Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA ALTI: sCIHVIHüRÎTETi : 2 Ağustos 1972 Taban yükselir, tavan da alçalırsa akibet ara yeıde sıkışıp kalmak olsa gerek 4 0 YIL ONCE 2 Ağustos 1933 tarihli Cumhuriyet f f A İ Z E PEBSEPOLÎS ziyaretimden bahsetmek istiyonun.. ImpaI I m rator ve İmparatoriçe, bendeniz Chaban ile esimi, yani Cha" " bana'yı çok hararetli bir şekilde kaıyladılnr...» . Ve arkasından kopan kahkaha ve alkışlar. Üç yıldır hem kelime oyunları, hem de ses taklitleri ile, Fransa'nın bir numaraU taklitçisi Thierry Le Luron, eski Başbakanı aslında hiç kızdırmayan çok sevimli bir genç. Chaban . Delmas'ın hoşgörürlüğü o kadar büyüktü ki, bundan birka; ay önce, Thierry Le Luron, Olympia'da bir «Resital» YOksek seviyede nukteler yapan yaramaz çocuk Kosta DAPONTE (PARÎSTEN BtLDİKİTOB) verdiği zaman. ki bir taklitçi ilk defa Olympia'ya çıkıyordu Başbakanın kendisini de çağırmıstı. Chaban tabii gidemedi ama annesini gönderdi! Evet, Chaban Del. mas'ın annesi ilk sıralardaki koltuğuna oturarak, oğlunu taklit ede ede müyonlar kazanan bu sevimli genci alkışlamaktan kendini alamıyordu. . . * .• ÜMUMÎ AF C UMHURÎYETlN onuncu yıl uf, Dr. Adnan, Hürriyet ttilat dönümü münasebetiyle ilân Fırkası lideri Miralay Sadık, Yaedilecek af kanunu tasansı zar Ref ik Halit, filozof Rız» Tevhanrlanmıstır. Büyük Millet Mee fik, kaymakam Âdil beylerin aflisi çalışmaya başlayınca ilk cel fa dahil ohnalan hükümetçe isteıı mektedir. Adnan bey Paris'te. Ser sede hükümetin bu husustaki tek bon üniversitesinde Türkçe hocalı lifi müzakere edilecektir. Söylen ğı, refikası Halide Edip hanım diğine göre hükümetin yapacağı Amerika gazetelerinde yazarlık teklifte siyasî mahkumlarla bera yapmakta ve Ingilizce eserler ya* ber memleket dışında bulunan maktadır. Rauf bey, Hindistan'da lardan bir kısmının affedilmesi bulunmakta, R«fik HaKt bey Hahakkında kayrtlar bulunmaktadır. lepte Vahdet gazetesini çıkannak » Bunlar arasında eski Başvekü Ra tadır. BEŞİNCİ lerli Mallar Sergisi dün öğleden sonra saat 4'de Galatasaray Lisesinde merasi.nle açıldL ANKARA'da Dışişleri Bakanlığmda, Macaristan Hfikn. meti ile ınüzakere edibnekte olan ticaret anlajması düa imzalanmıştır. • ROLLS ROYCE lBMİ yaşına yeni basan Le Luron, kendisine bir RollsRoyce arabası da aldı bu arada. Luron'un başanlı taklitlerinden biri, akor. deon çalması ile âe tanınan Fransa'nın dinamik Ekonomi ve Maliye Bakanı Valery Gıscard D' Estaing'dir. Ömeğin, Chabania Maliye TUfcanmı konusturduğu bir skeçte, para buhranma değinir: • CHABAN: Para bulıran: için ne dersin, Valery? • BAKAN": Doğrusunu isterseniz Başbakanım, Frank sağlam duruyor, dalgalanmıyor ve de devalüasyona uğramıyor.. Tabii, îsviçre Frangından bahsettiğimi anladınız! • CHABAN: Peki, ya taban ile tavan arasındaki deÜjOdiklerin «onucu ne olacak? • BAKAN: Şey... Tabiî... Taban yükselir ve de tavan alçalırsa arasında sıkışıp kaldığımızın resmidir, Başbakanun! Başka bir skeçte Chaban, Bakanına Concorde uçağına ilk IngilizIerin başladığı söylentüerine karşı cevabmı sorar: • BAKAN: tEvet, onların başladığı doğrudu»; ama Concorde'u her tarafa uçurmaya biraz daha devam edersek isini de biz bitireceğiz de. meklir...» Y Henüz çok genç, fakaf aynı ölçüde kabiliyetH... Ünlfilerin seslerini ve konuşma şekillerini taklit konusunda rakipsiz. Şimdiden mllyonlar kazanıyor. Nükteleri de paılak, çarp>cı ve etkili. t radyo ISTANBUL 05.55 Açılış; pro^ara Köye haberler 07.05 Konservatuar korosu 07.30 Haberler 07.45 Bu sabahın melodilerl 08.00 tstanbul'na bugiin «8.05 Rek]âm gpotları 0810 Beraber ve solo garkılar 08.30 Piyano nlolan 08.45 P. Mesutfiden türküler 09.00 tv için 09.20 Selma Ersöz ve İsmet Nedim'den farkılar 09 40 Arkan yarın 1000 Haberler 10.05 Feriha Tuıiceli'den sarkılar 1020 Hafif Batı raüziği 1045 Hasan Tunç'dan tttrkUler 1100 Sabah konseri 11.35 Sarkılar ve saz eserleri 1200 Haberler ve reklam spotlan 12.10 Soner Özbilen'den türküler 12.25 Küçük orkestra 1240 Radife Erten'den sarkılar 13.00 Haberier 13.15 Dans müzijf 13.30 Reklam programlan 14.00 Haflf Batı müziği Eyüb Uyanıkoğlu'dan sarkılar 14.30 Zekâl Apaydın orkestrası 14.45 Seha OKuş'dan türküler 1500 Haberler \ 15.05 Solistler gecidl 15.30 Çajdaj müzik 16.00 Çocuk bahçosi 18.13 Yıvuz Tapucu'dan türküler 16.30 Hafif Batı müriği 16.45 Akkor'dan sarkılar 17.00 17.05 17 25 17.50 1900 19.30 Haberler Köy odası Erkekler faslı Reklam programlan Haberler Reklam spotlan ve hafif müzik 19.45 ' Vural Doğu v t arkadsaları . 2000 Türküler 20.25 Spor dergisl 20.40 Bir Türk yorumcusu 20 55 Bir varmıs . Bir yokmus 21.00 24 «aatin olaylan 21.10 Sevim Deran'dan sarkılar 21.30 Çağırmzda teknoloji 21.45 Hafif BaU müzjği 22.00 Reklam procramlan 22.45 Haberler 23.00 Caz caati , 23.45 Cece müzigi 23.55 Günün önemli haberleri 24.00 Kapanıs • REFERANDUM . . . . 6 ENERAL De Gaulle'un sesini de çok basarüı bir şekilde taklifedeB Thierny Le Luron'un şu skeci, bir süre için televizyondan uzaklaştınlmasına sebep olmuş, fakat kısa bir süre sonra tekrar programa alınmıştı: Gaipten konuşan General, Chaban . Delmas'a seslenir: «Şn bizim Pompidou bir referandum düzenlese de biraz eğlensek baıi!» De Gaulle'un kaybettiği 1969 referandumunu kastediyor bu nükteyle. Pompidou'yu asü kızdıran ise, Luron'un bu «şakayı», 23 Nisan 1972'deki lon Avrupa referandumundan önce yapması olmustu. Bazı piyesler, sinemaya uygulanıyor BtRtNCİ ÖDÜLî ÇARŞI SOKAÛI . tSTANBUL ÎL F RANSA'nın Viçhy kentinde düıenlenen Uluslararası Kadın Ressamlar Sergisinde, ulkemizden katılan ressam Oya Katoğln'mın «Birincl ödül» kazandığını bildirmiştik. Tamnmıs ressamlanmızdan Turgut Zaim'in km olan ve daha önceleri biıçok sergi, yarışma ve Bienal'lere katılan genç ressam Oya Katoğlu, halen Ankara'da çalışmalarını sürdürmektedir. Fotoğrafta Oya Katoğlu'nun Vichy de birincilik kazanan «Çarşı Sokafı» adlı yaglı boya Ublosn görülüyor. ' TiyatrolardanT beyaz perdeye göç başladı G EÇEN yıllarda baslayan tiyatrodan sinemaya göç, bu yıl baa özel tiyairolann ka panmauyla daha. da hı«lar>mp. ğını göstermektedir. Tiyatro ev» reninde başgösteren bunahm, bu işkolundan geçimini sağlayan oyunculan geniş ölçüde etkilemekte ve bunlan, işi, parası daha bol beyaz perdeys doğru çekmektedir. Nitekim onyedi yıllık bir çabadan sonra, perdelerini tüm olarak kapatan Donnen Tiyatrosu oyunculan da kendilerini sinemaya atmaktadırlar. Bazı oyuncular, film stüd yolannda dublâj çahşmaları yaparken, bazılan da aralıksız füm çevirmektedirler. Dormen Tiyatrosu oyuncularından Zeynep Tedü, Metin Film'le üç yülık bir anlaşma imzalamış ve Eğridir Gölü kıyılannda çekilen «Çileli Dünya» filmmde Tanju Gürsu ile basrolde oynamıştır. Aykut Düz yönetiminde çekilen «Çileli Dünya>da yine Dormen oyuncularından YUksel Gozen ile tnsan Baysal, Zeki Tüney, Funda Ege de oynamaitadır. Görüntü yonetmeni Nihat Çifteoğlu'dur. 16.55 Açılı;; program 17.00 Diskoteğimizden 17.30 Küçük konser 100 Gençlere müzik • » 18.30 Senfonik müzik U.Oü .Hafif Ba.. müziji 19.30 Plâklarla 45 dakika 20 15 Aksam Konsert 21.00 Klâsik Batı muziti 2200 Keith Jarret ve arkadaslart 00.30 Hafif Batı müziği 23.30 Gece ve müzik 0030 Hafif Batı muziüi 0100 Program ve kapantı ANKARA 05.55 Açılij: program . 14.33 Plâklar arasısda 15JX) Haberler ve reklâm spotlan 07.00 Köy» haberler Sabah turkülerl 15.05 Asık Veysel'den türküler 0705 Haberler . 15.20 Hafif müzik 07.45 Sabah türküleri .. 15.45 Semra Çrsoylu'dan sarkılar 08.00 Ankara'da bucün .*/••".' 16O5 Çocuk bahçesl .,. . . 08.08 Sarkılar ve oyun bavalan 16.20 Dündar Balkan'dan sarktlar 08^8 Çeeltll müzflc "•' '^^ • 16.40 A^bumlerdes •eçrade^ 8900 E v i ç i n ..*'•''• 17.00 Haberler 09.20 Nureddin Oadaloglu'dan 17.03 Yurttan sesler türküler 17.30 Köy odası 0940 Arkası yarın 17.50 Reklâm programlan ıooo Haberler ve reklam spotlan 1900 Haberler 10.05 Yüksel Bozbay ve , 19.35 Lâtin dünyasusilaD muzOt Hülya Sözer'den sarkılar 19.55 Türk raüzigi dlnleyicl 1025 Çeşitu müzik istekleri 1055 Nurten înnap'dan türküler 20^3 Spor derelst 1110 TurhaD Özek'des sarkılar' 20 40 Küçük konser 1130 Konser saati 2055 Bir varraıs • Bir rokmuı 12:00 Haberler ve reklam spotlan 21.00 24 saâüo olaylan 12*5 Bedia Aka^t&rk'den türküler 21.10 Birlikte düsüneUm Reklfcn spotlan 2130 OsmaD Türen'den türküler 21*5 Fransa'dan müzik 12.30 Gönül îpek ve Ziya Taşkent'den sarkılar 22 05 Türltiy» Büyük Millet Medisl 13.00 Haberler saaü . 13.15 Haflf müzik 22.45 Haberler 13JO Reklam programlan 23.00 Gece konseri 14.00 Bando müziği ' 23.45 Gece müzdjl 14.15 tclâl tncula v« 23.55 Günün önemli haberlert Akın Ugur"dan sarkılar 24.00 Kapanıs Turhan GÜRKAN dan esinlenerek avantür ve sekse yöneldik. Bu alanda pek çok kötü örnek verüdi. Oysa halka iyi seyler vennek de gerekti. Prodüktör, tecimsel çıkannı diişünerek fUm yaptığl kadar, kendini doyuracak iyi yapıtlaro da 4nzasım atmayı bil metidir. Bu düşüncenin ışığı altında, eldeki yeteneklerle iyi bir sinema denemesine giriştik. «Çileli Dünya»yı «Albn Koz» Film Şenliği»ne sokmak istiyorum.» , • ORALOĞLU EKlZ yıllık bir aradan sonra geçen yıl «yönetmen», «oyuacu», «senaryocu» ve «yapımcı» olarak sinemaya dönen tanınmış tiyatro sanatçısı Lâle Oraloğlu, geçmiş yıllarda Kendi adını taşıyan tiyatrosunda oynadığı pij'esleri de sinemaya uygulamağa karar vermiştir. Oraloğlu'nun çekeceğî ilk • piyes 1968 1969 tiyatro mevsiminde oynanan «Siyah Etek Beyaz BIfiz»dur. Kendi hikâyesinden sinemaya uygulayacağı bu filmde Lâle Oraloğlu, tiyatroda da birlikte oynadığı kıa Alev Oraloğlu ile başrole çıkarak bir ana • kızı canlandıracaktır. Filmde Ahmet Mekin, Atillâ Ergün, Kayhan Yüdızoğlu, Atıf Kaptah rol alacaktır. Oraloğlu'nun ağustos ayında çe keceği bu filmden başka «An. neme Koca Arıyorum», «Kızım», •Gulyabani» gibi tiyatro yapıtIarı da bu yıl sinemaya aktarıIacaktır. «Poüyanna» piyesini de filme almayı diişünen Lâle Oraloğlu, kızı Alev Oraloğlu'nun büyüyüp, genç kız rolleri oynamasından sonra bu projesini ertelemiştir. Sansür'den geçirebildiği takdirde tiyatrosu büyük bir olay sayüan «Kadmlar Iuıh Derso» adlı tiyatro oyunu da sinemaya uygulanacak ve Lâle Oraloğlu bu filmde kırkbeş yaşına rağmen soyunacaktır. Lâle Oraloğlu geçen yıl bir kaç film çevirmiş ve bunlann bazılannda seks ögesine geniş yer vennişti. Yîrmüki yülık sanatçı olan Lâle Oraloğlu'nun «Siyah Etek Bey»« Bluz» kırkilcinci filmi olmaktadır. S TÜRKİYETV 19.28 19.30 19.33 19.35 20.05 • İLK FİLMİ İR köy öyküsünü yansıtan filmde tipik bir köy kızı kimliğinde görünen Zeynep Tedü, tanınmış tiyatro sanatçısı Suavi Tedü'nün kızı olup 1943 yıhnda îstanbulda doğmuş, Milano Tiyatro Okulunda öğrenimini bitirdikten sonra 1964 yılında «Bul%>ar» piyesiyle , Dormen Tiyatrosu kadrosuna girmişti. O yıldan bu yana birçok piyeste önemli roller oynayan Zeynep Tedü'nün ilk filmi ise 1968 de Haldun Dormen'üı yönettiği «Bozuk Düzensdir. «Seven Ne Yapmaz», «Merhamrt», «Yalan», «Mağrnr Kadın», «Bül bül Yuvası» ve daha birçok filmde oynayan Zeynep Tedü'nün «Çileli Dfinya» başrol oynadığı ilk yapıt olmaktadır. Tiyatro ve sinema oyuncuSu Sa B 20.25 2030 20.55 2058 Açılış; program . . Kısa haberler Reklâmlar. Bir ilirnte: Zonguldak. Yapım ve yönetim: (Ayhan Karatas) ' Çocuklann televlzyonu sÇahlnler» cizgi filmi (Uçucu bir ailenin şerü'venleri) Reklâmlar Haberler Reklimlar Hava durumu 21,02 Reklâmlar 214)5 Sil bastan «Bir yansma programı» Vapımı: Yılmaz Teklnor.ay Sunan: Hıncal Uluc 2150 Reklâmlar 21,54 Bir sorun; bir koao Yönetmen: Hüsametttn Celebl .Katılan: Enerji ve Tabii KaT. .naklar Bakanı Nurl Koda. manoglu 22.44 Reklâmlar 2247 Haberler 22.57 Kapanıs KOLTUK UKĞİL DK KUŞTÜYÜHANKt Fotoğrafta, rabat bir şekilde puf biçimli koltuklara oturmnş bu kadının kuvvet denemesinde bulunduğunn sanmayın. Genç kadının iki eliyle rahatça kaldırdığı koltuk tüy kadar hafiftir. Kiiçük bir çocuk tarafından bile kolaylıkla havaya kaldınlabilir. Bu koltuklar, hiç anlaşılmamasına rağmen, havayla şişirilmistir. tjıerleri çeşitli renk ve desenlerde plâstik kdıflarla kaplidır. Köln'de açılan ev eşyalan sergisinde bu yeni koltuklar ziyaretçilerin büyük çapta ilgisini toplamışttr. Uormen Tiyatrosu'nun kapanması üzerinc sinemava geçen Zeynep Tedü, Metin Film'in çevirdiği «Çileli Dünya» filminde.. lih Güney'le evlenip ayrılan Zey nep Tedü, «Dormen Tiyatrosunun kapanmasıyla tiyatro hayatım da sona erdi. Bundan sonraki çalışmalaruru sadece sinemay» yönelteceğim. Ve başrolden aşağı da rol kabul etmiyeceğim» demektedir Maliye Müfettiş Muavinliği Giriş Sınavı Kurulunca 18.9.1972 Pazartesl gut Maliye Bakanngı Teftls nfl' saat 9'da Ankara ve tstanbul'da Maliye Mülettls Muavtnü& giris sınavı açılacaktu. Giriş sınavına fcatılabllmek lçia: a) Devıet Memurlan Kanununun 48 nd maddeslnde yas>ü niteliklere sahip oknak b) 1.1.1373 tarihlnde (30) yaşım doidunnamış bulonmak c) Sivasal Bilgiler tkösat, Hukuk ürta Do£u Teknflt Üniversitesl tdari tlimler Fakültelerinden tktisadi ve Ticaıl tlltnler AkaöemilertndeB (veya eşitlert vabana fakülte ve okuilardan) birini biörmis olınak... eerekir Istekülenn sına» ıçtn gereklı tormaUte ve Delgelen eOstereo ve sınav fconulan hakkında lüzumlu Mlgilerı ver*n brosörii. adlan geçen fakülte »e akademilerle Ankara da Maliye BaKanhğı Teftig Kurulundan tstanbul ve tzmlr Defterdarlıklanndan bifflat mOracaat surettyle ve mektupla temiD etroeleTl w müracaat tsial noksansu olarafe 28.8.1973 Paaartea günfl sast 17.00*TB kadar bitirmelert Rlzumu tiân ohınur. CBasın: A. 10478 • 17231/5283) DEĞİŞİM APIMCI Işık Toraman ise yeni filmiyle ilgili olarak sunlan söylemektedir: «Son yıllarda Türk Sinemasında büyük bir değişim oldu. Dünya sinemasındaki akımlar Y Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaniığından Istanbul Vilâyeti dahilinde ve Yakal Borasit Ltd. Ortaklığı uhdesinde bulunan 67 sayılı maden kömürü işletme ruhsatnamesi sahasında, verilen süreler zarfında normal işletme faaliyetine geçilmediği anlaşıldığından, adı geçen ruhsatname Maden Kanununua 75 inci maddesi delâletiyle 98 inci maddesine göre Bakanlığunızca feshedümiştir. Keyfiyet ayru kanunun' 101 inoi maddesi uyarınca ilân olunur. (Basın 19269) 553? TÜRK DÖNANMA VAKFINA YAPILACAK HER TÜRLÜ BAĞIŞ ŞANLI DONANMAMI2I GÜÇLENDİRECEKTİR. Lâle Oraloğln, son filmi «ölfim Bebekleris filminde Yıldırun Gencer'i bıçakla öldürme sahnesinde, Oraloğlu, bu filmin yönctmenliğini de yapmaktadır. Kayseri Belediye Başkanlığından Otobüs Terminalinde • 488.778,58 lira keşii" bedelll ihata dııvan yaptırüacaktır. thalesi 21.8J972 Pazartesi saat 11.30 da Belediye Encümeninde kapab zart usuliyledir. Muvakkat teminatı 23.30141 lirtdır. Taliplerin en az keşif bedell tcadar benzeri bir işi yaptığına dair resml belge asıllannı dilekçelerine ekliyerek 16.8.197Î Çarşamba günü mesal saati sonuna kadar Belediyeye müracaatla veterlik belgesl alarak usulüne uygun hazırlayacaklan teklif mektuplanm thaleden bir saat evveUne fcadar Encümene vermelert keşif ve şartnamenin Pen Işlerinde görüleceği tlân olunur. Posta gecikmeleri dikkate alınmaz ^ ^ ^ ^ ^ ^ (Basın 19281) o537
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog