Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA DÖRT :CUMHTJBİIEJ.'I ı 2 Ağustos 1973 ALIŞTlGl okulun mUdürün. den gerekli izni aldıktan sonra bir odaya çekilerek konuşmağa başladık. önce kısaca amacımı açıkladım. Kocasından goz açılınca yuzü değişti, gözleri buğulandı. Eskl bir yarasına dokunduğumu anladım, fa. kat ne yapayım ki. bu bir gorevdi benim için. Korusmamda onu fazla tizmemeğe dikiat ederek ilk sorumu sordum: C Rshmetli esiniz Gani Kocamanlsr hangi knrstan ve ne zaman çıkmıştı, biliyor mnsnnnı? Edirne'de açılan kurstan çık tığını rahmetliden duyardım. Ssf olsaydı kaç yıDık eğitmtn «Ucsktı? 30 yıldan fazla olacaktı herhaltfe.. Onanla ne zaman evlenmls. tiniı? Eğitmenliğinin ikinci yüında evlenmiştik. Kaç yıl çahsmıştı? 15 yıldan fazla. Kofçaz'ın Tatlıpınar köyünde bulunduk. Kurstan çıkınca oraya verilmis, ben oraya gelin gittim. Orada' da rahmetli oîdu. 15 yıl hep aynı köyde tni ealıştı? Nasıl oldn bu? Tani kövliilerle Mç boznşmadı mı, şikâyet etmediler mi? Evet, 15 yilını hep aynı köyde geçirdi rahmetli. Köylu ıle çok iyi geçinirdık. O erkek. lerle, ben de kadınlarıyla iyi geçinirdim. Gündüzleri çocukla. rı, akşam üstüleri çocuklann analarrnı, ninelerini, geceleri de babalarım, dedelerîni okuturdu. Buyukler, kadın olsun erkek olsun, kosarak gelirlerdi okula. Koyün kâtipliğinî de yapardı. Bunun için de arası muhtarla çok iyiydi. Muhtar çok severdi onu. O zamanlarda köyde okuryazar insan yoktu. tkinci Dtinya Savası çıkmıştı. Nîneler asker oğullanna, genç gelinler de asker kocalarma mektoplar yazdırır, gelen mektuplarım da o' kuturlardı. Aynca bunun için de sevilirdi köyde, çünkü o butun köyün dert ortağı, sır küpuydü. Meslefmden hosnut mnydu? Cabamalan onu ımrtlu eder miydi? Hoşnuttu. Mutlu olmağa çalışıyordu. Fakat, büyük bir geçım sıkıntısı çekiyorduk. Cün>ü ajrlığı çok azdı. tlk zamanlarda ayda, on liracık geçerdi eline. Sonra 125 lira oldu. Öldüğü zaman ise eline ancak 50 lira jreçiyordu. 3 çocuklu, 5 nüfuslu bir aîleyi, köyde de olsa geçindirmeğe yetmezdi bu para. O sıralarda emeklllilt de yöktu. Bunlan düşündükçe, zaman zaman karamsarhğa dilser, umutsuzlufa kapılırdı. «Bizim sonnmuz ne olacak, bu işin «onu nereve varacak?* diye kara kara duşüncelere kapıldığı çok olurdu. DSR SAVASCIUR ETEM UTUK Asiye Kocamanlar e^itmen eşi lıakkınıla Haztrlayan: Bulmaca 1 23456789 MALKOCOĞLU yazan veçızen:Ayhan BAŞOGLU ÇELİK HANÇER SOLDAN SAĞ A: 1 Bir kimseye tesıri; etkisi; hayatı boyunca sürecek bır iyilikte bulunan kımse. 2 TEHSÎ eh11 olmayan; vah}i; ehlilesnıemis veya görgüsü terbiyeıl kıt adam mânasına TERSt bir besin maddesi. 3 Kımyada 'klorun simgesı Fazla terden meydana gelen kabarcıklar. 4 Yuk nayvanının iki yanına vurulan tasmacak nesne veya ağırlık ıle nitelik bakımından e;it olma anlamına Bır nota s (ki gözü gormeî Bazı bitkılerin dalında: yaprağında; meyvasında bazı hayvanların da derismde bulunan sert; sivri batıcı çıkıntılar. 6 Kimyada neonun simged Engel; mlni anlamına. 7 Ters. zıt: huynız adam. 8 Eski caglarda başka 01kelerden zor ile kacırılıp hürriyetten mahrjm edıhp: alınıp satılabilen erkek kisi tyi ve basanlı bir tje karsıhk verilen armağan veya hasmını yenen pehlıvana verilen hayvan gibi: para Kİbi seyler. 9 Madenl akaryakıt kabı Yemin. lıîlfji teriyor gımıs böyleymis, dedik. Yalnız, öğretmen arkadaşlan aralanr.da topladıklan bır mıktar yardımı bana verdiler, sağ olsunlar. Keşkj o sağ olsaydı da... Sonra ne yaptınız? Ne yapacağım, üç çocukla perişan bir durumda kaldım. Fakirüik, başınıızı sokacak bır evimiz, bir yerden en ufak bır gelirimiz yoktu. Bir yıl Öğretmen JSabriye özekici'nin evınde çocuklann a baktun. Sonra bu okula girdim. Çocuklarınız ne kadardı o • En büyükleri olan Nevzat 9, ortancası İlyas 7, en küçüğü llhan da 3 yaşındaydı. İkisi okula gidiyordu. Ne yapacağımı' şaşırmı* kalmıştım. Babalan çocuklannı mak isterdi herhalde?. okut O yıllarda ülkemizde okur • yazar oranı çok düşüktü. Kısa yoldan halkı ilk eğitimden geçırmek gerekiyordu. Öğretmen okullannın sayısı çok az olduğundan öğretmen de az yetişmek teydı. Bunun sayılannı arttırmak ise, her şeyden önce za mana bağlıydı. Bu konu Mılii Eğıtim Bakanı Saffet Ankan zamanında ele alındı. Askerliğinı çavuş olarak yapmış, okur y> jzar, gözii açık, zeki ve çalışkan köy gençleri alır.ıp 7 aylık bir kurs ddneminde yetiştirilirlerdi Adını andığım iki bakanhk uzmanlannca hazırlanan programlar uygulanırdı. Ögleye kadar tanm ve veteriner uzmanlannca kooperatifçilik, hayvancılık. fidancılık, sebzecilik alanınds bilgiler •»erilir, trununla ilgili o larak özel tdare'nin fidanlığın da ve çalı«ma yeTlerinde uygula malar yapıhr, pratik bilgi ve beceriler kazarıcUnlırdı. Ağaçlann nasıl budanacağı, yabani ağaçlara nasıl aşı yapılacağı öğretılirdi. Modem tavukçuluk, ipek böcekçiliği uvgulamalı olarak gösterilirdi. ögleden sonrala'rı da görevli öğretmenlerce turkçe, matematik, yurt • yaşama, öteki gerekli dersler • verilir, okullara gidilerek uygülamaiar yapılırdı. YVKARTOAN AŞAĞITA: 1 Bir kirasenin kendi niyet vm fiillerini ahlâk itibarlyle lyi; yahut fena bulması dogruyn lyiyi ayırma mesulıyeti ve bunun yu rekteki veri Hane 2 Cografyada arz daireleri (Yeni dili Karııık renkli 3 TERSİ kim. yada alÜDimyumun simgesi Bir kİTisenln kendisine yapılau lyıliği deferîni bir kenara iterek kötülük yapmak istegi duyması. 4 Horozun tepelık süsu Yeni olmayan. 5 tnunlar; halk (Eski dıl). 6 ' Başkasına faydalı olan hareketler T Bir balıgın salar^..~.». • '"adolu'da ta. rihi ve me denl bir dev. let Bir besın maddesi. San. 9 Î ' cınde kimt» bulunmavan ooscinler; oeriler bulu ' nao manası • na ' Bir sevin, vere baDunkü bnlmacanıa kan taratı. Cöıülmüj «ekll Hem de nasıl?... Ben okuyamadım, bari çocuklarımı okutayım. derdi. En küçükleri olan İlhanı denizci yapmak isterd^. Bunun için de onu, «Barbaros... Barbarosum...» diye severdi hep. Seo okutabildin mi bari? Ancak İlyas'nnı okutabilmek^ leyim. Üniversitededir. tstanbul lktisadl Ticari îlimlcr Akademisi son smıfındadır. Büyük oğlum Nevzat, Y.S.E.'de çaliîir. En küçü ğü İlhan da şoför oldu. Bnnca iizüntü ve kedcr arasında hiç size sevinç veren, mutluluk veren gününüz olmadı mı? Yaşanttmm iki büyük mutlu gunü vardır: Birisi Gani ile evlen diğim, gelin olduğum gündür, ikincisi de 1969 yüının 2. pazar gü nüdür. Çünkü o gün, yılın annesi seçilmiştim. Kocamın ölümünden sonra çocuklarımı meydana jçıkar mak için yaptığım didinmeler, uğ raşmalar Anneler Derneği Ktrklar eli şubesinin gozünden kaçmamış Beni yılm annesi seçmekle, bana yeni bir hayat verdiler, bundan" sonra yaşama gücüm bir kat daha arttı. Beni buna lâyık görenler sağ olsunlar, var olsunl&r. , u A • Merhum kdcasına ait anıları bütün ,ayrıntıları ile anlatan Asije Kocamanlar. Bu fedakâr kadın 1969 da «Yılın Annest» seçilmişti. • ©ÖÇÜP GİDİYOR K ÖYDE mi rahmetli oldu, hastalandı mı? sorusunu, Asiye Kocamanlar şöyle cevaplandınyor: Köyde hastalandı. Bilırsiniz, Tatlıpınar Kırklareli'ne çok uzak, Bulgar sının üstünde bir köydür. Bugünkü taşıtlar da yoktu. Bir yandan şehre gelmek çok zor, bir yandan da parasızlık var, aldığımızla geçinemiyoruz, bdyle bir yaşantmın içınde hastalandı, zamanında doktora gotüremedik, tedavisini yaptıramadık, daha fazla dayanamadı, göçüp gıtti zavallım... Yinni yıl oluyor... O zamanlar emeklilik olma» dığinı söylemiştiniz, bunun için avlık da bağlanamadı herhalde, peki, ikramiye gflri bir şey verildi mi? Hayır. Ne emekli aylığı bağlandı, ne de ikramiye verikiı. Işın en acı tarafı da bu oldu zaten, araa ne yapalım, bizim jaz • Tt)NTEMLER MEKLt öğrebnen Mehmet Turan, Eğiünen kununda öğretmenlik yapmıç, sonra da gezici başöğretmen olarak onların ça lışmalannı yakından izlemişti. Ko numuzla îlgili olarak onun da bilgi sıne başvurmayı uygun buldum. Tiim öğretrnenlerin gdrev yaptığı bir saatte öğretmenler Derneği Lo kalinde buldum kendisini. Bu yal nızhktan yararlanarak konuşmağa başladık. S E Trakya'da ilk kez eğitim kur su hangi tarihte ve nerde açıldı? Siz hangisine katıldınız?. Trakya'da ilk kez Eğitmen Kursu, 1937 yılında Edirne Karaağaçta açıldı. Ben de bu kursa katıldım. Bu kurslar o zamanlarda Tanm ve Millî Eğitim Bakanhklarının ortak çalışmalarıyla açıhrdı. Kunlann amaçlan neydi, na sıl bir yontem nygulanırdı? rinı de, kadın ve erkek ayrımı yapmadan okur • yazar duruma getirmekle görevliydiler. Ama isleri bu kadarla bitmiyordu. Onlan, tanm ve ekonomi alanında, hayvancılıkta da yetiştireceklerdı. Çoğu ilkokul mezu Siı gezici başö|retmen nanu bıle olmayan, salt okur sıl oldunuz? Bnnun bir yönteyazar olma koşulu aranan bu mi var mırdı? Görevinis neydi? köy gençleri ancak 7 aylık bir Eğitim kursuna öğretim kurstan sonra, bu kadar büyük gorevlisi olarak katılan öğretbir yükün altından nasıl kalkamenler, gruplanndaki eğitmenbileceklerdi? Üstelik verilen ücleri yetiştırirlerdi. Onlar kursu ret de bir ailenın en basıt ihtibitirip köylerine efitmen olarak yaçlarını bile karşılamaktan çok atandıklannda. biz de gezici uzaktı. Terfi etme haklan, ebaşöğretmen olarak onların çamekli olma haklan yoktu İlk lıştığı bölgelere atanırdık. Biz, zamanlarda işleri yine de İyi gibölgelerimize atanan eğitmenlediyordu. Çünkü, maddi sıkıntırin en yakın çalışma arkadalannın yanında, manevi destek şıydık. Onlara rehberlık yapar, iş başında yeüştirilmelerine çaEriruyorlartfı. Hele Hasan Â'.i lışırdık. Kursu bitirdıkten sonra Yücel'ın Bakanhğı sırasında. eköyde yalnız bırakmazdık onğitim hizmetlerinin her kademelan. ie olduğu gibi,. eğitmeolere önem ve deijer verıliyordu ' Jfin'a zaman değisti, ülkemizde KOŞULJ^ hep bildiğimiz gelişmeler oldu Çok partili siyasal hayata geçilON olarak bir şey daha di. tşte o zamanlar artık eğitögrenmek Istiyonım: Kişiscl menlerin de önemleri küçümsen kanınıza töre eğitmenler bu mege baslandi Arada yapılan çahsmalanndst basanlı olabliküçük çaptaki aylık arttırmaları misler mldir? Kendilerinden beklenileni verebilnrişler midir? ö*a artan havat pahalıhgını kar. sılavamaz oldu. Bu arada egit Eğitmenlerin nasıl yetlştimenlerın bir kısmı kendi iste'nrildiklerini anlatraıştım. Şirndi lerlvle ayrılmaâa. bir knmı di nasıl yerlere atandıklannı ve hükümetçe ist^n rıkarılmaîa çalışma koşullannı da kısaca an baslandı Bu kosullar altında latırsam, bu sorunun da karşıhğını vermiş ohtrum her halde, bile onlann ülkerhize hlzmetleri değil mi? çok büvük olmustur Kendilerin den beklenileni farlasıvla ver Evet... mi«lerdir Bu hizmetleri Turk Eğitmenler, öncehkle küegitım tarihindeki verini bulaçük ve nüfuslan az olmalaıı caktır kanısındayım. redeniyle öğretmen venlemeyen köylere atanırlardı. Bunlar da sehir ve kasabalara uzak. iliY ARI N : mİ7de daha çok smır ve dağhk bölgelere gönderilirlerdi. Bunun icin, her bakımdan mahrumiyet Eğitmen kurslarının içine atılmıslardı. Bu gibi yerilk kurucusu ve lerde yasavan vatandaslarırruz da her bakımdan geri kalmıstı \öneticisi Iste egitmenler. bu insanlaTin çocuklarını okıı'rr.aV buyük'.e 103 . Emin efendi pencere Vanındaki sedire serilmi? yatağında, arkasma yastıklar dayalı uynklar gibi otnruyordu; birdenbire sarsüıyor, ciğerleri sökülnr gibi oluyor, lonra tekrar yastıklarm bıraJuyordu kendisini. Bir hafta evref bir gece ateşi yükselmiş, öksiirüğü artmış, düzelememiîti bir daha. Ağzmdaa kan gelraişti bir defa; korkmuş. hpmeı» ölüvereceğim sanmiftı. Eğer yaşamak sayılırsa yasıyordu iste. Anası ocağın başında çorap örüyordu. üğlunun nyuduğunu sanıyordu Emin efendi; böyle gözleri kapsU kendisini daha ra bat hissediyordu. Rözkapaklannııı arkasında şekilsiz bir dSnys vardı. Saatin tik taklarını isitiyordu sadece; zamanın çelip geçliğini söyleven şu muntazam tıkırtılar da olmasa, scssizlik ne kadar iyiydi. Zaman geçmişti, hâlâ geçiyordu; kendi hesabına bir durduran çıkmamıştı. Oksflrmeğe başladı; boğuluvordu, sankl. Anası elindeki çorabt yere bıraktı: Emin, yavrum şurubunu yine unuttıın. CJnutmajmştı Emin efendi; aevmiyordu şorubu. (Artık şurubun da, iğnenin de bir faydası kalmadı bana.) diyordu. Anası zorla içirdi. l'yu şimdi. Gece uynyamadın.. L'yumak ne kadar iyiydi! Uyumak herşeyi unutuvermek! Onu memnun etmek ister gibi tekrar gözlerini kapattı. Biraz evvel Cevdet iğnesini yapmak için gelmijti. (Dısard» ne var, ne yok? Arkadaslar nasıl? tşler nasıl? Benim k6ylere tim çıtayor?) diye sormustu ona. Cevdet kendisine acır gibi bakmış: (Dışarda işler hep bildiğin gibi. tahrir.it katibini nahiye mudürlüğö vekâletine gönderdiler yerine tbrahim bakıyor, Yakup ağanın Topal hırsızlıktan bapse girdl... Haaa doktor bcy inadjndan vazgeçsin onu muhakkak hastaneve göndereceğim dedi.) demişti. Emin efendi (Olmaz) der gibi basını sallamış, gözünün ucuyla anasına balonıştı. (Ben bakarım sen hastanedeyken. anarn sayarım.) diye cevap vermisti Cevdet. Ne olur, ne olmaz, bir şev söylememişti. Her zaman böyle ivi mivdi bu çocuk: yoksa ona acıdıfından mı defisivermisti. Kim bilir beDti de başkalannın gözünde büvümek için şefkatli töriinmeye çalışiyordn. O gittikten sonra ırBzlerinl tcapatmıs. dü$ünmtiştü: (Ben çok kötiiyüm. belki de insanlann en kötüsfiyüm: bnnlar hepsi de iyi.») Görpmarlan dolmustu; anasına göstermemek İçin pencereden tarafa dönmüstü vüzönu... Ağlamak, durmadan ağiamak istiyordu. Ne kadar iyiydi «flamak! Bosalıvermesi insanın. Sonra gSzvaşlannı silmek: Bosanıveren bir yağmnrdan sonra güneşin veniden doğması». Anası ocaktaki çorban kanştırdı: Üynyor mosun Emin? Yooo, ana.... ' ' • Yemek ye biraz; açlıkian nvuvamivnnmn belki de.. Aakmadun ana. Yemekler, knrtlaı gibı acıktıkun sonra yemek ne kadar IVİTdi! KByleri dolaşırken dağ başında acıkıverirdi birden; bir eziklik duyardı içinde; bir kuzu olsa yiyeceğini sanudı Bövle acıktıktan sonra zeytin ekmek kuzu dolmasından da tatlı çelirdi insana.. Anası vemefini zorla ?edirdi. Tekrar yastıklara vaslandıti <a» man onu seyrediyordu: Bu yüzii buruşrauş kadın snasıyAı onun. Çocukluğundanberl üzerinde tltremişti. Rarga etmislerdf, canını sıktıfı zamanlar olmusto anasının. Onun da kendisine lüzumsus raüdaiıeleleri, bıkrıran eevezelikleri vardı. tnsanın anasının bulunması kadar iyi sey var mıydı? (Ya anam olmasaydı $imdi.) dedi O olmaaaytfı. ölümden bu kadar korkmazdı. Ne vapardi bu kadın tek basına; veryflzSnde kendisinden baska fcimscsJ voktu (Hasta* neye yatman lâzıranıış, git; ben başımın çaresine bakanm; komsular sağ olsun bırakmazjar beni...) demişti anası. Komşnlar kaç gün bakardı adama> Kapı çalmıyoıdu Kim olabilirdı gelen? Herhalde Hüseyın va> hutta Ali Rıza astadır dedi Emin efendi Celâl bev anası ile birlikte Içeri girdi|i zaman sasırdi O pardes&sünü kapınm yanındakl raasaya bırakrp sedire dogro flerledi: Geçmiş olsun Emin efendi. Sag ol Celâl bey... Celâl dlkkatti dikkitfi Emin efendiye bakıyordu: (Ne kadar zayıflamış, çBknras birdenbire...) dedi kendi kendine Emin efendi onun yakısıklılığını, sağlamlırını kıskanmaktan kendini alamadı; içinden (ben de tnsan mıyım.) dedi. Hangı iyi rfizgâr attı buralara Celâl bey? Nesrini alıp götürmek için köye gitmHtim, *Ii davıya sordum seni: (Hasta. vatıvormuş.. Köve eelmivor.) dedi Seni »everim Emin efendi Görmeden eidemem. Ne kadar «evindirdiniz beni. Böyfe bir fakiıi aramak.. Fakir kör sevtan. Gönlü .zengin olsun İnsanın tvisin ^a. öksürSğfin eskiden de vardı. Emin efendi onun gözlerindeki konnşmamn sfizlerinı tutmadığını rarketmişti: eözleri (Ne olmus ba «dama?) der eibivdi On» benzemeyl ne kadar isterdi; Celâle sevgisi belki de bu vüzdendi. Hepsi ralandı Celâl bey bu sahi.. Bu sefer ran voldan dönmeyecefim.... Afnm hayra aç! Eskiden de maneviyatın bozuktn; ba sefer temellî bozulmuş. Anası Iftfa karısdı: Ateşten oğlum, ne dediğini biimiyor; benim de canımı sıkı Ana! Bırak da konusayım biraz... ' • Anası çözvaslannı göstermemek için dısan cıktı Bir miiddet sustular IHsi de. Emin efendi sürekli bir fiksiiriiktpn lonra: Gârüyorsun haliml Dahası var mı bnnnn.. Ana kisnu davrnnamıyor. Hem ashn, bakarran er rec hepüniz öleceğiz; korksak, korkmasak, istesek, istemesek Bleceğiz. (Arkan vart DİŞİ BOND TİFFANY JONES SEM tstanbul Belediye Başkanlığından «ÛJVOBUM DUM BEI?,V5ANI p PA1MT BU HAC»WtULAOe 8İİ2 I? BüLMAN COK" r MA SÖ SEMI &UBACH VALNr? Bl* w GARTH SÖVLE BANA M A k T SU ADâM BÖTLE 1 Kadıköy kazasmda yol ve kanal inşaatı işi 5.205.000 liralık kesif berfeli dahilinde, 2 000.000 lirası 1972, mütebaki 3.205.000 Hrası 1973 malî yılından ödenmek üzere sari taahhütlü olarak yaptırılacaktır. İlk teminatı 169J00 Uradır. (Fen İş. Müd.de 5000 kurus) % 2 Gazlosmanpasa kazasında vol ve kanal mşaatı işi 2.392.000 lirahk keşif bedeli dahilinde, 1.000.000 lirası 1972, mütebaki 1 392.000 lirası 1973 mâlî yılından ödenmek üzere sari taahhütlü olarak yaptınlacakhr. İlk teminatı 85.510 liradır.' (Fen İş. Müd de 5000 kuruş) 3 Fen tslerl Müdürlüğüne lüzumlu 34 kalem boya »e boya malzemesı 156 744. Hralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır tlk teminatı 908755 liradır (Fen tş Malzeme Ikmal Şb Müd de 392 kuruş) 4 Haseki Hastanesine lüzumlu 10 kalem muhtelif malzeme 113 555 üralık tahmin bedeli dahilinde satm'almacaktır. İlk teminatı 6927.75 liradır (Haseki Hast Başhekimliğinde 273 ku. ruş) 5 Fen Işleri Müdürlüğüne lüzumlu 22 kalem muhtelif cins ambar malzemesi 105 536,50 lirahk keşif bedeli dahilinde satm almacaktır tlk teminatı 6526 83 liradır (Fen İş Malzeme tkmal Şb Müd de 264 kuru?) 6 Temizlik tsleri Müdürlüğüne lüzumlu 54.000 kilo ot ilt 36.000 kilo saman cem'an 61.200 lirahk tahmin bedeli dahilinde satın ahnacaktır İlk teminatı 4310 liradır. (Levaam Mfid. d« 153 kuruş) 7 Fen tsleri MüdürlügC isçilerine 4ütumlu 4 kalem melbusat (yazhk 400 600. lirahk tahmin bedeli dahilinde. satın ahnacaktır İlk teminatı 18 774 liradır (Levazıro Müd. de 1002 kuruş) 8 Belediye hudutları dahilinde ve Kuzey bölgesinde (Beyoglu . Beşlkta; • Çish . Sarıver kazalannda) inşaat ve hafriyattan çıkacsk toprak ve molozlınn Ferik5y mezsrhSı arkasındakl sahaya riöktürülüp tesviye ve tanziml tşi 60 000 llrılık tahmin bedeli üzeıinden ihale olunacaktır. İlk teminatı 4250 lıradır. (Fen İş Müd. de 150 kuruş) 9 Fen Islerı Müdürlüğüne lüzumlu 9 kalem ambar malzemesi 37.212,50 lirahk keşif bedeli dahilinde satın ahnaoaktır İlk teminatı 2790.94 HradiT (Fen ts Malzeme tkmal Şb Müd de 93 kuruş) 10 Florya Turistik Tesisler Kurumu Müdürlüğüne lüzumlu 100 adet güneşlik şemsiye 27.500 liralık tahmin bedeli da•hilinde satın ahnacaktır. tlk teminatı 2062 50 liradır, (Tunstik Tesisler K. Müd de 7 kuruş) Q 11 Çubuklu gaz depolanrça lüzumlu 10 kalem malzeme 19.405 liralık tahmin bedeli dahilinde 'satın alınaeaktır tlk teminatı 1455,38 liradır (Makine Elektrik ve San U Müd rlel Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan vukanda vazıh Işler. 1] Agu«to« 1972 Cum« eünü sast 11 de RHedlye Saravında toplanan Beledive "Encümeninfie R'incl ıs kapah zarf arttırması digerleri fcapah rarf <»ksiltme«1 ^uretıvle şartnamelerl veçhile avrı ayn 1ha)e , olunacaktır Sar»n* meleri hizalannda yazılı Wudürlüklerfîe bedelnlı niaratc ef>rülecek veya tesbit olunan Ocretleri mukabillnde. «atm alm» caktır. ' ' < Isteklilerln llk teminat makbuz veva Banka teminat mektuplannı. 1972 yth Tiearet orfası vesikası veya baglı bulunduklan dernek belgelerini. (l'ind ts için B eTubundan, 2'ln. ci is İçin iser B.C grubundan a Müteahhitlik karnesi b Yapı araçlart BJldirisi. e Sermave ve feredl olanaklanm açıklayan malt dunıtn bildirisi e Dllekcenin verilı? tarıhinde elinde bulunan ısleri açıklavan tsahhüt bildireeo l Sarbıamenin C fıkrasinda yazılı is makineleri belsesin1 eklemek sure'ivle WT riılekçe İle thalprlen en eeç i ei.n #vveline kadar «tatil cünleri hartç» Beleffl\e BaskanlıSira möracaatla alacaklan lştirak beteelerinl) havı olarak haziTİavs. cakları kapah za.flannı thale eünO saat 3 30'dan 10'a kartaBeledive Encümeı.ine vermeler) Iâ7iınrlır (Basın: 189151) 5533
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog