Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 18 Ağustos 1972 7.0'lef Türkiyesi SON 8 YIL İÇİNPE TÜRKİYE'DEKİ GECEKONDULARDA YAŞAYAN VATANDAŞLARlfc KENT NUFUSUNA OLAN ORANI YÜZDE * SORUNU :t\ « . ;; . • . «DEVLET, YOKSUL VEYA DAR GELİR. LİAİLELERİN SAĞLIK ŞARTLARINA UYGUN K O N U T İHTİYAÇLARINI KARŞILAYICI TEDBİRLERİ .A L IR*. 1970 YILINDA, /ÜLKEMİZDE GECEKONDU SAYISI 600 BİNE, GECEKONDUDA YAŞAYANLARIN SAYISI DA 3 MİLYON 420 BİNE ULAŞMIŞTI. Hazırlayan: Turhan ILGAZ Anayasanın 49. maddesmiri ikiı ci fıkrası ne diyordu?.. «.. Devlet, yoksul vty» dsr gelirli ailelerin sağlık şartlsrına uygun konut ihtiyaçlannı karşılayıcı tedbirleri alır.» İmar ve Iskân Bakanı, Celâl Kargılı'mn bir soru önergesini cevaplarken, son sekiz yıl içinde Türkiye'deki gecekondıılarda yaşayan vatandaşlann ksnı nüfusuna olan oranının yüzde 4den yüzde 24"e çıktığıru açıkla maktadır... B&kanın verdiği bilgiye göre, 1955 yılında bütün Türkiye de 285 bin vatandaş 50 bin gecekon dujra tıktlmış olarak yaşamiktaymış... İstatistikler 1955 yılın dan öncesine ilişkin rakamları gösteremıyor... Gecekonduda yaşayan nüfus yıldan yıla büyük bir hız!a artmış ve 1970 yılında, ülkemizdeki gecekondu sayı sı 600 bine, gecekonduda yaşayanlanmızm sayısı da 3 milyon 420 bine ulaşmıştır. şen y ü l * tahıl tüketimi 232 kilogramdır Türkiye'de... . Demek ki bizler daha çok birer «tahılobunu» .. Zoraki olarak... Halbuki bîlım, ne denli çok hayvansal protein alırsa in • santn beden ve kafaca o denü verihıli olacağını söylüyor... Yeterince et yiyebilir miyiz?... Peki, b'iftrrtin bu söylediğini, Anayasanın 52. fnaddesinin de bilitn ışığında Devlete ödev koş tuğır hükmü jerine .getirecek ogeliştirmiş miyiş?.. Tanm Bakanının Celâl Kargllı'ya bildirdigine göre, 1945 yı;ın da 23 milyon 386 bin 9 olan koyun sayısı, 1970 yılında ancak 36 milyon 371'e çıkmıştır. Kıl keçi si sayısı, 1945'de 12 milyon 221 bin 969'ken, 1970'de 15 milyon 40 bin olmuştur. Buna karşıhk 1945'deki 4 milyon 26 bin 448 tiftik keçünizden, 1970 yılında 3 milyon 443 bini kalmıstır. 4'DEN YÜZDE 24'E ÇIKTI 1945 yılında, 9 milyon 809 bin. 926 inek ve öküz varmış ülkemiz de. înek ve öküzlerimizin sayısı 1970de 12 milyon 756 bine ancak ulaşmış. 1945'de 848 bin 166 baş olan ır.andalanmız da 1970' de 1 milyon 117 bin başa yüksel tniş.... Bir de ötekiter v«r... Gerçi, beîki de istemeye istemeje, bilmeden yiyortız ama, biz onlaıı hajr\finsal gıda'dan saymayız.. Ancak Bakanın verdiği istaüstiklerde yeraldıkiari için buraya ekleyelim: 1945"de 977 bin 365 at varmış ülkemizde, 1970'de 1 milyon 49 bin olmuş. Eşeklerimizde ise fazla bir artış göstermiyor resmi rakamlar. 1945 yılında 1 mil yon 618 bin 25 eşegimiz varmış, Î970ae ise 1 milyon 805 hin esek... Buna karşıhk 1945'deki M bin 121 kâtırımız, 1970'de 299 bmi bulmuş... Ayrıca 1970 yılında ülkemizde 20 bin kadar dorouz üremiş. Deve lerimiz ise azalmış: 1945rde 105 bin 609'ken, 1970 yılında 31 bin kadar kalmışlar... Kuv konuilarının yüzde 7S,7'sinde mutfak, yüzde 41'iııde .banyo, elektrik ve yine yüzde 97'sinde su yoktur... Kümes hayvanlanmıza geünce... 19<5 yılmda 17 milyon 843 bin olan tayuk ve horoz sayısı, 1970'de 32 milyon 306 bine, 1 milyon 31 bin olan hindi sayısı da 1 milycuı 983 bine çıkmış:.. yüzde 26,Ü'iude helâ, yüzde 97'sindl «Kırın iticiliği» Eski Basbakan Nihat Erım, gecekondulaşma olayrnı, Kargılı'nın ilgili sorusuna karşıhk şöyle tanımlamaktadır: «Gecekondu olayı, ülkelerdeki kalkınma ve sanayileşme hızını a.şan ve daha çok kırın iticiliğinden doğan hızlı ve düzensiz bir kentleşmenin yarattığı »osyoekonomik bir olaydır.» Erim'in sözünü ettiğl «kmıt iticiliği» ni elbette geçerli bir özür olarak benimsemeğe olanak yoktur.. Çünkü Anayasanın 52. maddesi kın «itici» olmaktan çıkartmak üzere Devlete yüklediği ödevleri şöyle sıralamaktadır, bildiğiniz gıbi: «MAD DE 5S. Devjet, halkın geregi ftibj beslevmeslni, t â m e a l üretimln, ttfjjjjftnjm yifSHba uy)çun olarak arttınlmasını saglamak. toprağın kaybolmasını öııleinek, tanm ürünlerini ve tarunla nfraşanlaruı emeğini deÜerlendlrtnek içia gereken tedbirleri alırjt Eskl Başbakan, aynı cevabında, gecekondu önleme bölgelerinde, halen 44 bin konutun üre tilmesine olanak hanrlandıginı da bildirlyor.. Bn konutlar henüz «üretilmemiştir» ama, yöneticilerimizm, kendilerine yöncltilen sorularda can yeleği yaptıklan Beş Yıllık Plân burada da imdada yetişmektedir. Üçün cü Beş Yıllık Piân için, Devlet Plânlama Teşkilâtı'na, «kamunun konut üretim piyasasma »ktit olarak sirmesi. konut yattrımının yüzde I3w2'sini. alt vapı yatırımının ise yüzde 40,4'üuü ssğiamasını önsören» bir öneri sunulduğunu anlatmaktadır Erim... 1968 yılında kişi başına dügen yıllık et «ükeÜmİBİn 14,8 kilogram olduğu, bunun 13Î1 yüında lograma ulasacağı hesaplaamıs... ki 1945 yılında, kümes hayvanları mızdan 850 milyon 855 bin tar.e yumurta alabiimişiz, 1970 yıîında ise 1 milyar 914 milyon 44 bin tane . Burada, kısaca, bize etler:ni. . * % . « . > . • Dört daireden fazla binada, bulunacak > * • • Belediye Başkanı istasyonu ' inşaatında taş kırıyor deposu 4 î\>ptancılaf Ş a t ı ş • • ; V '•<;';• •: • . ' •/ r . ** sütlerini ve yumurtalarmı veren hayvanlanmızın sağlık durumlarına da değinmek gerefc. Resmî rakamlar evcil hayvanlanmız arasında salgın ve bulaşıcı hastalıktan ölüm oranının epey yüksek olduğunu gösteriyor... En çok da koyunUeçi ve kümes hayvanlan arasınria yaygın, bulaşıcı hastalıktan kınlmalar . Tanm Bakanının ver diği rakamlara göre, 1971 yılmda, 78 bin 109 kümes hayvanı, 10 bin 518 koyun ve keçi. 3 bin 309 sığır ve manda ile 409 tek tırnaklı evcil hayvan, salgın ve bufeşıcj hastalıklardan ölmüş. 1971'de kümes hayvanları arasındaki salgınlardan ölüm ornnının, 1940 yılından beri rastlanan en yüksek oran olduğu anla şılıyor. Davar ve sığırlar arasm fia salgınlardan kınlmalârın en çok olduğu yıl da 1957... 97 bin 92 koyun «e keçi. R3 bin 694 sıgi' ve manda... Bunun nedeninin, o yıl Güney şınırlanmızdan giıen «Şap» hastalığı olduğunu açıklamaktadır Bakan... Başka rakamlar.. Hocat Belediye Başkanı inşaalta taj kırarken görülüyor.. başlamıştır. Belediye Başkanı inşaatın kısa zamanda bitmesi için işçilere yardımcı olmakta, kum eleyerek, taş kırmaktadıf. Belediye Başkanı thsan Hıdır, boş zamanlarında inşaatta çalışmaktan büyük zevk ' duydugunu ifade ederek «istasyonun tamamlanması için 300 bin lira gerekli. Ne kadar tasarruf etsek kârdk. Belediye Başkanı olmak kolay değil, halkın ihtiyaçlarıha cevap vermek lâzım» demiştir Belediye Başkanı îhsan Hıdır, Petrol Ofis ınşaatınin iki ay 'içinde tamamlanaoağını söylemiştir. (THA) Hayvansal protein almak gerektiğinden açtık, nerelere sjeldik... Vatandaşın yemesi için resmen ölriürülen, yani kesilen ko yun sayı<ı. 1970 yılmda 6 milyon 395 bin < 0 > 8 Tanm Bakanı hu konudaki acıklamasmda. bun|qrdfln ^ milyon 197 bin 954' ünün mezhahalflrcia 3 milvon 197 bin 954'ünün de mezbaha <lı şmda kesildiğini açıklıvor. İki vandaki rakamlann eşit saycii olması. mezbaha dışmda kesil»n hayvanlar hakkında re^mî bilsi alınamaRıasmdan Aşafı vııkan, mpzbahalarda kesilenlerle eşit oMuklan düşünülüyor.. Aynı yıl, büyüyüp. »atandaşlar için hayvansal protein haline yeterince eelemprîen hastalık ve diger nedenlerle. 2 milyon 777 bin «14 tane de kuzu ortadan kalkmıştır... YENİ İNŞA EDİLECEK BİNALARA' SU D E P O S U MECBURİYETİNİ KOYAN TALİMAT YÜRÜRLÜKTE Istanbul Belediyesi tarafınrfan hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren teknik talimatnartlenin uygulan. masına başl^nmıştır. ' Buna göre, dört daireden fazla daireli olarak inşa edilecek binalarda su deposu yapılması mecburiyeti konmuştur. Yeni teknik talimatnamede. 1 Haziran 1970 yılından bu yana uygulanan sıhhî tesisat projelerinin nasıl hazırlanacağı, en küçük aynntılanna kadar belirtihniş. binalann pis ve temiz su, sıcak su ve böyle tesisatları ile yağmur boruları, yangın söndürme tertibatı ve havagaz: tesisatının şartlarının ne olma. si gerektiği de belirtilmiştir. yaprrfıvor* V *ftMIR, (Cumhuriyet Ege Bü' rosn) Bir yıldır vadeli satışlar yapılan inşaat demiri piy&sa slnda fiyatlar kilo başına ö O dC kuruş yükselmiş ve senetle »atış işlemine son verilmiştir. Bundan bir süre öncesinî kadar 6 müimlik demiri 300 310 kuruştan aldıklannı belirten inşaatçılar, halen geçerli fıyaıın 350 kuruşu buldugunu belirtmışler ve şunları söylemişlerdir: «Demir fiyatlanna toptancılar önce 15 daha sonra 50 ^jr yükselttiler. Ayrıca senetli satış ları da kaldırdılar. Özellikle, ka lıplama ve beton dökümü işlerinin yapıldığı bu dönemde fiyatlann yükselmesi, zaten tıkanık lık içinde bulunan inşaat sefetörünü güç durumda bıraktı.» İnşaatçılar bu arada, fiyatlardaki yükselmenin suni olduğunu, bırkaç büyük firmanın demir stoklannı en iyi şekilde doğerlendinnek amacıyla spekülâtif davranışlarda bulundüklannı öne sürmüşlerdir. Dün yaptığımız tesbitlere göre, tzmir inşaat demiri piyasasında geçerli fiyatlar şöyledir 6 milimetre 350 kuruş, 8 ve '0 milimetre 340345 kuruş, 1214 milimetfe 340 kuruşa, 1622 milimetre 335 kunış... t.E.T.T. ve Oku! şebekemi kaybettim. Yenisini çıkaraca. ğımdan e=kisi hükümsüzdür. Kenan Sabnncuoğlu (Cumhuriyet 5908) • •'HOZAT, ( E l i z ı l ) Sekiz büı nüfuslu Hozat ilçesinde yaptınlan Petrol Ofisi inşaatında ilçe Belediye. Başkanı thsan Hıdır. bizzat inşaat ameleliği yaparak çalışmaktadır. Hozat ve yakmlannda bir servis isftjsyonunun bulunmayışı ilçe halkını güç durumda bırakmış, bu nedenle Şoförler Derneği Belediye Başkanının öncülügünde ilçeye bir servis istasyonu kurulmasma karar vermiştir. • . Yapımına başlanan istasyon inşaatında Belediye Başkanı thsan Hıdır, amele gibi çalışmaya Konutların durumu Imar ve tskân Bakarn, ne yazık ki, Cumhuriyetin ilânından buyana, yıllara göre konut yapı mındaki artışları vermemîş... Bakan nüfus sayımlannda, konutlarla ilgili istatistiklerin der lenmesine ancak 1955 yılında haş landığını bıldiriyor . O yıl. 1 mil yon 360 b*n 503'ü kentlerde, 2 milyon 876 bin 673'ü de köylerde olmak üzere. 4 milyon 237 bin 176 konut varmış ülkemizde .. 1970'deki durum ise çöyîe: 2 miljton 443 bin 126 konut kent lerde, 3 milyon 703 bin 191 konut da köylerde... Ve Bakanın, Kargıh"ya gönder diği resmî cevapta şöyle bir not var «Şehirse) kon::t sayısıııa gecekondular dahil bulunmaktadır...» Yine tniar ve tskân Bakanı, köy ve kentlerdeki konutlann durumlanna ilişkin olarak Kargılı'nın kendisine yönelttiği bir soruys verdiği cevapta da şu açıklamalan yapmaktadır: Köy konutlannın yüzde 79.7" sinde mutfak, yüzde 41'inde ban yo, yüzde 26,8'inde helâ, yüzde 97'sinde elektrik ve yine j'üzde 97'sinde su yoktur... Kentlerdeki konutlann ise, yüzde 27'sinde mutfak, yüzde 49'unda banyo, yüHİe 7'sinde helâ, yüzöe 26' smda elektrik ve yüzde 15 'inde su bulttnmamaktadır Bu rakamlar son nüfus sar^mında Eaptanan rakamlardır... ADALET BAKANI GAZETECİLER CEMİYETİ'Nİ ZİYARET ETTİ İstanbul'da bulunan Adalet Ba kanı Fehmi Alpaslan, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etmiş ve Ceniyet yöneticileriyle basın sorunları üzerinde görüşmüştür. Genel olarak görüşme; cezaevinde bulunan gazetecilerin durumu, Basın Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler ve basın ce zaları konularım kapsamıştır. Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, Adalet Bakanı Alpaslan'm ele alınan konularda gösterdiği anlayıştan büyük mtmnuniyet duy. duklarım belirtmrşlerdir. ERTA^: "HAM MADDK DARLIĞI KARABORSAYI HORTLATABILİR. ÎZ>IÎR Türkiye Odalar ve Barolar Birligi Başkan Yardımcısı ve Ege bölgesi Sanayı Odr.sı Başkanı Şinasi Ertan sanayi* cilertn ham madde sıkıntısı için de bulundüklannı öne sürerek, «Sanayici ve tüccar olmağa aşın heves gösteren Sanayi ve Tckno ioji Bakanlıpnm, aslî biznıetlerine önera vennesi, şüphesiz eko nomimize çok daba fazla yararlar ssflayacaktır» demiştir.. •ngon aylarda gittikçe şiddetlenen çe"şitli ham madde darlığını hoşgörü ile kafşılamak müm kün' değildir. Çünkü, Devlet üre timlerinin yanında, iktisadl kamu kuruluşlarına tanınan tmtiyazlı ıthalât olanağı, bu görevi kusursuz yürütmek için yeterlidir. Hele döviz rezervlerimizüı, (ne yapacağız) diyecek Sadar çok ölduğu bir dönemde..» . tstaobol Sofya radyoüng haıtı törenle açıldı EDİRNE tstanbul • Sofya radyoling hattı, dün törenle hiz mete açılmıştır. Buçuktepe'de yapılan törene. Vali Mustafa Karaer, Tümen Komutanı Tümgeneral Kemal Ar, PTT Genel Müdürü Hicri Güceoğlu, Bulgaristan Enformasyon Posta ve Telekomünıkasyon Bakanlığı Başmüdürü tvan Aleksandirof ve dâvetliler katılmışlardır. Valı Karaer de, Telekomünıkasyonun ve özellitle TV yayın larımn zam'anımızda kültür araeı olduğuna işaret etmiştir Tesisin işletmeye açılması ile 6 Ağustos tarihinde yayınlarını* kesen Edirne Televizyonu. dün akşamdan itibaren Ankara'ya bağlı olarak yayın yapmaya baş lamıstır MELEN,TÜRK ORTODOKS PATRİĞİNİ KABUL ETTİ ANKARA Başbakan Ferit Melen, dun saat 9.30'da, Türk Or todoks Patriği Papa Eftim'i (Dr. Turgut Erenol) kabul ederek bir süre görüşmüştür. Görüsmede, Türk Ortodokslarının sorunları üzerinde durulduğu ögrenilmiştir. ."'™ Darhk ve karaborsa '• Tanm Bakanı, hayvanlanmıkamu ıktısadî fcuruluşlanmn gö zin durumu ile ilgib olarak Karrevlerüıi gereği gibi yapmadıkla eılı'va verdiSi cevaplarda 1970 rım, bunun içm de bugün saç, yılmda, veteriner îir^ütü taraıindan el konan hayvan hastaîık teneke, s a n pırıflç, bakır.'otomat lannda, ölen ve ntd'jriiipn hpv çeliğl, s u n i tahta, duralit lmavan sayısınin topluca 73 bin 3?$ linde kullarulan kareste, reçirie, . oldııgılnj bildirmektedir iyi kalite ka'rton ve kâfıt. M»nSırası eeimfşken.' Türkîve'de 1971 >rıiında Tanm Bakanlıjı ör sucat boyası, P.V.C. ve daha birgütflnde çalışan veteriner savısı çok ham maddelerin temininde nın 1168 olduğunu da vine Taeüçiükler çekildiğini de iddia » n m Bakanına dayanarak den Ertan, sözlerine şöyle son vahm... • vermlştir: •Bu darlık bazı maddelerde, ka•raborsayı bortlatacak kadar ileri düzejdedir. Buna bir de satış ve dafıtım politikasındaki, tutarsızlığı eklersek, , sanayicilerimizin ne denli güçlükler içerisınde plduğu kolaylıkla anlaşılır.> Toplumun kaderi Anadolu Ajansı muhabirinin nammadde darlığı ile ilgili çeşit li sorulannı cevaplandıran şinasi Ertan. çöyle demiştir: 1970'ier Türkiycsinde toplumsal görüntüler Karabük, Ereğli, PetKim, Seka, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Sümerbank, Etibank, Orman Genel Müdürlüğü . gibi YARIN'A hazırlıklı olunuz. T.C. Devlet Demiryolları îşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu ' . Baş k a n l ı ğ ı n d a n 44 Kalem Muhtelif Tip ve Eb'atta Kablo Almacaktır TGS, Hasan Tahsin Anıtı Kampanyasıni destekliyor ' Türkije Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Sadullah Usumi. sehit gazeteci Hasari Tahsin'in anı tının dikilmesi için îzmir Gazete ciler Cemiyeti tarafından açılan kampanyayı sendika olarak destek lediklerini açıklamıstır. Us.umi, bu koıiuda özetle şunları söylemiştir: •Şehit mcslektaşımız Hasan Tab sin, Türk gazeteciliğinin herhangi şartlar altında olursa olsun, vatan ve milletin bağunsızlığını, ııaınus ve haysiyetini knrumak icin Kcrektifindc canmı bilr rrda ede bilcccğini. kahramanra isbat etnıiştir. Onun adma ^iVî'rrk »nıt. kutsal Kurtuluş Sava;ını fiilen ba«latan bir türk kahramanınm hatırasım ebedll«şlirecoği gibt, Türk gazetecisinin cesaret ve namusunun da sembolü olaraktır.» Beslenme... Anayasanın 52. raaddssi «Devlet, halkın gereği gibi beslenme si...» ön koşulu ile başlıyordu.. Ama ülkemizde insanlar yeterin ce beslenemiyorlar... Tanm Bskanı, Kargılı'nınt>u konudaki soru önergesine verdiği cevapta, 19S3 yılında kişi ba şına düşen, yıllık et tüketimınin 14.8 küogram oîduğıaıu açık lamakta, bunun 1971 yılmda 16,3 kilograma ulaşacağınm hesaplan dığını bildirmektedır. Süt ve sütten yapılnuş gıda maddelsrî tüketinu ise, yılda kişı taşma 98 kilogramdır... Bir Türk vatandaşı, yılda 3,06 kiloçratn ;TJtnurta yiyebümektedir B'.ın!aa kârşüık, vatar.caş başına dü KAYMAKAM VEKİLİNİ AĞIR YARALADILAR ANTALYA Gazipaşa Kaymakam Vekili Celâlettin Eskicioğlu. 3 kişi tarafından demir çubuk ve bıçakla ağır yaralanmışUr. Gece. ortaokul binasınm üst katındaki yatak odasına çıkmak isterken saldırıya uğrayan Kaymakam Vekili, tedavi altına alınmıltır.Sanıklar (Antalya Fen Lisesi Fen Bölümü öğrencisi thsan Yüksel. Gazipaşa Atalay Hoteli sahihibi Cumhur Atalay. Eğitim Ensti tüsü mezunu Hasan Yüksel) kaçmışlarsa da, yakalanmışlardır. Tu tuklanan üç sanık da, olayın: «Kaymakam VekiliıWn kâtibe kız lardan hiriyle llişki kurması soııucu meydana fieldiğini» ileri sür müşlerdir. Yarın çekiliyor ve 8 milyon 784 bin lira dağıtılıyor. Şansınız açık olsun. ' ,. Basın? 19595 • 5*6 Ankara Jandarma Satın Alma Kom.Bşk.lığından Ajağıda cıns. miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı fbir) kalem (yiyecek mıddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hi/alanndakı gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır' Evsai ve şartnamesi Ankara ..tstanbul Jandarma Satınslma Komisyonlarında görülebilir tsteklilerin kanuni (ekilde tanzim edeceklerı teklif mektuplari ve belgelerinı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuı kar41I1İ1 Komisyon Bşk lıgm» cermelen posuda ««;i>ten m«ktuplar kabul edilmet Cinsi üonsantre domates salçasj Miktan T«o 120 M Bedeli Urm 780.000 C. remlnati Ura 35SUO İ B 1 L E Günfl 28 Ağustos 1972 Pazartesı SaaO 11.00 1 Yukanda clns ve miktan yazın malzeme kapalı zart usülü ile "memleketimiz dahilinden satinalınacaktır. 2 Tekliflerin engeç 6 Eylül 1972 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Ankara'da Gene! MUdürlük binasındakl Malzeme Dairesinde toplanan Komisvonumuza eelmiş veya verilmiş olması şartör. 3 Verilecek teklif zarflan üzerlne teklifin hangı ışe ait olduğu yazılacaktır. 4 Bu işe ait şartnameler TCDD'nln Ankara'da Merkez ve tstanbul'da Sirked veznelerlnden 50.^ Ura mukabiltnde temin edilebilir 5 TCDD Uıaleyı yapıp yapmamakta veya Kısmen yapmakta ve tercih ettiğl taübe yapmakta tamamen serbesttir. (Basın: A. 12805 19914/5903) Göklerine Hakim Olamayan Milletlerin VATANLARI'da OLAMAZ IU\ A Kİ \v I'TI hMIVI '•( 1 I I'AIHKMF ı (M | (Basın: A. 12686 • 19660/5902)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog