Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

6 Ağustos 1972 ı sCUMHUHtYET: sSATFA BEŞ Kararname Cumburbaşkam Sunay'ıo ooayından çıktı j" ı 26 emniyet ı ucofiı gS!e öüslü amirinin yeri değiştirildi ANKARA, (ajı.) Emnı\et Teşkılâtında yenı değışıklıklen I ongoren kararname Cumhurbaskanı Cevdet Sunay ın onayından 1 çıkmıştır. Kararnameye gore gorev yerlerı değıştırüen E m n ı j e t | am rhklen şunlardır Recep Ordulu Emnıjet Genel Müdurlugu, Yahya Soy, Hakkıl Kaplan, Turan Genç, Necdet Adıbellı, Halıt Karabulut, Avnı | Alemdar ve Mumtaz Baykal Ankara Pohs Egıtım Merkez Mu aıırluğu, tsmet Satıroglu Ankara, Yusuf Kahraman Polıs Okulu Suat Gunevman Istanbul, Kemalettın Eroğe Polıs Okulu, Şükru Yev ızoglu Aksaray, Fahrı Karaca Bor, Alı Alpay Elazığ Nıhat Ak yol Bırecık, Recep Lutfı Semız Iskenderun, Necatı Sertoğlu Yıldızelı, Şemsettm Öner Memfon, M Aam mırker Amasya Behzat Toksoz Sıverek, Yusul Ozcan Içel, Huseyın Şahan Seyd şeh«r, M Samım Ofuz Tekır dag, M Kemal Cın Turhal, A Hılml Yığm Malkara, O Sezai Ozbudun Nsbıllı, Cafer Cambaz Yenı>ehır Emniyet Amırlıklenne raklen atanmı'îlardır Avrıca Emniyet Mufetttşi Hü seyın Karamanzade de Ankara Polıs Eğıtim Merkez Müdüriugü E m n u e t Müfettışlığine naklen atanmıştır. ftskeri eğilim I I tZMÎT, (CeTdet \U5XiP Bıldınyor) Eskışehır Ana Jet Us sunden havalanan ıkı jet eğıtım uçağından biri, Sakarya'daki Sa I panca golüne dılsmuştur ' Eğıtım uçusu yapmak uzere Eskışehır'den Sakarya semelan I na gıren F84 tıpındekı uçaklar I dan bın, tespıt edılemeven birl arıza nedenıvle Sapanca golune duşmuştur Ola\m duyulması uzerıne Sa panca golune sevkedılen kurtar m a ekıpl^rı pılotun uçağın ıçin d e olmadlğını tespıt etmışlerdır. Sahılden 500 metre açıkta gole duşen uçağın çıkarılabılmesı ıçın çalışmalar surdurülmektedır llııyıı Berlin'li bir ıııiilıi'iııİN. sevgilisi İstaııbul'a kacırdı Selâhattin GÜLER Utanç duvarı tel orguler ve de soğuk namluların vasakladığı bır aşk seruvenı butun bu engellerın janı sıra gozetleme kulelerını de aşarak istanbul'da sonuçlanmıştır Doğu Berlınden Romanja'ja oradan Yugoslav>a ve cfeha sonra da Bulgarlstan'a geçen Manfred Wolfgang, sevgılısı Helga Lona tarafından Istanbul'a kaçırılmıştır Philips Şirketinin kasasındaa 230 bia lira çalındı GümÜşsuyu'ndaki Philips Şlrketının kasasında bulunan 500 bın liradan 230 bın lırası çalınmıştır. Cumartfesı gecesı me\dana geldığı anlasılan hırsızlık olayı, dun, memurlara maaş verıleceğı sırada anlaşümıştır Uç anahtarh kasanuı kımler tar rafından açüdığı, ke=ınlıkle oğrenılememekle beraber kasa uzennde herhangı bır zorlamanın olmadığını belırten polıs yetküilert, muhtemelen hırsızlığın, kasanın durumunu bılenler tarafından yapılmış olabıleceğmı belırtmışlerdır Yıne ilgıhlere gore kasanın ikı anahtannın dosya dolabında bulundugu dosva dolabmdakı anahtann ıse kapalı olmavan bır çekmecede korunduğu öğrenılmiştır Polis, kasa uzennde baza parmak ızlen tespıt etmiş. şırkette çalışan bazı memurlarla memureler, bılgi tçin Emniyet Mudürluğune çağnlmışlardır. «Artık bitsin» Doğu Berhn de Yuksek Muhendıs olan Manfred vedı yıl once Bulgarıstan'a yaptıgı bır ffezı sırasında Batı Almanjamn Essen şehrınde oturan ve unıversıte öğrencisı olan Helga Lona üe Varna plâjlarında tanışmıs ve kısa surede bu arkadaşlık onune geçılmez bir aska donuşmuçtıir Yuksek Muhendıs j Manfred, Helga'ya yazrfığı son mektubunda, «Artık bu iş bıtsin. tlk bulustutumuz verde bo lasacağu. Ben kaçac>|ım, hnrriyetı seçecegim sonra sana kav«ş>cajım> demıştır lenzilat,. iîgı gördü Mevsim sonu resmi tenzılâtlı satışlan dun başlamıştır. Tenzilâtlı satışların bu yıl a y . başında başlatılması nedenıyle ügı, dıfer yıllara oranla daha fazla olmuştur tlk gunde bu tur satısa tstanbul Ticaret Odasına kavıth 25 magaza katı'mıştır Bnnan yamnda e»naf nıttlıgınde pek çok magaza da İlan etlıkleri oranlar ıçınde tenztlâth satışlarını surdureceklerdır. Fotoğrafta. duşuk fı>attan yararlanmak içuı ilk gun tnjgazaları dolduran hsı.ıra muşterıler gorulujor. Ikî yfik treni çarpıştı: Makinist ile aleşçi öldü Köy eleklrik satış fiyalının düşürülmesi isteniyor İki yabancı 20 gun once Bulganstan'dan İstanbul'a hareket eden Georgı Kırkov gemisıne bınen sevgılıler, gemi Istanbul lımarına gelinceye dek bırbirlenne tamamen uzak kalmışlardır Helga ve Manfred, Karakov rıhtımına avak basar basmaz elele verıp bır taksıye atlamıslar, soluğu şehrın dışındakı bır kampingde almışlardır Kampıngde heyecanlı beş gun geçıren Helga ve Manfred, Turk makamlarına başvurup iltıca hakkı ıstemislercîır Dıyarbakırda Narkotık buro polıslerı, uç mıljon lıra değerındelu Hınt kenei ırlerını ımha ederlerken ANKARA, (Cumhunyet Burosu) CHP Mıllet Mechsı Grup Baskanvefcıli'Hüdai Oraî, koy elek ' tnklendinlmesı konusunda dun basına verdıgı demeçte, «Ko\ lere veriien elektrit<n kSyde sanavun teşvikı ve sosval altyapı tesislerinin bir an evvel kurulabılmesı ıcın, kılovat saat clektnk satıs fıvatlan duffirulraelı ve kovlümuıün ıktıudt gucune aygun bır tarife uvgmlanarak sosyal adalet gerçrkleşKARABÜK Zonguldak ıle Karabuk arasmda aym 1ıat uzetırilmelidır», demıştır rindekj ıkı >uk trenının çarpışma^ı sonunda bır makinist ile bır Oral koy elektrıklendinlmesı ateşçı olrauş, beş vagon ıle bır marşahdız yoldan çıkmıştır •îorununun çozumlenebılmesi ıZonguldak Çatalgari ıstesyoçın, her Mİ Turkne Elektrık nundan saat 19 4D te hareket caen Kururau Kanunu gereğınce köy 893 numarah yuk trenı Bağku? elektrıklendîrilmesı fonuna veıstasyonunda ârızalanarak duru.uş rıleeek odeneklerın arttınlması. tur A>m yonde giden 895 numanı \e kanunun Turkne'de tı ralı yuk trenı kendısınden once ketılen elektrığin beher Mldvat hareket eden yuk trenının yolda saafinden 1 kuru? köv elektrıkItrızalanmasıruian habersız olduîendırılmesi pavı alınacağına ğu ıçırt dun saat 02.10'da onuue çı Türkive'dekı fon pohttls fielışv W0«Lr hafcmutıun, «>4kU» arttwkan vagonlar» arkadan çarpnvşmalf «nrettvle •meleri ırycelemek" uzere Avrupa tır Suratu ?arpma sonunda dude ıstemi'itir Gençlik Teskılâtı (CKN"iC) Geran yuk trenmın arkasmdakı beş nel Sekreteri Otto Kauer Başvagonu ıle çarpan trenın marsınkanhğında dort klşülk bır hedızı raydan çıkarak devrılmış ve yet dun \urdumuza gelmiştır çarpan trenıri rnakınıstı Husevın He\et Turkrvede bulunduğa Gokçe ıle ateşçısı Huseyin Sarısure ıcınde Başbakan Ferıt Meoğlu, derhal olmuşlerdın. Kazadan len lle Affalet, Dıfışlerı Genç>=onra demıryolu trafiğe kapanm şADANA, (Cnmhuriyet Buro^n) lık ve Spor Bakanları.ve CHP, tır Sabah saaüennde ulasım Zcn Demokratık Partı Adana II Bas AP Genel Başkanlarıyla bırer guldak ıle Karabuk arasmda akkanı Tahsın Ogurlu, Ankara'da goru^me vapacaktır. tarmalı olarak yapılmıştır. tedavt gormekte oldugu na^tane (CENYC) juveleri goruşmeleDemırvolu saat 12D0'de ulas,ma oe oncekı gun vefat etmıştıt rınde Turkıvedekl son polıtık ge açılmıs, kaza ıle ilgılı soraşturma Adana ya getinlecek olan Mer lışmeler \e demok?a<:mın gele3 a başlanmıştır hum Tahsın üğurlu'nun cenazest ceğl konularını ınceleyeceklertorenle kaldınlaraktır dır 3,5 milyon liralık haşhaş ve hint keneviri yakıldı Yeni Giimrük Kanunu bazı turisük kolaylıklar saşlıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yenı Gumruk Kanunu, dünku Resmi Gazetede yayımlanmışt r. Kanun, 6 ay sonra yurürluğe gırecektır Yenı kanun, 12 maddesıvle bazı turıstık kolaylıklar getırmskıe dır Bunlara gore, «Asıl ikamctgâhı vabanrı memleketlerde olan Turk ve vabancı turıstlerın bırlıkte veya kendılerinden en <;ok iki ay once veya sonra getırdıkkri se\«hat vasıtalan, av. spor ve dığer esyalan ıçin vergi teınmati .olarak kara scvahatlennde uluslararası Turızm ve Otomobıl Bır. lığıne mensup Turkiye Turing \e Otomobil Kurumunun veva bunuıı kefalet ettiği ecnebı kurunıların triptik veva gümruk çcçıs karnelerl, cn cok bir n ! icindc ihrac şar tnla kabul edılecekür Aynca, smır bolgelermde oturanlardan da Bu boUerieki to|<> raklarını ışlemek ve bu bolgcler. dcki otlaklarda havvanlarını otlatnıak hakkı • atitla<«tej4a t a n ı nanlardan; (î) Turkıye de oturan. ların sınırın obur tarafma goturüp mevsim sonunda gen gelırdıkleri hayvan ve mahsullerı ıle taşıt ve âletlerı, (5) Karşı taraf ulkesındekilerin mevsim sonu <crı goturmek üzere getırdıkleıi havvan ve taşıtları, kaplan ve ortııleri, kendi arazilerınde kullanacık lan tohumları ve gubrelerı ıle ma kine ve aletlerı, Bakanlıkça ıesbit edılecek usule uvmak sartıjıa» vergıden muaf tutulmuştur. Gizlice ekilen haşhaşlar helikopterle bulunuyor Dİ¥ARB*KIR, (THA) Narkotik Buroda görevb po. lısler, Guney Doğu Anadolu'da haşhaş ve hint keneviri rkılen sahalan, 7. Kolordu'dan temın ettiklen helikopterler vasıtasıyla bavadan Dönüşü bekliyorlar Dogu Alman uvruklu Manfred sımdı işlemlerınin tamamlanma. sını beklemeğe başlamıştır Sivasî Polis tarafından durumu mcelenmekte olan Manfred bu sure içınde sevgıhsi Helgadan yenıden ayrılmak zorunda kalnmtır «Bir blrblnmiıi vedi Til bekledik. Daha da bekleve. billriz» d u e n Helga «evgılı,1 ı!e Batı Almanva\a gıdeceklerını sojlemıştır Avrupa Gençlik • Teşkılatı genel sekreteri geldi '4csbit »öoelrtedİı^,,,. ^ . * DP Adana İl Baskanı vefat etti 16 ölü, 42 yarah Öte vandan vurdun sesıtli ıl ılçe \e ko\lerınde dun mejdana geler 12 avrı traîık kazasında 16 ktsı olmus 42 kısı varalanmıştır Bu kazalardan 5 ı Kon a joresınde mejdana gelmıstır İSTANBUL 2 NC( İFLflS DAİRESt İFLflS İDARESİNDEN Gayrimenkul Bağımsız Bölümlerinin Pazarlıkla Veya Taksitle Satış İlânı Dosya No 967/30 Iflas ta^fnebi sebebıvle Beyoğlu Kalvoncukulluğu Omer Hayjam Caadesı Omer Hajyam Apartmarunın kat mulkıyetıne çevrılmış ve a»sa pavı 68 pay kabul edılerek her bagımsız bolum daıreye î,68 hısse arsa pajı dusen 4 6, 7, 17,19, 25, 26, 27, 28, ve çekme kattakı 30 tıurraralı daıreler pazarlık sureüyle ve muhamraen kıymetlerınn °o 73'uıden aşağı olmamsk kaydıyla ve taksitle satılacaktır Iflas ıdaıırtı sstıp satmsmakta muhtardır GAYRIMENKtLÜN TAPÜ KAYDI: Beyoglu tapu sıcü muhafızlrgınm yazısma goıe Bejoğlu Kal\oncuku!luğu Mahallesı Omer Hayyam ve Kahyabey Sokakta kaın 445 ada, 38 par=el sajnlı ga\Timenkul kat mulkıyetıne çevrılımş olup 584 metrekdiedır 10 kaüı altı depo ıkı atolye ve 28 meskenı olan kârgır apartraandır G\\RIMENKCLÜN İMAR DURUMU: Istınoul Beledıjesı Imar Mudurluğunun dosyada mevcut ımar durumuna gore program dışında ve ıskân sahasında bulundugu ve arsanın tamamında, Omer'Hayjam Caddesındekı A kısmında 18.50 metre vc Kahyabey (Kornesçı) Sokagındakı B kısmında 12 50 metre yukseklıkte ve bıtışık nızamda ınşaata musalt olduğu goruimektedır Ayrıca çatı katı \eva çekme kat yapüamıyacağı anlaşümaktadır GAYRIMENKÛLÜN HALİ HAZ1R DURUMU Omer Hayyam Caddesı uzennde olaa ve bu caddeye kısmen paralel ve daha dık bır yokuş halınde çıkan Kahyabey Sokağına giden bu parselde bır bodrum, bır zemın ve yedı tam kat ve bır teras katlı betonarma karkas bır apartman bulunmaktadır Omer Hayyam Caddesı uzenndekı kapısmda Kutlu Omer Hayyam Apt 71 yazılıdır Zemm Katta cephesı Somakı mermer ve üst katlarda yan yana olmak uz"re BTB kaplanmıjtır Bınada elektrık, terkos, havagazı ve asansor te=ısatıvla dahılı telefon tesısatı bulunmaktadır Bodrum ve zemn katt» bırer daue bınncr katta ıkı ve dıger ka'larda dorder daıre oldrak cem'an 30 daırehdır Teras katınm ustunde ayrıca bır terns çamaşırlık asjnsor makıne daıresı \e umumı su depolan bulunmaktadır Sokaktan zemını somakı mermer genıs sahanhktan genış carıekânlı krıstal camlı ikı taraftan çelık kaptlı antreye gırılmekteoır Satışa çıkarümış olan 4, 6, 7, 17, 19 25, 26, 27, 28 Nolu daıreler ayru ev^aila olup bır antre, hol uzennde bır salon, salomanje, ıki yatak odası, komple bır mutfak bır kıler \e ıçmde tuvaletı de olan bır ban>odan ıbaıettır 30 Nolu daıre çekme katta olup bır antre, solda* bır cda «ağda bir alaturka tuvalet komple bır mutfak sol» dogru bır korıdor uzertnde bır banyo ve uç odadan ibarettır. Onu terastır GAYRt'MENKÛLLERİÎJ DEĞERI. Butun daırelenn muhammen kıjmetı 25OXHW şer bın lıradır. Yanı her daıre 250000 00 bın hradır > Işbu daırelenn satış gun ve saatleri: 4 no lu daıre 14 8 1972 Pazartesı gunu saat 910 arası 6 no lu ddire 14 81972 Pazartesı guuu saat 1011 arası 7 no. lu daıre 14 81972 Pazartesı gunu saat 1112 arası 17 nn. lu daıre 14 81972 Pazaıtesı gunu saat 1314 arası 19 no. lu daıre 14 81972 Pazartesı gunu saat 1415 ara«ı 25 no. lu daırt 4 81972 Pazartesı gunu saat 1516 arası 26 no lu daıre 15.8 1972 Sslı gunu saat 910 arası 2? no lu daıre 15 8 1972 Salı gunu saat 1011 »rası 28 no lu daıre 158 1972 Sdh gunü saat 1112 arası 30 Nolu daıre 15 81972 Salı gunu saat 1314 arası tstanbu] Adliy* Sarajı 2 ncı îfls Da resmde Iflas ıdaresmce pazarlık Miretıyle »aülacaktır Talıp olanlann tst Adlıye Sarayı 2 ncı Iflas Daıreanın 967/30 •sayıl; dosyasından mıitemmım malumat alabılecekleri ve satışa gırmok ıçın muhammen bedelın °o 10'u nıspetmde temınat y»tırmaları »eıcktıği ve ıhale karar pulunun alıcıya aıt bulundugu Uân olunur. 27 7 1972 (Basın 5129) 5542 Ekıpler, ha<=haş veva hınt ke nevırı ekıli saha>ı havada tesbıt ettıkten sonra inış \apmakta ve once sahiblrd gozaltına almak tadır. Tarladakı hlnt kenevırlert \e haşhaşlar bıçılerek, kümeler halınde toplandıktan sonra yakı larak ımha cdilmektedır Narko tıl Buro komser muavıni Resul Kalkan, ham uvuşturucu maddelerın en ıvl ımha edılış şeklrıın jakmak olduğunu soylemıştır Narkotık Büro ekıplerl, baş kom)ser Atıllâ Avtek tarafından Nonetılen baskınlarda, 50 bın metre karelık sahada vaklaşık olarak uç mılvon lıra deferinde kı 350 bın kok hınt kenevın ve haşhaşı, sokup vakmak suretiy le imha etmislerdır Baskomıser Atillâ Aytek «Bölsede. haşha; ve hınt keneviri e> kıli sahalan helikopterle tesbit ve imha etme calıışmaUrını sürdureceğiz» demıştır Kaptanın telâşı Olaj, once Bulgar bandıralı Georgı Kırkov'un kaptanı tarafınd'an Istanbul Kon«olosluğuna daha sonra da Turk Polısıne bıldırümıştır. Kaptan Helga ve Manfred'in İstanbul'da kaçınlmıs olacaklarını ılen surmüş, pohsten bulunmalannı ıstemıştlr Gerek asavıs ve gerekse sıvasi polıs bu ıhbar ve ıstek uzerıne ıkı gencı sehrın her yerinde aramış fakat bu arama bır sonuç vermemıştir Gemıden ayrılan Manfred'in Doğu Alman u>ruklu olduğunu tespıt eden polıs Bulgar kaptanına duru. mu bıldırmıştir Gemı kaptanı haber uzerıne daha da telâslanmıştır Bır hafta once ortaya çıkan ılginç olayla ayrıca Istannbul'daki Alman Başkonso. losluğu ö*a ılgılenmeğe başlamıştır Toplanan Hınt kenevın ve afyoniar kume halıne jetınlerek ateşe verılmekte ve ımha edılmektedır. Gayrimenkul Açık Arttırma Ilânı İSTANBUL DOKUZUNCU ICRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 971/213 Şuyuun ızalesi suretiyle satılmasma karar verilen Beyoglu Emekyemez Mahallesınır. Tutsak ve Okçumusa sokaklarınd i kaın eskı 26, 28, 30 yenl 30 ıla 34 taj. 30, 32, 34 kapı 110 pafta 269 ada 8 parsel sayüı 76 M2 mıktanndakı kaglr apaıtıman ve üç dukkan açık arttırma sureüyle satılacaktır. ti Menknlun Imar D o n ı m u : Ist. Beledıyesi Imar Planlama Mudürlugünün dosya arasmda bulunan Imar krokasınde bu parselıo 10 8 1970 tanhınde tasdıklı 1/1000 olçeklı Azapkapı Kar&koy Imar Fl?runa tabı olarak proram dışında ve ticaret boıgesinde olduğu mesKen yapılamayacagı ve Tutsak sokağından cuzi bu mktar kesılerek parseun tamamına 21^0 metre yıikseklıkte bıti;:k nızamda ınşaata tnusaıt olduğu anlaşılmışt<r G Menkulün halı hanr durumu: Galatada BanKalardan Şışhaneye çıkan Okçumusa caddesı ıle arkasındald Tutsak sokag'ndan yuz alan bu narselde nalen 1 bodrum, 1 zemın 4 kath eskı kâgır bu bına bulunmaktadır. Bjnada elektrık terkos ve havagazı vardır Bodrum kata dahılden ınılen merdiveo balen ıptal edılmış ve arkaaakı Tutsak sokağmdan bır kapı açjlarak burası kuçuk bır atolye naline geürılnuştır 28 kapı numoialı bu yer sıvama atolyesıdır. Bınanın Okçumusa caddesındekl zemın katında 30 ve 32 kapı numarasını taşıyan ıkı dukkan üe bın<iya gınş kapısı vardır Caddeden üç mermer basamak v'kılarak çUt kanatlı, camlı bır deroıı kapı üe mo•zajk karo dosel: bır sahanhğa ve buradan da yenı uç mermer basamak çıkılarak zemın kat sevıyesıne gelınmektedır. Burada ust katlara çıkan mermer basamaklı merdıven üe bır kapıcı odası ve 1 POJU daıre vardır. Bu daıre ar<ta sokağa bak•nakıa olup kondor şekl r>de bır antre 2 teuçuk oda heta ve mu'baktan ibarettır Kaflar arasmda 19'ar basamak vardır Her katta bır daıre mevcut olup bunlar ayru taksımatta, orıde 2 büyük 1 kuçük oda 1 antre 1 kondor, geride 2 oda 1 muthak ve bır de termosıfonlu belâdan ıbarettir. Bınanın üzenndekı çekme katı terasü olup 3 oda mutbak ve belâdan ibarettır Muhammen fcırmetı: Bulundugu meviu, vaziyeti rıwwn»«i evsaiı üe unar şartları emlak alım satım rayıçleri gozonünde bulundurularak tamamına 600 000 TL. kıymet takdır olunmuştur Muzayedeye ıştırak etrnek ısteyenlenn muhammen tıyınetın » » 1 0 nıspetmde naktı temınat akçesı yatırmalan vey» mülî bır bankanın temınat mektubunu ıbraz etmelen ıcap eder Dellâuve resmı ıhale damga pulu bedelı tapu harç ve masraflan ve tahlıye masraflan alıcıya alttır. tlk açık arttuması 6.81972 Çarşamba gıinü saat 1010 45'e Kadaı Istanbul ^ultanaamet Adalet Sarayı 9 uncu tcra Memurluğunda yapılacaktn Arttırma sartnamesı herkesın gorebılrnesı ıçın 24 71972 günütıden itıbaren dairedekı teşhir ıcartonunda açık bulundurul&caktır İlk açüc arttırmada teklıt edüen bedel muhammen kıymetin °» 75'nl bulmactğı takdırde en çok arttıranın taahhUdu bâld kalmaz, artırma 10 gun daha uzatılarak or.uncu 16 91972 Cumartesi gtinü saat 1010.45'e kadar aynı mahaı ve yerde yapılcak açık arttırraada en ç o * artuana «hale eaılecektır îpotek sahibi alacaklılarla dığer ügılüerin ve ırtılak hakkı sahıplerinın haktarını falz ve masrafa aaır olan iddıalannı dayanaeagı belgelPrte onbeş çün tçinde lcra daıresıne bildırmelerl Jcap eder Aksi halde haklan taou sıcüıle sabıt olmadıkça satış bedelînın payiaşmasından naHç kaUrlar. Talep edılulji ve 200 Kr. posta pulu gönderildığırde şartnamenin bır ttrnefl gondenlebilır Daha fazla blU ı edmmek ısteyenlerin 1971/27^ sayılı dosya numarası ile memuryetımıze müracaaüan Uân olunur. 9. tcra Memtırn CELAL VURAL (Basın 5158) 5541 Yüksek Plânlama Kurulu dün de toplandı A N K \ R \ Yuksek Planlama Kurulu, dun Basbakdn Ferıt Melen'ın baskanlığmda Basbakanlıkta toplanarak 3 Bes Yıllık Kalkınma Planı Taslağını gorusmuştür Kurul uyelen planın ıkırcı bolumunu goru^urken bu kısım dakt yasama düzeyımn vukseltilmesı istihdam olanaklarınm arttınlması, gelır dağılımının ıyıleştmlmesı, tarımda modern. leştınlmenln hızlandırılma«ı top luraun butun kesimlerınde venmlıliğın arttınlması uzennde durarak uzun donemdekı ekonomık ve sosval hedeflerı ıncelemlşlerdır Ablasmm nüfus kâğıdı ile Almanyaya giden kız iıinli gelince yakalandı İZMİT, (aa) tzmıt te bır genç kız, ablasına aıt >nufus kağıclı ıle pa^aport çıkartıp A'man\a\a gıtmekten sanık olarak jakalanmıştır tzmıt'ın Yenıtfoğan semtınde oturan Retnzıje Tugral (20) adında bır kız bundan 3 jıl once ja«ı tutmadığı Içın ablası Sabahat'ın nufus kağıdı ıle onun adına pa<;aport çıkartıp üzenne de kendı resmını vapıstmp bu sekılde A1man>a'ia çalı«ma\a gltmıştır Öncekı gun \ilhts ırninı aeçırmek uzere T u ı k n e \ e gelen Remzıje'ii polıs vakalajıp gozaltına almıstır Genç kız karakolda \.eıdı,l ıfadosınde «Yakalanacağıraı Bılsodirn (çplmezdım. Almanya'aa ışım de cok n ı ve ayda950 mark alnordum» dömıstır Ayçiçeği alım fiyatma 1057 kuruş zam yapılması istendi m ZÎRAAT OD\LARI BİRLtĞI. HAZ1RLAD1ĞI RA. PORL HIKL">IETE VFRD1 ANKAR\, (CumiıuriTet Bürosn) Turkıye Zıraat udaları Bırliğı 1972 yıh avçıçegı destekleme alımlan hakkmdakı goruşünü bır rapor halinde Başbakan vs Hukumet uyelerıne gondermlştır Bırlık Genel S>ekreten Ze<ı Yuceturk, dun bu konuda >aptıgı açıklamada, «Ayçiçeği alım rıjatlarına kılo başına geçeu yıla oranla 1057 kuru; zam yapılmasını» ıstemıştır 10 kuruluk zam ortak dısı alımlar, 57 Kuruşluk zam da ortak ıçı alırnlar ıçın onerılmektedır Geçen yılkı alım 'ıvatlan ortak dışı 190 Kuruş ortak ıçi de 2o0 kuruş olarak saptanmıştı. Yuceturk, ayçiçeği malıyetınln 214 kuruşa riikseldığınl de tfade etmıştir Atatürk'ün portresini parçalayanlar tutuklandı 4YDIN, (Remzi CENGtZ) Ay. dın'a ıkı kılometre mesafede bulunan Muammer Restoran'a yemek yemeğe gelen Neşat Ersov (25) ıle Adnan Tosun (27) duvarda asılı bulunan Ataturk portresini galız küfurler sarfederek, tabanca ve su şiçelerıyle parealamışlardır Olayın. lokanta sahıbı Erol Çatık kaş tarafından C Savcılığına bıl. dırümesı uzerıne derhal faalıyetp geçen jandarmanın uzun tâkıbı so nucu suçlular yakalanarak, yapılan ilk sorgulan sonunda ruruklan mışlardır Bu konuda bır açıklama yapan Aydın Jandarma Alay Komutan vekılı Bınbaşı Samı Tumerkon ola >ı doğrulavarak .Veşat Ersov \e Adnan Tosun ne yaıık ki menfur olayı varatmı<lnrdır Kendilermi uzun bir aramadan sonra yakaladık ve snçlanni itiraf ettiler» demıstır. Olay, Aydm'da nefretle karsılan mış ve sıddetle protesto edümıştır Nöbette sakalaşırken, onbasısını öldürdü KONVA, ( T H \ ) Aksaray tlçesı cezaevınde landarma srl Sedat Çakıruşa*ı nobet sırasında tüfegi ile çaka vaparken sılah ateş almn iandarrn8 onbaşısı Necdet Han<?a nlnmrian \nırularak Mmüstür Er Spdat CakiruvaSı ilk sor 2 A&ustos C 'Vhır 22 V 4 55 1ÎS0 16 13 19 25 21 13 2 56 4 J4 Günde 10 bin işçi h'.n geçlrmek için yuıda dönüyor FDtRNE, (THA) Her gun 10 oın cı\arında TKırk ısçısı, ıznını geçırıhek ı zere Kapıkule ve Ip^ala dan jurda g m s vapmak. tadır Gümruk ılgılılerınden alınan bılgıye gore özel araba minlbus otobüs veva tren ile Edırn" den vurda gınş vapan işçı 8» v s ı 5"arım mılyonu Dulmuştur tlgılıler ışçılerın uçak veja tr"n volcjlugundan çok karavo lu ıle ueldıklerını sovlemışlerdiT Dünya navlun fi/acları hızla duşüyor l/MIR, (a.a ) Dunya nav lun fijatlan nızlı bır duşüş kay detmege başlamıştır Ihracat mevsıminın açüacagı onumuzaekı günierde oavlun fıyatlarındakı duşü? îzrrurli lhracatçılar arasmda sevinç yaratmıştır Büyuk naklne şlrketlerlnin rekabetı sonucu düştügü bildirlleD n&vlun ücretlerinın tonda 4 5 dolarhk bır avantaj sağladığı bildınlmektedır Alınan bılglve gore îzmir'den Federal Alrnanya'ya pamukta ton baına navlun 25 26 dolardan 21 dolara tnmiştlr. Yunan nakllye fırmalannın lse 20 dolsnlan tekllf verdlklert one sürulmektedır. 8 49 12 00 1 "8 7 29 Deniz Kuvvetleri Komıılaniıijı S>evir ve Hıdrografl Oalre Başkanlıemrtan Bıldmiını>tır DENJZCİLERE ve H4VAC1L.4RA K SAYI1 I KİI IHKİ 4 3 İle 6 Ağustos 1972 tannien ara^ıntfa saat M l«ı <ian 17 ılf) ye ) kadar asağıdaki noktalann bırleştıği saha ıçınöe sevıetnıe demırleme avlanrna ve bu sahanın 7 000 metreve Kadar olan vüa seklıği can ve mal emnfyet) oatamından tehiıkeiırtn KARADENIZ ŞİLE AÇIKLAE1 K 9 SAHAS1 lınci Nokta E5832 Nolu Şüe fenennden 002 derece ve £i mu mesafede Enlem) 41 derece 33 flakiks uuzey Boylamı 29 derece 38 dakıka a.ıgu 2 n ö Nokta Enlemı 41 derece 55 dakıka suzev Bo>iaım 29 derece 38 flakık» o .gu SUncu Nokta Enlemj 41 derece 55 daltıKs «uzey Boylamı 30 derece n dakik» doğu 4üncüNokta: Bnlerru 41 dereee 33 dakıka ttuzey Boylamj 30 derece 17 dakıka doğu DENÎZCtLERE ve HAVACILARA ÖNEMLE DUYURüLüR (Basın: 18844/5478) truınruk ılgılılerı bu yıl Tern muz ayında geçen yıla oranla gelen tunst sayısında da artış olduğunu belırtmışlerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog