Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Y^vrumnvn Evd* Ofcol öaWI Yaptriccn «• Butün öftrvnkn Hayahnda En Çofc Yarartanae^ı Ewr, RENKLh ANSİKLOPEDİSİ'dir. Cih Halinde Çıkmıştır. ÜLKÜ OKUL Taksitle de Satılır. Tepnn Satı* Ycrlcrl: IstanfauTdı Babıill'd* OCAK KİTAP OAÖITIM JTİ. «a BATE} umhuriyel Kurueusu: rUNHS NAOİ Parlamento Koridoru,, JET OTIAM'ın on yıliık parla. mento jrazüanm kapsayan bu kitabı okurken çofc fülecekdnlz, belkl ağlavacaknnıs. YAKINDA BÜTÜN KİTAPÇILARDA. (Cumhuriyet . 6934) Yayımlayan GUVEN BASIM vc YAYINEVI Islanbul 49, yıl.sayı: 17257 Telgraf ve mefctup adresı: ctımnunyet lst»nt>n Posta Kutusn tstanbul No. 248 <g AniJStOS C u m a r t e S İ 1 9 7 2 Tdefonlar: . 23 42 90 22 42 96 22 42 »7 22 42 98 22 42 99 ' * « a u a w J » w u m B I I C 3 SÜIKASTI UFKIR'IN& YONETTIGI AÇIKLANDI INGJLTERE, FASLI PİLOTLARI IADE ETTI RABAT, (D* Haberier Servirf) Fas Kralı Hasan H'ye karşı düzenlenea bafaraız ıuikast tegebbusünün, intihar oden Fas'm ikinci kuTvetli adnnı General Ufkir tarafından dflzanlenerek y3netildiği açıklanraiftır. Bu konu daki «çıklamajı yapaa Fas îçijleri Bakanı Dr. Muhajnmed Benhima, «Ufkir'hı, Faı Protokol Ba kanı General Mnl»y Abdullap ve Kral Hasan'm Tayeri Albay Ahmet DUfanl'nin gözleri önünde intihar ettiğfaıi. bildirmi|tir. Barajın geleceği tehlikeye girdi KALKERLİ ARAZİDE DEFA DOLDURACAK ÇATLAKLARDAN MİKTARPA MÜTEAHHİT FİRMA EK TAZMİNAT VERİLMEZSE MUKAVELEYI BOZARAK İŞİ TERK EDECEĞİNİ BİLDİRDİ SIZAN SU, ALİBEY BARAJINI YILDA 10 Başbakan 1973 jıh bütçe tekliflerinin » . • Kiban 1974'de 'l samimi ve dikkatli olmasını istedi :. BBroANKARA. (Cmnhnriyet Topaloğlu, Enerji Bakanı hakkında CHP Grubunda genel görüşme önerdi ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) CHP. Cumhuriyet Senatosu Siresun tiyes* ve esta Enerli ve Tabıl Kavnaklar Bakanı thsan Topaloğlu bundan bir süre önce eörevınden alınan Petrol Ofıi Genel Müdüru Açıkalın konusunu CHP Ortak Gurubuna TopaloğJu CHP rBMM Grup Başkanlıgına dün verdıgi oır önergede Acıkalın"ın s5revdpr a!inı<! seklıne Heeinmekte CHP Grupunrts CHP'li Enprıı BakRnı Nurt Kodamannglu hakkında bır genel efirüsme vapılrnasıni ıste> mektedfr Tbpalc»ğlu'nun dırönergesı srtyla GOçiş şafıdakl »ornyn ve y»ratını beraberca ekuyatım: Demokrarinln yasaması için ne yapm*k jerekir, dersiniz? Çagımınn dnşuneeleri ve lihinsel (enteüektnel) »raçtırmalan rle ilgilenmek gerekmektedir. Bn, güç bir çabadır. Çünkü politika yasantın çok yflklüdür. Tönetim, yönetimle ilgili toplantılar, çeşitli karsılasmalar, komisyonlar, söylevler v.b.. bütün bunlar zamanımızı yntar, düsiinmeye pek az yer bırakır. Başlıca arastınlar, temelli bulgular iktidar çevrelerince benimsennıeden, kinü zaman, kamuoynn» geniş filçüde yayıhnak olanafı bnlabilmektedir. Benden 6nce yirmi iiç yıl Basbakanlık yapan Erlander, çok oknyor ve yeni düsünlerin •rkasını bıraknuyordn. Politika adamının kendi dinamizmini kornvabilmesi ve yaşam yökünün tasınır olabilmesi için bn jarttır. tktidardaki adamlarla kültür •rasında kopnklnk mevdan» gelmni çaresiı donmujloia. tıkanıklıga yol acar. Toplumon ilerlemesi içln tehlike yaraiır. Ama, aynı zamanda tabanla da ııkı llişkiyi kornmak gerekmektedir. Sosyal Detnokrat Partial tsveç' te «ekizer onar kişüik grnplar halinde üçdört bin kadar çalışma ekipleri kurmnstur. Bnnlara gerekli belgeleri de ekliyerek çoıümünü bekledlğimlı çesttli •ornlar yöneltiyor, yanıtlarını »lıyornz. Sonra bnnlan programımızı uygnlamak bakımındao değerlendiriyoruz. Okndngannz satırlan tsveç Başbakanı Olof Palme'nin «Le Monde» gaıetesi yazarlanndan Claude Jnlien'e verdiği demeçten aldım. Ça|ıtnız kosullan altında devlet adsmlıgı förevi ne denli güçtür, açık seçik göstermesi bakımından siz de bnemli bBİmnjor "musunuz Sayın Palme'nin eövlediklerini? Hüküraet sornmunu tasıyan klçi olarak bin bir çeşit derdin ortasında, çok ke« bunalımlar geçirerek, dertlere çare arayacaksınız. Yardımcılannızın »ayısı elbette »ınırb olacak. Onlar» d» fcörükörüne ballananuyacagınıza kuskn yok. Bir toplantıdan bir toplantıya koşturnp dnrnrken, avnı zamanda parti grnbunuz» söz anlatmak, parlamentoya hesap vennek. yabancı devlet temsilcileriyle pazarlıfa girişmek, Bakanhklarla ilgfli sfirekli ya da grçici sorunlara çSzüm yoln aramak, protokolün gerektirdigi t«renlere katılmak, arada bir (zemin ve zamana nygon) nutuklar çekmek zorundasınız. Bütün banlan yaparken oknmaya da vakit ayıracak, çagınııın gerisinde kalmamara dikkat edeceksiniz. Isveç'in Başbakanı Sayın Palme, demokrasinin ya•aması için bunu şart saymaktadır. Dünya nereye gidiyor, toplura sortınlarının gittikçe yoğun bir hal alan karmaşıklığı önünde kültür çe\releri ne düsünüyor? Banlan ızleyeceksiniz. Çoğu kez birbirine ters düsen çesitli düşiin ve çözüm yolları arasmda hangilerinin daha aygun oldngunu, partiniz Ukeleri açısından »rastıracaksmu. Siz bilgi edinmezden önce kamnoynna yayılmış, kamuoyn tarafından benimsenmiş düşünceler varsa, ki tsveç Basbakanı olabilir diyor, bnnlan vaktinde değerlendireceksiniz. Bunun için de tabanla, yani haltla ilişkilerinizi hiç bir zaman kesmiyeceksiniz. Gerçi, çağımııın teknolojik eelisimi devlet adamlarınıa sırtına binen bn apr yfikü bir dereeeTe kadar hafifîetme olanaklan Taratmıstır. Bu. gün kamuo^nndaki dalgalanrnalan gerçete oldukça vakın biçimde yansıtan bilimsel yöntemler, bn yöntemleri nytulayan ve degerlendiren kornluslar vardır. Ordinatör denilen harika makineler binlerce matematik uzmanının uznn yıllar çalısma sonnnda açabileceği güç ve karmaşık problemleri çabncak çözüme ba|. îayabilmektedir. Ama butün bnnlara raSmen, Savın Palme'nin dedi^i çibi, dpmokra'ivi vasatmak uğrnna ça£ımız devlet adamlan insannstü bir çaba harcamak zornndadırlar. Eğer demobrasiye gerçekten lnamyorlarsa ! 3 kurşun sıktı Bakanın, dün akşam düzenledigi basm toplanbsında verdiği bil giye göre, General Ufkir, Sibirat Sarayındaki intihannda, biri boy nuna, biri göğsüne, diğeri de ba aına olmak üzere üç kurjun <ıkmıştır. Benhima, yakalanan asi bir pi lotun, »uıkast duzenleyenin Ufkır olduğunu açıklaması üzerine kendisini Kral Hasan'ın Saraya çağırdığını ve Ufkır'in, «Sonnçlan ve ne olacagim biliyorum» diverek kendisini vurduğunu anlattıktan sonra, yerli ve yabancı gazetecilere sunları söylemiçtir: «Sizi temin ederim ki, bn, bir vatan hainliği intihanydı, bir »eref intihan degil..> üzmanların uyanlanna ragmen, Keban Barajınin kalkerli arazinin üzerinda inşa edilmesinin sonucaı meydana gelen üç yülıi bir gecikme ve milyarlan buJan maliyet artıçından sonra, barajın arkasında suyun toplanacağı arazinin de elverişsiz olduğu meydana çtkmı?, Barajın hizmete açılrnasmm 1974 yilında da gerçekleşememesi tehlıkesı doğmuştur. Elektnk Işleri Etüd Idaresinın yaptığı bir araştırma ya gore, barajın suyunun toplanacağı sol yamaçta sanıyede 4050 metreküplük bir sızma soz konusudur. Yapılan kaba bır hesapla bu sızma Alibeykdy Barajı gölünün yılda 10 defa dolup boşalması anlamını taşımaktadır. <Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) *a) Başbakao Ferit Melen BakanUklara ve diger Uglll dev le» kuruluşlanna blr genelge göndererek «1973 mall vıü büt çe teklınsrinln program btltce esasına göre hazırlanmasını» tstemistir Melen. genelgeslnde gerek bü^ çe sisteminin basanlı olabilmesı eerek milU geHrln önemli kısmını teşkil eden devlet büt çesinın kalkınma çabaa tçlnde bulunan ülkemizm lcısa ve uzun vadeli menfaatlerine uygun bi çimde düzejılenip uvjrulanabıl mesi tçin genel bütçeve dahi dairejerle katma bütceli ıdarel» nn 1973 vılı bütçe tekllflenmn hükümet orosramınds bpürttlen ilkelenn ısığı altında «Samimi. dikkatli ve itinalı» bir sekilde hazırlanması gereglne tsaret etmiştlr. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de 13 ay öncekl olay Elde edilen bılgilerJe Ufkırin. son suıkast teçebbılsünun arkasinda olduğunun artık anlasıld'ıgını söyleyen Bakan, Generalın 13 ay önce Sihirat Sarayı'n, da Kral'ın dogum Runu doiayı»iyle verilen ziyafet sırasındaki (Arkası Sa. t. Sfi. 4 dr) BİR BİSİKLETLİ UÇAK KAÇ1RDI [DIŞ HABERLER SERVISt] ; (Nevada) Türkıye iaatiyle dün 17'de, San Francısco seferine hazırlanan United Airlines Şirketi'nin Boeing 727 jet yolcu uçağı, 54 yolcu ıçeri ahnmadan birkaç dakık3 önce, bisikletle uçağın yanına kadar gelen 40 yaşlarında ve yüzünde gözlerini açık bırakan maske bulunan bir korsan tarafınrfan kaçınlmıştır. Yunarvstan, Sovyet balıkçılarına sığınma halckı tanıdı ATİNA, (a*.) Karadenlz'den Yunanistan'a kaçırılan «Vitsera» adındaki Sovyet balıkçı gemısınin mürettebatına Yunanistan'a sjyasl ıltica hakkı tanıami'tır. Haberi, Yunanistan Dı?işleri Bakanlığına yatan çevreler vermışlerdir. Yine aynı kaynaklardan beHrtildiğine göre, Pire limanında bulunan 800 tonluk balıkçı gemlsi Sovyet makamlarına Iade edilecektir. (Arkası Sa. 7. Sfl. 5te) Gövde üstünde sürüklendi Turk Hava Yollarının saat 9 30'da Bursa seferini yapmaya hazırlanan F27 uçağı kalkı^a geçeceği sırada inij tekımlanrun anzalanıp kınlnaan ürerıne pistte gövdesinin üstüne çökmüs ve bir siilt sürüklenmiştir. Bu kazadan sonra Ye»Uköy Havaalanı trafiğe bir süre kapanmıştır. 3 mürettebat ve 37 yolcu bulunan uçaktaki olay, alanda heyecan yaratmıştır. ,' Meydan ıtfaiyesi hemen olay yerine' giderek çıkmaa mümkün yaogınâ karşı uçağın etraiın» ilâçlı su ve köpük SLkmıştır. Uçaktan alınan yolcular terminale getirilnıişlerdir. Hava limatu trafiğe 4 saat sonra açümıstır. Bu sebeple uzun süre bekleyen yolcular yüzünden terminal bir ana baba günü halini almıstır. Istanbul'a inmesi gereken baıa uçaklar Ankara'ya geçmişlerdir. JETLER, ANKARA ÜZERİNDE 30 AĞUSTOS PROVALtRl YAP1YOR ANKARA, (Ctunhuriyet Bnrosn 30 Ağustos aaferinın S yıldöO nümü kutlamalanna Tüîk Ha va Kurretlerl yeni bu uygul* ma üe katılmak için öncekl ge ee çalışmalara başlamış. alçat uçus yapan Jetler. Ankara kma meraklı anlar yaşatmıştır. 30 Ağustos zaferinln 50 yıldönümii için genis bir katılm programı hazırlayan TUrk Ha va Kuvvetlen. Başkent üstünd gece ve günduz alçak uçuslaı yapacagını daha önce duvurmui ve Önceki gece alçak ucus ya pan tetler. bu durumdan tıabe ri olmayan Başkentlilerin soka ve balkonlara tırlamalanna se bep olmuştur. Türk Hava Kuvvetienne bağ h jetler, önceki akşam saat do kus sulannda arkalanndan ale ler çıkararak gruplar balinde a çak uçuşlar yapmışlardır Jetlerin 30 Ağustos şenlikleri sıra sında hangi yönlere uçacaklan böylece denenmiş, ancak ük de neylerde Baskentin her verin den görülmediğı anlasılmijtır Bu denemeler sonunda letleri yine alevler çıkararak dört ayn yönde uçmalan kararlaştmlmıştır. Jet uçuşları, önümuzdeM gün lerde de gece ve günduz devara edecektir. •Enerji ve Tabıî Kaynakiar Bakanı savın Nun Kodamanoğlu 12 Mart 1971 mulirırasından sonra Surulan Bınncı Enm Hükümetl tarafından Petrol Ofısl Genel MüdiirlUeüne atanar sayın Acıkalın*! eorpvtnrten almış bulunmaktadır Bu tasarrufun ?erekçesi olarak tııç btı rırldl sebep gösterilmemiştrr Buna karçılık savın Açıkalın uzun bir açıklama vaparak kenöı=ıne karsı yöneltilen tasarrufun nedenlerini kamuoyuna duvurmuş bulunuvor Açıklanan Konulann bazılannı ben de yakınen bılmekteyim Sayın KodamsnoSlu' nun görev aldıgı nükümet her ne kadar oartilerüstü blr Kurulus ise de, kendisi halen CHP Niğde Milletvekili nulunma k tadır Tutum ve davranışlannı Kamuoyu kuslrusuz bu ıttndPn <ie değerlendtrecektir Savın A çıkalın'ın görevden atınması, Petrol Ofis) Genel Müdürlügü gö (Arkası Sa 7 Sü. 5 te) 2 milyon dolar istiyor Pılota derbal hareket emrinı veren korsan; biraz sonra telsiz bağlantısiyle çirketten 2 mil yon dolar, altın ve silâh isteroıjtir. Nitekim, uçak şirketl, kors«nın, SO'şer dolarlık banknotlar halinde 500 bin, 20'şer dolarlık banknotlar balinde 150 bin dolar olmak vzere toplam 2 milyon dolar, 400'er gramlık külceler halinde 4 kilo altın, Iki tabanca, üç hafif makineli tüfek, (Arkası Ss. 7, Sü. 3 de) Kimlerin ne kadar yan alacağı belli oldu ANKARA Yan ödemelerle ilgiU karamame dün Resml Gazetede, 1 Ağustos 1972 tarihlnden itibaren geçerli olmak tizere yayımlanmıştır. Kararnameye göre, yan ödeme verilmesi gerejcen işlerde çalışan teknifc sağlık ve eğıtim personeline ayda 100800 lira arasmda işgüçluğü, 200500 lira arasında ış riskl ve 5001400 lira arasında da eleman teminındeki giıçlük zamları ödenecektlr. Ayrıca, fazla , çalışma yönetmelığine göre, cfazla çalışma programı» hazırlanıncaya kadar sağlık hizmetlerinin sosyalleştlrildıği ü ve bölgelerde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık. per soneline, bu kararname ile ödenecek işgüçltiğü, iş risM ve teminindeki gilçlük Tflmla^TK ayn olarak, balen venlmekte oIan cMahrumiyet tazmtnaü 1 1 seyyar hizmet tazminatı»nın. ö•denmesine devam edilecektir. Tam gün çalışma tazminatı olan görevlilere de, bu tazmi natın ödenmesine devam edıle cek, ancak bnnlara, lşgüçlüğü, ı$ riski ve eleman teminindekı gıiçlük zamlan ödenmeyecekür ^Deprem yardımı olarak gönderilen konserveler satıhyor Yabancı ülkelerın Gediz ve Bıngöl depremlerınde zarar gorenlere dagıtılmak üzere özel uçaklarla gönderdıklen konserve gıda maddeleri, İstanbul'da bır çok mezecide satılmaktadır. Yardınada bulunan yabancı Ulkelerin, yurdumuzdakı temsilcilerı, bu bağışların nasıl piyasaya düştiiğünü merak etmektedirler. Bu arada bazı temsilcfler, ülkelerine gönderdiklen raporlar da, bundan sonra meydana ge lecek felâket halinde, yıyecek yardımı yapılmaması, yapılanla rın da ne sekılde kulianıldığımn sonılması üzerıne durmuşlardır Mezecıler, vıtrinlerinı bol mık tarda dolduran yivecek madde lerını, zorlukla «ithal» ettıklen nı belırtmekte, oır değil bır kaç tane satın almması için dil dökmektedırler. Satüan mallardan balık ile süt aranan maddeleı arasmdadır Hazır çorbalsr tükenmiştir. Konserve etler Ue zor bulunmaktadır. Isveç malı, sirkede hazırlamış, tuz, bıbPr ve yafla tad ve rılmış «Herrıngs» balık konservesı 400 gramlık kutularda 5 lıraya satılmaktadır. Hollanda malı «Canned Pısh» balık konservesi ise 7,5 liradır. Siitler ise 510 lira arasmda ahcı bultnaktadır. Kutulann üzerinde bulunan Gediz ve Bingöl depreminde zarar görenlere dağıtılmayarak satı^a çıkarılan konserveler, lüks mezedlerin vitrinlerini snsIemeKtedir. Kimlere ne ödenecek? Çayan Hücresi sanıklarının durusmasına tekrar baslandı SAMKLARDAN BtR KISMI, TARGITAY KARARINA ISTEDtLER.. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tebdil, tağyir ve ilgaya teşebbüs etmek suçlarıyla Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numa ralı Sıkıyönetim Mahkemesı tarafından idama mahkum edilen daha sonra mahkumiyetleri Askeri Yargjtay 4. Dairesi tarafınrisn «Takdiri hafifletici sebeplerin nazara alınnıamış olduğu> getekçesiyle boîulan Çayan Hücresı sanıklarmdan Kâmil Dede ve N"ec nıi Demir'in duruşmalanna, dün yeniden başlanmıstır. Aynı davada, haklarmda verilen karar Yargıtayca bozulan Ö•ner Giiven, trfan Ucar, Jölide Zaim, Tülay Tat, AbduHah Ceeel oğlu, Abdurrahman Türe, Moharrem Yanar, tsmail Yüksel Erdoğan, Erdoğan Kamışoğltı ve Rasim Özkan da yargılanmaktadır. Dünkü oturumda okunan Askep Yargıtaym 65 sayfahk bozma karannda, idama mahkum edilen <Arkam Sa. 7. 80. I d » Kararnameye göre, ışyerlerı dikkate aunarak ödenecek ış guçlüğü, iş nskı ve eleman teminindeki güçlük zamlannı asgan ve azaroi nadleri şöyle dır: Rotterdam Belediyesi Türklere tazminat vereçek ITKVI KoOezya'oın yatlara alınması nedenl ile Airıka ülkelerl OlimpivatJarı boykot erU BASIN RO1TERDAM, (a.a.) Rotterdam Belediye Başkanı Willem Thomassen, son 10 gundür ATOM ENERJİSİ Hollandaiı sersen gruplann salKOMİSîONU GENEL d'rılarına maruz kalan ve evlerl SEKRETERLIGİNDE: ve mallan tahrip edilen bütün Çekmece'de. yüksek mühe«dis Türk işçllerlne gereken tazminave mühendislere teknisyen tın Sdeneceğini açıklamıştır. • (Arkası Sa. 1. Sfi. 6 da) S» 1 Sö 1 de) YAZISI2 •OLAYL.AKP GERÇEK N Deprem sırasında özel uçakla gönderilen konsenelcrden fiçü.. numaralar, sır» takip etmek^e d>. Örneğin' mezecidekı kutular 910 dan başlamakta, I198'e kadar gıtmektedir. Bu durum pıyasa daki konservelertn felaketzedeler tarafmdan zatıldığı lddiasını SÜrUtmekte, dağıtümadaa piyssaya verildiğıni doğrulamaktadır Bu konuda kendileri ile' göruştüğünıüz ilgılüer, «yuz kızartıcı bu duruma son verılmesıni, dağıtmayıp satanlann adalet önünde besap vermesini» lstemış lerdir. NADİR NADİ ünih Olimplyat Oynnlan bu ayın 28'suıda başlıyor. Çağımızın ilk Olimpiyatı 1896 yılında Atinada yapılmış tır; Ve Münih bu dizide yirmincidir. Eski çağlarda ise ilk defa l.Ö. 776'da diizenlenen Olimpiyat Oynnlan I.S. 392 yılına kadar 1168 sene siirmüştü. Eski Olimpiyatlara kadmlar ve köleler karüamazdı. Yeni Olimpiyatlann oluslar arasmda insanlık ve kar deşlik bağlarını sıklaştırması yolunda yarar sağhyacağı düşünülmüştü. Bunun ieindh: ki politik sorunlann yanş alanlanna yansımasına simdlye kadar olanak verilmemistir. Münih Olimpiyatlarında politika İlk defal9SS Meksika Olünpiyadında bir olay patlak ver° di. Amerikan Millî Atletizm Takımından üç zcnci, geref kürsüsünde bir eyleme giriştiler; millî marslar okunnrken siyah eldivenll sağ ynmruklarmı gökvüzüne doğru kaldırdılar 100 metrevi 1« saniyenin altında kosan Heines. 709 metreci Tommie Smitb ve John CarİM. Amrrft>AftW ırk aynmını prote«to ediyorlardı Sampiyon karaderililer amaclanna olastılar ve olay dünya basımnda günlerce yan^ılandı. Önfinuizdekf Münih Olimpıyatlan da olayb açılacağa benzemektedir. Afrika kıt'asından bazı ülkeler. ırk aynmını devlet politikası niteti> ğinde benimsemij olan Rodea ya'nın Olimpiyatlara katıbnasını protesto etraek yolandadrrlar. Habeşistan. Oyunlardan eekiiere^ni hltdirmisÜr. Mamo WoMe elbi dünys capmda bir atlete sahip bnlnnan Habesistan'm 55 spor. cnsu ve yöneticilerl Mnnih'te bulunmaktadır. Adls Ababa ••* (Arkası Sa. 7. Sü I d»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog