Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASD* AHLÂK ÎASASINA ÜTMAT1 TAAHHÜT BOEB. Sahibl: Cumhuriyet Matbaaeüık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına „ ..... .. NAZÎME NADİ Sorumlu Yazı Işleri Müdürü: OKTAT KDRTBÖKB Basan ve Yayan: CUMHURİSET MATBAAC1LIK T« GAZETECİLİK T.A.S. Cağaloglu Halkevi Sk. N 3941 B fl n A l A R. U n VT L * * n . ANKARA: AtatOrk Bulvarı YeMf Aot Venıs<hıı rei l209tfi 129544 1 S 6 12 ABONE ve tlÂN Ayiık Ayhk Ajlık Ajruk luı lcı 22.5(1 «7.50 135* t70v Adl P<Mt* Vor» Dısı 4S 135.» S7S*«* 540^ ÎZMtR. revzlpa;* Bulvarı Msaroglu îjhan. Peı. 31230 • »470» GÜ.VKY ILLERj: Kuruköprü S4 «tkak No. 40 ADAN4 Tel: İS30 3834 BasJık (ltaktu) ı v6 1 a d « j t a (Santlmi) S Onctı a y t a (SanOmlı «. 5. f oeı «rf» (Samtna) Nışan. Nikâh EvlenoM Dofum Ni*an. Nikâh. ftrlaoa*. Oolum Ölum. Mevlid Tesekkfll »3 OncO (3 Sm.) «M Lü •D •• M ı 10* SAY1S1 75 KURUŞ n ı' I» 1&0 100 Muhtıraya (Baştarafı 1. Sayfada) «Reformlar gerçekleştirilememistir ama, egemen çevrelerin istediği ner sey gerçekleşmektedir. Reform amact bir yana atılmış ve eçemen çevrelerin çıkarlarının daha da korurunası gibi bir hav» benimsenmiş, üstelik bn kamuoyuna da yayılmak istenmiştir. Ekonomimiz özel sektörün eline ve insafına terkedilmis, bu yetmiyormns gibi, iî, devletin elindeki afır sanayi tesislerinin dahi özel sekr töre devrini Isteyecek ve bn yolda girişimlerde bulunacak ka dar ileri götürülroüstür.» Tunç, basın toplantısında Baş bakan Melen'in tututnunu da eleştirmiş, özel sektörü, «Boş meydanda a t o^natmaya çagırdığını» öne sürmüş, bu gorüçc çağımızın en übefal ekonoraık uygulamalarında dahi itibar edilmediğini, «çağdışı» kaldığını beürterek, «Anlaşılmaktadır ki, yordumnıda bir ittifak knrnlmus ve devletin de toplumumuznn da çıkarı, küçücük bir azıııhgın çıkarı uğrnna unutulmustur» demiştir. Tunç, kamuoyunu oluşlurmakla görevli TRT ve ba=ının da ilân baskıstyla bu i*tifaka katıldıklarını öne sürmüş tür. Sıkıyonetım sebebiyle hâlen bırçok illerde grev yapılamadığını, ışverenlerin bu tfurumu kendı yararlarına ıstismar ettiklerinı söyleyen Tunç, daha sonra Karayolları uyusmazlığı üzerinde durmuş, anlasmazlığın devam ettığini ve grev safhasına gelindiŞini açıklamıstir. Tunç, sözlerini şöyle bitirmiştirv Huzürun gerçek yolu «Çağirnız artık, «Aszı var. dili yok» toplnmlar döneminden, olavlar üzrrinde düşünen. fikir yürüten, düşüncelerîni söyleyen toplnmlar dBnemine çeçmistir. Türk Işçi hareketi de bn dönemin gereklerine uyarak. görilş• lerini acıklamayı, ş u ' anda kendisine düsen en önemll gSrev sa\maktadır. .. HUkfimetler de çağımızın gereklerine avak • nvdnrarak. sqs' mu.ş bir toplum özlemi çekmek yerine, konusan bir toplumun. ülkenin nygarlık düzevine nlasmasında çok büyük bir etktn oldııcıınıı kabul etmelidirler. Bir yandan bn eerçejin anla?ılman. Sbür yandan toplunîun bütün keslmlrrl arasında snsval adaleti saflayacak dengeli bir kaikmmanm gereklerinin yerine cetirjlmesi ve bflkametİh, l$verrnden akıl alıp. isçiye akıl vermek yerine, isçtyl. kBylüyü, memuru, kiicük esna/ı. kısacası emejHyle (teçineıv herkesi kornmasını, insan haysivetine yara»ır bir ya?avı? seviyesi elde etmelerini Kağlnvacak tedbirleri almasını diliyornı.» Halka açık anonirn şirketler • Türkîş Oenel Sekreteri Halil Tunç, konuşmasında, gerek hükü metin ve gerekse bazı uj çevrelerinin son zamanlarda işledıkıerı •Halka açık anonim şirketler; görüşünü de eleştirmiş, vurt dısmdaki işçilerin tasarruflaTınuı bu Basın «jzgürlüğü yoldan özel sektöre aktarılmasına ve basın afh çalışıldığını öne sürmüş, buna ve iktisadî devlet teşebbüslerinin oTürkİş Genel Sekreteri Tunç zel sektöre devrihe karşı oidukla daha sonra soruları cevaplandırrını «çıklamıştır. Kemu kuruluşla mış, tam bir basın öıgürlüğünrının sürekli zaraj euiklerive devden yana olduklanni, basında let e yük olduklan yolıuıd'akı idceza sisteminih detiştirilmesi çadialann da doğru olmadığmı bebalarını dpsteklediklerini acıklalirten Tunç, bu. kuruluflars devm ı s «Bir tazetecipin düşönceletin katkısının .sadece 9 n.Oyar , sinden dolayi hapishanelere koolmasına rağmen bugun bunUnn nulmasına siddetle karmyıs» de61 milyarlık bir kaynak yaraHık mistir. Tunc, ücretlerin dondularını söylemiştir. Tunç, sö/.lerıne rulması egiliminin eerçekle'meozetle şöyle devam etmijtır: s| halinde ise en s e r t , sekilde tepki gösterectklerini. her türlü •Bugiin yurdumuzda, öıel teşcb tedbire bftşvuracaKlannı söylebüse kolaylık ve olanak «aglama yarışı alabildlğine sürdürülürken, miştir. dar ve sabit gelirlilerden, «kalkın manın gerçekleşmesi icin» tedakâr lık etmelerl istenmektedir Pahalı lıği önletnek gerekçesiyle köylule (Baştarafı 1. Sayfada) rin ürettikleri baslıca iiretim mad Delta Havayollan şlrketi, öndelerinin taban fiatları dondurulCe Miami Havaalanına inen uçakmus, köylülcr zor durumda bıtataki korsarrtann fidye tslebini kılmış ama, pahalılığın asıl yaratı kabul ederek kendilerine 50 * ve cısı olan aracı ve tefecilere karşı 100 dolarlık banknotlar halinde hiç bir şey yapılmamışlır. Görütam bir milyon dolar ödemiştlr niişe güre de yapılmayacaktır. Bu miktar.*hava .fcorss*ılı§ı' tat'crctler dondurulmak ıstcnmck rihinde «imdive dek ödenen j^en tedir. Buuun sonuııda işcilcr artan bürük rrieblâtdır pahalilık kar^ısında gittikçe geri>e giden bir hayat seviyesinde ya Fidvenin kor^anlara ödenmesamağa mahkum olacaklardır. Bu sinden »onm uçaktalci yolcularsurette elde edilen malî olanaklar. dan B7 sinin Miami'de' uçaktan sanayicilere prim olarak dağıtllavrılmasina müsaade edilmistir. maktadır.» Uçak Miami'den aynldıktan sonra Cezavlr'e ettmiştlr. • 12 Mart'dan önceki olayların stıç lusunun 1961 Anayasası degil, bu Cezayir'liier memnun Anayasanın sosyal ve ekonomık gereklerini yerine getinnevenier degil olduğumı iddia eden Hali! Tunç, Ancak. Ceıayir yetkilileri bu 1961 Anayasasmın getirdigl H^klnr olaydan memnuniyetsizlik duydan yararlanamryan toplum kesim duklannı belirtmışlesdir Bu k o lerinin çareyi sokakta arantakta ntlda kwıu$an bir vetkili«Cezabulduklarını. bundan da <jıt nîyet vir bütün politik sığinma haklilerin yararlandıklannı söylemiş, lannı tamvan ve kim*ey1 seri devamla şöyle demiştir: çevirmevpn bir ülkedir Ancak. «Efer 12 Mart öncrsinde An«bi mllvon dnlar almış bnlunan yasanın önçördüğü sosyal ve ebir çetevi bu sınıfa katabilecekonomik haklar, ülkemizin olatimiri sanmırorum» demlftir nakları Blçüsündc, iyi nİvetle tlglliier. Cezavir hükümetinln tam olarak nygulansaydı. isçihiç vok«a, alınao fidvenin geri ler gibi toplumun diîer kesim. verilmestn! satlamava çalışacaleri de gelecege güvenle baka. gını ve eerpkir«e hava korsanlacak ve sokaga dökülmek ?erenr» kabul atmevecejnnı öne eür ğini du.vmayacaklar, sokak ha* mekfprtirler rekttleri art niyetli bir avuç Billndlfrt eibl OUndan bir süre kisinin bağırıp çağırmasından önce eene Amerika'dan Cezavir'e ileri gitmeyecekti. ucak kaçırmış bulunan iki Bueün hali, eskl hatalarda ıs«Black Panther» örsütü müitarar edildiiHni ve battâ hatalanına sığınma hakkı verilmlş, rın dahs da ileri sotürttlınekte ancak kaeınlan uçak ve hava olduğunu üzüntüyle fdrmektekorsanlannın almış oldukları yi«. 500 000 dolar (TS mHymı lira) Sıkııtırılan çazların patlaya. tutannöak) fldye Amer!ka"ya cafı bir flzik kannnndur. Fitik lade kannnları arasında fertler ve toplumlar Için geçerli olanlar da Cezayir, 1 milyon bulundujrn nnntnlmamalıdır.» Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emin Alpkaya, bu gibi tesislerimizi başında bulunduğu 'teşkilât bakımından sık sık zıj'aKONYA, (a a) Konya merkeret ettiğine değinerek, «Memleke zinde bir rinayet isJenmis, aklî tlmizdeki bazı büyük tesislerde dengesini kaybeden sabıkal) bir î» alınan güvenlik tedbirlerinj yehıa, bu keı de. eşini ekmek bıçağty rinde gidip görmekteyim. Alınan la başından keserek öldünnüştıir. tedbirlerden bir kısmının yanMehmet Gökkaya. 15 yıl önce lıs. bir kısmının vetersiz olduğukayınbiraderini sokak ortasuıda nu mnşahede etmekteyim. Bu kurşun yafimuruna rutarak öldürkonuda ilgilileri uyartyorum. mü» ve onbeş yıla mahkum edilmemleketimizin içinde bulundumiîti. Kısa bir süre önce cezasmı RH bu dönemde dah» dikkatli tamamlayarak salıverilen Konyaolmak mecbnriyetindeyiz» denjn Uzunharmanlar mahallesin'.le miştir. oturan Mehmet Gökkaya. yakınls Orgeneral Emin Alpkaya, kalrına sıcaklardan yakınmıs. ve eçi kınma halinde olan Türkiye"nin Fadimana'nın durumunu sormusbu konudakl yoneticüerinin datur. Eşini çok gevdijini t8yley«ı ha dikkatli olmasına da değinmiş, sabıkalı kaatil. cinayet geeesi etr bu gibi yerlerde meydana g"lekenden vatarak uyumu* ve » b » . bilecek en küçük bir ihmalin daha karsı mutfağ» geçerek ekmek hi önüne geçilmesi ve telâfısi bıçağıru alıp. uyumakta olan eşine saldırmiî ve başını ke1 mümkün olmayacak kayıplarta sereköldürmüştür Cesedin ba, yurdumuzu karşı karşıya getireşında bir sfir* B?layan Mehmet • bilecegini söylemiş ve uyarmışGök'kav». komsulannı uyandınp | ttr. cinayeti haber vermî?tlr. Meh ( Kodamanoğlu, enerji met'in akli deneesini kavbettigi tesbit olunmuştur Kaatil Mehmet durumunu açıkladı Gökkaya'nın cezaevinde yattıöı Enerji ve Tabit Kaynaklaf bir sırada bir süre BakırkSy akı). Bakanı Nuri Kodamanoğlu, Keve ruh hastalıkları.hajtahanesinde ban barajı konusunda yapılan tedavi edildigi bir brHingte, TUrkiye'nin enerji sorunu ü«eı1nd« durtnu?, üçüncü beş yıllık plân sonunda da bunun büyiik bir kısmının halleHilecefine işaret ederek. «Türkije çok kısa zamaıtda büyflk enerji Istihnline mecbnr ve buna bir Slcüde muktedir bulunmakta. dır» demiştir. Balat'ta kadın yüzünden çıkan Kodamanoğlu brifingte, halen tartışma, cinayetle sonuçlanmış inşa halındeki baraüann plânlanmıs sürede bitirilmeleri ıia.tır. Makarnacı Sokağı 16 sayıh e, linde, bmUnkU enerji Uretimimi«in üç misline de çıkacagını isavin önünde 39 yasındaki Şevki ret ederek şövle demiştir: Çelik'le 16 yaşındaki AU To«Bngün Tfirklye"de ne Istlhpukseker arasında başlıyan tarsal edebllimek ne kadar çok istısma. daha sonra kavga halini tihsal edebilirsck edelim. vaUnalmış, Topukşeker. Çelik'i bıdaş istihlâk etmeye hazırdır. Ke çıklıyarak öldürmüş ve sanık ban baraj ve rnprii santrali hizyakalanmıştır. mete girmesi ceciken. fakat insa mSddeti normalden daha önce yapılan bir barajdır.» Karısını keserek öldürdü M. Güvenlik Kurulu (B»starafı 1. Sayfada) 9. oyunda Spassky, Fischer ile berabere kald I REYKJAVtK. (AP) Dünya Satranç Şanıpıyonu Rus Bor.s Spassky ile Amerikalı Bobby Fischer arasında yapılan 9. karşıiaş.ma. beraberlikle sonuçlanmıştır. îzlanda'nın başkenti Reykjav.k' de dün yapılan 9. karşüaşmada rakipler, 30. hamlede oyunun berabe re bittiğini kabul etmişlerdir. 9. karşılaşmanın berabere bitmesiyle rakipler puen alamamıstır. Son durum da Spasskv'nin 3.5 puanına karşılık Fischer'in 5^ puanı vardır. 10. karşılaşma, yarın yapüacaktır. [Spassky ile Fischer'in berabere biten 7. oyunuyla iİRİIi şcma ve açıklama, Spor Sayfamızdadır.] DEVGENÇ (Baştarafı 1. Sayfada) 154 sanıklı Dev . Genç dâva. sının dünkü durusrnasında Savcı iddianamesını tamamlamıstır 2 Numarah Sıkıvönetım Mahkemesinde saat 9'da başlavan duruşmada ıddianameyl önceki gün kaldığı 70 savfasından okumağa başlayan Askeri Savcı Ha kim Kıdemli Yüzbası Metm Yurdabak Dev . Genç'le ilgili anarsık olavlar hakkında genış bilgi vermiştir. Dev Genç'in kanunî bir kuruluş olmaktan öteye gelısiminı Mihri Belli'nın 2930 Ekim 1970'de yapılan proleter rievrimcile'kongresındekı konusma=ına ba5 layan ıddianamede proletervanın öz öreütünü teskil edecek bir siyasi partinin kuru!ma;ı ve harekptin sehirlerden ba?lsvıp kırlara vavılraa^ı gerektiSİ fikrirıin bu kongred'e doğdugu belirtilmi=tir. ' . DPV Genç'in bu andan sonra devrimei ve milıtan bir kadro vetistirdigi belirtilen Iddianamede bu orsiitüp. «Hnknkî bir sınıfın diier sosval sınıflar üzerlndekl tahakkflmflrıO trsiıı ama cıni tastvan hlr cemivet eldnçu» aciklanmısrır. Raha sonra Dev Genç'in üniversıteyp yöneJmis faaHvPTleri bölümüne eeçilmistir Bu bölümde Dev Genç'in üniver«itedeki fa»Hyetlerinin amacının •profesvonel devrîrîıci vetiştirmpk. evlemlere katılmavan eenç leri «indirrrrek. vıldırmak ve bu voltfa ka?anmak. eviemlerin ba«ıra aksetmeei İİP kamuovunıı ptMlemPk oHtıSu Mdia edilmis•Hr kıyönetim Komutanhğına vazı ya. zılmasını» tstemiçlerdir. Mahkeme, isim listesinin komutanlı2a verileceğini sanıklara bildirmıs ve duruşmayı yarına ertelemiştir. «Daha dikkatli» tır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, atom enerjisi ile işlayebilecek barajların yapümasının Türkiye'de de mümkün olabileceğine işaret etmiş, önümüzdeki yıllarda hizmete girecek santraller konusunda şu bilgiyi vermiştir: «Bu yıl 54 megavatla Hopa santrali hizmete girecektir. Önü müzdeki yıl yani 1973 yılında 300 megavatlık Seyitömer santrali geliyor, yine 1973 yılında 300 meçavatük Gökçekaya barajı geliyor. 1913te bir başka «antral Kadıncık (60 megavatlık) 1974'te 600 megavatlık Keban hiz mete giriyor. Tunçbilek 197S'te (15» megavatla) giriyor. Seyit ömer yine 350 megavatla 1976 da hizmete giriyor. 1977'de 350 me gavatla Soma santrali açılacak TİP Dâvasında tahliye istekleri reddedildi ANKARA, (THA) TÎP vöneticllerinin duruşmasına. dün Sıkıvönetım Komutanhğı 3 Mumaralı Askeri Mahkemesinde devam edilmi?tir. • Duru?mada sanıklardan bazılan tahlive Kteminde bulun» muşlarrfır Mahkeme. samkların isnat edüen sueun mahivetine gore tahlive isteklerinin reddlne karar vermi=tir Duruşma. Savçınm esa? halîkındaki mütalâası için. başka günp hırakılmi'îtır Bütün bnnlardan 'sonra çok en teresan bir noktaya geldim sanırım. 1977'de Elbistan'da 1300 nıe mavathk termik santrali hizmete giriyor. Sonra Ayvacik 250 me gavatlık Tennik santrali hizmete giriyor. 23 milvar kilovat saatlik enerii kl, Türkıye çok, kısa zaman içersinde büyük enerji istih*aline mecbur ve buna bir ölçüde muktedir bir memlekettir. Ü' çüncü bes yıllık plânda İS mil yar, ondan sonraki plânlarda 8 milyar tahmin edilmektedır. Takriben 23 milyar kilovat saatlik bir enerji üretimi elde edilecektlrj. Bütün bunlardan anlasılıynr Kadm yüzünden cinayet işlendi Hükümet Özel sektör ilişkilerinin «Olumlu ve yararlı yolda» olduğu belirtildi İZMİR. (Cumhuriyet Ege Bürosu) Türkıye Odalar Birli«i Raşkaru Sezai Diblan. TUrkiye nın ekonomik soruniarıyla ilp'i vaptıgı bir açıklamada hükü met ile özel sektör iliskilennln olumlu ve vararlı bir düzende olduftunu açıklamıstır Diblan. Türkive'nin Anayasa dogrultusunda ve özel te$ebbfls Irurmada serbestlik tam yan demokrs8i aniayışı ortamırtda olduğunu hpiırrmj?. «Karma ekonomi düzrninin» soruniannı Çözümlevecpgını behrtmıstır Tuncer Sümer ve Sadık Soysetenci'nin sorgulan yapıldı ANKARA Anayasa nizamım ihlâl suçundan sanık olarak Sıkıyonetim 1 Numarah Askeri Mahkeırıesinde yargılanmakîa olan THKO mensubu Fevzi Bal ve 33 arkadaşının duruşmaîarına dün de devam ecnlmiş. iki sanığın sorgusu yapılmıştır Geçen celsede sarfettigı bazı shzlerlnl açıklayacasını bıldnerek söz alan Fevzi Bal. «Benira kisilere karşı herhançi bir kin ve düşmanlıjım yoktur. Benim, Amerikan emperyalizmi ve ül.kemlzl sömürenlere karsı mücadelem vardır» demiştir. Bundan sonra; Tuncer Sümer ile Sadık Soysetenci'nin sorgularına geçümistir. Daha öncç konuşmıyaeagını bildirmiç olan Sümer, Mahkeme Baskanı Tuggeneral Ali Elverdi'nin uvarısı uzerine ifade vermıî. «Ben, Sav rılıkta THKO mensubn olmadı£ımı sövlemiştim. Bu, yanlıstır. Ben. THKO'nun bir mensnbu ve savasçısıvım» demiştir. Daha sonra sorgusu yapılan • Soysetenci, emperyalızm ve onun işbirlikçisi gerici aüçlere karsı Marksist ve Leninist bir mücadelenin gerektiğıne inandığını ifade etmiştir. Sivas'ta şs»n ' hasta'ığı görCldü SÎVAS. (THA) Havalann Iturak gitmesl Uzenne. Kangal. Patık. Zara lleelertnde salgın Şap nastalığı görülmiistür Yüzlerre nayvantla ghrüldup öne sll rülen hastalıâm Tamamnda fln lpnmP5i ıcın AnKara'rtan BPIPD n» manlsr iiçpleri tarsmaya basla mışlarrin Türk Kürt ayınmı tddianamede Dev . Genç'in kfiy çalısmalanndan da bah«edıl mis ve bu örgütün Türk Kürt ayırım'nı tahrik ettiBi. Dogu Anadolu'da yaşayan Kürt halkı olarak niteledikleri kitlevi muh tartvet istemeve re avaklanmava teşvik. tahrik ettıei çeçitli d e r d ve btldlriterffpn alınan y a . zılarla anlatılmıstır 1 milyon dolar ParticiHk kavgasında yaralandılar Inonu V •• •• Halk t Olaylar StlRT, (THA) Kozluk tiçe merkezindo parti yüzünden çıkan meydan kavgasında Belediye Baskam Maruf Baltaa ile dort kisi tas ve sopa Ue tğır sekilde varftlanrruşlardır. CHP ve DP U partilller tarmfından ba^latılan ağız kavgssı kısa .zamanda bUyUmüstUr. CHP ve DP II taraftarların birbirlerine hilcum etmesiyle başlavan ve güvenlik Ituvvetlerince Onlenen olayda CHP'll Beledlye Baskanı Maruf Baltas. Mah.nılc Baltas Ue Raslt ve tlyas Baltas adindaki kartfesler varalanmıslardır. Gtlvenllk kuvvetieri Otavla llglli olarak be$ Idsiyi göraltına tlmı«tır. (Bastarafı 1. Sayfada) Satır, dün CHP'den ayrılan Orhan Kabibay'la birlikte bazı parti. lilerle temas ederek, görüi'.erini almiftır. Güleç'in istifası İki işçi, kuyuda çalışırken öldü Küç\ikçekmece Cennet M » . hallesinde bfr ir.şaatta, kuyu gazından zehirlenCn iki işçi ol ı müş, bir işçi de koma halinde j hastaneye kaldınlmıştır. Mahmut Mustafaoğlu'ya ait inşaattaki kuyuda çalısan işçiler. topraktan ıızan fazlard'an zehirlenmiş, bunlardan Seyfet . tin Akdeniz ile Saüm Gökgoz. hastaneye kaldırılmadan can vermişlerdir. Saat 17J0'da' meydana geler. '. olayda isçi Turgut Sarıoğlu i=e. | koma halinde hastaneye kaldı | rılmıştır. ! ANKARA. (Cumhuriyet Bürosuf Adana Milletvekili Fazıl GUleç de dün CHP'den istifa etmiştir. OUleç, 5. olağanüstü kurultaydaki gelismelerden sonra CHP'den istifa eden on dördüncü Mllletrekili ve on dokuzuncu parlamen teıdir. TBMM Basın bürosunda dün saat 11.00'de dUzenledlgi bir ha sın toplantısıyle Istifasını açıkla yan Pazıl Güleç, CHP Genel Baskanı Bülent Ecevifi ağır bir dılle suçlamıj, «Kesin Inancım odur kl, Türk milleti yapıltcak' ilk genel seçimlerde, bugünkü CHP' styasi hayattan ebediyyen ta^ft ye edilecektlr. Ecevit. CHP'nin mezarını k»zmıs ve CHP'yi tüket mistir» demiştir. ö t e yandan, CHP'den ayrıl»r Satırcıların kurmak' istediklpri yeni parti için. çalışmalar devam etmektedır. Satırcıların özellikle, kuracaklan yeni partiyı dayandıracaklan bir «ekonomik şörüş» saptamakla uğraştıklan ögrenilmiştir. İstifa gerekçesi Güleç istifa gerekçesini açıklarken CHP'nin artık eski CHP olmadığtnı söylemis, «yıllarca tür lu entrikalar çevlrerek CHP'yi Atatürk ilkelerinden koparmak ve Atatürkcülerden temizlemek için uğrasanlar nihayet bu hedeflerine ulaşmışlardır» tir. Güleç. Ecevıt'ın bir zamanlar Feyzioğlu. Erim ve Satır'ın tu olmakla öğündüğünü, sonra onlarla mücadeleye giriştiğini öne sürmüş ve «iddia ediyorum ki. çok yakın gelecekte bu defa da en yakın dostu bilinen Kâ mil Kınkoğlu ile çatı$maya ba«!a yacaktır ve kanaatımce kıran kı rana gidecek bu defaki çan?mada KınkoSlu Ecevit'in basını yiyecek ve böylece de CHP'de Ecevit'in baslattıgı yeni tarihı a kım ve baş yeme savssı yeni bir safhaya dönüşmüs olacaktır» de mistir. (Bastarafı 1. Savfada) karsısında. bütün vatandaşlartmin orman yatıg<nlaniM karsı gayet bassas ve uvanık bulnnmaları gtrtkmektedir. Geçen yıl. gerek hava sartlarının mfisait çitmesi, gerekse mül kf ve askeri makamlar ile teskilfitimtzın isblrliği yaparak, limll ve fedakir çalışmalan sayesinde, vuku bulan orman yan> gınlan baslangıç halinde ve en az zararlarla önlenmiş bulunmaktadır. Ülkpmizin ekonomik ve sosyal yönlerden kalkınması İle çeşitli tabli ifetlere karşı korunmasında önemli bir rolü bulunan ormanlarımızın devamlıliginı g lamak amacıyla, 9 Hatiran 1972 rfln ve Şb. l/b ITii savılı yazımızda belirtilen tedbirlere ek olarak. bütün vatanriaslanmızm. yanginlara sebebiyet verecek, ormanlar icinde ve kenannda ates vakmak. sonmemiş siçara ve kibrit atmak konak. piknik vrrlerindc vaktlan atesi söndOrmedpn tcrk ptmek ıı'bi tutum ve davranps'arrian kaçınmaları hıınusıında tnrlii vann »raçlarından da favriaUnıiarak ika» edilmelrrinin ve vançın vnkuunda mükflleflprin vangin mahalline spvkleri irin RR31 savılı Orman Kanttnunun 7ü. maddesi uv«nnca. Iftrnmlu corülpcek mfktarda askerî re kamu kunıluslarının nakil vasıtalan ve bütün imkân lan ile tpskilltlanma vardımcı olmalannın temininl ve daima siikrahla karMladıtim bu konu da (Sntprmekte oldusunu* vakın ilfi VP hacsasivetinizin devamtnı önemle rira pderim.» Susuz köyde yeraltı suyu bulundu ADANA, (Cumhuriyet Bttrosu) Yıtlardan beri bir damla ıçme suyu bulunmayan Bahçe ilçesinin Böcekli ve Atalan köyleri 3akınlanrtda sanıyede 90 ' litre akaa temte ve aıhhl içme suy^ı bulUnmuştur. YSE MüdürlÜgü tarafından yapılan sondaj çalışmaJan sırasında açılan üç kuyuda suya rastlanmamış. ancak dördüncü kuyudan sanıyede 30 litre akan bol miktarda su çıkmışttr tlgililer, 30 litre suyun sadece iki litresimn Böcekli ve Atalan köylerine yetecegıni büdirmışler dir. Vali Nezih Okuş da, Böcekli ve Atalan köylerine bizzat giderek çıkan suyu Verinde incelemiştir. Dumlupınar anıtının yeri yüzünden Afyon Belediyesi ile Kütahya Belediyesinin arası açıldı K Ü T A H t A , (THA» BüyÜlt Za(erin ve Afyon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 50. yıldö nümü hazırlıkları devam ederken. Dumlupınar anıtuıın yapılacağt yer konusunda Kütahya Belediyesi ile Afyon Belediyesi arasında anlasmazlık ortaya çık mıştır. Dumlupınar da Atatürk annımn yapılacagı yer üzerinde Kütahya Belediyesi hak iddle edlp, «Bu yer bltlm sınırlanmıc İçinde» derken. Afyon Belediyesi, anıtın 26 Agustos tarlhlnde törenle açılacagını bildirmiştir. Anıttn inşaasına başlanan yerin KUtahyaya 60 kilometre m : safede ve il sınırları içinde bulundugunu söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Kara'ya cevap veren Afyon Belediye Baş kanı Sami Öznur, «Dumlupınar anıtının bulundujtu yer, Afyon II sınırları içindedir» demiştir. tlgililer, Zafer Haitasına, Cum hurbaşkaru Cevdet Sunay, Başbakan Ferıt Melen. Genel Kurmay Başkaru ve bazı bakanlarla Kuvvet Komutanlarının katılaca gıru açıklamışlardır. tririianamer.ın olaylar bö\ü,münde İse 12 Agustos 1968 t a n hinden başlamak üzere 28.4.1971 tarihine kadar. uzanan olavlar zincirl teferruatiyle izah edllmlş tir. Daha sonrs lddianamenln geri kalan kısmını Deniz Hâkim Kıdemli Yüzbaşı ülgen Sözer okumuştur. tddianamentn «on (Baştarafı 1. Sayfada) kısmında 125 sanık hakkında 6 tirmedi ml Abdülcanba2? Maay ile 36 vıl arasında hapis celum, her evlenen erkefcin bira* zası istemlstir. Bunlardan R0 sanıichaklund» Türk Ceıa Kanu sluurüsii düssr.. nunun 141/1 madde.ti uvarınca Dogrusu tıiç aklımuan geç 8 v ı l d a n 15 vila kadar. 83 «anık mivordu Abdülcanbafj evlendT hakkında da TCK'nun * 141/5 mek. Ama beklenmedils bir sey msddesl uvarınca 5 vılla 12 vtl oldu Bir tefrikada Ruhsar vaarasında aîır hapis cezası vevaş yavas ölüme gidivordu hirilmesi talep edilmistir Daha kâveyi böyle tasarlarmstım Fasonra »orffulsr» gecilmiştir kat okuvucular hissetmişler genç kızın sonunda ffleceginl. 136 sayfalık iddianamenln taGünün birimJe bir meKtup almamen okunmasından eonra dım Hem de kimden? Onlü roSavcılık makamı bir ek Iddiamaneımız Ahmet Rasim efen".ı» name ıle kaçak bulunan Ahm»t nin torunlanndan. Aman Ruhsa Mete Sönmez ve Yavuı Hakverl Sldürmeyini Ahmet Ra<im emez'i de davaya dahil etmislerfendi merhum da romanlsrını dir. Her İki sanık da Türk Cex.a yazarken okuyucudan mektun Kınununun 141/1 ve 141 .'5'e mad alınca bazı kahramanlarını Rliim deleri İle Itham ' ertilmis. buna den kurtanrdV Tlıvorlardı L'mu ilâveten Ahmet Mete Sftnmez mî arzu üzerine Ruhsar'ı ölümhakkında 15fi maddenin de t a t . den kurtardık ve çarp«iz Abdülbiki istenmiştir Bfivlece cezacanba^'la başgöz ettik landırılms'=i intenpn «anıkların toplamı 127"ye yükselmiştir 27 AbdUlcanbazı beğenmiyen oluyor mu hic? sanıgın dosvalarının da aynlmasına karar verilmiştir flbdülcanbaz Sorgular başlıyor Bund'an sonra sanıkların'sor* fusuna geçümls ve önce tutuksuz sanıkların sorgusuna başlanmıştır. Sorgusu yapılan ilk sanık TCK 141/5 ve 15(3'1 maddpsine göre cezalandırılması i'tenen Atıf UBurlu olmustur UBurlu özeüe Dev Genç üyesi olmadıŞını. BaskarilıSını vaptıŞı Sosval Demokra1;! Derneai dısında hiç bir dernekle iîeî<=i olmadıfiını belfrtnristir «rtHvenrttelt arkadass baslıklı bildirilerde aktif rol ovnBmadıSını bir sonı üzerine belirten Ueurtu soınları Rfivlemistir: «Dev . Geırc ile fikirierim hiç bir zaman anlasmadıli rlhi. her zaman bu Brrüte karsı olmnınmdur. Dev . Genc fivesi olanlarla arkadasfıklanm olmustur. Ancak daha lonra onların hari.< fiklrlerlnl öjrenince bütün alâkamı kennipk rnranAa Aynı blidiri ile Ugisi olan Su»vip Dilmen de sorgusu esnasında Dev Genç ile ileisi olmadıtını belirhnl* ve. «Ben tktisatlılar Fİklr Kıılübü kururulanndsn tdim Bildirinln hazırlanma^ında ben dr vardım. Anrak bu bildlride bir suc nrmını yoktur, tddia edlldlif Eİbi hükümetin manevi fahsi talıkir ediimi$ değildir.» demiştir Şuaylp Dilmen'den tonra sorguya cekilen sanık Kâzım Ke>!cuoğlu da 1968 70 yıllan araıında TMGT baıkanhğını yaptığını. buna rağmen Dev Genç ile ile'sı olmadığmı, bu yüzden 141/5. 141 '1 ve 159/1'dekl suçlarla Itham edil. mesi için bir sebep olmadığmı söy lemlş ve «TMGT've baflı federasyonlnnn o zamanki bnşkanlnn simdi parlamentoda bulunuyorlar Ben rençlik teskilâtı başkanı ikpn bizzat Cumhurhaskonı Sunay tarafından uçak biletim sönderllcr»k Avrupada yapılan bir ııluülıırnrnsı kansreyc katılmam sallnnmistır Bütün bunlıır hrnim iddia edilen suçlarla bir Uişkim olmadığını «ö^tpren kanıtlardır* dpmistir. İDEAL ADAM fiokaraSıkıyönetim (Baştarafı 1. Sayfada) gözetim altına alınmış, bunlarcfan 1312'sl tutuklanmiftır. Hâion 312 kişl tutuklu, 19 kışi de gözetim altında butunmaktatır Yine aynı süre İçinde; «32'»i fakülte ve vfiksek Oknl 6gren. ci derneti olmak fiıere 50 der. nek ile iki scndika ve iki Kur'an knrsunun kapatıldıgı. 169 sâbıkalının hrtlse dısına çıkarıldıft. dördii fenel aramada olmak fizere 779 konut ve isverL nin arandıKı. 111 otel ve randevu evinin kapatıldıgl. üç tiyatro hakkında kapatma kararı verildiri hSlen valnız Ankara Sanat Tiyatrosunun kapalı oldotu, btr sereinln açılmasına itin verllmediii. kfitti örtiek olaoak müstehcen bir filmin oynatıl. masına da müsaade edilmeditl» belirtilen acıklamaris Sıkıvön». tim önceMndpki olavlar t!» s e nis bir sekilrie anlatilmaktadır. Açıklamada. bölücü faalivet gösteren ve anarsive vol açan örgütler hakkında da bilgi verilmektedir. İşçilerin durumu Ikı yüdan berl fıyatlann yüzue 40 oranınd"a arttığını, biltün iddialara rağmen bu artışların günümuzde de devam ettığini, toplu sözleşmelerin bu artışları etkilediği yolundakı iddıaların kasıtlı olarak ortaya atıldıfını, Plânlamanın da bu görüşe katılmadığını, yurt kaıkınnıası ıçin işçilerin her türlü ferfakârhğa hazır olduğunu da belirten Tunç, bu konuda da şöyle konuşmuştur: «Eğer toplumun ekonomik sıkmtı içerisinde bnlanan kesim : leri, Işçi hareketinin fedakârlı j jh ile daba iyi hayat şartlanna j kavusaca'klsrsa, işçiler bu feda j kârlıği seve seve çöstereceklerdir. Ama işçilerden, felir dsfıIımının zaten en yüksek payını almakta olanlar yararına feda. kârlıkta bulnnmaları istencc'ek. se, Türk işçi hareketi bn istefi cevapsız bırakmamaya kararlıdır.» dolara el koydu ABD, fidyeyi geri istedi Merkez Bankasınm alârm zilleri > Polisi yine şaşırttı Merkez Bankasmın Emniyet Müdürlüğüne bağlı alSrm zilleri, dün akşamüstü çalmayn başlayınca, olay yerine deıhal ' bir ekip gönderilmiştir. , Ancak ekipler yola çıktığl sı ' rada Merkez Bankasır.dan Em | niyet'e, alârm zülerinln, içerrie meydana gelen bir kontaktan çaldığı bildirilmiştir. Polis yetkilileri. banka ilgili. lerine. olayın ikincl kez meydana geldiğini belirterek, bankı içindeki hatların kontrol edilmesini söylemişlerdir. Cezayir makamları, hava korsanlarını 2 saat süreyle sorguya çektikten sonra bılinmeyen bir yere göturmüslerdir. Cezayir Hükümeti ise, hava korsanlarının uçak şirketınden almıs olduğu 1 milyon dolara el konuldVğunu açıklamıstır. Kaçırılan uçak. daha sonra Cezayir'den Barselona'ya gıtmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı, hava korsanlarına ödenmiş olan 1 mil yon dolarm Amerika'ya iadesini istemıştir. Yeni parti CHP'den aynlan Satır ve arkadaşlarının kuracaklan yeni partinin hasırhklan devam etmektedir. Satırcılann, kendilerine baftlı örgütle yaptıklan temaslardan sonra MGP ile birli><meyi kesinlikle düşünmedik leri ögrenilmiştir Kendllenne baglı örgüt, böyle bir blrleştneye siddetle karşı çıkmistır Beri yandan, yeni kurulacak partinin Millet Meclisinde bir grup oluşturacağını da hesaplayan Satırcılar, parlamentoda gösterecegi faaliyetlerle siyasal alanda oir yer almayı plânlamaktadırlsr. CHP'den avnlanları şimdilik en çok uğraştıran konu. kurula^k partinin hanRi ekonomik gttrüşü temsil edpceürt'r Yeni partinin «Atatürkçi'lük dogrultusunda» olaeağı da öne sürülmekte. ekonomik anlayış blçiminin «ger çek ortanm solu» olarak tanıtılması düşünülmektedir. Satırcılar, bilindıği gibi. Ecevit'in Genel Baskanlığından sonra, CHP' nin «ortanm solu» ilkesinden hızla sıyrılarak aşın sola doğru meylettiğini iddia etmekte ve eski partilllerinin «bosalttıgia ortanın solu'nu dolduracaklannı 6ne eürmektedirler. Yeni partinin adının «Cumnunyetçi parti» olaeağı da kesinlık kazanmış gibıdir Çeşitli illerde, sUrdürülen temaslardan sonr^, Ankara'da yapılaeak bir toplantı da kurulacak partinin tüzük ve programı kesin olarak saptanacak ve kuruluş İçin ilgili yerlere resmen başvurulacaktar. Dedlm ya, Abdülcanbaz bir ldeaj adam, hep doftrunun ivinın. haklmm, ilen ve cajdaş olanın vanmda. Güçlü de. Uzerlne varmak kimsenin aklından gecmivor Ama bazan şfivle se/yler oluvor: Bir defasında Ruhsar» ev balivle bıraz dekolte CtoMlstinrt. N'ihavet Abdülranbazin evl, kendı öz«ı havatlan. Fakat kıj'aınet koptu. «Turhan bev Itardesim sen bizlm veneemizı nasıl knlu başı çıplak çizersin. Abdülcanbaz'm karısına avıp degil tni?» demezler mi? Abdillcanbazi tarlhln DÜtün devirlerinde vaşatıvorsırn Turhan pelfl gelecek vüzvıllaFa do*ru Bftfürmeveoek misin, eeleceSi vasatmavacak m ı s m ' Abdülcanbaz. ılen düsüncell bir adarn sadece zamammn en İleri düsüncelerıni benımsemıvor. gelece*in daha srüzel o lacaSına da ınanıyor tabii Ünu selecek vüzyı 1lara dogru da göttlreceglm. Benim özletnleriml tasımıvor o. eidlp buluyor alıvor. Sivrisineklerle (Baştarafı 1. Savfada) CHP îstanbul Milletvekili Reşi* Ülker, bu konuyu ele almış ve Saghk ve Sosyal Yardım ile Içlşleri Bakanlarımn cevaplandırılması isteği ile Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge vermistir. Önerge şöyledir: «Dünyanın en gBzel şehirlerinden biri olan tstanbul, sivrisinek istillsına uğratılarak 40 vıl önceki haline sokulmııstur. Bir çok semtlcrde, yaz gecplerinde kapı, pencere açılmaz. dısarda oturulmaz duruma çelinmistir. Bu durum tstanhul halkını huzursuz etmektedir. Yurttaş bu Inıl âfetinden korunmak için büyük masraflara girmektedir. Kullanılan DDTIi ilâçlar da a y n bir tehlike teşkll etmektedir. Bu durum Türk turizmine darbe indirecek bir nitelik de almış bulunmaktadır. Bunun etkilerini yıllarca silemememir müm kSndür. Sivrisinekle mücadele araçlannın Fetersaz ve pahalı nlriucu zamanlarda yapılan savas ile tek bir sivrisinek görüi"">en tstanbul sehrinin bu feri dnruma eelmesinden sorumlp n'anlar kimlerdir? tstanbul'ıı ^asian. maz hale gptirpn bu durumun önlpnmesi için ne gibi tedbir düşünülmektedir?» m A LTIN Cumhuriyet Resat Hamıt Aziz Napolyon 24 Svar külce' 205. 2()7. M2. 3«5. 236.238. 205. 2 1 0 170 17S11 40 • 11 50 Tarık Z. Kırbakan I • o o K ı o n Uprt Rat n f.»hrrr* Haat» j tıklan MötrhaMiıın j CM t^rmakkatr "Hm » [ j :I AGI BİR KAY1P Adil Beyin oğlur Sefikat Muzaffer; Kâmuran'ın agtbeylerl ve merhum Fehime ve Namık'ın kardesi* merhum Hayrünnita ve Kenan'ın ağabeyleri; Leylâ ve Doğan'ın seveill babaları îstanbu]srx>rlu ıKU M ı« n t ı»o*n*«»>ı .VEFAT Merhum Abdulkerim Demirden'in, eşi, Kâmuran Tüler Demirden'jn kayın Avşar ve merhum tsmail Hakkın rahmetıne kavuşmustur. Cenaîesi 2 Agustos Çarçamba günü (BUGÜN), öğle namazını müteakip Şişli Camiinden ahnarak U«küdar Seyid Ahmet mezarlığındaki aile kabristahın. da ebedi istirahatgâhma tevdi edilecektir. (llâncılık: 88Î1/SÖ46) Hüsniye Demirden Dilman ve merhume Zehra Dilman'ın kerimeıl, » e r h u m Hasan Demirden ve Ferhundo Verdi'nin sevgili anneleri, Ferruh Verdi ve valdeleri, Füsun Verdi ve Bülent Verdi'nin büyük anneleri, Pakize Dilman, Hayri.u Dilman, Kâzım Dilman'ın ablalarj, (Baştarafı Spor Sayfasında) yaptığı basın toplantısında, «Ben (îalatasaravda oynamam» seklindekl sözü üzerine ne düşünüyorsunuz «orusuna verdiiîi cevapta. «Cemil daha Ance de bana, ben Oalatasaravda a y n a . mak istlvorum. demisti. Cemil' in tntnmnnu bir tGrlü anlayamadık. Tabii ki corla cüteİlik olmız. bekliveceSiz. bakalım zaman ne ensterecek» jeklinde konusmııstur E 8 Î A PlYANGOSO Galatasaray bu sezon da eşy« pıyangosu çıkaracaktır. P l vangodan elde edılecek hasıla. tın hepsl Florvsdakl sosyal te" sl?ler« hareanacaktır. YöneMciler, «Bu sezon Flor. vadaki tesisleri bitirip. Oalatasarayı modern bir kamp yerine kavnstnracajhz» demisierdir. Gatatasaray HAMDİ CANKO 31/7/1972 tarihinde Hakkın rahmetine Kavuşmustur. Cenazesl 2/8/1972 günü ögle namazinı müteakip Fatih camiinden kaldırılarak Edirnekapı »ile kab> rlstamna defnedilectktlr. Atlah rahmet eytefin. A t L BS | Basaran: 2055.5544 OOK'I'OB Mustafa ÖZDİLER i DahlHye Mütehaatı» Lâıelı Mp^ihoaşa Cadded No a Tel: n ffl 40 : { j j Bu arada sanıklardan Süleyman Aslan'ın avukatlan tutuksuz yar j eılanan Aslan'ın önceki fün Beşiktaş'ta dolaşırken kaçak zannıy. la polisler tarafından sırtmdan t«banca ile vuruldugunu iddi» etmişlerdir. Aslan'ın kom» halinde hastaneye kaldırıldığını löyleyen avukatlar Mahkeme Baskanlığmdan «diğer tutuksuz sanıkların c»n emniyetlerinin korunması için Sı Süleyman Aslan'ın vurulması
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog