Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

B. München G. Saray'dan çekiniyor AMSTERDAM, Bır Alman olarak Avrupa Mılletler sampıyonluğunun gururu ve zevkı vardı hemen hepsinde. Hollanda'nm luks otellerınden olan Krasnapolsky' nın konforlu odalarından birer bırer asajhya çay saatıne gelmcye başîayan "Bayern" oyunculariyle sohbete başladık. llki tabii ki hocalan oidu. Genç sayılacak 38'lik Udo Lattek bır zamanlar Helmut Schön'un yardımcılığını yapmış ve Türkleri 1967'dekı Ankara maçında tanımış. Galatasaray'ın ısminî isıten hoca, Turgay'ı tanıyıp seyrettiğini söylerken 3 seneden berı , çalıştırdığı takımının maçı alaçağın Naci KORTAN bildiriyor.. Almanya'da yapacağı maçım seyredeceğıni ve turun ilk maç tarihine yakm bir zamanda bır kere daha şeyredeceğini söylüyor. • . ' Bayera München antrenorü L'do Lattek arkadajımız Kortania dan enıin. «Topun her tarafı ynvarlak olsa ve diyelim ki îstanbul'daki maoı \erdik, s m ı Münih'te ne yapar yapar Galatasaray'ı tnrdan eleriz» dıyordu. Galatasaray'a gelene kadar 22 maç oynıyacaklarını ve böylece takımm tam oturacağını söyleyen bu serapatık açık sozlü hoca, «Galatasaray'ı gelip seyredecek misiniı?» soruma, «Ta' biî, tabii..» ttıyor ve Galatasaray'ın ORTA SAHALARIN KRALI GENÇ BABA BECKSNBAUER NE DÎYOR?.. . • Hemen söylemehyım ki, sporsevcrler son senelerin en ivi stoperini seyredecekler. Takımının bütun akınbevinciliğini yapan bu 3 oğlan babası 27'lik baba, üstehk pek ender sporcuya naü bir efendilik ve spor terbiyesine sahip. Yedikleri. içtikleri, yattıkl a n hep bir olan Müller'den tamamen başka bir karakterde olan Beckenbauer, temkinli v s ^akin konuşuyor. «Köln'deki maç arkadasımı bilraem »raa benim için bir derstic. Türkler pek sakaya g«lmez.. Galatasaray'ı ben de tanımıvorum, iyi takım aldn|nna isittim.» 62 defa millî formayı taadığını sdylerken hiç gururlanmıvor ve «Bnnn bir o kadar daha f a ı U yapmak istfrim» diyor Çekindiği hiç bır futbolcu vok «Galatasarar için tahmininiz?» fiıvorum. «tki maçı da a l ı n ı ka. naatindeyim. Hücnm ovnıyacajtıx ve tstanbnl sevircisine rfire^ o m n fö<termek azmindeviı. Simdiden divebilirim ki. arkadaslanml» birlikte bn havaya almmaya çalıçıyonız» cevabmı veriyor. f «.. . Türk ^porseverifcrinin &* yakmdan tarıdı?ı ve Almanva'nın Bol krall MulİT'ie konusuvoruz. Kaleri Ali'vı ve EnHpr'i tanıvor «Dfinvada rn b e i e n d i . Ün fntboiea hanri*i?> «oruma. «Kaptanım Beekrnbaner» derken, dünyada en büvük futbolcunun kendisi olduğunu söyle. tnekten de alıkoramadi kendısini Müller.. BAYERN Ml*NCHENİ NASH, BTJLDTJM? Yukanrfaki konuşmalar tan evvel otelîn istirahat «alonunda geçmiş. iki unlu futbolcuvu Maier, Breitner ve Schwarsenbeck takip etmısti. 6 mîl. lisi bulunan Bayern. Galatasaray için ağır, yutulması eüç bir lokma idi. Ama hemen soylemek Uzımsa, korkulacak ve geceleri uykulan kaçiracak bir takım degildi.. Zira Alman t a . kımının yarısını temsil eden takımın taktiği de mülî takımdan farksızdı. Bayern'de kademeli, \erkaç'larla hücum yapan iki. lıyi her hücumda bir müdafaa elemanı beslemekte. Topu onsekize kadar getirdikten sonra «Alın hayrını eörnn !» diyorlar. Beckenbauer hiç bir zatMn biitıin huçumlan hazırlayan adam Sovjet atieti Valeri Borsov (sol paşta), geçen yaz California'da yapılan ABD Sov>etler Biriiği atletizm müsabakalarında IjM mçtrcji Green ve Berkele>'in onunde bitirirken.. TÜRKLER PEK ŞAKÂYA lĞELMEZ, DlDI'ye konuşmak yasak edildi Fenerbahçe Yönetim Kıırulu, Didi'nln dikkatini çekerek gazetelere beyanat venncmesıni istemişUr. SanLacivertll yöneticüer, Brezilyalı antrenor ile tam bir anlasma içinde olduklarını îâfcat, tercüme veya ysnlıs «nlama yüzunden Didi'mn soylediği bir çok cümlenin basında, yer almasıodan OtfirO Tta yOl» basvur*rtl*rım «çücl*mışlardır. SarıLâdvertli Yönetim Kurulu üyeleri, Didi'nın konuşmalannda yaalıs arüamalar olduğunu, bunun da futbolcular ve yöneticilerin arasında polemik yaratabilecegini söylemişler, «Çalışmalarında tam yetkili olan Didi'nin komışmalanndan bir çoğu gazetelerfle değişik şekilde çıkmıştır. Bu durumu da kendisi bizlere iletmiştır. Bız de Dıdı'den gazetecüerle sık süc konuşmamasını istedık» dermşlerdir. tKaptan Beekenbauer ve menaceı Berger Nad Kortm'a bilgi ANTRENÖR UDO LATTEK: «KÖLN'DEKİ MAÇI UNUTMADIM» Hans Braun yarışmaları Munıh Olımpıyat köyüne' yerleşmiş tüm Afrıkab atletler, So^et Ölimpıyat ekibinın buyük bır kısmı, Ajnerikan ekibinın ünlü bir düzine ısmı ve Alman Olimpiyat ekibinın ümit bağlanan sporcuları Hans Braun adına Münib'te düzenlenen yanşmalarda ülkelerinin Olimpiyat ojrunlarındakı iddialarını da ortaya koydular. Kendilerıni fazla sıkmadan ve oyunlardaki başanlan Borşov, Tarmak. Lusis, Keino, Jipcho. Akii/Bu a, Milburn, Davenport, Hill, Robinson ve Hart'ın yanısıra seçkin bir Alman atlet grubunun katıldığı yarışmalarda elde edilen dereceler oyunlar ıçin elbette tam bir ölçü olamaz. Ama gene de pistlerdeki mücadelenin kimler arasında geçeceğinı bizlere gdstermis bulunuvor FORMDA BIR BORSOV... Yanşmaların ortaya koyduğu bır geıçek Borsov'un Olimpiyat öncesinde formda olduğudur Sovyetlerin 100 metredeki büyük ümıdi Borsov gerçı, Amerika'yı oyunlarda temsil edecek olan Robinson ve Hart ile boy olçuşme imkânını bu yanşmalarda bulamamıştır ama gosterdıği performans seyircilere mustakbel bir Olimpiyat şampiyon^ınu seyrettikleri intibaını varatmıshr 3 ADIM SANEİEVHans/Braun yanşmalannda kendisini seyircilere kabul ettiren bir ikinci yarışmacı Sovyet üç adımcısı Saneiev'dir. Saneiev, 17 m 23 ile başladığı atlamalardan sonra bu yıl dünyanm en mükemmel derecesi olan 17 m 25'i üçüncü atlayışında basarmıştır. Bu derece kendisinin Münih oyunlannda branşının büyük favorisi olduğunu ortaya koymujtur. Yanşmanın en ilgînç dalı şüphesiz 3 000 m steeple uhnüştur. Bir ölçüde Kenyalı aüetlerin gdst^rîsi de diyebiliriz buna. Keino'nun da katıldığı bu yanşda Jipcho (Kenya: 8^7.4) birinci. Biwott (Kenya) 8 30.7 ikinci, Keino (Kenya) 8.32.7 üçüncü oldular. OLİMPİYAT K4FİLEMİZ YARIN MÜNİH'K HAREhtr EDECEK 26 Ağustos günü başlayacak 20 Münih Olimpiyadına katılacak Türk Olimpiyat kafilesi yarın sabah uçakla Münıh'e harekei "^pcektır Greko Romen gürcş milli takımı mü sabakaları daha sonra olduğu için 1 Evlül'de Almanya'ya gidecektir 47 sporcu ve 42 yöneticıden kurulu Türk Olimpiyat kafilesinde bulunan sporcular derece alanlar haric müsabakaları bıttikten sonra yurda eönderilecektir. 24 MADDEUK BtLDtRl BT. Genel Müdürü tsmail Hakkı Güneör. Olimpivat kafılesinde bulunan spornılara bır mesaj iletmiş ve dısialine uymayanlarm şiddetle cezalandırılaraSmı h!IHIr*rnı«tır 24 maddelik bildiride verilen randevulara zamanmda gidilmesi. paketlerin az ve mun» tazam kâ&ıtla sanlması cıklet çienenmemesi. davet edilen partilerde alkollö içki'er kullanılmaması. vük'iek «>sle konu<njlmaması kabs saka vaoılmaması hpreün «akal traşı olunması eavrı me? nı mal alış verişi yapılmaması, davetlerin ekıo şpfine dani'ilmadan kabul <>dilmpmesi konulan ver almaVtadır Futbol Federasyonu sözcvsii Nâzım Ozbay ' BEŞİKTAŞ, TAKSİM'İ 31 YENERKEN İYİ DEĞİLDİ Beşiktaş, Taksim'le yaptığı hazırlık maçını 31 kazanmıştır. Siyah . Beyazlılar, bu hazırlık maçında iyi bir futbol ortaya koyamamışlardır. Beşiktaş'ın gol lerıni 8 dakikada Lindholm. 10. dakikada Ergun ve 50 dakikada Sanlı atmışlardır. Taksim'in tek sayısını 75. dakikada Dinçcr kaydetmiştir. Bundan dört dakıka sonra Beşiktaş m lehine verilen bır penaltıyı Ergün dışan atmıştır. Beşiktaşlı yonetıciler, oyundan memnun kalmamışlardır. Beşıktaş, şu terüple oynamıştır: Sahri (Aydın) Ahmrt. Zekerha (Sami), Mustafa. Tavfun Kavhan. Nihat, Ergün • Yusuf, Sanlı, Lindholm (Tuğrul). 'Ziyayı Millî Takıma alacağız. Antrenor Didi taraundan Fenerbahçeli Ziya'nm kadro dışı bı raküması giuıün konusu olarak devam ederken, Futbol Federasyonu sözciısü Nazım Özbay da dün verdiği beyanat ile Zıya'nn\ Milli Takıma davet edüeceğini, açıklamıştır. Özbay, Ziyanın • Mıllî Takım antrenmanla'rına geldığı, görevıni ihmal etmediği, takdırde Millî Takımda oynayabıleceğini soylemiş ve bu oyuncunun «kulübüyle ihtilafı bizi ilgilendirmez> demiştir. Nazım Özbay 20 Eylülde Cezayir MıTlî Takımı ile yapılacak milli futbol karşılaşraası için Mil^ lî Takımm bir hafta sonra açıklanacağım söylemiştir. Milli kadroya Üıpit Mıllî Takımındân Mehmet, Tııncay (G. Saray), Ozer (Göztfpc)nin haricinde AltınorJu kaiecisı Mustafa, Beşıktaş'tan Ahmet, Foîuspordan Çetin'in de alınmasının muh temel olduğumı açıklamıştır. çevikliğini eklemis bir Breitner, takımm en uzun ve irUt Schwarzenbeck de aynı ödevi yapıvorlar. Maier'in iyiliğl ge*ek Bayern ve gerekse milH takımm değişmez üçlüsünün arkasmda oynaması. Breitner, Beckenbauer. Sehwarzenbeclj ve mülî plmayan Hansen arka ddrtlüyü tamamlıyor. Hoenes Zodel Roth üç ortası arka dörtlü ile ön hücum üçlüsünü (Hoffman, Müller ve SehneideT'i) besliyor.. Bu klişeleşmi? 11, bugün dte Avrupa'nm en ivi takımı unvanım almış bir Ajax Varsısında bir kere daha yenik düşmüs, fakat kudret ve kuvvetinden bir çey kavbetmeraiştir. Antrenöriin dediği gibi, 22 hazırlık maçı Bayern'i korkulu takım hüviyetine sokacaktır» Rodezya katılırsa 12 Afrika ülkesi Olimpiyattan çekilecek MÜNİH, (THA> Rodezya'nın katılması halinde, 12 Afrika ülkesinin Olimpiyat Oyunlarından çekileceği açıklanmıştır. Açıklamayı yapan Organizasyon Komiteâ Baş kanı William Daume, şimdiye kadar Afrika ülkelerinden sadece Habeşistan'ın kendilerine resmen çekileceklerini, Ulusal Olimpiyat Komıtesi aracıhğıyla bildirıldiğıni söylemiştir. Daume, Tanzanya, Sierra Leone, Liberya ve Uganda'nın kararlarmı kendilerine konsoloslukla rı ya da elçihkleri kanalıyle ilettiklerini bUdirmiştir. Öte yandan Sudan, SomaJi. Zambia, Kenya, Nijerya, Gana ve Mali basını da takımlarının Rodezya'nın oyunlara katılması halinde çekileceklerini açıklamıştır. Bu Afrika ülkelerinden Habeşistan, Uganda, Mali, Sudan, Kenya ve Nijerya, atletlerini Olimpiyat köyüne göndermişlerdir. MEŞALE BELGRAD'TA BELGRAD 28 Temmuz da Atına'dan yola çıkarılan Olimpiyat Meşalesı dün Ro manya'dan Yugoslavya'ya getirılmiştir Meşalenin Belçrad'a vansı dolaytsiyle dun akşam Belgrad Stadyomunda bir tören yapılmıştır. Basketbolda ilk haftalarda kuvvetli takımlar birbirleri ile kaşılaşmayacak Basketbol Federasyonu, 28 Ekimde başlayacak Türkiye Basketbol liginde, basketbol heyecanını, ilgisini artürmak ve ilk haftalarda kuvvetli takımlan birbirleriyle karşılaştırraamak için fikflstürde 2 haftayı geçmemek şartı ile haftalar arasında yer dçğişikliği yapacaktır. Kura üe belli olan maçlarda tstanbul'un güçlü takunları her haftâ birbirleriyle karşüaşmakta ve şampiyon namzedi takım da 3 hafta sonra belli olduğundan ligın heyecanı azalmaktaydı. Basketbol Federasyonu güçlü takım ların birbirleriyle ligin başında karşılasmamaları için bu kararı almı; bulunmaktadır. BURSASPOR: 0 PTT: 0 BURSA Bursaspor ile PTT, özel karşılaşmada 00 berabere kalmışlardır. Karçılaşmada PTT, çok sert bir oyun çıkarmış ve Bursaspor'dan Mesut, Baykul ve Tezcan sakatlanmıştır. İki atıcımız iddialı BVRSA Münih Olimpıyatlanna hazırlanan Türk atıcıük takımının iki as elemanı Bursa'da kamp yapmflktadular. Diyarbakır ve Aydm bölgesi atıcılarından Mehmet Dursrin ve «Olimpiyatlarda ivi netice alacağımıza tnanıyonız» demişlerdır Fettah Günay: Aydın bölgesinden olan Fettah Günay trap dalında Türkiye'yi temsil edecektir. Diyarbakır bölgesınden olan 23 yülık atıcı Mehmet Dursun ise, skıt dalında yurdumuzu temsil edecektır. Mehmet Dursun ayrıca, Akdeniz Olimpiyatlannda üçüncü olmuştu. Her ıki Türkiye rekortmeni de. «Başan içm çalışıyoruz» demektedırler. Vef a Pazar günü Malatyaspor ile karşılaşacak Yeni sezona hazırlanan Vefa futbol takımı Pazar günü, Makıty&'da Malatyaspor ile bir hazırlık maçı yapacaktır. Halen Kızılcahamam'da kampta bulunan Yeşil Beyazlılar, Cumartesi günü Malatya'ya gidecek ve maçtan sonra tekrar Kızıleahamam'a ddneceklerdir. Seyirci velinimettir Abdülkadir TÜCELMAN Olayların İçindcn G, Saray hafta'ya Almanya'da Galatasaray futbol takımı, T.S.Y.D. Kupasının son maçmı 23 Ağustosta Beşiktaş ile oynadıktan sonra 3 karşüaşma, yapmak üzere Persembe günıi Almanya'ya gidecektir. S a n Kınnızüılar 24 Ağustosta Berlınde ' Hearta, 27 Ağustosta da Heibronn takımı ile karşüaşacaktır. Galatas&ray • son maçmı 29 Ağustosta Kölnde Wuppertaler takımı ile yaptıktan sonra yurda dönecektir. AHMET, ÇABUK FORMA GİRDİ Türüye Spor Yazarlan KııGalatasaray'ın orta saha ada pası için Fenerbahçe Ue Beşiktnı Ahmet'ın çabuk forma girtaş takımlan yann aksam Alı mesi antrenbni biraz duşündttr Sami Yen Stadmda karşı karmektedir: «Bu futbolcunun üç şıya gelecektır. lerin ortasında da ayni tormü D ükkanlarda görürüz «Müşteri velinimetimizdir» diye yazar. Spor sahalannın müşterisi de seyircilerdır. Demek ki seyird de velinimettir. Bu durum dünyanm her yerinde böyledir de bizden her şeyde olduğu gibi tersinedir. Seyirciye elden gelen her türlü eziyet çektirilir, her türlü fedakârlık ondan beklenir.. Bu yıllar boyu böyle gelmiştir. Stada rru gidecek; en aşağı 5 veya g saat önce gidip yerine otutanak^zorundadır. Afedersiniz bir ihtiyacı olacak mıdır, olmayacak mıdır? Olursa nereye gidecektir, nasıl gidecektir? Kimse bunun hesabmı yapmamıştır. Içeriye girmesi de bir başka türlü eziyettir seyirdnin Sabırla küometrelerce uzayan kuyruğun bitnesini bekler zavallı. Yağmunm altında, soğuğun Uiklerine işlemesine aldınj etmez se yircimiz.. Gerek stadın dışında gerekse içinde kendisine" türlü çeşitli tuzaklar hazırlanmıştır. Yedikleri, içtikleri nedir acab'a? Kfmse kbntrol etmiş midir, vatandaşın ne yediğinin, ne içtiğinin bir araştırması yapılmış mıdı r ? Nerdeee?... Bir kaç gün önce yapılan Türkiye Binicilik Şampiyonasında da zavallı seyirci toprağın üstüne bağdaş kurup ' oturdu.. Saatlerce güneşin altında yanıp kaldı.. Daha önceki gece Ali Sami Yer Stadının çevresinde hazırlanan köstebek yuvalarmdan güclükle geçip içeriye giren seyircinin ıztırabını kimse duymak istemedi. Istemeyeeektir de... Nereye kadar. ne zamana kadar?.. tnsaflı birinin gelmesini bekliyeceğiz. Hep birlikte Cefakâr, vefakâr spor seyircimiz. hep birlikte... Fransız Judocusu L. Oüellec, Hakkı Koşaria müsabaka yaparken (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) F. Bahçe, Beşiktaş yarın karşılaşıyor 95 LİRAYA BİR KEMEK Turgut GÜNGÖR Bir Fransız, kendi ülkesinde turîzm afişlerini gördüğfi Tür» kiye'mizi ilginç buluyor ve gezıpgdrmek için eşiyle birlikte tstanbul'a geliyor. (Arkası 7. Sayfada) gostermesi dileğimizdir» şeklinde konuşan antrenör, Ağustos sıcağmda Galatasaray'ın çıkardıgı oyundan ve oyunculann form dururr.undan da memnun olduğunu ifade etmiştir. AYHAN, ESKÎŞEHİRİ BEGENDİ Sakat olduğu tçın Fenerbahçe maçında oynayamıyan Garatasaraylı Ayhan, GalatasaTay takırrundan sonra Eskişehirsporun oyununu beğendifinl söyle mis ve «Sonra Beşiktas ondan sonra da Fenerbahçe geliyor» demiştir. Puanlı üg usulüne gdre oyna nan müsabakalarda Fenerbahçe Ue Galatasaray golsüz berabere kaldığından San Lâcivertlilerin ümidi Beşiktaş maÇina kalmıştır. San Lâcivert liler yann çece yapılacak tcarşılasmada berabere kalır. va da mağiup olursa Spor Yazarlan Kırpasından tamamen ozak laşmı; olacak. galibiyet halinde Çarşamba günü yapılacak Galatasaray . Beşiktaş maçmın sonucunu beyleyecektir. Beyoğluspor küçükleri şampiyon 4 takım arasında düzenlenen Kulüplerarası Küçükler Basketbol Turnuvası sonuçlanmış ve Beyoğluspor namağlup Şampiyon olmuştur Beyoğluspor, Şişli, îstanbulspor ve Kurtulus takunlarmuı katıldığı Kulüplerarası Küçükler Basketbol karşılasmalarında hiç yenilmeden şampiyoa olan takımı antrenör Aki hazırlamıştır. Fotoğrafta. Beyoğluspor küçüklerî ve antrenör Aki g5rülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog