Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SATFA ÎKÎ U01U UKİY E'l': 7İ Agusfos 197* İnsan kisiliğinin, basit iç fudnleri fren'lijerek, tnceltilmesine ve asiUeştirilmesine yarayan emeklerin toplamı anlamına gelen kültür, ber çağda toplnmlann, kisilerin veya hiikümetlerin koruyuculuğu fle gelişmiştir. Bu oedenle milletlerin siyasal var hklanm temsil eden devietlerin kültflr bakırniBdan önemli görevleri vmrdır. Kiiltür çahşmalan leinde her çeşit çüıelliğin ifadesi olan güzel sanatlann özel bir yeri vardır. Genel olarak sanat, bir nstalık derecesine kadar geliştirilmiş bir olanağı ifade edcr. Belli kanunlara göre, ve özel bir biçimde ruhî ve fikri bir muhtevanın ifadesidir. Herhansi bfr emeğin bir sanat eseri meydana getirebilmesi için, yaratıcı güç bir iinır tanıtnazsa da, ban bağlayıcı sekil nnsurlan önemlidir. Bunlann baslıcalan ritma, armoni ve proporsiyon gibi güzellik ölçüleridir. Bu anlamda sanat, ilke! çağlardan beri insan rnh ve zekâsmın başlıca ifade aracıdır. Yüksek kültürlerden sanat ımın süre iman ve ibadetle ilgili bulunmuştur. Eski Yunan tapmaklannda ilâh fir/ürleri ve mistik sabneler ön plândadır. Ortaçağ sanatında Hristiyan itikadı ve azizler tarihi hâkim göriinüyor. Bu etkiler Rönesans ve Barok sanatında da devam etmiştir. Dinî bağların zamanla gevşemesi sanatı din etkilcrinden az çok nzaklaşiırmıs ve bağımsız hale getirmiştir. Sanat eserlerinin çoğu belli görevleri çozümlemek için yaratılmış tır: Tapmaklar, kiliseler, saraylar. mezarlar gibi. Bn gSrevler adeta kendiliğinden doğmuş ve büyfik sahsiyetlerin etkisiyie şekil kazanmıştır. Perikles, XIV. Lui, Meddicciler ve Kanunî gibi. Böylece yavaş yavas devletler sanatın koruyucusu ve yön vericisi rolfine yük selmisler ve bir devlet sanat politikasıntn doğ masına sebep olmuşlardır. Bnnm rağmen bn himayeyi gören sanat o kadar geniş yetkileri kendisinde bulnıuştur ki. himave rördüğü dev lete karşt da durura alabilmiştir. Bazı otoriteler sanatın sınırlannı daraltır korknsuvla devlet yardım ve müdahalesine karşı çıkmıslardır. Meselâ Eflâtun, devlet vardımim serbest sanat yaratıcılığının sonu olarak ifade etmistir. Polibios sanatın bir lüks ve bir duyu aldatmacası oldugu hakkındaki uyarmalara kulak asmavan Romalılan tenkid etmiştir. Avnı müellif sanat yolu ile Yunanhlıgin Roma rııhuna hâkim olmasını ağır şekilde suçlamıştır. Hoyvonsal ürünîer ve örgütlenme Vedat BANOĞLU Uzman Veteriner Hekim Russo sanatın B ulet fikirlere katılandevlet duygusuna fazidemek olan zayırmak Istiyom: Amaçlardan biri, ataJardan kalma sanat değerlerini gerefi çibi toplama, düzenleme. kornma ve balka açmadır. tkinci amaç, Tiirkün yaratıcı gücfinö sanata ySneltmek ve bu gücn tes\ik etmektir. Türk topraklan üstünde vc altında bnlunan biitiin sanat eserlerinin gerçek ve tek sabibi ve varisi (ve dolayısiyle sorumlusn) Türk devletidir. Onon için, maddi değerleri koramaya nasıj çftbalıyorsak, belki ondan da fazla hi* eneıji ile bu manevî değerlere sahip çıkmak zonındayız. Bu bakımdan Türkiye çok talihli bir memlekettir. Şu iddia e4Uebilir ki. klâsik Helen ve Roma kültür eserlerinin çoğu topraklanmızın üstünde ve altında bnlunmaktadır. Helen eserlerinin en güzelleri İzmir ve Çevresinde. Roma eserlerinin başlıcalan Antalya, Tarsus ve Hatay'da bulunmak tadlr. Bizzat Anadohı'da raratılmıs olan sanat eserlerinin daha ilk kazılards ortaya çıkard:ğı değerier sanat âleminde saşkınlık ve hayranlık uyandırmıstır. Eti sanat eserlerini kurtarmak ve korumak için yerli ve yabancı otoritelerin gayretleri süphesiz dünya mede • niyetine büyük ufuklar açtı. Bizzat Türklerin, yani Selçuklardan itibaren Anadolu'ya yerleşmiş olan Türk kavimlerinin yarattıkian sanat eserleri yavas yavaş ortaya çıkanldıkça tabmbılerin üstünde bir orijinallik. bir yaratıcılık sözleri büyülernektedir. Reslm ve beykelin haram sayıldığı derrrlerde atalarımızın yarattıklan sanat eserleri layik sanat düşüncesinin daha XIII. asırda Anadolu'ya hâkim oldujhınu göstermektedir. TSrk devlet kültür politikasuıın ilk görevi bu eserleri bütünüvle ortaya koymak ve onlan milletimize ve dünyaya tanıtmskttr. Bu cümleden bir sörevüniı rar vereceğini ileri sürmüş, battâ «Heykelleri kırın. resimlcri yakın» demiştir. (Dijon diskuru 1750). Bu gibi düşünceler sosyalist akımlarda sanata karşı bir nevi taassup yarattnış, hattâ zamanla sanat ve devlet arasında bir çelişmenin doğmasına sebep olmustur. Fakat devlet temsil yükümlülüeü yüzünden de olsa sanattan vazgeçmiyeceği için bir" sanat politikasi giitmeye tnecbnr olmufto. Su var ki, devietlerin bu sanat politikasuıda başarabildikleri sey. geçmise ait sanat eserlerinin korunmasında belirmistir. Modern sanat devlet dışmda ve hür olarak geli«me çabasındadır. Runnnla beraber. Ortacağda zenginlerin biraz da öcöntne cabasi olarak sanntı himave etmeleri bu çrnmm tarihce tasfîvesinden «onra nihavete erince, varatıcı sanatçı keıtflisinî boşlukta hissetmeve baslamıstır. Bu ihtivaç devlet vardımını zonınlu kılmıstır. övle ki, bucün her devlet sanatla ilgilenmeyi ana eorevleri arasmda savmakta bir çok hükirmetlerde kültflr işlerivle uğraşacak hakanlıklar kurulmu* bulunmaktadır. Bu pnıptan olarak TSrk Devleti'nin de hir kiiltür ve sanat politîka.11 olması zornnlııdur. Simdiye kadar Millî Eğitim Bakanlm bu eö.evle ar çttk ilçiletımis tse de sürekli ve sisteml: bir kültür nolitikamır olmamıstır. Bizee bövle bir politikayı saptamanın za Cumhuriyele mektuplar 4e sanat egerierrmizhı mnr dışına çıkmasmı kesin olarak Snliyecek tedbirieri •amarnlamaktır. Kadıköy'e son gemi seferi 01,30'da yaptlmalı Koruma ve tesvik İ Jevleiimizin kültür politikası bakımın* dan ikinci görevi. varatıcı sanat istidatlarını korumak ve tesvik etmektir. Bu çörevin bntceve yansımasmda şunn nnntmaraak lâ.zımdır ki. estetik bir ihtiyaç ve tatmin olmasına ragrnen, bir sanat eseri çok defa venJ maddl deŞerler kazanılmasına sebep olur. Millî üriinleriırrizin vurt içinde ve dısınd. tutnlmasmd* yaratıcı sanat rüciinün etkisi inkâr ohınamaz. Bövlece estetik MT varatış büvük madd) değerlerin kazanılmasına imkân verir Onun icin. sanatı korumava harcanacak. paralar bir Ififcs ve fernf «avttamaz. Bütün devlet binalannı cıolaklığın hazinliğinden knrtanp. resim ve hevlele pav vermekle işe baslamalıvız. Bueünkn fiîli dıırum iv açıcı değildîr tstanbul ve Ankara'daki O pera binalanmrr bile .sanat "e^erlerinrten mahrum ve çınlcıplaktır. Ankara'da knskoca devlet mahallesi vüzlerce sanat eserini tnstermeve elverişli oldtıhı hftlde. cıntaktır Gerçl dev let resim ve heykel «er«Herimi7 var<s« da boralara avırahildiğimİ7 tesvik paratan vetersizdir. Slmdi karsımıcda Onmhnri^tin 5 1 ( vılı gibi hüvük hir fırsat vardır GrrPken odor ki. SO. vılı InrtUrken. Türk aanat dehasının bu 50 vılda varattıîı pserleri toplu bir halde halkımıza vp dünvata .açalım. Bu sutunun sayın okurları ve tstanbul"un iki yakasmın yol cuları bır süre önce, Denız Yolan İşletmesınln eiektronik beyinle çahsan uzmanlan tarafmdan fDeniz Yollan aarar ecüyor) çcrekçesiyle gece son sefer olan 1.30 postasınm kaldırüdığını öğ renmislerdir. Gazetelerde çok tenklt yazıları çıktı Fakat her şeye rağtnen sayıo yetkıliler. bütün uğraşılardan sonra bu seferi Kaldırmakla büyük bır zaran önlemlş oldular! Nedense su günlerde' Denız Yollan eıttıkçe zârarlar banesini dolduruyor ve en acıklısı da geçen pkşamkı tcazada 4 ma sum kişı.oan veriyordu. Kimdi bunıın suçlusu? Kazayı yapan kaptanlann ıfad«leri' ne ınanacak olursak kabahat gernilerde Çünkü ışletme gibi rapurlar da dümensiz ve ügisiz kalmıstır. Ilgililerden söyte bir tarıfs uygulanmasıni ıstemlştik. 12.30 seferinin 12.45;. 0.1 seferinin. tse 131) olarak değıştınlmesini ar zu edıyorduk. Rasüantıya ba kın kı, sayet böyle bir tanle şekli düzenlenmiş olsaydı 4 kı şinin ölümüyle sonuçlanan teo kaza da olmamış olurdu Sayın îşjetme yetkilıleri, va pur seferlermi değıştirmekle iş yapma göstermelığini bıralon da, halkm gerçekten can saglıgına kıvmet verin Saygılarımla Cengiz Darcan Cevizli Kartal Sonıır ^ i a n a t t a yaratıethiı tesvik etmeniri" hasw T ^ lıca vohı. ejtftimde sanat öcretimine daha genis bir ver anrnıaktır Sanatın tarihi ve metodVan klâsik dersler arasmda öfretilmeli ve yaratıcı gfiçleri seferher edecek tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerin basında hcr okulomuzda 3anat fcnlnplerinln kurulması telir. Biz milletimizde büyük bir sanat varatıcı gücünün bnlundnğuna vürekten inanıvoruz. Bunu bir millî öğünme olarak değil. meydandaki eserlere bakarak »övlemek mümkündür Onun içia devlet kiiltür politikasına cesaretle ve güvenle atılmalıdır Türk kültiır politihası ir Türk kültflr politikası hanpi amaçBtar» yöhelmelidir? Biz bunu ikiye a Se?İDİIecek haber ama LNDEN sevinemedikL. UNF Biraı sonra size anlaUcağım olay, Amerika'da cereyan etmiş olsaydı, Time dergisi bu olayın kahramanını kapafa çıkanr, ve yaptığı inceleme ile vardıfı sonucu halka ulastırmak için ısrarlı yayın yapardı. Olay tsviçre'de cereyan etseydi bu olay dolayısiyle armağans müstehak olan llim adamının resmi Er Und Sie veya lllustrirte gifti dergilerde yayınlanır, biyografisi halka anlatılır, bilime yaptığı katkı hakkında nzun bllgUer verilirdi.. Bu değerli insan Amerika'da ise Amerftalı, Isviçre'de ise tsviçreli, Almanya'da ise Alman, Fransada ise Fransızlar tarafmdan, iftiharla karşılanır. Kendilerinden birinin yaratıcıIığı ile öğünülürdü. Hatta bilimsel bir objektiflik ve tesanüt şunru. içincle armapjı alan kim olursa olsun, müliyet farkı göTetilmeksizin bütün uygar tahıtma müesseseleri onu dünyaya tanıtmanın çabasma girişirlerdi. Bu satırlan Profesör Behram Kurşunluo^lu'ya, (temel tanecikler teorisinde simetri prensiplcri) alanmda bilime yaptiğı katkı dolayısiyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kn> rumu tarafmdan verilen ödül dolayısiyle yazıyoruz. Profesör Behram Kurşunlnoğlu aynı zamanda plâzma fiziğinde de degerll çalışmalan ve buluşlart İle fin yapmış ilim adamımızdır. « Tanıyor nrasunuz Behrsm Kurşunluoğlu'yu?» Niye smsuvorsunuz? Tanımıvor musunuz?. Ama tstanbulspbrlu Ce j mil'i tanıyorsunuz değil mi? Sinemanın yakışıklılan hepinizin . sevgiHsi sayın küçük hanımlar... Magazinlerdeki yalan yanlıs İstanbul hikâyelerinin kraliçcleri hepinizin bayalinde ve ezbe rinde... , « Suç bizim mi?» Doğru sizin hiç suçunuz yok!... Bir 24 Tenunna günD : Türk Bilimsel ve Teknik Araştırma Knımunun, Behram Kurşunluoğlu'ya, rahmetli Tevfik Sagiam'm eserine, bütün Türk ' bilim hayatının kendisine minnettar olması gereken ProtesSr Fahir Yeniçay'a, 1972'nin tesvik ödüllerini kacanmış olan Yüksek Mfihendis Muharrem Sareın. ve şeker pancan panaitl üzerinde yaptığı çalışmalarla ilme hUmet eden Doç. Dr. Bahaettin Keskin'e, derece derece ödüller rerildiğini nereden bllecekslnlz? Gazetelerimiz bu haberi kısa satırlar halinde ve aınp bir *ev olmuş gibl «deta gizleyerek bize ulaştırdılar.. Oysa bi« beklerdik ki 24 Temmuz'u takip eden günlerde der«ilerimi«, yayın organlanmız bu olaya ciddi olarak eğillp. bize bu değerli insanları tanıtsinlar, biz dc onlarla iftihar etnıek nianagını bulalım... Oysa bütün bu temennilerimiz derin, öldürücü, maneviyat bozucu bir süköt İçinde eridi gitti... • * • i Sımdi ınsaf ederek birbirimize aoralım: lllm bu kadar M ı ğır ve ilgisiz bir atmosferde gelişir mi? Yukanda isimlerinl | saydiğım mnstesna Insanlar bu toplum içinde eserleriyle or I taya çıksalar bile, onlara kimse kafasını çevirip bakmazsa moralleri yıkılmaz mı? Ve acaba kalkıumamızı önleyen, bizi mu , asır uygarlık çagınm içine sokmayan her gün sarlatanlıklan ilin namına bize yurturmaya kalkan sebep bu kayıtsız, bu insafsız ilgisızlik değil midir? (Temel tanecikler teorisinde simetri)nin önen.i hakkında benim hiçbir bilgim vok Onnn için istedim ki renk renk. boy boy her hafta çıkan dergilerimizden hiç degilse bir tanes> benim bu merakımı tatmin etsin. Bu dergiler, partl Uderlerinin su üstüne yazılacak sözleri kadar. şu işe finem verirlerse, siyasal hayatımızın kasvetli gecesindı bize ümit verici bir aydınlık göstermiş olurlar. Türkçede galiba vanlış olduğuaa inanacağımız bir söz vardır, (marifet iltifata tâbidir) derler. Halbuld dünyada bu anlayış tersine döndü, acsba (iltifat marifete tâbi) olmasın... Az gelişmis vc ciddi isler İçin ka(a yormaya alışmamış toplumlarda rnarifct sahibi olmak için o marifete rağbet gösterilmesinı bîkleyecek olursak ilerlemekten ümidimizi kesmek gerekmez mi? Evveiâ yaratıcı olacakeınız!» O yarattığınız $eyin şuuruna varıp ona ütifat ve raf uet sösterecekler Böylece teşvlk görerek, bilim ve tstnik gelişecek... Biz çok istiyorus ki, bu memleket vasaklar devrinden çıkarak tesvikler devrine girsin.. O zaman görecekslni» bu çorak zannettiğimiz topraktan ne çözel, göz doyurucu. ne gönül şişirici ürünler alacağız... Bugüne kadar, hemen hemen eğitimin her kademeıinde daha çok nicelik hedefleriyle ilgili artıslarm üzerin. de durulduğu ve nitelik unsurlanna gereken ağırhğın verilemediği görülmektedir (1). Meselft Karadeniz ve Atatürk Universltelerine bağ h çeşitli fakülte ve yüksek okullar, yüksek BJretim kurumları sayısmda bir artış meydana getirmişler, dolayısiyle de daha fazla sayıda öğrenciye okuma imkanı sağ. lamışlartfır. Ne var ki, bu kurumlar bugün bile oğre. tim üyesi temininde güçlüklerle karsı karşıya bulunmak tadırlar. Bunuö. yapında kütüpbane yeterıizli|^ rftHıir. taitım problemlere de sahip olan bu kummlann durumu. e=;efle belirtelim, lyi görünmemektedir. Her iki üniversıtemiz bu haldpvken. çesitll bölgelerimizin •Ünlversite, falriilte veva vilksek ckul isteriz» şeklindeki isteklpTİ gündefı güne artmaVtadir Üc büvük sehrimİ7den cok uraktaki bir ^ehrimİ7İn buna benzpr bir ar7u«u. 11 <ınırl»nni s««m»zken. meselâ Utnnbul'a çok v«kin bulunan bir Bursa'nın istekleri eereSinden eok d»"«tek bulabilmektedir Nedir üebebi. b'i «kralcfan zivade kral taraftarlıSı» nın» Millî menfaatİPT mi' Havır Millete hizınet mi*» Havır Devletten »Itnanm tnHle"' indesi rri? Hovır O h*Me cerc^V «ebep nedlr* \t savıdskt öSretim ihT«lntn kendHerine iktnM üröncö. hatti onunru H»». recedp hir ek geHr VavnaSi «aSlnmalan Belkf 1S çflnrt* hir okııla u?rsvnrak hplki HP «arier» rfpr« vılı bnKind» ve »onund» Mrer defa gorünerek. Bursada iktisat fakültesi açılmah mı? Dr. ÖZER SERPER • (Bursa ÎTİA öğretim Üyesi) sa, çimtii niçln BurSayı hedet aldıklan daha Iji aclaşüır. lstanbufda özel okullann akader milere ba§!anma«ndan sonra onemlf gelır kaynaklanndan mahrum kalan bu öğretim üyeleri, kendl fakültelerinde gec* öğreniminı bile yürütemeyip kaldırırlarkeo, Bursa'da kurulacak blr fakültenın patronlugunu ele geçirmekle daha fazla mı menfaat sağlayacaklarırı düsünmektedirler? Daha uygun bir çÖ7Üm yolu varken, birkaç profetör veya doçentin vurt içi turizme yınyacak seyahatleri için. öğretim üvelerinin Ankara kapı lsnnı asindırtnalan çercekten gülünçtür Dıçarıdan BŞretim uve?i aetirmek suretivle vapıla. cak eîitimin milletimize favdası ne olacaktır' Bursa tktisadî ve Ticari tlimler Akademlsl'nin kuruluşunda o za. mankl Müli ESitim Bakanı fayın Orhan OSuz çöyle diyordu: «Mar» tnara tinlversitesinin eekirdfHni teşkil edceek olan Bnrta tTİA'ni hlzmfie knvnıaktan duvdutuın mutiuluk «onsuzdur. Memleketlmlrln ve Marmsra bölsemizin ekonomik ve sosynl eelisme«inde hüyük katkiMnı heklcdieimİ7 \kadcminin tamamen üniversiter «evlyede SSretim. eiitim ve arastnv mt fonksiyonlannı ehlivetle yerine getlreceğine Inancımız sonsuı dur.» ıonksiyonlarını ehllyetle yerine getirme dtizeyine 2 yıi gibl kı sa bır sürede ulasmıştır O hal de Burs» Akademisı Bursa tktisadl ve Ticari tlimler Fakül st adıyla veya başka bir adla Marmara Üniversıte«i bünyesinde yer alabilir. 29 kişilik ögretim kadrosundan 2 profesör ve 1 doçent dısında kalan 26 ögre tim görevlisi ve asistan henüz Akademi bünyesinde herhansri bir ünvan almadıklanna göre, bunlann Pakülteye intlsaplan hiçbir problem yaratmayacaktır Üstelik Bğretim vapmakta oldu ğu binası ve oldukça eenein kütüphanesi ile devlet bütçesine yük de olmagacaktır.^ Sayın Gasetenııin okuyucusu olsrak slzlere Balıkesiı Millî Eğitim Müdürlüğünde yapılfir haksıi islemlerden blr ömek vereceğım. Balıkesır • Ivrindi ilçesı Boz^ ören köyü okuluna 1971 etim Bİ7İer. Öğretmen Okulu Öj2 syında atanan öir stajyer oğ lencileri, martdi vetersizHkler retrnen. kanuh ve vonetrnelıkle• içınde kıvjanarak tahsllimiti re aykın oiaraS 1972 •şuhnt s vüriitmeve çalışıvoruz Yüzde yında hiçbir onay, tâyın fmn dok>;anımı? kövlerden aelıîlk Fa çıkanlmadan Kendi köyiirıe a kir ailelerin ço'cuklanvız Bu racılar vasıtasıyle tıatır ıçın oku!4a d^aha ivı bir vasam or Çarkaça köyüne veriliyor Ay tamı butmak umudumuzdtı Fa lıgını eskı görev yeri Bozftıen kat anladık ki. vatılı okullar köyünden «lıyor Bu tşlem naev ıçerisinde en aı irrfkânlara sa cut kanunlara tamamen aykınhip olanı öğretmen okullarıy dır. m'ış. 'Bunun nedemnı vönetlei. 15 yıllüt öfretmenlm yolsuz lerimıze sorduSumuüda. aldığı vasıtasız dag KOylerinde hizmız cevap• «Devletin bize ver met yapıyorum çocuKlanm vedifi bu kadar. seklınde otdu tıştı. orta okul çağına gelfiı yo) çojıı kez Bır de daha büvük üstü vasıtası olan ROvlerde ça .lerimize soruvoruz:1 Niçln bu lışmnk Istivorum naktlnu vap kadar? mıvorlar Adammı bulsn ypnt Askeri okui ögreneilerine hef mezunlar nstırh sıstlprle hesınıf derecesinde artan bir dü men tstediklert yere tSyın et. zeyde maaş verilıvor Acaba bu tinyorlar Bu naksızlıklara bır iyi ortamın öjretmen okullan son venlmesı hususunda yetklna da sağlanmaması İçin ne gi lılere gazeteniı vasıtasıyl* dubi setfepler mevcutturT Niçin yurulmasını arzederim. biz de maaş almıyalım? All Cnsknn • AbdnllahGtR Defirmencileî Kfivü Edirne E i ö Okulu Ok. Oğ. öSrendsl Balıkesir Ivrindi (öğretmen okulu öğrencilerine de aylık baelanmalı > Balıkesirde haksız öğretmen tayini yapılıyor ^ bu Snatitü dışf birkaç enstitüıtün acü ması husttsunda çalıpnalar yapılmaktadır. Memleket ihtiyaçlanna uygun öğretim yapmayı amaç edi Akademisi gibi her banen Akademi, 4 yıllık öğıetiminin son iki yüını ihtisaslaşmaya ayır. kımdan mükemmel bir mümış bulunmaktadır. Bu ihtisas sıesseseyi Fakülte hallnf donıflan gerek özel kesimîn, gerckse ntiştürrnek gibi akılcı bir vol kamu kesimlnin ihtiyaçlanna en varken, Bursa'da dişandan öğreiyi çekilde cevap verecek tarzda tim üyesi temini ile vürütülecek belirlenmis ve dersler, çok konu bir başka tktisat F&kültesl kur yu az bilen yan aydm yetiştirme ma yoluna gftmek, belki birkaç preniibinin tam aksine tesbit olun kişinin sahsi çıkarlanm tatmin murtur. Nihavet Bursa Akademi etmek balcımından vararlı otabisi. Türkiye tktisat Kongresi'nin lecektlr Fakat memleketimiz 50. yılı için seri konferaflslar »er bundan hiçbir şey kazanmayatip etmiş ve bu husustaki hazırlık caktır. lar hız kazanmıstır Sonuç ÇOK ACI KAVIP Gözte'pe esrafından merhum Halil Ağanm torunu, merhum Hüseyin ve merhume Fatmanın biricik oglu. Mükerrem, Eli Bağcılar'tn kıymetlı eşi. Aziz Bağcılar'ın babası, Halime ve Selimenin değerli ağsbeyleri, Maclde Yetık. Macit Akbulut, Sacide Çam. Nuriye Konur ve Vangel Kırmıç'ın sevgili dayıları. Nurettin ve Aliye Üçpınar'ın enısteleri. kıymetli ve sevgilı büyüğümüz, FEN'ERBAHÇE lılerin ve sporsever oamiasının çok sevdikleri, B MÜSLİM BAĞCILAR (GÜMRÜK KOMÎSYONCUSU) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 3 Ağustos P«rşembe günü öğle namazînı müteakip Sişli Camiinden alınarak Zincirlikuyu , Asrî Meırarhğındaki ebedî istirahatsâhına tevffl edilecektır. Mevlâ rahme» evlive. A 1L E SI Görülüyor kl, Bursa Akadedemısı üniversıter seviyede öğretim. eğitim ve araştırma (1) DPT . 1971 yılı programı, tayfa: 618. Gayrimenkulün Açık Arttırma İlânı Kartal İcra Memurluğundan • Dosya No: 1969/î t . Haclzli olup parava çevrilmesine karar verilen Kartal, Aydınh Köyü Kemiklidere mevkiinde. k*in 26 pafta, 1943 parsel sayıiı 530 00 M2 miktanndaki gayrimenkul açık arttırma suretiyle satılacaktır GAYRtMENKt'LÜN EVSAF1: Gayrimenkul Pendlkten Tuzla istikametinde tstanbulAnkara asfalt volunu takiben kemiklidere'yi geçtikten sonr» Saglam Yapı Kooperatifi evlerinin kuzeyinde kalan son binalardan toprak yola sapılarak Ankara yolundan takriben 100 metre yürüdükten sonra batı yönüne sapılarak takriben 200 metre vürüdükten sonra Etibank'ın yüksek cerevan direklerinin geçtifi hattın altında ve Parsan Dömeçelik P»let Sanayil Fabrikası arazisine set üstünien bitişık hâlen arsa haürıdedir Bilirkisi raporundaki harttada gSsterildiği sekilde Etibsnk lehine sarı boyalı kısımdan trtifak hakkı tetls ecTilmı<stir tRTİFAK HAKLAR1: Gayrımenkulde Etıbank lehine irtifak hakkı ve elektrik hattı ıçin Istlmlâk »erhl mevcuttur İMAR DURUMU: tstanbul Belediyesl tmar ve Plânlama Mudürlüğünden verilen 29/9/97! tarih ve 47/487 »ayılı imar durumu yazismda lmar plSnının olmadlS». tmar K.nun 47 maddesine tâbi olduğu, yapılacak binanın cereyan hattına en az 3 50 metre yaklasabileceği bıldirilmiştir. KIYMETt: Bilirkisi tarafmdan gayrimenkulün tamamına 13.200,00 (on üç bin iki yüz elli) lira muhammen kıymet takdir olunmustur SATIS ŞARTLAR1 : 1 Satı» 12/9/1872 salı günü saat 13.30 dan 14.00'e kadar Kartal Aciliye^i îcra Dairesinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada t»hmin edılen kıymetin '.'a 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttırtnın taahhüdü baki kalmak ş»rtivle 22/9/ 1972 cuma günü Kartal Adlivesi tcra Dairesinde saat 1330 14.00 de ikinci •rttınriBV» eıkarılacaktır Bu arttırmada da rüçhanlı alacakların alaeaSınt ve «atış matraflannı geçmesi sartiyle en çok arttırana ihale olucur 2 Arttırmaya lstirak edeceklerin tahmin edilen toymetin °' 10'u nisbetinde pey akçesi veya bu mrkttr kadar milli blr .o bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. alıcı Istecfiginde 20 günü geçmemek fizere mehil verilebilir Dellâllve resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıeıva aittir Birikmis vereiler satıs bedelinden ödenir. 3 tpotek sahibi Bİacaklılarla dijer ilgililerin (tlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu eayrimenkul üzerindekl haklarını hususlvle faiz ve masrafs dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri ISzımdıri aksl takdirde haklan tapn siciH ile îabit olmadıkça pıylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet İçinde ödenmezse fcra ve îflâs Kanununun 133 maddesl Rereünce ihale feshedilir tki ihale irasmdaki farktan ve V» 10 falzden alıcı ve kefilleri mesul tutulaeak ve hiçbir hükme haret kalmadan kendilerinden »ahsil edilecektir 5 Şartname. llân tarihinffen itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı »erildiRi takdirde isteyen alıeıva bir Srnegı eönderilebillr 6 Satıs» tştirak edenlerin çartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş «avılacaktsn bafkaCa bilgi almak isteyenlerin 1969/2 T «avılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmalan tlln olunur (Basın 5150) 5539 Ute^n s V EFA T Nazikîzâde merhum Ahmet Cemal Bey ile merhume Behice Hanımm otullan, Meliha Nazikioeiu'nun esi. Işık. Sabahat Nazikloglu'nun babası. Atillâ Nazikioglu'nun dedesi, merhum Namık Nazlldoğlu, merhurn Ferruh AnadaTın kardeşleri mefhum Turhan N'azikioğlu v e Semiha NaEikioğlu'nun ağa beyleri, merhurr. Seniha Nazita'oğlu ve Daıme NazikloSlu'nur. ka\nnbiraderleri. Perihan Anadal Güzin tslâro Refioğlu Ştikran • Osman Ünyazısı Orhan Işın Anadal Ertuğru) Nurhan Anadal ve Alpay Bilge Nazikioglu'nun amca ve davı lan S > günlerde Bursa'ya bir n tkti=at FakUltesi kurulması hususuncfa bazı tesebbüslerde bulunulmustur ve bu hareket Bursahlsrdan deîıl t«tanbul Üniver«ite<i tktisat Fakültesinln bazı öğretim üyelerinden «elmi?tir Devlet Piânlama Teskilâtı'nın sk*i ksrarına raSmen. SÎIvın Millî Egititn Bakanı ile tpmgsa seçen bu öîretim üvelerinin dsha önce t^tanbul'da bir Sivasal Bilsiler Fakülte'l kuml. ması için de çalıstikian. fskat basaramsriıklan HikVnte almır Basarılı B ugün Bursa Akademi=l. bunu dotrular bir çalışma düzeyine erismiş bulunmaktadır Hâlen 2'si profesör. l'i doçent. 6'sı öğretim görevllüi ve 2fl'si asistan olmak üzere 29 kisilik bir öğretim kadrosuna itahip Akademiye baglı bir de tı tdaresi Enstitıisü vardır 1971/72 der« yılında çe$itli semi Abdülezel NAZfKÎOĞLU 1.8.1972 günü sabahı vefat etmiştir Cenazesi 2.8.1972 Çarşafn ba günU öğle namazînı müteakip Şişlı Camiinden alınarak Zinpirlîkiivi.ı mez^r'iginda kabrine tevdi edilecektır Cumhuriyet 5548 I Adel Seyyar Vinç Salııt Almacaklır Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs tşletme Müessesesinden (EGO) 1 MUesseseml* lhtiyacı tçta 1 adet 3035 ton fcaldırma kapasiteli seyvar vinç teklif alm» usulü tte 8»tm alınacaktır. 2 Bu işe ait teknik ve Idari şartname Miiessesemia Dış Ticaret tsleri Müdürlüftu Bürosundan ücretsiz olarak aünabilir. 3 îlgililerin sartnameye göre hazırlayacaklan tekliflerini en geç 31.8.1972 günü saat 1750 a kadar Müessesemizde olacak şekilde göndermelert veva Müessesemiz Yan tsleri Müdürlügüne teslim etmeleri sarttır 4 Bu iş için gerekli döviz Müessesemızcp sağlanacaktır, 5 Postada mevdana eelecek eecikmeler kabul edilmevecektir. 6 Müessesemiz 2490 sayıiı kanuna tabl olmadıgından, lhaleyi vapıp vapmamakta serbe«ttir (Bftsın: 18523 • A. 11660/5390) Kırşehir Valiliğinden Rırşehlr Llsesi binasının onanmınm thalesi 24S0 sayıiı kanunUD 31. maddesine göre fcapan zârf usulü ile 15 Ağustos 1972 Salı günü saat 15.00 de Lise Müılüı odasında vapılaeaktır 1 Muhammen bed'eli 27364 Ura olup murakkat teminatı 2052.30 Uredır 3 Tallpierin İhale Bününden üç gün evveıine eadar tl Bayındırlık Mtldürtugüne müracaatla tştirak belgesi almalan ve İhale saattnden bir saat evveline kartar teklif mektuplannı havi zarflan Komlsvona vermelerl sarttır 3 Şartnamesi mesal saatlen lcinde Use Müdürlüğünde görülebilir Oortad? gecikme fcabul ediltf>z. (Basırn I8859/54İ2) İLÂN MANİSA MORİS ŞiNASi MİLLETLERARASI ÇOGUK HASTANESi 1 Bedell Döner Serrnayemiz Saymanlığımn 1972 yılı bütçesinden ödenmek Uzere, hastanemizin (180378.70) lira keşif bedelli kalorifer tesisaö Işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptmlacaktır. 2 Geçici teminatı (10.280.00> llradır. 3 thale işi 10 Ağustos 1972 Perşembe günü saat 10 da Hastanemiz Baştabiplik Odasında toplanacak KomisyoD huzuru ile vapılacaktır. 4 Keşif ve şartnameler her gün mesal saatlerl lçlnde Hastanemia Döner Sermaye Saymanlığında rörülerek tetkik edilebilir. • 5 îsteklilerin teklif zarflannı kanunî belgelerl ve tteçtci teminatlan ile blrlikte fhale saattnden bir saat ftncesins kadar Komlsvon Başkanhgına vermelen eerekmefttedir. 6 Postadakl gedkmeler kabul edilmez. 7 Mtiessesemiz Döner Sermave Savmanlığı Muamelâtı 2490 sayıiı kanuna tâbi olmadıgından Koıni<!yonumuz thaleyl vapıp vapmamakta veya dilediğine vapmakta serbesttir. (Basın: 18976 '5405> Elevatör Balafası Saiınahnacakfır TesMlatımada bulunan MÎAO StLOLARI Ihtiyaana binaen, ıki parça halinde, 600, metre götürüctl Oand satınalınacaktır. . • Teknik ve idart sartnamesi . A) Ankara'da Genel M U dürlüSiimüzden (Malzeme MüdüriüğüV B) tstanbul'da Mal«erne Sube Miidilrinğiimüzden v« C> tzmir*de Bölge Müdürlü ğümtl«len büftbedel temln efflleTrîlir : Ofisimiz 2490 sa^li kanuna tâbi deglldir Alalark Üniversitesi Rektörlüğünden Ünlversiterr.iz Ziraat Pakülteslnden mezun olanlann diplomalan hazırlananık dağıtımına başlanmıştır. Diplomalarını almak istoren mezunlarunmn: 1 250.00 TL. ük diploma harcını Ünjversitemiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine vatırmalan 2 5 TL. lık barç pulu, çıkma ve 250.00 TL lıls tıarg makbuzu ile Üniversitemiz öğrencn tsleri Müdürlüğüne baş» vurmalan duyuruJur. fBasınt 19295/5533) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İST. MALZEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Basıni 1925>/W34)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog