Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

DEĞIŞTtRtLEN ŞEKİLLERİTLE Emlflk Vergisi Koıuınu t FAKİR BAYKURT YELANLARIN ÖCÜ 15.TL. IRAZCA'NIN DİRLİĞİ 10. TL. TIRPAN 15.TL. ONUNCU KÖY 15.TL. KAPLUMBAĞALAR 15 TL. ÇİLLİ KARIN AĞRISI • CÜCE 15. GENEL TEBLİG1 Seri No: «. • 1319 No.'lu Kanüna 1446 ve 1610 sayüı Kanunlarla değiştirilen, eklenen ve çıkartılan hükümle*r yerlerine işlenmiş ve Kanunlar' Müdürlijğü düzeltmes: 6e ' yapılmıştır 5 Liradır. Ödemeli gönderilir. İNKİEÂP ve AKA KİTABEVLERt * * * * TL. Kurucusu: YUNUS NADt 49, yıl. sayı: 17258 ** Telgraf ye mektup adresi: Tefefonlar: 22 42 00 Cumhurfyet tstanbul Posta Kutusu: îstarjbul No. 246 22 42 96 22 42 87 22 42 98 22 42 99 20 Ağustos Pazar 1972 V * EFKÂR TEPESİ 10. TL. * ON BtNLERCE KAĞNI ia TL. REM2 K1TABEV1 BTANBUL i tıp kuruluşu * • * • . : * • İ. • • GENEL MVDÜRÜ AÇIKLÂBI {{Fiyat artışı II •••. karârnamesini yararlı buldut ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ild Tıp kuruluşu dün yayınladıkları büdirilerle, üâç kararnamesinin yararlı olduğunu açıklamıslardır. Türkiye Tıp Mensuplan Birliği Başkaru Dr. Hamdi Turgut'un bu konudaki açıklaması özetle şöyledır: «Büyük balk kitlelerinin genel bir sağlık sigortasından mahrum bulunduğu memleketimizde hekim ve nasta ilişkilerinde heidmleri hastalanna yazacaklan üâçların hastaya yükleyeceği maU külfetin ezikliğini duymaktan kurtaracak bu karan hükümetçe nimmış en yerinde bir karar olarak niteleriz.» (Arkaa Sa. 7, Sü. 7 de) tehlikede Keban Barajının geleceği ve bîtirilmesi konusunda dün gazetemizde yeralan haber uzerine, Deylet Su İşleri Genel Müdürü Harım Tütüncüoğlu, gazetemize, bir açıklama göndermiştir. Açıklamayı ayöeo yayınlryoruz: •Keban Barajı, barajın emniyetini ve rezervuann su tutmasını tehHkeye düşürecek her tüı önlenemezse f /973 te şekilde de'vam edilmektedir. Bugün için bu.programı aksatacak herhangi bir bilinrneyen (Arkaa Sa. 7. Sü. 5te) GENEL MÜDÜRHAZfM TÜTÜNCÜOĞLU, KEBAN'DA 1973'DE SU TUTULACAĞINI; 1974'DE DE BİTİRİLECEGİNİ SÖYLEDf. lü Ihtimaller de dikkate alınarak üstüribir titizlik ve teknjkle in şa edilmektedir. Barsjın geleceği hiçbir surette tejılikede değüdir. Baraj lnşaatma, 1973 yılı sonunda su tutulacak ve 1974 yılı yaz ayları başında işletmeye girecek gelebilir» GAZETECİLERLE KONUŞAN BAŞBAKAN HUBUBAT FİYATLARINI ARniRMANIN MÜMKÜN OLMÂDIĞINI BİLDİRDİ Başbakan ^erit Melen. gazetecilerin çeşitli iktisadl konularla ilgili olarak kendisine yönelttikleri soruları cevaplandınrken «Fiyat istikrarı bu yıl saglanmazsa önümüzdeki yıl devalüasyonun kaçmılmaz olduğunu» söylemiştir; . Başbakan, bir gazetecinin ilgili kuruluşların pancar fiyatlarına kilo başuıa 10 kuruş zam istediklerini hatulatarak bu zammın verilip verilmeyeceği. yolundaki bir sorusunu şöyle cevaplandırmıştır «Pancar fiyatlarına "bu yıl zarn yapılmayscaktır. Geçen yıl fiyatlarda yüzde 25'e varan birartış görüldü. Fiyatlar böyle artarsa gelecek yıl bir daha devalüasyon yapmak zorunda kahrız. .Buanda fiyatlann tam istikrara varıp varmadığı konusunda bir şey söyleyemem. Fiyatlar yüzde 7 oranında bir artış göstermi? bu yıl, biz yüzd,e 10'u aşan bir fiyat artışı istemiyoruz. Bu sebeple bu yıl hububat fiyatlannı arttırmak nıümkün değildir.» ' . . • Başbakan, bu yıl uygulanacak program bütçenin ne gibi sohuçlar vereceğine dair bir soruyu cevaplandırırken, bu sistemin .daha modjem olduğunu, bugün bu sistemi düzenliyebüecek bir çok eleman yetiştiğîni, ilk uygulamada bazı aksaklıklar olabileceğini ancak bunlann temeldeki konulan etkilemCyeceğini Celirtmiş" ve yeni uygulamadan ümitli olduğunu söylemiştir. , •. • ' * • • ' .' Şaşılası Akıl dır. Bonnn açık ömeklerinl Batı demokrasilerinde bol bol görârüz. örnegin Fransa'daki Sosyalist Partisi kuruluşundan bu yana birkaç kez iç yapı degişikligine ağramıs, 1919'da toplanan Tours kongresinden sonra Komünist Partisi'nin dogumuna yol açarak özgürlükçü sosyalizmin bayrağını ele almıştır. 1934lerde tüm sol partilerle anlaşan Fransız sosya. listleri Halk Cephesi hareketine katılmışlar, İkinci Cihan Savaşı «onrasında çesitli kombinezonlara girişmişler, nibayet şimdi yine komünistlerle uvuşarak ortak bir program üzerinde birleşmişlerdir. iyasal partilerin zaman za' m»n degişen toplnm koşnlJlarına nygun olarak kendilerini yenilemeleri olağan Bakanlar Klîrülü Gürler'in Genel Kurmay sündu Franıız Komünist Partisi de •aşaını boynnca ilke ve tutum de|işikli£ine başvurmak gereğini dnymıiftvr. Bir lamanlar kayıtsız şartsız Komintern'e ve onun devatnı olan Kominform'a, vani düpedüz Moskova'ya bağlı olan, bunu da apaçık söylemekten kaçınraayan bu parti, son yıllarda ihtilâlci niteliğinden sıyrılmıs, ılımlı bir yol izlemeğe başlamıştır. Fransız Komünist Partisi, Çekoslovakya olaylarmdan ötürü Sovyet Rosya'nın davranışını kınadıfı gibi. 1968 Paris öfrenci ayaklanmalannda pasif kalmış, şimdi de Sosyalist Partisine uyarak Prag'da Dnbçek' cilere nygnlanan yargılamaların hukuk dısı karakterini protesto etmistir. Fransa'daki komünist hareketi demokratik sistemin işleyişine ayak oydnrarak ılımlaşırken. bu öîkede «Gauchiste» denilen, Türk politika edebiyatında henüz karşılıfmı bulamadığımız yeni bir akım belirmişti. Anlaşılan bu da yetersiz bnlunmus olacak ki, ar. kasından «Ultra Gauchisteier» diye yeni bir akım daha belirdi. Bunlann meşruluğu söz konusu olmamakla beraber, Batüı özKürlük felenegıne baflılıktan ayrılmayan hükümetler, kanuna aykırı eylemlere seçilmedigı sürece bu akımlann savunuculanm hoşsörü ile karşılamaktadırlar. Durum hemen bütün Batı de. mokrasilerinde benzer bir görüntü içindedir. Batının bir parçası olmak, çafdaş uygarlık ailesine katılmak savını taşıyan bizler ise, ne yazık ki, böylesinden vazgeçtik, Batı demokrasilerinin elli yıl önce vanp geride bıraktıkları aşamayı bile hâlâ yadırgıyoruz. CH.P.'deki oluşuma bir göz atabm: Atatürk'ün kurduğu, adım da kendi koyduğu bu parti elbette bugün de 1930'ların çerçevesi içinde donup kalıplaşamazdı. Nüfusumuz hızla artmak. ta. tanmdan endüstriye geçişimizin yarattığı güçlükler toplumu sancılar içinde kıvrandırmaktadır. Köylerden kentlere çığ gibi büyüyerek gelişen göç akım giinden güne çözümü ağır sorunlara yol açmaktadır. Tek parti döneminin tekelci yöntemlerinden medet umamayız artık. Çıkarcı çevrelerin çıkannı koruyan partilerin yanısıra, halkın çıkannı koruyacak partiler de gerek bize. îşte bu gereksinimi gördügü içindir ki CJ1.P., son yülarda daha fazla sola açılmak, balkla daha içli dışlı olmak, onnn i s . teklerini daba yakından savunmak gereğini duymuştur. Duymuş da ne yapmış? Eski Genel Başkan Saym tnönü'nün agzından: Biz ortanın selundayız ! demiş. Ortanın solu, Batı politika edebiyatında son dereçe" ılımlı bir dünya görüşünün adı. dır. Bu göriiş özgürlükçüdür, özel girişime karşı değildir, her bakımdan demokratik sistemin İçinde yeri vardır. O fcadar ki, ortanın solunda partilerin bulunmadıgı bir ülkede demokrasiden de söz edilemiyecefini ortaokul çocuklan bile bilirler. eme TAGMAÇ ve GÜRLER 'ANKARA, Genel Kurmay Başkaru' Orgeneral Memduh Tagmaç'ın 29 Ağustos 1972 tarihinden emekll olacağı ve yerine aynı tarihten itibaren Kara Kuvvetleri Ko mutanı Orgeneral Famk Gürler'in getirilecegi dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra (Cumhuriyet Bürosu) Dede ve' Demir'in cezası > müehbeV )ıapse C*r\\( icnr\<f]\l( » THY Bergama uçağının yolcuları, kendilerini daha sonra Sofya'dan I V U M % l u r w . ' Istonbul'a getiren «Side» uçağından inerken... Yolcular, «Çok k o r t tzt; «Bergrama» Sofya havaalanına 15 metreden adeta kayadan düşer gibi indi» demişlerdir. THY uçağı Sofya'ya" mecburi iniş yaptı Almanya'nın Düseldorf ve Köln şehirlerinden 176 yolcu ve 8 kişilik raürettebaüa îstanbul'a gelmekte olan Türk Hava Yollarına ait Boeing707 tipi • Bergama. adh jet uçağı, dün sabah Bulgaristan başkenti semalarında arızalanmış ve Sofya hava alanına mecburi iniş yapmıştır. İki motorunun an zalandığı bildirilen «Bergaraa> uçağınm yolcuları, îstanbul'dan gönderilen ayni tip «Side» adlı uçakla Yeşilköy'e getirilmişlerdir. * • , * Arızalanan uçağm kaptan pilotu* Atıf * Izladıoğlu ile pilot Zihni Barın, İATA anlaşması uy«ırı»ı ca Sofya'da kalmış, hostes Serap Sakar, Hülya Hazan ve Funda Erbas ile kabin âmiri Hikmet (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) [Dün Münih'e gidea Olimpiyatt kafilemiz de, «Bergama» nın Sofya'ya mecburi inişi nedeniyle, Ankara ve tstanbul havalimanlarında yedibuçuk saat beklemek zorunda kalmıştır. Bu konuyla ilgili fotoğraflar ve geniş bilgi. Spor Sayfamızdadır.] Jülide%/Zaim ve Tulay Tat ise tekrar tutuklandı İstanbul Sıkıyönetim Komutan lığılığı 3 Numaralı Askerî Mahkemesi, ölüm cezasına çarptırılan Çayan hücresi sanıklanndan Kâmil Dede ve Necmi Demir hakkındaki Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun bağlayıcı kararına uyarak, bu sanıMarm cezalarını müebbet hapse çevirmiştir. Mahkeme, diğer sanıklar Ömer Güven, İrfan Uçar, Jülide Zaim, Tülay Tat, Abdullah Ceceloğlu, Abdurrahman Turan, Muharrem lnan ve tsraail Yüksel Erdoğan hakkındaki Askerî Yargıtay 4 Dairesinin bozma kararına uyulmasma karar vermiştir. Bu ilâm gereğince Ömer Güven " ve îrfan Uçar haklarmda Dev Genç örgütü ile ilgili olarak baş lamış bulunan kamu davalannın mevcut olup olmadığı hususunda . (Arkası .ı o del çevrildi •« Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Ismail Arar taraündan açıklanmıştır. Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısından sonra îsmail A; rar Başbakanlık Baİsın MerKezi aracılığiyle şu açıklamayı mıştır: «Genel Kurmay 3aşkan>' Sayın Orgeneral Memduh Tagmaç, 21 Ağustos'tan itibaren izinli sayilmasını, 29 . Ağustos'tan geçerli olmak üzere de emeklilik işleminin yürütülmesini istemişjerdir Bakanlar Kurulu Genel Kurmay Başkanı Sayın Orgeneral Memduh Tağmaç'tan bugüne. kadar Türk Silâhlı KuVvetlerlnde geçen şerefli ve bsşanlı hizmetlerinden dolayı tteşekkürlerirü bildirerek izin ve emeklilikı İçin gerekli işlemlerin yürütülmesi karannı almıştır. Bakanlar ' Kurulu aynca 29*Ağustosta boşalacak olan Genel Kurmay Başkan lığına Kara Kuvvçtleri Komutaru Saym Orgeneral Faruk Gürler'in atanması ife İlgili tefc lifini Anayasa ve ilgili kanun hükümleri gereğince Saym Cumhurbaşkanının onayına sunmağa karar vermiştir.» öğrenlldiğine göre Orgeneral Faruk Gürler'in Genel Kurmay (Arkap Sa. 7, Sü. 3'te Belediye Zabıtş Müdürü tsmet Silâhçı. Gediz ve Bingöl deprcminde zarar görenlere dağıtılmak üzere gönderilen yiyecck maddelerini bir satıcıdan toplarken. Deprem yardımı konservelere elkondu 1 İzmir J?uarı, bugün lTde açılıyor tZMtR, iCumbnriyet Ege Bürosu Uluslararası 41. Izmir Fuarı bugün saat 17.00'de törenle açılacaktır. Açılışa Tıcaret Bakanı Naim Talu, Egeli milletvekili ve. senatörler île resmi davetÛler katılacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2de) Gediz ve Bingöl depremlerinde zarar görenlere dağıtümayıp satışa çıkarılan yiyecek maddelerine elkonul. muştur. Bu arada kimlerin yiyecek maddelerini tstanbula getirerek sattiğı ve dağıtüğı araştırümaya başlanmıştır. . Yaymımız üzerine Belediye Zabıta Müdürü Ismet SUâhçŞ dün Beyoğlu ve Aksanydaki mezecilere'' baskm yapmış. «yardım» maksadıyla yurda giren ve satılması mümkün olmayan bu yiyecek maddelerine elkoymuştur. Silâhçı durumu aynca tstanbu) Savcılığı ile Malî Polise de duyurmuştur. Hatırlanacağı üzere, yabancı ülkeler, deprem anında 5zel uçak kaldırarak bu yiyecek maddelerini göndermi}» ler, Kızüay aracılığı ile dağıtılma!=mı istemislerdi Belediye Zabıta Müdürü Silâhçı dün sabah Beyoğlu Balıkpazanndaki dört mezeci Ue iki bakkalda 195 kutu balık, 15 kutu da süt ele geçirmiştir. Kutulann üzerindeki numaralar sıra takip etmektedir. Bu da önceden belirttiğimiz eibi, felâketzedelere dağıülmayıp, sandıklar hiç açümadan piyasaya süruldüffü görüşünü doğrulamaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Atatürk devrimciliğinin denektaşı ORD. undan öncekl yazımda son '20 yıldan berı sürüp giden «Atatiirkçülük» karmanyolacılarından söz açmıştım. 12 Mart 1971 Muh. tırasından sonra Atatürkçü kesilen Atatürk düşmanlarını, gerçek Atatürkçülerden iyice ve kesin çizgileriyle ayırmak gerekmektedir Çünkü bu Atatürk tfüşmanlan. Ata'nın devrimcilik ilkelerine yürekten inanmış vatan evlâtlannı, başta müliyetçilik olmak üzere, onun bütün ilkelerini reddeden vatan bölücüleri ile bir arada göstererek ezdirmek ve ülkede kendı sapık, yam faşist ıdeolojilerinı gerçekleştirmek İçin elblrliği ile çaba harcamakta. günümüzün politikasında iktidar ve söz sahıb' nlanları da bu yola sürüklerneye uğraşmakta. dırlar. Bu yol tehlikeli bir yoldur, tonu karan ııktır. PLÂNLAMA, K1SA MENZİLİJ JETVÇAKL4RI AUNMASllSA KARAR VERDİ • ANKARA' Üçüncü Beş Yıllık Plân Tâslağı Uzerindekı çalışma lanna devarri eden Yüksek Plfto lama Kurulu kısa raenzillt 1et uçaklarının satın alınmasını ve bunun yeni bir proie olarak 1972 orogramına Ithal edilmesini kararlaştırmıştır VÇLKAN DİLBER (Sinemaya hiç gitmemiş) FİGEN OĞUZTAŞ (Fakir bir aile çocuğu) PROF. DR. H. V. VELİDEDEOĞLU Atatürkçü olup olmadlklannı hemen ortaya koyar. Bilindiği gibi, altın madeninln katıksızıcı katıkiısından veya kalpından mihenk taşı, yeni Türkçesiyle «denektaşı» denilen bir taş kullanarak ayırdederler. Gerçek Atatürkçü î!e sahtesıni birbirinden uyırabilmek için, Atatürkçü oldtığunu. ileri süren kisiye su soruiar vöneltilmelidir: 1. Bütün 12 Mart hükümetlerının . başta toprak reforrau olmak üzere . gerçekleştırmek istediklen reformlann, yozlaştınlmadan en kısa sürede gerçekleştirilmesinden yana mıdır? Z. Anayasaraızdaki «Sosyal Adalet» ilke>inin, €Ölü doğmu; çocuk» durumundan kurtarılıp bu ülkede büyük çoğunluğu teşkil eden voksul yığınlann. yani bütün Türk balkmıa mutluluğuna hizmet eden bir ilke olarak. öz» sürlük İçinde uygulama alanına konulmasmdan yana mıdırT 3. Ulusal Kurtuluş Savaşmın ilk günün. •I°n beri «i>tiklalı fam» prensibini kendisine ilke ve ülkü edinen Büyük Atatürk olsavdir (Arhasi Sa! 7. Sfl. t'de) Adana ve Hatay'da tüm sendikalar, Sıkıyönetim'den izinsiz bildiri yayımlayamayacak ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) AdanaHatay Sıkıyönetim Komutanlığı, dün yayımladığı 44 numaralı bildiriyle, bölgede bu lunan sendika ve işçi temsilcilerinin Sıkıyönetim Komutanlı ğmdan izin almadan bildiri yayunlamalarını yasaklamıştır. Korgeneral Vecihi Akrn imzasıyla yayımlanan bildiride, «Son zamanlarda bölgemizde bulunan sendika ve işçi temsilcilerinin (Arkası Sa. 7. Sfl 5te) B Pendik Tersanesi Pendik Tersanesiyle ilgili çalışmalara devam edilmesi de kararlaştınlan Yüksek Plânla(Arkası Sa. 7. Sü 7 de) . Darüşsafaka Koleji girh sınavında hirihci oldular' Esenler kövünde oturan ve hiç sinemaya gitmediğini söyleyen Volkan Dilber admdaki öğrenci, Darüşsafaka Kotejigiriş sınavında, 1356 kişi arasında, birinciliği kazanmıştır. , Bir veznedann üç çocuğundan (Arkaaı Sa. 7. Sü. 4 ur) Hatıra gelen bazı sorular Kimi sorular vardır ki, bunlar 'eri kişilerden alınacak cevaplarla. Atatürk 'Ikeciliğini, daha doğrusu o kişilerin gerçek NADİR NADİ (Arkası 8a. 7, Sü. 4te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog