Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN UYMAYI AHLAK , ?ASASINA TAAHHÜT EDER. Sahibi: Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazeteeilik T.A.Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı Işlerl Müdürii: OKTA* KURTBÖKE Basan ve Yayan: CUMHURİÎET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu HalkeviSk.N. 3941 * * * B f'l AtatOrk n.y A R.ANKARA: Tel: 120920Bulvarı Yenel "yeaisehir 129544 Apt ABl JNE ve ]LLAJ 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık 12 Aylüt Adl Inrt tci Vurt Dıjı 22.50 6730 135. 270i IZMİR, Fevzipaşa Buivan Afşaroğlu tshanı Tel: 31230 • 24709 GÜNEY İLLERİ: Kurukkprü 34 tokak No. 40 ADAMA Tel: 4550 3S34 45. 135. 270. 540 Posta Başlık (Maktu) 2. ve 7 ocl sayfa (Santlml) 3 üncü sayfa (Santimi) 4. 5. • ncı sayfa (Santünt) N'isan. Nikâh Evlerune Dofuro Ölum. Mevlid Teşekküt (5 Cm.) Ölüm. Mevlid. TesekkUr 73 üncü (5 Sm.) 350 80 85 75 100 Ux» » > • > SAYIS1 75 KURÜŞ 150 > OLAYLARIN ARDINDAKİ Suikast olayına GERÇEK Çelişkili bir durum Görulüyor ki; ekonomlh düzenimizdeki bozukluk, S. S.K.'nu da dengesizliğe itmekte ve kurumun geleceğini hesaplayan yetkili çevreler olumsuz tavsiyeleri fcurtuluş reçetesi olarak sunmaktadıriar. lşçilerin emeklilik çağındaki . giivenlikleri de böylece SSK'nun vüksek faizle para çalıştırmasına bağlı göriinmektedir: • • .V.1 l üaşıaraıı ı aayfada) dilcr açmakta veya çeşitli alanlara düşük faizierle yatırdıği fonlar, yüksek faizli veya yüksek kârlı isler için kaynak olmaktadır. Emekçilerin feleccğini teminat altına almak fçın toptanmış paralann, emeklîlerin yaşantısını zortaştırıcı bir fonkeiyona araç olmasını elbette kimse isteyemez. Kararnameye uymayan (Baştarafı 1. Sayfada) kaybtnı önlemek İçin, depolara bır yetkili göndererek yenı fıyat lann damgalanması ışleminl orada yaptırmıslardır «Zarara gideriz» Ec/diıe sahlplen uıeuıkle büyuk fırmaların, önemli miktarlarda ucuzlayan ılâçlannı yenı fıyatlı olarak bulamadiklannı, ellenndekı eskl fiyatlı mevcutlan ıse yenı fiyatlarına göre satmalan halinde büyük zarara gıreceklerini belirterek, «Bu ilâçlar tarafımızdan satıldığı takdırde, büyuk çapta bir zararımız olacaktır. üysa ilâç firmaları eskı fiyatlı ilâçlannı gen aldıklan takdirde. yeni flyatla bize tekrar satabıleceklerı gıbi zararlarını da vereiden düşpbileceklerdir» şeklinde konuşmuşlardır. ve yeni fiyatlı satış konusunda ilâç firmalarından ıein gelraedikçe, eczacılar nazarında hsk5iz olarak suçlu'duruma düştük. Jerinı. hatırlatmış, «Bakanlık Kararnamenin tıygulanmasmı vtf soranun bıran önce çözümlenmesini.istiyorsa. öuce ilâç firmalarını Kararnameye uymaya zorlamalı, onların uymasınv sa§ladıktan sonra ikinci kademede bızlerden heSap sormalıdır» demiştir. Boykot kararı Eczane Sahipleri Cemiyeti, eski fiyatlı ilâçlann iadesini kabul etmeyen ve yeni fiyatlı ilâç göndermiyen firnjaların boy kol edllmesini kararlaştırmıştıç. Dün bir basın toplantısı ile kamu oyuna duyurulan ve ilâç firmalan İle depolara gönderılen yazada, yeni fiyatlı ilâçlann öncelikle hazırlanarak eczanelere gbnderilmesi istenmiş, eski fiyathların iadesinde ise zaman ka zanılması için, firmalann bızzat temsilciler göndererek eczanelerdekl ilâçlan tespit etmeleri ve yeni fiyat damgalannı basmalan önerilmiştir. Eczane Sahipleri Cemiyeti Yonetım Kurulu adına başkan l'tirkân Ayral düzenlediği basın top lantısında, eczane sahipleri olarak halkın alım gücüne uygun olarak fıyatlann ucuzlamajından büyük memnunluk duydukla rını belirtmış, bugün ortaya çıkmış olan soruna çözüm olarak, fıyatı düşüp Uç ay z&rtındsı imâl edilmeyen ilâçlann ruhsatlannın iptâl edilrnesi, depo ve üâç firmaJarının fatura defterlerinın muhürlenmesı, değistirme işlemınin ilâç firmalannca derhâl gerçekleştirilrnesini istedıklerini î?lldirmiştir. Etkili oldu Eczane sahıplen ve depocular yeni fiyatlı ilâçlann bir kısmının bulunmaya baslanmasmda ve eski fıyatlılarla ilgili iade kabulünde halktan gelen bask:nın ve Bakanlığın, Kararnamenin kesin olarak uygulanması i!e ilgili açıklamalarının etkili ol duŞunu söylemişlerdir. Eczaçe sahıpleri ve depocular bu baskı karsısıncfa kendilerinın de ilâç firmalarına baskı yapmak zorunda kaldıklannı itiraf etmislerçjin öte yandan konu ile ilgili açıklamâ yapan bazı ilâç firmaları. yeni fiyatlı ilâçlann hazırlanmamıs olmasında, birçok ilâç firmaeının halen yaz tatili nedenivle kapali bulunmalarının ör°mli rol oynadığını sövlemişler dir.. Işletme Vergisi muathğı ile ilgili bıldırı yayımlandı AMKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdüriüğü. dün bır açıklama ya Pdrak. bazı işletmeler içm tanı nan muaflıklann kaldınlmas) nedenıyle, ışletrce vergisinin «1» jıurnarah tablosunda yeralan ış letnıeterin, «Götıirii» veyt *Ger çek» usullerden birıni seçerek onbeş gün ıçinde bu seçlmlerini düekçe ile bildırmelerini ls?& miştir.. Bu süre için4e dılekçe verme yen ışletrneler, «Götürü» usulde vergılendırilmeyf seçmiş sayıla caklar ye bu şekilde işletme ver gisı kapsarhına almacakiardır Tunus'taki gözlemciler Libyalı yönetıciler ile Fas Kralı ttar.ci Hasan'ın arasındaki ilişkiicrin mi Temmuzundan befi çok gergin oıduğunu hatırlatnnaktadırlar. Bilindigi gıbi Libya Deviçt Baskanl Albay Kaddafi bu tarih te Fas Kralına karsı düzenlenen Şkhirat hükümet darbesi tessbbüsüne ttatılanları desteklemişti. Dtin sabahkı Fas basmı, Kral Hasan'a karşı önceki akşam üstü girişilen suikasti, Rabat'm 40 kilometre kadar Kuzeyindeki Kenitra üssünden 4 tane P5 uçaTÖRENLEHM ğının katıldığı bir olay blarsk 1 büyük manşctlerle vermekle yetinmiştir. Pransızea olarak yayımlanan hükümet tarafhsı «Le Matin» ve Sendika organı «Magbreb Inforraations» gazeteleri ile gene hükümet taranısı Arapça «El AnNEVŞEHtR Hacrbektaş Ve. ba» gazetesi olay üzerinde yorum li'yi anma törenlerini, 40 bir.e yapmamaktaJırlar. yakın yerli ve yabancl turist izl Bu arada muiıalefetteM Istiklemektedir. lâl Partisinln organlan olan Şenlikler sırasında felklor ekiplerinin gSsterileri ilgi ile iz . Fransızea «L"Opinion» ve Arapça «El Alam» gazeteleri ise, öğrenillenmiştir Bu arada anma törenleri sırasında kalp krizf se> diğine göre yönetim kurullarının talimatı üzerine dün yayunlançiren Asire Gümiis sdındaki blr mamışlardır. kadın öhnüştür. Ayrıca, Ba^kın Gürbüzoelu adındaki bir yanÜrdün'ün tepkisi kesici. bir şahsın cebinden 1400 Fas Kralı îkinci Hasan'a karşı lirasını çalarken jandarmalsr t a . girişilen suikast olayına bütün rafından vakalanmıstır. Arap dünyasmda yalnız Ürdün resmen tepkl göstermiştir. Ürdün Bafbekanı Ahmet Lavzi t u sııikastı kınayarak demiştir ki: «Biz her çeşit komploru ve suikasti, hele dost bir Krala vc dnst bir ülkeve vonelirse. kınarız.» Bunların dışında başka bir çare SSK'na ödenen. primlerin yükseltilnıesidir. İşçiye ve işverene veni yiifcler getirecek olan bu tedbirin uygulanması da zor görünüyor. .Nitekim tşverenler Sendikası. şimdiden primlerin viikseJtllraesine karşı çıkmıştır. . (Baştarafı 1. Sayfada) 23.00 ten başlayarak, Kral Ha san's karşı girişilen suikastle ılgili haberleri yayımlayan Libya radyosu bu arada Krala karşı çok agır hücumlarda bulunmıış ve «Haini öldürmek için giriştiği devrimci hareketinden dolayı Fas Silâhll Kuvvetlerinin kahramanlıçını» övmiiştür. Suriye'de de henüz tepki yok Şam siyasî ve resmî çevrelerinde de Fas olaylarına ilişkin hıçbır tepki kaydedilmemıştır. Suriye basın ofganlari, olaya iiiş kin ajans haberlerinı hiç . Kr yorunr yapmakşızın vermişlerdir. Libya ile.Fas'ın arası açık ; . Sovyet tepkisi Sovyet Tass Ajansı, Kral Ikin' ci Hasan'a karşı girişilen suıkısti dün sabah, Fas Radyo ve Televizyonunda . önceki gece yayınlanan resmî bildiriyı aynen vererek dujTirmuştur Franco'nun telgrafı öte yandan Ispanya diktatörO General Franco ve diğer niıfcü met yetkilileri, Kral Hasan II ye suikast teşebbüsünü atUttıgı için duydukları memnunluklan ifade eden ve geçmiş olsun diyen bır telgraf çekmişlerdir. 'T (Baştararı l. Saytadaı t\ ka'nın General Ufkır tarafından Parıs dışındakı bir villâya kaçırtılarak öldürtüldüğünü ilerı sürmuşler »e generali gıyabında ölüme mahkum etmişlerdi. Kral Hasan'ın erkek kardeşı REYKTAVtK Rus Spassky Prens Mulay Abtfullah. dün ile Amerikalı Fıscher arasındavaptığı bır açıklamada. «Saldın ki Dunya Satranç Şanıpıyonluj başladığı zaman Boeing uçağınğu serisinin o*ün geceki 15. madaki en sakin kişı Kral Hasan çı. bugune ertelenmiştir. dı» demiştir Prens Mulay AbOyunun başlamasından onıre dullan'ın ıfadesme göre Ft uFıscher. herzamanki gibi, seyirçaklarının saldmsı başladıgı zaciler arasından • mınldanmalar man Kral Hasan sâkin biı şeoldufundan yakmmıştır. 41. hamlede oyun bugüne bırakılırken.. eatranç ustaları; Şpassky'nın «Zor durumda» bu^ lundugunu ?övlemiştir. Spassky ile Fischer'in 15. oyunu ertelendi General Uf kir kılde pilot Kabınıne gırmıs ve hoparlörden uçaktakılere sesienerek telâşlanacak bir şey olmadıgını söylemiştir. Kral Hasan, daha sonra saldırıya geçen uçaklarla telsiz teması kurmuş ve kendinı bir teknısyen jtıbı tanıtarak. uçağın ikı pilotunun öldügünü Kralın ıse ağır yaralı bulunduğunu sövlemıştır. Prens Mulay Abdullah. Kralın ou Konuşması Uzerıne ası pılotların. Kralın öldügünü sandıklarını ve venı bır saldınya geçmekten razgeçtiklerıni söylemiştir Komutan yakalandı HAC1BEKTAŞ VELPYt ANMA *40BtNKİŞİ JZÜYOR Yargılıınan Alacakaptan. Tıırizm Bakanı m tauık göstordi ANKARA Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Uğur Aîacakaptan ve arkadaşlannm yargıIanmalarına. dün de Sıkıyönetim 1 Numaralı Askerî Mahkemesinde devam edilmiş Prcf Alacakaptan, Mustafa Kusevrioğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Turiznv ve Tanıtnıa Bakanı Erol Yılmaz Akçpl'ın savunma tanığı olarak dinlenmesini istemiştir. Mahkeme. bu isteSi kabul etmiştir. DUnkü dumşmada söz nlan Prof. Alacakaptan, Kuseyrioğlu" nun öldürülmesinden sonra düzenlenen cAnayasa'ya saygı» rr.i tingınden önce herhangi bır konuşma yapmadığını, vürüy«i?ün de Profesörler Kurulu kararı ile yapıldıgını sbylemiş. Ka«eyrioglu'nun öldürüldügil gece Turirm ve Tanıtma Bakanı Ero: Yılmaz Akçal ile beraber olduklarJnı belirtmtsdr. Daha sonra sanıklardan Pail Çakır'ın babasının evınde yaoılan âramada bulunan kiraplar. Askerî Savcı tarafından mahkemeye verilmlştir. Çakır «Sovyet Rusya'da mecburi çalışma». «Çin Komünist Partisi Kongresine Rapor», «Başkan Mao'mır Sürekü ükunan Cç Vazv;ı>, «Sovyet Komünist Partfsı». «Mil li Demokratik Devrim» «Başkan Mao'nun Sözleri» adlarındaki kıtap'ann kendısine att olehığtmu •îs5vlemif( jr Ankara 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkeroesı. dün 2 mühentîis Ve X Bgretmeni Jutuklâmiîtır. • • ' Scsyal bir smıfın dığer' sosyal sınıfiar üzerinde tahakkumünü tesis etmek ve hüküme. tin araştirmalârına ragmen fai11 gızlemek suçlarından sanik olara* gözaltına alman inşaat mühendisi Aktan Bozer Ua Kaya Güvene ve öğretmen Alâattin Beyazıt. TCK'nm 141 ve 296. maddelerıne muhalefet suçlarından tutuklanarak askeri cezaevine ertnderilmıslerdir Turist kıza tecavüz etmek isteyen 3 zorba yakalandı Tunus'ta resmî tepki yok Tunus'ta şaşkınlık yaratan suikast haben, şu ana kadar hiç bir resmî tepkiye yol açmadığı gibl haberi birinci sahifede veren Tunus besınında da yorurh konusu olmamıştır. Tunus'un gündelik beş gazetesi de haberi iri başlıklarla oirincı sahıfelerinde vermekte, Kral Hasan'ın resimleri sütunlar »rasında yer almakta, ancak ko^uya ilişkin hiçbir yorum görülmemektedir. • Açıklama yaptı bir «çıkiama yapan lı .^^ImH» «W¥»dıklaTi ve yeni fiyatlı ilâç vermedikleri konuFunrda ecza depolarını suçlad'ıklarını. aslında, yeni fiyatlı ilâç alamıyan eczacıların halk karşısında suçlu duruma düşme^i cıbi, depoların da iade alınması îşverenler • İİL. liiâşurari 1. Sayrada) ça1&o&ia& nptîcesmde ortaya çı kacak raporu ozmanlara aynca inceletecegfz". Bu raporun ısab°tle değe'rlendifalmesine bl2tte%*y ret edpceğiz. Fakat ısrarla belırt melt isterim kr,' meseleyi prim artışı sonucuna götürecek fcer türlü teşsbbüs ve zorlamaya evet derniyeceğiz.» Kurumun fonlatına Devlet !arafından yapılan müdahaisııin asgarrye indirilmeslni ve maü durumün düzelıilmesi için de\'letin sigorta fonlarma başka iüke lerde olduğu gibi iştirak etmesıni isteyen İbrahimoğlu, Kurumun güç duruma düsmesine 1186 sayılı borçlanmaya ilişkin ttaiunun yol açtığı söylentilerinin de bulunduğunu ifade etmiş bu konuda da özetle şöyle demiştir:. «Özellikle 1186 sayılı kanunan çıkışında, işverenler olarak, kanunun aktuaryel sonuçlannın iyi Incelenmesi gerektiğini beiiıtmıştık. O günlerin en yetkili agızlan ise, gerek parîamento içinde, gerekse perlaznento dışın da kanunun cıddiyetle incelendifini, bu degışikliğın aktuaryel dengeji bozmayacağını, bu nedenle de herhangi bir prim artışının sözkonusu olmayacağını ısrarla ve defalarca ileri sürmüşlerdir. Bugün durum verilen bu sözlerin aksine bir eğilim göster mekte ve hattâ tedbirlerjn en kolay olanı prim »rtışma' baş vurulmak istenmektedir. Kanun değişikliğinin sonuçlan ve sorumlulukian çalışanîara ve çalıştıranlars yükletilemez. Bu değişikliklerden sorumlu oten lar vaktiyle tekhik konularda po litik düşüneelerle kanunlan değiştiren siyasî yatınmcılardır. Bu nedenle işarçt edilen degişik lıklerin ortaya çıkardığı sonuçla nn da hakikî sorumlularca kabul edilmesi gereklidir.» (THA) öİJ£ik i konuyu A.NKARA (Cumburiyet Bürosu) Ferit Meleti'in ba?kanlığmda toplanan Bakanlar Kurulu dün özellikle yenı ilâç kararnamesi üzerinde görüşme yapmtştır. Toplantıdan sonra Hükümet SÖZCÜEÜ Devlet Bakanı tsmail Arar şu açıklamayı yapmıştır: «Bakanlar Kuruîu bugünkü toplantısmda gündeminde bulunan çeşitli meseleler ve özellikle ilâç fiyatlannı yertiden tesbıt eden kararname üstünde d u r . muştur. Bakanlar Kurulunun bu konuya ilişkin görüşü şöyledir: "İlâç fiyatlariyle ilgili yürürlükteki Kararnamenin aynen uygulanmasına dikkatle ve tiüzlikle devam edilecektir. Ve hükümetimızin gösterdiği bu dikkat ve tıtızhğe ilâç sanayumızin. imalâtçı. depocu, eczacı kesimlerınden her birinın de aynı dikkat ıçinde olmaları zofunludur. özellikle eczanelerimize ilâç sağlamakla görevli olan imalâtçı ve depocularm bu kohuda daha hassas davranmalan gerekmektedir. Şu husus kesinlikle bilinmelidir kı, halkımıza ilâç temininde güçlükler yaratılmasına asla müsaade edilmijecek, ve bunun için gereklı bütün terfbirler derhal alınacaktlr."». •' Rabat'takı ıyı haber alan kay naklardan ögrenıldığıne eore, Fas Kralı Hasan II've fcaısı hnı cek'ı gün gın'sılen suıKasr teseb' büsünti vöneten Kennra Hava Cssunün Komutanı Bınbaşı Kouera. teşebbüsün öa5»nsı?MSa ugrsmasndan sonr* Rabat açıklannda p«raşütle uçağmdan atlamış ancak bır luyı koruma hücumbotu tarafından vakalanmıstır. Kral Hasan a" Karşı gınşılen suikast teşebbüsüne satılan füDIYARBAJtlR Ç»nar ılçeğer F5 uçaklarının üslerme ^iııde turist bır kıza tecavuze döner dönmez Fas Krallık Jankalkısan 3 kişi " tutuklanmıstır. d&rcna ' Kuvvetlen' taratrnnan LON'DRA Fas Kralı II. HaHalk. sanıkları linç etmek istekontrol altına alındıkları ve pılotlannın da tutuklandıgi o^remişrir , san."a karşı girişilen başarısız dar be'teşebbusünden sonra Hava Kuv nılmışttr Ancak tyt naber sıian SoruştJrmaya göre. lSviçrelı vetleri n^lotlarından. 5'i, Çebelibaz; imynaklara eöre bu o'ictoğrencı kız. erkek arkadaşı Va! tank'a kaçmıştır. tngiliz Hükülardan bın kaçmayı ' oaşarmışter Tomsonla gecelevin l^onakmeti. bu subaylardan 3'ünün der tır Saidınva katılan pılot s&yılaıken. Davut AV (19). Ibrahim hal • üikelerine döneceklerini bil sının ti olduğu ve bunların sorAlasever (18) ve însuf Albavdirmiştir. •'.' ' • • . gularının vapılmakta olduSu da rak'ın (17) hücumuna'uf ramışbıldırilmıstır Üçü de' aşsuhay .olan Easb'hava lardır. Siqıîklar. sılâh zoruvla. cılar ile helikopterin derhal Valter'i baglamı?, sonra rfa kua Yaralanan bakanlar tecavüze kalkışmışlardır Turist *Fas'a iade edileceğtnî söyleyen In öte yandan, euvenılır kavnakgiliz Hükümet Sözcü6ü. subay okızın şiddetle karşı koyması ülarıu öıldlrclıklerıne göre fas lan diğer ikı havacı hakkında he zerine zorbalar kaçmıştır. Dere Hava Kuvvet lerıne mensup asi nüz bir karar alınmadığını beıçine dusürdükleri mermi kuşaF5 uçeklırının Raoat yakınınlirtmişlerdir. ' ğından kimlikleri anlaşılan *•»dakı Sale Havaıanına raptikiaÜlkelerine geri verilecek hanıklar. yakalandıklannda. «¥arı saldırı sırasında üç Kişı ölvacı assubaylar. darbe hareketiyle bancılar, vemtk yerken, bire müş ve 20 Kişı yaralanmıştır. hlçbi> ilişkileri bulunmadığını be «elin jşareli vaptı. Kız, %'az kırp rl Yaralılar arasında üort bakanm H ' '«. geu dönmeyi bizzat istı; dayanamadık, saldırdık. kıx. da bulunduğu öğrenılmıştıı Valemı«lerdir. Fas Hükümeti ise, 5 çok jrüzeldi, am» kendisine bir ralı bakanlar şunlardır: t l Kohavacının da iadesini istemişti. sey vapmadık» demi'Jİerdir. hen (Turızm). Ahmet Bargaş (Vtıkıflar). El Habıb Kl Fahri (Eğıtım) Mustaia Parıs ( M<ılıye) Fas Cîümrük Geneı Mudurü (Bastaıal. ı. SavTada) Smilı ile Kralın ozel Kalemınaldığı bir mesajı, Gerek kaleme den İdrıs Alavı de yaralılar araalınış tarzı ve gerekse muhtevasındadır. sı» bakımmdan kabule şayan görmiyerek kesin bir ifadeyle reddettiğini açıklamıştır. Sedat, bu arada. «Bu ccsit mektup. beni fcna halde öfRelendirebilirdi. AnMOSKOVA Sanayi ve Tekrak. Moskova ile ilişkileri kökünnolöji Bakanı Mesut Erez, dün den kopartnak istemiyorum» deMoskova'da Dış Iktisadi tlişkiler miştir. .. Devlet Komitesi Başkanı SemMısır Ulusal Meclisi'nm dünkü yon* Skaçhov ile •görüşmüştür. gızli toplantısmda konuşan Sedat. TASS Ajansı. görüşmede SovSovyet damşmanlarının Mısır'dan yetler Birliği ile Türkiye arasınçıkaı ılmasını emrettiği günden da iktisadi ve teknik işbirliğinin sonra. bir çok ülkenin kendisine geliştirilmesi üzerinde durul•Bazı vcni lckliflerle yanaslıkladuğunu bildirmektedir. • '•**• • ^JLinı» açuclıyarak. /STr çok teklifi Çebelitank'a kaçan 5 Faslı pılottan 3'U îilkelerine dcmüyor v Erez, dün Moskova'da Skaçhov'la gÖrüştü Sedat DÜNYA BASIM UFKtR't tLK ; KEZ Bİy BARKA OLAYI İLE TAMMISTt İeiuii Bafo'ğİıi. r\ yemâpn atanrh ANKARA (Cnmrmriyet Bürosu) Bır süredır açık olan Talim ve Terbiye Dalresi .Baskanlığına daha önce bu görevden alman Zekâi Baloğlu" yeniden ataomıştır Htlen Ankara Gaıl Egitim Entitusü Fransızcâ öeretmen) olan Baloğlu'nun atanmasıvia tl^ılı üçlu kararnsme dünku Re.<mi Gazetede vavınlanarak yürurlüğe gırmijtir »> Uznner (Ba;tarafı 1. Sayfada) ma vapmi'tır. Uzuner bu konuşmasında Türk işçilerine oğutlerde bulunmuş ve özetle şunları söylemiştir: «Hollanda'daki ola>dan yararlaıımayı fırsat bilerek aranıza karışan bellr anarşi ve ayırıcılık kışkırtıcıUnna kapılmayınız. Centilmenlikten ayrılmayınız. Kötii davranışlı v'e k'ötü nivetH arkadaşlarınızı u>arınız. Türk hükümeti bunlara karşı çerekli bi'tün tedbirleri zamanmda ve ck^iksiz olarak almak ve yüriitınck güciindedir. Türk toplumu ve rürk hükümeti sizinle vakından ilgîlenmektedir. Davranışlarınuı •dım adım izlemektedir tvi yoldan sapmavınız. Türk'ün ak yiizünü karartmavınız. Bu üziicü olayın son olmasını diliyorum.» Z A î l Şebekemi ve I.E.T.T kartımı kaybettim. Hükümsüz. dür. Cevat YÜCEL Jl«9 Siyasî yatınhı Feyzioğlu, seçim konusundaki değişikliğin Anayasa Komisyonunda ele alınmasını istedi MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioflu, dun Istanbul'da yaptığı açıklamada. «Seçim ile ılşıli değişikliklerin' de partiler arası komisyonda ele alınmasını kabul ettigıni» belirterek. «Seçımlerin zamanında yapılma sı taruretıne ınaoıyoruz. tyi bır seçim kanunu. Anayasa kadar önemlidir» demiştir. merika Dışislerı Sakanlığından gelen bir mektuba da Jcarşılık bi le vermediğini söylemi$tir. Konufması. toplantıda bulunah bazı Meclis üyeleft tarafından ya bancı basma sızdırılan Sedat, Amerika'nın eskt polHîkasında israr ederek. Mısır'a, Isrâil ile doğrudan görüşmelere girişmesi tavsi yesinde bulunduğunu da tfnlatarak. «Böyle bir teklifi kesinlikle reddettiğimizi bilmeleri gerekir» demiştir. «Allah'ın izniyle» 1950'DEN ÖNCEKİ HIZMETLERI DE EMEKLİLİĞE^ SAYILACAK^";! . KARABLK, (THA» Karabük Demir Çelik Fabrikalarmda 1930 yılmdan onoe sigDrtasız oîarak çahşan işçilerin Ankaıa tkinci ts Mahkemesinde oçtıkları dava sonuçlenmıs, işçilerin 1950 yılından önceki hizmetlerınin de borçlanmak suretiyle emeklilikierine sayılmasına karar verilmiştir. Mahkeme kararından yararlanan 1500 işçi, emeklilikleri için il gili mercilere başvurmuşlardır. SBF'deJki boykot Kızıldere Olayları sırasında SBF'nde bazı öğrenciler tarafından girişilen boykot olayı ile ilgili davaya, dün aynı mahkemede devam olunmuştur. SBF birinci sınıf ögrencisi Mehmet Gevrekçi, tanık olarak verdiği ifadesinde, olay gıinü, sanık Doğan Fırtma'nın sınıftaki kürsüye çıkarak Kızıldere köyünde 10 devrimci arkadaşlarının vurulduğunu bildirdiğini ve diŞer öğrencileri boykota davet ederek generaller aleyhinde sözler sarfettiğini iddia etmiştir. Tanığın bu ifadesini Fırtına ve arkadasları reddetmişler, tahliye talebinde bulunmuçlardır. Tahliye ietekleri reddedilmiş, du rasma başka giine btrakılmıştır. Aynı mahkeme. «Safak» adlı giz li örgüt iiyesi olduğu iddiasıyla DTCF öğrencilerinden Gülseren Yavuzturk'ü tutuklamıştır. Takma kalph rahip öldü . TORONTO, (Kanada) lk: yıl kadar önce kendisine 14 yaşındaki bir kızın kalbı takılan 53 jaşındakı katolık rahip ^ d ward Madıgan. önceki gece bır bir Torbnto Hastanesı'nde öl' Hastane yetkilileri, rahibın kalp yeter?izliğınden öldüğCnu söylemişlerdir. Rusya'nın ve Batı Avrupa ıilkeleıinin, Mısır'a uçak gibi taarruz silâhları vermekten kaçındık larını, fakat Mısır'ın hiç bir vakit ümitsizliğe düşmiyeceğini ve «Allah'ın izniyle istediğl silâhları da elde edeceğini» belirten Sedat, konuşmasma alkışlar aıasında sürdürerek. Israil'i tepeliyebilecek kadar güçliiyüz. Mescle. en müsait anı secmeye kalmıştır> demistir. (a a) <ül^ HABEKLER StHVtst) Dün beynine bir mırşun sıkarak intihar eden Fas'ın kuvvetli adamı General üfkir dünva basırunda ilk kez; 1965 vılındaki Bin Barka olayı ile meshur olmuştur. Fas Muhalefet Partisı üderi Mehdi Bin Barka mültecj olarak vasadığı Parls'ten 1965 vılında General üfkir ve adamian tarafından kaçınlmış ve kentin yakınlannda bıçaklanarak ö'dürülmüştür. , (Bin Barka Kral Hasan'a Karsı komplo hazırlamaktan Fasta ikı kere giyaben ölüme mahkum edilmiştü Rabat'a kaçtı Cınayetl 'tsledıkten sonra Raüat'a kaçan GeneraJ üfkir Fransız adlivesl tarsfından sıvaben müebbed napıs oezasına mahkum edümıs, ve bu büyük skandal Fransa ile Pas'ın arasını son derece aergınleştirmıştt Birj Barka'nın öldürülmesınl ızleyen vıllarda ıse kendisine Kral Hasan tarafından geniş vetkiler verilen Genera] üfkir ülkede polis rejlml kurarak mufıalefetı sindırmiş ve sert bır baskı DOlitlkası iziemeve oaşlamıstır. Klm) styasl ;özlemcıleı ou durumda Kral Hasanın Oıle Ufkır ile arkaaaşlarının elınde bır ovuncak oldugunu Uen sürmüş lerdir Nıtekım General üfkirln Kral Hasan tarsfından ilk önce tçısleri Bakanlığı vg daha sonra da Mil 1 Savunma Bakanlığj 1 »ibi kilit mevkilere «letirilmesi bu çözlemcllerin yorumlannı doğru lar niteükte olarak görülmüştür. VEFAT Saadet Karai'ın eşı. özden Yusuf, Mehmet Karai'ın babaları, Emine, Asiye. Veslle Firdevs ve IsmaiPin amcaları Dr. Nazif Hscıosmanothı'nun davı^ı. Cavfji p<;rafından 95 litaya Şemsettin KARAL TESEKKUR Tütk Si'âhlı (Baştarafı t. Sayfarta) Vartnli, Gülhane Asker! Tıp Akademlsine Dr Tuğgeneral Mi^ hat tlâtı, K.KJC. Sağlık Dairesı Başkanlipma Alâettin Doğu, K. K.K. Istihkâm Daire Başkanlıgına Tuğseneral Turhan Sökmen, K.K.K. Levazım îdare Baskanlığına Tuggeneral Galip Oktav, Genel Kurmav Ordonat BaşkanUğına TümBenera) Cemalettin Altınok, 2. Tümen Komutanlıgına Tümeenera) Ha^ım Us K K K. Topçu Daire Başkanlığına Tuğgeneral Turan Orhon, Piyade Daire Başkanlığına Tuğgeneral Cemalettin Tuğ, 61. Tümen Komutanlıfına Tümgeneral Necati Özkaner. 10. Tümen Komutanlığına, Resit Aydıngün, Zırhlı Eğitim Tümeni Komutanlığına Havdar Saltıık, atanmışlardır. ebediyete intikali dolayısiyle cenaze törenine iştirak etmek, telgraf ve mektup yollamak, telefon etmek suretiyle acımızı paylaşan sayın akraba, dost ve mesai arkadaşlarına en derin şükranlarımızı sunarız. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu ;Povrazlar: 3129) • 5513 Sobıi KARAMAN'ın Bankamız umum müdürii iyi insan, 8 DevGenç (Baştarafı 1. »ayfada) Ilk olarak 1968 H'aziranındaki çeşitli fakuitelerin ışgaliyle ilgili sanıMardan Atillâ özdemlrofln'nun sorgusU yapılmıştır Sa nık, ısgal ve boykot olaylarıyla ilgili olmadığınl Ueri sürerek tahliyesıni istemiştırt Daha sonra sanıklara yöneltüen d'ava konusu bütün olaylann sorgusuna şeçilmiştir. Bununla I:RI1İ olarak sanık Ahmet Mekki Baspınar, fcrahim Yusuf ve Baha Gürcan'ın sor. gulan yapılmıstır Sanıklar. iddıaları reddederek »ahlive talebindp bukmmuştıır .. TEŞEKKÜR ebediyete intikali dolayısiyle cenaze törenine ıştırak etmek,,. .telgral. ve mektup yollamak, telefon etmek suretiyle acımızı paylaşan sayın akraba, dost ve mesal arkadaşlarına en derin şükranlanmızı sunarız. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Umum Müdüriüğü (Poyrazlar: 3129) . 5914 SABRİ KARiHANin Bankamız umum müdürü iyi insan, Mahkeme daha sonra sanıkl^r.lan Mustafa K»rsılayan, Kemal (îingöllü, Mehmet Cavit Kavak, Rahmi Aydın, Hakan Özbek, Vü cel Gürsel, Adem Ere«n ve tbrahim öıdemir'in fabüvelerlne: Atillâ özdemiroslu. tbrahitn Tusuf. Baha Görcan. Bünvamin Gürler, Tuncay AHay, Demir Kiiçökavdın. SSmmani Can. Mü nir Danışman, AbdüJçanl Dağcı ve Hilmi Baspınar'ın cfa durus•nadan vareste tutulmasına kav rar vermlştir. Duruşma, Pazartesı gününe bırakılmıştır. Tahliye edilenler ve duruşmadan vareste tutulanlar Deniz Kiıvvetlerinde Deniz Kuvveüeri Komutanlıgı Kurrnay Başkanlığına Koramiral BüJent Ulusu. Donanma Komutanlığına Koramiral Hilmı Fı rat, Günev Deniz Saha Komutanlığına Koramiral Necmi Sönmez. Kuzey Deniz Saha Knmu tanlığına Tuğamiral Rıza Akol, atanmışlardır Hava Kuvvetlerinde Hava Kuvvetlen KomutanlıÇı Kurmay Başkanlığına Korgeneral İrfan Özavdınlı, 1. Hava Kuvvet Komutanlığına Korgene ra! Ethem Ruhi Ayan. 2. Hava Kuvvef Komutanlığına Korseneral Ösman ' Alpsu. Hava Eğitim Komutanlığına Korgeneral Sami Alaybayoğlu atanmışlardır. (Baştarafı Sp«r Saytasında) tur. Cenazesi 18.8.1972 Cuma Rünü öğle namazını müteakip Çarşıkajıı senin, Boğaziçi benim , Sişli Camiinden kaldırılarak derken vkrininde judo ve reZirrcirlikuvu Mezarlığma defsimleri bulunan bir dükkânın önedilecekfir nünde duruyor.. Tesadüf bu ya, 29 yaşındaki Beden Eğitimi Öğ | retmeni Sitovu karatesini bu , lan adamın oğlu herten içeri I Cumhuriyet 5915 girbor ve bu sporun Türkiye' ?•. ş^«*Ş*ş deki durumu hakkında bilgi al • mak istediğini söylüyor.. Oradaki bir meraklı, tutup yabancının kolundan Nişantaşı'nda «Harbiyelüer Judo ve Karate Salonu»na götürüyor.^ 'lUKiS. HÜECHS1, l'opkapı'adkı ilâç vt Kımya leslsıennde Siyah kuşak 3 dan öğrencısı ıstıhdam etmek üzere, Birinci Sınıf veya Vüksek EhliyeUi elektrikçı ; olan Las QÛellec kendi yaptığı aramaktadır. 30 ılâ 40 yasları arasında, Mkerlık gorevinı ikmaJ i işten daha büyük bir öfreticilik etmiş. namzetlerin bir resimle birlikle. yazılj olarak aşağıdaki ad % ünvanına sahipmiş. Bu meçhu] rese müracaatları rica olunıır , | adam, Mabuni Keneı denılen si • yah kuşağın en üst derecesi 10 PJİ 212 AKSAKAY ISTAKBLL dan hocasıymış.. Japonya'da üç ,r'ı 3>irı> yü judo ve karate üzerine çahşıp Reklfimcılık: 1816 5910 edindiği bilgi ile Hakkl Koşar'ı . sınava almış ve 2 dan diplomasıvermiş... Böylesine büjük bir judo ustadı olmasına rağmen Fransız Millî Takımınd'a yer âlmayan Las Quellec'e diyorum ki: « Duydum kı dıploma dılğıtıyormussun Bana da bir diploms Bankamız intıyacı ıçın; verir mtein?» 1 . 50tKKJ adet Klssık kulplu madenl Irumbara. «T Isterseniz, bir değil iki dfp 2 1.000 adet Dank loma veririm. Bizim Fransız kı 3 66.000 adet 1973 vın vılbajı tebrik kartı barlığımız bunu gerektirir.» yapnrııacaktır « Ama ben udo ve karatev Bu ışlere an uaıumi ve nususî şarrnameler Genel MU bilmiyorum.» âürlükte (Tevdjat ve Banka Hızmetlen Müdürlügünden) « Kim doğru dürüst bilıyoı tstanbul'da Ksraköv ve tzmir'de îzmir Şuoemlzden alınabilir ki, siz bildiğinizi iddia edesiniz'' Teklifier kapalı zarfla ve sartnsmelerinde tstenllen be) Hiç olmazsa bilmediğinizi söyliı »elerle birlikte 4 E\lül 1972 Pazarte=ı günti saat (12.00) VF yorsunuz.» kadar Ankara'da Oeneı MüdUrHik (TEVDtAT VE BANK' « Peki şimdi ben sivah ku^.ık HİZMETLERI MÜDITRL ftnttNE» tevdı edıleeektir sahibi olacak mıyım?» Bankamız 2490 tavilı Artırms Eksıltme »e thale Ksm « Tabii. VPiin 95 lira hemeı nuna tâbi olmartıeından ıhaleıen vapıp yapmamakta veya o sivah kuşaeı takın.» d Eh. ne yalan söyleyeyim. honr Postada vâkı olan gecikmelprden dolayı herhangi bı o kadar naram yoktu, hem o kahak İddia edüemez. (Basın: A. İ2793 • 19822 '5W« ra kuşağı b»6<>nmedim... Moday« uymayısı da caba... Hakkın rHhrnetınp kavuşmuş FLEKTRIKÇIARANIYOR ? T.C. Zıraat Bankası Genel Müdürlüğünden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog