki ağlayacaksınız ' " • • • Kurucusu: YUNUS NADİ vıI e a v ı 1 7 9 1 0 Telgraf ve mektup adresi: Curnhuriyet tstanbu) Poşta Kutustr tstanbul No. 246 o« A n n e f n e £ 1 ;Vİ^^\1 •rfir*.r,::<:it&elonl&r. 22 42 90 V ' £! 42 96 ^22 42 "9T 22 42 9* 22 42 99 AgUSlOS L v ^ ' ^ ' ' i . * ' • • • ; . : • * • • • * . • • . • • • . / . • • • ' • • • . • • . • • ; • • : • • • . • • • , • . . T ' * ' . . • • • • • • . . • YAKİNDA BÜTÜN KİTAPÇILARDA (Cumnuriyet 5960 >'/* ... i ?'•'Yılnpaa GÜMÜŞBAS ; "*'*« ^ • '• •'• ^ < \ V ^ v . £ ? . X : ".*•"*• '' ' ' • " :, • İNKARA, (Cmıdınrİy&Bfirojiuf Türkiye'de ilâç ve ilâç fiyatları sorunlarının çeşitli kesimler de tarUşüdığı sıralarda, Türk E o zacılar Birliği yöneticilerinin değişik zamanlarda yetkili makamlara verdikleri resml raporlarda belirtüdiğine göre, ilâç flyatlan •ülkemizde 19671970 yıllan arasmda yanl 3 yılda yüzde 94 ora. nında artmıştır. Buna karşılık, ayni yıllar arasında zaruri ihtiyaç maddeleri fiyatlanndakl artış (Ankara Merkez) ekmekte 36, elektrikte yüzde 8, odunda yüzde 5 olmuştur. Eczacüann Resm! Makamlara rerdiklert raporlarda belirtüdiği ne göre, memleketimizde bir kalp hastası günde bir çay parasına, romatizma hastalan bir yeşil salata tiyaüna, grip hastalan bir Baira sigarası fiyatına, böbrek ve safra taşı hastalan günde bir kilo karaturp fiyatma, anjinden hastalar ise bir Taksim Pan galtı dolmuş ücrett karsılığında tedavi olmaktadırlar. fcanlığına y«rdiği bir raporda yeralap büftiye göre 1971 yılmda memleketimizde eczane Hyatla «yle. 3 mUyar 62 milyon Uralık ilâç tüketilmiştar. Bu ralsama göre fert başına düşen ilâç tüke timl 56 llra 73 kunışUır. Bunun çoğıınl\ıgunu da Sosyal Güven lik imkânlanndan yararlanan be VERGİsf'"'"' BEVANNAME VERME ŞÜRESİ «... V ' ' • .»• • * « • "' • v! « • *•• v «•••.• . . . • • . * * • ' . • * ' İlâç tÜketİmİ Ve dOKIOrlar Türkiye Eczacılar Birliği Mer kez Heyeti yöneticileriııden ecaata Nezih Ul^ay'm Sağhk Ba UrlJ azmlıtc tüketınfektedir.. jîamu kuruluslarınırı Duradakı tü.. ketim oram vüzde 47.14'dür Tüf kiye Ec2acılaı Bırlığı ypneticısı bu raporunda, tüketirrii fazla buı duğunu da behrterek bıçVJ'şoyle değerlendirmefctedir: ' * «Bugün hekimlerımızın »oüyük çogunluğu hastalarınj memnurı' e'debilmfek içln esas tertavl vanında, yardımcı fakat kullanılması her zamaD şart olraayan diğer i]âçları*~da vazmâktadu Bugün haik arasmda reçeteleri. ne daha pok savıda tlâç yazan hekim makbul ve bilgili sayıhrJak taöır Hekim de bü davranışa . tArkps» Sa.', 7. Sö. 2 deı âNKARA (Cumnuriyel Borosa) Müfettişler, Bakana bilgi verdl^•"•'• ' < • • : • .:•* 236 lira taksitle .sosyal nıesken alanlar 350 liraya kiraya veriyor , kovitştfirrtifr hithiro ; MÜHİENDİS VE MİMAR ODALAR1 BİRLİĞÎ •tfİN*DÜZ£NLEDKîİBASIN TOPLANTISINDA ' UYGULANAN .EKONOMİK YÖNTEMLERDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAJÇILMASININ ; : GEEEKTİĞİ SAVUNUIDU ; *\'.; ^•* * . Adliyeye intikâl ettirilecek AVK\RA, (Cumhuriyet Birrosu) T.M.M.O.B.'ne bağh Elsktnk,' Gemi, Jnşaat, *Harj'u v e Kadas'tro, Maden,'Meteororojı. • Mımar, Şehit Plâncilan ve'Ziraat Mühendisİeri Odaiarı teft^sileilerinia dün .ortâk düzeriledikled basın. toplahtlsıntta, Türkiye'nih kalkjnrnasına ilişkkr k'onular üzerinde durulmnş Tte bu arada gerçek kglkıntna istetıiyorsa b»r ao önce . tüketim* sanayündeti vazgeçilerak anâ jnal ve^yatmm mâh üreten bir Sanayi biçimine dönülraesi istenöıîşfir. Oda'temsilcileri; îkhjtj Dünya Savaşından bu yana her 10 yılda bir beliren ekonomik buna Malıye Bakanı Zıya Müezzlnoglu.dün, emlâk verglsj beyanname verme süresinln Ekım ayı sonuna kadar uzatıldığım açıklamıştır Bşkan. daha beyannamesırti ' vermemış mllyonlarca vçrgı mükellefı olması nedenıylei 31 Agustos 1972 tarihinde sona erecek olan beyapname verme' süresının uVatıldığını bildir 800 kişi, birden çok konut almış so Imar te îskân Bakanlığı yetkilileri «Sosyal konutlann dağıttmında bazı usulsüzlükler yapüdığını, Bakanlıktan daha önce ev veya arsa almış 750 kişiye Osmaniyede ikinci defa ev verildiğini, 50 kişinin ise Türkiyenin muhtelif yerlerinde birden fazla ev veya arsa aldıklarını» .açıklamışlardır. İzmir Fuarı açıldı TİCARET BAKANI ÖZEL. LİKLE SANAYİ İHTİYACI İÇİN GENİŞ TAHSİS YAPILDIĞINI SÖYLEDİ... JZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürostt) Uluslararası 41. İzmir Fuan, dün saat 18.00'de Ticaret Bakanı Naım Talu taraflndan açılmıştır. Açılış törenine Vali Narruk Kemal Şentürk, Belediye Başkan Vekili Dr. Mustala Üsmen, İzmir Sıkıyönetim Kotnutan Vekili Hava Korgenerali Ethejn Ayan, Kge'li parlamenter lerle binlerce Izmir'li katılmıştır. 35 yabancı ülke ile 825 özel ve resmı sektörün katıldıgı Uiusıar arası 41. İzmir Fuaruun açış Konuşmasırü yapan ricaret Bafcauı Naım Talu, teknolojik gelismeler üzerinde dunnuş «Yenilik ve gelişme gösteren maktne, cthaz ve âletlenn ithalâtını sağlamak amacıyla 1,2 milyon dolarlık tck nolojık kota tahsis edılmı^tir» demiştir. (Arkası Sa. 7, üü I de) Açıklama, önceki gün Imar ve1 tskân Bakanı Turgut Toker'in baş kanlığında! düzenlenen toplanhda yapılmıştır. .Bu arada 236 lira taksit ödeyen sosyal mesken gahipleripin, evlerinl 350 liradan kiraya vererek gelir sağladıklart da belirtilmiştir. Çevre Belediye Başkanları ile yaptığı toplantıda gecekondu sorunu ile ilgili olarak Bakana bilgi veren Genel Müdürler şunları söylemişlerdir: clstanbulda Osmaniye bölgesine dağitüan 3000 evin 750'si maalesef daha önce Bakanlıktan ev veya arsa almış kimselere verilmiştir. Ayrıca tesbit ettiğimize göre 50 kişi de Türkiyenin ı çeşitli şehirlerinde birkaç defa arsa veya ev almışlardır. Bu konudaki kovuşturmayı derinleştirerek olayı Adliyeye intikal ettireceğiz.> Turgut Toker bu tür olaylara yol açdmaması için Belediye Başkanlannm derhal, bölgelerdeki dar gelirli. hakiki ihüyaç sahiplerini dereceleme usulü Ue tesbit etmelerini istemiş ve «Hakiki ihtiyaç sahipleri tesbit edilip, haklarında derinlemesine bilgi sahibi olmadan ev ve arsa verilmesine müsaade etmiyeceğim» demiştir. Toker sözJerine şöyle devam etmiştîr: (Arkası Sa. 1. Sü. 7 de) Yeni partiye geçmelerı Belediyede çalışanlara baskı yapıldığı one sürüldü AD4NA. (CumJıııriyet Bürosn) için YAŞAHAKTAKSA ÖİIİP BİR 8ÜH •YASÂHAU MüezzinoğlU, bu konuda şunlan söylemiştir: ülkeyi kurtarmak için cEmlâk Verglsı Kanunanda bügüne kadar hep yüzeysel tedöngörüien ve daha önce uzatılbirlere başvurulduğundan, germış bulunan beyanname verme çek bir sonuç ahnmadığını, Türsüresi 31 Ağustos 1972'de son kiye'niD 350 dolar milli gelir tle bulmaktadır Mükelleflerden bü Avrupa'dak) ülbeier arasında yük bir kısmının, Vergı Kanusonuncü olduğunu belirtmişler nunda yapılan değişıkliklerl bek ve kalk.ınmaniD sa|lanması için lemelerj ve beyannamelert süsanayia ağırlık verilmesini lsterenin sonlannda vermek voluna yerek çeşitli korularda şu görüş gitmeleri nedeniyle. son günlerleriifade etmişlerdirt ... • • • , de Vergi Dairelerinde sıkışıklık Sanayi sektörü : , artmıştır Bu durumu önlemek üzere, «Ülkemizin gelışmesi tçın sabeyanname verme süresinl. kanayie ağırlık verilmesi doğalnunun verdiği yetklyl kullanadır. Ancak sanaymin bugünkü rak Ekitn 1972 sonuna kadar ugelişme şekli toplumumuzun çızatmış bulunuyoruz. karlanna ters düşmekte, devleAncak. vatandaşlanmızm kotin müdahale ve denetlerne gülayhkla beyanname verebilmecü kullanılmamaktadır. Sanayılerl için. bu kez d"e sürenin sonin gelismesinde halkm sırtına nunu beklememelerinde varar dayalı vergi Indlrimi, gümrük (Arkası >a i. s>ü. S de) muafiyeti veya taksıtlendjrilmesi. uzun vadell. düşuk faizli kredi cibi "üevletiri tesvik uygulâmalarından lstifade edenler hajen tüketim mallan ımalâtına öncelik vermekte. ana *e ara mallarm üretimine geçmiyerek tüketicilerin geçim koşullarım daha da ağırlaştırmaktadırlar. Işçilerimizin ahnteriyle kazandıklan, köylülerimizin büyük zorluklarla ürettiği ürünlerin ihracı ile sağlanan dövizlerin. montaj sanayii için değil, ara ve ana mallann üretimi için kullanılması politikası izlenmelidir. DEMÎREL: «MtLLETİMON SÖZSAUİBİ OLMADIĞI ÜLKEYE İLERİ MEMLEKET DETSEMEZv. MAKAKÎÜS: "DAİMA ENOŞİŞ.'TEN YANÂYIM,, LEFKOŞE Kıbrıs Başpiskoposu Makarios önceki gün Lefkoşe'de yayımlanan bir demecmde «Ben daima Enosis'ten yana oldum ve böyle olmakta devaın edece|im» demiştir. Makarios demecine şöyle devam etmiştır: «Enosis, Kıbrıslı Rumların ıstek ve özlemidir. Ne var ki, «,eşitli nedenlerden dolayı Cnosis gerçekleştirilebilir bir şey değildirj. ; Gelibolıı çevresinde 100 hektar ornmn yandı Gelibolü Yarımadasının Sarıöz (Saro?) Körfezi ile Boğar arasında bulunan ağaçlık bölged'e dün saat 14.30'da başlayan orman yangını, şiddetli lodos rüzgârı yüzünden gelişmiş ve saat 24.00e kadar yanan sahanın 100 hektar kadar olduğu tespit edilmiştir. Gazetemiz baskıya verildiği saatte. orman yangını devam etmekteylli. Bozuk kızıl çam ormanı olan mıntıkada, bilinmeyen bir nedenden başlayan ve lodos rüzgârı yüninden gelişen yangını söndürmek için 250 asker, 60 mükellef, 40 orman söndürme memuru ve iki motorlu söndürme ekibi faaliyet göstermektedir. llgilller, bozuk kızıl çam ormanında «ğaçların yer yer sey(Arkao Sa. 7, Stt. 3 de) Bakana göre, JHY uçaklarmın . ârızaları eskillkten ileri geliyor Ulaîtırma Bakanı Rıfkı Darnşman, THynın Xeşilköy ve Sofya hava limanlarırida arıza yapan iki uçağı hakkında, «Bunlar, uçakların biraz 'eskiliğinden ileri gelen arızalardır. Normal her zaman gö rülen arızalardandır» demiştir. * CşımhurDaşfeanı Cevdet Sunay tarafından saat 18"de Cumhurbaş kanlığı Florya Deniz. Köşkünde kabul edildikten. sonra,. basın men supları ile görüşen Danışraan, Sunaj'ı Sah( günü Haliç Tersane sinde denize indirilecsk gemiler için düzenlenecek törene davet ettiğini, Bakanlığı ile ilgili konularda bügiler verdiğini söyle A.P Genel Başkanı Süleyman Demırel dün Istanbul tl Gençiık Kolu Kongresıne göndercfiğı meKemal Satır tarafından kurulacak olan sajda «Milletin son soz sahlbı olyeni partiye geçmeleri için Belediyede madığı bir ülkeye üen memje1 çalışanlara baskı yapıldığı iddia edilket denemez» demiştir. üemırel mektedir. ayrıca 'çeşitli ılçe kongrelenne gönderâiğı meeajlarda. «Türk Belediyede çalışan CHP'li memur ve işvatandaşınıo hıç kımsenln müçilerden bazıları, paiii yöneticilerine başsaadeime tâbı olmayan haklan\oırarak yeni partiye geçmeleri için Bele. .'nın fülen mevcudiyetı. hür oldiye Başkanının adamlan tarafından tazmanın en önemli alameti» olduyik edüdiklerini, aksi halde işlerine son ğunu Delirtmıştir verileceğinin biİdirildiğini söylemişlerdir. DemlrelTn Istanbui ll Gençlik CHP yöneticileri ise durumu inceledikKolu Kongresıne gönderdiğı melerini, böyle bir olay varsa kanuni yollar. saj özetle şöyledir:v dan mücadele edeceklerini belirtaıişler, • «Büyük Atatürk'ÜD milletımi«Hiçbir memur veişçinin küma dahi dot\n. ile'n memleketler seviyesi. kundurmayâcağız» demişlerdir. ne çıkanlması chrektifı meş^aleKarabulut, dü^kâoımn kapısına astı|ı ve elinden gideceğinden endişe ettiği horoznnu gösteriyor. ' Cumhurbaşkanı Sunay, • dün mizdır Bu meş'aleyı azımle ta* saat 17îde, bugünden itibaren şırken Türk miüiyetçiliğinın özü Genel Kurmay Başkan ,Vekilliği ve cumhunyetin temeli olan görevine başlıyacak *olan Kara "Hâkimiyet kayıtsız şartsız mılKuvvetleri Komutanı Orgeneral letindir" şeklinde ifadesıni bulan Fartlk.'Gürler'î kabul etmiş, kendiğer bir Atatürk llkesini de dısi Ce b£r süre görüştnüştür. kimşe gözden uzak tutmamalıSaat 18'de Ülaşürma Bakanı dır. İleri memleketler sevlyesiRıfkı Öanışman'ı kabul eden Cum ne ulaşmak bu Ukeden saparak •v* .vhurbaşkanım, saat 18.30'da bugünCArkası Sa. 7. Sü 6 da) , den itibaren izine ayrılacak ve 29 • l ••>'.+ Ağdstos'ta da emekliye ayrılacak . olan Genel Kjırmay Başkanı OrİSTANBUt'DA "general Memduh Tağmaç zîyaret etmiştir. BİRİ DENİZ • Bu'ziyaret için saat I6'da uçakla . Ankara'dan tstanbul'a gelen GeÎHSAN'OlaJR TEĞMENİ, 3 KİŞİ kerî kajmpa gitmiş ve saat 18.30'da . keî kampa gitmiş ve saa\ 18.30'da • : ' • * •• ^ ' . . , • . . • •• BOĞULDU Cumhurbaşkanlığı Köşküne gel*>. ^CHPIden aynlan Kemal Sahr. ve ^rkâchşlaruıın KuracaMan • Cumhuriyetçi Parti'njin amblemi »olartk «Horoz«u seçmeleri, 1969 mistir. İstanbul dolaylarında dün b .seçimleri^in Istanbul, 'b'agımMz mUlejVelaU adayı İsmaıl Hakkı'Kaboğulma olayı zneydana gelmiştir. tabulut'un uykulannı kaçırmış dıırumda.. Dör» yıldan ben şanip Heybeliada Şafak Plâjından sa1 olduğu «Horoz» amblermıim elinden gitmesinden korkuyor..'.«AiaHASTANE BİNASI at 17 sıralarmda denize giren Demazlar» diyor. «Alırlaxsa!ne yapanm?* tliyor've sonra Türk adaleniz Teğrneni Salih Bediz (23), bir itine»güveniyor; «MahKeme nasıl olsa berü hakü çıkarır, norozuRESMİ DAİRE daha geri dönmemiştir. Teğmen mun elimden aiınmasmş göz yummaz» diyerek tesellı bulabilıybr Bediz'in boğulduğu sanılmaktaİsmail Karabulut, tçişleri Bakanljgına bugün yeniden müracadır. OLARAK at ederek, «Horaz»u 1969;seçimlerinde a^mhlem olarak kırtlapdığını Cevizli Dragos sahilinden debir kere daha baürlatacak ye yeni partiyfe vefilmemesirü isteyecek. nize giren Vedat Metin Ue FlorKULLANIUYOR Verilirse. «verenler» ve «alanlar» • hakkînda ' dava açacak. Her rast•yadan denize giren Sait Burhan ladığına «Horoz benimdir» diyor di başka bir şey söylemiyor. 'NiSİtRT, (XHA) Dört jyıldan da yüzme bilmediklerinden boğultekım Karabulut, 1973'te, seçimler yapılrrsa yine bağmısız olarak. beri doğumevi olarak bizmete amuşlardır. adaylığını koyacak ve «Horoz»u amblem olarak kullanacak... çüniası fçin doktor ve malzeme Öte yandan, sara hastası olaa bekleyen şehrimizin eski hastane Ahroet Çarga ise, Yalova'da, sara Horoz'un tarihçesi binası, şimdi resmi daire olarak npbeti sonucu düştüğü su biriHorozun tarihçesi bir ha;ll uzun. Başından geçmedik Işlef kullanılmaya başlanmış, ancak kintisinde boğularak ölmüştür. kalmamış. Mahkemeye fcadar düşmüş. Yeniden düşeceğinden oaşşehre uzaklığı dolayısiyle halk ka. Karabulut, bunu şöyle anlatıyor: bundan memnun olmamıştır İzmit'te «1969 seçjmlerinde horozu, amblem olarak kullandım. Ancak, 7,5 yataklı bina doeumevi ola'Izmit Emniyet Müdürlüğünde Yüksek Seçim Kurulu "Uayvan resmi amblem olamaz" gerekçerak açılması icin dnktor ve diğer görevli polis memuru, Atillâ Özasiyle duruma el koydu. Bildirgemden kaldırdım Ancak, 1973 se ihtiyaçlann temin edilememesinteş de yüzmek için İzmit körfeçimlerine hazırlık olarak iki metre uzunluğunda bir pano üzerine 3cn dolayı hiztrete girememiş. zinde denize girmiş, elinde buhoroz çizdirerek Talimhane Abüdhakhâmit Caddesindeki bu yüzden boş kalmış ve sıtma, lunan can simiti kurtulduğundan CHF'den «yrıl»nl«rın lcuracıfı Cumhuriyet Partl' min kapısının üzerine astım. Altına da «Tavuk olarak bin güı trahom, lepra mücadele örgütü ?i halkın gözleri önünde boğulmuş «tnln «mbleminde Altı Ok bulunacak. BASIN • şamaktansa, horoz olarak bir gün yaşamalı» vecizesini yazdım. bi kuruluşlarla Sağlık Müdürlütur. Özıteş, 3 yıllık polis memunun için yılda 120 lira Belediyeye reklâm harcı yatınyorum. Arl ğünün memurlanna idare binaa ru, evli ve 6 aylık çocuk sabiSATIB Blzim ok'lar yay'dan böyle çüayor!... tık herkes horozun bana ait ol(Arkan Sa. 1. Sü. 5 de) olarak tahsis biydi. Girdileri (inputlan) itha! yoluyla da olsa kolay sağlanan yüksek fiyatlı tüketim mallarının üretimi: 'ilkemizde 6000 dolara' traktör, 5000 dolara büyük tip otomobil satışı ortammı hazırlamaktadır. Devletçe sanayileşmemizde önemli bir araç olarak öngörülen halka açık ano(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ANRARÂ, (Cumrrariyet Bfirosiı) CumhurbaskaHı, Orgenerab '** Tağmaçvç . .. ayrı ayrı kabul etti . ' Hprölümu alırşa Satır'iry& ••«.. . .»* ya 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog