Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

• • ÇAGDAŞ ÇİN1M TEMELLERİ Prof. Dr John K Fltetank DOGCDA DEĞtŞtM VE SORUNLAR tsmaıl Beşikcl CLUSLARARASI İKTİSAT C. 12 C.P. Kindlekcrter DOGAN lAYINEVt P. K. 130 Cebeci Ankara Cumhurlyet 55*7 17.50 ÎAPISAL 12.50 • 55. u m h u r i ve Eurucusu: fTJNUS NADİ 17240 Telgraf rt mektup adresi: Cumhuriyet tstsnbuJ Posta Kntusa tstantml «o «46 Telefonlarj 22 43 00 2 2 4 2 9 6 22 4 2 0 7 22 42 98 23 49 09 9 yolunda ve bep aj 4>aşta « gore vını başaR üe *ftrd ergısımn Ağustos sayısf<#h se rın en güzel şıir, hikâje ve yle çıktı Gunumuzun Türk ve dünjr» ve fıkıı hareketlerinı ancak Varlıkta ızleyebıhrsı niz. Adres: Ankara Cad tstanbul (îlâncıhk: 8472» 554ü ı«||CıA * «yuaıu» Orman Bakanı, "Sıcaklar yangın tehlikesini arttırıyor,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Halk, orman yangınlarma karşı "Muhtırava İ Cumhuriyet yıne sizin Cumhuriyet'iniz uyarıldı rağmen | SeDatör Tnnç, eski bafalarda ısrar e d i l d i ğ i n i , hatta daha ileri gidildiğini belirtti §| §§ || îürki$ 6. Sekreteri ekonomik g ve sosyol poiilikoyı eieştirdi § 6 AĞUSTOS 1 Orman Bakanı Selâhattin înal, dun Valılıklere ve Orman Baş müdürluklerine bır genelge gondererek orman yangınlânna karşı ujanık olunmasını ıstemıştır. Turkıye'nin çeşitlı bolgelermde ha vaların 18 yıldan beri özellıkle son günlerde gorulmemış bır ?ekı)de sıcak, kurak ve ruzgfirü oldugu belırtılmekte, <Bn dnrumda onnanlanmızda yahgın çıkms ihtimali daba da artmış bulnnmaktadır» derulmektedır. tnal'ın genelgesi şdyledır: «Son fffinlerde, yurdumumn belirli böljelerinde havakuin on sekiz yıldanberi sörülmemış bir şekilde sıcak, knrak ve çok rtizgârlı jitmesi nedeniyle, ormanlanmudı yangın çıkma ihtimali daha da artmış Dnlnnmaktadır. Orman yangınlarmın çok tahripkâr ve zararlı olmasını artıran bu gibl anormal fakt&rler (Arkası Sa. 7, Su. S de) reformist | çabayok,, | ANKARA, (Cnmknriyet Bürsıo) Turk Iş Genel Sekreteri ve Kontenjan Senatorü Halil Tunç, dun düzenledıği basın toplantısında 12 Mart'tan bu yana geçen sosyal ve ekonomik olaylâT ve çalışma hayatıyla ilgılı gelısme. ler hakkında Turk lş goruşlerinı açıklamış, komutanlann muhtırasına rağmen aradan geçen süre ıçefısinde Toprak Re. formu Öntedbırler Kanunundan ba«ka hıçbır reformist çaba gos terılmedığıni ilerı surmuştur Konusmasına komutanlann 12 Mart Muhtırasının tam metnını oku>arak başlavan Tunç. «Simdi, kamnoTn önünde açıkça sormakta varar \ardır: Bn bir baçnk vıl içinde, amacından ivıre uzakla«tırı]mıs bır Toprak Rtformu öntedbirlerinden ba<ka hançı reformlar çerçeklfütınlrhilmistir?» demıçtlf Tunç devamla yoylft konu«ıılu«tur (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) M. Güvenlik; Kurulu G, Sekreteri Alpkaya uyardı «ABDÜLCANBAZIN KAFAST İLERDEDÎR GÜCU KUVVETf DE YERİNDEDİR HER 7 \MAN DOĞRU VE HAKLIYI SAVUNUR. KENDİSİNİ VE HALKTNT KIMSEYE EZDİRMEZ. HER CAĞDA HAYRANLIK D U Y ULAN CESARET, DÜRÜSTLÜK, MERTLİK, BİLGELİK VE GÜÇLÜLÜK GİBİ DEĞERLERE SAHİPTİR.» «Büyük tesislerde güvenlik tedbirleri arttırılmah» ANKARA, (aa) Mıllî Güvenlık Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Emin Alpkaya, yurdurauz dakı bazı buyuk tesislerimizdeki güvenlik tedbirleri ıle ılgıli (aa) rın sorusunu cevaplandırmış, ozellıkle yenl yapılmakta olan maddi, bumm yanında memleketımızin kalkmması yonunden manevî değeri çok buyuk olan PERİNÇEK VE EGE Ankara 3 >umarah Sıkıyönetım Mahketesıslenmızdekl güvenlik tedbırlerınin arttınlması gerektigını, mesi tarafından pnceki jun tntnklanaıı Doğa Ferinçek'in kız karbumm zaman geçirümeden ya deşi Feyı» Perinçek (pantalonlu) ve DPT nznun yardımcılann. pılması lâzım geldığını soylemış dan Snnav E$e, cezaevine fötürülürken tır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İNÖNÜ, SATIRlft GÖRÜŞMESİ KONUSUNDA AGIKUMADA BULUNDU H Fazh Güleç de CHP'den.ayrıldı Dr Kemal Satır, dün tstanbul'da yeni kurulacak partının hszır lıklarını gözden geçırmıştır Bu arada, oncekı gun yapüan ve ıkı saat 20 dakıka suren goru>=mesıyle ılgıli olarak tsmet tnonü'nun çalısma burosunca bır açıklama yapılmıştır Açıklamada. ^ovle denılmektedir' «Sayın Adana Mılletvekili Dr. Kemal Satır. Inonu'ye: CHPVen istifasımn scbeplerini anlatmış ve hunları daha geni; sckilde belirten not venniştir. Inonu. kendisıne verilcn bu notnn kamo oyuna da acıklanmssını tabii gordıiğunu bildirmiştir > (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) 1 Abdülcanbaz ve TURHAN Turnan Selçuk'u Cumhuriyet okuyucusuna taidım ederken, onu tanıtmak ıçın uzun anlatnrüara gerek gonnüyoruz Turhan Selçuk, ulkemızın unlu bır karıkatüı ustasıdır ve otuz yıla yaklaşan çahşmalanvia bu unu anasımn ak sutıi gıbı helâl kazanmışlardandır Cumhuriyet okuyuculan Turhan Selçuk'un bundan sonra oze< olarak kendıleri içm de unlU ABDULCANBAZ ın seruvenleruu çızmesıni hoşnutlukla karşılayacaklardır. Abdülcanbaz'ı Turnan, 13 yıldır çızıyor önceierı ışe Aaz Nesınie beraber başlamışlar AZiZ, Abdulcanbazı açıkgoz, ışını bılır bır tıp olarak tasarlanıış. Arkasından Rıfat Ilgaz bır sınema kahramanı yaratmak istemış, fakat her üasiyle de işbırlığı uzun ornurlu olmamış, Abdülcanbaz, Turnan Selçuk'un başına kaJmış. Şımdi gerısını Turhan Selçuk, anlatsın. Konuşan: Sadun TANJU DONANMA'YA 12 UÇAKLIK BİR FİLO SAĞLANDI ANKAR4, (aa) Denız Kuv vetlenmızm guÇlendîrılmesı ve kendı harekât ıhtiiaçlan ıçm zorunlu hava gorevlennı verıne' getıreoek uçaklara kavuşturul masl çabalarından bın daha ger çekleşmıs, Amenkan askerî yardımından 12 uçakhk bır fılonun saglandığı açıklanmıştır 12 uçakliK fılo TurKijeve ge! mıştır 154 sanıkiı Dev Genç dsva«ınır dıinku duruşmasında Savcı ıddiauamesını tamamlamıStır 2 NumirBİı Sıkıyönetım Mahkemesınde saat a'aa baslajan duru'mada ıddıanan eyı oncekı gun kaldığı 70. sayfasınuan oku'Tnga baslc\an A^kerî Savcı Hâkım Kıdemlı Yuzbaşı Metın YuıcTabak De\ . Gent, ls ılgıli anarsık olaylar hakkında genış bılgi \ermı«tır (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) DevGenç Oavasında iddionomenin okunması sona erdi OSMANLININ BÖYLESİ... Ankara'da Sıkıyönetim, 15 ayhk uygulamayı açıkladı ANKARA Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı dun bır açıklama yaparak 15 ayhk Sıkıyönetım ujgulaması konusunda bılgı vermıstır Bu arada <G8> rulmekte olan dâvalar sonoçlanmadan Sıkıyonetimin kaldı. rılmasının sıkıncalı oldağvs belırtılmıstır. Yapılan açıklamaya gore; ujgulama suresmde 1359 ki'ji (Arkası Sa. 7, Su. S de) ' Abdülcanbaz, ılk bakışta Osmanlı bır tıptır, şoyle goninuşüyle, macerâlarıyla, hele bele o unlu tokadıyla. Ama, kafası daıma yaşadığı devnn onündedır. Baktığınız zaman durust, cesur, efendi, sakın gorunüşlü kalıpıı kıjafetlı bır halk adamıdır. ülaylaı karşısında tepid gostermesı, fıkrınl soylemesi gerektığı zaman, değışmez karakterı ılerlcı oluşudur. Yan kafası ıyı ışler Abdulcanbaz'ın, aydınlıktır, Ulkucudur Kılık kıyafetı duzgundur Pazusu kuvvetlı olduğu ıçın, auşuncesınden aolayı başına bır ış gelemez, kendını konır. Şöyle ozetlıyeyım; Abdülcanbaz, ner devırde her kışının ozledığı, sahıp olmak ıstedığl güçlere sahıp bır ıdeal adamdır. Hangı çagda yaşar Turnan senin Abdülcanbaz' ın? öncelen üsmanülann yukselış ve çoküş devırlerınde yaşatırdım Abdülcanbaz'ı. Hanya kalesmm zaptında bulunmuş. Evlıya Çeiebı ıle tamşıp sohbet etmıştır. Petroı kavgasımn dunyayı sardığı yülarda Mu sul'a kadar uzanmıştır. Sonra yavaş yavaş tarıhın daha eskı denrıerme kadar gıttık. Sumerlüenn arasına kanşü, Taş Devrınde yaşadı Abdülcanbaz. Aya seyahat ettı arzın merkezıne gıttı. Insaniığm yaşı kadar yaşlı desene senın Abdulcanbaz'ın.. Zaten, bütun ınsanlık tanhl boyunca msanların değer verdılden, ozJem duyduklan herşeye sahıp kıldım Audulcanbaz'ı Soyledıklen, hareketlen, (ıkırleri ters de gelse, herkes onda, ozlemını duydugu, sahıp olamadığı bırşeyler buluyor. ABDÜLCANBAZ Her bakımdan euçıu oimayı savunuyorsun? Gerekü goruyorum Abdülcanbaz, tam manasıyla giıçlu br adamdır. Bu sayede ıvı. doğru guzel, faydah olanı ayınr onlara sahıp çıkar onJan Korur Vanından ayırmadığı Karanfıı Hoca, sınırlı, kazgın, barut gıbı tabıatlı durmadan icat Deşmd* koşan takat ıvı vureklı ıyı hamurlu olan oır zattır Abdülcanbaz sever ve sayar onu Cîoj luklu Sami yı sevmez (,'unkı. çıkarcımn beJeşçının tekıdu GozlükJü Saml Sarav kırmasıdır paşazade şıman&ıdır tılk Kurnazıdır, rarıat vermez ınsans Abdulcanbaz'ın netret ettıği tif tır Gözluklü Saml'ler ner devırde her zacıanda çok kısıvs ıstırap vermışlerdır, ama Abdu canbaz'a vız gelır Gözluklü Samı Abdtiıcanbaz olmsk ne eiizel. Sevlyorsun ADduluınDazı Giiçlü oluşu durust oluşu ınsanlan sevmesi hoşuma gldlyor. GERÇEK GÜÇ Senın de oz'emlenn var mı Abdulcanbaz'ın kişılığınde? Var çuphesız. Zaten, aşağı yukan herkest» biraz Aöcülcan'oazlık vardır. Herkesın hayal edlp, varmak ıstedığı yerde Abdulcanbaz'ın iaşıliğı mevcuttur.. Medis'e sivrisineklerle ilgili sorn önergesi verildi Istanbul'da bu >»z Hojıerjiınde geçen \ıllara dâhı fazla sıprt ve sıvrmnek gorulmektedır Sinek vc Bİvrlsioekle Muctıîele Ekıbi, «nek (Ireyan yorlerin dcvarah iliçlındıgını, yagışların fazlalığı ve çoplerin g«lişl guzel dokulm*«ı nrdenıyle ıstenilen netıcenın alın»m»dıgiBi ılen surmektedır Sioeh ve «ıvrısınek ureyen yerlere IBJzot dokUmektedlr. (Arkaa Ss. 7, Sü. 8 de) 1 milyon dolar fidye alan korsanlar uçağı Cezayir'e kaçırdı (D1Ş HABERLER SERVIS) BOSTON Üç erkek, ıkı çocuk ve ifci kadından meydana gelen sılâhlı bir çete dun Mıaml Uzerinde uçuş yapan Delta Havayollanna aıt bır DC8 jet uçagını 7 kışllık mürettebat ve 94 jolcu Ue ele geçırdıkten sonra. 1 railyoD dolar (15 milyon TL) fidye almı? v% uçagı Ozayir'* indirmiflordir. (Arkuı Sa. 7, StL 2 da) ABDÜLCANBAZIN EVLENMESİ... Ruhsar'la eviendıkıen =onra bu efsane tcahramanııgını rl(Arkası Sa. 7. Sü S de] ^İIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllIllllillllfllllllM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog