Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

lllc rolciı»: L. Town Saat 20.00'de Ali Saml Yen Stadmda başlayacak karşılaşmada Siyah Beyazlılar, yeni transferIerini deneyecek. Fenerbahçe de yarın Beykoz'la oynuyor. Beşiktaş futbol takımı bu gece saat 20'de Ali Sarai Yen Stadında îngılız lıgmden Luton Town ıle bir hazırlık maçı yapacakür. Sıyah Beyazlılar lıgın bu kuv vetlı ekıbinin karşısına kuvvetü bır kadro ıle çıkacaklardır. Takımda Kasımpaşaya geçemeyen Ergün, Yusuf, Nihat ve Sanlı'ya da yer verüecektır. Öte yan dan uzun muddettenberi takmda oynamayan kaleci Sabrinin, de bu maçta kaleye geçmesi muhtemeldır. İstanbulspordan. transfer edılen Tayfun da santrhaf mevkıinde yer alacaktır. Antrenor Gegıç, bu sezon Beşıktaş'ın hucum gucunden çok defansa önem vereceğıni söylemış ve; «Orta saha adamlanmız bol. genç elemanlardan da forvelte faydalanmak istiyorum» deinistır FENERBAHÇE TARIN AKŞAM OYNUYOR Bolgenin Ali Sami Yen Stadını Fenerbahçe Kulübüne tahas etmesi üzerine Beşiktaşlılar Sta dm kendilerine verılmesi içın bölge mudürünün aracılığını ıstemışlerdir. Bolge müdurü Fazıl Peker de Fenerbahçenin Beykozla Perşembe gunu oynamasını istemıştir. Sarı Lâcivertlıler anlayı? göstererek Beykoz ma çmı yann akşama ertelemijler ve sahayı Beşıktaş'a bırakmışlardır. BEŞIKTAŞ bu gece sahaya çıkıyor Futbol hayatı sona erdi Münih Olimpiyatları Olimpiyadın atletizm devleri îsveç'te kapıştı • Diskte iki dünya reKortmeni Silvester ve Burch Çek Danek'e mağlup oldular. Sınkla atlamada Seagren ve tsaksson 5.30 tn.'yi aşamadılar. • • » İki ayağı da minüsküs olan KâmilF. Bahçe'ye veda etti.. enerbahçe kulubuıriin geçen yıl Balıkesirsporlu Kâmil ıçın verdiğı 450* bın lıralık transfer parası boşa gıtmıs ve genç futbolcunun ıkı ayağmda da «Minüsküs» olduğu tesbıt edılmiştır. Bir yıl önce buyük uraitlerle gen dortlü için transfer edilen Kâmil, sezon başında bır plâjda top oynarken sakatlanmış ve o gılnden sonra da, Sarı • Lâcivertli forraaya hasret kalmıştır. NASIL ANLAŞILDI? 24 yaşındaki futbolcunun .«Mınusküs* olduğu, yapılan doktor muayenesınde bellı olmuş ve daha sonra Romanya'd'a tedavi olan Kâmil iyıleştiğıni soylemesine rajjmen duzelmediği gıbi ikmcı ayağında da «Minüskus. gorulmüştur. Fenerbahçenin sezon açılrşına katıldıktan sonra Haydarpasa Numune Hastanesinde sağlık kontrolunden geçen Kâmil, gerçeğin meydana çıkması üzerine Yalova kampına katılmaktan vazgeçmiş ve «Benim fntbol hayatun bitti» diyerek arkadaşlarma veda etmiştir. Binicilik Federasyonn tarafından Türkiye Şampiyonasına yetistirilmek için alelacele 75 bin lira sarfedilerek bir şahsın arsası üzerine izinsiz»* yapılan geeekondu manej görülüyor. (Fotoğraf: Ali Alaknş) F Binicilik Federasyonu Turgut GÜNGÖR inicilik Federasyonu» Turklye Şampıyonasıiçin bır sahsm arazisi uzerıne izin almad'an 75 bın lira sarfederek «Geeekondn Manej» yapmıştır Süvari Yanşmalar Grubu ya rışma sahasını alamayan Binicilik Federasyonu içinde bulunduğu guç durumdan sıyrılmak içm bu yolu seçmiştır. Maslak sırtlannda yapılan yeni maneje harcanan kum, engel yapımı ve işçilik ücretleri 75 bin lırayı bulmuş ve Turkiye Şampıyonası daha ilk gununde tahminlenn üstunde bır meblâğa çıkmıştır. Arazi sahibi «Bezmenler» aılesi ile bir anlaşma yapmadığı bildirilen Binicilik Federasyonu boylece her an «Gecekondn Ma nej»den vazgeçmeyı peşınen kabullenmiştir. Yeni müsabaka sahası için binicıler, «Böylesine kotu bir manej ve parkur görmedik Sa hanın drenajı yok. Toprağın ustüne 10 santım kalınhğında kum dökülmuş. O da musabaka yapıldıkça dağıhyor ve kumlar çoğu zaman atlann gozune kaçıyor. Aynca seyirciler için tribun de yok. Kım nereye nasıl gelecek? Nereden izleyecek' Bunların düşunulmesı gerekirdi. Buna dupeduz gecekondu manej denilır» demek tedirler. » • • KARLSTAD, (tsveç) Münih Olimpiyat Oyunlanna katılacak atletizm devlericin de yarıştığı Karlstad Uluslararası Atletizm Müsabakalannda, en büyuk sürpriz dısk atrflada mevdana gelmis ve iki dünya rekortmeni .Amenkalı Jay Silvester il« tsveçli Ricky Burch güçlü rakiplerı Çek Ludwik Danek'e mağlup olmaktan kurtslamamışlardır. Danek müsabftkayı 65.42 metre ıle kazanmış, Burcfı 65.14 metr« ile ikinci olmuy ve Silvester de 62 62 metre ıle ancak üçuncü gelebilmistir. Disk atmada dünya rekoru 68 40 metre üe Silvester ve Burch'ün ellerindc bulunmaktadır. S1RIKLA ATLAMA ' Ddnyanm en büyük iki sınkla atla,yıcısinın katıldığı yansta alınan sonuç seyircileri hayal kınkhğma uğratmıştır Dün^a rekortmeni Amenkalı Bob Seagren, müsabakayı 5 30 metre ile kazanırken, en büyuk rakibi tsveçli Kjell lsaksson ajm» derece ıle ikinci gelmistir. B Gecekondu MANEJ yaptı Tems Tutnuvasmm atd^ndan / BİR ŞAHSJN ARSASI ÜZERİNE İZİN \ \ALMADAN VE 75 BİN LtRA SARFEDERCK/ OLİMPİYAT ÖNCESİ EN BÜYÜK ATLETİZM TEMASI OSLOTJA BAŞLIYOR OSLO Atletizm dünyasmm kalburüstü butün atletleri ve bu arada Amerikalı millî olimpiyat ekıbi olimpiyat öncesının en büyük atletizm şöleni olan Oslo Uluslarara'sı Atletizm Karşılaşmalannda bir araya geleceklerdlr. » 3 4 ağ«stoı günlerl yapılacak bu dev şölende, Amerıka ilk kez, Münih için hazirladığı ağır toplannı Avrupa seyırcıslne takdım edeceklir. 100 •metTeye katılacak olan Amenkalı atletlerden ıkisınm derecesi 9,9 saniyedir. Bunlar E Hart ile R Robınson'dur Aynca net 10.0 saniyelik dereceye sahip R. Taylor da Oşjo'da yanşacaktır. "Amerikan ekibinin dördüncC sürat koşuçusu G Tınker'ın derecesi de 10.1 saniyedir. 400 mitre, dünya rekortmeni Lee Evans ile, Amertkanın dığer büyük isiml^ri, John Smith ve Edwin Matthews arasında cehennemi bir mücadeleye sahne olacaktır. 800 metrede de, Amerikalı harika koşucu Wottle, Çek Plachy ve Finlandlyah P. Vasala (3 dakıka 36 8 saniye) gîbı Avrupalı atletler Ue kozunu paylaşacaktır. 110 metre engelll, bu dalrfa dünyanın en büyük atletlerının mücadelesl şeklinde geçeeektir Gerçekten Roy Mılburır. Wt!lıo Davenport, Tom Whlte ve Tom Hill gibı Amenkalı atletler ile Fransız Guy Drut'nun katılacağı 110 engellide. yeni bir dünya rekoru dahi kınlması mümkündür 1500 metrede ise. Amerikalı Wottle, Polonyah Kowskı, Fransız Boxberger ve Finli Vasala gibı devler ile mücadele edecektir. "Münih'ten yüzümüıün akı ile döneceğlz,, SAMSUN Boks Federasyonu Başkanı Yu suf Mergen dün düzenledıği basın toplantısında Münih Olimpiyatlan ile ilgüi olarak hazırlıklar hakkında bilgi vermiş: «Olimpiyatlara katılan ülkelerin çojpınu tammıyoruz. Tanısa idik, kati bir tahmin yapardık. Ama şunn söy. Ityeyim Mıinihte ringe havlu atmıyacak ve yuz akı ile döneceğiz, hiç bir zaman ezilmiyeceğiz» demişür. Tiırk boks takımının 1 Marttan itıbaren dıs temaslarla ve kamplarla Münih Olimpiyatlanna hazırlandığım takımın yarm kesin. lıkle bellı olacağını açıklıyan Mcr gen, «Takımımızın koodüsyonu ve eesareti mükemmeldir. Ba»ı teknik noksanlıklar vardır. Bunn da kampta gidereceğiz» demıştır. Möslim Boğcılar dün vefat etti OLİMPİYAT ESKRİM SALONUNDA YANGIN ÇIKTI MÜNtH Olimpiyat eskrim müsabakalarınıtv yapılacaBı Ultramodem salonda çıkan yangının fazla bır hasara yol açmadığını belirten organlzasyon komitesl yetkilılerl, salonun 26 ağusyetiştirileceğine dair temirıat vermişlerdir r n AKTAŞ AT YARIŞLARI 1. Koşu: Favori: Prince Tefne. 2. Koşu: Favori: Nur Prenses, Plâse: Vauban. S. Koşu: Favori: Hide I, Plâse: Çaltı. 4. Koşu: Favori: Yosma 6, Plâ se: Ayşekız Figen 2, Sürpriz: Nazar. 5. Koşu: Favori: Escudero, Plâ se: Senlören Albert. Sürprız: Lady Dyana. 6. Koşu: Favori: Zorba, Plâse: Ülvıye. 7. Koşu: Favori: Atakan, Plâse: Yıldınm 102 Kerimhan, Sürpriz: Kervansaray. Yüksel ERÜÇ Fenerbahçe Spor Knlübünfin eski ySneticilerinden Muslim Bağcılar, dün Istanbnl'da ölmüstür. Evli ve bir çocuk babası olan Bağcılar, 72 yasındaydı. Tfirk futboluna ve Fenerbahçe Fntbol KnlBbüne yıllarca değerli hizmetlerde bnlunan Müslim Bafccılar, sağlık durumunun elvermemesi vuzünden, bir sfiredir spor çevrelerinden ntak bulunuyordu. ölümü spor çevrelerinde büyük üzüntü ya. ratan Müslira Bağcüar'ın cenazesi, yann Sisli Camiinde kılınacak öfle namazından sonra, Zincirliknyadaki Asri Mezariıkta toprağa verilecektir. BALKAN ATLETİZM ŞAMPiYONASI İÇİN ARALIKSIZ ÇAUŞIYOR 4 Ağustosta îzmirde başlıyacak ve 3 gun devam edecek olan 31. Balkan Atletizm Şampiyonasına 2 favon maratoncumuz Ismail Akçay ile Huseyin Akfaş Abantta, Mehmet Tümkan da Izmirde aralıksız antrenmanlarla 'hazırlanmaktadırlar., Federasyon üyesi Turhan G<5ker: «Bu oyunlarda alacağunız sonucun yine sonunculuk olacağını> sdylemış, Fakat 3 btrincilik bekliyoruz» demiştir. Maratonda îsmail Akçay ile Hü seyin Aktaşın birıncilik için koşacaklarını belırten Goker: «Diğer takımlarda bu branşta kııvvetli adamlar yok. Bu nedenle birincilik Aktas ile Akcay'ın arasında» demışur. 800 ve 1500 metrefle Tümkan'ın, Yunan, Yugoslav, Bulgar rakiple rınin arasında birincıliği pek koparamıyacağını ifade eden Göker şoyle konuşmuştur. «Tumkanın bur yanşlarda yapaeağı iyi dereceler bile birinci olmasına yetmiyecektir. Fakat Tümkan Aünada olduğu gibi çok üstiin bir yanş çıkarırsa bize bir birıncilik getirebilir. Bu oyunlarda Yugoslavlar erkeklerde, Romenler de kızlarda birinci olabilirler. Bir olimpiyat seçmesi mahi yetinde geçecek olan yansmalarda rekodar da beklenmektedir. Biz büyüklerde değil ama gençlerde ve kızlarda Türkiye rekorları kırabiliriz.» TORONTO, (Kanada) Amenkanm olımpıyatlaTdaki en büyük umitlerinden bıri olan Jım Ryun, Toronto Uluslararası Atletizm Yanşmalarında bir mili 3 dakika 58.2 sanlvede koşarak tekrar formuna girdiğıni göstermiştir Bır mil ve 1500 metrede Kenyalı Kipchoge Keino ile çekışeceğinl sanmaktadır Bu iki dev atlet arasında 1968 Meksika OİImpivatlarında cereyan eden çekışmeyı Keino kazanmıştır |IN» RYUN FORNUNOA WOLDE, MÜNİH'TE BİRİNCİ OLACAĞINA İNANIYOR Turnuvanın organizatorlerinden Celâl Uluğ, zaman zaman her yanından akan ter'e re rafmen TED'in başansı için çaba göste ren lerdendi. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) ADİS ABABA Büyük maratoncu Abebe Bıkila'nm yenni doldurarak 1968 Meksika Olimpıyatlarında Mardtonda birinci gelen Etiopyah Mamo Wolde. Münıh'te de ıkıncı bir altın madalva kazanacağına inanmaktadır. G. Saray, Cemil'i Almanya'dakl özel mcçlarda oynatmak istiyor ALATASARAY ydnetkisi Kayıhan Uraz, «Cemil çabnk karannı versin, biz •nu Bayern München maçıoda oynaması için Almanya'ya götüreceğiz» demiştir. Avrupa $ampiyon Kulupler Turnuvasınö*a Almanya şampıyonu ile yapacaklan maça hazırlık o l r mak uzere Almanyada 252729 ağustosta ikisi Berlin'de biri de Frankfurt'ta olmak uzere 3 karşılasma yapacaklanrn belırten Uraz, «Cemil'i bu maçlarda oynatmak isteriz. Yeter ki • Galatasaraya evet desin» demistır. Cemil'in Fenerbahçelilerin e . lınde bir piyon haline geldığinı söyleyen Uraz şöyle konuşmuştur: «Fenerbahçelilcr bizi knvvetsiz düşfirmek için ba sekilde hareket ediyorlar. Cemil'in transferi ile daha güçleneceiimizi biliyorlar. Onlar Cemil isinden vazgeçmişlerdi. Biz tstanbnlspor ile anlastık. Cemil bizimle anlastığı takdirde bfi\ük bir transfer ücreti de vereceğiz. Sarı . Lâcivertliler antrenör Didi'yi alırken biz onon pesine düstük mü.' Çünkü Fenerbahçe takıma oynncn »lacagı yerde bir showman alma. yı daha uygon bulmnstnr. Bn nedenle taraftarlannı da Cemil'in transferine hazırladıkları için bu oyuncnnun transferini istismar etmislerdir. Biz Cemil'in Galatasarayda oynavacafına inanıyoruz. Cemil Galatasaraya gelecektir de. Bu oyuncnnnn Galatasaraya gelmesiyle Galatasaray daha da eüçlenecek ve Millî Takım da bn oyancnyu yeniden kazaoacaktır.» Cemil'in durumuna değinen Selâhattin Beyazıt ise bu konuda Galatasaray kulubünün daha önce benimsediği yoluna devam ettiğinl bellrtmiş ve Cemil'ln, Emin Cankurtaran ile (Devamı 7. Sayfada) GRAEBNERSİZ BIR YIL VE EKSİKLER • SanKırmızılı kulübün yöneticisi Kayıhan Uraz'a göre, genç futbolcu, Fenerbahçelilerin elinde bir piyon. haline geldi. Bu yıl da eşya piyangosu yapılıyor. • Organizatörlerin «Seyirci nasıl olsa gcliyor» diye düşünmeyip klâs oyuncu bulma yoluna gitmeleri şarttır. Sadettin ATEŞ ||'a Istanbul Enternasyonal M M Tenis Turnuvası, 8 gunM • • lük bir mübadele sonun da onceki gün tek erkeklerde Gısbert (Ispanya), tek kadınlar da Rossouw (G. Afrîka), çıft er keklerde (Gısbert Mandarino), muhtehtlerde de (Bertram Rossouw)un şampıyonluklan ıle sona ererken kalite' yönünden geçen yıllara oranla daha zayıf bir görüniim arzetti. Hemen şunu belirtmek gerekir ki, çağnlan 15'i erkek, 7'sı kadın 22 yabancı raket içinde gerçekten klâs oyuncu birkaç taneyl geçmedı. Kadınlarda Rossouw (G. Afrika), Antony (ABD), erkeklerde ise Gisbert (lspan ya), Graebner (ABD) ve FaU derbaum (Almanya) bu çizgımn üstünde kaiabilenlerdı. Şan smm da yardımı üe fınale kadar çıkan 20 yaşındaki Bertram (G. Airika) Ue 21 yaşuıdakl Warwıck (Avustralya) geleceğın çok iyılerinden olabılecekle rini gösterdiler. Bu yükj turnuvanın en büyuk sürprızı Gısbert ıle biılıkte şampiyon adayı Obareh ka bul edılen ve 1 numarada klâse edılen Graebnenn çeyrek fınalde Falderbaum'a yeniıerek elenmesiydı «tlk 10 arasında» yer alan bu Amenkalı raket tormsuzluğunun ve bıraz da ra kibıni küçumsememn cezaKtu gordü. Eğer fınalde Gısbert'in karşısına çıkan o olsaydı herhalde çok çekışmeli ve kalıteü bır son izlenebılirdı. Artan bılet fıyatlanna ra|men 2025 bin cıvarındakı bir se yird kiüesinın takibettiğl 27. turnuvanın ortayafcoyduguger çek, tenısseverlen memnun bı rakacak daha klâs oyunculan eksüdiğı olmustur. Organizator lerin gelecek yıllarda «Nasılsa se yirci geliyor» diye düşünmeyız. Bu eksikliği telâfi yoluna mutlaka gitmeleri gerekmektedir. MÜNİH OLİMPİYATLARINA 612 MİLYON DOLAR PARA HARCANDI MÜNtH Yılın en büyCk spor olayı. 20. Yaz Olımpivatlannın başlamasma 26 gün kala, organızasyon komıte°ı butün ha/ırlıklarm tamamlandığını ve kafılelerin^ bu hafta oevderpev olimpiyat köyünde beklendiğıni haber vermı;tır 123 ülkeden 10 000'i askın sporcunun katılacagr Ve dunva bannının harikalar olimpiyadı diye niteledığı oyunlar. 26 ağustos eumartesi günü, Münlh'in 80.000 kisilik Olimpıvat Stadında açılacaktır. Almanya bu ovunlar İçın 1 mılyar 972 milyon mark (yaklasık olarak 8 milyar 568 milyon Türk Lirası) para harcamıçtır kı bu meblâğ, simdiye dek yapılmıs olimpıvatlar için harcanan paranın en az dört mislidır Spassky ile FischerMn 6 berabere biten 7. oyunu FİSCHER . OLİMPİYAT STADININ ÇATISI SICAKLIĞI ARTTIRIYOR Mehmet Hüseyinoğlu kamptan çıkanldı Geçen hafta Olimpiyat Stadında yapılan hazırlık mıi=ab»kaîan sırasında, atletler, dev çelık çatının sıcakhgı korkurç biı *ekılde arttırdığından sıkâvetçi olmuşlardır Nıtekım basın da bu çatıya «Almanyanın en kızgın tavası» adını vermıstır M i% Balkan atletizm oyunlarına katılacak atletizm Mılli Takım kampında dısıplinsız ve asırı davramşlarda bulunan çekıç ve gıiUe atan Mehmet Hüseyinoğlu kamptan çıkanhnıştır. Öte yandan, Mehmet Hüseyinoğlu' nun kamptan çıkarılması uzenne gülle ve çekıç atma branşları da musabakalara katılama yacağımız da açıklanmıştır. AMERİKA MÜNİH'TE BOKSTA TEK ALTIN MADALYA BEKLİYOR FORT WORTH, (Teksas) Amerıka olımpivat «eçme^rınde, ağır sıklette butün rakıplenn) devırerek şampnon 'oldn Uunna Dobick, Münih Olimpıyatlan boks turnuva^ıtîrta ulke^ıne altın madalya kazandırabllecek tek kımse eıbı eorunmektedıf SPASSKY 7. oyunun berabere bırakddığı durum. Fischer kalesıyle «surekli şah!> diyerek o>unu berabere jaynıaklır. «Pirat ve Şarpi birinciliğinde usulsüzlük yapılmıştır» tstanbul Pirat ve Şarpi Birinciliğinde usulsüzlukler yaptldığını ileri süren Demirspor KUIU'DII. Bolge Müdürluğüne basvuraak yarışmanın yeniden değerlendınlmesıni istemiştir Demirspor Kulübü Başkanı Aytekın Hakyemez imzasıyla Bö'gp Mudürlüğüne gonderılen ypzıda SYK'den bazı sporcuların lısaassız olarak yarıştığı, haksız yere bir yanşmadan diskaliliye edıldiklerini, ayrıca «flokçu değiştirıldi> gerekçesıyle bır yarışlannm daha îptal edıldığıni ve İYK ya ait bir yelkenin de normal ölçüler dışında olduğu ileri surulmuştür. Sicilya savunması 1 e4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cd 4 A : d4 Af6 5 Ac3 a6 6 Fg5 e6 7 f4 Vb6 8 Vd2 V : b2 9 Ab3 Va3 10 Fd3 Fe7 11 oo h6 12 Fh4 A : e4 13 A : e4 F : h4 14 f5 ef 15 Fb5+ ab 16 A : d6 + Şf8 17 A : c8 Ac6 18 Ad6 Kd8 19 A : b5 Ve7 20 Vf4 g6 21 a4 Fg5 22 Vc4 Fe3+ 23 Şhı f4 24 g3 g5 25 Kae Vb4 26 V : l>4 A : b4 27 Ke2 Sg7 28 Aa5 b6 29 Ac4 Ad5 30 Ac4d6, Fc5 31 Ab7 Kc8 32 c4 Ae3 33 Rf3 A : c4 34 gf g4 35 Kd3 h5 36 h3 Aa5 37 Ab7d6, F : d6 38 A : d8 Kcı+ 39 Şg2 Ac4 40 Ae8+ Şg6 41 h4 f6 42 Ke6 Kc2ı 43 Şgı Şf5 44 Ag7+ Ş . f4 45 Kd'4+ Sg3 46 Af5+ Şf3 47 Ke6e4, KCIJ 48 Şh2 Kc2 + 49 Şgı ve sürekli cŞah!» ile beraberlik. SAMPÎVON GİSBERT 27. tstanbul Enternasyonal Teuıs Turnuvasınuı tek erkekler birincısi Gi3bert, bu ünvana hakkı ile ulaştı. Turnuvada Ispanyol rakete sahip olabilecek kimse yoktıı Reshnde, çampiyon kupalan ile.» 1970 yılmda Bakukoy Vergı Daıresi Muduru Orhan Haktanır m daire memurlarından kurduğu futbol takımı 2 yıldır namağlup unvanını korumaktadır. Dairfnin emlâk takımı ıle çekışen vergı takunının memurlan futbol sayesinde vatandaşlara gayet iyi davranmdkta, her işlerini görmekte daha r&nd)manlı olmakta,dır şeklinde konuşan Haktanır, «tdeallm yine meronrlardan bir kn voleybol takunı knrmaktır» demiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog