Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

l Ağusfos 1972; SAYFA ÜÇ DIŞ HAB E R L E R "Önemli olan partîmin kazanması,, Thomas Eagleton adaylıktan çekildi WASHÎNGTON, (a.a T.H.A.) Demokrat Parti'nin Miaml Kurultajpnda, Başkan Adayı Senatör George McGovern tarafından Başkan Yardımcısı adayhgına getirildiği günden bcri çeşitli nederüer yüzünden gerek kamuoyunda ve gerekse basmda sert tenkitlere maruz kalan ve Demokrat Parti Teskilatı tarafından dahi tasvip edilmeyen Missouri Senatörü Thomas Eagleton, Pazartesi gecesi McGovern ile yfashington'da uzun bır ^ görüşme yaptıktan sonra «Baskanlık seçiminin selâmeti bakımından Başkan Yardımcısı aday lıgından çekildiğini» ilftn etmlştir. Açıklarna, senatör Govern ila senatör Eagleton'un birlikte dü zenledikierl bir basın toplantısında yapılmıstır. Senatör Thomas Eagleton, yaptıgı konuşmada, «Partimta kazanması söz konusa olduğund>, benim Irişisel düsüricelerimin önemi olnıaz» demiytir. Senatör Eagleton hakkmdak. kampanya, biıkaç yıl önce, bir kaç kez rubi depresyon eçirdigi nin ortaya çıkmasından sonra başlamıştı. Bu arada baa yazarlar ve özellıkle Onlü yorum cu Jack Anderson, senatörün MOSKOVA, ( M . • Ü J İ . ) beş yıl kadar önce, sarhos bir Varşova1 Paktına üye sekiz ülşekilde araba kullandığı için tuke komünist partilerinin lidertnklandığını iddia etmiştl. Anlcn uluslararası sorunlan görüşcak. Eagleton. ruhl depresyon mek için Sovyet Komünist Pargeçirdiğini doğrularken, sarhos tisi lideri Leonid Brejnev'in Kıaraba kullanmak » yüzünden turım'daki yazlık evinde bir araya tuklandığını kesinlikle yalanlagelmişlerdir. mış, bu iddiayı ortaya atanlara Tass Ajansına göre, Başkan ispat hakkı tanımıştı. Nucon'un 2229 Mayıs'ta MoskoABD tarihinde ilk kez va'ya yaptığı ziyaretten bu yana ilk kez toplanan Komünist Parti Senatör McGovern, yardımcıliderleri aynca komünist ülkesımn adaylıktan çekilme nedenler arasında işbirliğinin geliştilerini izah ederken. senatör Eagleton'un mazide blrkaç kez rilmesi konusunu incelemiş, topruhi depresyon geçirmiş olması lantı tara bir karşılıklı anlayış nın, halkın dikkatinl kampanya havası ve görüş birliği içinde sokonulanndan başka bir yöne na ermiştir. çektiğini ve bundan en çok parToplantı Brejnev ve Sovyet tinin zarar gprdUğUnU anlatmv Cumhurhaşkam.,Nılçolai Podgort* f *4 \ ? niden bajkâ BuJgarîstan'dan To *B«şken dor Jivİo*, ^ÇeKosfotdkya'dan Beyaz Saray'dan uzaklaştarmak Gustav Husak, Doğu Almanyadan için başlattıklan mücadetenin Erioh Houecker, Macaristan'dan istismara tariammülü olmadıgıJanos Kadar, Polonya'dan Ednı kaydetmiştir. ward Gierek, Romanya'dan NiBir Başkan Yardımcısı adayıcolae Ceausescu ve Moğolistan'nın kampanya sırasmda lsttfası dan Yumjagin Çedenbal'ı bir aAmerika tarihinde ilk kes vuku raya getirmistir. Diplomatik çevreler, bu toplantının, Varşova Paktı liderleri Yeni başkan yardımcısı nin yaptıkları resml bir toplantı adayı olmadığmı ve gayri resml niteMcGovern, yeni yar'dımcısmı lik tasıdığını söylemektedlrler. hentiz tespit etinediğini söylömişse de, «Bostoa Globe» gazetesi, Demokrat Partinin e s ö Ulusal Baskam Lawrence O'Brt en'in bu göreve getirileceğlne muhakkak gözil İle bakıldıgını bildırmiştir. Fransız Komünist Partisi Prag'daki davaları kınadı [DIŞ HABERLER SERVİSİ] PARİS Fransa'nın kuvvetli ve geleneksel olarak Sovyetler Birliği taraftan Komünist Partisi, bu bildiri yayımlayarak Çekoslovakya'nm başkenti Prag'da başlayad siyasi yargılamalan kınamıştır. Alman haberlere göre bugüne kadar Çekoslovakya'da 28 kişi mahkum edılmıstir Prag'da siyasi duruşmalara hatırlanacağı üzere 11 gün önce başlanmış bulunuyordu. Bu 11 gün içinde 28 liberal aydın hakkında mahkumıyet karanna vanhnası üzerine Fransız komünistleri yukanda sözü geçen bildiriyi yayınlamıştır. Prag'da devam eden durusmalar, Çekoslovak Komünist Partisi lideri Gustav Husak'a olan muhalefeti kırma hedefine yönelmi? bulunmaktadır. Fransız Komünist Partisınin bildirisinde şu satırlar yer almaktadır: «Sosyalizm düşmanlan tahrikçiliğe, sabotaja ve tedhiş harcketlerine başvurduklan zaman, bunların kanun hükümleri uyannca cezalandınlmaları normal bir seydir. Üstelik sosyalizm düşmanlannm, bu tip hareketlerinin cezalandırılması şarttır da. «Ancak alınan haberler P»BK'da durumun tamamen tersi oldu ğunu göstermekte, baslatılan siyasî duruşmaların bu hedefe yiv rtelik olmadıfını bildinnektedir. Çekoslovakya'da bahis konusu olan şey siyasî mnhalefettir. Siyasî mşhalefete ise yoğun siyasî faaliyetlerle cevap verilir, baskı' usulleriyle değil.» dıs baunda ABDRus ticareti Moskova zirvesinde, Amerikan Sovyet ticaret hacminin arrb> rılması yonunae alınan prensip kararının, pratikte tahmin eaildiğinden çck caha kısa bır süre içinde meyvelerini vermeğe başlıyacağı ve her ;k. ülkenin de, artan ticaret faalıyeüeıiaden büyük çapta yaraıiar sağlıyacaklan anlaşılmaktadır. «Occidentai Petroleum Company» ş.ıketinin 74 yaşmdaki Genel BaşkaıTı Dr. Armand Hammer tarafınd^ geçen hafta yapılan açıklama. bazı noktaları açıkiığa kavuşmamış olmakla birlikte, gene de bu konuda yeteri kadar fikır vermekte iki süper devletin gelecekteki ticari Uişkiler konusundakı niyetlerini ortaya koymaktadır Dr Armand Hammer'ia başında bulunduğu Amerikan, Avrupa Şirketleri ile bazı uluslararası çapta diğer ortaklıklar, Rusya ile her beş yüda bir uzatılabilecek olaa bazı anlaşmalara varmışlardır. Vanlan anlaşmaların amacı Sovyet teknolojisine, sermayesine ve pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunrnaktır Bu şirketler Sovyetler Birliği içınde petrol ve tabii gaz, kimya ve sunl gübre. metaller. otelcilik ve sanayi artıklannır> Usiiyesi konularında faaliyet gdsterecekler bu alanlarda Sovyet devlet firmalan ile yakın işbirliğine gideceklerdir. Dr. Hammer'in kontrolü altında bulunan şirketlerin Sovyetler Birliğinde girişecekleri teşebbüslerin mali portesi şimdılik b^U değüdir. Vanlan anlaşmaların ne çapta olduklan zamanla daha iyi anlaşılacak ve hiç kuşkusuz, bu anlaşmalan diğer Amerikan şir. ketlerinın varacaklan anlaşmalar ızleyecektir Ancak bü noktada öneınli obn hîısus anlaşmaların yeni bir dönemin açıhşını hazırlamış olmalarıaır. Her taraft dökülen bu araçla dofrnsA iyl yol aldım (Amerikan karikafürü) Varşova Poklı üyeleri Kınm'da Iopiandı Venezüela Fransa'dan 900 milyon liralık silâh alacak Dış Haberler Serrisi Paris, Amerika'nın tnüşterilerini kapıyor WASHtNGTON Amerikan savunma kaynaklarının, Venezüela'nın Pransa'ya 60 milyon dolarlık (900 milyon TL.) silâh sıparişi verdiği yolundaki haberı, ikinci Dünya Savaşmdan bu yana bır Güney Amerika ülkesinin giriştiği en büyük klâsik silâh alış verişinl işaret'etmektedir. Moskova zirvesi Dr. Hamnıer, yaptığı açıklamada, anlaşmaların gerçekleşmesL nin şerefini Moskova zirvesine bağlamış, bu yolu açanlarm Başkan Nixon ile Sovyet yetkilileri oldugunu söylemiştir. Böyle düşünmekte de haklıdır Dr. Hammer. Zira kendisi 1960larda da Sovyetler Birliği ile ticari ilişkilere girişmeğe çahşmış, ancak bu hedefe Moskova zirvesinden önce ulaşamamışU. Fransa ile Venezüela arasında varılan silâh anlaşması, Amerikan Kongresinin Latin Amerikaya silâh sevkiyatını kısıtlamağa başladığı şu gunlerde. Fransa'yı büyük bir silâh ihracatçısı bsîıne getirmektedir. Pentagon tarafından yayınlanan istatistikler, Güney Amerika ülkelerinin 19701971 yıllan arasında Amerika dışındaki ülkelerden 900 milyon degerinde silâh ithalâtı yaptıklarını gostennektedir. Bu miktann üçte ikisi Fransa'ya gitmiş, geri kalan kısım ise îngiltere ile İtalya Arasında paylaşılmıştır. Aym dbnem içinde Güney Amerıka ülkeleri, Amerika Birleşik Devletlerinden sadece 130 milyon dolarlıtc silâh almışlardır. Sovyetler açısından «Occidentai Petroleum Cornpany>nın yaslı başkannıın geıçekleştirdiği anlaşmalar, Sovyetler Birligi açısından da çok büyük bir değişikliği ifade eünektedir. Doktrin açısından bugüne kadar daima kendı kendine yeterli lwhna ilkesine uygun hareket eden »jvyeüer Birliği nihayet bu tutumunu değiştirmekte ye uluslararası iş piyasasına açılmak konusunda büyük bir sabırsızlık içinde bulunduğunu belli etmektedir. Sovyctler Birüği yöneticileri iğer taraftan, siyasi açıdan köklü uzlaşmazhklar içinde bulunduklan ülkeierle ücari alanda yakınlaşma kurmaktan kaçınraıyacaklannı da göstermişlerdir Amerika'dan 750 milyon dolarlık buğday satın almak konusunda v«rdıklan karar da bunu göstermektedir. Sovyetler Birhğinin bu tutumuna Amerika da hiç kuşkusuz uzun süre kayıtsız kalamıyacak, bugüne kadar birbirini şüphe ile karşüıyan iki dev ülke arasmdaki Ücari üişkiler daha da genişliyecek, kuvvet kazanacaktır. . Uluslararası ticaret alanmda iki süper devletin birbirierine kar. sı bu açılısı, siyasî alanda da sonuc vermekte gedkmiyecektir. Tarih bunun çeşitli örnekleri üe doludur. Böyle bir gelişmeden ise ıkı ulke kadar dünyanın da yararlanacağı bir gerçektir. En modern tanklar Amerikan güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre Venezüela Fransa'ya 142 AMX30 tankı, 20 adet te 155 milimetrelik Howıtzer ısmarlamış bulunmaktadır. Tanklarm bir tasmı bu yıl içinde, geri kalan kısmı ise gelecek yıl sonuna kadar teslim edilecektir. AMX30 tanklan dünyanın en hızlı ve moSern tanklan sayılmaktadır. Bu tanklan alacak olan Venezüela, Güney Amerika ülkeleri arasında tani gücü bakımından en üstün seviyeye ulaşacaktır. Alınan haberler Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve diğer Güney Amerika ülkelerinin de silâhlannın önemli bir kısmını Fransa'dan alrnak için hazırlıklar yaptıklannı göstermektedır. Bu ülkeler uzun bır süredir «Mirage» uçakları alarak kendi hava kuvvetlerini takviye etmekteydiler Böylece bölgede Amerika'nın artık modası geçmeğe başlamıs silâhlarınm yerini Fransa'nın 'modern silâhlan ahnakta, bu ülk?ler Fransa'nın müşterileri haline gehnektedirler. &an bagıslamsk ıtıe tılçblr şeye malolma». Sadeee bir kaç dakfka vaktinisi alır. Fakat mahakkak btr hayat kartanrsinıs. "ABD ile SSGB arasında ticareî anlaşmasından önce bazı kararlar alınmalıdır,, MOSKOVA, (aa) Sovyet Rusya'yı zıyaret etmekte olan Amerikan Tıcaret Bakanı Peter Peterson, ziyaretinin sonunda, Moskova'da düzeniediği bir basın konferansında, Amerika ile Sovyet Rusyanın, bir ticaret an. laşmasına varmadan önce «Zirvede» bazı siyasi kararlar almaları gerektiğını söylemiştir. Pazar günü Kınm'da, Sovyet Komünist Parti Birinci Sekreteri Leonid Brejnev ile üc saat suren bir görüşme yapan Peterson, Brejnev'in, iki ay önce Nıxon'la yaptığı görüşmede alınan kararları uygulama yolunda «önden gitmeye» azimli oldugunu soylemış ve «Brejnev, Zirve toplantısında çizilen yollarda daima başı çekmeye kararlı görünüyon demiştir. Amerika Ticaret Bakanı Sovyet Rusya'da oniki günden beri devamh temaslar ve çalışmalar. da bulunduğunu belirtmiştır. The VVashington Post K. Irlanda'da IRA bölgelerine yapılan yıldınm bsrrkâtı İngiliz askerleri Katollklerde silâh arıyoriar. sırasında Sedat, Kaddafi //e buluştu İngiliz hükümeti liman işçilerini oyardı Avrupa borsalarında altın fiyalı rekor sevlyeye ulaştı LONDRA, (AP) Avrupa borsalarında altın fiyatı dün rekor sevıyeye yukselmiştir. Lond ra borsasında da bir ons altın dün ilk kez 70 dolardan işlem görmüş, Paris altın piyasasında 1 da 70,66 dolara kadar yukselmis, MıUno'da ise 69,82 dolarda kalmıştır. Geçen Aralık aymda. 1 ons altınm dolara oranla paritesı 38 dolar olarak saptanmıştı. Altın böylece saptanan değerinin iki mısli bir fiyata ulaşmış olmaktadır. Hayfong yeniden bombalandı HANOf, (a») Kuzey Vietnam Ajansının dünkü Vietnam dilındeki bülteninde bildirdiğme göre, Hayfong şehrinin çin mahallesine 100'e yakın bomba atılmıştır. Bombardıman bir çok kişınin ölümüne yolaçmıştır. 6 gün içinde Hayfong şehrine yapılan bu beşinci bombardıman, şebir halkımn çoğunun öğle uykusuna yattığı saat 13.00'te meydana gelmıştır. Kuzey Vietnam Haber Ajansı, bombardıman kur banlarının sayısmı belirtmemiş, şehrin merkezinde, Hayfong mezarlığı yakmındaki bölgede 400 e\in harap oldugunu ya da hasara uğradığım bildirmiştir. Mezarlık tamamen harap olmuştur. Bombardıman sırasmda Ço Sat pazarındaki dükkânlar da yanmıştır. Grev durmazsa ülkede olağanüstü hal ilân edilecek LONDRA, (AP) İngiliz Hükümeti dün, liman işçilerinin 5 günden bu yana sürdürdükleri grert durdurmadıkları takdirde, yiyecek sıkıntısuu ve ekonomoki kanşıklığı düzenleyebılmek lçin ülkede, olağanüstü hâl ilân edeceğini açıklamıştır. îngiliz hükümetinin Başbakan Heath başkanlığında yaptığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada; hütümetin, parlamentonun 9 Ağustos'ta çalışmalarına ara vermesinden once Olağanüstü hal ilân edeceği bildirUmektedir. İşçi komiteleri iş güvenliği sorunu çözümlenmeden greve âon vermeyeceklerini ileri sürerken, hükümet, ekonomisi tamamen 015 ticarete bağlı olan İngiltere'nin bu yuk bır krize süriiklenmesine ızm verilmeyeceğini belirtmiştir. . Mısır ile Libya'nın birleşmesi görüşülüyor KAHİRE, (UJJ. a.a.) Libya'ya gitmiş olan Mısır Arap Cumhuriyeti Başkanı Enver Sedat Tobruk'a vanr varmaz Libva lideri Albay Kaddafi ile bir görüsme yapmıştır İki lider «Mısır ile LJbya arasında tam bir birleşme sağlama» konusunda fikir teatisinde bulunmuşlardır. Enver Sedat, Libyayla birleşme konusunda görüşmelere katılmak için, yetkili danışmanlannı çağırmıştır. Orta Doğu Haber Ajansı tarafından bildirildigine göre Sedat, Başbakan Aziz Sıtkı, Güvenlik İşleri Damşmanı Hafız tsmail, Arap Sosyalist Birligı üyesi Otman tsmail ve Parlâmento üyelennden Cemal Elutafi'nin acele olarak Libya'ya gelmelenni istetniştir. Mısır hükümetıne yakın çevreler, Libya Uderlert ile yapılan görüşmelerde, Sedat'm Sovyet danışmanlarını ülkeden çıkartması ve Orta Doğu'dakı son gelışmeleri de konu ettıklerinı öne sürmektedırler. Libya yetkilileri ise, görüşmelerde, Kaddafı'nın beş ay önce önermış olduğu «Devrimci birleşme» nın ele alındığını öne sürmektedirler. öne % JANE FONDA Oscar ödıilu sahibi film oyuncusu Jane Fon. da, Vietnam savaşına karşı açtığı kampanyayı etkili bir şekilde sur dürebilmek için Başkanlık seçimine kadar film çevirmeyeceğjni ve bu yondc biç bir teklifi de kabol ctmeyeceğini açıklamıştır. • CASUS ANSA Ajansı, Bolzano şehrinde casusluk yaptığı sanılan bir Amerikalınm tutuklandığını açıklaraıştır. Kimliği açıklanmayan Amerikalınm üzerinde İtalyanm güvenliği ile ilgili bazı belgeler bulunmuştur. îtalyan guvenlıjc servisleri, Amerikâluun bu belgeleri sijasî amaçlarla başkalsrına vermek niyetinde «lup olmadığını tesbite çalışmaktadırlar. Olay hakkında başka bir açıklama yapılmamıştır. • OTOBÜS KAZASI Başbent Seul'un J Km. kadaı ku?eyindeki O Churchon şehri Takınlaruıda, bir yolcu otobiisü dün yoldan çıkarak civardaki bir göle uçmuştur. PWis, içinde çok s»yıda yolcu bulunan «tobüsten ancak 7 kişinin kurtula bildiğini, 30 kadar yolcunun haya tından ümit kosildiğinl söylemistir. Otobiis, karşı yönden gelen başka bir vasita ile çarpışmamak için jolun sağına kaçınca dengesini kaybederek göle uçmuştur. • BARAJDA ÇÖKM£ Porte. kir sınırı yakmlarındaki bir baraj mşaatında Pazartesi günü mey d&na gelen âni bir çökme sırasında, 10 veya 14 kadar ışçi, yüzlerce ton kaya ve toprağın altında kalmıştır. Inşaat Proje Müdürlüğü, enkaz altından şimdiye kadar iki ceset çıkartıldığını ve bir işçınin de ya ralı olarak hastahaneye kaldırüdı ğını bildirmiştir. alınaya niyetli değiliz» Yiyecek sıkıntısı başladı Ote yandan, İngıltere'de ülke çapındaki liman işçileri grevi yiyecek stoklarını tüketmeye başlamıştır. 42.000 dofc ışçisinin greve gidişimn daha beşinci günu olmasına rağmen satıcılar bazı taze meyve stoklannm enmekte oldugunu açıklamışlardır. Grev sona ermezse hafta sonunda îngiltere'dekı mağaz.olarda mue bulunmayacak, gelecek hafta ıse öbür meyveler de ortadan kaybolacaktır. Yiyeceğin vesika ile dağıtıldığı ikinci dünya savaşı günlerir.i hatırlatan yiyecek sıkmtısı tehlikesi ufukta^ belirirken, rıhtıra yakınlaruıda büyük çapta kolay bozulur yiyecek çürümeye terkedilmiştir. Gre^ <piizünden getirdikleri yiyecekler ülkeye dağıtıIamayan 600 gemide çoğu pprtakal olmak üzere 60.000 sandık turunçgiller, 11.000 ton üzüm, 7.000 ton muz ve 600 ton Avustralya elması bulunmaktaydı. Kissinger, Vietnam konusunda Paris'te gizli göriişmeler yapıyor ; WASHİNGTON, (THA) Beyaz Saray'dan açıklandığma göre, Başkan Nıxon'un Ulıfeal Işler Danışmanı Henry Kissinger, dün P^ris'de gizli barış görüşmelerine devam etmek için Kuzey Vietnam 'delegeleri ile buluşmuştur. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Ronald Ziegler konu ile ilgili olarak bir paragraflık açıklama yapmı; fazla bilgi vermemiştir. LONDRA, (a.f.p.) Ingiltere Başbakanı Edward Heath, televizyrfnla yayınlanan bir konuşmasında, hukümetin seçimleri öne almaya niyetli olmadığını açıklamış, Kuzey Irlanda sorununa siyasî bir çözüm bulunabileceğini söylemiştir. Ingilterenin sosyal alanda kar şılastığı guçlüklerin halledilebilmesi için vaktinden önce seçımler yapılacağı hakkındaki soylentileri böylece yalanlayan Başbakan daha sonra bütün İngiliz limanlarını hareketsiz hale getiren liman işçileri grevin. den söz etmiş ve işçilerin durumunun dikkatle inceleneceği vaadinde bulunarak demiştir ki: «Liman endüstrisi reformn hakkında bir rapor hanrlayan Aldington Jones komifesinın de belirttifi gibi gtrtk hükümet, ferek ilgili diğer taratlar sornna ciddî bir şekilde incelemeve hazırdırlar. KnzeT îrlanda'da ise, bn siyasî gorunn ba. rışçı bir sekilde çözmek istiyoraz. Whitelaw yönetimi gerek protestanlar gerek katoliklere karşı tarafsız davranacaktır.» KAYrP ODTÜ. îtbekenJ kaybettim. Eskisi geçerslzdir. Yenlsini alacağım. tbralıln Cumhuriyct SMS Hındistan'da sellerden 100 kişı öldü ÎENİ DELIIİ, (a.a.; HüKü met sözcüsune gore, Hındıstan' ın doğusunda üç eyaletı etkılsyen sellerde en aşağı 100 kişı ve çok sayıda sığır olmüş ve ekinler hasar görmüştür. Assam, Batı Bengal ve Bıhar eyaletlerim etkileyen seller sadece Assam'da iki milyon ınsanı etkılemiştır. Selden en fazla zarar gören bölge olan Assara' da bilinen ölü sayısı 55'tir. Himalayalar'dakı karlarla bes lenen kabarmış nehirler Brahtna Putra vadisınin tümünü teh dıt etmektedir. Hava kuvvetlerıne an helıkop terler, mahsur kalanlara yiyecek yardımı yapmakta ve güç durumda olanları kurtarmaya çalışmaktadır. OZEL ATA KOLEJI Etiler İSTANBUL Kuruluş Tanhi: 1958 Yatılı ve Gündüzlü (Karma) îeni öğrenci kaydma başlamıştır. TTf: 63 37 86 63 41 06 Oumhuriyet 5543 TURKIYE EMLAK KREDİ BANKASI (Basın 17805 • 5536) |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog